HaIIintopakkoiImoitus Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon, Urjala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HaIIintopakkoiImoitus Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon, Urjala"

Transkriptio

1 ja Aluehaifintovirasto Päätös Nro 249/2010/4 EteläSuomi Dnro ESAVI/1 96/04.09/2010 Annettu ASIA HAKIJA VASTAPUOLI HaIIintopakkoiImoitus Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon, Urjala Pirkanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (entinen Pirkanmaan ympäristökeskus) Korte, Ruta ja Nuutajärven Iaskuyhtiö VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ ASIAN TAUSTAA Vesistötoimikunnan päätös Ympäristölupavirastot on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 4 :n 2 momentin mukaan ympäristölupavirastossa lain voimaan tullessa vireillä oleva asia, jonka vireilläolosta on kuulutettu tai joka on annettu muutoin tiedoksi asianosaisille, ratkaistaan siinä aluehallintovirastossa, jonka päätoimipaikka sijaitsee samalla toimialueella, missä ympäristölupaviraston toimipaikka sijaitsi asian tullessa vireille. Tämän asian käsittelyä on jatkanut EteläSuomen aluehallintovirasto. Vesistötoimikunta on antamallaan päätöksellä myöntänyt perustetulle järvenlaskuyhtiölle luvan laskea silloisessa Urjalan pitäjässä sijaitsevia Kortejärveä, Rutajärveä. Nuutajärveä sekä perata Honkolanjokea, Urjalanjokea ja Nuutajokea siten, kuin Helsingin piirin maanviljelysinsinöörin A. H. Schroderuksen laatimassa allekirjoitetussa suunnitelmassa on ehdotettu. Luvan saajan tuli noudattaa vesioikeuslain säännöksiä ja päätöksessä sanottuja lupaehtoja. Päätöksen tupaehto 7) kuuluu seuraavasti: ETELÄSUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax , YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALU E Heingn toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax ymparistoluvat.etelaavi.fi

2 2,, Peratut vesiväylät pidetään Järvenlaskuyhtiön toimesta ja kustannuksella LänsiSuomen vesiojkeuden päätös vastaisuudessa suunnitelman edellyttämässä kunnossa. HALLINTOPAKKOILMOITUS LänsiSuomen vesioikeus on antamallaan päätöksellä nro 51/1983 A antanut vesilain 2 luvun 30 :n nojalla selventäviä määräyksiä Nokorinkosken padosta toimitettavan juoksutuksen osalta ja muuttanut edellä sanotun vesistötoimikunnan antaman päätöksen juoksutusta koskevaa lupaehtoa 2). Pirkanmaan ympäristökeskus on LänsiSuomen ympäristöfupaviraso toimittamassaan vesilain 21 luvun 3 :n mukaisessa hallintopakkoilmoituksessa esittänyt, että ympäristölupavirasto velvoittaa hallintopakkopäätöksellään Korte, Ruta ja Nuutajärven laskuyhtiön välittömästi ryhtymään toimenpiteisiin Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon. Perustelut Perusteluina vaatimukselleen ympäristökeskus on ilmoittanut, että Suunnittelutoimisto Wesmannin Korte, Ruta ja Nuutajärvelle vuonna 2006 laatimasta kunnostussuunnitelmasta on käynyt ilmi, että Urjalanjoki on monin paikoin matalampi ja kapeampi kuin kyseisten järvien laskupäätöksessä (vesistötoimikunta ) määrätään. Joen yläpuolisilla Rutajärvellä ja Nuutajärvellä kärsitään aika ajoin tulvista, jotka ovat selvästi isompia kuin laskusuunnitelmassa on arvioitu. Vesistötoimikunnan päätöksen lupaehto 7) velvoittaa laskuyhtiön pitämään peratut vesiväylät suunnitelman mukaisessa kunnossa. Ympäristökeskus on ilmoittanut kehottaneensa laskuyhtiötä ryhtymään toimenpiteisiin Urjalanjoen perkaamiseksi niin, että uoman mitat täyttävät vesistötoimikunnan päätöksen vaatimukset. Ympäristökeskuksen mukaan 4 tällä ei ratkaista kokonaan yläpuolisten järvien tulvaongelmia, mutta sen laskelmien mukaan perkaus laskee tulvia noin 6 cm:llä. Ympäristökeskus on lisäksi ilmoittanut, etteivät kaikki rannanomistajat ole hyväksyneet perkausta. Alueella on ilmeisesti myös muinaismuistolain tarkoittamia merkkejä vanhasta asutuksesta ja huomattava osa Joen rantamaisemasta on suojeltu oleellisilta muutoksilta Urjalankylän osayleiskaaval Joen alajuoksu kuuluu lisäksi Natura 2000 verkoston alueisiin. Ympäristökeskus on katsonut, että Urjalanjoen perkaukselle lailliseen tilaan on saatava vesilain mukainen lupa Ja se on laatinut hakemusta varten perkaussuunnitelman Suunnitelma on lähetetty laskuyhtiölle, jota on kehoteifu tekemään ympäristölupavirastol lupahakemus mennessä. Ympäristökeskus on esittänyt, että ympäristölupaviraso määräisi hallintopakkopäätöksellään uhkasakkoa käyttäen Korte, Ruta ja Nuutajärven laskuyhtiön kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi

3 Samassa Perkaustyö johdosta. taskuyhtiölle tilaisuuden selityksen antamiseen hallintopakkoilmoituksen Ympäristölupavi rasto on varannut Korte, Ruta ja Nuutajärven HALLINTOPAKKOILMOITUKSEN KÄSITTELY on liitetty 8 tiitettä. Hallintopakkoilmoitukseen vesistötoimikunnan päätöksen mukaiseksi. tulemtsesta tekemään hakemuksen Urjalanjoen perkaamiseksi ja kantoja repimällä. rantoineen ja keskiaikaisine kivisakasteineen edustaa, raiskaamiseen kiviä luontoon sulautuvan ja historiallisen kulttuurimaiseman, jota Urjalanjoki Yhtiö on vielä huomauttanut, ettei se näe mitään perustella kauniin valmistunut Edellisen kerran yhtiö on perannut ylläpitotyönä 2000 todenneet, että kivikkoisen Urjalanjoen uoman syvyys on vähintäänkin laskusuunnitelman mukainen, niin yhtiön käsityksen mukaan vesistötoimikunnan päätöksen lupaehdon 7) mukaisessa kunnossa. se on sitä tänäänkin. Yhtiö on todennut Urjalanjoen uoman olevan padon yläpuolella noin sadan metrin pituisella osuudella, johon todennut, että Urjalanjoessa uoman syvyys oli vähintäänkin laskusuunnitelman mukainen. Koska tekniset asiantuntijat ovat vuonna ahtautumat poistettiin. tarkastuksessa ym päristökeskus on Honkolanjokeä vuonna 2001, jolloin tarkastuksessa havaitut rannanomistajat olivat antaneet suostumuksensa. on Lisäksi yhtiö on ilmoittanut toteullaneensa perkaustyön välittömästi Nokorin liittyvät velvoitteensa yhtiö on huomauttanut, että se on hakenut Osoituksena yhtiön aktiivisuudesta ja pyrkimyksestä hoitaa ylläpitotyöhön maisematyötupaa rantapuiden kaatamisksi. velvollisuutta perata jokea. omistajien suostumuksia ei saada, yhtiö on katsonut, ettei sillä ole lupaehdon 2) osalta. Vaatimuksellaan ympäristökeskus on viranomaisena koska sillä on jo vesistötoimikunnan päätökseen perustuva lupa, jota LänsiSuomen vesioikeus on päätöksellään täsmentänyt ehdollistanut yhtiön vastuun jokiuomien perkauksesta. Jos rannan Yhtiön käsityksen mukaan vaatimus ei voi perustua mainittuun lainkohtaan, luvun 15 :ään. samalla tiedustellut, mihin lakiin vaatimus suostumusten kysymisestä Yhtiö oli ilmoittanut asiasta ympäristökeskukselle kirjeellään ja esitetyn vaatimuksen mukaisesti, mutta yhtiö ei ollut niitä saanut. perustuu. Ympäristökeskus oli vastannut vaatimusten perustuvan vesilain 1 kysyneensä suostumukset Pirkanmaan ympäristökeskuksen kirjeessä Vastapuolen selitys Selityksessään Korte, Ruta ja Nuutajärven laskuyhtiö on ilmoittanut 3

4 vastaselityksessään todennut asiassa olleen monenlaisia vaiheita. Toisin Osa tulvahaitoista johtuu myös maanpinnan painumisesta. Laaditun Korte, paikoitellen jäänyt kaivamatta suunnitelman mukaisesti. ainakin osa poikkeamista on aiheutunut ilmeisesti siitä, että uoma on hetkellä yläpuolisella alueella on esiintynyt tulvimishaittoja. Keskuksen mukaan luvan saaneeseen perkaushaflkkeeseefl olevan verrattain pieni, mutta nostavaksi on arvioitu kuudeksi senttimetriksi. Keskus on todennut eron luvanmukaisesta. Poikkeamien vaikutus tulvavedenpifltaa kuin perkausyhtiö väittää, poikkeavat Urjalanjoen poikkileikkaukset tällä Vastaselitys Pirkanmaan elinkeino, Hikenne ja ympäristökeskus on \ tulla kuulluksi. Määräystä on tehostettava uhkasakolla tai. uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella tai että lyöty. Ennen määräyksen antamista asianomaiselle on varattava tilaisuus tai etua asia koskee, kieltää jatkamasta lainvastaista menettelyä tai muutom määrätä oikaistavaksi sen, mitä oikeudettomasti on tehty tai laimin rasto voi viranomaisen ilmoituksesta tai sen hakemuksesta, jonka oikeutta nojalla annettujen määräysten mukaisen velvollisuuteflsa, aluehallintovi nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai laiminlyö tämän lain tai sen Vesilain 21 luvun 3 :n mukaan, jos joku toimii vastoin tätä lakia tai sen Perustelut Sovellettavat säännökset Asiaratkaisu Aluehallintovitasto hylkää hatlintopakkoitmoituksessa esitetyt vaatimukset. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Nuutajärven kunnostusta koskevaa hakemusta. elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen edellyttämää Korte, Ruta ja MERKINTA Länsi ja SisäSuomen aluehallintovirastoon ei ole toimitettu Pirkanmaan viimeistään ja siihen saadaan lainvoimainen päätös. rauenneeksi, jds edellä mainittu kunnostushakemus laitetaan vireille Ympäristökeskus on esittänyt, että hallintopakkohakemuk5 voi katsoa muuttanut. Asia on palautettu Urjalan kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi, mutta kunnanhallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä. vuoksi, jota korkein hallintooikeus ei ollut päätöksellään pysähtynyt Hämeenlinnan hallintooikeuden antaman päätöksen 3 :n perusteella ja muutenkin. Vesistön kunnostamisasia on toistaiseksi Ympäristökeskus on katsonut, että hallintopakkoasia ja vesistön kunnostamisasia olisi perusteltua ratkaista samanaikaisesti vesilain 2 luvun rantapellot ovat painuneet keskimäärin 36 cm. siensuojeluyhdistyk5en selvityksen mukaan alueen poikkileikkaustiedot poikkeavat syyskuun 2007 mittauksista. olisi painunut useita kymmeniä senttimetrejä. Suunnitelmassa esitetyt Ruta ja Nuutajärven kunnostussuunniteim ( ) mukaan maa

5 voidaan oikeuttaa suorittamaan tarvittava toimenpide. toimenpiteen, laitten tai rakennelman osalta sovellettavaksi. myönnetyn luvan perusteella tehtyyn laitteeseen tai rakennelmaan taikka velvollisuudet määräytyvät sanottujen säännösten mukaisesti, sikäli kuin säännöksiä ja kysymys niiden laillisuudesta sekä niitä koskevat oikeudet ja toimeenpantuun yritykseen on sovellettava aikaisemmin voimassa olleita toiminta keskeytetään. Valvontaviranomainen tai muu, jota asia koskee, Vesilain 22 luvun 2 :n 1 momentin mukaan ennen vesilain voimaantuloa jotakin vesilain säännöstä ei ole määrätty mainituntaisen yrityksen, arvioitu johtuvan maanpintojen painumisesta. tällä hetkellä ole vesistötoimikunnan Korte, Ruta ja tulvimishaittoja yläpuolisella alueella. Osan tulvimishaitoista on kuitenkin suunnitelman mukaisesti. Poikkeamien on arvioitu osaltaan lisäävän Nuutajärven laskemisesta antaman päätöksen mukaisia. Ainakin osa poikkeamista johtuu siitä, että uoma on paikoitellen jäänyt kaivamatta Asiassa esitettyjen selvitysten mukaan Urjalanjoen poikkileikkaukset eivät Oikeudeiinen arviointi esitetyn mukaisesti, mutta suostumuksia yhtiö ei ollut saanut. rantapuiden kaatamiseksi. Yhtiö oli lisäksi suorittanut ylläpitoperkauksen asianosaisilta suostumuksia Pirkanmaan ympäristökeskuksen kirjeessä Perkaustyö oli valmistunut osuudella, johon rannan omistajat olivat antaneet suostumuksensa. välittömästi Nokorin padon yläpuolella noin sadan metrin pituisella Yhtiö oli hakenut Urjalan kunnalta maisematyölupaa Korte, Ruta ja Nuutajärven laskuyhtiö on ilmoittanut kysyneensä rantamaisemasta on lisäksi suojeltu Urjalankylän osayleiskaavalla ja joen toimenpiteisiin Urjalanjoen perkaamiseksi niin, että uoman mitat täyttävät määrätty. Ympäristökeskus oli kehottanut laskuyhtiötä ryhtymään vesistötoimikunnan päätöksen määräykset. Kaikki rantojen omistajat eivät kuitenkaan ole perkausta hyväksyneet. Koska huomattava osa joen alajuoksu on myös liitetty Natura 2000 verkoston alueisiin, varten perkaussuunnitelman ja kehottanut yhtiötä tekemään ympäristövirastolle tupahakemuksen mennessä. antamassa Korte, Ruta ja Nuutajärven laskuhankkeen päätöksessä on saatava vesilain mukainen lupa. Ympäristökeskus on laatinut hakemusta monin paikoin matalampi ja kapeampi kuin vesistötoimikunnan Urjalanjoessa syksyllä 2005 suoritettujen mittausten mukaan Urjalanjoki on ympäristökeskus on katsonut, että joen perkaukselle lailliseen tilaan on Asiassa saatu selvitys nojalla noudatettava aikaisempia säännöksiä ja niiden nojalla annettuja sovelletaan myös yrityksiin ja toimenpiteisiin, joissa on 22 luvun 2 :n määräyksiä. Vesilain 21 luvun 4 a :n mukaan hallintopakkoa koskevia säännöksiä 5

6 6\ ]ärvenlaskuyhtiön vastuu perkaussuunnitelman mukaisesta uomien kunnosta ulottuu vain siihen osaan suunnitelman mukaisista perkauksista kuin ne,on toteutettu. Asiassa on jäänyt osin epäselväksi miltä osin mahdolliset tulvahaitatjohtuvat uomien kunnossapidon laiminlyönnistä. Saadun selvityksen mukaan tulvaajan vedenkorkeuksien nousu on suhteellisen vähäinen, ja vain osa siitä johtuu kunnossapidon laiminlyönnistä. Tästä aiheutuva mahdollinen vettymishaitta kohdistuu ensisijaisesti sellaisille alueille, joiden omistajat ovat järvenlaskuyhtiön osakkaita. Osakkaat eivät ole vaatineet kunnossapitotoimia hallintopakkoasiassa. Muutoinkaan asiassa ei ole näytetty miltä osin mahdollinen kunnossapitovastuun laiminlyönti loukkaisi muuta yksityistä tai yleistä etua. Lainkohta Vesilain 21 luvun 3 Edellä todetun perusteella edellytyksiä kunnossapitovastuun laiminlyönnin oikaisemiseksi hallintopakkona ei ole edellytyksiä. KÄSITTELYMAKSU Perustelut Maksutta Viranomaisen aloitteesta vireillepannun asian käsittelystä ei peritä maksua. Lainkohta Vesilain 21 Juvun 9 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös saantitodistuksella Pirkanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus 1 ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Jäljennös päätöksestä saantitodistuksella Jäljennös päätöksestä Korte, Ruta ja Nuutajärven laskuyhtiö/ Hannu Kontio Lehmussuontie URJALA Urjalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

7 7 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallintooikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus JUKKA LEINONEN Jukka Leinonen ULLA KUUSINIEMI Ulla Kuusiniemi Jäljennöksen oikeaksi todistaa Osastosihteen ( Susanna Lehtonen Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Jukka Leinonen (puheenjohtaja) ja Mika Seppälä. Asian on esitellyt ympäristölakimies Ulla Kuusiniemi. UKIsl

8 Valituksen sisältö valituksen on viimeistään oltava perillä EteläSuomen aluehallintovitastossa. valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, Valituskitjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallintooikeudelle, on ilmoitettava atkipäivään. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jolloin vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu seutaavaan Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Mikäli Valitusviranomainen EteläSuomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudefta säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallintooikeudessa puhelin: käyntiosoite: telekopio: aukioloaika: klo postiosoite sähköposti: (vaihde) AsemapäällikönkatU 14, Helsinki (09) PL 115, Helsinki EteläSuomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot päivänä ennen virkaajan päättymistä. käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelriiässä määräajan viimeisenä sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin Valituskirjelmä liifteineen on toimitettava kaksin kappalein EteläSuomen Valituksen toimittaminen EteläSuomen aluehallintovirastolle mahdollisen aikaisemmin toimitettu viranomaiselle asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo valitusajan alkamisen ajankohdasta todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähkäpostilla) valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta Vaasa, sähköposti koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot valittajan nimi ja kotikunta muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallintooikeudelle, PL 204, päätös, johon haetaan muutosta postiosoite perusteet, joilla muutosta vaaditaan ja puhelinnumeto ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa VALITUSOSOITUS LIITE

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 141/2012/2 Dnro ESAVI/165/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA HAKIJA Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Lohikari Oy HAKEMUS Lohikari

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot