LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 12/ Aika: klo 18:00-18:53 Paikka: Valtuustosali, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 148 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevään 2013 kokouksista sopiminen Päivätoiminnan käynnistäminen Villa Anemonessa Lausuntopyyntö asemakaavan muutosehdotuksesta, Villa Bredan alue Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelma HUS-Logistiikan ja Kauniaisten kaupungin yhteistyösopimus sairaankuljetuksista Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinta Lautakunnalle saapuneita kirjelmiä ja päätöksiä Salainen asia Salainen asia 22

2 PÖYTÄKIRJA 12/ Läsnä: Carlberg Gunnel puheenjohtaja Kuvaja Pekka varapuheenjohtaja Karlsson-Finne Anna Lena jäsen Mattila Severi jäsen Mäkiö Jan jäsen Viherluoto-Lindström Irmeli jäsen Jääskeläinen Tapani jäsen Sunabacka Ulf-Johan jäsen Moisio Heidi jäsen Eklund Pertti kaupunginhallituksen edustaja Ahlström Mari sosiaali- ja terveysjohtaja Köylijärvi Paula sihteeri Koskinen Minna Allekirjoitukset Gunnel Carlberg Paula Köylijärvi puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Severi Mattila Jan Mäkiö Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 12/ Kokouksen järjestäytyminen SOTE 148 Lautakunta - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Severi Mattilan ja Jan Mäkiön - myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden vs. vanhuspalvelupäällikkö Minna Koskiselle

4 PÖYTÄKIRJA 12/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) SOTE 149 Lautakunnalle on lähetetty viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Otsikkoluettelo on esityslistan oheismateriaalina. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lautakunta on päättänyt yhteydessä siitä, että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sosiaali- ja terveysjohtajalle tai talouspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivovat lisä tietoa ko kouksessa. Oheismateriaalina sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen otsikkoluettelot. Valmistelija: vs. talouspäällikkö Köylijärvi, p Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - merkitä tiedokseen esityslistan oheismateriaalista 1 ilmenevät päätökset ja - olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan otto-oikeuden alaisiin päätöksiin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

5 PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevään 2013 kokouksista sopiminen SOTE 150 päättää kevään 2013 kokous ajankohdat. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäiviksi kevätkaudelle 2013 esitetään seuraavia päiviä: Kokouspaikka ja -aika on valtuustosali klo 18 alkaen. Valmistelija: vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Ahlström p Lautakunta - päättää kokoontua kevätkaudella 2013 seuraavasti: , , , , ja Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

6 PÖYTÄKIRJA 12/ Päivätoiminnan käynnistäminen Villa Anemonessa SOTE 151 Kauniaisten ikääntymispoliittisessa strategian mukaisesti kotona selviytymistä edistävää ja omaishoitajien jaksamista tulevaa päivätoimintaa on järjestetty Villa Bredan palvelukeskuksessa kerhotyyppisenä toiminta na. Tämän lisäksi on suunniteltu Villa Anemoneen päivätoimintaa, tu ke maan pääasiassa omaishoidon piirissä olevien muistisai rai den koto na selviytymistä muisti kuntoutuksen keinoin. Myös muut päiväaikaisesta vir kis tys- ja ryh mätoi minnasta hyötyvät ikäihmiset voisivat osal listua Ane monen päivätoi min taan tarpeen mukaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Tavoitteena on aloittaa päivätoimintaryhmä tammikuussa 2013 pienimuotoi sesti ja toi min taa ko ke mus ten myötä kehittäen. Anemonen henkilökun ta on suunnitellut päivätoimintakonseptia yhdessä geriatrin kanssa. Pääasiassa toimintaa johtaa vastuuhoitaja osastonhoitajan ja muun henkilöstön kanssa yhteistyössä. Ryhmä toimii Villa Anemonen tiloissa, joten ta lon asuk kaat voi vat halutessaan osallistua myös päivätoimintaryhmän aktiviteetteihin. Asiakkaita voisi olla kerrallaan 1-5/päivä. Päivätoimintaan hakeudutaan kotihoidon oh jaajan kautta. Kullekin asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan toiminnan tavoitteet ja käyntipäivät yksilöllisesti. Päivätoimintaan kuuluu viriketoimien lisäksi aamukahvit, lounas ja halutessa päiväkahvi. Ryhmän asiakkaiden kanssa suunnitellaan ohjelmaa teemoittain. Tarkempi ai ka taulu so vitaan asia kas läh töi sesti jous taen. Pää osin toi min nan on tar koi tus ajoit tua aamuvuo ron ajaksi. Kul jetus on omai sen tai asiakkaan it sensä vastuul la. Päivätoiminnan asiakasmaksuksi esitetään 15,10 euroa/päivä. Kokemuksia päivätoiminnasta arvioidaan ja seurataan jatkuvasti, lautakunnalle esitetään tilannekatsaus syyskauden alussa. Valmistelija: vs. vanhuspalvelupäällikkö Koskinen, p Lautakunta - päättää laajentaa Villa Anemonen palveluita päivätoimintaryhmällä tammikuusta 2013 alkaen. Lautakunta edellyttää saavansa ti lan ne kat sauksen toi min nas ta syyskuussa Esittelijä muutti kokouksen aikana päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta - päättää laajentaa Villa Anemonen palveluita päivätoimintaryhmällä tammikuusta 2013 alkaen ja asettaa päivätoiminnan asiakasmaksuksi 15,00 eu roa/ päivä. Lau ta kun ta edel lyt tää saa van sa ti lan ne kat sauk sen toi minnas ta syys kuus sa 2013.

7 PÖYTÄKIRJA 12/ Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

8 PÖYTÄKIRJA 12/ Lausuntopyyntö asemakaavan muutosehdotuksesta, Villa Bredan alue 271/771/2011 SOTE 152 Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta. Kaavahanke liittyy Kauniaisten ikääntymispoliittiseen strategiaan, jossa asu miseen ja hoitoympäristöihin liittyvinä tavoitteina on mainittu uusien asu mismuo to jen sekä uusien palvelu- ja asumiskonseptien kehittäminen. Sosiaali- ja ter veysjohtaja vs.: Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta muun muassa rakennuslautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausunnot. Kaupunginhallituksen esittelyteksti on oheismateriaalina. Oheismateriaali 1: Ote pöytäkirjasta Oheismateriaali 2: Asemakaavakartta, ehdotus Oheismateriaali 3: Selostus Oheismateriaali 4: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oheismateriaali 5: Arkkitehtisuunnitelmat Oheismateriaali 6: Tonttijako ja tonttijaon muutos Oheismateriaali 7: Tärinäselvitys Valmistelija: vs. vanhuspalvelupäällikkö Koskinen, p Lautakunta - päättää antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle koskien asemakaavan muutosehdotusta: Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Bredantie ja käsittää 4. kaupunginosan korttelin 48 tontin 8, sekä Palokunnankujan katualueen. Tontilla on neljä vuonna 1974 rakennettua rivitaloa, joissa on yhteensä 29 eläkeläisille tarkoitettua kaupungin vuokra-asuntoa, sekä vuonna 1992 valmistuneen Villa Bredan palvelukeskus ja vanhainkoti. Asemakaavan muutos mah dol lis taa Vil la Bre dan alu een ke hit tä mi sen moni puoli seksi pal ve luko ko nai suu deksi, jossa pa ran ne taan ny kyi sen pal velukes kuksen toimintamahdollisuuksia, ja lisä tään mer kittä västi kau pun gin omaa ympäri vuoro kautisen hoivan tarjon taa. Hankkeen myötä alueen asemakaavan mukainen rakennusoikeus yli kaksinkertaistuu. Kaavoitusta palvelevaa arkkitehtisuunnittelua on tehty rinnakkain asemakaavoitustyön kanssa ns. Lukko-mallin pohjalta, jonka hankesuunnittelu on käynnissä. Alueen ete lä reu naan ra ken net ta viin uu dis ra ken nuk siin on suunniteltu tuettuun tai it se näi seen asu miseen so pivia vuok ra-asuntoja kor vaa maan tontilta pu ret tavat huo no kuntoiset rivitaloasunnot. Kohtuuhintaisten tarvittaessa tuet tu jen vuokra-asuntojen tarve on Kauniaisissa ilmeinen. Uudisrakennuksiin ra kennettavilla vuokra-asunnoilla voidaan vastata MAL- aiesopimuksessa esitettyyn tavoitteeseen tuottaa 60 asuntoa vuodessa, mikä tarkoittaa 240 asuntoa aiesopimuskaudella Tästä tuotanto-

9 PÖYTÄKIRJA 12/ määrästä tulee vä hintään 20% ARA-vuokra-asuntoja (asunto-ohjelma ). Kaavoituksen tavoitteita ja vaihtoehtoisia suunnitelmia on esitelty Kauniaisten kaupungin luottamusmiehille Osallisille on järjestetty hankkeesta tiedotus- ja keskustelutilaisuus Asemakaavan muu toseh do tus on ollut nähtävillä , jol loin sii tä jä tettiin 7 lausun toa ja 1 kirjal li nen mieli pi de. Lausuntojen ja mieli pi de-esi tyk sen joh dosta rajattiin uudis ra ken nus ten ker rosluku tontin itäreu nassa kol meen ja länsi reunalla neljään kerrokseen. Rakennusten sijoittelu tontin reuna-alueiden tuntumaan jättää mahdollisuuden suojaisille piha-alueille ryhmäkotien edustalle. korostaa, että suunnittelussa tulee turvata es tee tön ja turvallinen kulkumahdollisuus niin jalankulkijoille kuin asiakasja huolto lii kenteelle. Riittävästi paikoitustilaa on varattava henkilöstön ja asiakkai den autojen pysäköintiin. suosittaa rakennustöiden ajoittamisen molemmilla muodostuvilla tontin osilla samanaikaisesti, jotta palvelukeskuksen ja asuinyksiköiden toiminta keskeytyy ja häiriintyy mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Mikäli yhtäaikainen rakentaminen ei ole mahdollista, tulisi raken ta mi nen aloit taa vuok rata loista. Lautakunta näkee, että kaava mahdollistaa riittävän asuntorakenta misen sekä tehostetussa palveluasumisessa että vuokra-asuntojen suhteen. Palvelukeskuksen jatkosuunnittelussa tulee turvata riittävät ja muun nelta vissa ole vat ti lat moni puo li sen toi min nan ja ny kyis tä suu rem man asia kas mää rän tar peisiin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

10 PÖYTÄKIRJA 12/ Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelma 36/771/2011 SOTE 153 Hankkeen lähtökohtana on kaupunginhallituksen päätös ( , 193) päiväkotiverkoston kehittämisestä, jonka mukaan Sansinpeltoon suunnitellaan uusi päiväkotirakennus n. 107 lapselle. Uuden päiväkotirakennuksen tontin kaavoituksen yhteydessä on teetetty kaavoitusta tukevaa luon nossuunnittelua, jonka tuloksena ovat syntyneet arkkitehdin alustavat, päivätyt luonnokset (oheismateriaali 1). Kaupunginvaltuusto on päätöksessään ( 23) hyväksynyt päivätyt alustavat luonnokset päiväkodin jatkosuunnittelun pohjaksi ja vahvistanut alustavien luonnosten pohjalta tavoitehintakustannuksiksi 4,77 M (alv 0) sekä linjan nut, että rakennuksen vesikatto toteutetaan normaaliratkaisuna lämmitys toteutetaan rakennuksen jäähdytyksen mahdollistamalla maalämpöratkaisuna. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi pontta, joiden mukaan jatkosuunnittelussa ei suljeta pois mahdollisuut ta toteuttaa maksa ruoho tai muunlainen kasvillisuuskatto jatkosuunnittelussa tulee selvittää mahdollisuut ta to teuttaa päiväkodin ajoyhteys ja pysäköintijärjestelyt myös tontin eteläpuolelta Kauniaistentien kautta. Kaupunginhallitus on päätöksessään ( 96) lisäksi linjannut, että rakennuksen energia luokka on A. Hankkeen valmistelua on jatkettu kaupunginvaltuuston hyväksymien ( 4) Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti. Hankesuunnitelmavaiheessa on aineistoon tehty kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen lin jausten mukaiset päivitykset. Hankesuunnitelmavaiheen tuloksena ovat liitteinä olevat Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelmateksti (liite 1), alustavista luonnoksista jatkokehi te tyt luonnokset (liite 2) sekä keittiösuunnitelma ja laite- ja kalustoluettelo (lii te 3) se kä oheis ma teri aa lina han ke suunnitel ma-aineiston pohjalta las ket tu ta voite hin ta ja kus tan nus lasken takonsultin lau sunto (oheismateriaali 2). Hankkeen toteutusmuoto perustuu KVR -urakkaan eli kokonaisvastuurakkaan, jossa pääurakoitsija kantaa vastuun sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Perusteina valin taan ovat mm. kyseisen urakkamuodon tuoma varmuus aikataulusta ja kustannuksista. Lisäksi kyseinen urakkamuoto mahdollistaa hankkeen nopean käynnistämisen, kun toteutus voidaan aloittaa suunnitteluvaiheen kanssa osin samanaikaisesti. Mainitun urakkamuodon riskejä, halutun laatutason määrittämisen sekä suunnitelma muutoksien vai kutusmahdollisuuksien hankaluuksia, on pyritty välttämään lisäämällä nor maaliin hankesuunnitelma-aineistoon rakennus-

11 PÖYTÄKIRJA 12/ tapaselostukset ARK- ja LVISA -suunnittelualojen osalta teknisten ja laadullisten vaatimustasojen määrittämiseksi sekä erilliset keittiösuunnitelmat. Täydennettyjen aineistojen pohjalta päivitettyjen tavoitehintalaskelmien mukaan päiväkotirakennuk sen kokonaiskustannukset ovat 4,9 M (alv 0). Kustannustason lievä nou su aiemman luonnosvaiheen tavoitehintaan nähden johtuu hankesuunni telman yhteydessä luonnos suunnitelmiin tehdyistä päivityksistä sekä mai nituista teknisten vaatimustasojen määrittämisistä. Laskelma sisältää vanhan päiväkotirakennuksen ennakoidut purkukustannukset ( ), joita ei tule sisällyttää investointihankkeeseen vaan kohdistaa käyttötalouteen. Tä tä varten on sisällytetty määräraha rakennuttamisen ja teknisen suunnitte lun tulosalueen vuoden 2013 käyttötalousarvioon. Aiemmin mainitun viherkattoratkaisun lisähintavaikutus olisi (alv 0). Kustannuskonsultti ei suosittele ratkaisua, todeten sen olevan tar peeton riski otettavaksi näin suurena toteutuksena. Kauniaisten kaupunki on energiatehokkuussopimuksessa sitoutunut vähentämään energiankulutus taan 9 % vuoteen 2016 mennessä sekä selvittämään uusiutuvien energia lähteiden käyttöönottoa ja rakennusten energiatuotannon omavaraisuutta. Hankesuunnitelmaan on tästä syystä sisällytetty aurinkolämmön hyödyntä misen mahdollisuus. Rakennusvaiheessa lisättynä aurinkolämmityksen lisähintavaikutus olisi lämmöntuotto-osuudesta riippuen (alv 0). Yhteenvetona hankesuunnitelmavaiheen tavoitehintakustannuksiksi muodostuu euroa (purkukustannusten osuus poistettu, ei huomioitu varausta viherkattorat kaisuun, sisällytetty aurinkolämmityksen lisähintavaikutus). Kustannuskon sultti arvioi todennäköiseksi vaihteluväliksi hankkeen toteumalle 0, ,2 x kustannusarvio, ilman hankkeen laajuuden tai laatutasojen oleellista muuttamista sekä ilman suhdannetilanteen vaikutusta. Aiemmin mainittujen Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti hankesuunnitelma tulee saattaa sekä käyttäjälautakunnan että yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi ja lisäksi hyväksyttää kaupungin hallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Hankesuunni telman hyväksynnän yhteydessä kaupunginvaltuusto tekee investointipää töksen ja myöntää hankkeelle investointimäärärahan. Hankkeen toteutus sisältyy kaupungin vuosien investointiohjelmaan siten, että kaupun ginvaltuuston ( 68) hyväksymässä vuoden 2013 talousarvios sa on hankkeen toteutukseen varattu 2,0 M määräraha ja vuosien taloussuunnitelmassa vuodelle 2014 alustavasti 2,0 M määräraha. Vuoden 2013 osalta määräraha on riittävä hankkeen toteutuksen käynnistämiseksi, mutta vuoden 2014 osalta määräraha tulee päivittää vastaamaan hankesuunnitelman mukaista tavoitehin taa. Lo pullisesti määrärahatarve tarkentuu kevään 2013 aikana KVR -urakkakil pailutuksen myötä. Kaavoitusvaihetta palvelleen tilantarveselvityksen pohjalta tehdyn aikatauluarvion mukaan hankkeen ajantarve kaupunginvaltuuston investointipäätöksestä ja KVR -hankkeen kilpailutuksesta vastaanottopäätökseen on

12 PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: noin 20 kuukautta huomioiden suunnittelun ja toteutuksen limittyminen (rakennussuunnittelu noin 7 kuu kautta ja rakentaminen noin 15 kuukautta) sekä kaupungin oma päätök sentekoprosessi. Tavoite hankkeen valmistumiselle on ollut budjettivaiheessa 2012 päivähoidon syyskauden alku Lautakunnan, kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsit telyjen jälkeen hankesuunnitelman pohjalta tehtävä investointipäätös ajoit tuu tammi- / helmikuulle Talonrakennushankkeiden ohjeellinen aika tauluarvio sekä kaupungin oma päätösprosessi huomioiden kohteen vastaanotto ajoittunee täten aikaisintaan syksylle 2014 (loka- / marraskuu). Li säksi tulee huomioida käyttäjähallintokunnan toimenpiteet ennen käyttöön ottoa (muutto, kalustaminen yms.). Edellä mainitut asiat huomioiden voi daan ennustaa rakennuksen olevan käyttöönotto kunnossa vuoden 2014 loppuun mennessä. Oheismateriaali 3: Sähköjärjestelmien rakennustapaselostus Oheismateriaali 4: LVIAJ-järjestelmien rakennustapaselostus Valmistelijat: vs. varhaiskasvatuspäällikkö Somila, p ja vs. so siaali- ja terveysjohtaja Ahlström, p Lautakunta päättää esittää, että KH esittäisi KV:n hyväksyttäväksi esitys listan liitteenä olevan Sansinpel lon päiväkodin hankesuunni telman si ten, että talon suunnittelussa palattaisiin alkuperäiseen kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn tilasuunnitelmaan. Uudessa luonnoksessa esite tyt viistot käytävä- ja ulkoseinäratkaisut ei vät tuo ratkaisevaa mo nikäyttöis tä lisätilaa. Ti lojen sisustaminen vaikeu tuu myös, koska esimer kiksi kaap pi sän gyt le pohuoneeseen eivät mahdu niille suunniteltuun tilaan. Viistoista sei nis tä myös ai heu tuu lat tia pin to jen ko neelli seen sii vouk seen han ka luuk sia. Rakennuksen pihan puoleiselle seinälle on suunniteltu syvennys, joka tuo valoa käytävälle ja salitilaan. Syvennys on vaikeasti valvottava päiväkodin aukioloaikana, mutta myös saattaa houkutella ilkivaltaan muina aikoina. Lautakunta esittää, että jatkosuunnittelussa tästä syvennyksestä luovuttaisiin ja lisätila voitaisiin hyödyntää päiväkodin ryhmätiloissa. Rakennuksen vesikatto toteu te taan normaaliratkaisuna. Viherruohokaton to teuttaminen toisi paitsi li säkustannuksia myös lisäisi kiinteistön huoltoa ja myös kosteusvaurioris kiä. Viherkatto myös hankaloittaisi aurinkoenergian keruupaneeleiden asentamista. Sansinpellon päiväkodin tilaratkaisut muistuttavat Kasavuoren päiväkodin ratkaisuja kooltaan ja jaettavuudeltaan. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon Kasavuoren päiväkodin hankkeen onnistumiset ja parantamiskohdat. Tilaratkaisuissa onnistumisia ovat olleet mm. pienet erilliset päiväkotiryh mät, jotka kuitenkin voivat kokoontua yhteisiin tiloihin sekä onnistunut akustiikka. Käyttäjien, so. henkilökunnan ja asiakkaiden, mielipiteen huomioi mi nen esim. pin ta ma te ri aa lien han kin nas sa kan nat taa kar toit taa Kasavuo ren päi väko din suun nit te lua pa remmin.

13 PÖYTÄKIRJA 12/ Kulkuyhteydet päiväkotiin on tärkeää toteuttaa kahdelta suunnalta arjen su juvuuden vuoksi. Lautakuntaa pitää tärkeänä, että uusissa julkisissa kohteissa käytetään uusiutuvia energianlähteitä. Lämmitys ja jääh dy tys to teu te taan kallioenergialla ja uu siu tu vien ener gia läh tei den hyö dyntä mi nen mah dollis tetaan aurin koläm pöä käyttämällä. Esittelijä muutti kokouksen aikana päätösehdotusta niin, että lausuntoon lisä tään "Hankkeesta laaditaan selkeä graafinen projektiaikataulu". Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksineen.

14 PÖYTÄKIRJA 12/ HUS-Logistiikan ja Kauniaisten kaupungin yhteistyösopimus sairaankuljetuksista SOTE 154 Terveydenhuoltolain mukaisesti vastuu ensihoidosta ja riittävän sairaankuljetusvalmiuden ylläpidosta on siirtymässä kunnilta sairaanhoitopiireille viimeistään vuoden 2013 alkuun mennessä. Kauniaisten kaupungin ei tarvitse tässä asiassa tehdä erillistä sopimusta sairaanhoitopiirin kanssa. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Tässä yhteydessä sairaanhoitopiiri on päättänyt ottaa hoitaakseen myös kiireettömät potilaskuljetukset, joista Kauniaisten kaupungin on tehtävä erillinen sopimus. Kauniaisten kau punki on usei den pää kau pun ki seu dun kun tien ta paan kes kus tellut kii reettömien potilaskuljetusten hoi tami sesta vuo den 2013 al kaen Hus-Lo gistiikan kans sa. Hus-Logistiikka on kilpailuttanut palveluntuottajat, jotka tuottavat kiireettömän sairaankuljetuksen pal veluksia silloin, kun HUS-Logistiikan sairaankul je tus ei niistä huolehdi. Liit teenä olevasta sopimuksesta (liite 1) liitteineen (liite 2 ja liite 3) käy selville sopimuksen tarkka ra kenne ja kumpaakin osa puol ta vel voitta vat ja sitovat seikat. Kyseisen palvelun hintatason lopullinen taso määräytyy Hus-valtuuston joulukuun kokouksen päätök sen perusteella. Liitteenä oleva hinnasto on vuoden 2012 vastaava. Valmistelija: vs. talouspäällikkö Köylijärvi, p Lautakunta - päättää hankkia kiireettömän sairaankuljetuksen (sis.invatak si-kuljetukset) HUS-Logistiik ka liikelaitok selta alkaen ja valtuuttaa vs.sosiaali- ja terveysjohtajan allekir joittamaan sopimusasiakirjan sekä te kemään han kinnasta suorahankintapäätöksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

15 PÖYTÄKIRJA 12/ Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinta 276/551/2012 SOTE 155 käsitteli viime kokouksessaan päihdehuol lon kun touttavan laitoshoidon hankinnan ( ). Esittelytekstistä puuttui yksi palveluntuottaja, joka on nyt korjattu alkuperäiseen tekstiin lihavoituna. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Kauniainen on mukana Espoon, Järvenpään, Vantaan ja Keravan yhteisessä palvelun hankinnassa, jossa Vantaan kaupunki pyysi syksyllä 2012 tarjouksia päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinnasta (tarjouspyyntö SOSTER 2085/052/2012) Sopimuskausi on ajalla (+2 optiovuotta). Jokainen kaupunki tekee omat hankintapäätöksensä ja puitesopimuksensa. Kauniainen on ollut pääkaupunkiseudun päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palvelun yhteishankinnassa mukana jo edellisellä hankintakierroksella. Vuonna 2008 tehdyn hankinnan sopimuskausi ja optiovuosi päättyy Hankinnassa palvelut luokitellaan kohderyhmien tarpeiden mukaisesti eri osioihin. Hoito toteutetaan palveluntuottajan laitoksessa. Palveluntuottajilta pyydettiin osatarjouksia seuraavista osioista: A) Alkoholiongelmaisten tai ensisijaisesti alkoholia käyttävien monipäihteisen kuntoutus B) Huumeongelmaisten tai ensisijaisesti huumeita käyttävien monipäihteisten kuntoutus C) Lääkeriippuvaisten vieroitus ja kuntoutus D) Päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutus E) Peliongelmien tai muiden toiminnallisten riippuvuuksien hallinta F) Lapsiperhekuntoutus G) Opioidikorvaushoidossa olevien kuntoutus Tarjoajalla oli mahdollisuus tarjota yllä mainittuihin osioihin hoitoa erityisesti nuorille asiakkaille (noin vuotiaat), toimintakyvyltään ikääntyneille tai/ja pelkästään naisille/miehille suuntautuvaa hoitoa. Hankintamenettely Tarjouskilpailu toteutettiin avointa menettelytapaa käyttäen. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen olivat nähtävillä ja saatavilla julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus tehdä tarjous. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Tarjouspyyntöä selventävät kysymykset tuli lähettää sähköpostitse mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä kaksikymmentäkuusi (26) kysymystä. Tarjoajien esittämät kysymykset ja hankintayksikön vastaukset ja tarkennukset tarjouspyyntöasiakirjoihin julkaistiin Vantaan kaupungin Internet-sivuilla

16 PÖYTÄKIRJA 12/ Tarjoukset Määräaikaan klo 12:00 mennessä tarjouksen tekivät seuraavat 21 tarjoajaa: Aholan tila Oy, A-Klinikkasäätiö (Anjalansalon päihdekuntoutuskeskus, Hietalinna yhteisö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Järvenpään sosiaalisairaala, Kouvolan laitosyksikkö ja Tampereen kuntoutumiskeskus), Ameliakoti Oy, Anna-Palvelut Oy, Attendo Oy, Hoitokoti Kangaskartano Oy, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Jyrkkähoito-yhdistys ry, Järvenpään Sosiaali sairaala, Kais la koti Oy, Kal lio lan kannatusyhdistys ry, Kankaanpään A-ko ti, Kos ta mokoti Oy, Mai nio Vire Oy, Marjalinna Oy, Mikkeli-yhteisö, Minne so ta-hoito Oy, Palve lu koti Huvi kumpu Oy, Sanaskoti Oy, Tampereen huu me klinikka yhdis tys ry ja Te ra piatehdas Oy. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Minnesota-hoito Oy ei ole hyväksynyt tarjouksessaan tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjä kelpoisuusehtoja (kelpoisuusehdon kohdat 16, 18, 24, 33 ja 41). Tarjoaja on vastannut edellä mainittuihin kohtiin "ei". Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan mikäli tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, voidaan tarjoaja hylätä. Aholan tila Oy ei täytä kelpoisuusehdon kohtaa 12. Tämän mukaan tarjoajalla tulee olla palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavien palvelujen tuottamisesta. Riittäväksi kokemukseksi katsotaan vähintään yksi vuosi itsenäisenä päihdepalvelujen tuottajana tai tarjoajan vastuuhenkilöllä on kokemusta vähintään yksi vuosi toisen päihdepalvelujen tuottajan palveluksessa toiminnasta vastuullisena työntekijänä. Kysymysten vastausvaiheessa hankintayksikkö tarkensi tarjouspyyntöasiakirjoja seuraavasti: "Palveluntuottajalla tulee olla kokemusta laitoshoidosta. Esim. kokemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen tuottamisesta ei ole riittävä." Aholan tila Oy:llä eikä sen vastuuhenkilöllä ole kokemusta päihdepalvelujen laitoshoidon tuottamisesta, eikä hankintayksikkö ole saanut tuottajalta selvitystä ja sitoumusta siitä, että vaadittu kokemus tulisi tuottajan osalta täyttymään sopimuskauden alkuun mennessä. Kaikki muut tarjoajat täyttivät kelpoisuuden vaatimukset, sitoutuivat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettuihin vaatimuksiin ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten valintaperuste Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta jokaisessa osa-alueessa, kun palvelu tuotetaan tarjouspyynnössä esitetyillä laatuvaatimuksilla. Hoitovuorokausihinta sisältää myös palveluntuottajan asiakkaalta perimän asiakasmaksuosuuden (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki ja asetus) eli on ns. bruttohinta. Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta hoitovuorokausien mukaisen hinnan vähennettynä asiakasmaksuosuudella, ei siis tarjouksessaan ilmoittamaa bruttohoitovuorokausihintaa. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen toimittajien kanssa. Puitejärjestelyssä oleva palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja palvelun soveltuvuuden perusteella. Asiakkaan yksilöllinen tarve ja erityiset olosuhteet rat-

17 PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: kaisevat, minkälaisia palveluja tilaaja kulloinkin järjestää. Mikäli asiakkaan palveluntarpeen kannalta soveltuvia palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyssä hinnaltaan halvin. Kauniaisten kaupunki ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää palvelua. Kaupunki valitsee palveluntuottajien määrän arvioidun palvelutarpeen mukaan jokaisessa osa-alueessa erikseen. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehtiin jokaisessa osa-alueessa erikseen. Tarjousten vertailu on päätöksen liitteessä 1. Liitteessä on ilmoitettu hyväksyttyjen tar joajien tarjoushinnat sekä ostojärjestys. Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö Ahlström, p Lautakunta - päättää edellä esitetyillä perusteilla valtuuttaa vs. sosiaali- ja terveysjohta jan allekirjoittamaan sopimukset ja: 1) hylätä Minnesota-hoito Oy:n tarjous päätöksen esittelyosassa mainituin perustein. Minnesota-hoito Oy ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia. 2) hylätä Aholan tila Oy:n tarjous päätöksen esittelyosassa mainituin perustein. Aholan tila Oy:llä eikä sen vastuuhenkilöllä ole kokemusta päihdepalvelujen laitoshoidon tuottamisesta, eikä hankintayksikkö ole saanut tuottajalta selvitystä ja sitoumusta siitä, että vaadittu kokemus tulisi tuottajan osalta täyttymään sopimuskauden alkuun mennessä. 3) Alkoholiongelmaisten tai ensisijaisesti alkoholia käyttävien monipäihteisten kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Kaislakoti Oy, Sanaskoti Oy, Marjalinna Oy, Hoitokoti Kangaskartano Oy, A-klinikkasäätiö/ Anjalansalon päihdekuntoutuskeskus, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Jyrkkähoito-yhdistys, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainio Vire Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, Anna-Palvelut Oy, Kalliolan kannatusyhdistys ry, Tampereen huumeklinikkayhdistys ry ja Järvenpään Sosiaalisairaala ajalle edel lä esi te tyn ja liit teen 1 mukai sesti. 4) Huumeongelmaisten tai ensisijaisesti huumeita käyttävien monipäihteisten kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Sanaskoti Oy, A-klinikkasäätiö/ Hietalinna yhteisö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainio Vire Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Jyrkkähoito-yhdistys, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Tampereen huumeklinikkayhdistys ry, Anna-Palvelut Oy, Kosta-

18 PÖYTÄKIRJA 12/ mokoti Oy ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 5) Lääkeriippuvaisten vieroituksen ja kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Marjalinna Oy, Sanaskoti Oy, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainio Vire Oy, Mikkeli-yhteisö, Kankaanpään A-koti, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Tampereen huumeklinikkayhdistys ry, Anna-Palvelut Oy, Jyrkkähoito-yhdistys ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 6) Päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Kaislakoti Oy, Marjalinna Oy, Sanaskoti Oy, Mainio Vire Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Palvelukoti Huvikumpu Oy, Jyrkkähoito-yhdistys, Attendo Oy, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Anna-Palvelut Oy, Hoitokoti Tuhkimo Oy ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 7) Peliongelmien tai muiden toiminnallisten riippuvuuksien hallinnan toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Sanaskoti Oy, Hoitokoti Kangaskartano Oy, A-klinikkasäätiö/ Hietalinna yhteisö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Kankaanpään A-koti, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö ja Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 8) Lapsiperhekuntoutuksen toimittajiksi valitaan Jyrkkähoito-yhdistys, Kalliolan kannatusyhdistys ry, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Anna-Palvelut Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö ja Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 9) Opioidikorvaushoidossa olevien kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Anna-Palvelut Oy, Jyrkkähoito-yhdistys ja Kostamokoti Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 10) Naiseuteen tai mieheyteen liittyviin kysymyksiin keskittyvän päihdekuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Sanaskoti Oy, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Anna-Palvelut Oy ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 11) Valittujen palveluntuottajien tulee täyttää kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa (SOS-TER 2085/052/2012) vaaditut palvelujen tuottamiseen vaadi-

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 19:00-20:20 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 94 Kokouksen järjestäytyminen 3 95 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot