LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 12/ Aika: klo 18:00-18:53 Paikka: Valtuustosali, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 148 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevään 2013 kokouksista sopiminen Päivätoiminnan käynnistäminen Villa Anemonessa Lausuntopyyntö asemakaavan muutosehdotuksesta, Villa Bredan alue Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelma HUS-Logistiikan ja Kauniaisten kaupungin yhteistyösopimus sairaankuljetuksista Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinta Lautakunnalle saapuneita kirjelmiä ja päätöksiä Salainen asia Salainen asia 22

2 PÖYTÄKIRJA 12/ Läsnä: Carlberg Gunnel puheenjohtaja Kuvaja Pekka varapuheenjohtaja Karlsson-Finne Anna Lena jäsen Mattila Severi jäsen Mäkiö Jan jäsen Viherluoto-Lindström Irmeli jäsen Jääskeläinen Tapani jäsen Sunabacka Ulf-Johan jäsen Moisio Heidi jäsen Eklund Pertti kaupunginhallituksen edustaja Ahlström Mari sosiaali- ja terveysjohtaja Köylijärvi Paula sihteeri Koskinen Minna Allekirjoitukset Gunnel Carlberg Paula Köylijärvi puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Severi Mattila Jan Mäkiö Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 12/ Kokouksen järjestäytyminen SOTE 148 Lautakunta - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Severi Mattilan ja Jan Mäkiön - myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden vs. vanhuspalvelupäällikkö Minna Koskiselle

4 PÖYTÄKIRJA 12/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) SOTE 149 Lautakunnalle on lähetetty viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Otsikkoluettelo on esityslistan oheismateriaalina. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lautakunta on päättänyt yhteydessä siitä, että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sosiaali- ja terveysjohtajalle tai talouspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivovat lisä tietoa ko kouksessa. Oheismateriaalina sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen otsikkoluettelot. Valmistelija: vs. talouspäällikkö Köylijärvi, p Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - merkitä tiedokseen esityslistan oheismateriaalista 1 ilmenevät päätökset ja - olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan otto-oikeuden alaisiin päätöksiin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

5 PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevään 2013 kokouksista sopiminen SOTE 150 päättää kevään 2013 kokous ajankohdat. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäiviksi kevätkaudelle 2013 esitetään seuraavia päiviä: Kokouspaikka ja -aika on valtuustosali klo 18 alkaen. Valmistelija: vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Ahlström p Lautakunta - päättää kokoontua kevätkaudella 2013 seuraavasti: , , , , ja Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

6 PÖYTÄKIRJA 12/ Päivätoiminnan käynnistäminen Villa Anemonessa SOTE 151 Kauniaisten ikääntymispoliittisessa strategian mukaisesti kotona selviytymistä edistävää ja omaishoitajien jaksamista tulevaa päivätoimintaa on järjestetty Villa Bredan palvelukeskuksessa kerhotyyppisenä toiminta na. Tämän lisäksi on suunniteltu Villa Anemoneen päivätoimintaa, tu ke maan pääasiassa omaishoidon piirissä olevien muistisai rai den koto na selviytymistä muisti kuntoutuksen keinoin. Myös muut päiväaikaisesta vir kis tys- ja ryh mätoi minnasta hyötyvät ikäihmiset voisivat osal listua Ane monen päivätoi min taan tarpeen mukaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Tavoitteena on aloittaa päivätoimintaryhmä tammikuussa 2013 pienimuotoi sesti ja toi min taa ko ke mus ten myötä kehittäen. Anemonen henkilökun ta on suunnitellut päivätoimintakonseptia yhdessä geriatrin kanssa. Pääasiassa toimintaa johtaa vastuuhoitaja osastonhoitajan ja muun henkilöstön kanssa yhteistyössä. Ryhmä toimii Villa Anemonen tiloissa, joten ta lon asuk kaat voi vat halutessaan osallistua myös päivätoimintaryhmän aktiviteetteihin. Asiakkaita voisi olla kerrallaan 1-5/päivä. Päivätoimintaan hakeudutaan kotihoidon oh jaajan kautta. Kullekin asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan toiminnan tavoitteet ja käyntipäivät yksilöllisesti. Päivätoimintaan kuuluu viriketoimien lisäksi aamukahvit, lounas ja halutessa päiväkahvi. Ryhmän asiakkaiden kanssa suunnitellaan ohjelmaa teemoittain. Tarkempi ai ka taulu so vitaan asia kas läh töi sesti jous taen. Pää osin toi min nan on tar koi tus ajoit tua aamuvuo ron ajaksi. Kul jetus on omai sen tai asiakkaan it sensä vastuul la. Päivätoiminnan asiakasmaksuksi esitetään 15,10 euroa/päivä. Kokemuksia päivätoiminnasta arvioidaan ja seurataan jatkuvasti, lautakunnalle esitetään tilannekatsaus syyskauden alussa. Valmistelija: vs. vanhuspalvelupäällikkö Koskinen, p Lautakunta - päättää laajentaa Villa Anemonen palveluita päivätoimintaryhmällä tammikuusta 2013 alkaen. Lautakunta edellyttää saavansa ti lan ne kat sauksen toi min nas ta syyskuussa Esittelijä muutti kokouksen aikana päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta - päättää laajentaa Villa Anemonen palveluita päivätoimintaryhmällä tammikuusta 2013 alkaen ja asettaa päivätoiminnan asiakasmaksuksi 15,00 eu roa/ päivä. Lau ta kun ta edel lyt tää saa van sa ti lan ne kat sauk sen toi minnas ta syys kuus sa 2013.

7 PÖYTÄKIRJA 12/ Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

8 PÖYTÄKIRJA 12/ Lausuntopyyntö asemakaavan muutosehdotuksesta, Villa Bredan alue 271/771/2011 SOTE 152 Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta. Kaavahanke liittyy Kauniaisten ikääntymispoliittiseen strategiaan, jossa asu miseen ja hoitoympäristöihin liittyvinä tavoitteina on mainittu uusien asu mismuo to jen sekä uusien palvelu- ja asumiskonseptien kehittäminen. Sosiaali- ja ter veysjohtaja vs.: Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta muun muassa rakennuslautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausunnot. Kaupunginhallituksen esittelyteksti on oheismateriaalina. Oheismateriaali 1: Ote pöytäkirjasta Oheismateriaali 2: Asemakaavakartta, ehdotus Oheismateriaali 3: Selostus Oheismateriaali 4: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oheismateriaali 5: Arkkitehtisuunnitelmat Oheismateriaali 6: Tonttijako ja tonttijaon muutos Oheismateriaali 7: Tärinäselvitys Valmistelija: vs. vanhuspalvelupäällikkö Koskinen, p Lautakunta - päättää antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle koskien asemakaavan muutosehdotusta: Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Bredantie ja käsittää 4. kaupunginosan korttelin 48 tontin 8, sekä Palokunnankujan katualueen. Tontilla on neljä vuonna 1974 rakennettua rivitaloa, joissa on yhteensä 29 eläkeläisille tarkoitettua kaupungin vuokra-asuntoa, sekä vuonna 1992 valmistuneen Villa Bredan palvelukeskus ja vanhainkoti. Asemakaavan muutos mah dol lis taa Vil la Bre dan alu een ke hit tä mi sen moni puoli seksi pal ve luko ko nai suu deksi, jossa pa ran ne taan ny kyi sen pal velukes kuksen toimintamahdollisuuksia, ja lisä tään mer kittä västi kau pun gin omaa ympäri vuoro kautisen hoivan tarjon taa. Hankkeen myötä alueen asemakaavan mukainen rakennusoikeus yli kaksinkertaistuu. Kaavoitusta palvelevaa arkkitehtisuunnittelua on tehty rinnakkain asemakaavoitustyön kanssa ns. Lukko-mallin pohjalta, jonka hankesuunnittelu on käynnissä. Alueen ete lä reu naan ra ken net ta viin uu dis ra ken nuk siin on suunniteltu tuettuun tai it se näi seen asu miseen so pivia vuok ra-asuntoja kor vaa maan tontilta pu ret tavat huo no kuntoiset rivitaloasunnot. Kohtuuhintaisten tarvittaessa tuet tu jen vuokra-asuntojen tarve on Kauniaisissa ilmeinen. Uudisrakennuksiin ra kennettavilla vuokra-asunnoilla voidaan vastata MAL- aiesopimuksessa esitettyyn tavoitteeseen tuottaa 60 asuntoa vuodessa, mikä tarkoittaa 240 asuntoa aiesopimuskaudella Tästä tuotanto-

9 PÖYTÄKIRJA 12/ määrästä tulee vä hintään 20% ARA-vuokra-asuntoja (asunto-ohjelma ). Kaavoituksen tavoitteita ja vaihtoehtoisia suunnitelmia on esitelty Kauniaisten kaupungin luottamusmiehille Osallisille on järjestetty hankkeesta tiedotus- ja keskustelutilaisuus Asemakaavan muu toseh do tus on ollut nähtävillä , jol loin sii tä jä tettiin 7 lausun toa ja 1 kirjal li nen mieli pi de. Lausuntojen ja mieli pi de-esi tyk sen joh dosta rajattiin uudis ra ken nus ten ker rosluku tontin itäreu nassa kol meen ja länsi reunalla neljään kerrokseen. Rakennusten sijoittelu tontin reuna-alueiden tuntumaan jättää mahdollisuuden suojaisille piha-alueille ryhmäkotien edustalle. korostaa, että suunnittelussa tulee turvata es tee tön ja turvallinen kulkumahdollisuus niin jalankulkijoille kuin asiakasja huolto lii kenteelle. Riittävästi paikoitustilaa on varattava henkilöstön ja asiakkai den autojen pysäköintiin. suosittaa rakennustöiden ajoittamisen molemmilla muodostuvilla tontin osilla samanaikaisesti, jotta palvelukeskuksen ja asuinyksiköiden toiminta keskeytyy ja häiriintyy mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Mikäli yhtäaikainen rakentaminen ei ole mahdollista, tulisi raken ta mi nen aloit taa vuok rata loista. Lautakunta näkee, että kaava mahdollistaa riittävän asuntorakenta misen sekä tehostetussa palveluasumisessa että vuokra-asuntojen suhteen. Palvelukeskuksen jatkosuunnittelussa tulee turvata riittävät ja muun nelta vissa ole vat ti lat moni puo li sen toi min nan ja ny kyis tä suu rem man asia kas mää rän tar peisiin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

10 PÖYTÄKIRJA 12/ Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelma 36/771/2011 SOTE 153 Hankkeen lähtökohtana on kaupunginhallituksen päätös ( , 193) päiväkotiverkoston kehittämisestä, jonka mukaan Sansinpeltoon suunnitellaan uusi päiväkotirakennus n. 107 lapselle. Uuden päiväkotirakennuksen tontin kaavoituksen yhteydessä on teetetty kaavoitusta tukevaa luon nossuunnittelua, jonka tuloksena ovat syntyneet arkkitehdin alustavat, päivätyt luonnokset (oheismateriaali 1). Kaupunginvaltuusto on päätöksessään ( 23) hyväksynyt päivätyt alustavat luonnokset päiväkodin jatkosuunnittelun pohjaksi ja vahvistanut alustavien luonnosten pohjalta tavoitehintakustannuksiksi 4,77 M (alv 0) sekä linjan nut, että rakennuksen vesikatto toteutetaan normaaliratkaisuna lämmitys toteutetaan rakennuksen jäähdytyksen mahdollistamalla maalämpöratkaisuna. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi pontta, joiden mukaan jatkosuunnittelussa ei suljeta pois mahdollisuut ta toteuttaa maksa ruoho tai muunlainen kasvillisuuskatto jatkosuunnittelussa tulee selvittää mahdollisuut ta to teuttaa päiväkodin ajoyhteys ja pysäköintijärjestelyt myös tontin eteläpuolelta Kauniaistentien kautta. Kaupunginhallitus on päätöksessään ( 96) lisäksi linjannut, että rakennuksen energia luokka on A. Hankkeen valmistelua on jatkettu kaupunginvaltuuston hyväksymien ( 4) Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti. Hankesuunnitelmavaiheessa on aineistoon tehty kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen lin jausten mukaiset päivitykset. Hankesuunnitelmavaiheen tuloksena ovat liitteinä olevat Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelmateksti (liite 1), alustavista luonnoksista jatkokehi te tyt luonnokset (liite 2) sekä keittiösuunnitelma ja laite- ja kalustoluettelo (lii te 3) se kä oheis ma teri aa lina han ke suunnitel ma-aineiston pohjalta las ket tu ta voite hin ta ja kus tan nus lasken takonsultin lau sunto (oheismateriaali 2). Hankkeen toteutusmuoto perustuu KVR -urakkaan eli kokonaisvastuurakkaan, jossa pääurakoitsija kantaa vastuun sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Perusteina valin taan ovat mm. kyseisen urakkamuodon tuoma varmuus aikataulusta ja kustannuksista. Lisäksi kyseinen urakkamuoto mahdollistaa hankkeen nopean käynnistämisen, kun toteutus voidaan aloittaa suunnitteluvaiheen kanssa osin samanaikaisesti. Mainitun urakkamuodon riskejä, halutun laatutason määrittämisen sekä suunnitelma muutoksien vai kutusmahdollisuuksien hankaluuksia, on pyritty välttämään lisäämällä nor maaliin hankesuunnitelma-aineistoon rakennus-

11 PÖYTÄKIRJA 12/ tapaselostukset ARK- ja LVISA -suunnittelualojen osalta teknisten ja laadullisten vaatimustasojen määrittämiseksi sekä erilliset keittiösuunnitelmat. Täydennettyjen aineistojen pohjalta päivitettyjen tavoitehintalaskelmien mukaan päiväkotirakennuk sen kokonaiskustannukset ovat 4,9 M (alv 0). Kustannustason lievä nou su aiemman luonnosvaiheen tavoitehintaan nähden johtuu hankesuunni telman yhteydessä luonnos suunnitelmiin tehdyistä päivityksistä sekä mai nituista teknisten vaatimustasojen määrittämisistä. Laskelma sisältää vanhan päiväkotirakennuksen ennakoidut purkukustannukset ( ), joita ei tule sisällyttää investointihankkeeseen vaan kohdistaa käyttötalouteen. Tä tä varten on sisällytetty määräraha rakennuttamisen ja teknisen suunnitte lun tulosalueen vuoden 2013 käyttötalousarvioon. Aiemmin mainitun viherkattoratkaisun lisähintavaikutus olisi (alv 0). Kustannuskonsultti ei suosittele ratkaisua, todeten sen olevan tar peeton riski otettavaksi näin suurena toteutuksena. Kauniaisten kaupunki on energiatehokkuussopimuksessa sitoutunut vähentämään energiankulutus taan 9 % vuoteen 2016 mennessä sekä selvittämään uusiutuvien energia lähteiden käyttöönottoa ja rakennusten energiatuotannon omavaraisuutta. Hankesuunnitelmaan on tästä syystä sisällytetty aurinkolämmön hyödyntä misen mahdollisuus. Rakennusvaiheessa lisättynä aurinkolämmityksen lisähintavaikutus olisi lämmöntuotto-osuudesta riippuen (alv 0). Yhteenvetona hankesuunnitelmavaiheen tavoitehintakustannuksiksi muodostuu euroa (purkukustannusten osuus poistettu, ei huomioitu varausta viherkattorat kaisuun, sisällytetty aurinkolämmityksen lisähintavaikutus). Kustannuskon sultti arvioi todennäköiseksi vaihteluväliksi hankkeen toteumalle 0, ,2 x kustannusarvio, ilman hankkeen laajuuden tai laatutasojen oleellista muuttamista sekä ilman suhdannetilanteen vaikutusta. Aiemmin mainittujen Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti hankesuunnitelma tulee saattaa sekä käyttäjälautakunnan että yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi ja lisäksi hyväksyttää kaupungin hallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Hankesuunni telman hyväksynnän yhteydessä kaupunginvaltuusto tekee investointipää töksen ja myöntää hankkeelle investointimäärärahan. Hankkeen toteutus sisältyy kaupungin vuosien investointiohjelmaan siten, että kaupun ginvaltuuston ( 68) hyväksymässä vuoden 2013 talousarvios sa on hankkeen toteutukseen varattu 2,0 M määräraha ja vuosien taloussuunnitelmassa vuodelle 2014 alustavasti 2,0 M määräraha. Vuoden 2013 osalta määräraha on riittävä hankkeen toteutuksen käynnistämiseksi, mutta vuoden 2014 osalta määräraha tulee päivittää vastaamaan hankesuunnitelman mukaista tavoitehin taa. Lo pullisesti määrärahatarve tarkentuu kevään 2013 aikana KVR -urakkakil pailutuksen myötä. Kaavoitusvaihetta palvelleen tilantarveselvityksen pohjalta tehdyn aikatauluarvion mukaan hankkeen ajantarve kaupunginvaltuuston investointipäätöksestä ja KVR -hankkeen kilpailutuksesta vastaanottopäätökseen on

12 PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: noin 20 kuukautta huomioiden suunnittelun ja toteutuksen limittyminen (rakennussuunnittelu noin 7 kuu kautta ja rakentaminen noin 15 kuukautta) sekä kaupungin oma päätök sentekoprosessi. Tavoite hankkeen valmistumiselle on ollut budjettivaiheessa 2012 päivähoidon syyskauden alku Lautakunnan, kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsit telyjen jälkeen hankesuunnitelman pohjalta tehtävä investointipäätös ajoit tuu tammi- / helmikuulle Talonrakennushankkeiden ohjeellinen aika tauluarvio sekä kaupungin oma päätösprosessi huomioiden kohteen vastaanotto ajoittunee täten aikaisintaan syksylle 2014 (loka- / marraskuu). Li säksi tulee huomioida käyttäjähallintokunnan toimenpiteet ennen käyttöön ottoa (muutto, kalustaminen yms.). Edellä mainitut asiat huomioiden voi daan ennustaa rakennuksen olevan käyttöönotto kunnossa vuoden 2014 loppuun mennessä. Oheismateriaali 3: Sähköjärjestelmien rakennustapaselostus Oheismateriaali 4: LVIAJ-järjestelmien rakennustapaselostus Valmistelijat: vs. varhaiskasvatuspäällikkö Somila, p ja vs. so siaali- ja terveysjohtaja Ahlström, p Lautakunta päättää esittää, että KH esittäisi KV:n hyväksyttäväksi esitys listan liitteenä olevan Sansinpel lon päiväkodin hankesuunni telman si ten, että talon suunnittelussa palattaisiin alkuperäiseen kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn tilasuunnitelmaan. Uudessa luonnoksessa esite tyt viistot käytävä- ja ulkoseinäratkaisut ei vät tuo ratkaisevaa mo nikäyttöis tä lisätilaa. Ti lojen sisustaminen vaikeu tuu myös, koska esimer kiksi kaap pi sän gyt le pohuoneeseen eivät mahdu niille suunniteltuun tilaan. Viistoista sei nis tä myös ai heu tuu lat tia pin to jen ko neelli seen sii vouk seen han ka luuk sia. Rakennuksen pihan puoleiselle seinälle on suunniteltu syvennys, joka tuo valoa käytävälle ja salitilaan. Syvennys on vaikeasti valvottava päiväkodin aukioloaikana, mutta myös saattaa houkutella ilkivaltaan muina aikoina. Lautakunta esittää, että jatkosuunnittelussa tästä syvennyksestä luovuttaisiin ja lisätila voitaisiin hyödyntää päiväkodin ryhmätiloissa. Rakennuksen vesikatto toteu te taan normaaliratkaisuna. Viherruohokaton to teuttaminen toisi paitsi li säkustannuksia myös lisäisi kiinteistön huoltoa ja myös kosteusvaurioris kiä. Viherkatto myös hankaloittaisi aurinkoenergian keruupaneeleiden asentamista. Sansinpellon päiväkodin tilaratkaisut muistuttavat Kasavuoren päiväkodin ratkaisuja kooltaan ja jaettavuudeltaan. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon Kasavuoren päiväkodin hankkeen onnistumiset ja parantamiskohdat. Tilaratkaisuissa onnistumisia ovat olleet mm. pienet erilliset päiväkotiryh mät, jotka kuitenkin voivat kokoontua yhteisiin tiloihin sekä onnistunut akustiikka. Käyttäjien, so. henkilökunnan ja asiakkaiden, mielipiteen huomioi mi nen esim. pin ta ma te ri aa lien han kin nas sa kan nat taa kar toit taa Kasavuo ren päi väko din suun nit te lua pa remmin.

13 PÖYTÄKIRJA 12/ Kulkuyhteydet päiväkotiin on tärkeää toteuttaa kahdelta suunnalta arjen su juvuuden vuoksi. Lautakuntaa pitää tärkeänä, että uusissa julkisissa kohteissa käytetään uusiutuvia energianlähteitä. Lämmitys ja jääh dy tys to teu te taan kallioenergialla ja uu siu tu vien ener gia läh tei den hyö dyntä mi nen mah dollis tetaan aurin koläm pöä käyttämällä. Esittelijä muutti kokouksen aikana päätösehdotusta niin, että lausuntoon lisä tään "Hankkeesta laaditaan selkeä graafinen projektiaikataulu". Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksineen.

14 PÖYTÄKIRJA 12/ HUS-Logistiikan ja Kauniaisten kaupungin yhteistyösopimus sairaankuljetuksista SOTE 154 Terveydenhuoltolain mukaisesti vastuu ensihoidosta ja riittävän sairaankuljetusvalmiuden ylläpidosta on siirtymässä kunnilta sairaanhoitopiireille viimeistään vuoden 2013 alkuun mennessä. Kauniaisten kaupungin ei tarvitse tässä asiassa tehdä erillistä sopimusta sairaanhoitopiirin kanssa. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Tässä yhteydessä sairaanhoitopiiri on päättänyt ottaa hoitaakseen myös kiireettömät potilaskuljetukset, joista Kauniaisten kaupungin on tehtävä erillinen sopimus. Kauniaisten kau punki on usei den pää kau pun ki seu dun kun tien ta paan kes kus tellut kii reettömien potilaskuljetusten hoi tami sesta vuo den 2013 al kaen Hus-Lo gistiikan kans sa. Hus-Logistiikka on kilpailuttanut palveluntuottajat, jotka tuottavat kiireettömän sairaankuljetuksen pal veluksia silloin, kun HUS-Logistiikan sairaankul je tus ei niistä huolehdi. Liit teenä olevasta sopimuksesta (liite 1) liitteineen (liite 2 ja liite 3) käy selville sopimuksen tarkka ra kenne ja kumpaakin osa puol ta vel voitta vat ja sitovat seikat. Kyseisen palvelun hintatason lopullinen taso määräytyy Hus-valtuuston joulukuun kokouksen päätök sen perusteella. Liitteenä oleva hinnasto on vuoden 2012 vastaava. Valmistelija: vs. talouspäällikkö Köylijärvi, p Lautakunta - päättää hankkia kiireettömän sairaankuljetuksen (sis.invatak si-kuljetukset) HUS-Logistiik ka liikelaitok selta alkaen ja valtuuttaa vs.sosiaali- ja terveysjohtajan allekir joittamaan sopimusasiakirjan sekä te kemään han kinnasta suorahankintapäätöksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

15 PÖYTÄKIRJA 12/ Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinta 276/551/2012 SOTE 155 käsitteli viime kokouksessaan päihdehuol lon kun touttavan laitoshoidon hankinnan ( ). Esittelytekstistä puuttui yksi palveluntuottaja, joka on nyt korjattu alkuperäiseen tekstiin lihavoituna. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Kauniainen on mukana Espoon, Järvenpään, Vantaan ja Keravan yhteisessä palvelun hankinnassa, jossa Vantaan kaupunki pyysi syksyllä 2012 tarjouksia päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinnasta (tarjouspyyntö SOSTER 2085/052/2012) Sopimuskausi on ajalla (+2 optiovuotta). Jokainen kaupunki tekee omat hankintapäätöksensä ja puitesopimuksensa. Kauniainen on ollut pääkaupunkiseudun päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palvelun yhteishankinnassa mukana jo edellisellä hankintakierroksella. Vuonna 2008 tehdyn hankinnan sopimuskausi ja optiovuosi päättyy Hankinnassa palvelut luokitellaan kohderyhmien tarpeiden mukaisesti eri osioihin. Hoito toteutetaan palveluntuottajan laitoksessa. Palveluntuottajilta pyydettiin osatarjouksia seuraavista osioista: A) Alkoholiongelmaisten tai ensisijaisesti alkoholia käyttävien monipäihteisen kuntoutus B) Huumeongelmaisten tai ensisijaisesti huumeita käyttävien monipäihteisten kuntoutus C) Lääkeriippuvaisten vieroitus ja kuntoutus D) Päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutus E) Peliongelmien tai muiden toiminnallisten riippuvuuksien hallinta F) Lapsiperhekuntoutus G) Opioidikorvaushoidossa olevien kuntoutus Tarjoajalla oli mahdollisuus tarjota yllä mainittuihin osioihin hoitoa erityisesti nuorille asiakkaille (noin vuotiaat), toimintakyvyltään ikääntyneille tai/ja pelkästään naisille/miehille suuntautuvaa hoitoa. Hankintamenettely Tarjouskilpailu toteutettiin avointa menettelytapaa käyttäen. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen olivat nähtävillä ja saatavilla julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus tehdä tarjous. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Tarjouspyyntöä selventävät kysymykset tuli lähettää sähköpostitse mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä kaksikymmentäkuusi (26) kysymystä. Tarjoajien esittämät kysymykset ja hankintayksikön vastaukset ja tarkennukset tarjouspyyntöasiakirjoihin julkaistiin Vantaan kaupungin Internet-sivuilla

16 PÖYTÄKIRJA 12/ Tarjoukset Määräaikaan klo 12:00 mennessä tarjouksen tekivät seuraavat 21 tarjoajaa: Aholan tila Oy, A-Klinikkasäätiö (Anjalansalon päihdekuntoutuskeskus, Hietalinna yhteisö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Järvenpään sosiaalisairaala, Kouvolan laitosyksikkö ja Tampereen kuntoutumiskeskus), Ameliakoti Oy, Anna-Palvelut Oy, Attendo Oy, Hoitokoti Kangaskartano Oy, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Jyrkkähoito-yhdistys ry, Järvenpään Sosiaali sairaala, Kais la koti Oy, Kal lio lan kannatusyhdistys ry, Kankaanpään A-ko ti, Kos ta mokoti Oy, Mai nio Vire Oy, Marjalinna Oy, Mikkeli-yhteisö, Minne so ta-hoito Oy, Palve lu koti Huvi kumpu Oy, Sanaskoti Oy, Tampereen huu me klinikka yhdis tys ry ja Te ra piatehdas Oy. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Minnesota-hoito Oy ei ole hyväksynyt tarjouksessaan tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjä kelpoisuusehtoja (kelpoisuusehdon kohdat 16, 18, 24, 33 ja 41). Tarjoaja on vastannut edellä mainittuihin kohtiin "ei". Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan mikäli tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, voidaan tarjoaja hylätä. Aholan tila Oy ei täytä kelpoisuusehdon kohtaa 12. Tämän mukaan tarjoajalla tulee olla palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavien palvelujen tuottamisesta. Riittäväksi kokemukseksi katsotaan vähintään yksi vuosi itsenäisenä päihdepalvelujen tuottajana tai tarjoajan vastuuhenkilöllä on kokemusta vähintään yksi vuosi toisen päihdepalvelujen tuottajan palveluksessa toiminnasta vastuullisena työntekijänä. Kysymysten vastausvaiheessa hankintayksikkö tarkensi tarjouspyyntöasiakirjoja seuraavasti: "Palveluntuottajalla tulee olla kokemusta laitoshoidosta. Esim. kokemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen tuottamisesta ei ole riittävä." Aholan tila Oy:llä eikä sen vastuuhenkilöllä ole kokemusta päihdepalvelujen laitoshoidon tuottamisesta, eikä hankintayksikkö ole saanut tuottajalta selvitystä ja sitoumusta siitä, että vaadittu kokemus tulisi tuottajan osalta täyttymään sopimuskauden alkuun mennessä. Kaikki muut tarjoajat täyttivät kelpoisuuden vaatimukset, sitoutuivat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettuihin vaatimuksiin ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten valintaperuste Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta jokaisessa osa-alueessa, kun palvelu tuotetaan tarjouspyynnössä esitetyillä laatuvaatimuksilla. Hoitovuorokausihinta sisältää myös palveluntuottajan asiakkaalta perimän asiakasmaksuosuuden (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki ja asetus) eli on ns. bruttohinta. Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta hoitovuorokausien mukaisen hinnan vähennettynä asiakasmaksuosuudella, ei siis tarjouksessaan ilmoittamaa bruttohoitovuorokausihintaa. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen toimittajien kanssa. Puitejärjestelyssä oleva palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja palvelun soveltuvuuden perusteella. Asiakkaan yksilöllinen tarve ja erityiset olosuhteet rat-

17 PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: kaisevat, minkälaisia palveluja tilaaja kulloinkin järjestää. Mikäli asiakkaan palveluntarpeen kannalta soveltuvia palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyssä hinnaltaan halvin. Kauniaisten kaupunki ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää palvelua. Kaupunki valitsee palveluntuottajien määrän arvioidun palvelutarpeen mukaan jokaisessa osa-alueessa erikseen. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehtiin jokaisessa osa-alueessa erikseen. Tarjousten vertailu on päätöksen liitteessä 1. Liitteessä on ilmoitettu hyväksyttyjen tar joajien tarjoushinnat sekä ostojärjestys. Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö Ahlström, p Lautakunta - päättää edellä esitetyillä perusteilla valtuuttaa vs. sosiaali- ja terveysjohta jan allekirjoittamaan sopimukset ja: 1) hylätä Minnesota-hoito Oy:n tarjous päätöksen esittelyosassa mainituin perustein. Minnesota-hoito Oy ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia. 2) hylätä Aholan tila Oy:n tarjous päätöksen esittelyosassa mainituin perustein. Aholan tila Oy:llä eikä sen vastuuhenkilöllä ole kokemusta päihdepalvelujen laitoshoidon tuottamisesta, eikä hankintayksikkö ole saanut tuottajalta selvitystä ja sitoumusta siitä, että vaadittu kokemus tulisi tuottajan osalta täyttymään sopimuskauden alkuun mennessä. 3) Alkoholiongelmaisten tai ensisijaisesti alkoholia käyttävien monipäihteisten kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Kaislakoti Oy, Sanaskoti Oy, Marjalinna Oy, Hoitokoti Kangaskartano Oy, A-klinikkasäätiö/ Anjalansalon päihdekuntoutuskeskus, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Jyrkkähoito-yhdistys, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainio Vire Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, Anna-Palvelut Oy, Kalliolan kannatusyhdistys ry, Tampereen huumeklinikkayhdistys ry ja Järvenpään Sosiaalisairaala ajalle edel lä esi te tyn ja liit teen 1 mukai sesti. 4) Huumeongelmaisten tai ensisijaisesti huumeita käyttävien monipäihteisten kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Sanaskoti Oy, A-klinikkasäätiö/ Hietalinna yhteisö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainio Vire Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Jyrkkähoito-yhdistys, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Tampereen huumeklinikkayhdistys ry, Anna-Palvelut Oy, Kosta-

18 PÖYTÄKIRJA 12/ mokoti Oy ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 5) Lääkeriippuvaisten vieroituksen ja kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Marjalinna Oy, Sanaskoti Oy, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainio Vire Oy, Mikkeli-yhteisö, Kankaanpään A-koti, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Tampereen huumeklinikkayhdistys ry, Anna-Palvelut Oy, Jyrkkähoito-yhdistys ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 6) Päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Kaislakoti Oy, Marjalinna Oy, Sanaskoti Oy, Mainio Vire Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Palvelukoti Huvikumpu Oy, Jyrkkähoito-yhdistys, Attendo Oy, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Anna-Palvelut Oy, Hoitokoti Tuhkimo Oy ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 7) Peliongelmien tai muiden toiminnallisten riippuvuuksien hallinnan toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Sanaskoti Oy, Hoitokoti Kangaskartano Oy, A-klinikkasäätiö/ Hietalinna yhteisö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Kankaanpään A-koti, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö ja Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 8) Lapsiperhekuntoutuksen toimittajiksi valitaan Jyrkkähoito-yhdistys, Kalliolan kannatusyhdistys ry, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Anna-Palvelut Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö ja Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 9) Opioidikorvaushoidossa olevien kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Anna-Palvelut Oy, Jyrkkähoito-yhdistys ja Kostamokoti Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 10) Naiseuteen tai mieheyteen liittyviin kysymyksiin keskittyvän päihdekuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Sanaskoti Oy, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Anna-Palvelut Oy ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 11) Valittujen palveluntuottajien tulee täyttää kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa (SOS-TER 2085/052/2012) vaaditut palvelujen tuottamiseen vaadi-

19 PÖYTÄKIRJA 12/ tut vaatimukset ennen sopimuskauden alkua. Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 7 :n mukainen lupa ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamiseen ennen sopimuskauden alkua ja luvan tulee oikeuttaa tämän tarjouspyynnön mukaisten laitospalveluiden tuottamiseen. Mikäli tässä päätöksessä valitulla palveluntuottajalla ei ole vähintään yhtä vuotta kokemusta itsenäisenä päihdepalvelujen laitoshoidon tuottajana, palveluntuottajalla tulee olla ennen sopimuskauden alkua vastuuhenkilö, jolla on kokemusta vähintään yksi vuosi toisen päihdepalvelujen laitoshoidon tuottajan palveluksessa toiminnasta vastuullisena työntekijänä. Kauniaisten kaupungilla on oikeus pyytää palveluntuottajilta selvityksiä vaatimusten täyttymisestä ja auditoida ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana. Mikäli ehdottomat laatuvaatimukset eivät toteudu ennen sopimuskauden alkua, sopimus jätetään allekirjoittamatta tai sopimus puretaan. 12) Kauniaisten kaupungin ja palveluntuottajan välinen sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Päätös ja sopimus eivät sido kaupunkia ennen kuin on selvinnyt, käyttääkö ylempi toimielin asiassa kuntalain mukaista otto-oikeutta. Sopimus voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

20 PÖYTÄKIRJA 12/ Lautakunnalle saapuneita kirjelmiä ja päätöksiä SOTE 156 Seuraavat kirjelmät ja päätökset ovat saapuneet sosiaali- ja terveyslautakunnalle (ak=asian käsittely) Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: - Aluehallintoviraston päätös, PU 2671 A, Dnro ESA- VI/6266/ /2012, päivätty Lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalveluiden tuottamiseen, palveluntuottaja Kaunialan sairaala Oy/Tammela ja Koivula. Ak= ei toimenpiteitä. - Valviran ilmoitus, Dnro 7705/ /2012, päivätty Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, palveluntuottaja Kenkätiimi Oy Shoe Team. Ak= ei toimenpiteitä. - Valviran päätös, Dnro 7705/ /2012, päivätty Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, palveluntuottaja Kenkätiimi Oy Shoe Team. Ak= ei toimenpiteitä. - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamista kunnassa, palveluntuottaja Hoivapalvelu Metsätähti Oy. Päivätty Ak=lausunnon antaminen Aluehallintovirastolle. - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajan vastuuhenkilön muutoksesta, palveluntuottaja Esperi Care Oy. Päivätty Ak= ilmoitus Alue hal lin to vi ras tol le vastuuhenkilön vaihtumisesta. Valmstelija: vs. talouspäällikkö Köylijärvi, p Lautakunta - päättää merkitä saapuneet kirjelmät ja päätökset tiedoksi - saattaa saapuneet kirjelmät ja päätökset asianosaisten henkilöi den ja tulosalueiden tie doksi Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 18:00-19:00 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 25 Kokouksen järjestäytyminen 3 26 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot