LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 12/ Aika: klo 18:00-18:53 Paikka: Valtuustosali, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 148 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevään 2013 kokouksista sopiminen Päivätoiminnan käynnistäminen Villa Anemonessa Lausuntopyyntö asemakaavan muutosehdotuksesta, Villa Bredan alue Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelma HUS-Logistiikan ja Kauniaisten kaupungin yhteistyösopimus sairaankuljetuksista Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinta Lautakunnalle saapuneita kirjelmiä ja päätöksiä Salainen asia Salainen asia 22

2 PÖYTÄKIRJA 12/ Läsnä: Carlberg Gunnel puheenjohtaja Kuvaja Pekka varapuheenjohtaja Karlsson-Finne Anna Lena jäsen Mattila Severi jäsen Mäkiö Jan jäsen Viherluoto-Lindström Irmeli jäsen Jääskeläinen Tapani jäsen Sunabacka Ulf-Johan jäsen Moisio Heidi jäsen Eklund Pertti kaupunginhallituksen edustaja Ahlström Mari sosiaali- ja terveysjohtaja Köylijärvi Paula sihteeri Koskinen Minna Allekirjoitukset Gunnel Carlberg Paula Köylijärvi puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Severi Mattila Jan Mäkiö Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 12/ Kokouksen järjestäytyminen SOTE 148 Lautakunta - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Severi Mattilan ja Jan Mäkiön - myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden vs. vanhuspalvelupäällikkö Minna Koskiselle

4 PÖYTÄKIRJA 12/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki 51 ) SOTE 149 Lautakunnalle on lähetetty viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Otsikkoluettelo on esityslistan oheismateriaalina. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lautakunta on päättänyt yhteydessä siitä, että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sosiaali- ja terveysjohtajalle tai talouspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivovat lisä tietoa ko kouksessa. Oheismateriaalina sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen otsikkoluettelot. Valmistelija: vs. talouspäällikkö Köylijärvi, p Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - merkitä tiedokseen esityslistan oheismateriaalista 1 ilmenevät päätökset ja - olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan otto-oikeuden alaisiin päätöksiin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

5 PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevään 2013 kokouksista sopiminen SOTE 150 päättää kevään 2013 kokous ajankohdat. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäiviksi kevätkaudelle 2013 esitetään seuraavia päiviä: Kokouspaikka ja -aika on valtuustosali klo 18 alkaen. Valmistelija: vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Ahlström p Lautakunta - päättää kokoontua kevätkaudella 2013 seuraavasti: , , , , ja Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

6 PÖYTÄKIRJA 12/ Päivätoiminnan käynnistäminen Villa Anemonessa SOTE 151 Kauniaisten ikääntymispoliittisessa strategian mukaisesti kotona selviytymistä edistävää ja omaishoitajien jaksamista tulevaa päivätoimintaa on järjestetty Villa Bredan palvelukeskuksessa kerhotyyppisenä toiminta na. Tämän lisäksi on suunniteltu Villa Anemoneen päivätoimintaa, tu ke maan pääasiassa omaishoidon piirissä olevien muistisai rai den koto na selviytymistä muisti kuntoutuksen keinoin. Myös muut päiväaikaisesta vir kis tys- ja ryh mätoi minnasta hyötyvät ikäihmiset voisivat osal listua Ane monen päivätoi min taan tarpeen mukaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Tavoitteena on aloittaa päivätoimintaryhmä tammikuussa 2013 pienimuotoi sesti ja toi min taa ko ke mus ten myötä kehittäen. Anemonen henkilökun ta on suunnitellut päivätoimintakonseptia yhdessä geriatrin kanssa. Pääasiassa toimintaa johtaa vastuuhoitaja osastonhoitajan ja muun henkilöstön kanssa yhteistyössä. Ryhmä toimii Villa Anemonen tiloissa, joten ta lon asuk kaat voi vat halutessaan osallistua myös päivätoimintaryhmän aktiviteetteihin. Asiakkaita voisi olla kerrallaan 1-5/päivä. Päivätoimintaan hakeudutaan kotihoidon oh jaajan kautta. Kullekin asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan toiminnan tavoitteet ja käyntipäivät yksilöllisesti. Päivätoimintaan kuuluu viriketoimien lisäksi aamukahvit, lounas ja halutessa päiväkahvi. Ryhmän asiakkaiden kanssa suunnitellaan ohjelmaa teemoittain. Tarkempi ai ka taulu so vitaan asia kas läh töi sesti jous taen. Pää osin toi min nan on tar koi tus ajoit tua aamuvuo ron ajaksi. Kul jetus on omai sen tai asiakkaan it sensä vastuul la. Päivätoiminnan asiakasmaksuksi esitetään 15,10 euroa/päivä. Kokemuksia päivätoiminnasta arvioidaan ja seurataan jatkuvasti, lautakunnalle esitetään tilannekatsaus syyskauden alussa. Valmistelija: vs. vanhuspalvelupäällikkö Koskinen, p Lautakunta - päättää laajentaa Villa Anemonen palveluita päivätoimintaryhmällä tammikuusta 2013 alkaen. Lautakunta edellyttää saavansa ti lan ne kat sauksen toi min nas ta syyskuussa Esittelijä muutti kokouksen aikana päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta - päättää laajentaa Villa Anemonen palveluita päivätoimintaryhmällä tammikuusta 2013 alkaen ja asettaa päivätoiminnan asiakasmaksuksi 15,00 eu roa/ päivä. Lau ta kun ta edel lyt tää saa van sa ti lan ne kat sauk sen toi minnas ta syys kuus sa 2013.

7 PÖYTÄKIRJA 12/ Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

8 PÖYTÄKIRJA 12/ Lausuntopyyntö asemakaavan muutosehdotuksesta, Villa Bredan alue 271/771/2011 SOTE 152 Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta. Kaavahanke liittyy Kauniaisten ikääntymispoliittiseen strategiaan, jossa asu miseen ja hoitoympäristöihin liittyvinä tavoitteina on mainittu uusien asu mismuo to jen sekä uusien palvelu- ja asumiskonseptien kehittäminen. Sosiaali- ja ter veysjohtaja vs.: Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta muun muassa rakennuslautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausunnot. Kaupunginhallituksen esittelyteksti on oheismateriaalina. Oheismateriaali 1: Ote pöytäkirjasta Oheismateriaali 2: Asemakaavakartta, ehdotus Oheismateriaali 3: Selostus Oheismateriaali 4: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oheismateriaali 5: Arkkitehtisuunnitelmat Oheismateriaali 6: Tonttijako ja tonttijaon muutos Oheismateriaali 7: Tärinäselvitys Valmistelija: vs. vanhuspalvelupäällikkö Koskinen, p Lautakunta - päättää antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle koskien asemakaavan muutosehdotusta: Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Bredantie ja käsittää 4. kaupunginosan korttelin 48 tontin 8, sekä Palokunnankujan katualueen. Tontilla on neljä vuonna 1974 rakennettua rivitaloa, joissa on yhteensä 29 eläkeläisille tarkoitettua kaupungin vuokra-asuntoa, sekä vuonna 1992 valmistuneen Villa Bredan palvelukeskus ja vanhainkoti. Asemakaavan muutos mah dol lis taa Vil la Bre dan alu een ke hit tä mi sen moni puoli seksi pal ve luko ko nai suu deksi, jossa pa ran ne taan ny kyi sen pal velukes kuksen toimintamahdollisuuksia, ja lisä tään mer kittä västi kau pun gin omaa ympäri vuoro kautisen hoivan tarjon taa. Hankkeen myötä alueen asemakaavan mukainen rakennusoikeus yli kaksinkertaistuu. Kaavoitusta palvelevaa arkkitehtisuunnittelua on tehty rinnakkain asemakaavoitustyön kanssa ns. Lukko-mallin pohjalta, jonka hankesuunnittelu on käynnissä. Alueen ete lä reu naan ra ken net ta viin uu dis ra ken nuk siin on suunniteltu tuettuun tai it se näi seen asu miseen so pivia vuok ra-asuntoja kor vaa maan tontilta pu ret tavat huo no kuntoiset rivitaloasunnot. Kohtuuhintaisten tarvittaessa tuet tu jen vuokra-asuntojen tarve on Kauniaisissa ilmeinen. Uudisrakennuksiin ra kennettavilla vuokra-asunnoilla voidaan vastata MAL- aiesopimuksessa esitettyyn tavoitteeseen tuottaa 60 asuntoa vuodessa, mikä tarkoittaa 240 asuntoa aiesopimuskaudella Tästä tuotanto-

9 PÖYTÄKIRJA 12/ määrästä tulee vä hintään 20% ARA-vuokra-asuntoja (asunto-ohjelma ). Kaavoituksen tavoitteita ja vaihtoehtoisia suunnitelmia on esitelty Kauniaisten kaupungin luottamusmiehille Osallisille on järjestetty hankkeesta tiedotus- ja keskustelutilaisuus Asemakaavan muu toseh do tus on ollut nähtävillä , jol loin sii tä jä tettiin 7 lausun toa ja 1 kirjal li nen mieli pi de. Lausuntojen ja mieli pi de-esi tyk sen joh dosta rajattiin uudis ra ken nus ten ker rosluku tontin itäreu nassa kol meen ja länsi reunalla neljään kerrokseen. Rakennusten sijoittelu tontin reuna-alueiden tuntumaan jättää mahdollisuuden suojaisille piha-alueille ryhmäkotien edustalle. korostaa, että suunnittelussa tulee turvata es tee tön ja turvallinen kulkumahdollisuus niin jalankulkijoille kuin asiakasja huolto lii kenteelle. Riittävästi paikoitustilaa on varattava henkilöstön ja asiakkai den autojen pysäköintiin. suosittaa rakennustöiden ajoittamisen molemmilla muodostuvilla tontin osilla samanaikaisesti, jotta palvelukeskuksen ja asuinyksiköiden toiminta keskeytyy ja häiriintyy mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Mikäli yhtäaikainen rakentaminen ei ole mahdollista, tulisi raken ta mi nen aloit taa vuok rata loista. Lautakunta näkee, että kaava mahdollistaa riittävän asuntorakenta misen sekä tehostetussa palveluasumisessa että vuokra-asuntojen suhteen. Palvelukeskuksen jatkosuunnittelussa tulee turvata riittävät ja muun nelta vissa ole vat ti lat moni puo li sen toi min nan ja ny kyis tä suu rem man asia kas mää rän tar peisiin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

10 PÖYTÄKIRJA 12/ Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelma 36/771/2011 SOTE 153 Hankkeen lähtökohtana on kaupunginhallituksen päätös ( , 193) päiväkotiverkoston kehittämisestä, jonka mukaan Sansinpeltoon suunnitellaan uusi päiväkotirakennus n. 107 lapselle. Uuden päiväkotirakennuksen tontin kaavoituksen yhteydessä on teetetty kaavoitusta tukevaa luon nossuunnittelua, jonka tuloksena ovat syntyneet arkkitehdin alustavat, päivätyt luonnokset (oheismateriaali 1). Kaupunginvaltuusto on päätöksessään ( 23) hyväksynyt päivätyt alustavat luonnokset päiväkodin jatkosuunnittelun pohjaksi ja vahvistanut alustavien luonnosten pohjalta tavoitehintakustannuksiksi 4,77 M (alv 0) sekä linjan nut, että rakennuksen vesikatto toteutetaan normaaliratkaisuna lämmitys toteutetaan rakennuksen jäähdytyksen mahdollistamalla maalämpöratkaisuna. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi pontta, joiden mukaan jatkosuunnittelussa ei suljeta pois mahdollisuut ta toteuttaa maksa ruoho tai muunlainen kasvillisuuskatto jatkosuunnittelussa tulee selvittää mahdollisuut ta to teuttaa päiväkodin ajoyhteys ja pysäköintijärjestelyt myös tontin eteläpuolelta Kauniaistentien kautta. Kaupunginhallitus on päätöksessään ( 96) lisäksi linjannut, että rakennuksen energia luokka on A. Hankkeen valmistelua on jatkettu kaupunginvaltuuston hyväksymien ( 4) Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti. Hankesuunnitelmavaiheessa on aineistoon tehty kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen lin jausten mukaiset päivitykset. Hankesuunnitelmavaiheen tuloksena ovat liitteinä olevat Sansinpellon päiväkodin hankesuunnitelmateksti (liite 1), alustavista luonnoksista jatkokehi te tyt luonnokset (liite 2) sekä keittiösuunnitelma ja laite- ja kalustoluettelo (lii te 3) se kä oheis ma teri aa lina han ke suunnitel ma-aineiston pohjalta las ket tu ta voite hin ta ja kus tan nus lasken takonsultin lau sunto (oheismateriaali 2). Hankkeen toteutusmuoto perustuu KVR -urakkaan eli kokonaisvastuurakkaan, jossa pääurakoitsija kantaa vastuun sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Perusteina valin taan ovat mm. kyseisen urakkamuodon tuoma varmuus aikataulusta ja kustannuksista. Lisäksi kyseinen urakkamuoto mahdollistaa hankkeen nopean käynnistämisen, kun toteutus voidaan aloittaa suunnitteluvaiheen kanssa osin samanaikaisesti. Mainitun urakkamuodon riskejä, halutun laatutason määrittämisen sekä suunnitelma muutoksien vai kutusmahdollisuuksien hankaluuksia, on pyritty välttämään lisäämällä nor maaliin hankesuunnitelma-aineistoon rakennus-

11 PÖYTÄKIRJA 12/ tapaselostukset ARK- ja LVISA -suunnittelualojen osalta teknisten ja laadullisten vaatimustasojen määrittämiseksi sekä erilliset keittiösuunnitelmat. Täydennettyjen aineistojen pohjalta päivitettyjen tavoitehintalaskelmien mukaan päiväkotirakennuk sen kokonaiskustannukset ovat 4,9 M (alv 0). Kustannustason lievä nou su aiemman luonnosvaiheen tavoitehintaan nähden johtuu hankesuunni telman yhteydessä luonnos suunnitelmiin tehdyistä päivityksistä sekä mai nituista teknisten vaatimustasojen määrittämisistä. Laskelma sisältää vanhan päiväkotirakennuksen ennakoidut purkukustannukset ( ), joita ei tule sisällyttää investointihankkeeseen vaan kohdistaa käyttötalouteen. Tä tä varten on sisällytetty määräraha rakennuttamisen ja teknisen suunnitte lun tulosalueen vuoden 2013 käyttötalousarvioon. Aiemmin mainitun viherkattoratkaisun lisähintavaikutus olisi (alv 0). Kustannuskonsultti ei suosittele ratkaisua, todeten sen olevan tar peeton riski otettavaksi näin suurena toteutuksena. Kauniaisten kaupunki on energiatehokkuussopimuksessa sitoutunut vähentämään energiankulutus taan 9 % vuoteen 2016 mennessä sekä selvittämään uusiutuvien energia lähteiden käyttöönottoa ja rakennusten energiatuotannon omavaraisuutta. Hankesuunnitelmaan on tästä syystä sisällytetty aurinkolämmön hyödyntä misen mahdollisuus. Rakennusvaiheessa lisättynä aurinkolämmityksen lisähintavaikutus olisi lämmöntuotto-osuudesta riippuen (alv 0). Yhteenvetona hankesuunnitelmavaiheen tavoitehintakustannuksiksi muodostuu euroa (purkukustannusten osuus poistettu, ei huomioitu varausta viherkattorat kaisuun, sisällytetty aurinkolämmityksen lisähintavaikutus). Kustannuskon sultti arvioi todennäköiseksi vaihteluväliksi hankkeen toteumalle 0, ,2 x kustannusarvio, ilman hankkeen laajuuden tai laatutasojen oleellista muuttamista sekä ilman suhdannetilanteen vaikutusta. Aiemmin mainittujen Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti hankesuunnitelma tulee saattaa sekä käyttäjälautakunnan että yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi ja lisäksi hyväksyttää kaupungin hallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Hankesuunni telman hyväksynnän yhteydessä kaupunginvaltuusto tekee investointipää töksen ja myöntää hankkeelle investointimäärärahan. Hankkeen toteutus sisältyy kaupungin vuosien investointiohjelmaan siten, että kaupun ginvaltuuston ( 68) hyväksymässä vuoden 2013 talousarvios sa on hankkeen toteutukseen varattu 2,0 M määräraha ja vuosien taloussuunnitelmassa vuodelle 2014 alustavasti 2,0 M määräraha. Vuoden 2013 osalta määräraha on riittävä hankkeen toteutuksen käynnistämiseksi, mutta vuoden 2014 osalta määräraha tulee päivittää vastaamaan hankesuunnitelman mukaista tavoitehin taa. Lo pullisesti määrärahatarve tarkentuu kevään 2013 aikana KVR -urakkakil pailutuksen myötä. Kaavoitusvaihetta palvelleen tilantarveselvityksen pohjalta tehdyn aikatauluarvion mukaan hankkeen ajantarve kaupunginvaltuuston investointipäätöksestä ja KVR -hankkeen kilpailutuksesta vastaanottopäätökseen on

12 PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: noin 20 kuukautta huomioiden suunnittelun ja toteutuksen limittyminen (rakennussuunnittelu noin 7 kuu kautta ja rakentaminen noin 15 kuukautta) sekä kaupungin oma päätök sentekoprosessi. Tavoite hankkeen valmistumiselle on ollut budjettivaiheessa 2012 päivähoidon syyskauden alku Lautakunnan, kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsit telyjen jälkeen hankesuunnitelman pohjalta tehtävä investointipäätös ajoit tuu tammi- / helmikuulle Talonrakennushankkeiden ohjeellinen aika tauluarvio sekä kaupungin oma päätösprosessi huomioiden kohteen vastaanotto ajoittunee täten aikaisintaan syksylle 2014 (loka- / marraskuu). Li säksi tulee huomioida käyttäjähallintokunnan toimenpiteet ennen käyttöön ottoa (muutto, kalustaminen yms.). Edellä mainitut asiat huomioiden voi daan ennustaa rakennuksen olevan käyttöönotto kunnossa vuoden 2014 loppuun mennessä. Oheismateriaali 3: Sähköjärjestelmien rakennustapaselostus Oheismateriaali 4: LVIAJ-järjestelmien rakennustapaselostus Valmistelijat: vs. varhaiskasvatuspäällikkö Somila, p ja vs. so siaali- ja terveysjohtaja Ahlström, p Lautakunta päättää esittää, että KH esittäisi KV:n hyväksyttäväksi esitys listan liitteenä olevan Sansinpel lon päiväkodin hankesuunni telman si ten, että talon suunnittelussa palattaisiin alkuperäiseen kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn tilasuunnitelmaan. Uudessa luonnoksessa esite tyt viistot käytävä- ja ulkoseinäratkaisut ei vät tuo ratkaisevaa mo nikäyttöis tä lisätilaa. Ti lojen sisustaminen vaikeu tuu myös, koska esimer kiksi kaap pi sän gyt le pohuoneeseen eivät mahdu niille suunniteltuun tilaan. Viistoista sei nis tä myös ai heu tuu lat tia pin to jen ko neelli seen sii vouk seen han ka luuk sia. Rakennuksen pihan puoleiselle seinälle on suunniteltu syvennys, joka tuo valoa käytävälle ja salitilaan. Syvennys on vaikeasti valvottava päiväkodin aukioloaikana, mutta myös saattaa houkutella ilkivaltaan muina aikoina. Lautakunta esittää, että jatkosuunnittelussa tästä syvennyksestä luovuttaisiin ja lisätila voitaisiin hyödyntää päiväkodin ryhmätiloissa. Rakennuksen vesikatto toteu te taan normaaliratkaisuna. Viherruohokaton to teuttaminen toisi paitsi li säkustannuksia myös lisäisi kiinteistön huoltoa ja myös kosteusvaurioris kiä. Viherkatto myös hankaloittaisi aurinkoenergian keruupaneeleiden asentamista. Sansinpellon päiväkodin tilaratkaisut muistuttavat Kasavuoren päiväkodin ratkaisuja kooltaan ja jaettavuudeltaan. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon Kasavuoren päiväkodin hankkeen onnistumiset ja parantamiskohdat. Tilaratkaisuissa onnistumisia ovat olleet mm. pienet erilliset päiväkotiryh mät, jotka kuitenkin voivat kokoontua yhteisiin tiloihin sekä onnistunut akustiikka. Käyttäjien, so. henkilökunnan ja asiakkaiden, mielipiteen huomioi mi nen esim. pin ta ma te ri aa lien han kin nas sa kan nat taa kar toit taa Kasavuo ren päi väko din suun nit te lua pa remmin.

13 PÖYTÄKIRJA 12/ Kulkuyhteydet päiväkotiin on tärkeää toteuttaa kahdelta suunnalta arjen su juvuuden vuoksi. Lautakuntaa pitää tärkeänä, että uusissa julkisissa kohteissa käytetään uusiutuvia energianlähteitä. Lämmitys ja jääh dy tys to teu te taan kallioenergialla ja uu siu tu vien ener gia läh tei den hyö dyntä mi nen mah dollis tetaan aurin koläm pöä käyttämällä. Esittelijä muutti kokouksen aikana päätösehdotusta niin, että lausuntoon lisä tään "Hankkeesta laaditaan selkeä graafinen projektiaikataulu". Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksineen.

14 PÖYTÄKIRJA 12/ HUS-Logistiikan ja Kauniaisten kaupungin yhteistyösopimus sairaankuljetuksista SOTE 154 Terveydenhuoltolain mukaisesti vastuu ensihoidosta ja riittävän sairaankuljetusvalmiuden ylläpidosta on siirtymässä kunnilta sairaanhoitopiireille viimeistään vuoden 2013 alkuun mennessä. Kauniaisten kaupungin ei tarvitse tässä asiassa tehdä erillistä sopimusta sairaanhoitopiirin kanssa. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Tässä yhteydessä sairaanhoitopiiri on päättänyt ottaa hoitaakseen myös kiireettömät potilaskuljetukset, joista Kauniaisten kaupungin on tehtävä erillinen sopimus. Kauniaisten kau punki on usei den pää kau pun ki seu dun kun tien ta paan kes kus tellut kii reettömien potilaskuljetusten hoi tami sesta vuo den 2013 al kaen Hus-Lo gistiikan kans sa. Hus-Logistiikka on kilpailuttanut palveluntuottajat, jotka tuottavat kiireettömän sairaankuljetuksen pal veluksia silloin, kun HUS-Logistiikan sairaankul je tus ei niistä huolehdi. Liit teenä olevasta sopimuksesta (liite 1) liitteineen (liite 2 ja liite 3) käy selville sopimuksen tarkka ra kenne ja kumpaakin osa puol ta vel voitta vat ja sitovat seikat. Kyseisen palvelun hintatason lopullinen taso määräytyy Hus-valtuuston joulukuun kokouksen päätök sen perusteella. Liitteenä oleva hinnasto on vuoden 2012 vastaava. Valmistelija: vs. talouspäällikkö Köylijärvi, p Lautakunta - päättää hankkia kiireettömän sairaankuljetuksen (sis.invatak si-kuljetukset) HUS-Logistiik ka liikelaitok selta alkaen ja valtuuttaa vs.sosiaali- ja terveysjohtajan allekir joittamaan sopimusasiakirjan sekä te kemään han kinnasta suorahankintapäätöksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

15 PÖYTÄKIRJA 12/ Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinta 276/551/2012 SOTE 155 käsitteli viime kokouksessaan päihdehuol lon kun touttavan laitoshoidon hankinnan ( ). Esittelytekstistä puuttui yksi palveluntuottaja, joka on nyt korjattu alkuperäiseen tekstiin lihavoituna. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Kauniainen on mukana Espoon, Järvenpään, Vantaan ja Keravan yhteisessä palvelun hankinnassa, jossa Vantaan kaupunki pyysi syksyllä 2012 tarjouksia päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinnasta (tarjouspyyntö SOSTER 2085/052/2012) Sopimuskausi on ajalla (+2 optiovuotta). Jokainen kaupunki tekee omat hankintapäätöksensä ja puitesopimuksensa. Kauniainen on ollut pääkaupunkiseudun päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palvelun yhteishankinnassa mukana jo edellisellä hankintakierroksella. Vuonna 2008 tehdyn hankinnan sopimuskausi ja optiovuosi päättyy Hankinnassa palvelut luokitellaan kohderyhmien tarpeiden mukaisesti eri osioihin. Hoito toteutetaan palveluntuottajan laitoksessa. Palveluntuottajilta pyydettiin osatarjouksia seuraavista osioista: A) Alkoholiongelmaisten tai ensisijaisesti alkoholia käyttävien monipäihteisen kuntoutus B) Huumeongelmaisten tai ensisijaisesti huumeita käyttävien monipäihteisten kuntoutus C) Lääkeriippuvaisten vieroitus ja kuntoutus D) Päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutus E) Peliongelmien tai muiden toiminnallisten riippuvuuksien hallinta F) Lapsiperhekuntoutus G) Opioidikorvaushoidossa olevien kuntoutus Tarjoajalla oli mahdollisuus tarjota yllä mainittuihin osioihin hoitoa erityisesti nuorille asiakkaille (noin vuotiaat), toimintakyvyltään ikääntyneille tai/ja pelkästään naisille/miehille suuntautuvaa hoitoa. Hankintamenettely Tarjouskilpailu toteutettiin avointa menettelytapaa käyttäen. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen olivat nähtävillä ja saatavilla julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus tehdä tarjous. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset Tarjouspyyntöä selventävät kysymykset tuli lähettää sähköpostitse mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä kaksikymmentäkuusi (26) kysymystä. Tarjoajien esittämät kysymykset ja hankintayksikön vastaukset ja tarkennukset tarjouspyyntöasiakirjoihin julkaistiin Vantaan kaupungin Internet-sivuilla

16 PÖYTÄKIRJA 12/ Tarjoukset Määräaikaan klo 12:00 mennessä tarjouksen tekivät seuraavat 21 tarjoajaa: Aholan tila Oy, A-Klinikkasäätiö (Anjalansalon päihdekuntoutuskeskus, Hietalinna yhteisö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Järvenpään sosiaalisairaala, Kouvolan laitosyksikkö ja Tampereen kuntoutumiskeskus), Ameliakoti Oy, Anna-Palvelut Oy, Attendo Oy, Hoitokoti Kangaskartano Oy, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Jyrkkähoito-yhdistys ry, Järvenpään Sosiaali sairaala, Kais la koti Oy, Kal lio lan kannatusyhdistys ry, Kankaanpään A-ko ti, Kos ta mokoti Oy, Mai nio Vire Oy, Marjalinna Oy, Mikkeli-yhteisö, Minne so ta-hoito Oy, Palve lu koti Huvi kumpu Oy, Sanaskoti Oy, Tampereen huu me klinikka yhdis tys ry ja Te ra piatehdas Oy. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Minnesota-hoito Oy ei ole hyväksynyt tarjouksessaan tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjä kelpoisuusehtoja (kelpoisuusehdon kohdat 16, 18, 24, 33 ja 41). Tarjoaja on vastannut edellä mainittuihin kohtiin "ei". Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan mikäli tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, voidaan tarjoaja hylätä. Aholan tila Oy ei täytä kelpoisuusehdon kohtaa 12. Tämän mukaan tarjoajalla tulee olla palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavien palvelujen tuottamisesta. Riittäväksi kokemukseksi katsotaan vähintään yksi vuosi itsenäisenä päihdepalvelujen tuottajana tai tarjoajan vastuuhenkilöllä on kokemusta vähintään yksi vuosi toisen päihdepalvelujen tuottajan palveluksessa toiminnasta vastuullisena työntekijänä. Kysymysten vastausvaiheessa hankintayksikkö tarkensi tarjouspyyntöasiakirjoja seuraavasti: "Palveluntuottajalla tulee olla kokemusta laitoshoidosta. Esim. kokemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen tuottamisesta ei ole riittävä." Aholan tila Oy:llä eikä sen vastuuhenkilöllä ole kokemusta päihdepalvelujen laitoshoidon tuottamisesta, eikä hankintayksikkö ole saanut tuottajalta selvitystä ja sitoumusta siitä, että vaadittu kokemus tulisi tuottajan osalta täyttymään sopimuskauden alkuun mennessä. Kaikki muut tarjoajat täyttivät kelpoisuuden vaatimukset, sitoutuivat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettuihin vaatimuksiin ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten valintaperuste Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta jokaisessa osa-alueessa, kun palvelu tuotetaan tarjouspyynnössä esitetyillä laatuvaatimuksilla. Hoitovuorokausihinta sisältää myös palveluntuottajan asiakkaalta perimän asiakasmaksuosuuden (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki ja asetus) eli on ns. bruttohinta. Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta hoitovuorokausien mukaisen hinnan vähennettynä asiakasmaksuosuudella, ei siis tarjouksessaan ilmoittamaa bruttohoitovuorokausihintaa. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen toimittajien kanssa. Puitejärjestelyssä oleva palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja palvelun soveltuvuuden perusteella. Asiakkaan yksilöllinen tarve ja erityiset olosuhteet rat-

17 PÖYTÄKIRJA 12/ Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: kaisevat, minkälaisia palveluja tilaaja kulloinkin järjestää. Mikäli asiakkaan palveluntarpeen kannalta soveltuvia palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyssä hinnaltaan halvin. Kauniaisten kaupunki ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää palvelua. Kaupunki valitsee palveluntuottajien määrän arvioidun palvelutarpeen mukaan jokaisessa osa-alueessa erikseen. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu tehtiin jokaisessa osa-alueessa erikseen. Tarjousten vertailu on päätöksen liitteessä 1. Liitteessä on ilmoitettu hyväksyttyjen tar joajien tarjoushinnat sekä ostojärjestys. Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö Ahlström, p Lautakunta - päättää edellä esitetyillä perusteilla valtuuttaa vs. sosiaali- ja terveysjohta jan allekirjoittamaan sopimukset ja: 1) hylätä Minnesota-hoito Oy:n tarjous päätöksen esittelyosassa mainituin perustein. Minnesota-hoito Oy ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia. 2) hylätä Aholan tila Oy:n tarjous päätöksen esittelyosassa mainituin perustein. Aholan tila Oy:llä eikä sen vastuuhenkilöllä ole kokemusta päihdepalvelujen laitoshoidon tuottamisesta, eikä hankintayksikkö ole saanut tuottajalta selvitystä ja sitoumusta siitä, että vaadittu kokemus tulisi tuottajan osalta täyttymään sopimuskauden alkuun mennessä. 3) Alkoholiongelmaisten tai ensisijaisesti alkoholia käyttävien monipäihteisten kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Kaislakoti Oy, Sanaskoti Oy, Marjalinna Oy, Hoitokoti Kangaskartano Oy, A-klinikkasäätiö/ Anjalansalon päihdekuntoutuskeskus, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Jyrkkähoito-yhdistys, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainio Vire Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, Anna-Palvelut Oy, Kalliolan kannatusyhdistys ry, Tampereen huumeklinikkayhdistys ry ja Järvenpään Sosiaalisairaala ajalle edel lä esi te tyn ja liit teen 1 mukai sesti. 4) Huumeongelmaisten tai ensisijaisesti huumeita käyttävien monipäihteisten kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Sanaskoti Oy, A-klinikkasäätiö/ Hietalinna yhteisö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainio Vire Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Jyrkkähoito-yhdistys, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Tampereen huumeklinikkayhdistys ry, Anna-Palvelut Oy, Kosta-

18 PÖYTÄKIRJA 12/ mokoti Oy ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 5) Lääkeriippuvaisten vieroituksen ja kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Marjalinna Oy, Sanaskoti Oy, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainio Vire Oy, Mikkeli-yhteisö, Kankaanpään A-koti, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Tampereen huumeklinikkayhdistys ry, Anna-Palvelut Oy, Jyrkkähoito-yhdistys ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 6) Päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Kaislakoti Oy, Marjalinna Oy, Sanaskoti Oy, Mainio Vire Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö, Palvelukoti Huvikumpu Oy, Jyrkkähoito-yhdistys, Attendo Oy, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Tampereen kuntoutumiskeskus, Anna-Palvelut Oy, Hoitokoti Tuhkimo Oy ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 7) Peliongelmien tai muiden toiminnallisten riippuvuuksien hallinnan toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Sanaskoti Oy, Hoitokoti Kangaskartano Oy, A-klinikkasäätiö/ Hietalinna yhteisö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Kankaanpään A-koti, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö ja Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 8) Lapsiperhekuntoutuksen toimittajiksi valitaan Jyrkkähoito-yhdistys, Kalliolan kannatusyhdistys ry, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Anna-Palvelut Oy, Kankaanpään A-koti, Mikkeli-yhteisö ja Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 9) Opioidikorvaushoidossa olevien kuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Terapiatehdas Oy/ nuorten yksikkö, A-klinikkasäätiö/ Kouvolan laitosyksikkö, A-klinikkasäätiö/ Järvenpään sosiaalisairaala, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Anna-Palvelut Oy, Jyrkkähoito-yhdistys ja Kostamokoti Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 10) Naiseuteen tai mieheyteen liittyviin kysymyksiin keskittyvän päihdekuntoutuksen toimittajiksi valitaan Ameliakoti Oy, Sanaskoti Oy, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiemen kuntoutumiskeskus, Terapiatehdas Oy/ naisten ja miesten yksikkö, Hoitokoti Tuhkimo Oy, Anna-Palvelut Oy ja Hoitokoti Kangaskartano Oy ajalle edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisesti. 11) Valittujen palveluntuottajien tulee täyttää kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa (SOS-TER 2085/052/2012) vaaditut palvelujen tuottamiseen vaadi-

19 PÖYTÄKIRJA 12/ tut vaatimukset ennen sopimuskauden alkua. Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 7 :n mukainen lupa ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamiseen ennen sopimuskauden alkua ja luvan tulee oikeuttaa tämän tarjouspyynnön mukaisten laitospalveluiden tuottamiseen. Mikäli tässä päätöksessä valitulla palveluntuottajalla ei ole vähintään yhtä vuotta kokemusta itsenäisenä päihdepalvelujen laitoshoidon tuottajana, palveluntuottajalla tulee olla ennen sopimuskauden alkua vastuuhenkilö, jolla on kokemusta vähintään yksi vuosi toisen päihdepalvelujen laitoshoidon tuottajan palveluksessa toiminnasta vastuullisena työntekijänä. Kauniaisten kaupungilla on oikeus pyytää palveluntuottajilta selvityksiä vaatimusten täyttymisestä ja auditoida ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana. Mikäli ehdottomat laatuvaatimukset eivät toteudu ennen sopimuskauden alkua, sopimus jätetään allekirjoittamatta tai sopimus puretaan. 12) Kauniaisten kaupungin ja palveluntuottajan välinen sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Päätös ja sopimus eivät sido kaupunkia ennen kuin on selvinnyt, käyttääkö ylempi toimielin asiassa kuntalain mukaista otto-oikeutta. Sopimus voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

20 PÖYTÄKIRJA 12/ Lautakunnalle saapuneita kirjelmiä ja päätöksiä SOTE 156 Seuraavat kirjelmät ja päätökset ovat saapuneet sosiaali- ja terveyslautakunnalle (ak=asian käsittely) Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: - Aluehallintoviraston päätös, PU 2671 A, Dnro ESA- VI/6266/ /2012, päivätty Lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalveluiden tuottamiseen, palveluntuottaja Kaunialan sairaala Oy/Tammela ja Koivula. Ak= ei toimenpiteitä. - Valviran ilmoitus, Dnro 7705/ /2012, päivätty Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, palveluntuottaja Kenkätiimi Oy Shoe Team. Ak= ei toimenpiteitä. - Valviran päätös, Dnro 7705/ /2012, päivätty Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, palveluntuottaja Kenkätiimi Oy Shoe Team. Ak= ei toimenpiteitä. - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamista kunnassa, palveluntuottaja Hoivapalvelu Metsätähti Oy. Päivätty Ak=lausunnon antaminen Aluehallintovirastolle. - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajan vastuuhenkilön muutoksesta, palveluntuottaja Esperi Care Oy. Päivätty Ak= ilmoitus Alue hal lin to vi ras tol le vastuuhenkilön vaihtumisesta. Valmstelija: vs. talouspäällikkö Köylijärvi, p Lautakunta - päättää merkitä saapuneet kirjelmät ja päätökset tiedoksi - saattaa saapuneet kirjelmät ja päätökset asianosaisten henkilöi den ja tulosalueiden tie doksi Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Hankinnassa palvelut luokitellaan kohderyhmien tarpeiden mukaisesti eri osioihin. Hoito toteutetaan palveluntuottajan laitoksessa.

Hankinnassa palvelut luokitellaan kohderyhmien tarpeiden mukaisesti eri osioihin. Hoito toteutetaan palveluntuottajan laitoksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 18.12.2012 Päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon hankinta 276/551/2012 SOTE 155 Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli viime kokouksessaan päihdehuol lon kun touttavan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 17:30-18:15 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 17 Kokouksen järjestäytyminen 3 18 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 23.04.2015 klo 17:30-18:25 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot