1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus"

Transkriptio

1 Päiväys: Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 1/4 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnus 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanalliseti ilmoitettuna: Voitelurasva, koneiden ja laitteiden voitelu Toimialakoodi: TOL:63-D Käyttötarkoituskoodi: KT:35 Cas no , EC: , CN no Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Tecsol Oy Katuosoite Mekaanikonkatu3 Postinumero ja-toimipaikka Helsinki Puhelin Telefax Y-tunnus Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite HYKS, Myrkytystietokeskus, Stenbäckinkatu 11, Helsinki Hätänumero vara no ,myrkytystietokeskus (24h) 2. Koostumus ja tiedot ainesosista 2.1 Kuvaus Voitelurasva, koostuen sekoituksesta mineraaliöljyistä ja synteettisistä hiilivedyistä jotka on saennettu orgaanisesti Modifioidulla savella (bentoniitti) Sisältää myös vähäisiä pitoisuuksia: hapettumisenesto-, kulumisenesto- ja korroosionestoaineita ja lisäksi molybdeenidisuldia ja grafiittia. 2.2 Ainesosan täydellinen kemiallinen nimi (CAS-numero: nimi) CAS-no. Ainesosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muu tiedot ainesosasta Voitelurasvat 90 % T, R45, S53, S45 3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus TERVEYSVAARAT: Ei erityistä vaaraa normaalissa käyttöolosuhteissa. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehdusta. Käytetty voitelurasva voi sisältää haitallisia epäpuhtauksia. PALO JA-RÄJÄHDYSVAARAT: Ei helposti syttyvä, mutta palaa kyllä. YMPÄRISTÖVAARAT: Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara. Ei nopeasti biohajoava. Biokerääntyminen mahdollista. Katso myös kohdat: 5, 11 ja Ensiapuohjeet 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys Siirry raittiiseen ilmaan, ellei oireet hellitä hakeudu lääkärin hoitoon. 4.3 Iho Riisu saastuneet vaatteet, pese iho hyvän hygienian mukaisesti, jos tuotetta joutuu ihon alle niin hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. 4.4 Roiskeet silmiin Huuhtele silmät runsaalla vesimäärällä, ellei ärsytys hellitä hakeudu lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Pese suu vedellä, ÄLÄ OKSETA ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Hoito oireiden mukaisesti, aineen joutuminen keuhkoihin saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

2 Päiväys: Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 2/4 5. Ohjeet tulipalon varalta 5.1 Sopivat sammutusaineet Vaahto, jauhe, hiilidioksidi ja hiekka. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä ÄLÄ SAMMUTA VEDELLÄ. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Tiheää haitallista savua. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Käytettävä hengityslaitteita. 6. Ohjeet päästöjen torjumiseksi 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Katso: Käsittely kohta 7.1 Katso: Henkilökohtaiset suojaimet kohta 8.3 Noudata hyvää hygieniatasoa. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi Estettävä pääsy viemäriin, avoveteen tai maaperään. Vahingosta ilmoitetaan paikallisille viranomaisille. 6.3 Puhdistusohjeet Kerää aine talteen, imeytä reagoimattomaan aineeseen ja puhdista alue hyvin liukastumisvaaran vuoksi. 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Käsittely Oltava asianmukaiset laitteet tynnyreiden ja pakkauksien käsittelyyn. 7.2 Varastointi Pidä astiat suljettuina. Varastoi katokseen tai sisätiloihin lämpötilassa 0 C C. Pidä erillään elintarvikkeista. Vältä syttymistä aiheuttavia kohteita ja voimakkaasti hapettavia aineita. Sopii yleisimmille metalleille, voi pehmentää joitain kumeja. 8. Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet 8.1 Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi 8.2 Raja-arvot työpaikan ilmassa Altistusraja: 5mg/m³ öljysumua, suositus 2-3 mg/m³ HTP-arvot CAS-numero Ainesosan nimi Muut raja-arvo tiedot 8.3 Henkilökohtaiset suojaimet Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Noudata hyvää hygieniatasoa Hengityksensuojaus Ei tarvitse normaalissa käytössä Käsiensuojaus Tarvittaessa suojakäsineet, PVC:stä tai nitriilistä ja iholle suojavoide Silmiensuojaus Tarvittaessa suojalasit Ihonsuojaus Tarvittaessa suojavaatetus.

3 Päiväys: Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 3/4 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Olomuoto, väri ja haju Musta, puolikiinteä, tahmea 9.2 ph-arvo 9.3 Olomuodon muutokseen liittyvät tiedot Kiehumispiste / kiehumisalue Sulamispiste / sulamisalue Hajoamislämpötila 9.4 Leimahduspiste yli 150 ºC 9.5 Syttyvyys (kiinteä, kaasu) 9.6 Itsesyttymislämpötila yli 200 ºC 9.7 Räjähdysvaara 9.8 Räjähdysrajat a) alempi b) ylempi 9.9 Hapettavat ominaisuudet 9.10 Höyrynpaine 9.11 Suhteellinen tiheys(vesi 1) Liukoisuus a) veteen ei liukene veteen b) rasvaliukoisuus 9.13 Oktanoli / vesi jakautumiskerroin (ainesosille) 9.14 Viskositeetti 9.15 Muut tiedot Liukenee petrokemiallisiin liuottimiin. Leimahdusraja ilmassa: 1,5-6% (tilavuus% ilmassa) 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Vältettävät olosuhteet Tuote on stabiili eikä polymerisoidu. Korkeat lämpötilat Vältettävät materiaalit Ei voimakkaasti hapettavien aineiden läheisyyteen Haitalliset hajoamistuotteet Hiilen oksideja, vesihöyryä ja muita tunnistamattomia orgaanisia yhdisteitä. 11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 11.1 Välitön myrkyllisyys Rotilla, suun kautta LD50: yli 2000mg/Kg 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Voi aiheuttaa ärsytystä silmille. Normaalisti ei haitallisia höyryjä, öljysumu voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimille Herkistyminen Pitkittynyt kosketus voi ärsyttää ihoa Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikainen myrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Pitkäaikainen tai toistuva kosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista, ärsytystä ja ihotulehdusta Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Käytetty rasva voi olla terveydelle vaarallisempaa, koska se voi sisältää epäpuhtauksia esim.kulumishiukkasia. 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Pysyvyys ympäristössä Biologinen hajoavuus Alle 50% (CEC L-33-T-82). Ei nopeasti biohajoava, mutta pääainekset oletettavasti hajoaa luonnossa, mutta sisältää aineksia jotka saattavat olla pysyviä luonnossa Kemiallinen hajoavuus 12.2 Kertyvyys eliöihin Biokerääntyminen mahdollista Kulkeutuminen ympäristössä

4 Puolikiinteä, imeytyy maahan. Saastuttaa maaperää, voi saastuttaa pohjavesiä. Päiväys: Kauppanimi: AHP (avohammas- ja iskuvasararasva) Sivu 4/ Myrkyllisyys eliöille Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys muille eliöille Katso kohta 11.1 ja Muut tiedot Ei testattuja ympäristövaikutuksia, tiedot perustuvat pääaineiden ja samanlaisten aineiden vaikutuksiin. 13. Jätteiden käsittely Tuotetta sisältävä jäte on ongelmajätettä. Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti, toimitettava öljyjätteen käsittelylaitokseen (esim. Ekokemi). 14. Kuljetustiedot 14.1 YK-numero 14.2 Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Muita tietoja 14.4 Merikuljetukset Merta saastuttavaa IMDG-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO / IATA-luokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. Kemikaaleja koskevat määräykset 15.1 Varoitusetiketin tietoja T myrkyllinen, EEC 67/ R-lausekkeet R45 voi aiheuttaa syöpää S-lausekkeet S53 vältettävä altistusta S45 vahingon sattuessa hakeudu lääkärin hoitoon Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset 15.2 Kansalliset määräykset 16. Muut tiedot 16.1 Käyttötarkoitus Sanallisesti ilmoitettuna Voitelu, voitelurasva, sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin Käyttötarkoituskoodi: KT:35 Toimialakoodi: TOL:63-D 16.2 Käyttöohjeet 16.3 Muut tiedot Tämä tieto on oltava kaikkien niiden saatavilla, jotka käsittelevät tätä tuotetta. Tiedote perustuu tämänhetkisiin tietoihin ja on tarkoitettu vastaamaan tuotteen terveys-,turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin.sitä ei pidä käyttää takuuna mistään erityisestä tuotteen ominaisuudesta Lisätietoja antaa 16.5 Tietolähteet, joita on käytetty ilmoituksen laadinnassa

5

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Höganäs FB5 Pohjustusaine Päiväys 09.03.2007 Edellinen päiväys 1/3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi NORDEX DOFTIN Valmisteen tunnuskoodi 31410 Käyttö/Tuotetyyppi Hajunparantaja

Lisätiedot