Muc- Off Ltd KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Muc- Off Dry Lube 864, 865, 866 & 966

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muc- Off Ltd KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Muc- Off Dry Lube 864, 865, 866 & 966"

Transkriptio

1 1. Toimittajan ja aineen/valmisteen tunnistaminen Muc- Off Ltd KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotenimi: Tuotetyyppi: Toimittaja: Hätätiedot: Muc- Off Dry Lube 864, 865, 866 & 966 Vahavoitelu + PTFE Muc- Off Ltd., S1 Vantage Way, The Fulcrum, Poole, Dorset BH12 4NU Hätäpuhelunumero (vain toimistoaikana): +44 (0) Faksinro: +44 (0) Varoitusmerkinnät Nimetyt vaarat: F Erittäin syttyvää Erityiset vaarat ihmisille ja ympäristölle: R11 Erittäin syttyvää Luokittelujärjestelmä: Tämän valmisteen terveys- ja ympäristöriskit on tarkastettu valmisteiden direktiivin 1999/45 EC mukaisesti tavallisella liitteessä II ja III kuvatulla tavalla. 3. Koostumus / Tiedot aineosista Vaaralliset komponentit: Vaaralliset Kemiallisten Cas nro Indeksi Riskilausunnot: Pitoisuus: komponentit: aineiden luettelo (EINECS- luettelo) Etanoli F R % Ioniton pinta- aktiivinen aine Polymeeri Ei luetteloitu Xi R22, R36/38 1-5% Lisätiedot: Katso osasta 16 luettelo vaaralausekkeista. 4. Ensiaputoimenpiteet Silmäkosketus: Ihokosketus: Sisäänhengitys: Nieleminen: Huuhtele puhtaalla vedellä 15 minuuttia. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin. Saastuneet vaatteet on riisuttava. Pese saippualla ja vedellä. Ihonhoitorasvan käytöstä saattaa olla hyötyä. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos hengittäminen on pysähtynyt tai näyttää pysähtyvä, anna suusta suuhun tekohengitystä. Etsi välittömästi lääkintäapua. Veden juonti ja huuhtelu saattaa auttaa. Hengitysvaara saattaa imeytyä nopeasti keuhkojen kautta ja aiheuttaa vaurioita muille kehon järjestelmille. Älä yritä oksennuttaa ilman lääkärin neuvoja. 5. Ohjeita tulipalon varalta

2 Sopivat sammutusaineet: Käytä pienten tulipalojen tapauksissa kuivajauhetta tai hiilidioksidisammuttimia. Käytä suurissa tulipaloissa vaahtoa tai sumutettua vettä. Älä käytä vesisuihkua. Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusvälineet: Vesisuihku. Materiaalin ja palamistuotteiden aiheuttamat erityiset vaarat: Luokiteltu erittäin syttyväksi. Tulen altistamat säiliöt tulee pitää viileinä sumutetulla vedellä räjähtämisen estämiseksi. Suojalaitteet: Palon sammuttajien tulee käyttää suojavaatetusta ja happilaitteita. 6. Varotoimenpiteet tapaturmaisten päästöjen varalta Henkilökohtaiset varotoimenpiteet: Poista sytytyslähteet. Käytä suojeluvälineitä. Suojaamattomien henkilöiden on pysyttävä kauempana. Vuotojen tapahduttua, henkilökunnan tulee käyttää sopivaa suojavaatetusta ja hengityssuojaimia, kun kaasuja esiintyy runsaasti. Ympäristönsuojelumenetelmät: Vältä leviäminen (esim. luomalla ympärille kemiallinen sidos). Ilmoita viranomaisille vesi- tai puhdistusjärjestelmän saastumisesta. Puhdistamis- ja keräysmenetelmät: Imeytä neste imukykyiseen aineeseen ja kerää kiinteät aineet säiliöön. Pese lattia, koska vuodot saattavat olla liukkaita. Älä anna tuotteen valua putkistoon, vesistöön, viemäreihin tai kuoppiin, joissa kaasuuntuminen saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. ilmoita poliisille, jos ainetta on valunut putkistoon. Hävitä ainoastaan paikallisten viranomaisten säädösten mukaisesti valtuutetun jätteidenkäsittelijän toimesta. Jätehuoltoviranomaisilta on saatavilla neuvoja, jos tätä tuotetta koskee erityisiä säädöksiä. Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa paikoissa. 7. Käsittely ja varastointi Käsittely: Tietoja turvallisesta käsittelystä: Säilytä tiiviisti suljetuissa säiliöissä. Vältä kaasun hengittämistä. Huomioi päästöraja. Käsittele hyvin ilmastoidussa tilassa. Noudata tarkkaan teollisuushygienian standardia. Säilytys: Vaatimukset säiliöille ja säilytystiloille: Suojaa huurteelta. Tuotteen kuljetukseen käytetty laitteisto tulee olla maadoitettu ja sidottu staattisten purkausten estämiseksi. Tietoja säilytyksestä yleisessä säilytyslaitoksessa: Säilytä erittäin syttyvien nesteiden ja nestemäisten polttoainekaasujen määräysten mukaisesti. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa kaukana lämmöstä tai palamislähteistä. Tarkat käyttökohteet: Tarkoitettu käytettäväksi voiteluaineena ja suojana.

3 8. Altistuksen ehkäiseminen / Henkilösuojaimet Altistumisen raja- arvot: Aineosan nimi 8 tuntia TWA 15 min STEL (ajalla painotettu keskiarvo) (lyhytaikainen altistusraja) Etanoli Pitkäaikainen altistuminen 1000ppm Ammatillisen altistumisen hallinta: Tekniset menetelmät: Hengitysteiden suojaaminen: Käsi: Silmät: Iho: Järjestä riittävä tuuletus varmistaaksesi, että pitkäaikaisaltistus aineiden pitoisuuksille ilmassa alittaa määrätyn pitkäaikaisaltistuksen rajan. Varmista riittävä tuuletus. Hengityslaitteeseen on syötettävä ilmaa, kun tuotetta ruiskutetaan alueilla, joilla tasoja ei voida hallita ja varmistua, että arvot ovat alle työperäisen altistumisrajan. PVC- tai kumikäsineitä suositellaan. On käytettävä suojaavia silmäsuojaimia. Käytä suojavaatetusta. Poista saastunut vaatetus, pese saippualla ja vedellä. Ympäristön altistumisen hallinta: Hävitä ainoastaan paikallisten viranomaisten säädösten mukaisesti valtuutetun jätteidenkäsittelijän toimesta. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Ulkonäkö: Haju: Leimahduspiste: Kaasun paine (kpa): Vesiliukoisuus: 20 C: Kiehumispiste: Tasainen, sakea voide Alkoholipitoinen 13 C 5.81 Osittain liukoinen 0,840 tyypillinen 78 C 10. Tuotteen vakaus ja reaktiivisuus Vältettävät olosuhteet: Vältettävät aineet: Haitalliset hajoamistuotteet: Suojele avotulelta, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, maadoittamattomilta sähkölaitteilta ja muilta kuumilta lähteiltä. Hapettavat aineet, typpihappo ja rikkihappo. Ei mitään. Palamistuotteena syntyy hiilimonoksidia ja hiilidioksidia. 11. Toksikologiset tiedot Silmät: Iho: Tuote aiheuttaa todennäköisesti väliaikaista ärsytystä ja pistelyä. Saattaa aiheuttaa hoitamattomana sidekalvojen ärsytystä ja sarveiskalvon vaurioita. Hetkellinen tai satunnainen kosketus ei todennäköisesti aiheuta merkittävää reaktiota.

4 Sisäänhengitys: Nieleminen: Pitkäaikaisen altistumisen rajan ylittävät pitoisuudet saattavat aiheuttaa silmien, nenän ja kurkun ärsytystä. Korkeat pitoisuudet aiheuttavat keskushermoston häiriöitä ja vastaavia oireita kuin nieltäessä. Nielemisen pääasiallisia seurauksia ovat keskushermoston häiriöt. Merkkeihin ja oireisiin kuuluvat pahoinvointi, oksentelu, lihasten koordinaatiohäiriöt, näön heikkeneminen ja tajuttomuus. Hengittäminen vaurioittaa keuhkoja. 12. Ympäristötiedot Myrkyllisyys ympäristölle: Liikkuvuus: Pysyvyys ja hajoaminen: Bioakkumulaation todennäköisyys: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi vesiorganismeille. Tuotetta ei saa päästää viemäreihin tai vesistöön tai jättää paikkaan, jossa se vaikuttaa pohja- tai pintavesiin. Vältä tuotteen kulkeutumista ympäristöön. Tuotteen osien biohajoavuus on hyvä tai keskinkertainen. Tuotteen osien ei oleteta kerääntyvän luontoon. 13. Suositukset hävittämiseksi Tuote on hävitettävä valtuutetun jätteiden käsittelijän toimesta paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Hävitä tyhjät säiliöt paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Jätehuoltoviranomaisilta on saatavilla neuvoja, jos tätä tuotetta koskee erityisiä säädöksiä. 14. Kuljetustiedot YK- merkintä: Maakuljetus ADR/RID: YK- nro: Luokka: Täydellinen kuljetusnimi: Pakkausryhmä: Vesistöjä saastuttava: HI- nro: ADR- koodi: Määrien rajoituskoodi: Tunnelien rajoituskoodi: Merikuljetus IMDG: YK- nro: Luokka: Täydellinen kuljetusnimi: Pakkausryhmä: Vesistöjä saastuttava: EmS- nro: Etanoliliuos II Ei 33 F1 LQ4 (D/E) Etanoliliuos II Ei F- E, S- D 15. Säätelytiedot Määritys EU:n ohjeiden mukaisesti:

5 Tuote on luokiteltu ja merkitty EU direktiivien / vaarallisten aineiden määräysten (CHIP) mukaisesti. Vaaramerkki: Luokitus: F Erittäin syttyvä Riskilausunnot: R11: Erittäin syttyvä Turvallisuuslausunnot: S9: Pidä säiliö hyvin ilmastoidussa paikassa S16: Pidettävä pois sytytyslähteiden lähettyviltä - ei tupakointia S43: Tulipalon sattuessa käytä vaahtoa/kuivajauhetta/hiilidioksidia hienojakoinen vesisumu soveltuu Kansalliset säädökset: Säädökset, jotka saattavat koskea onnettomuustilanteessa: Suuronnettomuuksien hallinta (COMAH) On noudatettava onnettomuuksien hallinnassa määrättyjä kriittisiä määriä. 16. Muut tiedot Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Tämän tiedotteen tiedot ovat kemiallisten aineiden vaatimusten mukaiset (Vaaratiedot ja pakkaus) vaatimukset 2009 (CHIP 4). Tämä tiedote ei arvioi työpaikan riskejä joita Työpaikan terveys- ja turvallisuusmääräys ja Terveydelle vaarallisten aineiden hallinnan (COSHH) - määräys vaativat. R - tuotteen vaarallisia aineita koskevat lausekkeet: R11: Erittäin syttyvä R22: Haitallista nieltynä R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa Koulutusohje: Käyttäjille tulee opettaa hyvät teollisuushygieniakäytännöt. Suositellut käyttörajoitukset: Tiedotteen tiedot julkaissut osasto: Terveys- ja turvallisuusosasto Yhteystiedot: James Cramp. Puh +44 (0) , Sähköposti: off.com * Päivämäärä verrattuna aiemman muutoksen versioon. Vastuuvapauslauseke: Yllä olevat tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme tuotteesta julkaisuhetkellä. Se on annettu vilpittömässä mielessä ja tuotteen teknisistä määrityksistä tai laadusta ei anneta takuita. Käyttäjän on itse määritettävä tuotteen kelvollisuus hänen tarkoitukseensa.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE OIVA TASOITE KARKEA KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Trump XL (Special) Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 400001239, 400001241 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen nimi Käyttötarkoitukset Tuotekoodi Valmistaja/toimittaja : : Vähälyijyinen lentobensiini mäntämoottorikoneisiin. : 002C0199 : oy Shell

Lisätiedot

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2 Käyttöturvallisuustiedote 1907/006/EY,453/010/EY mukaisesti KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1. 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 09.05.2011 Tuotenimi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Aineen nimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tuotteen käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot