KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI Tuotenimi Tuotenumero Käyttötarkoitus Jonsered-rasva (200 ml) Kosteutta hylkivä ruosteenestosuihke Toimittaja Husqvarna AB Osoite SE Huskvarna Maa Ruotsi Puhelinnumero Faksi Yhteyshenkilö Anita Cenusa Hätätilanteissa Tietoa saa Myrkytystietokeskuksesta 2. VAARALLISET OMINAISUUDET Yleistä Terveydelle haitallinen. Tuote voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Erittäin helposti syttyvä 3. KOOSTUMUS / AINEIDEN LUOKITTELU Nro Ainesosan nimi EY-nro CAS-nro Pitoisuu Merkintä R- s (%) lausekkeet 1 Teollisuusbensiini (maaöljy), Xn R65 vetykäsitelty raskas 2 Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty <10 EL raskaat nafteeniset R20/21/22, 3 2-butoksietanoli <2,5 Xn, Xi R36/38 4 Propaani F+ R12 5 Butaani F+ R12 Merkkien selitykset: T+= Erittäin myrkyllinen, T=Myrkyllinen, C=Syövyttävä, Xn=Haitallinen, Xi=Ärsyttävä, V=Lievästi vaarallinen terveydelle, E=Räjähtävä, O=Hapettava, F+=Erittäin helposti syttyvä, F=Helposti syttyvä, N=Ympäristölle vaarallinen, EL=Ei tarpeellista luokitella ympäristö- ja terveysvaaran varalta. Kohdassa 16 on luettelo kaikista asiaankuuluvista riskilausekkeista. 4. ENSIAPU Hengitys Raitis ilma, lepo ja lämpö. Huuhtele nenä, suu ja nielu vedellä. Oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkäriin. Ihokosketus Ihon alle kovalla paineella injektoitunut tuote voi aiheuttaa vakavan vamman ja henkilön on hakeuduttava HETI sairaalahoitoon. Riisu saastuneet vaatteet. Pese iho vedellä ja saippualla. Silmäkosketus Huuhtele välittömästi käyttäen runsaasti haaleaa vettä tai silmävettä. Älä käytä liian voimakasta vesisuihkua. Pidä silmät huuhtelun ajan aivan auki. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat. Nieleminen: Ei saa oksennuttaa, juota kasvirasvaa tai kermaa. Ota yhteys lääkäriin. Hakeudu sairaalahoitoon yskän tai oksennuksen jatkuessa tai jos ainetta on nielty suuri määrä. 5. TOIMENPITEET TULIPALON VARALTA Sammutusaineet Vaahto, jauhe, hiilidioksidi (CO2). Älä käytä vettä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/5

2 Syttymis- ja räjähdysvaara Suljetuissa tiloissa sattuneen tulipalon sammutustyöhön saa osallistua vain siihen koulutettu henkilöstö. Tulen lähellä olevat säiliöt on siirrettävä ja/tai jäähdytettävä vedellä. Painesäiliöitä ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai yli +50 C lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai hävittää polttamalla, koskee myös tyhjiä säiliöitä. 6. TOIMENPITEET VUOTOJEN/TAHATTOMIEN PÄÄSTÖJEN VARALTA Toimenpiteet henkilövahinkojen välttämiseksi Liukastumisvaara, kerää ja puhdista vuotanut tuote. Toimenpiteet ympäristövahinkojen estämiseksi. Yleistä: Estä leviäminen patoamalla vuoto hiekalla, mullalla tai muulla materiaalilla. Estä ensisijaisesti vuodon leviäminen viemärijärjestelmään ja vesistöön. Vuotanut aine on kerättävä riepujen tai sopivan imeytysaineen avulla. Jos vuoto on suuri, ota yhteys pelastuspalveluun. Vesi: Estä vuodon leviäminen puomeilla ja pumppaa ainetta talteen mahdollisimman paljon. Pienemmät vuodot voidaan kerätä talteen käyttämällä sopivaa imeytysainetta (vermikuliitti, kuiva hiekka tai multa) 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Käsittele ainetta niin, ettei se pääse läikkymään tai muodostamaan öljysumua. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Säilytä kuivassa. Varastointi Paineistetut astiat. Ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai +50 C korkeammille lämpötiloille. Tupakointi kiellety. 8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN / SUOJATOIMET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISEKSI Kynnysarvojen kattamat ainesosat Katso ajanmukaiset hygieniaa koskevat kynnysarvot Ainesosan nimi CAS-nro Kynnysarvo Teollisuusbensiini mg/m3 (maaöljy), hydrodesulphurized heavy Tisleet (maaöljy), TLV-arvot: 5mg/m3 vetykäsitelty raskaat nafteeniset 2-butoksietanoli mg/m3, 20ppm Ennalta ehkäisevät toimenpiteet Noudata hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Älä käytä tuotteen saastuttamia vaatteita. Älä säilytä öljyn tahrimia riepuja taskuissa. Estä tuotetta pääsemästä kosketuksiin ruoan, juomien ja eläinten ravinnon kanssa. Hengityssuojain Ei tarpeellinen normaalikäsittelyssä. Silmiensuojaus Jos on olemassa suoran kosketuksen tai roiskeen vaara, on käytettävä silmiensuojainta. Käsiensuojaus Jos on olemassa suoran kosketuksen tai roiskeen vaara, on käytettävä PVC-kumista tai nitriilikumista tehtyjä suojakäsineitä. Ihonsuojaus Jos on olemassa suoran kosketuksen tai roiskeen vaara, on käytettävä suojavaatetusta. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2/5

3 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto Väri Haju Liukoisuus Aerosoli. Läpikuultava, heikon kellertävä. Öljy, liuote. Orgaaniset liuotteet (useimmat) ph Ei tietoa. Jäätymispiste <20 C Leimahduspiste <0 C Syttymislämpötila >150 C Suhteellinen tiheys 760 (g/l) Vesiliukoisuus Olematon Räjähdysrajat,Ale 0,5-7,0 mpi ylempi % Vesiliukoisuus Olematon 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus Stabiili normaaleissa käsittelyolosuhteissa. Vaaralliset muuntumistuotteet Vaarallisia reaktioita ei ole tiedossa. Vältettäviä olosuhteita Paineistetut astiat. Ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai +50 C korkeammille lämpötiloille. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tiedot myrkyllisyydestä Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, Suun kautta, LD50: >2000 mg/kg (rotta) ihon kautta LD50: 2000 mg/kg (kani) hengityksen kautta LC50/4h: >5000 ppm (rotta) Terveydelle haitallinen Hengitys Voi aiheuttaa pääkipua, huimausta, väsymistä ja pahoinvointia. Korkeat pitoisuudet voivat heikentää reaktionopeutta ja muistia tai ne voivat aiheuttaa tajuttomuutta. Pitkäaikainen tai toistuva korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa pysyviä vauriota keskushermostossa. Ihokosketus Kuivattaa ihoa, mikä voi aiheuttaa punoitusta ja ajoittain pitkäaikaisen tai toistuvan kosketuksen yhteydessä ihon rohtumista. Yhdessä puutteellisen henkilökohtaisen hygienian kanssa se voi aiheuttaa ihotulehduksia, öljyaknea tai muita ihon muutoksia. Silmäkosketus Ärsyttävä. Nieleminen: Jos tuotteen joutuu keuhkoihin esim. oksennuksen kautta, voi se aiheuttaa kemiallisen keuhkovaurion. 12. EKOTOKSISUUSTIEDOT Hajoavuus Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, BOD28/COD: 75 % Tuote on luonnossa hajoava. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3/5

4 Biokertyvyys Myrkyllisyys vesiympäristössä Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, Ennustettu LC50-arvo > 100 mg/l LogPow: >3 Sisältämät liuottimet voivat olla biokertyviä. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Jätehuolto Jätettä on käsiteltävä ongelmajätteenä ja se on kerättävä kierrätysasemilla sille varattuun säiliöön. Tyhjennetyt säiliöt jätetään kierrätysasemilla pakkausten keräykseen. Tyhjennettyjä aerosolitölkkejä käsitellään lajittelussa metallisia säiliöitä koskevan säännöstön mukaisesti. Muovikorkit kierrätetään kestomuovina. 14. KULJETUSTIEDOT Kemikaalit on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi Kyllä X Ei Ei arvioitu Vaaralliset aineet: Vaarattomat tuotteet: 12x200ml, rajatuissa määrissä (LQ2) Nimi: Aerosoli, syttyvä, n.o.s ADR-sopimus (maantiekuljetukset) YK-numero: 1950 Luokka: 2 5F -kaasuja RID-määräykset (rautatiekuljetukset)luokka 2 5F -kaasuja, LQ2 IMDG-luokka (merikuljetus) YK-numero: luokka: 2.1 EmS: 2-13 Meriympäristölle haitallinen: Kyllä, LQ2 IATA/ICOA (ilmakuljetus) YK-nro: 1950 Luokka: KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisältää Teollisuusbensiini (maaöljy) vetykäsitelty raskas 30-60%, tisleet (maaöljy) vetykäsitelty raskaat nafteeniset <10%, 2- butoksietanoli <2,5%, propaani 10-30%, butaani 10-30%. R-lausekkeet/S-lausekkeet Merkintä/Varoitusmerkit Nro Lausekkeen teksti R12 Erittäin helposti syttyvä S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa S16 Pidettävä kaukana sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. S23 Vältettävä savun/sumun hengittämistä. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S47 Säilytettävä alle +50 C lämpötilassa. S60 Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4/5

5 Merkintä/Varoitusmerkki Paloluokka: Luokka 1 Lue varoitusmerkinnät Erittäin helposti syttyvä 16. MUUT TIEDOT Käytetyt tietolähteet Tietojen uusimishetkellä voimassa oleva lainsäädäntö sekä raaka-ainetoimittajan Sollebrunns Oljeservice AB:n tekninen dokumentaatio. Luettelo kaikista olennaisista riskilausekkeista Nro R-lausekkeen teksti R12 Erittäin helposti syttyvä R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R65 Haitallinen: Tuote voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Tarkistukset Julkaisu Tark. päivämäärä Vastuuhenkilö Muutokset Hanna Svennberg Hanna Svennberg Tietoja päivitetty kohdissa Hanna Svennberg Tietoja päivitetty kohdissa 1 ja Anita Cenusa Tietoja päivitetty kohdissa 1-16 Toimittajan muistiinpanot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5/5

KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE NIMI JULKAISTU Trebolit-bitumiliima 2009-06-16 Sivu 1 / 7 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI Kauppanimi: Käyttötarkoitus: Tavarantoimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi NORDEX DOFTIN Valmisteen tunnuskoodi 31410 Käyttö/Tuotetyyppi Hajunparantaja

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVATIEDOTE Luovutuspvm. 15.12.2009

KÄYTTÖTURVATIEDOTE Luovutuspvm. 15.12.2009 1 (7) KÄYTTÖTURVATIEDOTE Luovutuspvm. 15.12.2009 POWER UP STX VOITELEVA SPRAY Käyttö Voiteleva ja ruosteelta suojaava spray 1. KEMIKAALIN MAAHANTUOJAN JA VALMISTAJAN TIEDOT Puh. S-posti Kotisivut TEHOPESÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE TOIMITTAJA WINSOR & NEWTON

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 601112-63 MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN TOIMITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT TUOTTEEN NIMI: MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) 26/02/2003 TOIMITTAJA: oy Esso

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot