MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 4.6. 12.8.2015"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR) TL Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Pyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arvioiminen (Pyreus) / Itä-Suomen yliopisto Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia sekä vesi- ja ilma Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset ovat Hankkeen tavoitteina on tuottaa yritysten tarvitsemaa uutta tietoa ja osaamista liittyen uusiutuvien pyrolyysiöljyjen hyödyntämiseen energiantuotannossa, ml. pyrolyysiöljyjen käytettävyys, savukaasupäästöt ja päästöjen puhdistinratkaisut. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa UEF:n ja Savonian polttoprosesseihin ja niiden päästöihin liittyvien kehitys- ja tutkimusympäristöjen toimintaa lisäämällä merkittävästi niiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä yhteistoimintamuotoja, vahvistaen ympäristöjen kilpailukykyä, kansainvälistä tunnettavuutta ja valmiuksia tuottaa yritysten ja yhteiskunnan tarvitsemia tutkimus- ja kehityspalveluja. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen -mukaisia arviointikriteereitä. Hanke tukee energiaan liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hanke tukee energia- ja materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hanke tukee yritysten vähähiilisiä uusia ratkaisuja. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja sisältää vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Hankinta tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaista kone- ja energia sekä Vesi ja ilma -innovaatiokärkiä. Hanke tukee Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Ilmari - tutkimusyksikön ja Savonia-ammattikorkeakoulun energiatutkimuslaitoksen kehittämistä Varkaudessa.

2 2 (EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen, PUUKET / Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Osatoteuttaja: Työtehoseura ry (TTS), Savonia-amk, Teknologia- ja ympäristöala, Koillis- Suomen aikuiskoulutus Oy, Kemin Digipolis Oy, Sodankylän kunta Rahoittaja: Lapin liitto Innovaatiokärki/teema: puunjalostus ja biojalostus Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset ovat Kyseessä on ylimaakunnallinen hanke ja maakunnittaiset rahoitusosuudet ovat: Lappi (63 % tuen määrästä) Kainuu (12,13 %) Pohjois-Pohjanmaa (12,13 %) Pohjois-Savo (12,22 %) Hankkeen sisältönä on selvittää teollisten puutuotteiden ja rakennussarjojen suunnittelua ja valmistamista, rakennussarjojen toteutuskonsepteja sekä saatujen tietojen ja rakenneratkaisujen siirtämistä opetukseen. Tarkoituksena on saada aikaan kaikille osapuolille julkisia tuotteita, tuotemenetelmiä ja liiketoimintamalleja sekä koulutusmateriaaleja, jotka vahvistavat yritysten liiketoimintaa ja lisäävät työllistymismahdollisuuksia. Kehitettävät ja tuotteistettavat tuoteryhmät ovat CLT-elementit ja liitosrakenteet, LVL-elementit, Timber- Framerakenteet, puurakenteiset hybridijärjestelmät sekä saha-alalle kehitettävät tuotteet. Tuotteistuksessa ja rakenteiden pilotoinnissa käytetään puurakentamisen nykyaikaisinta teknologiaa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella on kehitetty yksittäisiä rakentamisen teknologioita, parannettu tuotanto- ja tuotekehityskapasiteettia sekä kehitetty monipuolisesti alan osaamista. Yksityisten ja julkisten kehitystoimenpiteiden ansiosta alueella on monipuolisesti valmista tuotantokapasiteettia, hyvä osaamisrakenne jatkuvuuden turvaamiseksi ja runsaasti raaka-ainevaroja. Edellytykset vahvaan kasvuun ovat monia muita alueita paremmat. Hankkeen toteuttaminen ylimaakunnallisena mahdollistaa puurakentamisen yritystarpeiden sekä hyvien käytäntöjen kokoamisen ja levittämisen neljän maakunnan alueella, jolla on hankkeen sisältöalueisiin kuuluvaa merkittävää talo- ja puuteollisuutta sekä edellytyksiä kasvaa selvästi nykyiseltä tasolta. Kotimarkkinoiden lisäksi kasvua on tarpeen hakea viennistä, ja hankkeella tähdätään viennin aloittamisen valmiuksien parantamiseen. Hanke on rakennerahastoohjelman erityistavoitteen 4.1 mukainen. (EAKR) TL Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vah-vuuksien pohjalta Laatua ja tunnettavuutta palveluihin, LaTu / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Osatoteuttaja: - Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto Innovaatiokärki/teema: Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset ovat

3 3 Savonian tarjoaa monien tutkimus- ja testausympäristöjensä sekä -palvelujensa tuella erilaisia kehityspolkuja yritys- ja muiden asiakkaidensa kehitysideoille ja tuoteaihioille. Tutkimus- ja testausympäristöjen sekä -palveluiden integrointi entistä paremmin uusien innovaatioiden luomiseen vaatii edelleen kehittämistä, ja vuorovaikutusta yritysten ja muiden asiakastahojen kanssa. Hankkeessa tuetaan Pohjois-Savon maakuntaohjelman yleisten painopisteiden mukaisesti hyödyntämään olemassa olevia tutkimus- ja kehittämisympäristöjä nykyistä laajemmin. Hankkeessa pyritään myös hallitusohjelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämistulosten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen vahvistamiseen. Hankkeen toimenpiteissä mukana olevat kehittämisyksiköt (16 kpl): Betonitestauslaboratorio, Energiatekniikan laboratorio, EMC -testauslaboratorio, FoodTestLab, Future Food, HitSavonia, Materiaalien palokäyttäytymisen testauslaboratorio, Materiaali- ja pinnoitustekniikan laboratoriot, Mikrosensorilaboratorio, Rakennustestauslaboratorio, Sertifiointikeskus, Simulaatiokeskus, Suupirssi, Valmistustekniikka, Viretori ja Ympäristötekniikan laboratorio. Em. yksiköissä toimenpiteinä palveluiden tunnettavuuden, kysynnän ja myynnin parantaminen sekä palvelutoiminnan ja laadun parantaminen. Tavoitteena tutkimus- ja testausympäristöjen aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen myös maakunnan ulkopuolelta tulevien kumppaneiden kanssa. Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta -mukaisia arviointikriteereitä. Hanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hankinta tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaisia Kone- ja energiateknologia, Elintarvikkeet, Terveysklusteri sekä Vesi ja ilma - innovaatiokärkiä. (ESR) TL 3 Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke/etappi työllisyyspalvelut rinnakkaishanke / ELYkeskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus Osatoteuttaja: - Rahoittaja: ELY-keskus Innovaatiokärki/teema: - Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke aiemmin rahoitetulle Iisalmen kaupungin hallinnoimalle työllisyysprojektille. Hakemus on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Iisalmen kaupungin hallinnoimalle työllisyysprojektille. Hankkeella rahoitetaan Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke/etappi työllisyyspalvelut -hankkeen työvoimapoliittiset toimet. Palkkatuella tuetaan hankkeen kohderyhmän työllistymistä. Hankkeella on kaksi varsinaista kohderyhmää: pidempään työttömänä olleet työnhakija-asiakkaat ja ensimmäisiä henkilöstöinvestointipäätöksiä tekevät yritysasiakkaat mikro- ja pk-yrityksissä. Vuositasolla työttömiä työnhakija-asiakkaita tulee hankkeeseen 225 henkilöä siten, että asiakkaat painottuvat työttömänä yhdenjaksoisesti tai rinnasteisesti yli 12 kuukautta olleisiin henkilöihin ja toisena kohderyhmänä ovat työttömänä yhdenjaksoisesti vähintään 6 kuukautta olleet henkilöt. Työnantaja-asiakkaista varsinaista kohderyhmää edustavat yritykset, joiden kanssa on edetty palvelutarpeiden kartoituskontaktista varsinaiseen asiakkuu-

4 teen, eli työllistymisjaksojen järjestämiseen yrityksessä konkreettisen rekrytointitarpeen mukaisesti. Näitä ns. "Kummiyrityksiä" on hankkeen vuositasolla kartoittamista 240 yrityksestä kolmasosa eli noin 80. Kehittämishankkeen tavoitteena on, että vähintään puolet hankkeeseen osallistuvista työttömistä henkilöasiakkaista joko työllistyy työsuhteisesti (pääsääntöisesti yrityksissä täytettäviin avoimiin työpaikkoihin) tai hakeutuu ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman tavoitetta työurien pidentämisestä. Hankkeen toimenpiteitä kohdistetaan jo pidempään työttömänä olleisiin sekä,pk-yrityksiin, jotka tekevät ensimmäisiä henkilöstörekrytointeja. Tavoitteena on ehkäistä työmarkkinoilta syrjäytyminen ja tarjota yrityksille osaavaa työvoimaa. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja erityistavoitteen mukainen. Palkkatuella pyritään edistämään pääosin jo pidempää olleiden henkilöiden työllistymistä. 4 HYLÄTYT HANKKEET: (ESR) TL 3 Itä-Suomen työllisyysareena / Itä-Suomen yliopisto Osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Rahoittaja: ELY-keskus Innovaatiokärki/teema: - Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (tuki 75 %) ja kokonaiskustannukset ovat Itä-Suomen työllisyysareenan päätavoitteena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa oleville tarjottavien työllisyyspalvelujen kehittämistä vahvistamalla ylimaakunnallisen yhteistoimintaa, oppimista ja verkostoitumista sekä tarjoamalla työllisyystoimijoille tukea kehittämistyöhön. Hankkeella on kolme kohdennettua tavoitetta, joilla työllisyystoimien kehittämistä tuetaan kaikkien kolmen maakunnan alueella päätavoitteen mukaisesti, ja jotka limittyvät yhteen kehittämistavoitetta tukevaksi kokonaisuudeksi. Itä-Suomen työllisyysareenan valtakunnallisena ja alueellisena uutuusarvona on toimia ylimaakunnallisesti, tarjota työllisyystoimijoille mahdollisuus verkostoitua laajemmin, saada tietoa muualla tehdyistä työllistymistä tukevista toimintamalleista, vaihtaa kokemuksia ja oppia yhdessä sekä käyttää arviointia systemaattisesti kehittämisen ja hyvien käytäntöjen juurruttamisen tukena. Hankkeen toiminnan tuloksena muodostuu työllisyystoimijoiden uusia maakuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja sekä syntyy uusia tai laadukkaampia työllisyyspalveluja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Tiedon ja kokemuksen siirto sekä vertaiskehittäminen nopeuttavat ja tehostavat kehittämisprosesseja. Hankkeessa luodaan alueellinen työllisyystoimijoiden verkosto (toimenpidekokonaisuus 1). Tieto ja osaaminen kumuloituvat ja työllisyysinnovaatiot leviävät aiempaa nopeammin. Pidemmällä aikavälillä verkostoituminen ja yhteistyö tukevat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä kehittämällä työllistymistä edistäviä palveluja.

5 Kysymyksesi jää, miten hankkeiden kanssa tehtävä tutkimusavusteinen kehittämistyö konkreettisesti toteutetaan, niin että työ on tuloksellista. Hakemuksessa jää epäselväksi myös mittariston osalta mihin tällä hankkeella pyritään, sillä mittariston kehitystyötä on tehty runsaasti. On epätodennäköistä, että yksi mittaristo otettaisiin käyttöön Itä-Suomen alueella. Lisäksi rajapinta haettavan ja jo toteutuneiden hankkeiden osalta jää epäselväksi, sillä monia hankkeessa esitettyjä asioita on jo testattu/kehitetty mutta joita esitetään hankkeen kehitettävinä toimina mm. työllisyystoimijoiden välinen yhteistyö, mittaristojen kehittäminen, palvelujen tuotteistaminen, palvelujen arviointi. Hankkeessa ostopalvelujen osuus jää pieneksi, painottuen hakijaorganisaatioiden palkka- ja matkakuluihin (84% kuluista). Hankkeen kuntarahoitus ei ole varmistunut, ainoastaan Pieksämäen kaupunki on tehnyt myönteisen päätöksen (4 072 ). Kuntarahoituksen ( ) epävarmuus puoltaa myös hakemuksen hylkäämistä. Lisäksi eri alueilla on ollut työllisyystoimijoiden yhteistyön ja toiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita mm. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta: työ- ja työhönvalmennuspalveluita tarjoavien organisaatioiden toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, S10326, (Pohjois- Savo), Kannattava työllistäminen työllisyystoimien yksilöllisten tavoitteiden ja taloudellisten seurausten arviointi, S12146; Työvoima 2013+, S11664; Työllistymispalveluiden kehittäminen Pohjois-Karjalassa (TYPKE), S11208; (Pohjois-Karjala) "Sokka irti" -Välityömarkkinoiden ohjauksen kehittämishanke, S12312; "Vartti" - Mikkelin työpajojen uudistamishanke, S11524; (Etelä- Savo). Lisäksi työllisyystoimijoiden välistä yhteistyötä on kehitetty useissa työllisyyshankkeissa eri maakunnissa. 5

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 2 Sisältö Johdanto... 3 Etelä-Suomen suuralue... 3 Länsi-Suomen suuralue... 4 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 20.2.2013. 4.4.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet Cleantech Finland Bioenergy

Lisätiedot

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05. POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.20/2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus

Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa Pohjois-Savon ELY-keskus Timo Ollila 21.3.2013 Ohjelmakauden vaihdos (1) - Rahoittajalle tärkeä viestiä tulevista hakemuksista ajoissa - ESR ja EAKR ohjelmien tilanteessa

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot