SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin 128 Vaelluksen palveluyhteistyöstä Sotkamon kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen erikoissairaanhoidon 130 kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään 57 Lentobussivuorojen liikennöintisopimusten muutoshakemukset Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Sotkamon Sompala 134 Oy:n lainalle 59 Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista 136 koskeva kirje 60 Valtuutettujen aloitteet Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 147

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ AIKA klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. poistui klo 18:08 Sirviö Kari khall.varapuheenjohtaja Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Heikkinen Reija khall.varajäsen Tolonen Vesa khall.jäsen POISSA Korhonen Päivi khall. jäsen Kauppinen Tuomo kvalt. 2.varapuheenjohtaja MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Hyvönen Timo kvalt. 3 varapuheenjohtaja Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. Kilpeläinen Mika sivistysjohtaja klo 17:00-17:40 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Kari Sirviö Juhani Pieniniemi puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 63 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Polvinen Marko Niskanen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 53 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Merkittiin, että 61 siirrettiin käsiteltäväksi esityslistan viimeisenä asiana.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 54 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Polvinen ja Marko Niskanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä /1/133/2011 KHALL 55 Hallintojohtaja Kainuun Liikunta on tehnyt Sotkamon kunnalle esityksen Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin Vael luksen pal ve lu yh teis työstä Tapahtumista Vuokatin Hiihto on vakiinnuttanut asemansa Suomen neljän suurimman massahiihdon joukossa. Viime talvena tapahtumaan osallistui lähes 2000 hiihtäjää. Vuokatti MTB on maastopyöräilytapahtuma ja se järjestetään ( ), mikä nos taa ta pah tu mien yh tei sen osal lis tu ja määrän yli 1000 osallistujaan. Vuokatin Vael lus ta pah tu ma pi tää yl lä myös Vuokatin yli 60-vuo tiasta vael lus perin nettä. Osa kunnalta edellytetyistä toimenpiteistä on sellaisia, joita ao. kunnan yksiköt muutoinkin suorittavat normaalina toimintanaan tai ainakin ovat hyvin lähellä normaalia toimintaa, osa toimenpiteistä vaatii joitakin erityisjärjestelyä tai työntekijöiden työskentelyä poikkeavaan työaikaan. Kunnan yksiköt ovat osaltaan hyväksyneet liitteenä olevat yhteistyösopimukset. Kunnanjohtaja Ehdotus Yhteistyösopimukset ovat liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vuokatti Hiihtoa, Vuokatti MTB:tä ja Vuo katin Vaellusta koskevat yhteistyösopi mukset ohei sen eril lisen liit teen mu kaisesti sekä vahvistaa ao. tulosyksiköil le oi keuden toi mia sopi musten mu kaisesti. Yksiköt kirjaavat yhteistyösopi muksista ai heutuvat ku lut omaksi menokohdakseen. Kunnanhallitus päättää nimetä tapahtumien johtoryhmiin kunnan edustajiksi liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkosen ja kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmin. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Anne Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kainuun Liikunta ry, Hannu Tikkanen, Kauppakatu 21, 3.krs Kajaa ni Liikuntatoimenjohtaja Helka leimu-pelkonen Kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmi

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään KHALL 56 Hallintojohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta ja maakuntahallitus ovat hyväksyneet erikoissairaanhoidon kehittämishankkeen projektisuunni telman. Suunnitelma perustuu maakuntavaltuuston aiempaan päätökseen, jonka mukaan vaativaa erikoissairaanhoitoa tullaan Kainuussa edelleen ke hittämään. Ohjausryhmän jäsenet nimetään maakunta -kuntayhtymän henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä sekä kuntien edustajista ja ulkopuolisista asiantuntijoista. Maakuntahallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaan hankkeen ohjausryhmän tehtävinä on: - Käyttää ylintä päätösvaltaa ja valvoa Kainuun maakunta -kuntayhtymän etuja maakuntavaltuuston ja -hallituksen sosiaali- terveyslautakunnan tekemien linjausten mukaisesti. - Valmistella projektiin liittyvät maakuntavaltuuston ja -hallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettävät asiat. - Hyväksyä projektisuunnitelma ja merkittävät projektia koskevat aikataulumuutokset. - Päättää projektin kustannuksiin vaikuttavista merkittävistä talousarvion muutoksista. - Raportoida maakuntavaltuustolle ja -hallitukselle ja sosiaalija terveyslautakunnalle projektin etenemisestä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää Sotkamon kuntaa nimeämään varsi nai nen jäsenen ja varajäsenen erikoissairaanhoidon kehittämi nen -hankkeen ohjausryhmään mennessä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää varsinaisen edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään. Käydyn keskustelun aikana Osmo Polvinen esitti varsinaiseksi edustajaksi nimettäväksi Reija Heikkisen. Osmo Polvisen esitystä kannatti Marko Niska nen. Mir ja Okkonen esitti varsinaiseksi edustajaksi Marja-Leena Korhosta. Esitystä kannatti Helmi Kemppainen. Koska varsinaisen edustajan nimeämisestä oli tehty kaksi kannatettua esitystä, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestykses sä Osmo Polvi sen esitys sai kolme (3) ääntä (Osmo Polvinen, Marko Niskanen, Reija Heikkinen), Mirja Okkosen esitys sai seitsemän (7) ääntä (Aimo Kor honen, Kari Sirviö, Helmi Kemppainen, Marja-Leena Korhonen, Juha

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Mus tonen, Mirja Okkonen, Anna Rossi), yksi (1) äänesti tyhjää (Vesa Tolonen. Kunnanhallitus Päätös Otteet Puheenjohtaja totesi varsinaiseksi edustajaksi nimetyn Marja-Leena Korhosen. Va raedustajaksi nimettiin yksimielisesti Reija Heikkinen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Marja-Leena Korhonen, Rauhantie 8 as 6, Sotkamo Reija Heikkinen, Jataniementie 13, Sotkamo

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lentobussivuorojen liikennöintisopimusten muutoshakemukset KHALL 57 Hallintojohtaja A. Kyllönen Oy on tehnyt siirtymäajan liikennöintisopimuksiin muutoshake muksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle alkaen. (Dnro POPELY 185/ /2012) Muutoshakemus johtuu lentoyhtiö Flyben lentojen alkamisesta Kajaani- Helsinki välillä. Aikataulut ovat alkaen voimassa toistaiseksi. Lentojen lähtöajat ja lentobussin lähtöajat Sotkamon linja-autoasemalta ovat seu raa vat : Lento pv. Sotkamo Siirtymäajan sopimus Siirtymäajansopimus Lento pv Sotka mo Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus 8189 Flyben Kajaanin-lentojen aikataulut Kajaani Helsinki ma, ti, ke, to, pe, la ma, ti, ke, to, pe, la, su ma, ti, ke, to, pe, su Helsinki Kajaani ma, ti, ke, to, pe, su

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ma, ti, ke, to, pe, la, su ma, ti, ke, to, pe, su, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa siitä, milla tavoin esitetyt muutokset vaikuttavat alueen liikennepalvelujen saatavuuteen ja alu eelle asetettujen palvelutasota voitteden toteutumiseen ja on muutoksista mahdollisesti haittaa muulle ole massaolevalle liikenteelle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan esittää, että Sotkamon kunta hyväksyy liikennöitsijän esittämät muutoshakemukset. Liikennepalvelujen saatavuuden kannalta kunnanhallitus pitää välttämättömänä sitä, että kaikille lentovuoroille on järjestetty lentokenttäkuljetus. Helsingistä klo lähtevälle ja Kajaaniin klo saapuvalta vuorolta ei ole lentokenttäkuljtusta. Kunnanhallitus kiinnittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen huomion siihen, että myös tälle myöhään saapuvalle vuorolle järjestetään yhteys ja että ELY-keskus neuvottelee ensisijaisesti lentokenttäkuljetusta hoitavan yhtiön kans sa jär jestämismahdollisuudesta. Myös on mahdollista toissijaisesti harkita lii tyntälii ken net tä Kajaaniin ja sen kykeytymistä olemassa ole van lii ken teen aikatau luun. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, Oulu

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Sotkamon Sompala Oy:n lainalle KHALL 58 Hallintojohtaja Sotkamon Sompala Oy: n hallitus on päättänyt / 7 konvertoida seu raa vat lai nat; Valtiokonttorin lainat pääomiltaan ,52 ja ,67 yhteensä ,19 sekä Sotkamon kunnan lainat 52138,26 ja ,14.. Lainojen määrä on yhteensä ,59. Lyhennykset ovat yhteensä ,59 ja korot yhteensä ,19, lyhennykset ja korot yhteensä ,78 /vuosi. Korkoprosentti on 5,22 %. Sompala Oy on pyytänyt lainatarjoukset seuraavilta pankeilta ja rahalaitoksilta: - Nordea Pankki Oyj - Sampo Pankki Oyj - Sotkamon Osuuspankki - Kuntarahoitus Oyj - Kuntien eläkevakuutus Määräaikaan mennessä tarjoukset ovat tulleet Nordea Pankilta, Sotkamon Osuuspankilta ja Kuntarahoitukselta. Tarjouspyynnön mukainen lainatarjous on saatu ainoastaan Kuntarahoitukselta. Sompalan hallitus päätti yksimielisesti ottaa ,00 vaihtuvakorkoisen lainan Kuntarahoitukselta seuraavilla ehdoilla: - laina-aika 25 vuotta, lyhennykset puolivuosittain - korkosidonnaisuus euribor 6kk + 0,90 % marginaali - korkopäivät ovat todelliset/360 - Sotkamon kunnan omavelkainen takaus - Sotkamaan hallitus päätti pyytää Sotkamon kunnalta oma velkaista takausta Sotkamon Sompala Oy:n ,00 lainalle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan oma vel kaisen takauksen Sotkamon Sompala Oy:n Kuntarahoituksen myön tä mälle lai nalle. Lainamäärä on ,00 eu roa ja lainan takaisin maksuai ka max 25 vuot ta, ly hen nykset ja korot eräänty vät puolivuosittain. Korkosi don naisuus on eu ribor 6 kk + 0,90 %. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Merkittiin, että Mirja Okkonen, Marko Niskanen, Juha Mustonen ja Timo Hyvönen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouk sessa. Otteet Kunnanvaltuusto

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista koskeva kirje KHALL 48 Hallintojohtaja Teuvo Okkonen on lähettänyt hallintojohtajalle päivätyn, kunnanhallitukselle osoitetun säh kö postin, jossa hän tuo esille tekemissään vertailulaskelmissa ilmenneitä ongelmia run ko kui dun kustannusrakenteessa. Hallintojohtaja on vastannut sähköpostiin ja ilmoittanut vievänsä Teuvo Okkosen sähköpostin ja siihen annetun kirjeen tiedoksi kunnanhallitukselle. Sähköpostiaineisto erillisenä liitteenä. Teuvo Okkonen on lähettämässään sähköpostissa ehdottanut, että hän kävisi laskelmin osoittamassa, minkä mittapuun ongelmasta on kyse. Teuvo Okkonen on käynyt esittelemässä asiaa ja jättänyt siinä yhteydessä kunnanhallituksen käsiteltäväksi asiaa koskevaa materiaalia ( neljä sivua tekstiä ja kaksi karttalehteä). Palaverissa olivat läsnä kuituosuuskunnan hallituksen jäsen Petri Lukkari sekä kuituosuuskunnan jä sen Reino Kilpeläinen. Ai neisto eril li se nä liit tee nä. Kunnanhallitukselle jättämässään aineistossa Teuvo Okkonen mm. esittää näkemyksensä siitä, miten asiassa voitaisiin edetä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle jättämän, esittelytekstissä mainitun aineiston. Kunta on tehnyt sopimuksen Laajakaista kaikille - hankkeeseen liittyvästä runkoverkon rakentami sesta Kajaanin Puhelinosuuskunnan (myöhemmin siirretty Kaisanet Oy:lle) hy väksytyn tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimuksessa on mm. määritelty hankkeen osa-alueiden toteuttaminen ja kunnan osuus kustannuksista. Yhteiskunnan tuki laajakaistan rakentamiselle on tarkoitettu mahdollistamaan se, että operaattori ra kentaa runkoverkon kaupallisen alueen ulkopuolella. Pitkät etäisyydet aiheuttavat tavanomaista korkeampia liitty jien kustannuksia. Pitkien etäisyyksien aiheuttama ongel ma on valtakunnallisesti tie dostettu ja ratkai sumalleja on etsitty. Osuuskun nat ovat olleet joissakin ta pauksissa kustan nuksia tasoittava toi mintamalli. Joissakin tapauksissa kyläyhteisön ja ope raattorin keskeisin neuvotteluin on päästy osapuolia tyydyttäviin ratkai suihin. Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, että operaattori ja kyläyhteisön viralliset edustajat, kuten Ti pasojan kyläyhdistys tai valokuituosuuskunta, neuvottele-

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vat kaikkia osa puolia mah dollisimman tyydyttävän hinnoitteluratkaisun löytämiseksi pe rushinnan ylit tävissä tapauksissa. Kunnanhallitus korostaa, että yksittäiset liittymähin noittelut sinänsä eivät millään tavalla kuulu kunnanhallituksen toimialuee seen laajakaistahankkeen toteuttamisessa. Kunnanhallitus Päätös Asia jätettiin pöydälle. KHALL 59 Hallintojohtaja Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista koskeva kirje jäi edellisessä kokouksessa pöydälle. Kunnanhallitus käytti mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin tarkemmin. Valmistelussa ei ole tullut esille mitään uusia seikkoja. Asiaan voidaan jättää aikaisempi päätösehdotus. Teuvo Okkosen jättämä aineisto erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle jättämän, esittelytekstissä mainitun aineiston. Kunta on tehnyt sopimuksen Laajakaista kaikille - hankkeeseen liittyvästä runkoverkon rakentamisesta Kajaanin Puhelinosuuskunnan (myöhemmin siirretty Kaisanet Oy:lle) hyväksytyn tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimuksessa on mm. määritelty hankkeen osa-alueiden toteuttaminen ja kunnan osuus kustannuksista. Yhteiskunnan tuki laajakaistan rakentamiselle on tarkoitettu mahdollistamaan se, että operaattori rakentaa runkoverkon kaupallisen alueen ulkopuolella. Pitkät etäisyydet aiheuttavat tavanomaista korkeampia liittyjien kustannuksia. Pitkien etäisyyksien aiheuttama ongelma on valtakunnallisesti tiedostettu ja ratkaisumalleja on etsitty. Osuuskunnat ovat olleet joissakin tapauksissa kustannuksia tasoittava toimintamalli. Joissakin tapauksissa kyläyhteisön ja operaattorin keskeisin neuvotteluin on päästy osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin. Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, että operaattori ja kyläyhteisön viralliset edustajat, kuten Tipasojan kyläyhdistys tai valokuituosuuskunta, neuvottelevat kaikkia osapuolia mahdollisimman tyydyttävän hinnoitteluratkaisun löytämiseksi perushinnan ylittävissä tapauksissa. Kunnanhallitus korostaa, että yksittäiset liittymähinnoittelut sinänsä eivät millään tavalla kuulu kunnan-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ hallituksen toimialueeseen laajakaistahankkeen toteuttamisessa. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Teuvo Okkonen, Kotalahdentie 9 a, Sotkamo

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuutettujen aloitteet KHALL 60 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan hallintoa ja toimintaa koskevissa asioissa. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraa vat: Valtuutettujen Tuula Rossi-Määtän ja Risto Vähäsarjan aloite hissin raken tamisesta virastotalolle: Teemme valtuustoaloitteen, joka koskee jo useamman vuoden talousarvioon tyrkyllä ollutta esitystä virastotaloon rakennettavasta hissistä, mutta joka viimetipassa aina on siitä poistettu. Tämän päivän rakennustekniikalla hissi olisi helposti rakennettavissa kahvion päässä olevaan porras kuiluun. Työntekijöistä hissiä tarvitsee kahvion henkilöstö kahvitusten ol lessa valtuustosalissa ja sitä tarvitaan myös tavaroi den (paperit, uudet isot koneet yms.) rahtaamisessa yläkertaan. Viime vuosina meillä on ollut myös liikuntarajoitteisia työntekijöitä, joiden liikkuminen lounas-, kahvi- ja muille tauoille on riskirajojen uhalla liikkumista. Samoin asiaan ovat törmänneet liikuntaesteiset asiakkaamme. Heidän pää synsä jo sisään on osoittautu nut mahdottomaksi ulko-ovien pai navuuden ta kia. Ulkona oleva luiska on talvellakin sula, mutta siitä eteneminen sisätiloihin ilman avustajaa ei onnistu. Esitämme, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen yhdessä teknisen palve1usektorin kanssa laske maan kustannukset hissin rakentamiselle virastotalolle ja toteuttamaan sen rakentaminen mahdollisimman pian. Aloitteen käsittely Kunnanvaltuusto on kokouksessa /53 myöntänyt mää rä ra han his sin rakentamiseksi virastotaloon. Hissi valmistuu maaliskuun lop puun men nessä Valtuutettu Pertti Sirviön aloite mopoliikenteen poistamises-

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ta Sot ka mo-vuokatti väliseltä kevyen liikenteen väylältä: Mopoliikenteen poistaminen Sotkamo-Vuokatti väliseltä ke vyen liikenteen väylältä. Perusteluna on vilkas liikenne aamuisin ja iltapäi visin koululaisista johtuen. Olen huoman nut lenkillä ollessani, että pienim mät koululaiset ei vät välttämättä muista kaikkia liikennesääntöjä ja ylä-as teen oppilaat ajavat mopoillaan huomatta vaa ylinopeutta hiljentämättä ol lenkaan suojatielle tul lessaan. Sotka mo-vuokatti alueella risteysalueita on 8 kpl ja näissä kaikissa on vilkas liikenne, näissä risteyksissä on sattunut useita mopojen ja autojen välisiä kola reita. Esitykseni parantaisi huomatta vasti liikenneturvallisuutta. Sotka mo-vuokatti välisellä tieosuudelle, jossa on 60 km/h nopeusrajoitus,sii tä tus kin olisi haittaa muulle liikenteelle. Aloitteen käsittely Sotkamon liikenneturvallisuusryhmä on käsitellyt mopoliikenneasiaa kokouksessaan Kokouksessa on päätetty, että asia viedään Ely-kes kuk sen selvitettäväksi. Ely-keskukset hoitavat paikallisesti yleiset lii kenne asiat maakunnassa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt Kainuun moporeittiselvityksen ja kevyen liikenteen väylien liikennemerkkisuunnitelman laatimisen Suun ni tel ma on valmiina elokuussa Pertti Sirviön aloiteessaan esittämä asia saa ratkaisun valmistuvassa suunnitelmassa. Elinkeino- ja maankäyttövaliokunnan/puheenjohtaja Pekka Heikkinen aloite teollistamisohjelman laatimisesta: Sot kamon kunnan tulevaisuuden kannalta on olennaista uu sien yritysten perustaminen ja työpaikkojen lisääminen sekä nykyisten yri tysten toimintaedellytysten turvaaminen. Matkailun kehittämisessä kunta on ollut aktiivinen ja tulokset näkyvät yritys ten tekemissä ratkaisuissa. Kaivosteollisuus on merkittävä elinkeino ja kehitty mässä voimakkaasti. Luonnonvara- ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen on perustunut perhekohtaisiin omistuksiin ja ratkaisuihin. Elinkeino- ja maankäyttövaliokunta on ollut omalta osaltaan aloitteellinen esit täessään UPM:n vanhan saha-alueen ostamista Sotkamon kunnalle. Sittem min alue on tullut kunnan omistukseen ja sen maankäyttöä ohjaava kaavatyö on luonnosvaihees sa. Teollisten yritysten ja työpaikkojen lisäämiseksi sekä teollisten yritysten kehit tämiseksi on syytä käynnistää systemaattinen työ teollistamisohjelman laatimi seksi, osana Sotkamon kunnan elinkeinopolitiikkaa. Teollistamisohjelman perusteella kunta pystyy jatkossa aikatauluttamaan ja määrittämään resurssit maankäyttöön, kaavoitukseen ja yritysten toiminta-

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ym päristön kehittämiseen. Teollistamisohjelma mahdollistaa ja varmistaa toimi alan kehittymisen osana kunnan muuta elinkeinotoimintaa. Aloitteen käsittely Kunnanhallitus ottaa aloitteen huomioon ja laatii sopivaksi katsomansa teollistamisohjelman. Erittäin hyvin teollistamisohjelman laatiminen sopii entisen UPM:n sahan alueen asemakaavan lähitulevaisuudessa tapahtuvan hyväksymisen yhteyteen ja teol li suus toi min nan käynnistämiseen alueella. Teollistamisohjelmalla voidaan merkittävästi aktivoida alueen käyttöönottoa. Valtuutettu Pertti Sirviön aloite , Kaitainsalmen veneiden nosto- ja laskupaikka vesille: Aloite koskee Kaitainsalmella veneitten nosto- ja laskupaikkaa enti sen Oulu joen uittoyhdistyksen nippujen pudotuspaikan yhteydessä. Li säksi kir konkylän puoleiselle rannalle ehdotetaan pienien veneiden säilytyspaikkaa. Arviol ta kus tan nukset olisivat noin Perusteluna on hyvä ja edullinen rakennuspaikka, joka sijaitsee kunnan omis tamalla maa-alueella. Veneitten laskupaikalla on tehty alustavat pohjatyöt, jolloin tarvitsee tehdä enää vain pintavalu. Sotkamosta puuttuu isojen ve neitten lasku- ja nostopaik ka, josta veneen saisi suoraan laitettua railerille. Tämä tulisi myös paranta maan huomattavasti vesistön virkistyskäyttöä. Tarvittaessa Kaitainsalmen kylätoimikunta on valmis tekemään tarvitta via töi tä talkooporukalla. Aloitteen käsittely Kaitainsalmen veneitten lasku-, nosto- ja säilytyspaikka on yhtenä kohteena vesistöjen virkistyskäytön parantamiseksi kun nan alueella. Hank kei ta to teute taan yh teis työs sä kun nan ja Ely-kes kuk sen kanssa. Vastaavanlaisia hankkeita on vireillä Kaitainsalmen lisäksi: Nuasjärven Iivonlahdella, Jormasjärven Tuh ka kylän rannas sa ja Jormasjoen suulla sekä Kiimasjärven Saijanlahdella. Tä män vuo den ra kentamisohjelmassa ei ole yhtään venerannan rakentamiskoh detta. Hankkeita to teu te taan mää rä ra hojen puitteissa. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2011 lopussa kesken olleita aloitteita on asianmukaisesti käsitelty ja annettu riittävä se lon teko teh dyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa aloitteet käsitelyiksi loppuun. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otteet Kunnanvaltuusto

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset KHALL 61 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäällikkö Ajalla Henkilöstöpäätökset 1 Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntäminen 2 Koulutusavustuksen myöntäminen 3-4 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen 5 Työkokemuslisän myöntäminen Kunnanjohtaja Ajalla Yleiset päätökset 1 Koulutustilan vuokraaminen Eduhouse Oy:lle 2 kainun Prikaatin historiateoksen julkaisemisen tukeminen 3 Maanomistajan lupa Kainuun Lomaklubi Oy:lle valomainoksen sijoittamiselle 4 Arviokirjan teettäminen ent. sahan alueesta Henkilöstöpäätökset 1 Vuosilomapäätökset Maanmittausteknikko Ajalla Yleiset päätökset 1 Metsästysalueen vuokraaminen Parkuan Erämiehet ry:lle Palvelualuejohtaja, hallintopalvelut Ajalla Henkilöstöpäätökset 2-3 Työ- ja virkavapaapäätökset 7-8 Työ- ja virkavapaapäätökset 9-10, 12, 22 Vuosilomapäätökset Yleiset päätökset 1 Kunnan osallistuminen Vuokatin yhteismarkkinointiin 2 Sotkamon kunnan matkailun neuvontapalvelujen tuottaminen

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Toimistopäällikkö Ajalla Yleiset päätökset 1-2 Lomarakennuspaikan myyminen Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. viranhaltijapäätökset.

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 62 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Kajaanin kaupunki Kaupunginhallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Kuhmon kaupunki Kaupungin hallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organi soitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Ristijärven kunta Kunnanhallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organi soitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Kuntaliitto Kutsu Suomalais-Venäläinen ystävyyskongressi Pietarissa * Liikennevirasto /060/2011 Seutu-, kaupunki-, kunta- ja työmatkalippukorvausten indeksikorotukset vuonna 2012 * Oy Matkahuolto Ab Kajaani Kajaanin seutulippu tilasto joulukuu 2011 * Valtiovarainministeriö VM024:00/2011 Kutsu Kuntauudistuksen aluekierros Kuntauudistusseminaari Kajaani

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ * Valtiovarausministeriö VM/2103/ / Päätös Päätös kansaeläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkastamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna * Ympäristöministeriö YM70/5511/2011 Ilmoitus tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten myönnettävien valtionavustusten lisähausta vuodelle * Naisten valmiusliitto ry Linna harjoitus Kajaanissa * ECG kouluttaa Hankintamenettely ja kilpailuttaminen kunta-alalla Hankintojen ja kilpailuttamisen jatkokoulutus Verkkokurssi * Kunnanjohtaja Petri Kauppinen ja sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen; Keskustelu lukiotoiminnan järjestämisesätä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KHALL 63 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pi detty nähtävänä Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen pää tökset teh dyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen valtuuston toimivaltaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat pantavaksi täytäntöön. Kunnanhallitus toteaa, että Aimo Korhosen vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen koskevasta kunnan valtuuston :stä 72 on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Asia ei vaadi täytäntöönpanotoimia, koska kunnanvaltuusto on todennut Aimo Korhosen vaalikelpoiseksi kunnanhallitukseen ja koska valituksesta huolimatta luottamushenkilö pysyy tehtävässään siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Aimo Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Merkittiin, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Kari Sirviö.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 53-54, 56-58, 60-63, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 55, 59, Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, palvelualuesihteeri

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot