SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin 128 Vaelluksen palveluyhteistyöstä Sotkamon kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen erikoissairaanhoidon 130 kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään 57 Lentobussivuorojen liikennöintisopimusten muutoshakemukset Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Sotkamon Sompala 134 Oy:n lainalle 59 Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista 136 koskeva kirje 60 Valtuutettujen aloitteet Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 147

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ AIKA klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. poistui klo 18:08 Sirviö Kari khall.varapuheenjohtaja Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Heikkinen Reija khall.varajäsen Tolonen Vesa khall.jäsen POISSA Korhonen Päivi khall. jäsen Kauppinen Tuomo kvalt. 2.varapuheenjohtaja MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Hyvönen Timo kvalt. 3 varapuheenjohtaja Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. Kilpeläinen Mika sivistysjohtaja klo 17:00-17:40 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Kari Sirviö Juhani Pieniniemi puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 63 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Polvinen Marko Niskanen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 53 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Merkittiin, että 61 siirrettiin käsiteltäväksi esityslistan viimeisenä asiana.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 54 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Polvinen ja Marko Niskanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä /1/133/2011 KHALL 55 Hallintojohtaja Kainuun Liikunta on tehnyt Sotkamon kunnalle esityksen Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin Vael luksen pal ve lu yh teis työstä Tapahtumista Vuokatin Hiihto on vakiinnuttanut asemansa Suomen neljän suurimman massahiihdon joukossa. Viime talvena tapahtumaan osallistui lähes 2000 hiihtäjää. Vuokatti MTB on maastopyöräilytapahtuma ja se järjestetään ( ), mikä nos taa ta pah tu mien yh tei sen osal lis tu ja määrän yli 1000 osallistujaan. Vuokatin Vael lus ta pah tu ma pi tää yl lä myös Vuokatin yli 60-vuo tiasta vael lus perin nettä. Osa kunnalta edellytetyistä toimenpiteistä on sellaisia, joita ao. kunnan yksiköt muutoinkin suorittavat normaalina toimintanaan tai ainakin ovat hyvin lähellä normaalia toimintaa, osa toimenpiteistä vaatii joitakin erityisjärjestelyä tai työntekijöiden työskentelyä poikkeavaan työaikaan. Kunnan yksiköt ovat osaltaan hyväksyneet liitteenä olevat yhteistyösopimukset. Kunnanjohtaja Ehdotus Yhteistyösopimukset ovat liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vuokatti Hiihtoa, Vuokatti MTB:tä ja Vuo katin Vaellusta koskevat yhteistyösopi mukset ohei sen eril lisen liit teen mu kaisesti sekä vahvistaa ao. tulosyksiköil le oi keuden toi mia sopi musten mu kaisesti. Yksiköt kirjaavat yhteistyösopi muksista ai heutuvat ku lut omaksi menokohdakseen. Kunnanhallitus päättää nimetä tapahtumien johtoryhmiin kunnan edustajiksi liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkosen ja kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmin. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Anne Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kainuun Liikunta ry, Hannu Tikkanen, Kauppakatu 21, 3.krs Kajaa ni Liikuntatoimenjohtaja Helka leimu-pelkonen Kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmi

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään KHALL 56 Hallintojohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta ja maakuntahallitus ovat hyväksyneet erikoissairaanhoidon kehittämishankkeen projektisuunni telman. Suunnitelma perustuu maakuntavaltuuston aiempaan päätökseen, jonka mukaan vaativaa erikoissairaanhoitoa tullaan Kainuussa edelleen ke hittämään. Ohjausryhmän jäsenet nimetään maakunta -kuntayhtymän henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä sekä kuntien edustajista ja ulkopuolisista asiantuntijoista. Maakuntahallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaan hankkeen ohjausryhmän tehtävinä on: - Käyttää ylintä päätösvaltaa ja valvoa Kainuun maakunta -kuntayhtymän etuja maakuntavaltuuston ja -hallituksen sosiaali- terveyslautakunnan tekemien linjausten mukaisesti. - Valmistella projektiin liittyvät maakuntavaltuuston ja -hallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettävät asiat. - Hyväksyä projektisuunnitelma ja merkittävät projektia koskevat aikataulumuutokset. - Päättää projektin kustannuksiin vaikuttavista merkittävistä talousarvion muutoksista. - Raportoida maakuntavaltuustolle ja -hallitukselle ja sosiaalija terveyslautakunnalle projektin etenemisestä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää Sotkamon kuntaa nimeämään varsi nai nen jäsenen ja varajäsenen erikoissairaanhoidon kehittämi nen -hankkeen ohjausryhmään mennessä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää varsinaisen edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään. Käydyn keskustelun aikana Osmo Polvinen esitti varsinaiseksi edustajaksi nimettäväksi Reija Heikkisen. Osmo Polvisen esitystä kannatti Marko Niska nen. Mir ja Okkonen esitti varsinaiseksi edustajaksi Marja-Leena Korhosta. Esitystä kannatti Helmi Kemppainen. Koska varsinaisen edustajan nimeämisestä oli tehty kaksi kannatettua esitystä, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestykses sä Osmo Polvi sen esitys sai kolme (3) ääntä (Osmo Polvinen, Marko Niskanen, Reija Heikkinen), Mirja Okkosen esitys sai seitsemän (7) ääntä (Aimo Kor honen, Kari Sirviö, Helmi Kemppainen, Marja-Leena Korhonen, Juha

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Mus tonen, Mirja Okkonen, Anna Rossi), yksi (1) äänesti tyhjää (Vesa Tolonen. Kunnanhallitus Päätös Otteet Puheenjohtaja totesi varsinaiseksi edustajaksi nimetyn Marja-Leena Korhosen. Va raedustajaksi nimettiin yksimielisesti Reija Heikkinen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Marja-Leena Korhonen, Rauhantie 8 as 6, Sotkamo Reija Heikkinen, Jataniementie 13, Sotkamo

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lentobussivuorojen liikennöintisopimusten muutoshakemukset KHALL 57 Hallintojohtaja A. Kyllönen Oy on tehnyt siirtymäajan liikennöintisopimuksiin muutoshake muksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle alkaen. (Dnro POPELY 185/ /2012) Muutoshakemus johtuu lentoyhtiö Flyben lentojen alkamisesta Kajaani- Helsinki välillä. Aikataulut ovat alkaen voimassa toistaiseksi. Lentojen lähtöajat ja lentobussin lähtöajat Sotkamon linja-autoasemalta ovat seu raa vat : Lento pv. Sotkamo Siirtymäajan sopimus Siirtymäajansopimus Lento pv Sotka mo Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus 8189 Flyben Kajaanin-lentojen aikataulut Kajaani Helsinki ma, ti, ke, to, pe, la ma, ti, ke, to, pe, la, su ma, ti, ke, to, pe, su Helsinki Kajaani ma, ti, ke, to, pe, su

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ma, ti, ke, to, pe, la, su ma, ti, ke, to, pe, su, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa siitä, milla tavoin esitetyt muutokset vaikuttavat alueen liikennepalvelujen saatavuuteen ja alu eelle asetettujen palvelutasota voitteden toteutumiseen ja on muutoksista mahdollisesti haittaa muulle ole massaolevalle liikenteelle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan esittää, että Sotkamon kunta hyväksyy liikennöitsijän esittämät muutoshakemukset. Liikennepalvelujen saatavuuden kannalta kunnanhallitus pitää välttämättömänä sitä, että kaikille lentovuoroille on järjestetty lentokenttäkuljetus. Helsingistä klo lähtevälle ja Kajaaniin klo saapuvalta vuorolta ei ole lentokenttäkuljtusta. Kunnanhallitus kiinnittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen huomion siihen, että myös tälle myöhään saapuvalle vuorolle järjestetään yhteys ja että ELY-keskus neuvottelee ensisijaisesti lentokenttäkuljetusta hoitavan yhtiön kans sa jär jestämismahdollisuudesta. Myös on mahdollista toissijaisesti harkita lii tyntälii ken net tä Kajaaniin ja sen kykeytymistä olemassa ole van lii ken teen aikatau luun. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, Oulu

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Sotkamon Sompala Oy:n lainalle KHALL 58 Hallintojohtaja Sotkamon Sompala Oy: n hallitus on päättänyt / 7 konvertoida seu raa vat lai nat; Valtiokonttorin lainat pääomiltaan ,52 ja ,67 yhteensä ,19 sekä Sotkamon kunnan lainat 52138,26 ja ,14.. Lainojen määrä on yhteensä ,59. Lyhennykset ovat yhteensä ,59 ja korot yhteensä ,19, lyhennykset ja korot yhteensä ,78 /vuosi. Korkoprosentti on 5,22 %. Sompala Oy on pyytänyt lainatarjoukset seuraavilta pankeilta ja rahalaitoksilta: - Nordea Pankki Oyj - Sampo Pankki Oyj - Sotkamon Osuuspankki - Kuntarahoitus Oyj - Kuntien eläkevakuutus Määräaikaan mennessä tarjoukset ovat tulleet Nordea Pankilta, Sotkamon Osuuspankilta ja Kuntarahoitukselta. Tarjouspyynnön mukainen lainatarjous on saatu ainoastaan Kuntarahoitukselta. Sompalan hallitus päätti yksimielisesti ottaa ,00 vaihtuvakorkoisen lainan Kuntarahoitukselta seuraavilla ehdoilla: - laina-aika 25 vuotta, lyhennykset puolivuosittain - korkosidonnaisuus euribor 6kk + 0,90 % marginaali - korkopäivät ovat todelliset/360 - Sotkamon kunnan omavelkainen takaus - Sotkamaan hallitus päätti pyytää Sotkamon kunnalta oma velkaista takausta Sotkamon Sompala Oy:n ,00 lainalle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan oma vel kaisen takauksen Sotkamon Sompala Oy:n Kuntarahoituksen myön tä mälle lai nalle. Lainamäärä on ,00 eu roa ja lainan takaisin maksuai ka max 25 vuot ta, ly hen nykset ja korot eräänty vät puolivuosittain. Korkosi don naisuus on eu ribor 6 kk + 0,90 %. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Merkittiin, että Mirja Okkonen, Marko Niskanen, Juha Mustonen ja Timo Hyvönen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouk sessa. Otteet Kunnanvaltuusto

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista koskeva kirje KHALL 48 Hallintojohtaja Teuvo Okkonen on lähettänyt hallintojohtajalle päivätyn, kunnanhallitukselle osoitetun säh kö postin, jossa hän tuo esille tekemissään vertailulaskelmissa ilmenneitä ongelmia run ko kui dun kustannusrakenteessa. Hallintojohtaja on vastannut sähköpostiin ja ilmoittanut vievänsä Teuvo Okkosen sähköpostin ja siihen annetun kirjeen tiedoksi kunnanhallitukselle. Sähköpostiaineisto erillisenä liitteenä. Teuvo Okkonen on lähettämässään sähköpostissa ehdottanut, että hän kävisi laskelmin osoittamassa, minkä mittapuun ongelmasta on kyse. Teuvo Okkonen on käynyt esittelemässä asiaa ja jättänyt siinä yhteydessä kunnanhallituksen käsiteltäväksi asiaa koskevaa materiaalia ( neljä sivua tekstiä ja kaksi karttalehteä). Palaverissa olivat läsnä kuituosuuskunnan hallituksen jäsen Petri Lukkari sekä kuituosuuskunnan jä sen Reino Kilpeläinen. Ai neisto eril li se nä liit tee nä. Kunnanhallitukselle jättämässään aineistossa Teuvo Okkonen mm. esittää näkemyksensä siitä, miten asiassa voitaisiin edetä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle jättämän, esittelytekstissä mainitun aineiston. Kunta on tehnyt sopimuksen Laajakaista kaikille - hankkeeseen liittyvästä runkoverkon rakentami sesta Kajaanin Puhelinosuuskunnan (myöhemmin siirretty Kaisanet Oy:lle) hy väksytyn tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimuksessa on mm. määritelty hankkeen osa-alueiden toteuttaminen ja kunnan osuus kustannuksista. Yhteiskunnan tuki laajakaistan rakentamiselle on tarkoitettu mahdollistamaan se, että operaattori ra kentaa runkoverkon kaupallisen alueen ulkopuolella. Pitkät etäisyydet aiheuttavat tavanomaista korkeampia liitty jien kustannuksia. Pitkien etäisyyksien aiheuttama ongel ma on valtakunnallisesti tie dostettu ja ratkai sumalleja on etsitty. Osuuskun nat ovat olleet joissakin ta pauksissa kustan nuksia tasoittava toi mintamalli. Joissakin tapauksissa kyläyhteisön ja ope raattorin keskeisin neuvotteluin on päästy osapuolia tyydyttäviin ratkai suihin. Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, että operaattori ja kyläyhteisön viralliset edustajat, kuten Ti pasojan kyläyhdistys tai valokuituosuuskunta, neuvottele-

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vat kaikkia osa puolia mah dollisimman tyydyttävän hinnoitteluratkaisun löytämiseksi pe rushinnan ylit tävissä tapauksissa. Kunnanhallitus korostaa, että yksittäiset liittymähin noittelut sinänsä eivät millään tavalla kuulu kunnanhallituksen toimialuee seen laajakaistahankkeen toteuttamisessa. Kunnanhallitus Päätös Asia jätettiin pöydälle. KHALL 59 Hallintojohtaja Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista koskeva kirje jäi edellisessä kokouksessa pöydälle. Kunnanhallitus käytti mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin tarkemmin. Valmistelussa ei ole tullut esille mitään uusia seikkoja. Asiaan voidaan jättää aikaisempi päätösehdotus. Teuvo Okkosen jättämä aineisto erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle jättämän, esittelytekstissä mainitun aineiston. Kunta on tehnyt sopimuksen Laajakaista kaikille - hankkeeseen liittyvästä runkoverkon rakentamisesta Kajaanin Puhelinosuuskunnan (myöhemmin siirretty Kaisanet Oy:lle) hyväksytyn tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimuksessa on mm. määritelty hankkeen osa-alueiden toteuttaminen ja kunnan osuus kustannuksista. Yhteiskunnan tuki laajakaistan rakentamiselle on tarkoitettu mahdollistamaan se, että operaattori rakentaa runkoverkon kaupallisen alueen ulkopuolella. Pitkät etäisyydet aiheuttavat tavanomaista korkeampia liittyjien kustannuksia. Pitkien etäisyyksien aiheuttama ongelma on valtakunnallisesti tiedostettu ja ratkaisumalleja on etsitty. Osuuskunnat ovat olleet joissakin tapauksissa kustannuksia tasoittava toimintamalli. Joissakin tapauksissa kyläyhteisön ja operaattorin keskeisin neuvotteluin on päästy osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin. Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, että operaattori ja kyläyhteisön viralliset edustajat, kuten Tipasojan kyläyhdistys tai valokuituosuuskunta, neuvottelevat kaikkia osapuolia mahdollisimman tyydyttävän hinnoitteluratkaisun löytämiseksi perushinnan ylittävissä tapauksissa. Kunnanhallitus korostaa, että yksittäiset liittymähinnoittelut sinänsä eivät millään tavalla kuulu kunnan-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ hallituksen toimialueeseen laajakaistahankkeen toteuttamisessa. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Teuvo Okkonen, Kotalahdentie 9 a, Sotkamo

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuutettujen aloitteet KHALL 60 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan hallintoa ja toimintaa koskevissa asioissa. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraa vat: Valtuutettujen Tuula Rossi-Määtän ja Risto Vähäsarjan aloite hissin raken tamisesta virastotalolle: Teemme valtuustoaloitteen, joka koskee jo useamman vuoden talousarvioon tyrkyllä ollutta esitystä virastotaloon rakennettavasta hissistä, mutta joka viimetipassa aina on siitä poistettu. Tämän päivän rakennustekniikalla hissi olisi helposti rakennettavissa kahvion päässä olevaan porras kuiluun. Työntekijöistä hissiä tarvitsee kahvion henkilöstö kahvitusten ol lessa valtuustosalissa ja sitä tarvitaan myös tavaroi den (paperit, uudet isot koneet yms.) rahtaamisessa yläkertaan. Viime vuosina meillä on ollut myös liikuntarajoitteisia työntekijöitä, joiden liikkuminen lounas-, kahvi- ja muille tauoille on riskirajojen uhalla liikkumista. Samoin asiaan ovat törmänneet liikuntaesteiset asiakkaamme. Heidän pää synsä jo sisään on osoittautu nut mahdottomaksi ulko-ovien pai navuuden ta kia. Ulkona oleva luiska on talvellakin sula, mutta siitä eteneminen sisätiloihin ilman avustajaa ei onnistu. Esitämme, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen yhdessä teknisen palve1usektorin kanssa laske maan kustannukset hissin rakentamiselle virastotalolle ja toteuttamaan sen rakentaminen mahdollisimman pian. Aloitteen käsittely Kunnanvaltuusto on kokouksessa /53 myöntänyt mää rä ra han his sin rakentamiseksi virastotaloon. Hissi valmistuu maaliskuun lop puun men nessä Valtuutettu Pertti Sirviön aloite mopoliikenteen poistamises-

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ta Sot ka mo-vuokatti väliseltä kevyen liikenteen väylältä: Mopoliikenteen poistaminen Sotkamo-Vuokatti väliseltä ke vyen liikenteen väylältä. Perusteluna on vilkas liikenne aamuisin ja iltapäi visin koululaisista johtuen. Olen huoman nut lenkillä ollessani, että pienim mät koululaiset ei vät välttämättä muista kaikkia liikennesääntöjä ja ylä-as teen oppilaat ajavat mopoillaan huomatta vaa ylinopeutta hiljentämättä ol lenkaan suojatielle tul lessaan. Sotka mo-vuokatti alueella risteysalueita on 8 kpl ja näissä kaikissa on vilkas liikenne, näissä risteyksissä on sattunut useita mopojen ja autojen välisiä kola reita. Esitykseni parantaisi huomatta vasti liikenneturvallisuutta. Sotka mo-vuokatti välisellä tieosuudelle, jossa on 60 km/h nopeusrajoitus,sii tä tus kin olisi haittaa muulle liikenteelle. Aloitteen käsittely Sotkamon liikenneturvallisuusryhmä on käsitellyt mopoliikenneasiaa kokouksessaan Kokouksessa on päätetty, että asia viedään Ely-kes kuk sen selvitettäväksi. Ely-keskukset hoitavat paikallisesti yleiset lii kenne asiat maakunnassa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt Kainuun moporeittiselvityksen ja kevyen liikenteen väylien liikennemerkkisuunnitelman laatimisen Suun ni tel ma on valmiina elokuussa Pertti Sirviön aloiteessaan esittämä asia saa ratkaisun valmistuvassa suunnitelmassa. Elinkeino- ja maankäyttövaliokunnan/puheenjohtaja Pekka Heikkinen aloite teollistamisohjelman laatimisesta: Sot kamon kunnan tulevaisuuden kannalta on olennaista uu sien yritysten perustaminen ja työpaikkojen lisääminen sekä nykyisten yri tysten toimintaedellytysten turvaaminen. Matkailun kehittämisessä kunta on ollut aktiivinen ja tulokset näkyvät yritys ten tekemissä ratkaisuissa. Kaivosteollisuus on merkittävä elinkeino ja kehitty mässä voimakkaasti. Luonnonvara- ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen on perustunut perhekohtaisiin omistuksiin ja ratkaisuihin. Elinkeino- ja maankäyttövaliokunta on ollut omalta osaltaan aloitteellinen esit täessään UPM:n vanhan saha-alueen ostamista Sotkamon kunnalle. Sittem min alue on tullut kunnan omistukseen ja sen maankäyttöä ohjaava kaavatyö on luonnosvaihees sa. Teollisten yritysten ja työpaikkojen lisäämiseksi sekä teollisten yritysten kehit tämiseksi on syytä käynnistää systemaattinen työ teollistamisohjelman laatimi seksi, osana Sotkamon kunnan elinkeinopolitiikkaa. Teollistamisohjelman perusteella kunta pystyy jatkossa aikatauluttamaan ja määrittämään resurssit maankäyttöön, kaavoitukseen ja yritysten toiminta-

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ym päristön kehittämiseen. Teollistamisohjelma mahdollistaa ja varmistaa toimi alan kehittymisen osana kunnan muuta elinkeinotoimintaa. Aloitteen käsittely Kunnanhallitus ottaa aloitteen huomioon ja laatii sopivaksi katsomansa teollistamisohjelman. Erittäin hyvin teollistamisohjelman laatiminen sopii entisen UPM:n sahan alueen asemakaavan lähitulevaisuudessa tapahtuvan hyväksymisen yhteyteen ja teol li suus toi min nan käynnistämiseen alueella. Teollistamisohjelmalla voidaan merkittävästi aktivoida alueen käyttöönottoa. Valtuutettu Pertti Sirviön aloite , Kaitainsalmen veneiden nosto- ja laskupaikka vesille: Aloite koskee Kaitainsalmella veneitten nosto- ja laskupaikkaa enti sen Oulu joen uittoyhdistyksen nippujen pudotuspaikan yhteydessä. Li säksi kir konkylän puoleiselle rannalle ehdotetaan pienien veneiden säilytyspaikkaa. Arviol ta kus tan nukset olisivat noin Perusteluna on hyvä ja edullinen rakennuspaikka, joka sijaitsee kunnan omis tamalla maa-alueella. Veneitten laskupaikalla on tehty alustavat pohjatyöt, jolloin tarvitsee tehdä enää vain pintavalu. Sotkamosta puuttuu isojen ve neitten lasku- ja nostopaik ka, josta veneen saisi suoraan laitettua railerille. Tämä tulisi myös paranta maan huomattavasti vesistön virkistyskäyttöä. Tarvittaessa Kaitainsalmen kylätoimikunta on valmis tekemään tarvitta via töi tä talkooporukalla. Aloitteen käsittely Kaitainsalmen veneitten lasku-, nosto- ja säilytyspaikka on yhtenä kohteena vesistöjen virkistyskäytön parantamiseksi kun nan alueella. Hank kei ta to teute taan yh teis työs sä kun nan ja Ely-kes kuk sen kanssa. Vastaavanlaisia hankkeita on vireillä Kaitainsalmen lisäksi: Nuasjärven Iivonlahdella, Jormasjärven Tuh ka kylän rannas sa ja Jormasjoen suulla sekä Kiimasjärven Saijanlahdella. Tä män vuo den ra kentamisohjelmassa ei ole yhtään venerannan rakentamiskoh detta. Hankkeita to teu te taan mää rä ra hojen puitteissa. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2011 lopussa kesken olleita aloitteita on asianmukaisesti käsitelty ja annettu riittävä se lon teko teh dyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa aloitteet käsitelyiksi loppuun. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otteet Kunnanvaltuusto

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset KHALL 61 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäällikkö Ajalla Henkilöstöpäätökset 1 Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntäminen 2 Koulutusavustuksen myöntäminen 3-4 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen 5 Työkokemuslisän myöntäminen Kunnanjohtaja Ajalla Yleiset päätökset 1 Koulutustilan vuokraaminen Eduhouse Oy:lle 2 kainun Prikaatin historiateoksen julkaisemisen tukeminen 3 Maanomistajan lupa Kainuun Lomaklubi Oy:lle valomainoksen sijoittamiselle 4 Arviokirjan teettäminen ent. sahan alueesta Henkilöstöpäätökset 1 Vuosilomapäätökset Maanmittausteknikko Ajalla Yleiset päätökset 1 Metsästysalueen vuokraaminen Parkuan Erämiehet ry:lle Palvelualuejohtaja, hallintopalvelut Ajalla Henkilöstöpäätökset 2-3 Työ- ja virkavapaapäätökset 7-8 Työ- ja virkavapaapäätökset 9-10, 12, 22 Vuosilomapäätökset Yleiset päätökset 1 Kunnan osallistuminen Vuokatin yhteismarkkinointiin 2 Sotkamon kunnan matkailun neuvontapalvelujen tuottaminen

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Toimistopäällikkö Ajalla Yleiset päätökset 1-2 Lomarakennuspaikan myyminen Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. viranhaltijapäätökset.

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 62 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Kajaanin kaupunki Kaupunginhallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Kuhmon kaupunki Kaupungin hallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organi soitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Ristijärven kunta Kunnanhallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organi soitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Kuntaliitto Kutsu Suomalais-Venäläinen ystävyyskongressi Pietarissa * Liikennevirasto /060/2011 Seutu-, kaupunki-, kunta- ja työmatkalippukorvausten indeksikorotukset vuonna 2012 * Oy Matkahuolto Ab Kajaani Kajaanin seutulippu tilasto joulukuu 2011 * Valtiovarainministeriö VM024:00/2011 Kutsu Kuntauudistuksen aluekierros Kuntauudistusseminaari Kajaani

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ * Valtiovarausministeriö VM/2103/ / Päätös Päätös kansaeläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkastamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna * Ympäristöministeriö YM70/5511/2011 Ilmoitus tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten myönnettävien valtionavustusten lisähausta vuodelle * Naisten valmiusliitto ry Linna harjoitus Kajaanissa * ECG kouluttaa Hankintamenettely ja kilpailuttaminen kunta-alalla Hankintojen ja kilpailuttamisen jatkokoulutus Verkkokurssi * Kunnanjohtaja Petri Kauppinen ja sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen; Keskustelu lukiotoiminnan järjestämisesätä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KHALL 63 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pi detty nähtävänä Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen pää tökset teh dyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen valtuuston toimivaltaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat pantavaksi täytäntöön. Kunnanhallitus toteaa, että Aimo Korhosen vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen koskevasta kunnan valtuuston :stä 72 on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Asia ei vaadi täytäntöönpanotoimia, koska kunnanvaltuusto on todennut Aimo Korhosen vaalikelpoiseksi kunnanhallitukseen ja koska valituksesta huolimatta luottamushenkilö pysyy tehtävässään siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Aimo Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Merkittiin, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Kari Sirviö.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 53-54, 56-58, 60-63, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 55, 59, Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, palvelualuesihteeri

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380 Kunnanhallitus 24.08.2010 ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 382 177 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 383 178 Vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot