SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin 128 Vaelluksen palveluyhteistyöstä Sotkamon kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen erikoissairaanhoidon 130 kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään 57 Lentobussivuorojen liikennöintisopimusten muutoshakemukset Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Sotkamon Sompala 134 Oy:n lainalle 59 Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista 136 koskeva kirje 60 Valtuutettujen aloitteet Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 147

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ AIKA klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. poistui klo 18:08 Sirviö Kari khall.varapuheenjohtaja Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Heikkinen Reija khall.varajäsen Tolonen Vesa khall.jäsen POISSA Korhonen Päivi khall. jäsen Kauppinen Tuomo kvalt. 2.varapuheenjohtaja MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Hyvönen Timo kvalt. 3 varapuheenjohtaja Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. Kilpeläinen Mika sivistysjohtaja klo 17:00-17:40 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Kari Sirviö Juhani Pieniniemi puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 63 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Polvinen Marko Niskanen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 53 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Merkittiin, että 61 siirrettiin käsiteltäväksi esityslistan viimeisenä asiana.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 54 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Polvinen ja Marko Niskanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä /1/133/2011 KHALL 55 Hallintojohtaja Kainuun Liikunta on tehnyt Sotkamon kunnalle esityksen Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin Vael luksen pal ve lu yh teis työstä Tapahtumista Vuokatin Hiihto on vakiinnuttanut asemansa Suomen neljän suurimman massahiihdon joukossa. Viime talvena tapahtumaan osallistui lähes 2000 hiihtäjää. Vuokatti MTB on maastopyöräilytapahtuma ja se järjestetään ( ), mikä nos taa ta pah tu mien yh tei sen osal lis tu ja määrän yli 1000 osallistujaan. Vuokatin Vael lus ta pah tu ma pi tää yl lä myös Vuokatin yli 60-vuo tiasta vael lus perin nettä. Osa kunnalta edellytetyistä toimenpiteistä on sellaisia, joita ao. kunnan yksiköt muutoinkin suorittavat normaalina toimintanaan tai ainakin ovat hyvin lähellä normaalia toimintaa, osa toimenpiteistä vaatii joitakin erityisjärjestelyä tai työntekijöiden työskentelyä poikkeavaan työaikaan. Kunnan yksiköt ovat osaltaan hyväksyneet liitteenä olevat yhteistyösopimukset. Kunnanjohtaja Ehdotus Yhteistyösopimukset ovat liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vuokatti Hiihtoa, Vuokatti MTB:tä ja Vuo katin Vaellusta koskevat yhteistyösopi mukset ohei sen eril lisen liit teen mu kaisesti sekä vahvistaa ao. tulosyksiköil le oi keuden toi mia sopi musten mu kaisesti. Yksiköt kirjaavat yhteistyösopi muksista ai heutuvat ku lut omaksi menokohdakseen. Kunnanhallitus päättää nimetä tapahtumien johtoryhmiin kunnan edustajiksi liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkosen ja kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmin. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Anne Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kainuun Liikunta ry, Hannu Tikkanen, Kauppakatu 21, 3.krs Kajaa ni Liikuntatoimenjohtaja Helka leimu-pelkonen Kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmi

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään KHALL 56 Hallintojohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta ja maakuntahallitus ovat hyväksyneet erikoissairaanhoidon kehittämishankkeen projektisuunni telman. Suunnitelma perustuu maakuntavaltuuston aiempaan päätökseen, jonka mukaan vaativaa erikoissairaanhoitoa tullaan Kainuussa edelleen ke hittämään. Ohjausryhmän jäsenet nimetään maakunta -kuntayhtymän henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä sekä kuntien edustajista ja ulkopuolisista asiantuntijoista. Maakuntahallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaan hankkeen ohjausryhmän tehtävinä on: - Käyttää ylintä päätösvaltaa ja valvoa Kainuun maakunta -kuntayhtymän etuja maakuntavaltuuston ja -hallituksen sosiaali- terveyslautakunnan tekemien linjausten mukaisesti. - Valmistella projektiin liittyvät maakuntavaltuuston ja -hallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettävät asiat. - Hyväksyä projektisuunnitelma ja merkittävät projektia koskevat aikataulumuutokset. - Päättää projektin kustannuksiin vaikuttavista merkittävistä talousarvion muutoksista. - Raportoida maakuntavaltuustolle ja -hallitukselle ja sosiaalija terveyslautakunnalle projektin etenemisestä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää Sotkamon kuntaa nimeämään varsi nai nen jäsenen ja varajäsenen erikoissairaanhoidon kehittämi nen -hankkeen ohjausryhmään mennessä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää varsinaisen edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään. Käydyn keskustelun aikana Osmo Polvinen esitti varsinaiseksi edustajaksi nimettäväksi Reija Heikkisen. Osmo Polvisen esitystä kannatti Marko Niska nen. Mir ja Okkonen esitti varsinaiseksi edustajaksi Marja-Leena Korhosta. Esitystä kannatti Helmi Kemppainen. Koska varsinaisen edustajan nimeämisestä oli tehty kaksi kannatettua esitystä, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestykses sä Osmo Polvi sen esitys sai kolme (3) ääntä (Osmo Polvinen, Marko Niskanen, Reija Heikkinen), Mirja Okkosen esitys sai seitsemän (7) ääntä (Aimo Kor honen, Kari Sirviö, Helmi Kemppainen, Marja-Leena Korhonen, Juha

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Mus tonen, Mirja Okkonen, Anna Rossi), yksi (1) äänesti tyhjää (Vesa Tolonen. Kunnanhallitus Päätös Otteet Puheenjohtaja totesi varsinaiseksi edustajaksi nimetyn Marja-Leena Korhosen. Va raedustajaksi nimettiin yksimielisesti Reija Heikkinen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Marja-Leena Korhonen, Rauhantie 8 as 6, Sotkamo Reija Heikkinen, Jataniementie 13, Sotkamo

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lentobussivuorojen liikennöintisopimusten muutoshakemukset KHALL 57 Hallintojohtaja A. Kyllönen Oy on tehnyt siirtymäajan liikennöintisopimuksiin muutoshake muksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle alkaen. (Dnro POPELY 185/ /2012) Muutoshakemus johtuu lentoyhtiö Flyben lentojen alkamisesta Kajaani- Helsinki välillä. Aikataulut ovat alkaen voimassa toistaiseksi. Lentojen lähtöajat ja lentobussin lähtöajat Sotkamon linja-autoasemalta ovat seu raa vat : Lento pv. Sotkamo Siirtymäajan sopimus Siirtymäajansopimus Lento pv Sotka mo Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus 8189 Flyben Kajaanin-lentojen aikataulut Kajaani Helsinki ma, ti, ke, to, pe, la ma, ti, ke, to, pe, la, su ma, ti, ke, to, pe, su Helsinki Kajaani ma, ti, ke, to, pe, su

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ma, ti, ke, to, pe, la, su ma, ti, ke, to, pe, su, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa siitä, milla tavoin esitetyt muutokset vaikuttavat alueen liikennepalvelujen saatavuuteen ja alu eelle asetettujen palvelutasota voitteden toteutumiseen ja on muutoksista mahdollisesti haittaa muulle ole massaolevalle liikenteelle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan esittää, että Sotkamon kunta hyväksyy liikennöitsijän esittämät muutoshakemukset. Liikennepalvelujen saatavuuden kannalta kunnanhallitus pitää välttämättömänä sitä, että kaikille lentovuoroille on järjestetty lentokenttäkuljetus. Helsingistä klo lähtevälle ja Kajaaniin klo saapuvalta vuorolta ei ole lentokenttäkuljtusta. Kunnanhallitus kiinnittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen huomion siihen, että myös tälle myöhään saapuvalle vuorolle järjestetään yhteys ja että ELY-keskus neuvottelee ensisijaisesti lentokenttäkuljetusta hoitavan yhtiön kans sa jär jestämismahdollisuudesta. Myös on mahdollista toissijaisesti harkita lii tyntälii ken net tä Kajaaniin ja sen kykeytymistä olemassa ole van lii ken teen aikatau luun. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, Oulu

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Sotkamon Sompala Oy:n lainalle KHALL 58 Hallintojohtaja Sotkamon Sompala Oy: n hallitus on päättänyt / 7 konvertoida seu raa vat lai nat; Valtiokonttorin lainat pääomiltaan ,52 ja ,67 yhteensä ,19 sekä Sotkamon kunnan lainat 52138,26 ja ,14.. Lainojen määrä on yhteensä ,59. Lyhennykset ovat yhteensä ,59 ja korot yhteensä ,19, lyhennykset ja korot yhteensä ,78 /vuosi. Korkoprosentti on 5,22 %. Sompala Oy on pyytänyt lainatarjoukset seuraavilta pankeilta ja rahalaitoksilta: - Nordea Pankki Oyj - Sampo Pankki Oyj - Sotkamon Osuuspankki - Kuntarahoitus Oyj - Kuntien eläkevakuutus Määräaikaan mennessä tarjoukset ovat tulleet Nordea Pankilta, Sotkamon Osuuspankilta ja Kuntarahoitukselta. Tarjouspyynnön mukainen lainatarjous on saatu ainoastaan Kuntarahoitukselta. Sompalan hallitus päätti yksimielisesti ottaa ,00 vaihtuvakorkoisen lainan Kuntarahoitukselta seuraavilla ehdoilla: - laina-aika 25 vuotta, lyhennykset puolivuosittain - korkosidonnaisuus euribor 6kk + 0,90 % marginaali - korkopäivät ovat todelliset/360 - Sotkamon kunnan omavelkainen takaus - Sotkamaan hallitus päätti pyytää Sotkamon kunnalta oma velkaista takausta Sotkamon Sompala Oy:n ,00 lainalle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan oma vel kaisen takauksen Sotkamon Sompala Oy:n Kuntarahoituksen myön tä mälle lai nalle. Lainamäärä on ,00 eu roa ja lainan takaisin maksuai ka max 25 vuot ta, ly hen nykset ja korot eräänty vät puolivuosittain. Korkosi don naisuus on eu ribor 6 kk + 0,90 %. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Merkittiin, että Mirja Okkonen, Marko Niskanen, Juha Mustonen ja Timo Hyvönen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouk sessa. Otteet Kunnanvaltuusto

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista koskeva kirje KHALL 48 Hallintojohtaja Teuvo Okkonen on lähettänyt hallintojohtajalle päivätyn, kunnanhallitukselle osoitetun säh kö postin, jossa hän tuo esille tekemissään vertailulaskelmissa ilmenneitä ongelmia run ko kui dun kustannusrakenteessa. Hallintojohtaja on vastannut sähköpostiin ja ilmoittanut vievänsä Teuvo Okkosen sähköpostin ja siihen annetun kirjeen tiedoksi kunnanhallitukselle. Sähköpostiaineisto erillisenä liitteenä. Teuvo Okkonen on lähettämässään sähköpostissa ehdottanut, että hän kävisi laskelmin osoittamassa, minkä mittapuun ongelmasta on kyse. Teuvo Okkonen on käynyt esittelemässä asiaa ja jättänyt siinä yhteydessä kunnanhallituksen käsiteltäväksi asiaa koskevaa materiaalia ( neljä sivua tekstiä ja kaksi karttalehteä). Palaverissa olivat läsnä kuituosuuskunnan hallituksen jäsen Petri Lukkari sekä kuituosuuskunnan jä sen Reino Kilpeläinen. Ai neisto eril li se nä liit tee nä. Kunnanhallitukselle jättämässään aineistossa Teuvo Okkonen mm. esittää näkemyksensä siitä, miten asiassa voitaisiin edetä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle jättämän, esittelytekstissä mainitun aineiston. Kunta on tehnyt sopimuksen Laajakaista kaikille - hankkeeseen liittyvästä runkoverkon rakentami sesta Kajaanin Puhelinosuuskunnan (myöhemmin siirretty Kaisanet Oy:lle) hy väksytyn tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimuksessa on mm. määritelty hankkeen osa-alueiden toteuttaminen ja kunnan osuus kustannuksista. Yhteiskunnan tuki laajakaistan rakentamiselle on tarkoitettu mahdollistamaan se, että operaattori ra kentaa runkoverkon kaupallisen alueen ulkopuolella. Pitkät etäisyydet aiheuttavat tavanomaista korkeampia liitty jien kustannuksia. Pitkien etäisyyksien aiheuttama ongel ma on valtakunnallisesti tie dostettu ja ratkai sumalleja on etsitty. Osuuskun nat ovat olleet joissakin ta pauksissa kustan nuksia tasoittava toi mintamalli. Joissakin tapauksissa kyläyhteisön ja ope raattorin keskeisin neuvotteluin on päästy osapuolia tyydyttäviin ratkai suihin. Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, että operaattori ja kyläyhteisön viralliset edustajat, kuten Ti pasojan kyläyhdistys tai valokuituosuuskunta, neuvottele-

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vat kaikkia osa puolia mah dollisimman tyydyttävän hinnoitteluratkaisun löytämiseksi pe rushinnan ylit tävissä tapauksissa. Kunnanhallitus korostaa, että yksittäiset liittymähin noittelut sinänsä eivät millään tavalla kuulu kunnanhallituksen toimialuee seen laajakaistahankkeen toteuttamisessa. Kunnanhallitus Päätös Asia jätettiin pöydälle. KHALL 59 Hallintojohtaja Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista koskeva kirje jäi edellisessä kokouksessa pöydälle. Kunnanhallitus käytti mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin tarkemmin. Valmistelussa ei ole tullut esille mitään uusia seikkoja. Asiaan voidaan jättää aikaisempi päätösehdotus. Teuvo Okkosen jättämä aineisto erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle jättämän, esittelytekstissä mainitun aineiston. Kunta on tehnyt sopimuksen Laajakaista kaikille - hankkeeseen liittyvästä runkoverkon rakentamisesta Kajaanin Puhelinosuuskunnan (myöhemmin siirretty Kaisanet Oy:lle) hyväksytyn tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimuksessa on mm. määritelty hankkeen osa-alueiden toteuttaminen ja kunnan osuus kustannuksista. Yhteiskunnan tuki laajakaistan rakentamiselle on tarkoitettu mahdollistamaan se, että operaattori rakentaa runkoverkon kaupallisen alueen ulkopuolella. Pitkät etäisyydet aiheuttavat tavanomaista korkeampia liittyjien kustannuksia. Pitkien etäisyyksien aiheuttama ongelma on valtakunnallisesti tiedostettu ja ratkaisumalleja on etsitty. Osuuskunnat ovat olleet joissakin tapauksissa kustannuksia tasoittava toimintamalli. Joissakin tapauksissa kyläyhteisön ja operaattorin keskeisin neuvotteluin on päästy osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin. Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, että operaattori ja kyläyhteisön viralliset edustajat, kuten Tipasojan kyläyhdistys tai valokuituosuuskunta, neuvottelevat kaikkia osapuolia mahdollisimman tyydyttävän hinnoitteluratkaisun löytämiseksi perushinnan ylittävissä tapauksissa. Kunnanhallitus korostaa, että yksittäiset liittymähinnoittelut sinänsä eivät millään tavalla kuulu kunnan-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ hallituksen toimialueeseen laajakaistahankkeen toteuttamisessa. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Teuvo Okkonen, Kotalahdentie 9 a, Sotkamo

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuutettujen aloitteet KHALL 60 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan hallintoa ja toimintaa koskevissa asioissa. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraa vat: Valtuutettujen Tuula Rossi-Määtän ja Risto Vähäsarjan aloite hissin raken tamisesta virastotalolle: Teemme valtuustoaloitteen, joka koskee jo useamman vuoden talousarvioon tyrkyllä ollutta esitystä virastotaloon rakennettavasta hissistä, mutta joka viimetipassa aina on siitä poistettu. Tämän päivän rakennustekniikalla hissi olisi helposti rakennettavissa kahvion päässä olevaan porras kuiluun. Työntekijöistä hissiä tarvitsee kahvion henkilöstö kahvitusten ol lessa valtuustosalissa ja sitä tarvitaan myös tavaroi den (paperit, uudet isot koneet yms.) rahtaamisessa yläkertaan. Viime vuosina meillä on ollut myös liikuntarajoitteisia työntekijöitä, joiden liikkuminen lounas-, kahvi- ja muille tauoille on riskirajojen uhalla liikkumista. Samoin asiaan ovat törmänneet liikuntaesteiset asiakkaamme. Heidän pää synsä jo sisään on osoittautu nut mahdottomaksi ulko-ovien pai navuuden ta kia. Ulkona oleva luiska on talvellakin sula, mutta siitä eteneminen sisätiloihin ilman avustajaa ei onnistu. Esitämme, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen yhdessä teknisen palve1usektorin kanssa laske maan kustannukset hissin rakentamiselle virastotalolle ja toteuttamaan sen rakentaminen mahdollisimman pian. Aloitteen käsittely Kunnanvaltuusto on kokouksessa /53 myöntänyt mää rä ra han his sin rakentamiseksi virastotaloon. Hissi valmistuu maaliskuun lop puun men nessä Valtuutettu Pertti Sirviön aloite mopoliikenteen poistamises-

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ta Sot ka mo-vuokatti väliseltä kevyen liikenteen väylältä: Mopoliikenteen poistaminen Sotkamo-Vuokatti väliseltä ke vyen liikenteen väylältä. Perusteluna on vilkas liikenne aamuisin ja iltapäi visin koululaisista johtuen. Olen huoman nut lenkillä ollessani, että pienim mät koululaiset ei vät välttämättä muista kaikkia liikennesääntöjä ja ylä-as teen oppilaat ajavat mopoillaan huomatta vaa ylinopeutta hiljentämättä ol lenkaan suojatielle tul lessaan. Sotka mo-vuokatti alueella risteysalueita on 8 kpl ja näissä kaikissa on vilkas liikenne, näissä risteyksissä on sattunut useita mopojen ja autojen välisiä kola reita. Esitykseni parantaisi huomatta vasti liikenneturvallisuutta. Sotka mo-vuokatti välisellä tieosuudelle, jossa on 60 km/h nopeusrajoitus,sii tä tus kin olisi haittaa muulle liikenteelle. Aloitteen käsittely Sotkamon liikenneturvallisuusryhmä on käsitellyt mopoliikenneasiaa kokouksessaan Kokouksessa on päätetty, että asia viedään Ely-kes kuk sen selvitettäväksi. Ely-keskukset hoitavat paikallisesti yleiset lii kenne asiat maakunnassa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt Kainuun moporeittiselvityksen ja kevyen liikenteen väylien liikennemerkkisuunnitelman laatimisen Suun ni tel ma on valmiina elokuussa Pertti Sirviön aloiteessaan esittämä asia saa ratkaisun valmistuvassa suunnitelmassa. Elinkeino- ja maankäyttövaliokunnan/puheenjohtaja Pekka Heikkinen aloite teollistamisohjelman laatimisesta: Sot kamon kunnan tulevaisuuden kannalta on olennaista uu sien yritysten perustaminen ja työpaikkojen lisääminen sekä nykyisten yri tysten toimintaedellytysten turvaaminen. Matkailun kehittämisessä kunta on ollut aktiivinen ja tulokset näkyvät yritys ten tekemissä ratkaisuissa. Kaivosteollisuus on merkittävä elinkeino ja kehitty mässä voimakkaasti. Luonnonvara- ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen on perustunut perhekohtaisiin omistuksiin ja ratkaisuihin. Elinkeino- ja maankäyttövaliokunta on ollut omalta osaltaan aloitteellinen esit täessään UPM:n vanhan saha-alueen ostamista Sotkamon kunnalle. Sittem min alue on tullut kunnan omistukseen ja sen maankäyttöä ohjaava kaavatyö on luonnosvaihees sa. Teollisten yritysten ja työpaikkojen lisäämiseksi sekä teollisten yritysten kehit tämiseksi on syytä käynnistää systemaattinen työ teollistamisohjelman laatimi seksi, osana Sotkamon kunnan elinkeinopolitiikkaa. Teollistamisohjelman perusteella kunta pystyy jatkossa aikatauluttamaan ja määrittämään resurssit maankäyttöön, kaavoitukseen ja yritysten toiminta-

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ym päristön kehittämiseen. Teollistamisohjelma mahdollistaa ja varmistaa toimi alan kehittymisen osana kunnan muuta elinkeinotoimintaa. Aloitteen käsittely Kunnanhallitus ottaa aloitteen huomioon ja laatii sopivaksi katsomansa teollistamisohjelman. Erittäin hyvin teollistamisohjelman laatiminen sopii entisen UPM:n sahan alueen asemakaavan lähitulevaisuudessa tapahtuvan hyväksymisen yhteyteen ja teol li suus toi min nan käynnistämiseen alueella. Teollistamisohjelmalla voidaan merkittävästi aktivoida alueen käyttöönottoa. Valtuutettu Pertti Sirviön aloite , Kaitainsalmen veneiden nosto- ja laskupaikka vesille: Aloite koskee Kaitainsalmella veneitten nosto- ja laskupaikkaa enti sen Oulu joen uittoyhdistyksen nippujen pudotuspaikan yhteydessä. Li säksi kir konkylän puoleiselle rannalle ehdotetaan pienien veneiden säilytyspaikkaa. Arviol ta kus tan nukset olisivat noin Perusteluna on hyvä ja edullinen rakennuspaikka, joka sijaitsee kunnan omis tamalla maa-alueella. Veneitten laskupaikalla on tehty alustavat pohjatyöt, jolloin tarvitsee tehdä enää vain pintavalu. Sotkamosta puuttuu isojen ve neitten lasku- ja nostopaik ka, josta veneen saisi suoraan laitettua railerille. Tämä tulisi myös paranta maan huomattavasti vesistön virkistyskäyttöä. Tarvittaessa Kaitainsalmen kylätoimikunta on valmis tekemään tarvitta via töi tä talkooporukalla. Aloitteen käsittely Kaitainsalmen veneitten lasku-, nosto- ja säilytyspaikka on yhtenä kohteena vesistöjen virkistyskäytön parantamiseksi kun nan alueella. Hank kei ta to teute taan yh teis työs sä kun nan ja Ely-kes kuk sen kanssa. Vastaavanlaisia hankkeita on vireillä Kaitainsalmen lisäksi: Nuasjärven Iivonlahdella, Jormasjärven Tuh ka kylän rannas sa ja Jormasjoen suulla sekä Kiimasjärven Saijanlahdella. Tä män vuo den ra kentamisohjelmassa ei ole yhtään venerannan rakentamiskoh detta. Hankkeita to teu te taan mää rä ra hojen puitteissa. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2011 lopussa kesken olleita aloitteita on asianmukaisesti käsitelty ja annettu riittävä se lon teko teh dyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa aloitteet käsitelyiksi loppuun. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otteet Kunnanvaltuusto

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset KHALL 61 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäällikkö Ajalla Henkilöstöpäätökset 1 Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntäminen 2 Koulutusavustuksen myöntäminen 3-4 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen 5 Työkokemuslisän myöntäminen Kunnanjohtaja Ajalla Yleiset päätökset 1 Koulutustilan vuokraaminen Eduhouse Oy:lle 2 kainun Prikaatin historiateoksen julkaisemisen tukeminen 3 Maanomistajan lupa Kainuun Lomaklubi Oy:lle valomainoksen sijoittamiselle 4 Arviokirjan teettäminen ent. sahan alueesta Henkilöstöpäätökset 1 Vuosilomapäätökset Maanmittausteknikko Ajalla Yleiset päätökset 1 Metsästysalueen vuokraaminen Parkuan Erämiehet ry:lle Palvelualuejohtaja, hallintopalvelut Ajalla Henkilöstöpäätökset 2-3 Työ- ja virkavapaapäätökset 7-8 Työ- ja virkavapaapäätökset 9-10, 12, 22 Vuosilomapäätökset Yleiset päätökset 1 Kunnan osallistuminen Vuokatin yhteismarkkinointiin 2 Sotkamon kunnan matkailun neuvontapalvelujen tuottaminen

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Toimistopäällikkö Ajalla Yleiset päätökset 1-2 Lomarakennuspaikan myyminen Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. viranhaltijapäätökset.

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 62 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Kajaanin kaupunki Kaupunginhallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Kuhmon kaupunki Kaupungin hallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organi soitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Ristijärven kunta Kunnanhallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organi soitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Kuntaliitto Kutsu Suomalais-Venäläinen ystävyyskongressi Pietarissa * Liikennevirasto /060/2011 Seutu-, kaupunki-, kunta- ja työmatkalippukorvausten indeksikorotukset vuonna 2012 * Oy Matkahuolto Ab Kajaani Kajaanin seutulippu tilasto joulukuu 2011 * Valtiovarainministeriö VM024:00/2011 Kutsu Kuntauudistuksen aluekierros Kuntauudistusseminaari Kajaani

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ * Valtiovarausministeriö VM/2103/ / Päätös Päätös kansaeläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkastamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna * Ympäristöministeriö YM70/5511/2011 Ilmoitus tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten myönnettävien valtionavustusten lisähausta vuodelle * Naisten valmiusliitto ry Linna harjoitus Kajaanissa * ECG kouluttaa Hankintamenettely ja kilpailuttaminen kunta-alalla Hankintojen ja kilpailuttamisen jatkokoulutus Verkkokurssi * Kunnanjohtaja Petri Kauppinen ja sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen; Keskustelu lukiotoiminnan järjestämisesätä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KHALL 63 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pi detty nähtävänä Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen pää tökset teh dyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen valtuuston toimivaltaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat pantavaksi täytäntöön. Kunnanhallitus toteaa, että Aimo Korhosen vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen koskevasta kunnan valtuuston :stä 72 on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Asia ei vaadi täytäntöönpanotoimia, koska kunnanvaltuusto on todennut Aimo Korhosen vaalikelpoiseksi kunnanhallitukseen ja koska valituksesta huolimatta luottamushenkilö pysyy tehtävässään siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Aimo Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Merkittiin, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Kari Sirviö.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 53-54, 56-58, 60-63, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 55, 59, Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, palvelualuesihteeri

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 10, 23.01.2017 Kaupunginhallitus, 9, 09.01.2017 10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille TRE:6748/02.04.04/2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot