SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin 128 Vaelluksen palveluyhteistyöstä Sotkamon kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen erikoissairaanhoidon 130 kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään 57 Lentobussivuorojen liikennöintisopimusten muutoshakemukset Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Sotkamon Sompala 134 Oy:n lainalle 59 Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista 136 koskeva kirje 60 Valtuutettujen aloitteet Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 147

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ AIKA klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. poistui klo 18:08 Sirviö Kari khall.varapuheenjohtaja Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Heikkinen Reija khall.varajäsen Tolonen Vesa khall.jäsen POISSA Korhonen Päivi khall. jäsen Kauppinen Tuomo kvalt. 2.varapuheenjohtaja MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. Hyvönen Timo kvalt. 3 varapuheenjohtaja Kauppinen Petri Kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. Kilpeläinen Mika sivistysjohtaja klo 17:00-17:40 ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Kari Sirviö Juhani Pieniniemi puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 63 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Polvinen Marko Niskanen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 53 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Merkittiin, että 61 siirrettiin käsiteltäväksi esityslistan viimeisenä asiana.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 54 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Polvinen ja Marko Niskanen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin Vaelluksen palveluyhteistyöstä /1/133/2011 KHALL 55 Hallintojohtaja Kainuun Liikunta on tehnyt Sotkamon kunnalle esityksen Vuokatti Hiihdon, Vuokatti MTB:n ja Vuokatin Vael luksen pal ve lu yh teis työstä Tapahtumista Vuokatin Hiihto on vakiinnuttanut asemansa Suomen neljän suurimman massahiihdon joukossa. Viime talvena tapahtumaan osallistui lähes 2000 hiihtäjää. Vuokatti MTB on maastopyöräilytapahtuma ja se järjestetään ( ), mikä nos taa ta pah tu mien yh tei sen osal lis tu ja määrän yli 1000 osallistujaan. Vuokatin Vael lus ta pah tu ma pi tää yl lä myös Vuokatin yli 60-vuo tiasta vael lus perin nettä. Osa kunnalta edellytetyistä toimenpiteistä on sellaisia, joita ao. kunnan yksiköt muutoinkin suorittavat normaalina toimintanaan tai ainakin ovat hyvin lähellä normaalia toimintaa, osa toimenpiteistä vaatii joitakin erityisjärjestelyä tai työntekijöiden työskentelyä poikkeavaan työaikaan. Kunnan yksiköt ovat osaltaan hyväksyneet liitteenä olevat yhteistyösopimukset. Kunnanjohtaja Ehdotus Yhteistyösopimukset ovat liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vuokatti Hiihtoa, Vuokatti MTB:tä ja Vuo katin Vaellusta koskevat yhteistyösopi mukset ohei sen eril lisen liit teen mu kaisesti sekä vahvistaa ao. tulosyksiköil le oi keuden toi mia sopi musten mu kaisesti. Yksiköt kirjaavat yhteistyösopi muksista ai heutuvat ku lut omaksi menokohdakseen. Kunnanhallitus päättää nimetä tapahtumien johtoryhmiin kunnan edustajiksi liikuntatoimenjohtaja Helka Leimu-Pelkosen ja kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmin. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Anne Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kainuun Liikunta ry, Hannu Tikkanen, Kauppakatu 21, 3.krs Kajaa ni Liikuntatoimenjohtaja Helka leimu-pelkonen Kunnanpuutarhuri Jarmo Vilmi

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Sotkamon kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään KHALL 56 Hallintojohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta ja maakuntahallitus ovat hyväksyneet erikoissairaanhoidon kehittämishankkeen projektisuunni telman. Suunnitelma perustuu maakuntavaltuuston aiempaan päätökseen, jonka mukaan vaativaa erikoissairaanhoitoa tullaan Kainuussa edelleen ke hittämään. Ohjausryhmän jäsenet nimetään maakunta -kuntayhtymän henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä sekä kuntien edustajista ja ulkopuolisista asiantuntijoista. Maakuntahallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaan hankkeen ohjausryhmän tehtävinä on: - Käyttää ylintä päätösvaltaa ja valvoa Kainuun maakunta -kuntayhtymän etuja maakuntavaltuuston ja -hallituksen sosiaali- terveyslautakunnan tekemien linjausten mukaisesti. - Valmistella projektiin liittyvät maakuntavaltuuston ja -hallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettävät asiat. - Hyväksyä projektisuunnitelma ja merkittävät projektia koskevat aikataulumuutokset. - Päättää projektin kustannuksiin vaikuttavista merkittävistä talousarvion muutoksista. - Raportoida maakuntavaltuustolle ja -hallitukselle ja sosiaalija terveyslautakunnalle projektin etenemisestä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää Sotkamon kuntaa nimeämään varsi nai nen jäsenen ja varajäsenen erikoissairaanhoidon kehittämi nen -hankkeen ohjausryhmään mennessä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Kunnanhallitus nimeää varsinaisen edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan erikoissairaanhoidon kehittäminen -hankkeen ohjausryhmään. Käydyn keskustelun aikana Osmo Polvinen esitti varsinaiseksi edustajaksi nimettäväksi Reija Heikkisen. Osmo Polvisen esitystä kannatti Marko Niska nen. Mir ja Okkonen esitti varsinaiseksi edustajaksi Marja-Leena Korhosta. Esitystä kannatti Helmi Kemppainen. Koska varsinaisen edustajan nimeämisestä oli tehty kaksi kannatettua esitystä, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Puheenjohtajan määräämässä kädennostoäänestykses sä Osmo Polvi sen esitys sai kolme (3) ääntä (Osmo Polvinen, Marko Niskanen, Reija Heikkinen), Mirja Okkosen esitys sai seitsemän (7) ääntä (Aimo Kor honen, Kari Sirviö, Helmi Kemppainen, Marja-Leena Korhonen, Juha

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Mus tonen, Mirja Okkonen, Anna Rossi), yksi (1) äänesti tyhjää (Vesa Tolonen. Kunnanhallitus Päätös Otteet Puheenjohtaja totesi varsinaiseksi edustajaksi nimetyn Marja-Leena Korhosen. Va raedustajaksi nimettiin yksimielisesti Reija Heikkinen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kirjaamo, PL 400, Kainuu Marja-Leena Korhonen, Rauhantie 8 as 6, Sotkamo Reija Heikkinen, Jataniementie 13, Sotkamo

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lentobussivuorojen liikennöintisopimusten muutoshakemukset KHALL 57 Hallintojohtaja A. Kyllönen Oy on tehnyt siirtymäajan liikennöintisopimuksiin muutoshake muksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle alkaen. (Dnro POPELY 185/ /2012) Muutoshakemus johtuu lentoyhtiö Flyben lentojen alkamisesta Kajaani- Helsinki välillä. Aikataulut ovat alkaen voimassa toistaiseksi. Lentojen lähtöajat ja lentobussin lähtöajat Sotkamon linja-autoasemalta ovat seu raa vat : Lento pv. Sotkamo Siirtymäajan sopimus Siirtymäajansopimus Lento pv Sotka mo Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus Ostoliikennesopimus 8189 Flyben Kajaanin-lentojen aikataulut Kajaani Helsinki ma, ti, ke, to, pe, la ma, ti, ke, to, pe, la, su ma, ti, ke, to, pe, su Helsinki Kajaani ma, ti, ke, to, pe, su

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ma, ti, ke, to, pe, la, su ma, ti, ke, to, pe, su, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa siitä, milla tavoin esitetyt muutokset vaikuttavat alueen liikennepalvelujen saatavuuteen ja alu eelle asetettujen palvelutasota voitteden toteutumiseen ja on muutoksista mahdollisesti haittaa muulle ole massaolevalle liikenteelle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan esittää, että Sotkamon kunta hyväksyy liikennöitsijän esittämät muutoshakemukset. Liikennepalvelujen saatavuuden kannalta kunnanhallitus pitää välttämättömänä sitä, että kaikille lentovuoroille on järjestetty lentokenttäkuljetus. Helsingistä klo lähtevälle ja Kajaaniin klo saapuvalta vuorolta ei ole lentokenttäkuljtusta. Kunnanhallitus kiinnittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen huomion siihen, että myös tälle myöhään saapuvalle vuorolle järjestetään yhteys ja että ELY-keskus neuvottelee ensisijaisesti lentokenttäkuljetusta hoitavan yhtiön kans sa jär jestämismahdollisuudesta. Myös on mahdollista toissijaisesti harkita lii tyntälii ken net tä Kajaaniin ja sen kykeytymistä olemassa ole van lii ken teen aikatau luun. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, Oulu

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Sotkamon Sompala Oy:n lainalle KHALL 58 Hallintojohtaja Sotkamon Sompala Oy: n hallitus on päättänyt / 7 konvertoida seu raa vat lai nat; Valtiokonttorin lainat pääomiltaan ,52 ja ,67 yhteensä ,19 sekä Sotkamon kunnan lainat 52138,26 ja ,14.. Lainojen määrä on yhteensä ,59. Lyhennykset ovat yhteensä ,59 ja korot yhteensä ,19, lyhennykset ja korot yhteensä ,78 /vuosi. Korkoprosentti on 5,22 %. Sompala Oy on pyytänyt lainatarjoukset seuraavilta pankeilta ja rahalaitoksilta: - Nordea Pankki Oyj - Sampo Pankki Oyj - Sotkamon Osuuspankki - Kuntarahoitus Oyj - Kuntien eläkevakuutus Määräaikaan mennessä tarjoukset ovat tulleet Nordea Pankilta, Sotkamon Osuuspankilta ja Kuntarahoitukselta. Tarjouspyynnön mukainen lainatarjous on saatu ainoastaan Kuntarahoitukselta. Sompalan hallitus päätti yksimielisesti ottaa ,00 vaihtuvakorkoisen lainan Kuntarahoitukselta seuraavilla ehdoilla: - laina-aika 25 vuotta, lyhennykset puolivuosittain - korkosidonnaisuus euribor 6kk + 0,90 % marginaali - korkopäivät ovat todelliset/360 - Sotkamon kunnan omavelkainen takaus - Sotkamaan hallitus päätti pyytää Sotkamon kunnalta oma velkaista takausta Sotkamon Sompala Oy:n ,00 lainalle. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan oma vel kaisen takauksen Sotkamon Sompala Oy:n Kuntarahoituksen myön tä mälle lai nalle. Lainamäärä on ,00 eu roa ja lainan takaisin maksuai ka max 25 vuot ta, ly hen nykset ja korot eräänty vät puolivuosittain. Korkosi don naisuus on eu ribor 6 kk + 0,90 %. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Merkittiin, että Mirja Okkonen, Marko Niskanen, Juha Mustonen ja Timo Hyvönen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouk sessa. Otteet Kunnanvaltuusto

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista koskeva kirje KHALL 48 Hallintojohtaja Teuvo Okkonen on lähettänyt hallintojohtajalle päivätyn, kunnanhallitukselle osoitetun säh kö postin, jossa hän tuo esille tekemissään vertailulaskelmissa ilmenneitä ongelmia run ko kui dun kustannusrakenteessa. Hallintojohtaja on vastannut sähköpostiin ja ilmoittanut vievänsä Teuvo Okkosen sähköpostin ja siihen annetun kirjeen tiedoksi kunnanhallitukselle. Sähköpostiaineisto erillisenä liitteenä. Teuvo Okkonen on lähettämässään sähköpostissa ehdottanut, että hän kävisi laskelmin osoittamassa, minkä mittapuun ongelmasta on kyse. Teuvo Okkonen on käynyt esittelemässä asiaa ja jättänyt siinä yhteydessä kunnanhallituksen käsiteltäväksi asiaa koskevaa materiaalia ( neljä sivua tekstiä ja kaksi karttalehteä). Palaverissa olivat läsnä kuituosuuskunnan hallituksen jäsen Petri Lukkari sekä kuituosuuskunnan jä sen Reino Kilpeläinen. Ai neisto eril li se nä liit tee nä. Kunnanhallitukselle jättämässään aineistossa Teuvo Okkonen mm. esittää näkemyksensä siitä, miten asiassa voitaisiin edetä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle jättämän, esittelytekstissä mainitun aineiston. Kunta on tehnyt sopimuksen Laajakaista kaikille - hankkeeseen liittyvästä runkoverkon rakentami sesta Kajaanin Puhelinosuuskunnan (myöhemmin siirretty Kaisanet Oy:lle) hy väksytyn tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimuksessa on mm. määritelty hankkeen osa-alueiden toteuttaminen ja kunnan osuus kustannuksista. Yhteiskunnan tuki laajakaistan rakentamiselle on tarkoitettu mahdollistamaan se, että operaattori ra kentaa runkoverkon kaupallisen alueen ulkopuolella. Pitkät etäisyydet aiheuttavat tavanomaista korkeampia liitty jien kustannuksia. Pitkien etäisyyksien aiheuttama ongel ma on valtakunnallisesti tie dostettu ja ratkai sumalleja on etsitty. Osuuskun nat ovat olleet joissakin ta pauksissa kustan nuksia tasoittava toi mintamalli. Joissakin tapauksissa kyläyhteisön ja ope raattorin keskeisin neuvotteluin on päästy osapuolia tyydyttäviin ratkai suihin. Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, että operaattori ja kyläyhteisön viralliset edustajat, kuten Ti pasojan kyläyhdistys tai valokuituosuuskunta, neuvottele-

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vat kaikkia osa puolia mah dollisimman tyydyttävän hinnoitteluratkaisun löytämiseksi pe rushinnan ylit tävissä tapauksissa. Kunnanhallitus korostaa, että yksittäiset liittymähin noittelut sinänsä eivät millään tavalla kuulu kunnanhallituksen toimialuee seen laajakaistahankkeen toteuttamisessa. Kunnanhallitus Päätös Asia jätettiin pöydälle. KHALL 59 Hallintojohtaja Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle osoittama laajakaistan rakentamista koskeva kirje jäi edellisessä kokouksessa pöydälle. Kunnanhallitus käytti mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin tarkemmin. Valmistelussa ei ole tullut esille mitään uusia seikkoja. Asiaan voidaan jättää aikaisempi päätösehdotus. Teuvo Okkosen jättämä aineisto erillisenä liitteenä. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teuvo Okkosen kunnanhallitukselle jättämän, esittelytekstissä mainitun aineiston. Kunta on tehnyt sopimuksen Laajakaista kaikille - hankkeeseen liittyvästä runkoverkon rakentamisesta Kajaanin Puhelinosuuskunnan (myöhemmin siirretty Kaisanet Oy:lle) hyväksytyn tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimuksessa on mm. määritelty hankkeen osa-alueiden toteuttaminen ja kunnan osuus kustannuksista. Yhteiskunnan tuki laajakaistan rakentamiselle on tarkoitettu mahdollistamaan se, että operaattori rakentaa runkoverkon kaupallisen alueen ulkopuolella. Pitkät etäisyydet aiheuttavat tavanomaista korkeampia liittyjien kustannuksia. Pitkien etäisyyksien aiheuttama ongelma on valtakunnallisesti tiedostettu ja ratkaisumalleja on etsitty. Osuuskunnat ovat olleet joissakin tapauksissa kustannuksia tasoittava toimintamalli. Joissakin tapauksissa kyläyhteisön ja operaattorin keskeisin neuvotteluin on päästy osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin. Kunnanhallitus pitää tärkeänä sitä, että operaattori ja kyläyhteisön viralliset edustajat, kuten Tipasojan kyläyhdistys tai valokuituosuuskunta, neuvottelevat kaikkia osapuolia mahdollisimman tyydyttävän hinnoitteluratkaisun löytämiseksi perushinnan ylittävissä tapauksissa. Kunnanhallitus korostaa, että yksittäiset liittymähinnoittelut sinänsä eivät millään tavalla kuulu kunnan-

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ hallituksen toimialueeseen laajakaistahankkeen toteuttamisessa. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Teuvo Okkonen, Kotalahdentie 9 a, Sotkamo

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuutettujen aloitteet KHALL 60 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan hallintoa ja toimintaa koskevissa asioissa. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraa vat: Valtuutettujen Tuula Rossi-Määtän ja Risto Vähäsarjan aloite hissin raken tamisesta virastotalolle: Teemme valtuustoaloitteen, joka koskee jo useamman vuoden talousarvioon tyrkyllä ollutta esitystä virastotaloon rakennettavasta hissistä, mutta joka viimetipassa aina on siitä poistettu. Tämän päivän rakennustekniikalla hissi olisi helposti rakennettavissa kahvion päässä olevaan porras kuiluun. Työntekijöistä hissiä tarvitsee kahvion henkilöstö kahvitusten ol lessa valtuustosalissa ja sitä tarvitaan myös tavaroi den (paperit, uudet isot koneet yms.) rahtaamisessa yläkertaan. Viime vuosina meillä on ollut myös liikuntarajoitteisia työntekijöitä, joiden liikkuminen lounas-, kahvi- ja muille tauoille on riskirajojen uhalla liikkumista. Samoin asiaan ovat törmänneet liikuntaesteiset asiakkaamme. Heidän pää synsä jo sisään on osoittautu nut mahdottomaksi ulko-ovien pai navuuden ta kia. Ulkona oleva luiska on talvellakin sula, mutta siitä eteneminen sisätiloihin ilman avustajaa ei onnistu. Esitämme, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen yhdessä teknisen palve1usektorin kanssa laske maan kustannukset hissin rakentamiselle virastotalolle ja toteuttamaan sen rakentaminen mahdollisimman pian. Aloitteen käsittely Kunnanvaltuusto on kokouksessa /53 myöntänyt mää rä ra han his sin rakentamiseksi virastotaloon. Hissi valmistuu maaliskuun lop puun men nessä Valtuutettu Pertti Sirviön aloite mopoliikenteen poistamises-

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ta Sot ka mo-vuokatti väliseltä kevyen liikenteen väylältä: Mopoliikenteen poistaminen Sotkamo-Vuokatti väliseltä ke vyen liikenteen väylältä. Perusteluna on vilkas liikenne aamuisin ja iltapäi visin koululaisista johtuen. Olen huoman nut lenkillä ollessani, että pienim mät koululaiset ei vät välttämättä muista kaikkia liikennesääntöjä ja ylä-as teen oppilaat ajavat mopoillaan huomatta vaa ylinopeutta hiljentämättä ol lenkaan suojatielle tul lessaan. Sotka mo-vuokatti alueella risteysalueita on 8 kpl ja näissä kaikissa on vilkas liikenne, näissä risteyksissä on sattunut useita mopojen ja autojen välisiä kola reita. Esitykseni parantaisi huomatta vasti liikenneturvallisuutta. Sotka mo-vuokatti välisellä tieosuudelle, jossa on 60 km/h nopeusrajoitus,sii tä tus kin olisi haittaa muulle liikenteelle. Aloitteen käsittely Sotkamon liikenneturvallisuusryhmä on käsitellyt mopoliikenneasiaa kokouksessaan Kokouksessa on päätetty, että asia viedään Ely-kes kuk sen selvitettäväksi. Ely-keskukset hoitavat paikallisesti yleiset lii kenne asiat maakunnassa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt Kainuun moporeittiselvityksen ja kevyen liikenteen väylien liikennemerkkisuunnitelman laatimisen Suun ni tel ma on valmiina elokuussa Pertti Sirviön aloiteessaan esittämä asia saa ratkaisun valmistuvassa suunnitelmassa. Elinkeino- ja maankäyttövaliokunnan/puheenjohtaja Pekka Heikkinen aloite teollistamisohjelman laatimisesta: Sot kamon kunnan tulevaisuuden kannalta on olennaista uu sien yritysten perustaminen ja työpaikkojen lisääminen sekä nykyisten yri tysten toimintaedellytysten turvaaminen. Matkailun kehittämisessä kunta on ollut aktiivinen ja tulokset näkyvät yritys ten tekemissä ratkaisuissa. Kaivosteollisuus on merkittävä elinkeino ja kehitty mässä voimakkaasti. Luonnonvara- ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen on perustunut perhekohtaisiin omistuksiin ja ratkaisuihin. Elinkeino- ja maankäyttövaliokunta on ollut omalta osaltaan aloitteellinen esit täessään UPM:n vanhan saha-alueen ostamista Sotkamon kunnalle. Sittem min alue on tullut kunnan omistukseen ja sen maankäyttöä ohjaava kaavatyö on luonnosvaihees sa. Teollisten yritysten ja työpaikkojen lisäämiseksi sekä teollisten yritysten kehit tämiseksi on syytä käynnistää systemaattinen työ teollistamisohjelman laatimi seksi, osana Sotkamon kunnan elinkeinopolitiikkaa. Teollistamisohjelman perusteella kunta pystyy jatkossa aikatauluttamaan ja määrittämään resurssit maankäyttöön, kaavoitukseen ja yritysten toiminta-

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ym päristön kehittämiseen. Teollistamisohjelma mahdollistaa ja varmistaa toimi alan kehittymisen osana kunnan muuta elinkeinotoimintaa. Aloitteen käsittely Kunnanhallitus ottaa aloitteen huomioon ja laatii sopivaksi katsomansa teollistamisohjelman. Erittäin hyvin teollistamisohjelman laatiminen sopii entisen UPM:n sahan alueen asemakaavan lähitulevaisuudessa tapahtuvan hyväksymisen yhteyteen ja teol li suus toi min nan käynnistämiseen alueella. Teollistamisohjelmalla voidaan merkittävästi aktivoida alueen käyttöönottoa. Valtuutettu Pertti Sirviön aloite , Kaitainsalmen veneiden nosto- ja laskupaikka vesille: Aloite koskee Kaitainsalmella veneitten nosto- ja laskupaikkaa enti sen Oulu joen uittoyhdistyksen nippujen pudotuspaikan yhteydessä. Li säksi kir konkylän puoleiselle rannalle ehdotetaan pienien veneiden säilytyspaikkaa. Arviol ta kus tan nukset olisivat noin Perusteluna on hyvä ja edullinen rakennuspaikka, joka sijaitsee kunnan omis tamalla maa-alueella. Veneitten laskupaikalla on tehty alustavat pohjatyöt, jolloin tarvitsee tehdä enää vain pintavalu. Sotkamosta puuttuu isojen ve neitten lasku- ja nostopaik ka, josta veneen saisi suoraan laitettua railerille. Tämä tulisi myös paranta maan huomattavasti vesistön virkistyskäyttöä. Tarvittaessa Kaitainsalmen kylätoimikunta on valmis tekemään tarvitta via töi tä talkooporukalla. Aloitteen käsittely Kaitainsalmen veneitten lasku-, nosto- ja säilytyspaikka on yhtenä kohteena vesistöjen virkistyskäytön parantamiseksi kun nan alueella. Hank kei ta to teute taan yh teis työs sä kun nan ja Ely-kes kuk sen kanssa. Vastaavanlaisia hankkeita on vireillä Kaitainsalmen lisäksi: Nuasjärven Iivonlahdella, Jormasjärven Tuh ka kylän rannas sa ja Jormasjoen suulla sekä Kiimasjärven Saijanlahdella. Tä män vuo den ra kentamisohjelmassa ei ole yhtään venerannan rakentamiskoh detta. Hankkeita to teu te taan mää rä ra hojen puitteissa. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2011 lopussa kesken olleita aloitteita on asianmukaisesti käsitelty ja annettu riittävä se lon teko teh dyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toteaa aloitteet käsitelyiksi loppuun. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otteet Kunnanvaltuusto

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset KHALL 61 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäällikkö Ajalla Henkilöstöpäätökset 1 Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan myöntäminen 2 Koulutusavustuksen myöntäminen 3-4 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen 5 Työkokemuslisän myöntäminen Kunnanjohtaja Ajalla Yleiset päätökset 1 Koulutustilan vuokraaminen Eduhouse Oy:lle 2 kainun Prikaatin historiateoksen julkaisemisen tukeminen 3 Maanomistajan lupa Kainuun Lomaklubi Oy:lle valomainoksen sijoittamiselle 4 Arviokirjan teettäminen ent. sahan alueesta Henkilöstöpäätökset 1 Vuosilomapäätökset Maanmittausteknikko Ajalla Yleiset päätökset 1 Metsästysalueen vuokraaminen Parkuan Erämiehet ry:lle Palvelualuejohtaja, hallintopalvelut Ajalla Henkilöstöpäätökset 2-3 Työ- ja virkavapaapäätökset 7-8 Työ- ja virkavapaapäätökset 9-10, 12, 22 Vuosilomapäätökset Yleiset päätökset 1 Kunnan osallistuminen Vuokatin yhteismarkkinointiin 2 Sotkamon kunnan matkailun neuvontapalvelujen tuottaminen

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Toimistopäällikkö Ajalla Yleiset päätökset 1-2 Lomarakennuspaikan myyminen Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. viranhaltijapäätökset.

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 62 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Kajaanin kaupunki Kaupunginhallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Kuhmon kaupunki Kaupungin hallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organi soitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Ristijärven kunta Kunnanhallitus Ote pöytäkirjasta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organi soitavat palvelut ja tehtävät alkaen. * Kuntaliitto Kutsu Suomalais-Venäläinen ystävyyskongressi Pietarissa * Liikennevirasto /060/2011 Seutu-, kaupunki-, kunta- ja työmatkalippukorvausten indeksikorotukset vuonna 2012 * Oy Matkahuolto Ab Kajaani Kajaanin seutulippu tilasto joulukuu 2011 * Valtiovarainministeriö VM024:00/2011 Kutsu Kuntauudistuksen aluekierros Kuntauudistusseminaari Kajaani

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ * Valtiovarausministeriö VM/2103/ / Päätös Päätös kansaeläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän palautuksen tarkastamisesta lopulliseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna * Ympäristöministeriö YM70/5511/2011 Ilmoitus tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten myönnettävien valtionavustusten lisähausta vuodelle * Naisten valmiusliitto ry Linna harjoitus Kajaanissa * ECG kouluttaa Hankintamenettely ja kilpailuttaminen kunta-alalla Hankintojen ja kilpailuttamisen jatkokoulutus Verkkokurssi * Kunnanjohtaja Petri Kauppinen ja sivistysjohtaja Mika Kilpeläinen; Keskustelu lukiotoiminnan järjestämisesätä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano KHALL 63 Hallintojohtaja Kunnanjohtaja Ehdotus Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pi detty nähtävänä Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen pää tökset teh dyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen valtuuston toimivaltaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat pantavaksi täytäntöön. Kunnanhallitus toteaa, että Aimo Korhosen vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen koskevasta kunnan valtuuston :stä 72 on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Asia ei vaadi täytäntöönpanotoimia, koska kunnanvaltuusto on todennut Aimo Korhosen vaalikelpoiseksi kunnanhallitukseen ja koska valituksesta huolimatta luottamushenkilö pysyy tehtävässään siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Aimo Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Merkittiin, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Kari Sirviö.

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 53-54, 56-58, 60-63, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 55, 59, Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, palvelualuesihteeri

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot