ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA ONKIMAAN LINJAPUMPPAAMON RAKENTAMINEN ASFALTTIURAKKA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN JA ASKOLAN KUNNAN VÄLISEN PELASTUSASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 49 ASKOLAN SEURAKUNNAN JA ASKOLAN KUNNAN VÄLISEN FRISBEEGOLF- JA KUNTORATASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 50 SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI MUUT MAHDOLLISET ASIAT 80

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vihreäluoto Hannu 17:00-19:30 puheenjohtaja Heikkilä Olli-Pekka 17:00-19:30 jäsen Hovisilta Heidi 17:00-19:30 jäsen Suominen Tero 17:00-19:30 jäsen Wäre Petriina 18:00-19:30 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 17:00-19:25 khall edustaja POISSA Saarinen Riku vpj Haapamäki Seija jäsen MUU Anttilainen Maina 17:00-19:30 pöytäkirjanpitäjä Kailio Antti 17:00-19:30 vs. tekninen johtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Heikkilä ja Heidi Hovisilta. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Hannu Vihreäluoto Maina Anttilainen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 17. päivänä elokuuta 2015 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Olli-Pekka Heikkilä Heidi Hovisilta Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 1. päivänä syyskuuta 2015 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TEKLTK 44 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvitykset: ASIA 6: ONKIMAAN LINJAPUMPPAAMON RAKENTAMINEN * päätösehdotus Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennukset lau takunnan kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA TEKLTK 45 Teknisen lautakunnan talouden toteutuma ja prosentuaalinen kertymä sekä investointien toteumavertailu on esityslistan liitteenä. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee teknisen lautakunnan käyttötalouden sekä investointien toteutuman sekä tiedoksi saaneensa ja antaa tie doksi kunnanhallitukselle. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Antti Kailio, puh tai

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ONKIMAAN LINJAPUMPPAAMON RAKENTAMINEN TEKLTK 28 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Onkimaan kiinteistökohtaisten pumppaamoiden ja paineviemärin yhteistoiminnassa on ollut ongelmia. Kiinteistökohtaiset pumppaamot ovat liian pienitehoisia, eivätkä pysty pumppaamaan riittävästi ylämäkeen ja tästä aiheutuu jatkuvasti kunnossapitokustannuksia ja huuhtelutarvetta. Alueen matalimpaan kohtaan Eerolanmäentien alkuun pitää rakentaa linjapumppaamo.sen mitoituksessa aiheuttaa ongelmia paineviemärin pituusleikkauksen suuret korkeuserot, mitkä vaativat suuremmat ja kalliimmat pumput sekä ilmanpoistokaivoja. Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy on urakoitsijana Vakkolan länsiosan viemäröinnissä, minkä jälkityöt ovat parasta aikaa käynnissä. Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy on tehnyt Onkimaan linjapumppaamon rakentamisesta tarjouksen, minkä suuruus on euroa (alv 0 %), mistä pumppaamon osuus on euroa. Tarjous sisältää pumppaamon ja linjamuutosten suunnittelua.tarvittavan sähköliittymän selvitys on käynnissä. Tarjous voidaan hyväksyä Hankintalain 28 Suorahankinta lisätilauksissa perusteella. "Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen." Kustannukset ylittävät talousarvion mukaisen investointirajan, joten korjaukset tulisi toteuttaa investointimäärärahoista. Hanke voidaan toteutettaa investointikustannusarvion kustannuspaikan 9371 "Viemärilaitosten rakentaminen" puitteissa, sillä Onkimaan pumppaamolle ei ole vuoden 2015 talousarviossa kohdennettua määrärahaa. Tässä vaiheessa ei ole tarkkaa tietoa kohteista, missä voidaan saavuttaa säästöjä tai mitkä jäävät toteutumatta. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää rakentaa Onkimaan linjapumppaamon. Päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti lähettää asian lisävalmisteluun. Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Antti Kailio, puh tai TEKLTK 46 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Onkimaan pumppaamon rakentaminen on ilmoitettu -sivuston kautta ja tarjoukset on tullut jät tää klo 12 mennessä. Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja ja tarjous ver tai lu toimitetaan esityslistan oheisliitteenä. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta, Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy, Coor Service Management ja FlowPro Oy. Tarjoukset eivät ole täysin ver tai lu kel poi sia ja urakoitsijoilta on pyydetty täsmennyksiä. Onkimaan pumppaamolle ei ole vuoden 2015 talousarviossa kohdennettua mää rä ra haa, mutta sitovuustason puitteissa kohde voidaan toteuttaa. On kimaan linja ei ole linjapumppaamon puutteen takia toiminut ja pai ne vie märiä on jouduttu huuhtelemaan paljon, mikä on kasvattanut kun nos sa pi to meno ja. Päätösehdotus (vs. tekninen johtaja): Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Tämä päätös ei ole hankintasopimus. Hankintasopimus muodostuu hankintaa koskevan sopimus allekirjoitettaessa. Päätös tarkistetaan välittömästi kokouksessa. Päätös: Tekninen lautakunta päättää valita Onkimaan linjapumppaamon rakentajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen FlowPro Oy:n hintaan euroa (alv 0 %). Tämä päätös ei ole hankintasopimus. Hankintasopimus muodostuu hankintaa koskevan sopimus allekirjoitettaessa. Päätös tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: tarjouksen jättäneet Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Antti Kailio, puh tai etu

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta ASFALTTIURAKKA 2015 TEKLTK 47 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan asfalttiurakka 2015 on ilmoitettu -sivus ton kautta ja tarjoukset on tullut jättää klo 12 mennes sä. Määräaikana saapui 5 tarjousta. Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja ja tar jous ver tai lu toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. Tarjouspyynnössä on pyydetty määrätylle neliömäärälle ensisijaisesti urakka hin taa ja tonnimäärää. Toissijaisesti on pyydetty lisä/muutostöiden yk sikkö hin taa. Erillishintaa on pyydetty Helkamäentien korotetusta suojatiestä ja ura koit si jan piti esittää suunnitelma suojatiestä. Tarjotut tonnimäärät eli Mg-mää rät eivät vastanneet tarjouspyyntöä, joten tarjousvertailussa on lasket tu vertailuhinta. Vertailuhinta asettaa tarjoukset vertailukelpoisiksi. Tarjouspyynnössä on esitetty päällystettäväksi ensipäällystyksenä Met sontie, Punahiekantie ja Sitomontie. Uudelleenpäällystettäviä kohteita ovat Pap pi lan tien alku, Teollisuustien alku ja Perttiläntien alku. Määrärahojen puit teis sa voidaan päällystää myös joitain muita kohteita. Lemminkäisen tarjouksessa Helkamäentien korotetun suojatien hinta on 7500 euroa (alv 0 %). Korotetun suojatien rakentaminen vaatii li sä suun nitte lua, sillä se pitää sopia esitettyyn paikkaan ja olla Uudenmaan ELY-keskuk sen hyväksymä. Sen hankinnasta tehdään erillinen päätös. Esitetyt ko rote tun suojatien tarjoukset ja suunnitelmat eivät olleet samanarvoisia ja -tasoi sia. Päätösehdotus (vs. tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita vuoden 2015 asfalttiurakan suorittajaksi ko ko nais ta lou del li ses ti edullisimman tarjouksen tehneen Lemminkäinen Oy:n hintaan euroa (alv 0 %). Helkamäentien korotetun suojatien han kin nas ta tehdään erillinen päätös. Tämä päätös ei ole hankintasopimus. Hankintasopimus muodostuu han kintaa koskevan sopimus allekirjoitettaessa. Päätös tarkistetaan välittömästi kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: tarjouksen jättäneet Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Antti Kailio, puh tai etu

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN JA ASKOLAN KUNNAN VÄLISEN PELASTUSASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN TEKLTK 48 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan pelastusasema on ollut käytössä vuoden 2015 alusta väliaikaisella so pi muk sel la. Askolan kunta vuokraa Pelastusaseman Itä-Uudenmaan pelas tus lai tok sel le. Tämä sopimus korvataan nyt päätettävällä sopimuksella. Vuok ra so pi mus, Trellum Oy:n vuokra-arvio ja kunnan kilpailuttaman lainan korkolaskelma ovat esityslistan oheisliitteenä. Laskelma perustuu Pelastusaseman huoneistoalaan 772 m², kerrosalaan 908,5 m², rakennuskustannuksiin euroa ja Palosuojelurahaston avus tuk seen euroa. Vuokra muodostuu pääomavuokrasta ja yl lä pito vuok ras ta. Pääomavuokran määrittelee kunnan kilpailuttama laina, mikä on 20 vuodeksi korkosuojattuna kiinteällä 1,954 % korolla, minkä jälkeen ra ken nus on poistettu. Ylläpitovuokra määräytyy samoilla ehdoilla kuin mui den kuntien vuokrasopimukset ja se on yhteneväinen muiden kuntien ra ken nus ten vuokrasopimusten kanssa. Trellum Oy on ollut mää rit te le mässä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen jäsenkuntien omistamien pe las tus laitos ten sopimuksia. Sopimuksen vuokra on yhteensä ,88 euroa vuodessa ja 9.812,74 euroa kuukaudessa. Pääomavuokra on 6.490,90 euroa kuukaudessa ja yl lä pi tovuok ra 3.321,84 euroa kuukaudessa. Yksityiskohtaiset ehdot ovat vuok ra sopi muk ses sa. Päätösehdotus (vs. tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Askolan kunnan ja Itä-Uudenmaan pe las tus lai tok sen välisen vuokrasopimuksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 6 sopimus Täytäntöönpano: IUPL, laskutus Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Antti Kailio, puh tai etu

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta ASKOLAN SEURAKUNNAN JA ASKOLAN KUNNAN VÄLISEN FRISBEEGOLF- JA KUNTORATASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN TEKLTK 49 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan kunnalla ja seurakunnalla on ollut vuodesta 2003 sopimus kun to radan sijoittamisesta seurakunnan omistamalle maalle Pappila-nimiseselle tilal le Askolan kunnan Kirkonkylässä osoitteessa Tiilääntie 205, Askola. Frisbeegolfradan rakentaminen vaati muutoksia sopimukseen ja uudessa sopi muk ses sa on yhdistetty kuntoradan ja frisbeegolfradan sijoittaminen tälle seu ra kun nan omistamalle Pappila-nimiseselle tilalle So pimus luon nos on oheismateriaalina. Sopimuksessa vuokra-aika päättyy ja vuokra on kuntoradan osalta 500 euroa vuodessa ja fris beegolf ra dan osalta 500 euroa vuodessa. Puuston poistosta kunta maksaa ker takor vauk sen Itä-Uudenmaan metsänhoitoyhdistyksen laskelman mukaisesti. Askolan seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt sopimuksen Päätösehdotus (vs. tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Askolan kunnan ja Askolan seu rakun nan välisen sopimuksen kuntoradan ja frisbeegolfradan sijoittamisesta seu ra kun nan omistamalle Pappila-nimiseselle tilalle Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 7 sopimus Täytäntöönpano: Askolan seurakunta Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Antti Kailio, puh tai etu

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET TEKLTK 50 Lautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätök set: 1. Viranhaltijapäätökset - vs. tekninen johtaja ajalta Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tietoonsa saatetuiksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI TEKLTK 51 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio 1. Terveyskeskuksen poltetun jätekatoksen jälleenrakentaa Sipoon Insinöörirakentajat Oy hintaan euroa (alv 24%) + purku ja raivaus 2800 euroa (alv 24%). Vakuutusyhtiö on kilpailuttanut työn ja kunta tekee urakkasopimuksen yrityksen kanssa, ja vakuutusyhtiö korvaa vahingon. Työ on alkanut Saarentien tiehoitokunnan lausunto Saarenmäentien liittämisestä Saarentiehen. Tielautakunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa. 3. Vahijärven vesi. Ramboll Finland Oy on aloittanut alavesisäiliön suunnittelun, mitoitustarkastelu on oheisliitteenä. Neuvottelu asiasta Porvoon Veden kanssa.

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT TEKLTK Coor Service Managementin kanssa palaveri Seuraava kokous klo, kokoontuminen Askolan lukiolla 3. Lisäksi lautakunta keskusteli: - Helkamäentien suojatie - teollisuusalueiden teiden ojien putsaaminen - infotaulut - tonttivuokrat

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet 44-45, Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskieltojen perusteet EtuostoL (608/77) 22 Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 102 :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan tekninen lautakunta Askolantie 30, Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan valitusaika jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää : Hallintovalitus valitusaika 14 päivää : Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus, (Asemapäällikkönkatu 14) PL 36, Helsinki Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista päivää KTM/Markkinaoikeus, (Erottajankatu 1-3), PL 118, Helsinki Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Valituskirja 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen), julkinen hankinta Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintaoikaisun tekoaika Hankintaoikaisun sisältö Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedok siantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jol loin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lä hettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuu desta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksian non näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat sotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole han kintayksikön hallussa. Toimitusosoite II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Askolan kunta /xxx lautakunta Askolantie 30, Askola sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnet tävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tar joaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie doksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaan ot tajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajan koh tana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tieto lii kenne yhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköi nen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vas taanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedok siannon näytetä ta pahtu neen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtu neeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valituskielto Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa ha kea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh fax , sähköposti:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot