momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, :26 AM 4/2010 Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, :26 AM 4/2010 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 9 MIETINNÖT YM. 12 ASETETUT TOIMIELIMET 12 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 13 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 16

2 HE 169/2009 vp TaVM 4/2010 vp Lait tulivat voimaan Maksupalvelulailla pannaan täytäntöön EU:n maksupalveludirektiivin eräät säännökset. Laki sisältää säännökset palveluntarjoajan velvollisuudesta antaa tietoja maksupalvelun käyttäjälle, maksupalveluja koskevan puitesopimuksen ja päättämisestä, maksutapahtumien käynnistämisestä, toteuttamisesta ja toteuttamisajoista sekä arvopäivän määräytymisestä. Laissa on myös säännökset maksuvälineiden käyttöön liittyvistä maksupalvelun käyttäjän ja palveluntarjoajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä palveluntarjoajan vastuusta oikeudettomasmomentti 4_10.fm Page 2 Thursday, May 20, :26 AM Momentti 4/2010 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta (252/2010) HE 108/2009 vp SiVM 1/2010 vp Laki tuli voimaan Saamelaisalueen koulutuskeskus on valtion oppilaitos, jonka keskeiset tehtävät ovat ammatillinen koulutus, saamen kielen ja kulttuurin opetus sekä oppimateriaalipalvelut. Koulutuskeskus antaa koulutusta lähinnä saamelaisten kotiseutualueen väestön ammatillisiin osaamistarpeisiin. Saamen kielen ja kulttuurin opetus palvelee ennen kaikkea saamelaisväestöä ja koulutusta voidaan antaa myös kotiseutualueen ulkopuolella. Koulutuskeskuksen toiminnan laajuudesta ja rahoituksesta sovitaan Opetushallituksen kanssa tehtävässä tulossopimuksessa valtiontalouden kehyksen antamissa rajoissa. Johtokunnan nimittää muiden valtion oppilaitosten tapaan Opetushallitus. Koulutuskeskuksen toimielimiä ja hallintoa koskevat säännökset ovat pääosin laissa. Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) ja laki eläintautilain (239/ 2010) HE 188/2009 vp MmVM 1/2010 vp Lait tulivat voimaan Laki eläintunnistusjärjestelmästä sisältää keskeiset säännökset maaja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvasta eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmästä, sen hallinnoinnista ja valvonnasta. Lailla luodaan puitteet Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimien eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmien käyttöönottamiselle. Laissa säädetään eläimistä vastuussa olevien toimijoiden, eläinten ja niiden pitopaikkojen tunnistamisesta, toimijoiden ilmoitusvelvollisuudesta ja rekisterien tietosisällöstä. Laki ympäristönsuojelulain (253/2010), laki eräistä naapuruussuhteista 19 :n (254/2010) ja laki terveydensuojelulain 51 :n (255/2010) HE 100/2009 vp YmVM 1/2010 vp Lait tulivat voimaan Muutoksia tehdään ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston toimivaltaa antaa asetuksella säännöksiä eräiden toimintojen ympäristönsuojeluvaatimuksista, sekä säännöksiin, jotka koskevat mahdollisuutta poiketa ympäristöluvanvaraisuudesta näissä toiminnoissa ja velvollisuutta rekisteröidä samat toiminnat ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Laki ajoneuvolain (276/2010) HE 252/2009 vp LiVM 27/2009 vp Laki tuli voimaan Lakia muutetaan siten, että ajoneuvon rekisteri-ilmoituksia voi tehdä sähköisesti. Laissa otetaan myös huomioon Liikenteen turvallisuusviraston perustaminen. Lisäksi lain rangaistuspykälää muutetaan ja tehdään eräitä muita vähäisiä muutoksia. Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 :n (305/2010) HE 11/2010 vp SiVM 2/2010 vp Laki tuli voimaan Valtioneuvostosta annettua lakia muutetaan siten, että opetusministeriön nimi muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Ministeriöiden nimet on pyritty valitsemaan niin, että ne kuvaavat ministeriön keskeisen toimialan. Kulttuuripolitiikka on laaja opetusministeriön koordinoima yhteiskuntapoliittinen kokonaisuus, johon liittyy muun muassa kulttuuriperintöä, kulttuurivientiä, monikulttuurisuutta ja kansainvälistä yhteistyötä koskevat asiat. Kulttuuripolitiikkaan liittyvän hallinnonalojen välisen yhteistyön toteuttamiseksi on tärkeää, että kulttuuri näkyy yhteistyötä koordinoivan ministeriön nimessä. Maksupalvelulaki (290/2010) ja siihen liittyvät muutoslait ( /2010) 2

3 momentti 4_10.fm Page 3 Thursday, May 20, :26 AM ti ja virheellisesti toteutetuista sekä toteuttamatta jääneistä maksutapahtumista. Lain noudattamista valvovat Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies. Kuluttajansuojalakiin ja viiteen muuhun lakiin tehdään maksupalvelulaista johtuvat seurannaismuutokset. Maksulaitoslaki (297/2010), laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010), laki luottolaitostoiminnasta (299/2010), laki sijoituspalveluyrityksistä 6 :n (300/2010), laki Finanssivalvonnasta (301/2010), laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta (302/2010), laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (303/2010) ja laki kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 :n (304/2010) HE 172/2009 vp TaVM 5/2010 vp Lait tulivat voimaan Maksulaitoslailla pannaan täytäntöön maksupalveluita sisämarkkinoilla koskeva direktiivi lukuun ottamatta sen maksupalveluita koskevia säännöksiä. Laissa säädetään oikeudesta tarjota maksupalveluita. Laki sisältää säännökset muun muassa maksulaitoksen toimiluvan myöntämisen edellytyksistä, maksulaitokselle sallitusta liiketoiminnasta, asiakasvarojen suojaamisesta ja maksulaitoksen pääomavaatimuksista. Lisäksi laissa säädetään edellytyksistä, joilla maksupalveluita voidaan tarjota ilman toimilupaa. Lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Laki televisio- ja radiotoiminnasta ja väliaikaisesta (306/2010) ja laki tekijänoikeuslain 25b ja 48 :n (307/2010) HE 87/2009 vp LiVM 2/2010 vp Lait tulivat voimaan Televisio- ja radiotoimintaa koskeva sääntely ulotetaan osin koskemaan myös tietoverkkojen välityksellä tarjottavia tilausohjelmapalveluja. Televisiotoiminnassa mainoskatkojen sijoittelu vapautuu, mutta niiden osuus lähetysajasta pysyy ennallaan. Vastiketta vastaan tapahtuva tuotesijoittelu sallitaan tietyissä ohjelmatyypeissä. Televisiotoiminnan harjoittajilla on oikeus ottaa lyhyitä uutisotteita yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka toinen televisiolähettäjä lähettää yksinoikeudella. Muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston audiovisuaalisista mediapalveluista antama direktiivi. Laki viestintämarkkinalain (336/2010), laki televisio- ja radiotoiminnasta 7a :n (337/2010), laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 6 :n (338/2010) ja laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta voimaantulosäännöksen (339/2010) HE 272/2009 vp LiVM 1/2010 vp Lait tulivat voimaan lukuun ottamatta viestintämarkkinalain 67, 67b, 67e, 67f ja 128 :ää, jotka tulevat voimaan Viestintämarkkinalain kuluttajansuojasäännöksiä muutetaan siten, että viestintäpalvelun viivästys- ja virhetilanteissa maksettavan vakiokorvauksen ja -hyvityksen määrää korotetaan. Virheen oikaisua koskevaa säännöstä muutetaan siten, että oikaisusta teleyritykselle aiheutuvien kustannuksien kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon virheen merkitys, suorituksen arvo ja se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta käyttäjälle huomattavaa haittaa. Viestintäpalvelusopimusta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että sopimuksessa on jatkossa mainittava aina myös laajakaistayhteyden tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli. Viestintämarkkinalakia muutetaan myös siten, että teleyrityksellä on velvollisuus ilmoittaa merkittävistä vioista ja häiriöistä viestintäverkossa ja -palvelussa suoraan palvelun käyttäjälle. Verkkotoimiluvan haltijan velvoite kustannussuuntautuneeseen hinnoitteluun poistetaan. Laki julkisista hankinnoista (321/2010), laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (322/2010), laki markkinaoikeuslain (323/ 2010) ja laki joukkoliikennelain 43 ja 53 :n (324/2010) HE 190/2009 vp TaVM 2/2010 vp Lait tulivat voimaan Julkisten hankintojen oikeussuojakeinoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY pannaan kansallisesti täytäntöön. Laissa säädetään nykyisten markkinaoikeuden määräämien seuraamusten lisäksi hankintasopimuksen tehottomuusseuraamuksesta, seuraamusmaksusta ja sopimuskauden lyhentämisestä. Uudet seuraamukset koskevat EUkynnysarvon ylittäviä hankintoja. Oikeussuojajärjestelmää tehostetaan myös siten, että hankintayksiköiden päätöksiin voidaan kohdistaa kevyempi virheen korjaamistapa eli hankintaoikaisu. Markkinaoikeuslakia muutetaan siten, että erilaisten tuomarikokoonpanojen käyttöedellytyksiä lisätään. Julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot kaksinkertaistetaan. Tavara- tai palveluhankintojen, suunnittelukilpailujen ja palveluja koskevien käyttöoikeussopimuksien kynnysarvo nousee eurosta euroon. Terveydenhoito- ja sosiaalipalveluiden sekä koulutuspalveluiden, joita hankitaan julki- Momentti 3 Momentti 4/2010

4 momentti 4_10.fm Page 4 Thursday, May 20, :26 AM sesta työvoimapalvelusta yhteishankintana työnantajan kanssa, kynnysarvo nousee eurosta euroon. Rakennusurakoiden ja käyttöoikeusurakoiden kynnysarvo nousee eurosta euroon. Laki julkisesta työvoimapalvelusta ja väliaikaisesta (312/2010), laki työttömyysturvalain (313/2010), laki kuntouttavasta työtoiminnasta (314/2010) ja laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 11 :n (315/2010) HE 274/2009 vp TyVM 3/2010 vp Lait tulivat voimaan Julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia muutetaan siten, että työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työnhakijan palvelutarpeen ja laatii hänen kanssaan työllistymissuunnitelman kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. Työllistymissuunnitelmalla korvataan nykyiset työnhakusuunnitelma, yksilöity työnhakusuunnitelma, uudistettu yksilöity työnhakusuunnitelma ja työllistymisohjelma. Työnhakijaksi rekisteröitymistä koskevia säännöksiä muutetaan siten, että sähköinen verkkopalvelun kautta tapahtuva työnhakijaksi rekisteröityminen on ensisijainen tapa. Ulkomaalaisen mahdollisuuksia rekisteröityä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon laajennetaan. Työttömyysturvalaissa säädettyä työssäkäyntialueen määrittelyä muutetaan siten, että työssäkäyntialueet määräytyvät kilometripohjaisesti. Henkilön työssäkäyntialue on hänen asuinpaikastaan 80 kilometrin etäisyydelle ulottuva alue. Tosiasialliset kulkuvaikeudet ja työmatkaan käytettävä aika huomioidaan laissa säädetyin edellytyksin pätevänä syynä kieltäytyä työssäkäyntialueen sisällä tarjotusta työstä. Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta 8 :n (327/2010) HE 5/2010 vp StVM 3/2010 vp Laki tuli voimaan Lain voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella eli vuosille 2011 ja Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 9 :n (308/2010) HE 14/2010 vp StVM 5/2010 vp Laki tuli voimaan Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta haittarahaa koskevia viittaussäännöksiä muutetaan. Urheilijalle maksetaan haittarahaa tapaturmavakuutuslain säännösten mukaisesti. Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 :n (330/2010) HE 27/2010 vp TaVM 7/2010 vp Laki tuli voimaan Valtion mahdollisuutta tehdä toimintakykyisiin ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäviin talletuspankkeihin pääomasijoituksia jatketaan. Lain soveltamisaikaa pidennetään asti. Valtio voi merkitä pääomalainoja enintään neljän miljardin euron määrään asti taikka valtion talousarviossa myönnettyjen määrärahojen tai valtuuksien puitteissa. Valtio saa merkitä vain sellaisen pääomalainan, jonka määrä vastaa enintään 25 prosenttia liikkeeseenlaskijan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetystä omien varojen vaatimuksesta. Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä, laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 :n, laki sotilasoikeudenkäyntilain, laki sotilaskurinpitolain, laki rikosrekisterilain, laki tieliikennelain 106 :n, laki sakon täytäntöönpanosta 4 :n, laki yhdyskuntapalvelusta, laki nuorisorangaistuksesta, laki vankeuslain, laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 :n, laki lähestymiskiellosta 9 :n, laki yksityishenkilön velkajärjestelystä, laki metsästyslain, laki eläinsuojelulain 55 :n, laki kaupparekisterilain 18 ja 23 :n, laki yhdistyslain 60 :n, laki säätiölain 22 :n, laki yrityskiinnityslain, laki patenttilain 70 :n, laki tavaramerkkilain 49 :n, laki mallioikeuslain 44 :n, laki hyödyllisyysmallioikeudesta 45 :n, laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 44 :n, laki ulosottokaaren 3 luvun 5 :n, laki eläkesäätiölain 74 :n kumoamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa 19 :n, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 :n, laki turvallisuusselvityksistä 8 ja 22 :n, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 13 ja 21 :n 4

5 momentti 4_10.fm Page 5 Thursday, May 20, :26 AM, laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 6 ja 22 :n, laki asevelvollisuuslain 96 :n, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 22 :n, laki tullilain 28 :n, laki ilmailulain 48 :n, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain ja laki oikeusrekisterikeskuksesta nimikkeen ja 1 :n HE 102/2009 vp LaVM 2/2010 vp Lait tulevat voimaan Säännöksillä selkeytetään oikeushallinnon tietojärjestelmään talletettavien tietojen julkisuuden määräytymistä, niiden luovuttamista muille viranomaisille sekä tuomioistuimen velvollisuutta ilmoittaa ja tallettaa tietoja tietojärjestelmään. Muutokset mahdollistavat sen, että ulosottohakemuksiin ei uudistuksen toteuduttua ole tarpeen liittää jäljennöstä ulosottoperusteen muodostavasta tuomioistuimen ratkaisuista. Oikeusrekisterikeskus toimii oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä. Lakiin sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan tietojärjestelmä ja siihen liittyvät tietojenkäsittelyt on saatettava laissa edellytettyyn kuntoon viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Laki oikeudenkäymiskaaren ja laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa HE 123/2009 vp LaVM 5/2010 vp Lait tulivat voimaan Henkilökohtaisen haastemiestiedoksiannon käyttöä vähennetään erityisesti riidattomissa velkomusasioissa. Puhelintiedoksianto otetaan käyttöön yleisenä tiedoksiantotapana kaikissa yleisissä tuomioistuimissa. Myös muiden sähköisten välineiden käyttöä tiedoksiannoissa laajennetaan. Asianosaisten itsensä asemaa tiedoksiannoissa vahvistetaan. Kutsu hovioikeuden pääkäsittelyyn voidaan lähettää asianosaisen ilmoittamaan osoitteeseen myös silloin, kun asianosainen on määrätty saapumaan henkilökohtaisesti. Laki vakuutussopimuslain, laki avioliittolain 35 :n, laki velan vanhentumisesta 11 :n, laki vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 :n kumoamisesta ja laki vakuutusedustuksesta 25 :n HE 63/2009 vp TaVM 3/2010 vp Lait tulevat voimaan Vakuutussopimuslain soveltamisala laajennetaan koskemaan lähtökohtaisesti kaikkia vakuutuslajeja lukuun ottamatta jälleenvakuutusta ja lakisääteisiä vakuutuksia. Myös säännösten pakottavuutta laajennetaan. Pakottavuussuojan piiriin tulevat muun muassa asunto-osakeyhtiöt ja useimmat aatteelliset yhdistykset. Vakuutuksenantajalle asetetaan velvollisuus perustella päätöksensä, jos se hylkää vakuutushakemuksen tai irtisanoo vakuutuksen. Perusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvoitteita tarkistetaan etenkin sijoitussidonnaisten vakuutusten osalta. Lisäksi tarkistetaan säännöksiä muun muassa ryhmäetuvakuutuksista, edunsaajamääräyksestä, henkivakuutuksen ehtojen, henkivakuutukseen perustuvan oikeuden ulosmittauksesta sekä korvausvaatimuksen vanhentumisesta ja kanneajasta. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta, laki Eläketurvakeskuksesta 2 :n, laki työntekijän eläkelain, laki yrittäjän eläkelain, laki merimieseläkelain, laki maatalousyrittäjän eläkelain, laki kansaneläkelain, laki sairausvakuutuslain, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta ja laki työttömyysturvalain HE 34/2010 vp StVM 8/2010 Lait tulivat voimaan Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta sisältää säännökset laitosten, viranomaisten ja elinten toimivallasta sekä tehtävistä ja sähköisestä tiedonvaihdosta sovellettaessa Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä Suomessa. Muiden lakien muutokset johtuvat Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädännön uudistuksesta. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 :n HE 22/2010 vp StVM 6/2010 vp Laki tuli voimaan Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja ei voida enää käyttää Kansaneläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöiden piiriin kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden Kansaneläkelaitoksen avustamien kuntoutuslaitosten perusparannusmenoihin ja käyttöavustuksiin. Lain voimaantulosäännöksessä säädetään harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista maksettujen avustusten palautusvelvollisuudesta, jos avustuksen saaneen säätiön omistama kuntoutuslaitos siirtyy toiselle omistajalle, lopettaa toimintansa tai muuttaa toimintaansa oleellisesti. Momentti 5 Momentti 4/2010

6 momentti 4_10.fm Page 6 Thursday, May 20, :26 AM Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 :n HE 35/2010 vp YmVM 4/2010 vp Laki tuli voimaan Kunnat voivat tehdä niin kutsuttujen 10 prosentin suhdanneluonteisten korjausavustusten myöntämispäätöksiä kuluvan vuoden elokuun loppuun asti. Tämän jälkeen voidaan myöntää vain energiapainotteisia suhdanneluonteisia avustuksia. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 37/2010 vp) laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta sisältää säännökset avopuolisoiden omaisuuden erottelusta ja yhteistalouteen annetun panoksen hyvittämisestä avoliiton päättyessä. Laissa määritellään avopuolisoiksi yhteistaloudessa asuvat parisuhteen osapuolet, joiden asuminen yhteistaloudessa on kestänyt vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Säännöksistä voi pääsääntöisesti sopia toisin. Perintökaaren 8 lukuun tehtävillä muutoksilla täydennetään avopuolison suojaa avoliiton päätyttyä siten, että avopuoliso voi saada harkinnanvaraista avustusta toimeentulonsa turvaamiseksi toisen avopuolison kuoleman jälkeen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Hallituksen esitys (HE 41/2010 vp) laeiksi arvonlisäverolain ja arvonlisäverolain väliaikaisesta Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että siinä säädetään rakentamispalvelujen ja päästöoikeuksien käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen on myyjän sijasta ostaja. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehdään matkatoimistopalvelun veron perusteen laskentatavan tekninen muutos. Arvonlisäverolakia muutetaan myös väliaikaisesti pykäläviittausten vuoksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääsääntöisesti vuoden 2011 huhtikuun alusta. Päästöoikeuksien käännetty arvonlisäverovelvollisuus ja matkatoimistopalvelun veron perusteen laskentatavan tekninen muutos on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan jo vuoden 2010 heinäkuun alusta. Hallituksen esitys (HE 42/2010 vp) laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta korvaa nykyisen kiinnitysluottopankkilain. Laissa säädetään vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen eli katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta, joka tulee mahdolliseksi myös talletuspankeille ja luottoyhteisöille kiinnitysluottopankkien lisäksi. Toimintaan on saatava Finanssivalvonnan lupa. Lisäksi kiinnitysluottopankki voi myöntää talletuspankille tai luottoyhteisölle väliluottoa. Väliluotto antaa talletuspankille ja luottoyhteisölle mahdollisuuden osallistua katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskuun ja siten edullisempaan varainhankintaan kuin laskemalla yksin liikkeeseen katetun joukkolainan. Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä lupamenettelystä, liikkeeseenlaskusta, taseriskien hallinnasta ja täytevakuuksista. Lisäksi Finanssivalvonnasta annettuun lakiin tehdään lisäys, jonka myötä luottoluokituslaitoksia valvotaan samalla tavalla kuin muita finanssimarkkinoilla toimivia. Hallituksen esitys (HE 43/2010 vp) laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista ja väliaikaisesta Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään väliaikaisesti säännös väliaikaisesta kansallisesta tuesta, jota maksetaan komission finanssi- ja talouskriisiä koskevan tiedonannon 2009/C 83/ 01 (muut. 2009/C 261/02) mukaisena tukena. Lisäksi lakiin tehdään Lissabonin sopimuksen voimaantulosta sekä lainsäädännön muutoksista aiheutuvia teknisluonteisia muutoksia. Väliaikaisen kansallisen tuen käyttöön otto edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. Hallituksen esitys (HE 44/2010 vp) henkilöstörahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Uuteen henkilöstörahastolakiin sisältyy kolme keskeistä muutosta. Henkilöstörahastoon voi siirtää myös tulospalkkiota voittopalkkioiden lisäksi. Työntekijä voi nostaa omaa rahasto-osuuttaan ilman viiden vuoden odotusaikaa. Lain soveltamisalaraja laskee 30 työntekijän yrityksestä 10 työntekijän yritykseen ja soveltamisala laajenee myös siten, että rahastoja voidaan perustaa kattavasti riippumatta työnantajan toimialasta. Hallituksen esitys (HE 45/2010 vp) Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välinen sopimus raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista allekirjoitettiin Riikassa lokakuussa Kahdenvälinen sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijamaahan. Sopimuksen nojalla 6

7 momentti 4_10.fm Page 7 Thursday, May 20, :26 AM varaston sijoitusmaan viranomaiset valvovat toisen sopijamaan lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta. Varaston sijoitusmaan viranomaiset hyväksyisivät ennakkoon kunkin yksittäisen varastointikohteen. Huoltovarmuusalan kahdenvälinen ja muu kansainvälinen yhteistyö täydentää Suomen kansallisen huoltovarmuuden turvaamista. Samalla Suomen huoltovarmuudesta vastaaville viranomaisille tarjoutuu mahdollisuus alan kokemusten vaihtoon ja muuhun yhteistyöhön. Hallituksen esitys (HE 46/2010 vp) laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista korvaa nykyisen terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista ja sillä pannaan täytäntöön Euroopan unionin lääkinnällisistä laitteista annetut kolme direktiiviä. Laki vastaa pitkälti nykyisen sääntelyn sisältöä. Kokonaan uuden lain säätämisellä pyritään kuitenkin selkeyttämään lainsäädäntöä. Lisäksi lain velvoittavat ja oikeuksia luovat säännökset saatetaan ajan tasalle. Lain tarkoituksena on edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käyttäjien sekä potilaiden turvallisuutta. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tulee täyttää niitä koskevat olennaiset vaatimukset ennen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Käyttöönotto edellyttää myös valmistuksen jälkeiseen aikaan kohdistuvien vaatimusten ja ohjeiden noudattamista. Keskeisimmät uudet säännökset koskevat ensisijaisesti laitteita ja tarvikkeita käyttävien henkilöiden ja potilaiden terveyden suojelua. Tähän liittyen edellytetään muun muassa, että kertakäyttöiseksi tarkoitettujen laitteiden uudelleenkäsittelyä ja markkinoille saattamista koskevat samat velvoitteet kuin kokonaan uusia laitteita. Laissa säädetään niistä vaatimuksista, joita terveydenhuollon toimintayksikön on noudatettava omassa laitevalmistuksessaan. Lisäksi laki koskee aikaisemmasta poiketen myös terveydenhuollossa käytettäviä ohjelmistoja. Hallituksen esitys (HE 47/2010 vp) laiksi varainsiirtoverolain 14 :n Varainsiirtoverolakiin tehdään maatalouden rakennetukia koskevan sääntelyn edellyttämät muutokset. Maatilatalouden kehittämisrahastosta nojalla maataloustarkoituksiin tapahtuvan valtion maan luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovutaan. Maatalouden rakennetuista mukaiseen kiinteistön hankkimista varten myönnettyyn korkotukilainaan liittyvää verovapautta sovelletaan vain nuoren viljelijän aloitustuen yhteydessä. Maatalouden rakennetuista mukaisena investointitukena myönnettyihin korkotukilainoihin liittyvästä verovapaudesta luovutaan. Hallituksen esitys (HE 48/2010 vp) laiksi tieliikennelain Tieliikennelain säännöksiin tehdään muutoksia, joilla yhdenmukaistetaan jalkakäytävää ja pyörätietä koskevia määritelmiä. Pysäyttämis- ja pysäköintikieltoa koskeviin sääntöihin lisätään pysäyttämis- ja pysäköintikielto viittä metriä ennen pyörätien jatketta. Pihakadulla ajamista koskevaa sääntöä muutetaan siten, että pihakaduksi voidaan merkitä myös katu, jolla moottoriajoneuvojen läpiajo sallitaan. Tienpidossa käytettävän ajoneuvon kuljettajalla on oikeus poiketa kävelykadun ja tunnelin liikennesäännöistä. Lisäksi muutetaan toimivaltainen viranomainen, joka määrää henkilön erikoiskuljetuksen liikenteen ohjaajaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä Hallituksen esitys (HE 49/2010 vp) laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta Laki sisältää säännökset Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksen tehtävistä, nimestä, keskuksen ohjauksesta ja johtamisesta sekä valtuutuksen tarkempien säännösten antamisesta. Keskuksen nimi on Salmia. Keskus jatkaa Työvoimaopiston toimintaa, jota koskeva laki (929/ 1973) kumotaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä Hallituksen esitys (HE 50/2010 vp) laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien Takuueläke on uusi taloudellinen tukimuoto, jolla turvataan Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo, jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Takuueläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija saa vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä ja että hänen lakisääteiset eläkkeensä yhteenlaskettuna jäävät alle takuueläkkeeksi määritellyn tason. Takuueläke korvaa vähimmäistoimeentulon turvaavana etuutena maahanmuuttajan erityistuen. Täysimääräinen takuueläke on 685 euroa kuukaudessa vuonna 2010 sovellettavassa tasossa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 51/2010 vp) laiksi tuomareiden nimittämisestä Tuomareiden nimittämisestä annettuun lakiin lisätään säännökset Suomen kansallisten ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin. Avoinna olevista tuomarin ja jäsenen tehtävistä, joihin Suomi nimeää yhden tai useamman kansallisen ehdokkaan, on pääsääntöisesti ilmoitettava julkisesti. Ehdokasasettelun valmistelemiseksi perustetaan asiantuntijaneuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta arvio tehtävään ilmoittautuneet ja antaa heistä lausunnon. Ehdokkaat nimetään toimivaltaisen ministeriön esittelystä pääsääntöisesti valtioneuvoston yleisistunnossa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä Momentti 7 Momentti 4/2010

8 momentti 4_10.fm Page 8 Thursday, May 20, :26 AM Hallituksen esitys (HE 52/2010 vp) laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä 30 :n Velkajärjestelylain 30 :ää muutetaan niin, että maksuohjelman pääsääntöinen kesto on nykyisen viiden vuoden sijasta kolme vuotta. Niin sanotut nollaohjelmat, joissa velallisella ei ole lainkaan maksuvaraa, säilyvät viiden vuoden pituisina, paitsi jos velallisen maksukyky puuttuu pysyvästi esimerkiksi sairauden vuoksi. Silloin, kun velalliselle on myönnetty velkajärjestely esteestä huolimatta (esimerkiksi kevytmielinen velkaantuminen), maksuohjelman kesto olisi viisi vuotta, lukuun ottamatta tilannetta, jossa velallisen maksukyky puuttuu pysyvästi. Hallituksen esitys (HE 53/2010 vp) laeiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista sekä viestintähallinnosta 2 :n Suojelupoliisille annetaan tehtäväksi huolehtia kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen perusteella tehtävästä elinkeinonharjoittajan luotettavuuden selvittämisestä (yhteisöturvallisuusselvitys) sekä sen perusteella tehdyistä arvioista niin sanotuissa siviilipuolen asioissa. Pääesikunta huolehtii yhteisöturvallisuusselvitysmenettelystä puolustushallinnon alaan kuuluvissa asioissa. Tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen turvallisuuteen liittyvistä arviointitehtävistä vastaavaksi viranomaiseksi säädetään Viestintävirasto. Uuden tehtävän vuoksi muutetaan myös viestintähallinnosta annettua lakia. Salassapitosäännös muotoillaan uudelleen. Salassapitovelvollisuuden laajuus olisi riippuvainen siitä, mitä kansainvälinen tietoturvallisuusvelvoite kulloinkin edellyttää. Hallituksen esitys (HE 54/2010 vp) laiksi rikoslain 2c luvun Rikoslain säännöksiä ehdonalaisesta vapauttamisesta täsmennetään. Lisäksi selkeytetään säännöksiä vankien rangaistusaikojen laskemisesta. Keskeisimmät muutokset koskevat sitä, kuinka elinkautisvangin vankilassaoloaika määräytyy. Samalla muutetaan alle 21- vuotiaana rikoksensa tehneen elinkautisvangin aikaisinta mahdollisuutta hakea päästämistä ehdonalaiseen vapauteen. Rangaistusajan laskemiseen liittyviä säännöksiä myös täsmennetään. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä Hallituksen esitys (HE 55/2010 vp) laiksi tapaturmavakuutuslain Tapaturmavakuutuslain vakuutusmaksua koskevat säännökset uudistetaan. Vakuutusmaksuperusteet laaditaan siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa tapaturma- ja ammattitautiriskiin ja odotettavissa oleviin kustannuksiin sekä vakuutettujen edut turvaavat. Työnantajan ennalta ehkäisevä työturvallisuustyö otetaan huomioon myös pientyönantajan vakuutusmaksun määräytymisessä. Maksuperusteita on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutusyhtiön vakuutuksenottajiin. Vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua lisätään laajentamalla vakuutuksen siirtotilanteessa vakuutusyhtiön oikeutta saada vakuutustarjouksen tekemiseksi tarpeelliset työnantajan palkka- ja tapaturmavahinkotiedot. Suurvahingosta aiheutuvat 75 miljoonaa euroa ylittävät korvauskustannukset siirretään kaikkien tapaturmavakuutusyhtiöiden yhteisesti rahoitettaviksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Suurvahingon rahoittamista koskeva muutos on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 56/2010 vp) Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta ja laiksi rikoslain 48a luvun Luonnonsuojelua koskeva liite II sisältää uudistetun version alkuperäisestä liitteestä II. Muutokset verrattuna aikaisempaan liitteeseen ovat pitkälti teknisiä. Ympäristövastuuta koskeva liite VI sisältää määräykset ympäristöonnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja niihin varautumisesta sekä toimenpiteistä jo tapahtuneen ympäristöonnettomuuden torjumiseksi. Siinä määrätään, mikä taho vastaa ympäristöonnettomuuden torjuntatoimien suorittamisesta ja kustannuksista. Toimenpiteen 4(2004) tavoitteena on varmistaa Etelämanneralueen turismin ja muun hallituksesta riippumattoman matkustuksen turvallisuus. Etelämantereen ympäristönsuojelusta annettua lakia muutetaan siten, että kyseisten liitteiden ja toimenpiteen asettamat velvoitteet tulevat kansallisesti täytetyiksi. Lisäksi lakia muutetaan siten, että lain mukainen lupaviranomaistehtävä siirretään ympäristöministeriöltä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Laitonta kajoamista mineraaliesiintymään koskeva rangaistussäännös siirretään samalla rikoslakiin. Hallituksen esitys (HE 57/2010 vp) vuoden 2010 toiseksi lisätalousarvioksi Määrärahoihin tehdään 1,6 miljardin euron lisäys Kreikan tasavallalle myönnettäviin lainoihin. Vuoden 2010 toinen lisätalousarvioesitys on siten 1,6 miljardia euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2010 ehdotetaan yhteensä 13,9 miljardia euroa. Hallituksen esitys (HE 58/2010 vp) laiksi tavaramerkkilain Tavaramerkkilakia muutetaan siten, että tavaramerkin hakijan ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijan asiamiehen kotipaikka tulee olla Euroopan talousalueella. Rekisteröinnin estettä koskevaa säännöstä 8

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 7. 13.12.2013/50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/16.12.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 15 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot