Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Jäkälä ja Lea Mäkelä. Käsitellyt asiat 13 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Luhtosen asiassa Sivu 29

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Kari Immonen puheenjohtaja Lea Mäkelä jäsen pk. tarkastaja Jaakko Nopanen esittelijä Pentti Eteläpää kh edustaja Tuula Jäkälä varajäsen pk.tarkastaja Poissa Tuula Kauppi jäsen Allekirjoitukset Kari Immonen Puheenjohtaja Jaakko Nopanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Tuula Jäkälä Lea Mäkelä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Teknisellä osastolla rakennustarkastaja Jaakko Nopanen

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Lupa- ja toimitusjaosto Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Luhtosen asiassa 774/10/2015 Lupatoja Lupatoja Valmistelija: Jaakko Nopanen, , Tilan Luhtavuori RN:o 3:41 Pettilän kylässä omistaja on jättänyt Savitaipaleen rakennuslautakunnalle (= lupa- ja toimitusjaosto) päivätyn kirjeen, jossa hän tiedustelee naapuritontille Luhtonen RN:o 3:28 rakennetun savusaunan rakennuspaikan oikeellisuutta. Kirjeessä hän ei vaadi rakennuksen siirtoa tai purkua, mutta vaatii savusaunan käyttötarkoituksen muuttamista sellaiseksi, että se voi sijaita entisellä paikalla. Tilalle Luhtonen rakennettu savusauna sijaitsee noin 5 metrin etäisyydellä naapureiden välisestä rajasta ja noin 16,5 metrin etäisyydellä Luhtavuori tilan 15 m2:n suuruisesta varastorakennuksesta. Savusauna on saanut rakennusluvan nro 156/1996, myönnetty Loppukatselmus on pidetty Loppukatselmuksessa ei ole mainintaa saunan väärästä sijainnista, eikä rakennustarkastaja yleensä sitä enää havainnoi tai huomaa. Olettaa, että rakennusluvassa asetettu etäisyysvaatimus on täytetty. Tila Luhtonen on nyt myynnissä. Rakennuslupaprosessi: Kunnan arkistossa olevien rakennuslupa-asiakirjojen mukaan hakija on esittänyt savusaunan sijoittamista 5 metrin etäisyydelle naapurin rajasta, mutta rakennustarkastaja on tehnyt lupapiirustukseen punakynämerkinnän vaatien rakennuksen sijoittamista vähintään 15 metriä rajasta. Rakennus on kuitenkin rakennettu alun perin esitettyyn 5 metrin etäisyyteen rajasta. Rakennuksen sijainnin maastoon merkitsemisestä ei ole pöytäkirjaa. Lupaprosessin aikana naapuria ei ole kuultu. Oikeusohje: Silloin voimassa olleen Rakennuslain (370/58) 143 :n mukaan Tulenvaarallista rakennusta kuten pajaa ei saa rakentaa 15 metriä lähemmäksi naapurin maata tai vuokra-aluetta eikä 20 metriä lähemmäksi naapurin rakennusta. Naapuri ei ole antanut laissa edellytettyä suostumusta savusaunan sijoittamiselle laista poikkeavalle etäisyydelle rajasta. Kuuleminen: Savusaunan omistaja on toimittanut kuntaan päivätyn kuulemiskirjeen, jossa hän tuo esiin seuraavaa:

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Ensiksi hän toteaa, että Luhtavuori tilan omistaja ei ole sellaisessa asemassa, että hänellä olisi oikeus vaatia ao. savusaunan käytttötarkoituksen muuttamista. Naapuri ei esitä mitään perustetta sille, että hänellä tällainen oikeus olisi. Toiseksi hän toteaa, että savusaunan rakentamista aloitettaessa 1998, savusaunan valmistuessa 2001 ja savusaunasta Savitaipaleen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle selvityspyynnön saapuessa 2014 on kiinteistön Luhtonen rajanaapurina ollut sama omistaja. Hän on hyväksynyt savusaunan rakennuspaikan jättämällä reagoimatta rakennuspaikkaan savusaunan valmistumisen jälkeen kohtuullisessa ajassa. Hän on reagoinut asiaan vasta 13 vuotta saunan valmistumisen jälkeen. Koko savusaunan valmiinaoloajan rakennuksen sijainnista ei ole ollut riitaa. Vasta sen jälkeen kun tilaa Luhtonen on alettu myydä naapuri on reagoinut savusaunan sijaintiin. Edellä esitetyn perusteella savusaunan rakennuspaikan oikeellisuudesta ei ole epäselvyyttä, toisin kuin naapuri väittää. Vastaaja on pyrkinyt parantamaan savusaunan paloturvallisuutta selvittämällä asiaa Savitaipaleen palotarkastajan kanssa. Palotarkastaja on luvannut toimittaa kirjalliset ohjeet, joita tulee noudattaa savusaunaa lämmitettäessä.. Kuntaliiton kannanotto: Kuntaliitto ei ole antanut varsinaista lausuntoa, mutta Alueet- ja yhdyskunnat-yksikön johtava lakimies on antanut sähköpostilla pyydettyjä kommentteja asiasta: " Koska rakennukselle ei ole myönnetty lupaa 5 m päähän rajasta niin kyse on luvattomasta rakennuksesta, joka tulee siirtää luvan mukaiseen paikkaan tai hakea sille uutta lupaa. Vaikka saunan rakentamisesta on kulunut jo lähes kaksikymmentä vuotta, ei kulunut aika ole kuitenkaan esteenä velvoitteen asettamiselle. Paloturvallisuuden edellyttämät suojaetäisyydet edellyttävät rakennuksen siirtämistä. Viranomainen ei voi perustaa päätöstään ehtoon, jolla edellytetään muuttamaan rakennuksen käyttötarkoitusta ". Paloviranomaisen lausunto: Paloviranomaisen lausuntoa ei ole vielä saatu. Se esitellään kokouksessa. SOVELLETTAVAT OIKEUSSÄÄNNÖT: Maankäyttö- ja rakennuslain 182 Uhkasakko ja teettämisuhka Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä asianomainen ministeriö markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. Ehdotus: Jaakko Nopanen, , Lupa- ja toimitusjaosto toteaa, että savusaunan sijainti ei ole myönnetyn rakennusluvan mukainen. Luvan hakija on jättänyt noudattamatta rakennustarkastajan edellyttämän etäisyysvaatimuksen naapurin rajasta. Lupa - ja toimitusjaosto velvoittaa Luhtosen tilan omistajan nyt asetettavan juoksevan sakon uhalla siirtämään savusaunan pois alueelta mennessä. Juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä on tuhat (1000) euroa ja lisäerä jokaiselta yhden kuukauden ajanjaksolta, jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu, on neljäsataa (400) euroa. Kunnanvaltuuston hyväksymän rakennusvalvontataksan 17 :n mukainen maksu rakennusvalvonnan viranomaistoimielimen päätöksestä, jolla on asetettu velvoite, on 200 euroa. Jos kiinteistö tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva maininta tai tiedottamisesta huolehdittava muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on ilmoitettava kirjallisesti Savitaipaleen kunnan rakennusvalvontaan luovutuksensaajan nimi ja osoite. Kun säännösten ja määräysten vastaista tekoa on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä, ja kun yleinen etu ei vaadi syytteen nostamista, niin lupaja toimitusjaosto päättänee olla ilmoittamatta nyt tekemästään päätöksestä poliisille esitutkintaa varten (MRL 186 ). Pöytäkirjanote lähetetään saantitodistuksella savusaunan rakennuspaikan omistajalle. Sovelletut oikeusohjeet Tekstissä mainittujen lisäksi Uhkasakkolaki 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 23 ja 24 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti Lupatoja Veijo Hongan kuolinpesä / Aleksi Honka on tehnyt päivätyn valituksen Itä-Suomen Hallinto-oikeudelle. Siinä hän vaatii, että lupa- ja

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ toimitusjaoston tekemä päätös todetaan perusteiltaan virheelliseksi päätöksen syntyyn vaikuttaneiden virheiden ja virheellisen lainsoveltamisen vuoksi. Mikäli lupa- ja toimitusjaoston päätöstä ei todeta virheelliseksi, valittaja vaatii, että päätöstä muutetaan siten, että todetaan savusaunan olevan rakennettu sen mukaan kuin Savitaipaleen kunta on rakentajalle ohjeistanut ja rakennusluvassa määrätyin ehdoin. Lisäksi hän vaatii, että savusauna todetaan rakennusluvan mukaiseksi, kuin mitä Savitaiapleen kunta on rakennustarakstajansa toimesta maastoon merkinnyt ja katselmuksessa todennut rakennusluvanmukaiseksi ja että tästä syystä Savitaipaleen kunta on vastuussa kaikista niistä kustannuksista, joita aiheutuisi siitä, että savusaunan todetaan olevan rakennettu väärään paikkaan; vaatii, että naapurin katsotaan antaneen suostumuksensa savusaunan sijainnille, koska ei ole reagoinut savusaunan sijaintiin kuin vasta yli kymmenen vuotta savusaunan valmistumisen jälkeen; ja vaatii, että Savitaipaleen kunta korvaa kaikki prosessista valittajalle aiheutuneet ja aiheutuvat kustannukset kustannukset. Hallinto-oikeus pyytää asian käsittelyä mennessä. Ehdotus: Lupa- ja toimitusjaosto esittää pyydettynä lausuntonaan valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista seuraavaa: Valituksen alaisen päätöksen syntyprosessi Kunnalla ei ollut tiedossa, että asianosainen on kuolinpesä eikä Aleksi Honka. Rakennusluvan haku Rakennusluvan hakijalle on lähetetty lupapäätös ja siihen aina kuuluvat allekirjoitetut, leimatut suunnitelmat. Rakennustarkastaja on tehnyt lupapäätökseen kuuluvaan asemapiirustukseen punakynällä korjauksen vaatimuksesta, että rakennuksen tulee sijaita vähintään 15 metriä rajasta. Näin ollen, rakennuslupapäätöksessä on ollut merkintä rakennusluvan määräysten mukaisista vaatimuksista. Lupapiirustus Kts edellinen. Lisäksi lupa- ja toimitusjaosto toteaa, että valittajan valitusasiakirjoissa ei ole rakennuslupapäätöksen leimattua virallista asemapiirustusta, jossa on esitetty 15 metrin etäisyysvaatimus naapurin rajasta. Savitaipaleen kunta toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle rakennusluvassa olleen leimatun asemapiirustuksen. Päätöksen teossa noudatettu oikeusohje

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Kyseessä on kirjoitusvirhe puhtaaksikirjoitusvaiheessa. Sana Rakennusasetus on muuttunut sanaksi Rakennuslaki. Käsittely on perustunut Rakennusasetuksen ( /266) 143 :ään. Naapurin suostumus Rakennuslupa-asiakirjojen mukaan naapuri ei ole antanut suostumusta rakentaa savusaunaa määräysten vastaiselle etäisyydelle rajasta ja toisesta rakennuksesta. Lupa- ja toimitusjaoston tekemään päätökseen ei ole vaikuttanut naapurin suostumus tai suostumuksen puute. Päätös on tehty sillä perusteella, että rakennus sijaitsee rakennusluvan ja Rakennusasetuksen 143 :n vastaisesti. Lupa- ja toimitusjaoston käsityksen mukaan, ajan kuluminen ei ole tehnyt palovaarallisen savusaunan sijaintia lailliseksi. Valittaja on vedonnut Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätökseen KAS-2001-L , A5099. Lupa- ja toimitusjaoston käsityksen mukaan asia ei ole vertailukelpoinen, koska siinä päätöksessä on tarkoitettu tavanomaista saunaa, ei palovaarallista savusaunaa, joka lisäksi sijaitsee liian lähellä toista rakennusta. Sijainnin merkitseminen Savitaipaleen kunnan arkistoista ei ole löytynyt sijainnin merkitsemispöytäkirjaa eikä sitä ilmeisesti ole löytynyt rakennusluvan hakijaltakaan. Pöytäkirjasta toinen kappale annetaan aina rakennusluvan hakijalle. Loppukatselmus Loppukatselmuksessa ei ole havaittu savusaunan lupaehdoista poikkeavaa sijaintia. Savusaunan sijainnin rakennusluvanmukaisuus Lupa- ja toimitusjaoston mukaan savusaunan sijainti ei ole rakennusluvan mukainen. Vrt. tämän lausunnon kohdat Rakennusluvan haku ja Lupapiirustus. Rakennusvalvontataksa Kunnan hyväksymän taksan mukaan rakennusvalvonnan viranomaistoimielimen päätöksestä peritään 200 päätöksen kohteelta. Uhkasakko Uhkasakkovaatimus perustuu luvanvastaisen rakennuksen poistamiseen / siirtämiseen. Uhkasakkolaki 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 23 ja 24. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/ Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HvalL 3 :n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen: Savitaipaleen kunnanhallitus Kirkkotie 6, SAVITAIPALE fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2.krs,70100 Kuopio (PL Kuopio) fax puh Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää Markkinaoikeus: Radanrakentajantie 5, Helsinki, fax Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Fabianinkatu 15, Helsinki, fax Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot