KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Nimi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA klo 16:25-17:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Nimi Tehtävä Lisätiedot Hoffrén Päivi Inkeri Hyvönen Heikki Antero Jokela Antti Aatami Kinnunen Kaija Elina Kilpeläinen Jouni Albert Kasperi Kyllönen Seija Lea Tellervo Sallinen Sointu Marketta Seppänen Teuvo Johannes puheenjohtaja Varapuheenjohtaja jäsen jäsen Jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT Kanniainen Mikko Kalevi kaup.hall. edust. Heikkilä Timo Tapani esittelijä, siht. Heikkinen Onni perusopetuksen klo esimies Vilén Seppo Kontion koulun rehtori klo POISSA Komulainen Eija Tuulikki Jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 90 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirasto, klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Hyvönen ja Teuvo Seppänen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mikir jai millamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Päivi Hoffrén Tarkastusaika Allekirjoitukset Heikki Hyvönen Teuvo Seppänen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa, klo Virka-asema Allekirjoitus Timo Heikkilä Sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta KOKOUSAI KA klo 16:25-17:32 KOKOUS PAIK KA Kaupunginvirasto, Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 90 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT ALUEKOULUTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI 156 liitteet 93 LENTIIRAN KOULUN VUOSISUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN KOULUTAPATURMASSA VAHINGOITTUNEEN HAMMASVAURION 159 KORVAAMI NEN 95 KONTION KOULUN OPETTAJAKUNNAN KANNANOTTO 160 liite 96 SIVISTYSPALVELUJEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA liitteet ILMOITUSASIAT 163 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa, klo Merk. PÄIVI HOFFRÉN Päivi Hoffrén Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SLTK 90 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT SLTK 91 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Hyvönen ja Teuvo Seppänen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta ALUEKOULUTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI SLTK 92 Sivistyspalvelujen toimialan esimies Sivistyslautakunta on kokouksessaan valinnut työryhmän valmistelemaan Kuhmon perusopetuksen aluekouluverkkoa. Aluekoulu mallin tuli olla valmiina lokakuun 2009 loppuun mennessä. Työryhmään sivistyslautakunta valitsi seuraavat jäsenet. Puheenjohtajaksi sivistyslautakunta valitsi sivistyspalvelujen toimialan esimiehen Timo Heikkilän ja jäseniksi sivistyslautakunnan puheenjohta jan Väinö Kärnän, sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan Heikki Hy vösen, kaupunginhallituksen edustajan sivistyslautakunnassa Mikko Kan niaisen, sivistyslautakunnan jäsenen Jouni Kilpeläisen, perusopetuk sen esimiehen ja Tuupalan koulun rehtorin Onni Heikkisen ja Kontion koulun rehtorin Seppo Vilénin. Lisäksi sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan työryhmän jä senyydestä estyneen Väinö Kärnän tilalle työryhmään sivistyslautakun nan jäsenen Päivi Hoffrénin. Työryhmä on kokoontunut yhteensä 7 kertaa ja järjestänyt Pohjois-Kuh mon aluekoulumallin ratkaisemiseksi huoltajien kuulemistilaisuudet Ii vantiirassa ja Lentiirassa sekä osallistunut Iivantiiran ja Lentiiran kylä yhdistysten puheenjohtajien aloitteesta järjestettyyn Pohjois-Kuhmon kyläyhdistysten yhteiseen kokoontumiseen. Lisäksi työryhmän jäsenet vierailivat sekä Lentiiran, että Iivantiiran kouluilla. Sivistyslautakunta esitti tekniselle lautakunnalle, että se selvittäisi syyskuun 2009 loppuun mennessä Seilosen, Lentuan, Hietape rän, Timoniemen ja Iivantiiran koulujen teknisen kunnon ja mahdolliset korjaustarpeet. Kyseinen selvitys on liitteenä. Työryhmän toimeksiantona oli valmistella Kuhmon perusopetuksen aluekouluverkkoa. Työryhmä esittää väliraportissaan seuraavaa. 1. Haja-alueen oppilasmäärien jyrkkä pudotus lähes 25 % lukuvuodesta lukuvuoteen sekä kaupungin talouden ta sapainottamistarpeet aiheuttavat tarpeen kouluverkon suunniteltua nopeampaan sopeuttamiseen.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Työryhmä esittää, että jo lukuvuonna Kuhmossa toimi si enää 3 koulua taajama-alueen ulkopuolella. Kaupunginvaltuusto päättää haja-alueen kouluverkosta vuoden 2010 aikana. Työryhmä esittää että kouluverkon tulisi olla alueellisesti mahdolli simman kattava ja toimintaansa jatkavat koulut sijaitsisivat liiken teellisesti keskeisillä paikoilla. 1. Työryhmä esittää sivistyslautakunnalle, että se saisi jatkoaikaa huhti kuun 2010 loppuu asti ja sivistyslautakunta esittäisi kaupunginhalli tukselle, että se täydentäisi työryhmää nimeämällä siihen edusta jan/edustajia kaupungin keskushallinnosta. Lisätietoja antaa sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä puh Toimialan esimiehen päätösehdotus: 1. Sivistyslautakunta päättää, että työryhmälle myönnetään jatko-aikaa huhtikuun 2010 loppuun lopullisen esityksen valmistelua varten. 2. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se nimeäisi työryhmään edustajan/ edustajia kaupungin keskushallinnosta. Kaupun ginhallituksesta työryhmässä on tällä hetkellä jo 2 jäsentä. 3. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Len tii ran koulun lakkauttamisesta tehty toimeenpanopäätös tehtäisiin uu del leen ja Lentiiran koulu lakkautettaisiin , koska kaupun gin hallituk sen tehty toimeenpanopäätös on tullut pätemättömäk si. Toimeenpanopäätös on tullut pätemättömäksi, koska asiasta tehtyyn kunnallisvalitukseen liitettyyn hakemukseen asian toimeenpanon kieltä mi sestä ei saatu päätöstä riittävän ajoissa Oulun hallinto-oikeudelta ja kou lun toiminta aloitettiin Lentiirassa. Päätös toimeenpanoluvasta saatiin , mutta oppilaiden oikeus turvan kannalta oli välttämätöntä, että päätös siitä missä koulunkäynti aloi te taan tehtiin ennen kyseistä päivää. Uusi toimeenpanopäätös vaaditaan kuntaliiton lakimiehen Riitta Myl lymäen asiasta antaman lausunnon mukaan. Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli asiantuntijoina perusope tuk sen esi mies, Tuupalan koulun rehtori Onni Heikkistä ja Kon tion kou lun rehtori Seppo Viléniä.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Päätös: Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Liitteet Haja-alueen koulujen kunto-arvio 2009 Aluekoulutyöryhmän väliraportti

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta LENTIIRAN KOULUN VUOSISUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SLTK 93 Kontion koulun rehtori Sivistyslautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt perusopetuksen vuosi suunnitelman lukuvuodeksi kokouksessaan pykä lässä 86. Kokonaisuuteen si sältyy jokaista koulua koskeva oma osa. Lentiiran koulun vuosisuunnitelmassa todettiin, että syyslukukausi päättyy Vuosi suunnitelman valmisteluvaiheessa oli val mistauduttu siihen, että kou lutyö Lentiiran koululla lakkaa viikon 42 loppuun eli Liitemateriaalissa todettiin, että vuosisuunni telmaa täydennetään, mikäli koulutyö jatkuu syysloman jälkeen. Lentiiran koulun oppilaiden huoltajille on ilmoitettu kirjallisesti, että kou lu työ jat kuu koululla syysloman (viikko 43) jälkeen myöhemmin tar ken tu vaan ajankohtaan saakka. Vuosisuunnitelmaa on täydennetty. Lentiiran koulun täydennetty vuosisuunnitelma on lautakunnan jäsen ten nähtävillä vapaa-aika palveluiden kanslisti Raija Kilposen työhuo neessa kaupunginvirastolla. Lisätietoja antaa kyläkoulujen esimies, rehtori Seppo Vilén, puh Kontion koulun rehtorin esitys: Sivistyslautakunta hyväksyy Lentiiran koulun täydennetyn vuosisuun nitelman. Toimialan esimiehen päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kontion koulun rehtorin esityk sen. Päätös: Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta KOULUTAPATURMASSA VAHINGOITTUNEEN HAMMASVAURION KORVAAMINEN 194/9/91/2009 SLTK 94 Sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä Kuhmon Yhteislukiossa sattui koulutapaturma liikuntatun nilla, jolloin eräältä yhteis lukion oppilaalta katkesi hammas ja ham paan juuri. Tapahtuman jälkeen oppilas sai vaurioituneeseen ham paaseen juuri hoitoa. Mitään muuta hoitoa tuossa vaiheessa ei voitu an taa, kos ka ko. oppilaan hampaisto oli vielä kasvuvaiheessa. Kirjeessään ko. oppilas pyytää kaupungilta korvausta sattuneen ham masvaurion johdosta, koska hampaaseen on tullut nyt murtumakoh taan kipua ja turvotusta ja tut kimuksissa on todettu, että tapaturmassa vaurioituneen hampaan murtuma-alue märkii. Vaurioitunut hammas on röntgenkuvan ja kliinisen tutkimuksen perusteella korjaamatto massa kunnossa. Hammas on poistettava ja tilalle on asennettava imp lanttihammas. Kaupunki on korvausvelvollinen asiassa koska on todennettu, että ky seessä kouluaikana sattunut tapaturma ja Kuhmon Yhteislukio oli ta pahtuman ajankohdan aikaan kaupungin hallinnoimaa toimintaa. Lisätietoja antaa toimialan esimies Timo Heikkilä puh Esittelijän päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää sitoutua korvaamaan Kuhmon Yhteislukion liikuntatunnilla sattuneen tapaturman johdosta aiheutuvat hampaan pois tosta ja implantin asentamisesta aiheutuvat kulut. Päätös: Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta KONTION KOULUN OPETTAJAKUNNAN KANNANOTTO 189/9/91/2009 SLTK 95 Sivistyspalvelujen toimialan esimies Kontion koulun opettajakokous on lähettänyt sivistyslautakunnalle kan nanoton Kontion koulun peruskorjaussuunnittelun aloittamiseksi. Kannanotossaan Kontion koulunopettajakunta toteaa, että kiinteistöjen kunto on heikentynyt pikku hiljaa. Osa on kulumisen aiheuttamaa, osa rakenteissa olevia ongelmia. Koulussa on aistinvaraisesti havaittu sisäil maongelmia jo vuosien ajan. Työsuojelupiiri on tarkastuksissaan kiinnittänyt asiaan huomiota ja kau punki onkin joutunut tutkimaan asiaa tarkemmin. Ensimmäisissä tutkimuksissa rakennusten eri osista otetuissa sisäilma näytteissä todettiin raja-arvot ylittäviä etikkahappo ja 2-etyyliheksanooli- pitoisuuksia. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että sisäilman VVOC/VOC/MVOC- näytteissä on kosteus- ja mikrobivaurioita indi koivia yhdisteitä epätavanomaisina pitoisuuksina. Koska em. näytteet ylittivät raja-arvot, edellytti työsuojelupiiri kohteesta myös materiaalitutkimuksia. Materiaalitutkimusten yhteenvedon perusteella osassa tutkituista koh teista löytyi viitearvot ylittäviä määriä mikrobeja. Lisäksi tutkimuksessa varmentui em. tutkimuksen tulos sisäilmaan haihtuvien yhdisteiden ole massaolosta. Em. mainittujen ongelmien poistaminen ei onnistu vuosittaisten ylläpi tokorjausten yhteydessä ja opettajakunta esittääkin, että Kontion kou lun osalta tulisi käynnistää peruskorjaussuunnittelu mahdollisimman no peasti. Koska sivistystoimi on kiinteistössä työskentelevien henkilöiden työnan taja on katsottava, että sivistyslautakunnankin on kannettava huolta tilo jen saattamisesta asialliseen kuntoon. Kontion koulunoppilasennuste tuleville vuosille on suhteellisen hyvä muihin 1-6 luokkien kouluihin verrattuna. Esillä ollut mahdolli suus siir tää 5 6 luokkien opetus ensi vuosikymmenellä Tuupalan kou lulle ai heuttaisi oppilasmäärän pienenemisen, mutta siitäkin huolimatta tilo jen peruskorjaus olisi tarkoituksenmukaista.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Lisätietoja antaa toimialan esimies Timo Heikkilä puh Toimialan esimiehen päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että esitettäessä vuosien talous- ja investointisuunnitelmaa siihen varattai siin määrärahat Kontion koulun peruskorjauksen suunnitteluun ja mah dolliseen toteuttamiseen, koska kiinteistön sisäilmaan todistetus ti haihtuvat epäpuhtaudet ai heut ta vat terveysongelmia kiinteistössä työskente le ville op pi laille ja opettajille. Sivistyslautakunta päätti liittää pöytäkirjaan tämän asian kohdalle Kon tion koulun opettajakunnan lähettämän kirjeen. Päätös: Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuk sen. Liitteet Opettajakunnan kannanotto Kontion koulun peruskorjaussuunnitte lun aloittamiseksi

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta SIVISTYSPALVELUJEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA SLTK 96 Sivistyspalvelujen toimialan esimies Kuhmon kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti seuranta on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Sivistyspalvelujen toimialan vastuuyksiköiden talousarvioiden toteutu minen ajalta on ollut talousarvioiden mukaista. Lopullista toteutumaa on vaikea vielä ennakoida, kun esimerkiksi pe rusopetuksen osalta syyslu kukauden aikana aiheutuneita menoeriä ei ole vielä laskutettu. Lisätietoja antaa sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä puh Esittelijän päätösehdotus: Sivistyslautakunta toteaa tietoon saatetuksi sivistyspalvelujen toimialan talousarvion toteutumi sen ajanjaksolta Päätös: Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Liitteet Talousarvion toteutuminen Kulttuuritoimi Musiikkiopisto Perusopetus Vapaa-aikapalvelut Varhaiskasvatus

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT SLTK 97 Viranhaltijapäätökset 2009 sivistyspalvelujen toimialan esimies lokakuu vapaa-aikatoimenjohtaja lokakuu päivähoito elokuu-syyskuu Oulun lääninhallitus : Oulun läänin kuntien perusopetuk sen ja lukiokoulutuksen tunnuslukutiedot v Opetusministeriön tiedote : Joustavan perusopetuksen ra hoituskysely. Opetusministeriön tiedote : Perusopetuksen laadun kehit täminen, Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun val tionavustuksen hakeminen. Toimialan esimiehen päätösehdotus: Ilmoitusasiat saate taan sivis tyslautakunnalle tiedoksi. Päätös: Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ KUHMON KAUPUNKI Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Päätöspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Muutoksenhakukieltojen kunnallisvalitusta, kos ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Kuntalain 91 :n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä perusteet Pykälät 92, 93, 94, 95, 96 Koska seuraavista päätöksistä voi tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuk sen,päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskiel tojen perusteet (lainkohdat). OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: musviran- omainen ja oikaisuvaatimusaika Pykälä Asia Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Oikaisuvaatimusviranomainen, katuosoite, postiosoite: KUHMON KAUPUNKI Sivistyslautakunta PL 15 (Kainuuntie 82) KUHMO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja vali tusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus pykälä asia valitusaika 30 pv Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 PL OULU pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Hallintovalitus pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimitta minen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 6/2008 121 Suomenkielinen koulutuslautakunta15.12.2008 TID - AIKA 15.12.2008 klo 17:30-18:15 PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot