Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, Kauhava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava"

Transkriptio

1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, Kauhava Asiat Otsikko Sivu 79 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevien valmistelu- ja 157 suunnittelutoimenpiteiden aloittaminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa 82 Työterveyshuollon ehdotus sairauslomien hallintaprojektiksi Potilaslain mukaisten muistutusten tekeminen ja käsittely Lääkehuollon järjestäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa alkaen 85 Aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palkkahallinnon ohjelmiston versiopäivitys Vakuutusturvan muutokset Tiedoksi merkittävät asiat 173

2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ojanperä Harri 17:45-20:20 Puheenjohtaja Korkealaakso Heikki 17:45-20:20 Jäsen Pahkajärvi Jussi 17:45-20:20 Jäsen Kangas Marketta 17:45-20:20 Jäsen Keltto Pekka 17:45-20:20 Jäsen Kankaanpää Kari 17:45-20:20 Jäsen Salo Aulikki 17:45-20:20 Jäsen Liinamaa Johanna 17:45-20:20 Jäsen Alkio Juha 17:45-20:20 Jäsen Anttikoski Jari 17:45-20:20 Jäsen Löytömäki Elina 17:45-20:20 Jäsen Hanhisalo Maria 17:45-20:20 Jäsen Ala-Toppari-Peltola Eija 17:45-20:20 Muu Peitso Seija 17:45-20:20 Muu Haapala Terhi 17:45-20:20 Muu Pusa Anna-Kaisa 17:45-20:20 Muu Poissa Heino Pirjo Muu Mäkelä Kati Muu Lassila Arja Muu Muut Annala Anne 17:47-19:15 Muu Läsnä 81 ja 82 :n käsittelyn aikana Ormiskangas Leo 17:47-19:15 Muu Läsnä 81 ja 82 :n käsittelyn aikana Högfors Jan-Erik 17:47-18:24 Muu Kokous keskeytettiin täksi ajaksi Allekirjoitukset Harri Ojanperä puheenjohtaja Seija Peitso pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Juha Alkio Jari Anttikoski Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Johdon sihteerin huoneessa virka-aikana

3 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 79 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkistus Yhtymähallitus 80 Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Juha Alkio ja Jari Anttikoski. Kokous keskeytettiin klo Merkittiin, että keskeytyksen aikana kuultiin kutsuttuna HärmäMedin toi mi tus joh ta ja Jan-Erik Högforsia. Högfors poistui klo Kokousta jatkettiin klo

5 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevien valmistelu- ja suunnittelutoimenpiteiden aloittaminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa Yhtymähallitus voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa edellytettiin, että mi kä li työterveyshuolto toimii kilpailuilla markkinoilla, työ ter veys huollon sairaanhoito tulee yhtiöittää viimeistään Siir ty mä säännök sen 150 mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaan hoi to pal ve lut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. STM:n ( ) julkaiseman tiedotteen mukaan kuntien tulee heti aloit taa työterveyshuollon sairaanhoidon yhtiöittämistä koskevat valmis te lu- ja suunnittelutoimenpiteet, koska yhtiöittäminen on ko ko naisuu des saan pitkä prosessi, jossa on huomioitava varsin monia eri seik ko ja. Hyvän työterveyshuollon käytäntönä työterveyshuolto tulisi to teut taa yhtenä kokonaisuutena siten, että samat työterveyshuollon am mat ti hen ki löt ja asiantuntijat toteuttavat sekä ehkäisevää työ terveys huol toa että sairaanhoitoa. Kevään 2015 aikana Terveystalo ja HärmäMedi ovat käynet esit te lemäs sä toimintaansa johtoryhmässä. Lisäksi keskusteluja on käyty Sei nä joen Työterveyden kanssa. Tällä hetkellä Seinäjoen Työ tervey del lä ei ole mahdollisuutta laajentaa toimintaansa. HärmäMedin kans sa on käyty tarkentavia neuvotteluita kevään aikana tilanteen kar toit ta mi sek si. Ennen kuin työnantaja ratkaisee työterveyshuollon yhtiöittämisen, on hä nen neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavut ta mi sek si valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vai ku tuksis ta ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. En sim mäi nen neuvottelutilaisuus asian tiimoilta on sovittu työ terveys huol lon kanssa Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti tämän ja työnantajan välillä. Työntekijän pyynnöstä asian käsittelyyn voi osal lis tua myös henkilöstön edustaja. Jos asia koskee vain osaa hen ki lös tös tä, voidaan asia käsitellä asianomaisten henkilöiden kans sa tai henkilöstön osan edustajien kanssa. Laajakantoiset tai hen ki lös töä yleisesti koskevat asiat tullaan käsittelemään yh teis toimin ta eli mes sä. (Yhteistoimintalaki 5, /1138). Ennen yhteistoimintamenettelyn ( 6) aloittamista työnantajan tulee an taa asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen yh teistoi min ta me net te lys sä käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tar peel liset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja valmistautua käsi tel tä vään asiaan.

6 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Mikäli työterveyshuollon yhtiöittäminen toteutuu liikkeen luo vu tuk sena ( 11) on liikkeen luovuttajan (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen) ja luo vu tuk sen saa jan selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edus ta mia työntekijöitä luovutus koskee: 1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta; 2) luovutuksen syyt; 3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä 4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Yhtiöittämisen valmistelu aloitetaan yhtymähallituksen kokouksessa lähetekeskusteluna ja tavoitteena on valmistelutyön aloitta mi nen, valmistelutyöryhmän nimeäminen ja yhtiöittämisesityksen tuo mi nen elo-/syyskuun yhtymähallituksen kokoukseen, jotta ta lousar vios sa 2016 voidaan huomioida mahdolliset toiminnalliset muu tokset. Liitteenä 7 STM tiedote ja liitteenä 8 Kuntalaki 410/2015. Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa puh , johtava ylilääkäri Arja Lassila puh , hen ki lös tö- ja hoitotyön johtaja Terhi Haapala puh ja talous joh ta ja Seija Peitso puh , etu ni Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää, että 1. työterveyshuollon yhtiöittämistä koskeva valmistelu- ja suun nit telu työ aloitetaan sekä aloitetaan yhteistoimintamenettelyn mu kai nen neuvotteluprosessi henkilöstön kanssa, 2. nimetään työryhmä valmistelemaan asiaa. Työryhmään nimetään seu raa vat viranhaltijat kuntayhtymän johtaja An na-kai sa Pusa, johta va ylilääkäri Arja Lassila, henkilöstö- ja hoitotyön johtaja Terhi Haa pa la, talousjohtaja Seija Peitso, johtava työterveyslääkäri Leo Or mis kan gas ja työterveyshuollon osastonhoitaja Anne Annala sekä yh ty mä hal li tuk sen edustus. Yhtymähallitus päättää asettaa neuvotteluiden aikataululliseksi tavoit teek si seuraavan käsittelyn elo-syyskuun yhtymähallituksessa, jos sa käsiteltäsiin päätösehdotus yhtiöittämisestä. Pykälien 81 ja 82 osalta kutsuttuina asiantuntijoina kuultiin johtavaa työ ter veys lää kä ri Leo Ormiskangasta ja työterveyshuollon osas tonhoi ta ja Anne Annalaa. He poistuivat ennen tämän pykälän kes kus te-

7 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus lua ja päätöksentekoa klo Keskustelun jälkeen kuntayhtymän johtaja muutti päätösesitystä siten että alkuperäisen päätösesityksen 3. mom. poistetaan. Päätös: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän joh ta jan muutetun päätösesityksen. Yhtymähallitus päättää, että 1. työterveyshuollon yhtiöittämistä koskeva valmistelu- ja suun nit telu työ aloitetaan sekä aloitetaan yhteistoimintamenettelyn mu kai nen neuvotteluprosessi henkilöstön kanssa. 2. Nimetään työryhmä valmistelemaan asiaa. Työryhmään nimetään seu raa vat viranhaltijat: kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa, johta va ylilääkäri Arja Lassila, henkilöstö- ja hoitotyön johtaja Terhi Haa pa la, talousjohtaja Seija Peitso, johtava työterveyslääkäri Leo Or mis kan gas ja työterveyshuollon osastonhoitoja Anne Annala. Yhty mä hal li tuk sen edustajina työryhmään nimetään Jussi Pahkajärvi, Eli na Löytömäki, Juha Alkio, Harri Ojanperä sekä Johanna Lii namaa.

8 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Työterveyshuollon ehdotus sairauslomien hallintaprojektiksi Yhtymähallitus Kuntayhtymä sai perustamisvaiheessa varsin haasteellisen pe rin nön sairauspoissaolojen osalta. Tehdyn selvityksen mukaan kun ta yh ty män sairauspoissaolot olivat 21,0 päivää v. 2008, jolloin kun ta yh ty mä toimi vielä pelkästään perusterveydenhuollon kun ta yhty mä nä. Jäsenkunnista siirtyvien henkilöiden osalta sai ra us pois saolo päi vät jäsenkunnissa olivat v seuraavat: Alahärmä 33,0, Evi jär vi 45,1, Kauhava 26,2, Kortesjärvi 27,6, Lappajärvi 18,1 ja Ylihär mä 21,7. Mainittakoon, että Kauhavan seudun kan san ter veystyön kuntayhtymässä sairauspoissaolot muutosta edeltäneinä vuo sina olivat päivään/vuosi. Kolmena ensimmäisenä toimintavuonna sairauspoissaolot vähenivät kes ki mää rin n. 2 päivällä/toimintavuosi. V tilanne kääntyi kuiten kin huonompaan suuntaan ja sairauspoissaolot lisääntyivät selväs ti. Kesällä 2012 selvitettiin sai ra us pois sa olo jen jakautuminen alku vuo den osalta. Selvityksessä todettiin, et tä valtaosalla ei ollut saira us pois sa olo ja lainkaan tai poissaoloja oli kor kein taan muutama päi vä. Sairauspoissaolot kasaantuvat %:lle työntekijöistä. Toi men pi tei tä suunniteltaessa on toki otettava huo mi oon, että ky seiseen ryhmään kuuluu henkilöitä, joilla on erit täin vakavia sairauksia, joi hin ei juurikaan työnantajan kun tou tus toi men pi tein voida vai kuttaa. Työterveyshuollon selvityksen mukaan mm. tuki- ja lii kun ta elin sairauk sien osuus sairauspoissaoloista on huomattavan suuri. Kak sineu voi sen hoito- ja hoivayksiköistä tehdyn otantaselvityksen mukaan tules-poissaolojen määrä vaihteli %:iin kaikista pois saolois ta riippuen työyksiköistä. Työolosuhteilla ja työmenetelmillä täyty nee näin ollen olla merkittävä rooli. Kuntayhtymässä on ollut käytössä ns. varhaisen tuen -malli. Siitä huo li mat ta, että malli on otettu käyttöön kaikissa toimintayksiköissä, tu lok sia ei suoranaisesti tämän mallin käyttöönotolla ole saatu. Yhtymähallituksen tekemän päätöksen mukaisesti työterveyshuolto on valmistellut yhdessä johtoryhmän kanssa ehdotuksen sai raus lomien hallintaprojektiksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa. Toimintamalli on kolmiosainen. Kaikkien selvitysten mukaan joh ta misel la on varsin suuri merkitys työhyvinvointiin ja tätä kautta myös sai ra us pois sa oloi hin. Tästä lähtökohdasta onkin mietitty työ ky ky johta mi sen koulutusta paitsi esimiehille myös koko henkilökunnalle. Kou lu tus käsittäisi kaksi puolen päivän koulutusjaksoa kaikille esimie hil le ja yhden puolen päivän koulutusjakson laajasti koko hen ki-

9 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus lös töl le. Tavoitteena on johtamisen kohdentaminen ja yk sik kö kohtais ten erojen vähentäminen, pitkäaikainen vaikutus sairauslomien ja eläkkeiden määrään. Myös osatyökykyisten työpanoksen hyö dyntä mi nen ja siihen liittyvien toimintatapojen kehittäminen on kes keisel lä sijalla. Hoitotyö on ympärivuorokautista raskasta työtä, johon liittyy erilaisia nos ta mi sia ja potilassiirtoja. Tules-sairauksien määrä huomioon ottaen ergonomian kehittämisellä on keskeinen rooli. Hallintaprojektin läh tö koh ta na on, että kaikista keskeisistä kohdeyksiköistä rek ry toidaan kaksi 10 hengen koulutusryhmää. Tarkoituksena on toteuttaa en sim mäi nen jakso projektinomaisesti jo tulevana talvikautena ja sen jälkeen vakiinnuttaa toiminta pitkäaikaiseksi toiminnaksi. Toinen ryh mä aloittaisi n. 3 kk ensimmäisen koulutusryhmän jälkeen. Tavoit tee na on perushoitoa tekevän henkilökunnan tule-vaivojen vähen tä mi nen, erityisesti olkapää- ja selkävaivat sekä re väh dys vammat. Lähtökohtana on, että koulutuksessa olevat henkilöt saisivat käyttää kurs siin 6 työpäivää. Kurssi koostuisi kolmesta käytännön lä hi opetus päi väs tä ja kuudesta etäopiskelujaksosta. Kurssi sisältäisi myös oma eh tois ta opiskelua. Koko kurssin suorittaminen vaatisi n. 3 kk. Kurs si suoritettaisiin työajalla ja työnantaja maksaisi etäopiskelussa käy tet tä vän moodle -verkko-ohjelman kustannukset, jotka ovat n. 50 /käyt tä jä. Kolmantena painopistealueena olisi kuormittuneiden työntekijöiden kun to re mont ti ryh mä. Lähtökohtana on kohdentaa nämä toimet nimen omaan siihen henkilöstöosaan, jolla on erityistä fyysistä ja psyyk kis tä kuormittuneisuutta ja joilla on runsaasti sai ra us pois sa oloja ja tilanne on ajautumassa entistä pahempaan sai ra us pois sa olokier tee seen. Toteutus hoidettaisiin siten, että työterveyshuolto va litsi si kolme 10 hengen kuntoremonttiryhmää, joille räätälöidään tarpei ta vastaava ohjelma työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja paran ta mi sek si. Käytännön toteutus tapahtuisi 2 päivän avo kun tou tusjak soi na n. 1½ vuoden aikana. Yhteensä kaikille ryhmään osal lis tuvil le tarjottaisiin tuona aikana yhteensä 18 päivän kuntoutus. Koska tämä kuntoremontti vaatii työnantajalta panostusta, vaaditaan työn te ki jäl tä ehdotonta sitoutumista ohjelmaan. Ohjelmaan osal lis tumi nen rinnastetaan tältä osin työssäoloon ja poissaoloon on oltava pä te vä työterveyslääkärin antama todistus. Talouspäällikkö on laskenut ehdotetun sairauslomien hal lin ta pro jektin kustannukset. Hänen laskelmansa mukaan työkykyjohtamisen kou lu tuk sen kustannusvaikutus on n Kustannus jakautuu si ten, että viiden koulutusryhmän kouluttajan, tilojen yms. osalta on n ja matkakustannukset n

10 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Potilashoidon ergonomiakoulutus on ajateltu toteutettavan siten, että kun ta yh ty mäs sä olisi kaksi 12 hengen ryhmää. Henkilöstökuluina on otet tu huomioon lisääntyvät sijaiskulut sekä matkakulut (n Kou lut ta jan työpanoksen kustannukseksi on arvioitu n /ryhmä. Kahden ryhmän ko ko nais kus tan nus olisi näin ollen n Alustavasti on ajateltu, että kuormittuneiden työntekijöiden kun to remont ti ryh miä á 10 henkeä olisi yhteensä 3. Kun koulutus käsittää 18 päi vän jakson, olisivat sijaiskulut/ryhmä n Lisäksi ul kopuo lel ta ostettavia palveluita varten tulisi varata n /ryhmä. Kelan maksaman kuntoutusrahan osuus olisi n /ryhmä. Työkykyjohtamiskoulutuksen, potilashoidon ergonomiakoulutuksen (2 ryhmää) ja kuormittuneiden työntekijöiden kuntoremonttiryhmien (3 kpl) kokonaiskustannus nettona olisi työnantajalle n Työ ter veys huol lon arvion mukaan tules-poissaolot ovat tällä hetkellä kes ki mää rin n. 40 %. Mikäli oletetaan, että em. mainituilla toi men piteil lä poissaolot saataisiin vähentymään keskimäärin 25 %:iin olisi kus tan nus sääs tö n (arvioitu á-hinta 200 /päivä). Mikäli pois sa olot vähenisivät 10 %:lla olisi säästö samoilla oletusarvoilla n /vuosi. Liitteenä 1 työterveyshuollon ehdotus sairauslomien hal lin ta pro jektik si ja liite 2 projektin toteuttamisen vuosikustannuksista. Asian valmistelijat ovat työterveyshuolto ja johtoryhmä. Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää va ra ta vuoden 2014 talousarvioon liitteenä olevan laskelman mu kaiset mää rä ra hat (netto ) sairauslomien hallintaprojektin toteut ta mi seen. Ohjelma käsittää työkykyjohtamisen koulutuksen koko hen ki lö kun nal le, potilashoidon ergonomiakoulutuksen kahdelle 12 hen gen ryhmälle sekä kolme kuormittuineiden työntekijöiden kun tore mont ti ryh mää. Päätös: Yhtymähallitus kävi asiasta vilkkaan keskustelun päättäen hy väk syä yksimielisesti vt. kuntayhtymän johtajan päätösesityksen. Yh ty mä hal li tus päätti edellyttää, että työterveyshuolto raportoi oh jelman toteutumisesta yhtymähallitukselle säännöllisesti osa vuo si katsaus ten yhteydessä. Merkittiin, että työterveyslääkäri Leo Ormiskangas ja työ fy sio te rapeut ti Raija Palviala poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo Lisätietoja asiassa antaa kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen

11 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus 82 puh , Yhtymähallitus käsitteli kuntayhtymän sai ra us poissa olo ja ja keinoja niiden hallitsemiseksi. Tuolloin yhtymähallitus päät ti aloittaa työterveyshuollon suunnitteleman sairauslomien hallin ta pro jek tin ja varasi vuoden 2014 talousarvioon esitettyjen las kelmien mukaisesti määrärahan ja edellytti työterveyshuollon ra por toivan sairauspoissolojen tilanteesta säännöllisesti osavuosikatsausten yh tey des sä yhtymähallitusta yhtymähallitus kävi kes kus telua työterveyshuollon tilanteesta ja sairauspoissaolojen määrästä osa vuo si kat sauk sen yhteydessä ja yhtymähallitus esitti toiveen saada laajemmin tietoa tämänhetkisestä tilanteesta työterveyshuollon nä kö kul mas ta. Sairauspoisaolojen määrästä ja kehityksestä sekä työ ter veys huol lon toiminnasta on raportoitu mm. hen ki lös tö ker tomuk sen yhteydessä. Työterveyshuollon osastonhoitaja Anne Annala ja johtava työ terveys lää kä ri Leo Ormiskangas ovat koonneet oheisen liitteen mu kaisen selvityksen hallintaprojektin tämän hetkisessä tilasta ja jat kosuun ni tel mis ta sairauspoissaolojen vähentämiseksi Kuntayhtymä Kak si neu voi sen työterveyshuollon toimin. Liitteenä 1 Sairauspoissaolojen vähentämishankkeen väliraportti Lisätietoja asiassa antaa johtava ylilääkäri Arja Lassila puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merki tä tiedoksi työterveyshuollon sairauspoissaolojen hallintaprojektin ny ky ti lan mukaisen selvityksen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Potilaslain mukaisten muistutusten tekeminen ja käsittely Yhtymähallitus 83 Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyyty mät tö mäl lä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toi min ta yk si kös sä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle (Laki poti laan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 10 ). Tietyissä ti lan teis sa muistutuksen voi tehdä myös potilaan laillinen edustaja, omai nen tai muu läheinen. Toimintayksikön on tiedotettava potilailleen muis tutus oi keu des ta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muis tu tuk sen tekeminen heille mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suul lises ti erityisestä syystä. Toimintayksikön on käsiteltävä muistutus ja annettava siihen kir jal linen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastaus on perusteltava asian laadun edellyttämällä tavalla. Muis tu tukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muis tu tuk sen tekeminen ei kuitenkaan rajoita potilaan oikeutta kannel la hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan ter vey den huollon valvontaviranomaisille. Muistutusjärjestelmällä on haluttu kiinnittää erityistä huomiota terveys pal ve lu jen laatuun sekä potilaan kohteluun terveyspalveluissa. Muis tu tus jär jes tel mä on potilasasiamiesjärjestelmän ohella tapa saa da tietoja niistä epäkohdista, joita terveyspalvelujen jär jes tä mises sä on todettu. Potilaan tulee saada muistutuksen tekemiseen liitty vää neuvontaa. Tämä neuvonta on osa potilasasiamiehen teh täviä. Liitteenä 2 Ohje muistutuksen tekemiseksi sekä liitteenä 3 muis tutus lo ma ke. Lisätietoja asiassa antaa johtava ylilääkäri Arja Lassila, puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus hyväksyy po ti las lain (785/1992) 10 :n mukaisten muistutusten vas taan ot ta mises sa ja käsittelyssä noudatettavan toimintatavan muistutuksen laati mi ses ta tehdyssä ohjeessa esitetyllä tavalla. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että terveyspalvelujen tulosalueen osal ta muistutukset osoitetaan ja muistutusvastauksen antaa tu losalu een sa osalta johtava ylilääkäri. Johtavan ylilääkärin osalta muistutus osoitetaan ja muis tu tus vastauk sen antaa kuntayhtymän johtaja.

13 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lääkehuollon järjestäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa alkaen Yhtymähallitus 84 Kuntayhtymällä on sopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ku van tamis kes kus- ja apteekkiliikelaitoksen hankintarenkaan kanssa. Kanta-Kau ha van ja Kortesjärven alueen yksikköjen lääkkeet on hankittu ko. hankintarenkaan ohjeistuksen mukaan oman lääkekeskuksen toi mes ta. Kuntayhtymän omassa lääkekeskuksessa on töissä osasto far ma sian erikoistumiskoulutuksen käynyt farmaseutti. Kan ta-kauha van ja Kortesjärven alueen yksiköiden lääkehuollon lisäksi far maseut ti on mm. tehnyt lääkeohjeistukset yksikköihin, antanut pu he linneu von taa ja suorittanut yksikköjen lääkekaappien tarkistukset vuosit tain. Lisäksi hän on huolehtinut koko kuntayhtymän alueen pi kates tien hankinnasta ja logistiikasta. Alueen muiden yksiköiden osalta vastaavat lääkehuoltoon liittyvät asiat on hoitanut Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekki. Lääk kei tä hankittaessa myös paikallisia apteekkeja on käytetty apuna, mikäli Seinäjoelta ei ole saatu lääkkeitä riittävän nopeasti kul jetuk sen puuttumisen takia. Yhden työntekijän lääkekeskus on haavoittuva eikä kahta rin nakkais ta järjestelmää kannata pitää yllä. Siksi sopimusta Pirkanmaan sai raan hoi to pii rin Kuvantamis- ja apteekkiliikelaitoksen han kin ta renkaan kanssa ei esitetä enää jatkettavaksi. Sopimus on loppumassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on valmisteltu so pi musta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kaikkien yksiköiden lääkehuollon to teut ta mi ses ta alkaen. Sopimukseen liittyvä palvelumaksu on euroa/vuosi sisältäen enintään jakeluriviä. Tämän ylit tä vis tä riveistä peritään lisämaksua 7 euroa/rivi. Sopimuksessa on huo mioi tu toiminnan muutoksista johtuva tilausrivien ko ko nais määrän väheneminen. Tilaukset tullaan jatkossa tekemään mah dol li simman kustannustehokkaasti. Siirtämällä lääketilaukset, vieritestien tilaa mi sen ja logistiikan omalta farmaseutilta pois, vapautetaan hänen työ pa nos taan farmasian erityisosaamiseen kuten lääkeneuvontaan, lää ke hoi don kokonaisuuden tarkistamiseen, runsaasti lääkkeitä omaa vien asiakkaiden lääkityksen tarkistamiseen, yksikköjen lää kehoi to suun ni tel mien ohjeistamiseen ja tarkistamiseen jne. Samalla pys ty tään myös kohottamaan lääkehuollon kokonaisosaamista alueel la. Lisäksi farmaseutti jatkaa hoitohenkilökunnan lääkehoidon kou lu tus ten ja lääkehoito-osaamisen toisena vastuuhenkilönä yli hoita jan ohella. Vieritestien tilaaminen ja logistiikka tulisi siirtää keskusvaraston tehtä väk si, kuten se yleensä vastaavissa kuntayhtymissä onkin.

15 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lääkekeskuksen hoitajan toimenkuvan muuttuessa ehdotetaan myös ammattinimikkeen muuttamista informaatiofarmaseutiksi tai kun ta far ma seu tik si, mikä kuvaisi paremmin uutta toimenkuvaa. Liitteenä 4 sopimusluonnos lääkkeiden ja apteekkitavaroiden toi mitta mi ses ta. Lisätietoja asiassa antaa johtava ylilääkäri Arja Lassila puh ja ylihoitaja Anne Ylirinne , etu ni Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää, että Ete lä-poh jan maan sairaanhoitopiirin kanssa tehdään sopimus Kunta yh ty mä Kaksineuvoisen kaikkien yksiköiden lääkehuollon to teut tami ses ta alkaen. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että lää kekes kuk sen hoitajan toimenkuvan muuttuessa ammattinimikkeen muut ta mi nen otetaan huomioon ensi vuoden talousarviota teh täessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Yhtymähallitus 85 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen aikuissosiaalityössä toteutetaan asiakas tyy ty väi syys ky se ly joka toinen vuosi. Tämän lisäksi ke hit tä jäasiak kaat ovat toimineet aikuissosiaalityön toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä vuodesta 2014 alkaen. Kuntayhtymän aikuissosiaalityön tiimin muodostavat johtava so si aali työn te ki jä, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät. Kes kei sim mät toimintamuodot ovat asiakkaiden/perheiden kanssa teh tä vä sosiaalityö, nuorille aikuisille suunnattu sosiaaliohjaus, päihde pal ve lut, työvoiman palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja toimeen tu lo tu ki asioi den käsittely sekä mielenterveyskuntoutujien palve lui hin suuntautuva sosiaalityö. Yhteenvetona asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista voi todeta, että asiak kaat ovat kokeneet saamansa palvelun hyvänä ja elä män ti lannet taan tukevana. Kyselyyn on vastannut 58 henkilöä. Asiakastyytyväisyyskysely liitteenä 5. Lisätietoja asiassa antaa sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Top pa ri-pel to la puh , Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää merki tä tiedoksi yh teen ve don Aikuissosiaalityön asia kas tyy ty väi syys kyse lyn tuloksista vuo del ta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Palkkahallinnon ohjelmiston versiopäivitys Yhtymähallitus 86 Kuntayhtymässä on vuodesta 2004 lähtien ollut henkilöstöhallinnon jär jes tel mä nä Aditron Personec R. Aditro Oy Ilmoitti asiakkailleen syk syl lä 2013, että Personec R -ohjelmiston ylläpito lakkaa Keskeneräisen valtakunnallisen sote-valmistelun vuoksi oh jel mis tol le saatiin rajoitettu ylläpitosopimus vuodelle 2015 ja nyt myös tämä rajoitettu tuki- ja ylläpitosopimus on päättymässä. Vaihtoehtoina omalle henkilöstöhallinnon järjestelmälle on selvitetty mah dol li suut ta liittyä sairaanhoitopiirin nykyiseen pal kan las ken ta järjes tel mään. Sairaanhoitopiirissä käytössä oleva järjestelmä on samaa ohjelmistosukupolvea kuin nyt kuntayhtymässä käytössä oleva Per sonec R. Ohjelman toimittajalta on pyydetty työmäärä- ja hinta-ar vio sairaanhoitopiirin ympäristöön liittymisestä, mutta sitä ei ole saa tu. Aditro Public Oy on tehnyt versiopäivitystarjouksen nykyisestä jär jestel mäs tä Personec F.K -palkkahallinto-ohjelmistoon SaaS -pal ve luna. Versiovaihdossa nykyisen järjestelmän tietokanta voidaan konver toi da uuteen järjestelmään ja se vähentää käyttöönoton työ määrää. Personec F.K:sta on olemassa liittymät kuntayhtymän käytössä ole vaan kirjanpitojärjestelmään sekä työ vuo ro suun nit te lu jär jes telmään. Aditro Public Oy tarjoaa Personec F.K -ohjelmiston vuokraamista pal ve lu na perinteisen lisenssipohjaisen hankinnan sijaan. SaaS -palve lus sa sama tuotantoympäristö palvelee useita asiakkaita ja asiakkaat käyttävät ohjelmistoa internet-selaimella. Uudet asiakkaat lii tetään olemassa olevaan ympäristöön ja käyttöönotto nopeutuu ja testauk seen tarve vähenee. SaaS -palveluna ohjelmistoja hankittaessa sääs tyy palvelinympäristö- ja lisenssikustannuksia eikä ohjelmiston käyt tä jän tarvitse itse huolehtia päivityksistä. Ohjelmiston käytöstä mak se taan käytön laajuuden ja määrän mukaan. Aditron tarjous Personec F.K -palkanlaskennasta SaaS -palveluna on 1,56 eur/palkkalaskelma. Kuukausiveloitus järjestelmän käytöstä kuukausittaisella palkkalaskelmalla olisi eur/kk ( eur/vuo si). Palveluveloituksen lisäksi uuden ohjelmiston käyttöönotto vaa tii käyttöönottoprojektin. Alustavan arvion mukaan käyttöönoton työ mää rä on 19 henkilötyöpäivää (á eur) eli yhteensä eur. Käyttöönottoon sisältyy 3 päivää pääkäyttäjäkoulusta. Kon versioi den työmääräarvio on neljä henkilötyöpäivää ja näistä kus tannus ar vio eur. Projektityöt veloitetaan toteutuneen mukaan. Lisäk si konsultin matkustamisesta aiheutuvat kulut veloitetaan erikseen.

18 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kuntayhtymässä käsitellään tällä hetkellä palkanlaskentaan ja hen kilös tö ra por toin tiin vaikuttavat ilmoitukset manuaalisesti. Mm. pois saolo il moi tuk set sekä koulutus- ja loma-anomukset tehdään pa pe ri lomak keil le, jotka esimiehen hyväksynnän jälkeen toimitetaan pal kanlas ken taan manuaalisesti syötettäväksi. Koulutustietojen raportointi on tällä hetkellä excel-pohjaista ja poissaolojen määrää voidaan seu ra ta poissaolokoodeittain palkanlaskentaohjelmasta. Kou lu tus tieto ja ei tällä hetkellä rekisteröidä palkanlaskentajärjestelmään ol lenkaan. Personec F.K -ohjelmistoon on mahdollista ottaa käyttöön em. il moitus ten ja anomusten osalta sähköinen lomakkeiden syöttäminen ja hy väk sy mis kä sit te ly. Sähköisen käsittelyn ansiosta tietojen ma nu aali nen syöttäminen järjestelmään jää kokonaan pois. Lisäksi mm. keskey tys ten ja koulutusten raportointimahdollisuudet paranevat ja järjes tel mä tarjoaa sekä esimiehille että työntekijöille ajantasaiset tiedot henkilöstöasioista yksikkö- ja henkilötasolla. Aditro tarjoaa sähköistä ESS -itsepalveluohjelmistoa hintaan 0,49 eur/palk ka las kel ma, jolloin sähköisen syötön kuukausihinta olisi palkkalaskelmalla 735 eur/kk (8 820 eur/vuosi). It se pal ve lu ohjel mis ton käyttöönoton työmääräarvio on 10 henkilötyöpäivä, joiden kus tan nus eur päivähinnalla olisi eur. Koska nykyisen järjestelmän ylläpito päättyy , on kor vaavan järjestelmän käyttöönoton suunnittelu aloitettava välittömästi ja jär jes tel män määrittely sekä koulutukset heti kesälomien jälkeen. Yhteenvetolaskelma Personec F.K -palkkahallinnon ohjelmiston käyt töön ot to- ja käyttökustannuksista jaetaan kokouksen oheis ma teri aa li na. Henkilöstöhallinnon ohjelmiston hankintaan on vuoden 2015 ta lousar vios sa varattu investointiosaan eur. Hankinta voidaan tehdä suorahankintana, koska kyseessä on aikaisemman hankinnan ver sio päi vi tys. Lisätietoja asiassa antaa talousjohtaja Seija Peitso puh , etu ni Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää - hyväksyä Aditro Public Oy:n versiopäivitystarjouksen Personec F.K -palk ka hal lin to-oh jel mas ta ja - hyväksyä Aditro Public Oy:n tarjouksen ESS -it se pal ve lu oh jel miston käyttöönotosta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Vakuutusturvan muutokset Yhtymähallitus 87 Hallintosäännön 10 :n mukaan yhtymähallitus päättää henkilöstön ja omaisuuden vakuuttamisen periaatteista sekä antaa ris kien hal linnan yleisohjeet. Kuntayhtymällä on vakuutusmeklariliike Semita Oy:n kanssa va kuutus asioi den hoitamisesta. Sopimukseen kuuluu vakuutusturvan yl läpi to ja päivittäminen kaikkien vakuutuslajien osalta, kilpailuttaminen il man erillistä palkkiota tarpeellisin aikavälein sekä kattava va hin kojen hoito. Kuntayhtymän vakuutusturva on käyty läpi ja va kuu tussum mat on tarkistettu. Vakuutusmeklariliike ehdottaa va kuu tus turvaan joitakin muutoksia. Kuntayhtymän keskeytysvakuutus koskee tällä hetkellä suurimpia yk sik kö jä, jotka on vakuutettu erillisistä vakuutussummista. Semita eh dot taa, että keskeytysvakuutus muutetaan koskemaan kaikkia kun ta yh ty män vakuutettuja kohteita ja vakuutuskausikohtainen vakuu tus mää rän yläraja olisi 3 milj. euroa/12 kk. Muutoksella ei ole vai ku tus ta vakuutusmaksuun ja keskeytysvakuutuksen turva on katta vam pi. Ehdotettu vakuutusmäärä on käytössä vas taa van ko koi sissa vastaavaa toimintaa harjoittavissa organisaatioissa. Kuntayhtymän omaisuusvakuutusten omavastuu on kaikissa omaisuus la jeis sa eur. Kattavamman ja toimivamman va kuu tus turvan vuoksi Semita ehdottaa, että omavastuupolitiikkaa tarkistetaan si ten, että rakennusten omavastuutaso nostetaan euroon ja irtai mis ton omavastuutaso lasketaan euroon. Muutoksella ei ole vaikutusta vakuutusmaksuun. Lintukodin ja Joelinkodin asumispalveluyksiköissä osan irtaimistosta omis taa Lappajärven kunta ja osan kuntayhtymä. Mahdollisessa korvaus ti lan tees sa ongelmia tulee siitä, että irtaimiston korvauksia joudu taan hakemaan erilaisista vakuutuksista erilaisilla turvatasoilla ja oma vas tuil la. Semita ehdottaa, että rakennusten vakuuttaja va kuuttaa myös irtaimiston täydestä arvotaan pinta-alan perusteella ja perii kun ta yh ty män osuuden vakuutusmaksusta vuokran yhteydessä. Lap pa jär ven kunta on vakuuttanut Lintukodin ja Joelinkodin eh do tetun mukaisesti, joten Semita ehdottaa, että kuntayhtymän erillinen irtai mis to va kuu tus näiden yksiköiden osalta päätetään. Järjestelyllä ei ole vaikutusta vakuutusmaksuun. Omaishoitajien ja työtoiminnan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen hin noit te lu ei ole nykyisellään kilpailukykyinen, mutta vakuutusyhtiöt ei vät tarjoa sitä erikseen kilpailutettuna kilpailukykyisellä hinnalla.

20 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kun ta yh ty män muut vakuutukset eivät ole erityisen kalliita. Semita suosittelee joko lakisääteisen tapaturmavakuutuksen (kaikki va kuu tet ta vat työnlaadut) tai koko kuntayhtymän vakuutusratkaisun kil pai lut ta mis ta. Arvion mukaan tällaisella kilpailutuksella nykyisellä va kuu tus si säl löl lä olisi kokonaisuudesta mahdollista saada joidenkin kym me nien tuhansien vuotuinen säästö kuntayhtymän va hin ko ti laston perusteella. Kuntayhtymän lakisääteiset ta pa tur ma va kuu tus maksut ja muut vakuutusmaksut ovat vuositasolla yhteensä noin euroa. Esitetyillä vakuutusturvan muutoksilla ei ole vaikutusta va kuu tusmak suun. Vakuutusturvan kilpailuttamisen kautta ko ko nais va kuu tusmak sui hin on mahdollista saada säästöä. Lisätietoja asiassa antaa talousjohtaja Seija Peitso puh , etu ni Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää, että va kuu tus tur vaan tehdään muutoksia vakuutusmeklariliike Semita Oy:n suosituksen mukaisesti seuraavasti: - keskeytysvakuutus muutetaan koskemaan kaikkia kuntayhtymän va kuu tet tu ja kohteita ja vakuutuskausikohtainen vakuutusmäärä on 3 milj. euroa, - rakennusten omaisuusvakuutusten omavastuuosuus nostetaan euroon ja irtaimiston omavastuutaso lasketaan euroon ja - Lintukodin ja Joelinkodin osalta päätetään kuntayhtymän erillinen ir tai mis to va kuu tus. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että vakuutukset kilpailutetaan eh dote tun mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot