KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Härkönen Riitta-Maria jäsen Komulainen Antti jäsen Komulainen Eija jäsen Kyllönen Jaakko jäsen Piirainen Tuomo jäsen Virtanen Kirsi jäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Juntunen Juhana hallintojohtaja Jansson Eija talousjohtaja paikalla :ien aikana klo 17:30-18:25 LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 313 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Heikkinen ja Riitta-Maria Härkönen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Juhana Juntunen Allekirjoitus Hallintojohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:30-19:50 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 313 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TALOUSARVION LAADINTAOHJE liite 316 KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT LAINANTAKAUSPYYNTÖ TOIMINTAKATSAUS LAUSUNTO KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN KAINUUSSA 673 liite VUODESTA 2014 ALKAEN 319 LAUSUNTO JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMISHANKKEEN 675 LOPPURAPORTISTA 320 ILMOITUSASIAT KAINUUN KUITUOSUUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS VALOKUITUVERKKORAKENTAMISEN EDISTÄMISTÄ VARTEN 680 liite PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo PUHEENJOH TAJA Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen JULKIPANO Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Juhana Juntunen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 313 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 314 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Heikki Heikkinen ja Riitta-Maria Härkönen. Päätös: Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Heikkisen ja Riitta-Maria Härkösen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus TALOUSARVION LAADINTAOHJE 2014 KHALL 315 Talousjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Lisätietoja antaa talousjohtaja Eija Jansson puh Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen liitteen mukaiset vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNNOT LAINANTAKAUSPYYNTÖ KHALL 316 Talousjohtaja Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asunnot on toimittanut Kuhmon kaupunginhallitukselle seuraavansisältöisen pyynnön: Kiinteistöosakeyhtiön lainakannassa on tällä hetkellä Valtionkonttorin yhtenäislainoja, joiden saldo on yhteensä euroa ja korko alkaen 2,82 %. Yhtiö on päättänyt pyrkiä alentamaan korkokustannuksia konvertoimalla edellä mainitut yhtenäislainat ja on konserniohjeen mukaisesti vs. talousjohtajan toimesta pyydettyjen rahoitustarjousten perusteella päätynyt ottamaan lainan Kuhmon Osuuspankista. Laina ja sen ehdot: Lainan pääoma euroa Laina-aika 20 vuotta Korko 6 kk euribor360 + marginaali 1,05 % Vakuus Kuhmon kaupungin omavelkainen takaus Lainojen konvertoinnilla saavutetaan huomattava kustannushyöty. Ensimmäisenä lainavuotena hyöty on noin 40 t ja koko laina-aikana noin 420 t. Syntyvän korkohyödyn yhtiö käyttää uuden lainan suurmpiin lyhennyksiin siten, että vaikutus vuokriin säilyy nykyisellä tasolla. Lyhennysohjelma on laadittu niin, että yhtiön tulevien vuosien pääomakustannukset eivät enää nouse eivätkä ole osaltaan aiheuttamassa nousupainetta tuleviin vuokriin. Lainan myöntämisen ehtona on Kuhmon kaupungin omavelkainen takaus lainan koko pääomalle. Talousjohtajan esitys: Kuhmon kaupunginhallitus päättää esittää Kuhmon kaupunginvaltuustolle, että Kuhmon kaupunki antaa Kuhmon Osuuspankille euron suuruisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-asuntojen lainan vakuudeksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle omavelkaisen takauksen myöntämistä talousjohtajan esityksen mukaisesti. Merkitään, että Helena Kampmanin ilmoituksen perusteella kaupunginhallitus totesi hänet esteelliseksi tämän asian käsittelyyn hallintolain 28 1 mom. 5. kohdan perusteella. Kampman poistui

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus TOIMINTAKATSAUS KHALL 317 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Päällekkäisyyden takia kaupunginhallituksen syyskuun kokousta olisi tarve siirtää päivää aikaisemmaksi, eli kokous olisi ma 9.9. Puheenjohtajan ja KJ:n kalenteriin muutos kävisi. Puheenjohtajan alustavan kartoituksen mukaan aikataulumuutokselle ei näytä olevan estettä. Kainuun kuntien tulevaisuutta selvittävä Kuntaliiton Antti Kuopila kävi Kuhmossa Kuopila toi havaintonaan esille mm kuntaidentiteetin merkityksen palvelurakenteiden muotoilussa ja myös sen, että Kuhmossa Venäjä ja sen mahdollisuudet nousivat esille. Maa- ja metsätalousministeriö ja Kuhmon kaupunki järjestivät Kuhmo-talolla Haaskaseminaarin, johon osallistui 120 henkeä. MMM käynnisti tilaisuudella teeman ohjeistuksen, sillä käytännössä ruokahoukuttimien käyttö on lipsahtanut lapasesta. Järjestöt ja viranomaiset olivat yhtä mieltä siitä, että ruokahoukuttimien käyttö tulisi sallia vain kaupallisille yrityksille ja luontokuvaajille. Metsähallituksen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan neuvottelukunta piti kokouksensa Kuhmossa ja paneutui eräasioihin. Strategian toimenpiteitä työstävien ryhmien, elinvoima-, palvelu- ja henkilöstöryhmän sekä maaseudun neuvottelukunnan työt etenevät. Seuraavan valtuuston kokouksen yhteydessä pidetään iltakoulu, missä kuullaan töitten vaihe. Iltakoulussa paneudutaan myös Kainuun Pelastuslaitoksen työhön sekä työllisyyskokeilun etenemiseen. Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi toimintakatsauksen tietoonsa saatetuksi. Samalla kaupunginhallitus yksimielisesti päätti, että seuraava kaupunginhallituksen kokous pidetään maanantaina aiemmin ilmoitetun sijasta.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN KAINUUSSA VUODESTA 2014 ALKAEN KHALL 318 Hallintojohtaja Kainuun SOTE -kuntayhtymä (allekirjoittajina Maire Ahopelto ja Matti Heikkinen) on toimittanut Kuhmon kaupungille lausuntopyynnön kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vuodesta 2014 alkaen. Vuodelle 2013 kunnille esitettiin neljä erilaista vaihtoehtoa kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi. Työnjako tähän asti on ollut siten, että aikuissosiaalityö sekä työ- ja elinkeinohallinto ovat vastanneet työnhakijoiden aktivointisuunnitelman laatimisesta ja varsinainen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja ohjaus on ollut kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien hoitamaa. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty kehittämis-hankkeena Kainuussa vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2013 vaihtoehdot kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi Kainuussa olivat: 1) Kunta palkkaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat, kuntayhtymä hoitaa koordinoinnin, jonka kustannukset jaetaan kuntien kesken. 2) Kunta hoitaa kuntouttavan työtoiminnan itsenäisesti omana toimintana palkkaamalla kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat ilman kuntayhtymän järjestämää koordinointia. 3) Kuntayhtymä palkkaa sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat että koordinaattorin. Kunnat osoittavat tähän toimintaan erillisen määrärahan. 4) Kunta ei palkkaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajia. Kaikki muut jäsenkunnat valitsivat vaihtoehdon kolme paitsi Paltamo, Suomussalmi ja Puolanka, jotka palkkasivat itse kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat kuntayhtymän hoitaessa koordinoinnin (vaihtoehto 1). Koordinoinnista kuntia laskutetaan asukaslukuperusteisesti vuonna Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien kannanottoa toiminnan järjestämiseksi 2014 alkaen. Tällä hetkellä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien ja koordinaattorin työsopimukset on laadittu määräaikaisesti vuoden 2013 loppuun asti, eikä määräaikaisia työsopimuksia voida jatkaa. Ratkaisu koskettaa myös toiminnan piirissä olevia asiakkaita. Toiminnan jatkuvuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus kunnat vakinaistavat kuntouttavan työtoiminnan vuodesta 2014 alkaen palkkaamalla kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat (vaihtoehto 2). Toiminnan kehittämisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta on niin ikään tarkoituksenmukaista, että kunnat palkkaavat myös koordinaattorin toiminnan ohjaamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on osa kunnan tehtävää työttömien henkilöiden työllistymisen tukemiseksi (vrt. kuntakokeilu). Lausunnon jättämiselle on saatu lisäaikaa siten, että lausunto toimitetaan sähköpostilla Kainuun SOTE -kuntayhtymälle kuluessa. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Päätösesitys annetaan kokouksessa. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTISTA KHALL 319 Hallintojohtaja Valtiovarainministeriö asetti julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen toimikaudelle Asiakaspalvelu hankkeella vastataan päämisteri Kataisen hallituksen ohjelmassa yhteispalvelulle asetettuihin tavoitteisiin, jotka ovat seuraavat: - Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. - Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisina ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin. Asiakaspalvelu hanke ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan kunnat vastaavat julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä palvelupisteissä tarjotaan aina kunnan omat asiakaspalvelut ja ne valtion viranomaisten palvelut, joissa käyntiasiointia on eniten. Vähintään 90 prosentilla palvelupisteen vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka. Lisäksi pisteissä tarjoavat sopimuksen perusteella palvelujaan Kansaneläkelaitos ja Maanmittauslaitos sekä muut valtion viranomaiset. Asiakasta palvellaan joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Samoihin tiloihin voi sijoittua myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Hallitusohjelman mukaan koko maassa luodaan kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Lisäksi selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Asiakas saa julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä (yhden luukun periaate). 2. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet sijaitsevat kohtuuetäisyydellä asukkaista. 3. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet lisäävät hallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus Työryhmä ehdotti työnsä päätteeksi seuraavaa: Julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta säädetään lailla. Kunnat vastaavat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä pisteissä tarjoavat aina palveluitaan ylläpitäjäkunnan lisäksi poliisin lupahallinto, verohallinto, maistraatit, TE-toimistot mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Sopimuksen perusteella palvelujaan tarjoavat Kansaneläkelaitos ja Maanmittauslaitos sekä muut valtion viranomaiset. Asiakas saa yhteisissä asiakaspalvelupisteissä näiden viranomaisten kattavat asiakaspalvelut. Asiakaspalvelua tarjoavat kunnan palveluksessa olevat palveluneuvojat. Kun palvelu edellyttää viranomaisen toimialan tuntemusta, palvelua antaa viranomaisen palveluksessa oleva asiantuntija joko etäyhteydellä tai paikan päällä. Asiakas ohjataan ensisijaisesti käyttämään sähköisiä palveluja. Etäyhteydellä toteutettava palvelu sisältää asiantuntijan henkilökohtaisen kohtaamisen lisäksi mahdollisuuden asiakirjojen yhtäaikaiseen tarkasteluun sekä sähköisten asiakirjojen täyttämisen opastamiseen ja eteenpäin lähettämiseen palvelutapahtuman aikana. Palvelupisteverkon lähtökohtana on, että vähintään 90 %:lla pisteen vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka maanteitse tai rautateitse. Palveluverkko mahdollistaa asiakaspalvelutoiminnan tuottavan ja tehokkaan järjestämisen Yhteinen asiakaspalvelupiste perustettaisiin 164 tai 129 kuntaan. Valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Korvauksesta osa maksetaan perusosana ja osa asiakastapahtumasuoritteiden perusteella. Toimitilan on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset. Toiminta edellyttää ICT-järjestelmiä kuten julkaisujärjestelmä, asiakaspalvelujärjestelmä ja varausjärjestelmä etäpalvelulle. Kunta vastaa pisteissä työskentelevien palveluneuvojien rekrytoinnista. Palveluneuvojat tulevat koostumaan pääosin kuntien asiakaspalveluhenkilöstöstä, nykyisten yhteispalvelupisteiden palveluneuvojista ja valtion palveluntuottajien palveluksesta mahdollisesti siirtyvästä henkilöstöstä. Siirtyminen valtiolta kunnan palvelukseen tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta. Hallinnollisesta ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Palvelujen ohjaus ja seuranta tapahtuvat toimintaan osallistuvien valtion viranomaisten ja kuntien yhteistyönä. Aluehallintovirastot valvovat, että kunnat täyttävät järjestämisvelvoitteen ja siitä niille johtuvat vaatimukset.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus Yhteisen asiakaspalvelun käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen organisoidaan työskenteleväksi toimeenpanohankkeeksi. Lain julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta ehdotetaan tulevan voimaan vuonna Ensimmäiset yhteiset asiakaspalvelupisteet aloittaisivat toimintansa vuoden 2015 alussa. Siirtyminen yhteiseen asiakaspalveluun tapahtuisi vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Lausunnon määräaika on Hankkeen väliraportti on valmistunut ja se hyväksyttiin hankkeen päätyöryhmässä Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi yhteisen asiakaspalvelun palveluvalikoimaa ja palvelupisteverkostoa Hankkeen loppuraportti ja hallituksen esitysluonnos laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta valmistuvat mennessä. Hallituksen esitysluonnos on toimitettu lausuntokierrokselle kesäkuussa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelyn jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013 ja uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna Siirtymäaika uuteen järjestelmään on perustettavien palvelupisteiden määrästä riippuen 3-5 vuotta. Hankkeen puheenjohtaja on hallitusneuvos Tarja Hyvönen. Hankkeessa ovat mukana keskeiset julkisen hallinnon asiakaspalvelujen tuottajat, henkilöstöjärjestöt sekä Itella Oyj. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Asian merkittävyyden johdosta kaupunginhallitus päättää käydä lähetekeskustelun julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeesta. Kaupunginhallitus päättää lausunnosta seuraavassa kokouksessaan. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 320 Opetushallituksen päätös /381/2013/Valtionavustuksen myöntäminen. Opetushallitus on päättänyt myöntää 3000 euroa seuraavalle hankkeelle: Kuhmon yhteislukio, opintomatka Euroopan kulttuuripääkaupunki Uumajaan ja Kuhmon ystävyyskunta Robertsforsiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje Diaarinumero: OKM/43/623/2013/Valtionavustukset yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen. Kainuun työ- ja elinkeinotoimiston päätös /Kainuun työvoima- ja yrityspalvelu-neuvottelukunnan asettaminen toimintakaudelle Kainuun maakuntavaltuuston päiväämä esityslista pidettävään kokoukseen. Aluehallintovirasto/Ympäristöluvat päätös Nro 60/2013/2 Dnro PSAVI/39/04.09/2013, Annettu julkipanon jälkeen /Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Lammasjärven Kontiolansalmen alitse ja valmistelulupa, Kuhmo. Johtoryhmän muistiot: muistio ; muistio Kiinteistönluovutusilmoitukset: Vieksi, Isoaho RN:o 17:18; Korpisalmi, Pitkäniemi RN:o 328:1; Korpisalmi, Kunnaala RN:o 140:163; Lentua, Riekonperä RN:o 64:6; Lammasperä, Pörhölä RN:o 45:11; Timoniemi, Nurkkala RN:o 11:6; Vieksi, Isoaho RN:o 17:18; Timoniemi, Korteniemi RN:o 4:19; Lentiira, Muistola RN:o 69:58; Niva, Vähä-Jussila RN:o 6:15; Lentiira, Niittyvilla RN:o 8:53; Lentiira, Siirtola RN:o 8:54; Kuumu, Viertola RN:o 15:3; Kuumu, Lisä-Viertola RN:o 44:1; Korpisalmi, Särkiranta RN:o 22:27; Korpisalmi, Koivula RN:o 26:292; Lentua, Piipotar 2 RN:o 7:29; Korpisalmi, Kivikko RN:o 4:96;

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus Kuumu, Suvela RN:o 54:10; Lammasperä, Lehtopuro RN:o 23:28; Korpisalmi, Aittala RN:o 140:148; Lentua, Kuikkaniemi RN:o 22:11. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus KAINUUN KUITUOSUUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS VALOKUITUVERKKORAKENTAMISEN EDISTÄMISTÄ VARTEN KHALL 321 Hallintojohtaja Kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 46) Kuhmon kaupunginvaltuusto päätti, että Kuhmoon perustetaan verkko-osuuskunta ja Kuhmon laajakaistahankkeen perusta on osuuskuntamalli. Osuuskuntamallissa kaupunki varautuu takaamaan osuuskunnan lainat tai vaihtoehtoisesti antaa osuuskunnalle tarvittavan lainan. Kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen 8 %:n kuntarahaosuudella. Päätösesitys osuuskunnan lainan takauksista tai lainasta tuodaan erikseen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus edellyttää, että verkko-osuuskunta tekee markkinointitutkimuksen. Alustavan suunnitelman mukaan tukikelpoisella alueella potentiaalisia liittyjiä on noin Vapaa-ajan asuntoja on noin Runkoverkkoa on noin 529 km ja tilaajaverkkoa noin 250 km. Arvioitu alustava kokonaiskustannus on noin 8,5 miljoonaa euroa. Osuuskuntamallissa valokuituyhteydet on tarkoitus vetää kotitalouksien ulkoseinään saakka, jolloin kustannukset kasvavat arviolta %. Kokonaiskustannukset ovat siten alustavan arvion mukaan Kuhmon hankkeessa 10,2 11,05 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannusten määritteleminen tarkemmin on mahdotonta ennen tarkempaa selvitystä. Kainuun kuituosuuskunta (Y-tunnus ) on toimittanut Kuhmon kaupungille päivätyn hakemuksen, jossa Kainuun kuituosuuskunta hakee Kuhmon kaupungilta valokuituverkon rakentamisen edistämiseksi euroa tukea. Kaupungin vuoden 2013 talousarvioon on varattu euron määräraha valokuituverkon edistämiseen Kuhmossa. Hankittavilla varoilla Kainuun kuituosuuskunta selvittää alustavat valokuituverkon rakentamiskustannukset kotitalouksille ja kesämökeille koskien koko Kuhmon aluetta. Lisäksi suoritetaan valokuituverkon markkinointi ja markkinatutkimus Kuhmon alueella. Selvitysten perusteella osuuskunta tekee kaupunginvaltuustolle esityksen osuuskunnan lainan takauspäätöstä varten. Kainuun kuituosuuskunta tulee palauttamaan mahdollisesti käyttämättömät varat Kuhmon kaupungille. Kuituosuuskunnan hakemus on liitteenä. Liite.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää myöntää avustusta vuoden 2013 talousarvioon varatusta määrärahasta enintään euroa Kainuun kuituosuuskunnalle hakemuksessa esitettyihin kuluihin. Avustus perustuu kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen valokuituverkon toteuttamistavasta. Kaupunginhallitus lisäksi edellyttää tehtävien selvitysten ja markkinoinnin vaiheistamista ja avustus maksetaan vähintään kolmessa erässä. Avustus maksetaan tositteita vastaan. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että asia otettiin käsiteltäväksi tässä kokouksessa.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ KUHMON KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kaupunginhallitus Päätöspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Muutoksenhakukieltojen perusteet Kuntalain 91 :n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 Koska seuraavista päätöksistä voi tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 321 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet (lainkohdat). OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälä Asia 321 KAINUUN KUITUOSUUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS VALOKUITUVERKKORAKENTAMISEN EDISTÄMISTÄ VARTEN Oikaisuvaatimusviranomainen, katuosoite, postiosoite: Kuhmon kaupunginhallitus PL 15, Kainuuntie KUHMO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan VALITUSOSOITUS

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/ Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus pykälä asia valitusaika 30 pv Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 PL OULU pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Hallintovalitus pykälä asia valitusaika Valitusviranomainen, katuosoite ja postiosoite Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 19/2013

KUNNANHALLITUS No 19/2013 164 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 19/2013 KOKOUSAIKA 24.09.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 263 264 265 266 267 89 268 90 269

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot