momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, :54 AM 7/2010 Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, :54 AM 7/2010 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 10 ASETETUT TOIMIELIMET 11 MIETINNÖT YM. 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 11 Korkein hallinto-oikeus 12 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 HE 72/2010 vp VaVM 24/2010 vp Laki tuli voimaan Tuloverotuksen julkisista tiedoista poistetaan henkilön kotikuntaa koskeva tieto ja sen sijasta julkinen on tieto maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen vuodenvaihmomentti 7_10.fm Page 2 Thursday, October 14, :54 AM Momentti 7/2010 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (786/2010) HE 16/2010 vp HaVM 10/2010 vp Laki tulee voimaan Lakiin tehdään ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Myös järjestelmän hallinnointia kevennetään. Laki kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 :n (787/2010) HE 19/2010 vp HaVM 6/2010 vp Laki tulee voimaan Kirkkolakia muutetaan siten, että seurakuntien ja useamman seurakunnan yhteisten keskusrekistereiden ylläpitämät jäsenrekisterijärjestelmät korvataan kirkon yhteisellä jäsenrekisterijärjestelmällä. Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain, laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain ja laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta ( /2010) HE 61/2010 vp LaVM 13/2010 vp Laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta tulee voimaan tasavallan presidentin asetuksella. Muiden lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Suomen kansalliset kansainvälistä holhousoikeutta koskevat säännökset uudistetaan yleissopimuksen periaatteiden mukaisiksi ja otetaan holhoustoimesta annettuun lakiin. Haagin yleissopimus sisältää määräyksiä viranomaisten toimivallasta, sovellettavasta laista, sopimusvaltioiden viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja sopimusvaltiossa tehtyjen aikuisen suojelua koskevien toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta muissa sopimusvaltioissa. Yleissopimusta sovelletaan sellaisten aikuisten suojeluun kansainvälisissä tilanteissa, jotka henkilökohtaisten kykyjensä heikentymisen tai riittämättömyyden vuoksi eivät voi suojella etujaan. Laki metsälain ja laki rikoslain 48a luvun 3 :n ( /2010) HE 266/2009 vp MmVM 12/2010 vp Lait tulevat voimaan Metsälakiin tehdään perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä. Lisäksi perustuslaista johtuen lakiin lisätään säännökset uudistushakkuun jälkeen tehtävässä taimikon perustamisessa käytettävistä puulajeista ja määritelmä uudistushakkuun päättymisestä. Metsän uudistushakkuun jälkeisiä taimikon perustamisen määräaikoja ja taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon määrittelyä tarkennetaan metsälaissa. Lisätään myös säännökset kansallisesta metsäohjelmasta, säännös poliisiviranomaisen antamasta virka-avusta ja metsäsuunnitelman määrittelyä koskeva säännös. Lisäksi tehdään pienempiä teknisluonteisia muutoksia. Rikoslakiin tehdään metsälain muutoksista johtuvat tekniset tarkistukset. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 :n ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 :n ( /2010) HE 65/2010 vp StVM 15/2010 vp Lait tulivat voimaan Tutkimuslain muutoksella sisällytetään lakisääteisen tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kaikki ne hoitotieteen ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Samalla rajataan oikeuspsykiatrisen potilaan osallistumista lääketieteelliseen tutkimukseen. Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi keskitetään yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvastuualuetta varten asettamille alueellisille eettisille toimikunnille. Lisäksi perustetaan valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana. Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritutkimuksessa tarvittavat potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöä koskevat tutkimusluvat siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettujen lakien muutoksilla. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 :n 2

3 momentti 7_10.fm Page 3 Thursday, October 14, :54 AM teen kotikunta sijaitsee. Muutos parantaa ns. turvakiellon saaneiden henkilöiden osalta turvakiellon tuomaa suojaa. Muutosta maakuntatiedon julkisuudesta sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Verovuotta 2008 ja sitä aiempia verovuosia koskevista julkisista tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen tiedoista voidaan antaa ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 117/ 2010 vp) laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä Lailla säädetään kansallisesta menettelystä tilanteessa, jossa Atalanta-operaatioon osallistuva suomalainen alus on ottanut kiinni merirosvouteen tai aseelliseen ryöstöön merellä syyllisiksi epäiltyjä tai jossa muuten Suomen päätettäväksi tulee, haluaako Suomi käyttää toimivaltaa asiassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös suomalaisen sota-aluksen lähettämisestä alueelle on tehty. Hallituksen esitys (HE 118/ 2010 vp) laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 :n Kansaneläkelaitoksen henkilöstöä koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään Kunnallisen eläkelaitoksen hoidettavaksi. Lisäksi kunnalliseen eläkelakiin ja valtion eläkelakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat eduskunnan hyväksymästä laista sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain tulisi kuitenkin voimaan Hallituksen esitys (HE 119/ 2010 vp) laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain Lakiin tehdään eräitä säädösteknisiä ja muita vastaavia uudistuksia, joita on tehty työeläkejärjestelmään. Lisäksi säädetään oikeus erityiskorvaukseen aviopuolison ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa tarkoitetun puolison lisäksi avioliitonomaisessa parisuhteessa elävällä puolisolla tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Erityiskorvauksen määrää korotetaan vuodesta 2011 lähtien. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 120/ 2010 vp) laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain Hoitovastike säädetään talokohtaiseksi ja ainoastaan pääomakustannukset voidaan tasata yhtiön asumisoikeustalojen kesken. Omistajayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta asukkaiden maksamien käyttövastikkeiden perusteista tarkennetaan. Ostopalveluiden kilpailutusvelvoitetta täsmennetään siten, että se ulottuu myös konsernin sisällä tuotettuihin palveluihin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle säädetään valtuudet valvoa omakustannusperiaatteen ja tiedonantovelvollisuuden toteutumista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 121/ 2010 vp) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Lissabonin sopimuksen tultua voimaan kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen on syytä määrätä vaalikauden loppuun asti sovellettavista Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä Eurooppa-neuvoston saavuttaman poliittisen yhteisymmärryksen mukaisesti. Näiden siirtymätoimenpiteiden tarkoituksena on antaa niille jäsenvaltioille, joilla olisi ollut enemmän edustajia Euroopan parlamentissa, jos Lissabonin sopimus olisi ollut voimassa kesäkuussa 2009 pidettyjen vaalien ajankohtana, vastaava määrä lisäpaikkoja ja mahdollisuus täyttää ne perussopimuksen voimassa olevista määräyksistä poikkeavasti. Ehdotus ei vaikuta Suomen ehdokkaiden paikkamäärään tai valintamenettelyyn. Hallituksen esitys (HE 122/ 2010 vp) vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2011 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi. Tuloverolakia muutetaan siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Valtionverotuksen eläketulovähennyksen laskentakerrointa korotetaan ja poistumaprosenttia alennetaan. Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen poistumaprosenttia alennetaan. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Sukupolvenvaihdosta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että edelleen luovutuksen yhteydessä tapahtuva hankintamenon oikaisu tehdään myös hankintameno-olettaman määrää oikaisemalla. Verotusmenettelystä annettua lakia ja arvonlisäverolakia muutetaan siten, että Verohallinto voi suorittaa vertailutietotarkastuksia myös luottolaitoksissa. Tuloverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksia koskeviin säännöksiin lisätään maininta, että oikaisuvaatimus tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Verohallinnosta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että Verohallinnon tehtäväksi säädetään organisaatioiden tunnistuspalvelun ylläpitäminen sähköistä asiointia varten. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Omaisuuden luovutustappiota koske- Momentti 3 Momentti 7/2010

4 momentti 7_10.fm Page 4 Thursday, October 14, :54 AM vaa säännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuonna 2010 syntyneisiin tappioihin. Muita tuloverolain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa. Verohallinnosta annetun lain muutos olisi voimassa vuoden 2011 alusta vuoden 2013 loppuun. Hallituksen esitys (HE 123/ 2010 vp) laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 :n Kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun rakentamispalvelun oman käytön verotukseen liittyvät alarajat nostetaan eurosta euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 124/ 2010 vp) laiksi arvonlisäverolain 85a :n väliaikaisesta annetun lain voimaantulosäännöksen Lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että alennetun 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltamista parturi- ja kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin jatketaan vuoden 2011 loppuun. Pieniin korjauspalveluihin luetaan polkupyörien, kenkien ja nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki Hallituksen esitys (HE 125/ 2010 vp) laiksi arpajaisverolain Yksinoikeudella toimeenpantujen muiden arpajaisten kuin totopelin arpajaisveroaste korotetaan 10 prosenttiin. Lakiin lisätään veron maksuunpanoa koskevat säännökset, jotka mahdollistavat arpajaisveron maksuunpanon, jos veroa on kausiveroilmoituksella ilmoitettu liian vähän. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 127/ 2010 vp) laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lailla pannaan täytäntöön luottolaitosdirektiivin viimeaikaiset muutokset, jotka koskevat muun muassa valvontakollegioiden asettamista rajat ylittäviin luottolaitoksiin ja luottolaitosryhmittymiin, omaisuuserien arvopaperistamista, sekamuotoisten rahoitusvälineiden lukemista omiin varoihin, suurten asiakasriskien valvontaa, palkitsemispolitiikan valvontaa sekä talletussuojan tasoa. Lisäksi laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomesta kumotaan ja siihen nykyisin sisältyvät säännökset siirretään tarkistettuina luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin. Hallituksen esitys (HE 128/ 2010 vp) laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain annetun lain voimaantulosäännöksen Kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten perustamishankkeiden hankekohtaisista valtionavustuksista luovutaan ja perustamishankkeiden rahoitus otetaan poistojen kautta huomioon käyttökustannusten valtionosuusperusteissa vuoden 2012 alusta. Lisäksi muutetaan eräitä kansanopistojen valtionosuuden perusteena käytettäviä porrastustekijöitä. Vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorin ja opettajien ja eräitä valtionavustuksia koskeva valtionapuviranomaisuus siirretään Opetushallitukselle. Opetusministeriön nimi muutetaan nykyiseksi opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistamisen ajankohtia siirretään vuodella eteenpäin. Esitys liittyy perustamishankkeiden osalta valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Perustamishankejärjestelmään ehdotettu uudistus ja kansanopistojen valtionosuusperusteen muutos tulisivat voimaan kuitenkin vuonna Hallituksen esitys (HE 132/ 2010 vp) kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta säädetään. Lisäksi muutetaan kemikaalilakia, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettua lakia, kasvinsuojeluaineista annettua lakia sekä ympäristönsuojelulakia. Keskeisenä tavoitteena on kemikaalituotevalvontatehtävien keskittäminen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Elintarviketurvallisuusvirastosta Turvallisuusja kemikaalivirastoon. Esitys liittyy vuoden 2011 valtion talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 133/ 2010 vp) laiksi sotilasvammalain 6e :n Sotilasvammalakiin lisätään säännös kotiin annettavien sosiaalipalvelujen korvaamisesta Ruotsissa vakituisesti asuvalle vaikeavammaiselle suomalaiselle sotainvalidille. Vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysasteen omaavalle sotainvalidille voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Korvauksen määrästä ja maksamisesta säädetään tarkemmin asetuksella. Lakiin sisällytetään lisäksi asiallisesti pääosin voimassa olevaa lakia vastaava säännös ateriakorvauksen maksamisesta Ruotsissa asuvalle vaikeavammaiselle sotainvalidille. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 135/ 2010 vp) työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää laajennetaan. Jatkossa yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka omistaa yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotta- 4

5 momentti 7_10.fm Page 5 Thursday, October 14, :54 AM masta äänimäärästä. Yrittäjänä pidetään myös muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, jos hänellä on edellä tarkoitettua vastaava määräämisvalta yhteisössä. Edellä tarkoitettuja laajennuksia vastaavasti rajoitetaan työntekijän eläkelain ja merimieseläkelain määritelmää työntekijään rinnastettavasta henkilöstä. Lisäksi tehdään eräitä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakien voimaantuloon liittyy siirtymissäännöksiä. Hallituksen esitys (HE 137/ 2010 vp) laiksi lastensuojelulain Kunnan velvollisuutta järjestää lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaille avohuollon tukitoimia täsmennetään. Lapselle ja perheelle olisi järjestettävä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakassuunnitelmassa arvioiman tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on parantaa erityisesti kotipalvelun saatavuutta. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki Hallituksen esitys (HE 138/ 2010 vp) laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 :n ja 11 :n väliaikaisesta Toimeentulotukilakia muutetaan siten, että vuoden 2010 loppuun määräaikaisena voimassa olevan 11 :n 3 momentin voimassaoloa jatketaan edelleen määräaikaisena vuoden 2014 loppuun saakka. Säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Ammatillista koulutusta vailla olevalle alle 25-vuotiaalle myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, jos häneltä on evätty työttömyysturva koulutuksesta kieltäytymisen vuoksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 139/ 2010 vp) laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain Indeksisuojan ulkopuolella olevat vähimmäismääräinen kuntoutusraha ja vähimmäismääräinen sairaus-, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityishoitoraha sidotaan kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin. Lisäksi kansaneläkeindeksiin sidotaan myös lapsilisät sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Myös niiden sairausvakuutuslaissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa olevat euromäärät, joita jo voimassa olevan lain mukaan korotetaan vuosittain indeksin muutosta vastaavasti, muutetaan vuoden 2010 tasoon. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Etuuksien kansaneläkeindeksiin sitomista koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan Hallituksen esitys (HE 140/ 2010 vp) laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain Energia-avustusten enimmäissuuruutta korotetaan. Kun avustetaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa avustuksen enimmäissuuruus on 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Muutoin avustusten enimmäissuuruus on 15 prosenttia tai erityisestä syystä 20 prosenttia mainituista kustannuksista. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 141/ 2010 vp) laiksi maankäyttö- ja rakennuslain Yleiskaavan käyttömahdollisuuksia tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa laajennetaan siten, että tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntäminen voi aiempaa useammin perustua suoraan yleiskaavaan. Rantarakentamisen poikkeamispäätösten ratkaisutoimivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille. Hallituksen esitys (HE 143/ 2010 vp) laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain Tuomioistuimissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruutta tarkistetaan 1,45 prosentilla. Käräjäoikeudessa käsiteltävässä riidattomassa velkomusasiassa, joka on pantu vireille sähköisesti suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään, peritään 25 prosenttia alempi oikeudenkäyntimaksu kuin muulla tavalla vireillepannuissa vastaavissa asioissa. Julkisia hankintoja koskevassa asiassa markkinaoikeudessa peritään puolet säädetystä oikeudenkäyntimaksusta, jos se ei myönnä asiassa käsittelylupaa. Oikeudenkäyntimaksu peritään julkisia hankintoja koskevissa asioissa täysimääräisenä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamassa pääasiasta ratkaisua tai muutoksenhakuasia jää tutkimatta. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki Hallituksen esitys (HE 144/ 2010 vp) laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi Ulkoasiainministeriöllä olevat tehtävät elatusapujen kansainvälisessä perinnässä siirretään oikeusministeriölle. Lisäksi annetaan säännökset elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta Suomessa. Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa on tarkoitettu tulemaan voimaan Muut lait tulisivat voimaan Hallituksen esitys (HE 145/ 2010 vp) laeiksi maanvuokra- Momentti 5 Momentti 7/2010

6 momentti 7_10.fm Page 6 Thursday, October 14, :54 AM lain ja perintökaaren 25 luvun 1b :n 4 momentin kumoamisesta Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraa koskevien sopimusten enimmäiskestoa pidennetään. Maanvuokrasopimuksen päättämistä koskevaa sääntelyä täydennetään ja tarkistetaan. Maanvuokralain säännökset, jotka koskevat sovittelua ja katselmusta sekä asumistarkoitukseen vuokrattavan alueen asemakaavanmukaisuutta, kumotaan. Lisäksi tehdään maanvuokralain johtuva seurannaismuutos perintökaareen. Hallituksen esitys (HE 146/ 2010 vp) sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Osapuolet voivat tehdä kiinteistön kauppakirjan ja muun luovutuskirjan sähköisesti ilman kaupanvahvistajaa Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Paperimuotoiset panttikirjat voidaan korvata sähköisillä panttikirjoilla, jotka muodostuvat lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävillä kirjauksilla. Myös kiinnityshakemukset ja sähköisen panttikirjan siirtoa koskevat hakemukset voidaan tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Lakien voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Sähköisten asiointijärjestelmien suunnittelu, rakentaminen ja toimivuuden varmistaminen edellyttävät melko pitkää voimaantuloaikaa. Lait voisivat tulla voimaan noin kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Hallituksen esitys (HE 147/ 2010 vp) energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Liikennepolttoaineiden sekä lämmitys- ja voimalaitospolttoaineiden energiaverotuksen rakenne muutetaan siten, että verotuksessa otetaan huomioon tuotteen energiasisältö ja sen poltossa syntyvät hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset lähipäästöt Rakennemuutoksen yhteydessä lämmitys- ja voimalaitospolttoaineiden sekä sähkön energiaveroja korotetaan työnantajien kansaneläkemaksun poistosta syntyneen rahoitusvajeen pienentämiseksi. Maakaasun veromuutos toteutetaan vaiheittain vuoteen 2015 mennessä. Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon hiilidioksidivero puolitetaan ja turpeelle säädetään vaiheittain vuoteen 2015 mennessä nouseva matala energiavero. Maatalouden energiaveropalautuksia korotetaan korotusten hyvittämiseksi maataloudelle. Liikennepolttoaineiden veromuutos on lähtökohtaisesti tuottoneutraali. Bensiinin verotasoon ei tehdä muutoksia ja dieselöljyn 8 sentin suuruinen veronkorotus otetaan huomioon henkilö- ja kuorma-autojen käyttövoimaveroa alentamalla. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Dieselöljyn veron korotusta sovellettaisiin vuoden 2012 alusta. Käyttövoimaveron muutokset toteutuisivat täysimääräisinä vasta vuosien aikana. Valtioneuvoston lausuma; Hallitus sopi keväällä 2009 kehyspäätöksen yhteydessä, että maatalouden ja ammattimaisen kasvihuoneviljelyn energiaveronpalautusta kasvatetaan siten, että maatalouden energiaverorasitus ei oleellisesti muutu. Hallitus seuraa energiaverouudistuksen vaikutuksia eri energialähteiden käyttöön ja päästöihin. Energiaveromuutosten vaikutuksia seurattaessa tarkastellaan myös vaikutuksia sähköä käyttävään maa- ja puutarhatalouteen. Hallituksen esitys (HE 148/ 2010 vp) laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien Valmisteveroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä ja mehujäästä. Valmisteveroa kannetaan kaikista sellaisista tuotteista, jotka kuuluvat tullitariffin nimikkeisiin 1704, 1806, 2105 sekä eräistä nimikkeiden 2106 ja 1901 tuotteista. Veron suuruus on makeisista ja jäätelöstä 75 senttiä kilogrammalta. Virvoitusjuomien osalta valmisteveroa korotetaan nykyisestä 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta valmista juomaa ja veron piiriin otetaan nykyisin virvoitusjuomaveron piiriin kuuluvien mehujen, limonadien ja kivennäisvesien lisäksi kaikki muutkin tullitariffin nimikkeisiin 2201 ja 2202 kuuluvat juomat, kuten luonnon kivennäisvedet ja maitoa sisältävät kahvijuomat. Lisäksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverotusta koskevat säännökset kootaan samaan lakiin. Nykyinen virvoitusjuomaverosta annettu laki kumotaan. Veroa ei kanneta verottomien elintarvikkeiden raaka-aineena käytetyistä tuotteista eikä erityisruokavaliovalmisteista. Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajataan myös pienimuotoinen makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien tuotanto. Pienvalmistuksella tarkoitetaan makeisten ja jäätelön osalta enintään kilogramman ja virvoitusjuomien osalta enintään litran vuotuista tuotantoa. Virvoitusjuomien valmisteveron korotukseen liittyen muutetaan myös alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia siten, että tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan veron määrä korotetaan 7,5 senttiin litralta tai 2,7 senttiin senttilitralta etyylialkoholia. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 149/ 2010 vp) laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain Opintotuen riittävyyttä parannetaan luopumalla eräiden tulojen perusteella tehtävästä erillisestä taloudellisesta tarveharkinnasta sekä korottamalla ulkomailla opiskelevien opiskelijoiden opintolainan valtiontakauksen määrää ja laajentamalla itsenäisesti asuvien täysi-ikäisten opiskelijoiden oikeutta valtiontakaukseen. Lisäksi korotetaan korkoavustuksen tulorajoja. Korkeakouluopinnoissa päätoimiseen opiskeluun kannustamiseksi tehdään muutoksia kaksiportaisen tutkinnon tukiaikaan, tukikuukauden käyttämiseen, jatko-opintojen tukiaikaan sekä opintojen edistymisen seurantaan. 6

7 momentti 7_10.fm Page 7 Thursday, October 14, :54 AM Koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi laajennetaan koulumatkatukioikeus näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja eräisiin muihin ammatillisiin koulutuksiin sekä väljennetään koulumatkatuen myöntämiseen liittyviä rajoituksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 150/ 2010 vp) laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain Uusjakojen tukemisesta annettua lakia muutetaan siten, että nopeutetaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperintää. Vuoden 2012 alusta lukien vireille tulleissa uusjaoissa valtion varoista maksetut takaisin perittävät kustannukset suoritetaan 12 prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Samalla lakiin tehdään viranomaisorganisaation aikaisemmista muutoksista johtuneet luonteeltaan tekniset tarkistukset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 152/ 2010 vp) laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta Syöttötariffijärjestelmällä tuetaan tuulivoimaan, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Sähkön tuottajalle, jonka voimalaitos on hyväksytty järjestelmään, maksetaan määräajan tukea sähkön tuotantokustannusten ja kyseisen energialähteen markkinahinnan tai vaihtoehtoisen polttoaineen kustannusten välisen erotuksen kattamiseksi. Maksettavan syöttötariffin suuruus vaihtelee sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden hinnan perusteella. Laissa säädetään myös syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle jäävien uusiutuvien energialähteiden kiinteästä sähkön tuotantotuesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki Lain voimaantulo edellyttää, että Euroopan unionin komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät valtiontuet. Hallituksen esitys (HE 153/ 2010 vp) laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n Palvelujen tarjoamisesta annetun lain palveluntarjoajan vastuuvakuutusta tai vakuutta koskevaa tiedonantovelvollisuussäännöstä muutetaan. Palveluntarjoajan on annettava palvelun vastaanottajalle tiedot vastuuvakuutuksesta tai vakuudesta ja sen maantieteellisestä kattavuudesta, jos vastuuvakuutuksen ottaminen tai vakuuden asettaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tarkoituksena on saattaa säännös nykyistä täsmällisemmin vastaamaan palveludirektiivin vaatimuksia. Hallituksen esitys (HE 154/ 2010 vp) laiksi sähköturvallisuuslain Sähköturvallisuuslakia muutetaan selkeyttämällä sähkö- ja hissitöiden johtajan toimintaedellytyksiä, täsmentämällä sähköturvallisuusviranomaisen toimintavaltuuksia sekä tarkentamalla sähkölaitteistojen tarkastusjärjestelmää. Hallituksen esitys (HE 156/ 2010 vp) laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä Valtion koulukoteja koskevat säännökset siirretään asetuksesta lain tasolle. Lisäksi lakiin sisällytetään vuonna 2010 toimintansa aloittanutta vankilan perheosastoa koskevat säännökset. Myös vankilan perheosaston lastensuojelulain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Koulukotikohtaisten johtokuntien sijaan valtion koulukodeilla ja vankilan perheosastolla on yksi yhteinen johtokunta. Lisäksi annetaan toiminnan sisältöä, henkilöstörakennetta ja henkilökunnan valintaa koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 157/ 2010 vp) laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 :n sekä ympäristönsuojelulain 20 :n Rikoslakia muutetaan niin, että oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset soveltuvat ydinenergian käyttörikokseen, räjähderikokseen ja varomattomaan käsittelyyn. Euroopan parlamentin ja neuvoston pesuaineita koskevan asetuksen vastaiset teot säädetään rangaistaviksi rikoslaissa ympäristön turmelemisena. Luonnonsuojelurikoksena rangaistaviksi säädetään eräät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan neuvoston asetuksen, niin sanotun CITES-asetuksen, vastaiset teot. Ympäristön turmelemista koskevaa rikoslain säännöstä ja ympäristönsuojelulain säännöksiä muutetaan niin, että ne koskevat uutta otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Lisäksi tehdään teknisluonteinen korjaus luonnonsuojelulain luonnonsuojelurikkomusta koskevan säännöksen virheelliseen sanamuotoon. Säännöksillä pannaan Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston marraskuussa 2008 antama direktiivi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Lisäksi säännöksillä tehdään lakiin Euroopan parlamentin ja neuvoston syyskuussa 2009 antaman otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevasta asetuksesta johtuvat muutokset. Lait viimeistään Hallituksen esitys (HE 158/ 2010 vp) laiksi Suomen perustuslain 84 :n Perustuslain säännöksiä valtion talousarvion täydellisyysperiaatteesta ja tasapaino- eli kattamisvaatimuksesta muutetaan. Talousarviosta voidaan jättää pois arvio valtion lainanotosta ja määräraha valtionvelan lyhentämiseen. Laki Hallituksen esitys (HE 159/ 2010 vp) jäteverolaiksi Jätevero muutetaan koskemaan niitä kaatopaikalle toimitettavia jätteitä, joiden hyötykäyttö on teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Laissa verollisiksi säädetyt jäteryhmät perustuvat jätelain nojalla annettuun ympäristöministeriön asetukseen yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta ja Ahvenanmaan osalta verollisiksi säädetyt jäteryhmät perustuvat Ahvenanmaan maakuntaa koskevaan vastaavaan Momentti 7 Momentti 7/2010

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

Eduskunnalle vaalikauden lopulla 2014-2015 annettavat hallituksen esitykset 1

Eduskunnalle vaalikauden lopulla 2014-2015 annettavat hallituksen esitykset 1 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla -2015 annettavat hallituksen esitykset 1 1 HE valtioneuvostosta annetun lain 2 :n, arkistolain 1 :n, valtion talousarviolain 7 a :n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 7. 13.12.2013/50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/16.12.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 15 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot