momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, :54 AM 7/2010 Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, :54 AM 7/2010 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 10 ASETETUT TOIMIELIMET 11 MIETINNÖT YM. 11 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 11 Korkein hallinto-oikeus 12 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 HE 72/2010 vp VaVM 24/2010 vp Laki tuli voimaan Tuloverotuksen julkisista tiedoista poistetaan henkilön kotikuntaa koskeva tieto ja sen sijasta julkinen on tieto maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen vuodenvaihmomentti 7_10.fm Page 2 Thursday, October 14, :54 AM Momentti 7/2010 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (786/2010) HE 16/2010 vp HaVM 10/2010 vp Laki tulee voimaan Lakiin tehdään ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Myös järjestelmän hallinnointia kevennetään. Laki kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 :n (787/2010) HE 19/2010 vp HaVM 6/2010 vp Laki tulee voimaan Kirkkolakia muutetaan siten, että seurakuntien ja useamman seurakunnan yhteisten keskusrekistereiden ylläpitämät jäsenrekisterijärjestelmät korvataan kirkon yhteisellä jäsenrekisterijärjestelmällä. Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain, laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain ja laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta ( /2010) HE 61/2010 vp LaVM 13/2010 vp Laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta tulee voimaan tasavallan presidentin asetuksella. Muiden lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Suomen kansalliset kansainvälistä holhousoikeutta koskevat säännökset uudistetaan yleissopimuksen periaatteiden mukaisiksi ja otetaan holhoustoimesta annettuun lakiin. Haagin yleissopimus sisältää määräyksiä viranomaisten toimivallasta, sovellettavasta laista, sopimusvaltioiden viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja sopimusvaltiossa tehtyjen aikuisen suojelua koskevien toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta muissa sopimusvaltioissa. Yleissopimusta sovelletaan sellaisten aikuisten suojeluun kansainvälisissä tilanteissa, jotka henkilökohtaisten kykyjensä heikentymisen tai riittämättömyyden vuoksi eivät voi suojella etujaan. Laki metsälain ja laki rikoslain 48a luvun 3 :n ( /2010) HE 266/2009 vp MmVM 12/2010 vp Lait tulevat voimaan Metsälakiin tehdään perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä. Lisäksi perustuslaista johtuen lakiin lisätään säännökset uudistushakkuun jälkeen tehtävässä taimikon perustamisessa käytettävistä puulajeista ja määritelmä uudistushakkuun päättymisestä. Metsän uudistushakkuun jälkeisiä taimikon perustamisen määräaikoja ja taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon määrittelyä tarkennetaan metsälaissa. Lisätään myös säännökset kansallisesta metsäohjelmasta, säännös poliisiviranomaisen antamasta virka-avusta ja metsäsuunnitelman määrittelyä koskeva säännös. Lisäksi tehdään pienempiä teknisluonteisia muutoksia. Rikoslakiin tehdään metsälain muutoksista johtuvat tekniset tarkistukset. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 :n ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 :n ( /2010) HE 65/2010 vp StVM 15/2010 vp Lait tulivat voimaan Tutkimuslain muutoksella sisällytetään lakisääteisen tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kaikki ne hoitotieteen ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Samalla rajataan oikeuspsykiatrisen potilaan osallistumista lääketieteelliseen tutkimukseen. Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi keskitetään yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvastuualuetta varten asettamille alueellisille eettisille toimikunnille. Lisäksi perustetaan valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana. Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritutkimuksessa tarvittavat potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöä koskevat tutkimusluvat siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettujen lakien muutoksilla. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 :n 2

3 momentti 7_10.fm Page 3 Thursday, October 14, :54 AM teen kotikunta sijaitsee. Muutos parantaa ns. turvakiellon saaneiden henkilöiden osalta turvakiellon tuomaa suojaa. Muutosta maakuntatiedon julkisuudesta sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Verovuotta 2008 ja sitä aiempia verovuosia koskevista julkisista tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen tiedoista voidaan antaa ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 117/ 2010 vp) laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä Lailla säädetään kansallisesta menettelystä tilanteessa, jossa Atalanta-operaatioon osallistuva suomalainen alus on ottanut kiinni merirosvouteen tai aseelliseen ryöstöön merellä syyllisiksi epäiltyjä tai jossa muuten Suomen päätettäväksi tulee, haluaako Suomi käyttää toimivaltaa asiassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös suomalaisen sota-aluksen lähettämisestä alueelle on tehty. Hallituksen esitys (HE 118/ 2010 vp) laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 :n Kansaneläkelaitoksen henkilöstöä koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään Kunnallisen eläkelaitoksen hoidettavaksi. Lisäksi kunnalliseen eläkelakiin ja valtion eläkelakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat eduskunnan hyväksymästä laista sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain tulisi kuitenkin voimaan Hallituksen esitys (HE 119/ 2010 vp) laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain Lakiin tehdään eräitä säädösteknisiä ja muita vastaavia uudistuksia, joita on tehty työeläkejärjestelmään. Lisäksi säädetään oikeus erityiskorvaukseen aviopuolison ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa tarkoitetun puolison lisäksi avioliitonomaisessa parisuhteessa elävällä puolisolla tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Erityiskorvauksen määrää korotetaan vuodesta 2011 lähtien. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 120/ 2010 vp) laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain Hoitovastike säädetään talokohtaiseksi ja ainoastaan pääomakustannukset voidaan tasata yhtiön asumisoikeustalojen kesken. Omistajayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta asukkaiden maksamien käyttövastikkeiden perusteista tarkennetaan. Ostopalveluiden kilpailutusvelvoitetta täsmennetään siten, että se ulottuu myös konsernin sisällä tuotettuihin palveluihin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle säädetään valtuudet valvoa omakustannusperiaatteen ja tiedonantovelvollisuuden toteutumista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 121/ 2010 vp) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Lissabonin sopimuksen tultua voimaan kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen on syytä määrätä vaalikauden loppuun asti sovellettavista Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä Eurooppa-neuvoston saavuttaman poliittisen yhteisymmärryksen mukaisesti. Näiden siirtymätoimenpiteiden tarkoituksena on antaa niille jäsenvaltioille, joilla olisi ollut enemmän edustajia Euroopan parlamentissa, jos Lissabonin sopimus olisi ollut voimassa kesäkuussa 2009 pidettyjen vaalien ajankohtana, vastaava määrä lisäpaikkoja ja mahdollisuus täyttää ne perussopimuksen voimassa olevista määräyksistä poikkeavasti. Ehdotus ei vaikuta Suomen ehdokkaiden paikkamäärään tai valintamenettelyyn. Hallituksen esitys (HE 122/ 2010 vp) vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2011 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi. Tuloverolakia muutetaan siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Valtionverotuksen eläketulovähennyksen laskentakerrointa korotetaan ja poistumaprosenttia alennetaan. Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen poistumaprosenttia alennetaan. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Sukupolvenvaihdosta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että edelleen luovutuksen yhteydessä tapahtuva hankintamenon oikaisu tehdään myös hankintameno-olettaman määrää oikaisemalla. Verotusmenettelystä annettua lakia ja arvonlisäverolakia muutetaan siten, että Verohallinto voi suorittaa vertailutietotarkastuksia myös luottolaitoksissa. Tuloverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksia koskeviin säännöksiin lisätään maininta, että oikaisuvaatimus tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Verohallinnosta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että Verohallinnon tehtäväksi säädetään organisaatioiden tunnistuspalvelun ylläpitäminen sähköistä asiointia varten. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Omaisuuden luovutustappiota koske- Momentti 3 Momentti 7/2010

4 momentti 7_10.fm Page 4 Thursday, October 14, :54 AM vaa säännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuonna 2010 syntyneisiin tappioihin. Muita tuloverolain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa. Verohallinnosta annetun lain muutos olisi voimassa vuoden 2011 alusta vuoden 2013 loppuun. Hallituksen esitys (HE 123/ 2010 vp) laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 :n Kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun rakentamispalvelun oman käytön verotukseen liittyvät alarajat nostetaan eurosta euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 124/ 2010 vp) laiksi arvonlisäverolain 85a :n väliaikaisesta annetun lain voimaantulosäännöksen Lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että alennetun 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltamista parturi- ja kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin jatketaan vuoden 2011 loppuun. Pieniin korjauspalveluihin luetaan polkupyörien, kenkien ja nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki Hallituksen esitys (HE 125/ 2010 vp) laiksi arpajaisverolain Yksinoikeudella toimeenpantujen muiden arpajaisten kuin totopelin arpajaisveroaste korotetaan 10 prosenttiin. Lakiin lisätään veron maksuunpanoa koskevat säännökset, jotka mahdollistavat arpajaisveron maksuunpanon, jos veroa on kausiveroilmoituksella ilmoitettu liian vähän. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 127/ 2010 vp) laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lailla pannaan täytäntöön luottolaitosdirektiivin viimeaikaiset muutokset, jotka koskevat muun muassa valvontakollegioiden asettamista rajat ylittäviin luottolaitoksiin ja luottolaitosryhmittymiin, omaisuuserien arvopaperistamista, sekamuotoisten rahoitusvälineiden lukemista omiin varoihin, suurten asiakasriskien valvontaa, palkitsemispolitiikan valvontaa sekä talletussuojan tasoa. Lisäksi laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomesta kumotaan ja siihen nykyisin sisältyvät säännökset siirretään tarkistettuina luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin. Hallituksen esitys (HE 128/ 2010 vp) laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain annetun lain voimaantulosäännöksen Kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten perustamishankkeiden hankekohtaisista valtionavustuksista luovutaan ja perustamishankkeiden rahoitus otetaan poistojen kautta huomioon käyttökustannusten valtionosuusperusteissa vuoden 2012 alusta. Lisäksi muutetaan eräitä kansanopistojen valtionosuuden perusteena käytettäviä porrastustekijöitä. Vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorin ja opettajien ja eräitä valtionavustuksia koskeva valtionapuviranomaisuus siirretään Opetushallitukselle. Opetusministeriön nimi muutetaan nykyiseksi opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistamisen ajankohtia siirretään vuodella eteenpäin. Esitys liittyy perustamishankkeiden osalta valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Perustamishankejärjestelmään ehdotettu uudistus ja kansanopistojen valtionosuusperusteen muutos tulisivat voimaan kuitenkin vuonna Hallituksen esitys (HE 132/ 2010 vp) kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta säädetään. Lisäksi muutetaan kemikaalilakia, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettua lakia, kasvinsuojeluaineista annettua lakia sekä ympäristönsuojelulakia. Keskeisenä tavoitteena on kemikaalituotevalvontatehtävien keskittäminen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Elintarviketurvallisuusvirastosta Turvallisuusja kemikaalivirastoon. Esitys liittyy vuoden 2011 valtion talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 133/ 2010 vp) laiksi sotilasvammalain 6e :n Sotilasvammalakiin lisätään säännös kotiin annettavien sosiaalipalvelujen korvaamisesta Ruotsissa vakituisesti asuvalle vaikeavammaiselle suomalaiselle sotainvalidille. Vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysasteen omaavalle sotainvalidille voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Korvauksen määrästä ja maksamisesta säädetään tarkemmin asetuksella. Lakiin sisällytetään lisäksi asiallisesti pääosin voimassa olevaa lakia vastaava säännös ateriakorvauksen maksamisesta Ruotsissa asuvalle vaikeavammaiselle sotainvalidille. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 135/ 2010 vp) työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää laajennetaan. Jatkossa yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka omistaa yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotta- 4

5 momentti 7_10.fm Page 5 Thursday, October 14, :54 AM masta äänimäärästä. Yrittäjänä pidetään myös muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, jos hänellä on edellä tarkoitettua vastaava määräämisvalta yhteisössä. Edellä tarkoitettuja laajennuksia vastaavasti rajoitetaan työntekijän eläkelain ja merimieseläkelain määritelmää työntekijään rinnastettavasta henkilöstä. Lisäksi tehdään eräitä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakien voimaantuloon liittyy siirtymissäännöksiä. Hallituksen esitys (HE 137/ 2010 vp) laiksi lastensuojelulain Kunnan velvollisuutta järjestää lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaille avohuollon tukitoimia täsmennetään. Lapselle ja perheelle olisi järjestettävä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakassuunnitelmassa arvioiman tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on parantaa erityisesti kotipalvelun saatavuutta. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki Hallituksen esitys (HE 138/ 2010 vp) laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 :n ja 11 :n väliaikaisesta Toimeentulotukilakia muutetaan siten, että vuoden 2010 loppuun määräaikaisena voimassa olevan 11 :n 3 momentin voimassaoloa jatketaan edelleen määräaikaisena vuoden 2014 loppuun saakka. Säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Ammatillista koulutusta vailla olevalle alle 25-vuotiaalle myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, jos häneltä on evätty työttömyysturva koulutuksesta kieltäytymisen vuoksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 139/ 2010 vp) laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain Indeksisuojan ulkopuolella olevat vähimmäismääräinen kuntoutusraha ja vähimmäismääräinen sairaus-, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityishoitoraha sidotaan kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin. Lisäksi kansaneläkeindeksiin sidotaan myös lapsilisät sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Myös niiden sairausvakuutuslaissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa olevat euromäärät, joita jo voimassa olevan lain mukaan korotetaan vuosittain indeksin muutosta vastaavasti, muutetaan vuoden 2010 tasoon. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Etuuksien kansaneläkeindeksiin sitomista koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan Hallituksen esitys (HE 140/ 2010 vp) laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain Energia-avustusten enimmäissuuruutta korotetaan. Kun avustetaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa avustuksen enimmäissuuruus on 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Muutoin avustusten enimmäissuuruus on 15 prosenttia tai erityisestä syystä 20 prosenttia mainituista kustannuksista. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 141/ 2010 vp) laiksi maankäyttö- ja rakennuslain Yleiskaavan käyttömahdollisuuksia tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa laajennetaan siten, että tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntäminen voi aiempaa useammin perustua suoraan yleiskaavaan. Rantarakentamisen poikkeamispäätösten ratkaisutoimivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille. Hallituksen esitys (HE 143/ 2010 vp) laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain Tuomioistuimissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruutta tarkistetaan 1,45 prosentilla. Käräjäoikeudessa käsiteltävässä riidattomassa velkomusasiassa, joka on pantu vireille sähköisesti suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään, peritään 25 prosenttia alempi oikeudenkäyntimaksu kuin muulla tavalla vireillepannuissa vastaavissa asioissa. Julkisia hankintoja koskevassa asiassa markkinaoikeudessa peritään puolet säädetystä oikeudenkäyntimaksusta, jos se ei myönnä asiassa käsittelylupaa. Oikeudenkäyntimaksu peritään julkisia hankintoja koskevissa asioissa täysimääräisenä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamassa pääasiasta ratkaisua tai muutoksenhakuasia jää tutkimatta. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki Hallituksen esitys (HE 144/ 2010 vp) laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi Ulkoasiainministeriöllä olevat tehtävät elatusapujen kansainvälisessä perinnässä siirretään oikeusministeriölle. Lisäksi annetaan säännökset elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta Suomessa. Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa on tarkoitettu tulemaan voimaan Muut lait tulisivat voimaan Hallituksen esitys (HE 145/ 2010 vp) laeiksi maanvuokra- Momentti 5 Momentti 7/2010

6 momentti 7_10.fm Page 6 Thursday, October 14, :54 AM lain ja perintökaaren 25 luvun 1b :n 4 momentin kumoamisesta Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraa koskevien sopimusten enimmäiskestoa pidennetään. Maanvuokrasopimuksen päättämistä koskevaa sääntelyä täydennetään ja tarkistetaan. Maanvuokralain säännökset, jotka koskevat sovittelua ja katselmusta sekä asumistarkoitukseen vuokrattavan alueen asemakaavanmukaisuutta, kumotaan. Lisäksi tehdään maanvuokralain johtuva seurannaismuutos perintökaareen. Hallituksen esitys (HE 146/ 2010 vp) sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Osapuolet voivat tehdä kiinteistön kauppakirjan ja muun luovutuskirjan sähköisesti ilman kaupanvahvistajaa Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Paperimuotoiset panttikirjat voidaan korvata sähköisillä panttikirjoilla, jotka muodostuvat lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävillä kirjauksilla. Myös kiinnityshakemukset ja sähköisen panttikirjan siirtoa koskevat hakemukset voidaan tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Lakien voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Sähköisten asiointijärjestelmien suunnittelu, rakentaminen ja toimivuuden varmistaminen edellyttävät melko pitkää voimaantuloaikaa. Lait voisivat tulla voimaan noin kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Hallituksen esitys (HE 147/ 2010 vp) energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Liikennepolttoaineiden sekä lämmitys- ja voimalaitospolttoaineiden energiaverotuksen rakenne muutetaan siten, että verotuksessa otetaan huomioon tuotteen energiasisältö ja sen poltossa syntyvät hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset lähipäästöt Rakennemuutoksen yhteydessä lämmitys- ja voimalaitospolttoaineiden sekä sähkön energiaveroja korotetaan työnantajien kansaneläkemaksun poistosta syntyneen rahoitusvajeen pienentämiseksi. Maakaasun veromuutos toteutetaan vaiheittain vuoteen 2015 mennessä. Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon hiilidioksidivero puolitetaan ja turpeelle säädetään vaiheittain vuoteen 2015 mennessä nouseva matala energiavero. Maatalouden energiaveropalautuksia korotetaan korotusten hyvittämiseksi maataloudelle. Liikennepolttoaineiden veromuutos on lähtökohtaisesti tuottoneutraali. Bensiinin verotasoon ei tehdä muutoksia ja dieselöljyn 8 sentin suuruinen veronkorotus otetaan huomioon henkilö- ja kuorma-autojen käyttövoimaveroa alentamalla. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Dieselöljyn veron korotusta sovellettaisiin vuoden 2012 alusta. Käyttövoimaveron muutokset toteutuisivat täysimääräisinä vasta vuosien aikana. Valtioneuvoston lausuma; Hallitus sopi keväällä 2009 kehyspäätöksen yhteydessä, että maatalouden ja ammattimaisen kasvihuoneviljelyn energiaveronpalautusta kasvatetaan siten, että maatalouden energiaverorasitus ei oleellisesti muutu. Hallitus seuraa energiaverouudistuksen vaikutuksia eri energialähteiden käyttöön ja päästöihin. Energiaveromuutosten vaikutuksia seurattaessa tarkastellaan myös vaikutuksia sähköä käyttävään maa- ja puutarhatalouteen. Hallituksen esitys (HE 148/ 2010 vp) laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien Valmisteveroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä ja mehujäästä. Valmisteveroa kannetaan kaikista sellaisista tuotteista, jotka kuuluvat tullitariffin nimikkeisiin 1704, 1806, 2105 sekä eräistä nimikkeiden 2106 ja 1901 tuotteista. Veron suuruus on makeisista ja jäätelöstä 75 senttiä kilogrammalta. Virvoitusjuomien osalta valmisteveroa korotetaan nykyisestä 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta valmista juomaa ja veron piiriin otetaan nykyisin virvoitusjuomaveron piiriin kuuluvien mehujen, limonadien ja kivennäisvesien lisäksi kaikki muutkin tullitariffin nimikkeisiin 2201 ja 2202 kuuluvat juomat, kuten luonnon kivennäisvedet ja maitoa sisältävät kahvijuomat. Lisäksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverotusta koskevat säännökset kootaan samaan lakiin. Nykyinen virvoitusjuomaverosta annettu laki kumotaan. Veroa ei kanneta verottomien elintarvikkeiden raaka-aineena käytetyistä tuotteista eikä erityisruokavaliovalmisteista. Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajataan myös pienimuotoinen makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien tuotanto. Pienvalmistuksella tarkoitetaan makeisten ja jäätelön osalta enintään kilogramman ja virvoitusjuomien osalta enintään litran vuotuista tuotantoa. Virvoitusjuomien valmisteveron korotukseen liittyen muutetaan myös alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia siten, että tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan veron määrä korotetaan 7,5 senttiin litralta tai 2,7 senttiin senttilitralta etyylialkoholia. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 149/ 2010 vp) laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain Opintotuen riittävyyttä parannetaan luopumalla eräiden tulojen perusteella tehtävästä erillisestä taloudellisesta tarveharkinnasta sekä korottamalla ulkomailla opiskelevien opiskelijoiden opintolainan valtiontakauksen määrää ja laajentamalla itsenäisesti asuvien täysi-ikäisten opiskelijoiden oikeutta valtiontakaukseen. Lisäksi korotetaan korkoavustuksen tulorajoja. Korkeakouluopinnoissa päätoimiseen opiskeluun kannustamiseksi tehdään muutoksia kaksiportaisen tutkinnon tukiaikaan, tukikuukauden käyttämiseen, jatko-opintojen tukiaikaan sekä opintojen edistymisen seurantaan. 6

7 momentti 7_10.fm Page 7 Thursday, October 14, :54 AM Koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi laajennetaan koulumatkatukioikeus näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja eräisiin muihin ammatillisiin koulutuksiin sekä väljennetään koulumatkatuen myöntämiseen liittyviä rajoituksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 150/ 2010 vp) laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain Uusjakojen tukemisesta annettua lakia muutetaan siten, että nopeutetaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperintää. Vuoden 2012 alusta lukien vireille tulleissa uusjaoissa valtion varoista maksetut takaisin perittävät kustannukset suoritetaan 12 prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Samalla lakiin tehdään viranomaisorganisaation aikaisemmista muutoksista johtuneet luonteeltaan tekniset tarkistukset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 152/ 2010 vp) laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta Syöttötariffijärjestelmällä tuetaan tuulivoimaan, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Sähkön tuottajalle, jonka voimalaitos on hyväksytty järjestelmään, maksetaan määräajan tukea sähkön tuotantokustannusten ja kyseisen energialähteen markkinahinnan tai vaihtoehtoisen polttoaineen kustannusten välisen erotuksen kattamiseksi. Maksettavan syöttötariffin suuruus vaihtelee sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden hinnan perusteella. Laissa säädetään myös syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle jäävien uusiutuvien energialähteiden kiinteästä sähkön tuotantotuesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki Lain voimaantulo edellyttää, että Euroopan unionin komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät valtiontuet. Hallituksen esitys (HE 153/ 2010 vp) laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n Palvelujen tarjoamisesta annetun lain palveluntarjoajan vastuuvakuutusta tai vakuutta koskevaa tiedonantovelvollisuussäännöstä muutetaan. Palveluntarjoajan on annettava palvelun vastaanottajalle tiedot vastuuvakuutuksesta tai vakuudesta ja sen maantieteellisestä kattavuudesta, jos vastuuvakuutuksen ottaminen tai vakuuden asettaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tarkoituksena on saattaa säännös nykyistä täsmällisemmin vastaamaan palveludirektiivin vaatimuksia. Hallituksen esitys (HE 154/ 2010 vp) laiksi sähköturvallisuuslain Sähköturvallisuuslakia muutetaan selkeyttämällä sähkö- ja hissitöiden johtajan toimintaedellytyksiä, täsmentämällä sähköturvallisuusviranomaisen toimintavaltuuksia sekä tarkentamalla sähkölaitteistojen tarkastusjärjestelmää. Hallituksen esitys (HE 156/ 2010 vp) laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä Valtion koulukoteja koskevat säännökset siirretään asetuksesta lain tasolle. Lisäksi lakiin sisällytetään vuonna 2010 toimintansa aloittanutta vankilan perheosastoa koskevat säännökset. Myös vankilan perheosaston lastensuojelulain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Koulukotikohtaisten johtokuntien sijaan valtion koulukodeilla ja vankilan perheosastolla on yksi yhteinen johtokunta. Lisäksi annetaan toiminnan sisältöä, henkilöstörakennetta ja henkilökunnan valintaa koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 157/ 2010 vp) laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 :n sekä ympäristönsuojelulain 20 :n Rikoslakia muutetaan niin, että oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset soveltuvat ydinenergian käyttörikokseen, räjähderikokseen ja varomattomaan käsittelyyn. Euroopan parlamentin ja neuvoston pesuaineita koskevan asetuksen vastaiset teot säädetään rangaistaviksi rikoslaissa ympäristön turmelemisena. Luonnonsuojelurikoksena rangaistaviksi säädetään eräät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan neuvoston asetuksen, niin sanotun CITES-asetuksen, vastaiset teot. Ympäristön turmelemista koskevaa rikoslain säännöstä ja ympäristönsuojelulain säännöksiä muutetaan niin, että ne koskevat uutta otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Lisäksi tehdään teknisluonteinen korjaus luonnonsuojelulain luonnonsuojelurikkomusta koskevan säännöksen virheelliseen sanamuotoon. Säännöksillä pannaan Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston marraskuussa 2008 antama direktiivi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Lisäksi säännöksillä tehdään lakiin Euroopan parlamentin ja neuvoston syyskuussa 2009 antaman otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevasta asetuksesta johtuvat muutokset. Lait viimeistään Hallituksen esitys (HE 158/ 2010 vp) laiksi Suomen perustuslain 84 :n Perustuslain säännöksiä valtion talousarvion täydellisyysperiaatteesta ja tasapaino- eli kattamisvaatimuksesta muutetaan. Talousarviosta voidaan jättää pois arvio valtion lainanotosta ja määräraha valtionvelan lyhentämiseen. Laki Hallituksen esitys (HE 159/ 2010 vp) jäteverolaiksi Jätevero muutetaan koskemaan niitä kaatopaikalle toimitettavia jätteitä, joiden hyötykäyttö on teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Laissa verollisiksi säädetyt jäteryhmät perustuvat jätelain nojalla annettuun ympäristöministeriön asetukseen yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta ja Ahvenanmaan osalta verollisiksi säädetyt jäteryhmät perustuvat Ahvenanmaan maakuntaa koskevaan vastaavaan Momentti 7 Momentti 7/2010

8 momentti 7_10.fm Page 8 Thursday, October 14, :54 AM lainsäädäntöön. Veron piirissä ovat kaikki, sekä yleiset että yksityiset kaatopaikat, joille sijoitetaan verolliseen jäteryhmään kuuluvaa jätettä. Jäteveron tasoa korotetaan siten, että veroa on suoritettava 40 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuoden 2011 alun jälkeen ja 50 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuoden 2013 alun jälkeen. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki Hallituksen esitys (HE 163/ 2010 vp) laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n Verohallintoon perustetaan pysyvä Harmaan talouden selvitysyksikkö. Selvitysyksikön tehtävänä on edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Selvitysyksikkö laatii ilmiöselvityksiä, joissa kuvataan harmaan talouden ilmiöitä sekä harmaan talouden torjuntaa ja niiden vaikutuksia yksilöimättä yritystä tai muuta yksikköä taikka henkilöä. Selvitysyksiköllä on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada laissa säädetyt tiedot viranomaiselta. Ilmiöselvitys on valmistuttuaan julkinen, mutta sen laatimiseksi saadut yksittäiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Lisäksi yksikkö laatii velvoitteidenhoitoselvityksiä yhteisöistä ja muista yrityksistä muille viranomaisille laissa säädettyihin tarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvityksessä kuvataan organisaation tai organisaatiohenkilön sekä näihin välittömästi tai välillisesti kytkeytyvän organisaation ja organisaatiohenkilön toimintaa ja taloutta sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista. Velvoitteidenhoitoselvityksiä laaditaan vain viranomaisen pyynnöstä laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvitysten laatimiseksi selvitysyksiköllä on vastaava tiedonsaantioikeus salassa pidettäviin tietoihin kuin selvitystä pyytävällä viranomaisella. Velvoitteidenhoitoselvitys ja siinä käytettävät tiedot ovat selvitysyksikössä salassa pidettäviä. Verohallinnosta annettuun lakiin tehdään yksikön perustamisesta johtuvat muutokset. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 164/ 2010 vp) laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n Koulutusta koskeviin lakeihin lisätään säännökset, joiden perusteella opiskelijalta voidaan tietyissä tilanteissa peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Peruuttamisen edellytyksenä on, että opiskelija on osoittanut olevansa ilmeisen soveltumaton toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai harjoittelussa vaarantamalla opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden tai että opiskelija ei terveydeltään ja toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. Opinnoissa, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, voidaan opiskeluoikeus lisäksi peruuttaa, jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta. Opiskelijaksi ottamisen esteitä koskevia säännöksiä tarkennetaan ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa sekä lisätään ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakiin. Korkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön lisätään myös säännös opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Kaikkien koulutusta koskevien lakien kurinpitosäännöksiä täsmennetään. Koulutusta koskeviin lakeihin lisätään säännökset opiskelijoiden huumausainetestauksesta. Lisäksi lakeihin lisätään tarvittavat säännökset opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen sekä kurinpitoon liittyvästä menettelystä, arkaluonteisten tietojen käsittelystä, tietojensaantioikeudesta ja muutoksenhausta. Lait syksyllä Hallituksen esitys (HE 165/ 2010 vp) laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä Laissa tarkoitettujen Suomen kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien keskinäiset suhteet määritellään jaottelemalla ne niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle vaativuustasolle. Vaativuustasojen kuvauksista sekä tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta niiden edellyttämän osaamisen perusteella eri vaativuustasoille säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki Hallituksen esitys (HE 171/ 2010 vp) kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (International Renewable Energy Agency, IRENA) perustamiskonferenssi järjestettiin Bonnissa Virasto edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa ja kestävää käyttöä. Samalla se edistää ympäristönsuojelua vähentämällä luonnonvarojen kohdistuvia paineita, metsien hävitystä, aavikoitumista ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. Hallituksen esitys (HE 172/ 2010 vp) laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettuun lakiin lisätään säännös, jonka perusteella valtioneuvoston asetuksella tarkistetaan kolmivuotiskausittain laissa säädetyn laiminlyöntimaksun enimmäis- ja vähimmäismäärä rahan arvon muutosta vastaavasti. Samalla voimassa olevan laiminlyöntimaksun vähimmäismäärää korotetaan 100 eurolla ja enim- 8

9 momentti 7_10.fm Page 9 Thursday, October 14, :54 AM mäismäärää 1000 eurolla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 174/ 2010 vp) merityösopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Merityösopimuslaki on merityölainsäädännön peruslaki, jonka valmistelussa on otettu huomioon vuonna 2001 voimaan tulleen työsopimuslain säännökset sekä ILO:n merityösopimuksen ja EU:n merityödirektiivin asettamat vaatimukset. Merityösopimuslaissa säädetään muun muassa työsuhdetta koskevista yleisistä säännöksistä, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista, vähimmäistyöehtojen määräytymisestä, työntekijän oikeudesta vapaaseen kotimatkaan, perhevapaista, lomauttamiseen ja työsuhteen päättämiseen liittyvistä asioista sekä työsuhteen perusteettomaan päättämiseen liittyvästä korvausjärjestelmästä. Merityösuhteiden erityispiirteet näkyvät muun muassa työntekijän kotimatkaoikeuksia koskevassa sääntelyssä sekä työnantajan erityisenä huolenpitovelvollisuutena sairastuneesta työntekijästä. Lait Hallituksen esitys (HE 175/ 2010 vp) Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Lontoossa lokakuussa 2000 tehty Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehty sopimus (Lontoon sopimus). Patenttilakiin ja hyödyllisyysmallioikeudesta annettuun lakiin tehdään eräitä yksittäisiä, Lontoon sopimukseen liittymisestä riippumattomia muutoksia. Näistä merkittävin on kansallisen patentin kielijärjestelyä koskeva muutos, jonka mukaan patentinhakija voi saada englanninkielellä laadittua patenttihakemustaan koskevat patenttiviranomaisen päätökset englannin kielellä koko hakemusprosessin ajan eli patentin myöntämiseen asti. Lontoon sopimus tulee Suomen osalta voimaan Suomen liittymisasiakirjan tallettamiskuukautta seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Lontoon sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettavan lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain annetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan, kun Lontoon sopimus tulee Suomen osalta voimaan. Hallituksen esitys (HE 176/ 2010 vp) laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien Tarkoituksena on uudistaa asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain säännökset, jotka liittyvät järjestelmään tallennettujen tietojen käytön edellytyksenä olevaan potilaan suostumukseen sekä muuttaa eräitä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta ja käyttöönottoa koskevia säännöksiä. Uudistuksilla muun muassa yksinkertaistetaan menettelyjä, joilla varmistetaan potilaan suostumus terveydentilaa ja sairauksia koskevien tietojen luovutukselle terveydenhuollon palvelujen antajien välillä. Potilaan suostumukset, muut tahdonilmaisut sekä keskeiset hoitotiedot tallennetaan toteutettavaan potilaan tiedonhallintapalveluun. Lisäksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen valtakunnalliseen toteutukseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyvät tehtävät siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 177/ 2010 vp) laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain Muutosten tavoitteena on vahvistaa työttömyysvakuutusrahaston talouden kestävyyttä, parantaa suhdannepuskurin toimivuutta sekä turvata työttömyysvakuutusmaksujen vakaus ja kohtuullinen taso. Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurin enimmäismäärää korotetaan 3,6 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavia menoja vastaavasta määrästä 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Myös työttömyysvakuutusmaksun määräytymisperusteita muutetaan. Laissa säädetään rajoista, joiden sisällä maksun määrästä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Jos palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan keskimääräisen maksun yhteismäärä alittaa 1,5 prosenttia tai ylittää 3,3 prosenttia, maksuprosentista on säädettävä lailla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan marraskuussa Hallituksen esitys (HE 178/ 2010 vp) laiksi vakuutusyhtiölain Vakuutusyhtiöiden yhteistakuuerän muodossa tapahtuvasta ennakkovarautumisesta luovutaan ja erään kuuluvat varat palautetaan pääosin niille tahoille, joilta ne on aikanaan kerätty. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 179/ 2010 vp) laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 :n Ympäristönsuojelulakia muutetaan siten, että kiinteistön ominaisuuksiin ja kiinteistön haltijaan liittyvät erityispiirteet voidaan nykyistä joustavammin ottaa huomioon talousjätevesien käsittelyä koskevia säännöksiä sovellettaessa. Ympäristönsuojelulain nojalla niin sanotussa hajajätevesiasetuksessa annettujen talousjätevesien käsittelyvaatimusten noudattamisesta voidaan vapauttaa muun ohessa kiinteistön haltijat, jotka ovat iäkkäitä tai vaikeassa elämäntilanteessa. Yleisiä käsittelyvaatimuksia ei sovelleta jo olemassa olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jos kiinteistön haltija ja sillä vakituisesti asuvat ovat täyttäneet 68 vuotta ehdotetun lain voimaan tullessa. Laki Momentti 9 Momentti 7/2010

10 momentti 7_10.fm Page 10 Thursday, October 14, :54 AM VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista (789/ 2010) Asetus tulee voimaan Laki kuluttajansuojalain (746/2010) ja muut kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan Asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista sekä tiedoista, jotka luottosopimuksessa tulee mainita. Asetuksessa säädetään myös tiedoista, jotka elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksusopimuksessa on mainittava, jotta sen nojalla voi tarvittaessa hakea virka-apua. Valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista (790/2010) Asetus tulee voimaan Laki kuluttajansuojalain (746/2010) ja muut kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan Asetuksella säädetään tiedoista, jotka on mainittava muissa kuin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä osamaksusopimuksissa. Sääntely vastaa pääpiirteissään sitä, mitä osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista säädetään nykyisin osamaksukaupan lomakkeita ja hintailmoittelua koskevassa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (875/ 1986). Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle ja valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen ( /2010) Asetukset tulevat voimaan Laeilla /2010 säädetään, että valtion henkilöitä koskevien eläkeasioiden toimeenpano siirretään Valtiokonttorista Kuntien eläkevakuutukseen vuoden 2011 alusta lukien. Kunnallisen eläkelain annetun lain 137b :n mukaan valtio maksaa Kuntien eläkevakuutukselle ennakkoon valtion eläkelain mukaisten etuuksien maksamiseen tarvittavan määrän. Lisäksi valtio maksaa Kuntien eläkevakuutukselle korvauksen tehtävän suorittamisesta. Asetuksella säädetään tarkemmin varojen siirrosta. Lisäksi lainmuutosten takia on muutettava valtioneuvoston asetusta työnantajan eläkemaksun perusteista. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/ 2010) Asetus tuli voimaan siirtymäsäännöksin. Asetuksella säädetään kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista, silloin kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksella säädetään yleisistä suojaetäisyyksistä, ilmaan joutuvien päästöjen rajoittamisesta, meluntorjunnasta, meluavien toimintojen aikarajoista, maaperän ja pohjaveden suojelusta, jäte- ja hulevesien käsittelystä, jätehuollosta, onnettomuus- ja häiriötilanteisiin varautumisesta, tarkkailusta sekä voimaantulo- ja siirtymäsäännöksistä. Asetuksella täsmennetään kivenlouhimoita, muuta kivenlouhintaa ja kivenmurskaamoja koskevien toimintojen ympäristölupapäätöksissä jo tällä hetkellä yleisesti noudatettavia lupamääräyksiä. Samalla korostetaan velvollisuutta noudattaa toiminnassa ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatetta (BEP) ja käyttää toiminnassa parasta käyttökelpoista tekniikka (BAT). Muista toiminnalle tarpeellisista ympäristönsuojelumääräyksistä määrätään tapauskohtaisesti sen mukaisesti mitä ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja niiden nojalla annetuissa säädöksissä säädetään. Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 14 :n (811/2010) Asetus tuli voimaan Museovirastossa on meneillään organisaatiouudistus, jonka johdosta asetusta on tarkoitus uudistaa ja hallintojohtajan tehtävät organisoida uudelleen. Tämän johdosta asetuksen 7 ja 14 :ää muutetaan, koska hallintojohtajan virka on tarkoitus jättää tässä vaiheessa täyttämättä niin, että hallintojohtajan asemesta erityisistunnossa tulee olla läsnä oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut jäsen ja pääjohtaja tai hänen määräämänsä valvoo valtion etua ja oikeutta virastoa koskevissa asioissa ja ottaa vastaan haasteen tiedoksiannon. Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta (812/ 2010) Asetus tuli voimaan Asetuksella pannaan täytäntöön tuotantoeläinten suojelua koskevan Euroopan neuvoston eurooppalaisen yleissopimuksen (jäljempänä tuotantoeläinsopimus) nojalla annetut suositukset viljeltävien kalojen suojelusta. Tuotantoeläinsopimuksen nojalla asetettu pysyvä toimikunta on hyväksynyt viljeltäviä kaloja koskevan suosituksen ja se on tullut voimaan Suomi on saattanut tuotantoeläinsopimuksen voimaan asetuksella tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (458/92, SopS 47/1992). Sopijaosapuolet ovat velvollisia panemaan täytäntöön tuotantoeläinsopimuksen nojalla annettujen suositusten sisältämät eläinsuojelulliset vähimmäisvaatimukset. Asetusta sovelletaan tuotantoeläiminä viljeltävien kalojen pitoon. Harrastuseläiminä pidettävät kalat ja akvaariot eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Asetuksessa säädetään eläinsuojelullisista vähimmäisvaatimuksista kalojen pitopaikan rakenteille, pitopaikan veden laadulle ja pitopaikassa käytettäville laitteille ja välineille sekä kalojen hoidolle. Kalojen hoidolla tarkoitetaan kalojen 10

11 momentti 7_10.fm Page 11 Thursday, October 14, :54 AM hyvinvoinnin seurantaa, kalojen käsittelyä, pitopaikan puhtaanapitoa ja kalojen ruokintaa. Asetus ei aiheuta merkittäviä muutoksia nykyisiin kalanviljelykäytäntöihin. Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta (820/2010) Asetus tuli voimaan Asetuksella annetaan valtakunnallista lääketieteellistä tutkimuseettistä toimikuntaa ja sen toimintaa koskevat tarkemmat säännökset. ASETETUT TOIMIELIMET Kansalaisaloitteesta ryhdytään valmistelemaan lakia Oikeusministeriön asettama työryhmä ryhtyy valmistelemaan lakiehdotusta valtiollisesta kansalaisaloitteesta. Hanke liittyy eduskunnan käsittelyssä olevaan perustuslain muutosesitykseen. Kansalaisten osallistumisoikeuksia on tarkoitus täydentää uudella kansalaisaloitejärjestelmällä, jonka mukaan vähintään äänioikeutetulla Suomen kansalaisella olisi oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Työryhmän tulee valmistella valtiollista kansalaisaloitetta koskeva lakiehdotus sekä tarvittavat muutokset eduskunnan työjärjestykseen. Tavoitteena on, että kansalaisaloitetta koskeva lainsäädäntö tulisi voimaan vuonna 2012 samanaikaisesti perustuslain muutoksen kanssa. Lissabonin sopimuksessa päätettiin uudesta EU:n kansalaisaloitejärjestelmästä, jossa vähintään miljoona unionin kansalaista tietystä määrästä jäsenvaltioita voisi tehdä lainsäädäntöaloitteen komissiolle. Tätä koskeva asetusehdotus on parhaillaan EU:n parlamentin käsiteltävänä. Oikeusministeriön työryhmän tulee ottaa työssään huomioon EU:n kansalaisaloitejärjestelmä ja valmistella myös siihen liittyvät mahdolliset kansalliset säännökset. Työryhmän ehdotuksen tulee valmistua mennessä. Työssä tulee kuulla laajasti eri kansalaisjärjestöjä. Perustuslain muutosta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että mahdollisuus kansalaisaloitteen tekemiseen vahvistaisi ja täydentäisi edustuksellista demokratiaa. Se tarjoaisi äänestäjille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan poliittisen päätöksenteon asialistaan ja saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Suoran demokratian muotojen kehittämistä puoltavat myös edustuksellisen järjestelmän kehitykseen liittyvät huolestuttavat piirteet, erityisesti äänestysaktiivisuuden aleneminen. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista Suomessa tukee samansuuntainen kehitys muualla Euroopassa. Erilaisia kansalaisaloitejärjestelmiä on nykyisin muun muassa Alankomaissa, Itävallassa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Puolassa ja Unkarissa. Suomessa kansalaisaloiteoikeus on tällä hetkellä vain kunnissa. Työryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri oikeusministeriöstä. MIETINNÖT YM. Konkurssilain tarkistaminen Työryhmän mukaan konkurssipesän hoitaja voisi pyytää ulosottoselvityksen tekemistä varmistaakseen pesän selvittämisessä välttämättömien tietojen saamisen. Menettelyä käytettäisiin lähinnä silloin, kun konkurssivelallisella on ihmisoikeussopimuksen mukainen oikeus pysyä vaiti (itsekriminointisuoja). Ulosottomiehelle konkurssivelallisen olisi annettava tietoja kaikissa tilanteissa. Velallisen oikeuksien turvaamiseksi työryhmä ehdottaa, että ulosottoselvityksessä saatuja tietoja kiellettäisiin käyttämästä konkurssivelallisen syytteeseen saattamiseksi ja häntä vastaan rikosasiassa. Sen sijaan tietoja voitaisiin käyttää omaisuuden saamiseksi takaisin pesään. Mietintö on osoitteessa KORKEIN OIKEUS KKO:2010:58 Sotilasrikos Palvelusrikos Rangaistuksen määrääminen Rangaistuksen mittaaminen Vahingonkorvaus Korvattava vahinko Puolustusvoimien hallintoyksikön henkilöstöpäällikkönä toiminut komentajakapteeni A oli laiminlyönyt valvoa alaisensa yliluutnantti B:n ylitöiden tekemisiä ja hyväksyä työtä osoittavat asiakirjat maksua varten, vaikka A:n oli tullut määräysten mukaisesti hyväksyä alaistensa ylityöt. Laiminlyönti oli mahdollistanut sen, että B oli määräysten vastaisesti päättänyt omista ylitöistään ja hyväksynyt työaikaansa koskevat asiakirjat. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta A:n ja B:n syyksi luetusta palvelusrikoksesta sekä B:n vahingonkorvausvelvollisuudesta valtiolle. (Ään.) RL 45 luku 1 (559/2000) RL 6 luku 4 VahL 4 luku 1 VahL 4 luku 2 VahL 5 luku 1 (412/1974) KKO:2010:59 Oikeudenkäyntimenettely Syyte Syytteen muuttaminen Eurooppaoikeus Eurooppalainen pidätysmääräys Rikoksentekijän luovuttaminen Syyteoikeus S oli luovutettu eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella Suomeen epäiltynä muun ohella törkeistä petoksista, jotka koskivat ulkomailla sijainneiden kiinteistöjen kauppoja. Pidätysmääräyksen teonkuvausten mukaan S oli erehdyttämällä saanut asianomistajilta kauppahintojen maksamiseen tarkoitetut varat aikomattakaan täyttää kauppojen ehtoja. Oikeudenkäynnin aikana S:ää syytettiin toissijaisesti törkeistä kavalluksista, jotka S oli toteuttanut anastamalla kauppahintoina haltuunsa saamansa varat tai laiminlyömällä varojen tilitysvelvollisuuden. Kysymys siitä, saiko syyttäjä hovioikeudessa esittää toissijaisen rangaistusvaatimuksen törkeästä kavalluksesta, sekä siitä, oliko näiden syytteiden tutkimiselle EU-luovuttamislaista johtuvaa estettä. (Ään.) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 5 luku 17 L rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä 3, 58 Momentti 11 Momentti 7/2010

12 KHO:2010:55 Viestintämarkkinalaki Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY Puitedirektiivi 2002/21/EY Neuvotteluvelvollisuus Yhteenliittäminen Viestintäverkko Yleisten viestintäverkkojen operaattori Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu Ainoastaan yleisten viestintäverkkojen operaattoreilla on oikeus vemomentti 7_10.fm Page 12 Thursday, October 14, :54 AM RL 36 luku 2 RL 28 luku 5 KKO:2010:60 Työsopimus Työnjohto-oikeus Työsopimuksen päättäminen Työntekijä oli toiminut työnantajayhtiön kuntosalilla pääasiassa siivoojana, jolloin hänen tehtäviinsä oli kuulunut noin 600 neliömetrin suuruisten tilojen siivoaminen. Yhtiö oli sittemmin yksipuolisesti määrännyt työntekijän siivottavaksi lisäksi yhtiön hallintaan uusina tiloina siirtyneen noin 400 neliömetrin budosalin sosiaalitiloineen. Työntekijän kieltäydyttyä lisätyöstä yhtiö oli irtisanonut hänen työsopimuksensa. Koska mainitun kokoisten lisätilojen siivousvelvoite olisi olennaisesti muuttanut työsuhteen ehtoja, yhtiöllä ei ollut työnjohtooikeutensa nojalla oikeutta määrätä lisätyöstä eikä oikeutta lisätyöstä kieltäytymisen perusteella työsuhteen päättämiseen. Ks. KKO:2009:17, KKO:1996:89, KKO:1992:25, KKO:1991:187 ja KKO:1991:105. KKO:2010:61 Oikeudenkäyntimenettely Asianosaisen kuuleminen Oikeudenkäyntikulut A valitti käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen asiassa, jossa sovinto ei ollut sallittu. A:n vastapuoli C vaati hovioikeudelle antamassaan vastauksessa A:n velvoittamista korvaamaan C:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa katsoen ilmoittamillaan perusteilla, että asiassa oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :ssä tarkoitettu erityinen syy saada kulut korvatuiksi. Hovioikeus lähetti vastauksen tiedoksi A:lle varaamatta tälle tilaisuutta lausua oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta ja sen perusteista. Hovioikeus hylkäsi valituksen ja velvoitti A:n korvaamaan C:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Hovioikeuden katsottiin menetelleen virheellisesti. OK 21 luku 2 KKO:2010:62 Petos Vahingonkorvaus X oli saanut testamentilla perittävän koko omaisuuden. Ulosottomies oli ulosmitannut X:n veloista hänen osuutensa kuolinpesästä. X oli ulosmittauksen salaamalla erehdyttänyt pankin toimihenkilön siirtämään kuolinpesän tililtä rahavaroja X:n tilille. Kuolinpesässä ei ollut niin paljon muita varoja, että ne olisivat riittäneet kattamaan saatavat, joiden suorittamiseksi ulosmittaus oli toimitettu. X:n menettelystä oli näin aiheutunut ulosottovelkojille taloudellista vahinkoa ja hänen katsottiin syyllistyneen petokseen. Kysymys myös vahingonkorvausvelvollisuudesta ulosottovelkojille. RL 36 luku 1 1 mom. KKO:2010:63 Perintökaari Testamentti Testamentin peruuttaminen Välttämätön prosessiyhteys Oikeudenkäyntikulut Sinikka H oli asuessaan Ruotsissa tehnyt testamentin. Muutettuaan Suomeen Sinikka H oli tehnyt uuden testamentin, jossa hän oli määrännyt omaisuudestaan toisin kuin mainitussa aikaisemmassa testamentissaan ja ilmoittanut mitätöivänsä aikaisemmat testamenttinsa. Ennen kuolemaansa Sinikka H peruutti jälkimmäisen testamentin hävittämällä sen. Vuonna 1983 tehty testamentti löytyi Sinikka H:n kuoltua asianajotoimistosta, jossa se oli laadittu. Kysymys siitä, oliko vuonna 1983 tehty testamentti voimassa. Osa Sinikka H:n lakimääräisistä perillisistä oli tyytynyt käräjäoikeuden tuomioon, jossa käräjäoikeus oli katsonut, että Sinikka H:n vuonna 1983 tekemä testamentti oli voimassa. Kumotessaan käräjäoikeuden tuomion hovioikeus vahvisti, että Sinikka H:n perintö oli jaettava noudattaen perintökaaren säännöksiä, ja vapautti käräjäoikeuden tuomioon tyytyneet perilliset oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta ja velvoitti vastapuolen korvaamaan heille heidän oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa. Korkein oikeus katsoi, ettei Sinikka H:n lakimääräisten perillisten kesken vallinnut asiassa sellaista yhteyttä, että he voivat vain yhdessä tulla oikeutetuiksi tai velvoitetuiksi. Sen vuoksi hovioikeus ei olisi saanut tutkia asiaa käräjäoikeuden tuomioon tyytyneiden osalta. PK 10 luku 5 1 mom. KKO:2010:64 Pakkokeino Yhteydenpidon rajoittaminen Muutoksenhaku Kantelu Hovioikeus oli pakkokeinolain 1 luvun 18b :n nojalla antanut siellä käsiteltävään asiaan liittyvän päätöksen tutkintavangin yhteydenpidon rajoittamisesta. Muutoksenhakuun päätöksestä sovellettiin muutoksenhakua vangitsemisasiassa koskevaa pakkokeinolain 1 luvun 27 :ää. Muutoksenhakemuksesta ei annettu lausuntoa enää sen jälkeen, kun yhteydenpitorajoitus oli päättynyt. Ks. KKO:1996:122. Vrt. KKO:1998:90. PakkokeinoL 1 luku 18b PakkokeinoL 1 luku 27 OK 30 luku 2 KKO:2010:65 Tapaturmakorvaus Syy-yhteys A oli saanut työtapaturman seurauksena oikean polven ruhjevamman. A:n oikean polven vaivat olivat pitkittyneet ja hänelle oli suoritettu niiden syyn selvittämiseksi sanottuun polveen tähystys, jonka jälkeen polvikivut olivat entisestään vaikeutuneet. A:n polvivaivoissa oli katsottu olevan kysymys CRPS-oireyhtymästä. Kysymys siitä, oliko A:lla todettu CRPSoireyhtymä seurausta tapaturman aiheuttamasta oikean polven ruhjevammasta ja mikä merkitys tähystyksellä oli syy-yhteyden oikeudellisessa arvioinnissa. Ks. KKO:2010:15, KKO:2004:99 ja KKO:1991:59. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat 12

13 momentti 7_10.fm Page 13 Thursday, October 14, :54 AM dota viestintämarkkinalain 39 :n 1 momentissa säädettyyn velvollisuuteen neuvotella yhteenliittämisestä, ja kyseinen neuvotteluvelvollisuus koskee vastaavasti ainoastaan yleisten viestintäverkkojen operaattoreita. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella yhteenliittämistä koskevia neuvotteluja pyytänyttä yritystä ei katsottu yleisten viestintäverkkojen operaattoriksi. Viestintämarkkinalaki 2 ja 39 Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/ EY johdannon 5, 6 ja 8 kohta sekä 2, 4, 5 ja 8 artikla (Sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/19/EY) Puitedirektiivi 2002/21/EY 2 artikla (Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY) KHO:2010:59 Ulkomaalaisasia Käännyttäminen Viisumin peruuttaminen Luvaton taksiliikenteen harjoittaminen Rikos Venäjä Matkustajia henkilöautolla Suomeen Venäjältä kuljettaneelle Venäjän federaation kansalainen A:lle, jolla ei ollut taksiliikennelain 4 :n 1 momentin mukaista taksilupaa, oli annettu rangaistusvaatimusilmoitus luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta ja hänet oli määrätty käännytettäväksi kotimaahansa ja hänen viisuminsa oli peruutettu. Kun otettiin huomioon, että taksiliikennelaissa ei ole säädetty kansainvälisestä rajat ylittävästä taksiliikenteestä ja että oli siten tulkinnanvaraista, koskeeko taksiliikennelain 28 :n 1 momentin säännös luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta Venäjältä käsin harjoitettavaa taksiliikennetoimintaa, asiassa ei katsottu olevan ulkomaalaislain 148 :n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua perusteltua syytä epäillä A:n syyllistyvän rikokseen. Näin ollen häntä ei voitu määrätä käännytettäväksi kotimaahansa eikä hänen viisumiaan voitu peruuttaa. Ulkomaalaislaki 28 2 momentti, a kohta, momentti ja momentti 8 kohta Taksiliikennelaki 1, 2 3 kohta, 3 1 ja 2 momentti, 4 1 momentti, 5 ja 28 1 momentti Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välillä kansainvälisestä autoliikenteestä solmittu sopimus (SopS 19/1969) 1 artikla KHO:2010:60 Asiakirjajulkisuus Soveltuvuustesti Asianosaisjulkisuus Intressivertailu X ja Y olivat hakeneet Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen johtajan virkaa. Y:n tultua valituksi X oli pyytänyt Y:n soveltuvuustestituloksia. X oli virkaa hakeneena viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n 1 momentissa tarkoitettu asianosainen viran täyttöä koskevassa asiassa, ja virkaan valitun Y:n soveltuvuustesti oli voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Tiedon antaminen X:lle Y:tä koskevasta soveltuvuustestistä olisi kuitenkin ollut mainitun pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuin tavoin vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 1 momentti ja 2 momentti 1 kohta, 24 1 momentti 29 kohta Verotusasiat KHO:2010:56 Lahjavero Ennakkoratkaisu Sukupolvenvaihdoshuojennus Maatila Lahjoitettavilla kiinteistöillä oli peltoa yhteensä 3,7 hehtaaria ja metsää 150 hehtaaria. Koska ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitettuun lahjaan sisältyi maatilatalouden tuloverolaissa tarkoitettu maatila ja lahjansaajan voitiin katsoa jatkavan lahjoitettavilla tiloilla maa- ja metsätalouden harjoittamista perintö- ja lahjaverolain 55 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, sukupolvenvaihdosta koskevia huojennussäännöksiä voitiin soveltaa aiottuun tilojen luovutukseen. Ennakkoratkaisu. Perintö- ja lahjaverolaki 55 KHO:2010:57 Varainsiirtovero Veronlaskentaperuste Siirtolapuutarhapalsta Vuokraoikeus Siirtolapuutarhamökki X oli ostanut siirtolapuutarhapalstan siirtokelvottoman vuokraoikeuden sekä palstalla olevat rakennukset eurolla, josta varainsiirtovero oli määrätty muusta kuin irtaimiston osuudesta eli eurosta. Palstalla oli noin 20 neliömetrin suuruinen, X:n mukaan vanha ja huonokuntoinen mökki, jonka hän arvioi 3000 euron arvoiseksi. Hän oli suorittanut varainsiirtoveron tästä määrästä. Asiassa oli riidatonta, ettei kaupan kohteena ollut ollut varainsiirtoverolain 5 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu siirtokelpoinen vuokraoikeus. Varainsiirtovero voitiin siten määrätä vain kiinteistön käyttöä palvelevan rakennuksen osalta. Verotuksessa kauppahinnan oli muun kuin irtaimiston osalta katsottu tällaisessa tapauksessa kohdistuvan kokonaan rakennukseen. Korkein hallinto-oikeus totesi monien seikkojen puoltavan sitä, ettei siirtokelvottomalle vuokraoikeudelle tullut yleensä vahvistaa rakennuksesta erillistä arvoa. Siirtolapuutarhapalstojen luovutukseen liittyi kuitenkin erityispiirteitä. Kauppahinnasta merkittävän osan oli sen vuoksi katsottava kohdistuvan tässä tapauksessa vuokraoikeuteen ja siihen liittyen siirtolapuutarhapalstan kasvillisuuteen. Koko muusta kuin irtaimistosta maksettua euron kauppahintaa ei siten voitu lukea varainsiirtoveron perusteeseen. Sille, ettei kauppakirjassa ole osapuolten kesken eritelty vuokraoikeuden osuutta kauppahinnasta, ei myöskään voitu antaa ratkaisevaa merkitystä. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallintooikeuden ja veroviraston päätökset kysymyksessä olevalta osalta ja ottamatta välittömästi ratkaistavakseen, mistä kauppahinnasta varainsiirtovero oli määrättävä, palautti asian tältä osalta verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Varainsiirtoverolaki 5 1 momentti 2 ja 3 kohta, 6 1 ja 3 momentti Maakaari 14 luku 2 Ympäristöasiat KHO:2010:58 Ympäristölupa Voimalaitos Kaasutinlaitos Jätteenpoltto Momentti 13 Momentti 7/2010

14 momentti 7_10.fm Page 14 Thursday, October 14, :54 AM Rinnakkaispolttolaitos Lämpökäsittely Kaasu Puhdistamaton kaasu Jäte Tuotekaasu REF Suunnitelman muuttaminen Uusi ennakkoratkaisu Unionin tuomioistuin Ympäristölupa-asia koski kahdesta erillisestä laitoksesta muodostuvaa yksikköä, johon kuuluivat kaasutinlaitos ja samalla sijoituspaikalla oleva voimalaitos. Kaasutinlaitoksen tarkoituksena oli lämpökäsittelemällä jätteenä pidettävää kierrätyspolttoainetta tuottaa kaasua poltettavaksi voimalaitoksessa. Yhtiön alkuperäisen lupahakemuksen mukaan kiinteästä jätteestä kaasuttamalla synnytettävä kuuma raakakaasu, joka sisältää pölyä, oli tarkoitus jäähdyttää ja puhdistaa letkusuodattimella. Ratkaisussaan korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön (asia C-317/07) unionin tuomioistuin muun ohella totesi, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa kaasutinlaitos oli luokiteltava jätteenpoltosta annetun direktiivin (2000/ 76/EY) 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuksi rinnakkaispolttolaitokseksi, mutta voimalaitos, jossa käytetään kaasutinlaitoksessa jätteiden rinnakkaispolton avulla synnytettyä puhdistettua tuotekaasua lisäpolttoaineena korvaamaan voimalaitoksen tuotantotoiminnassa pääasiallisesti käytettyjä fossiilisia polttoaineita, ei kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan. Yhtiö oli sittemmin selityksessään korkeimmalle hallintooikeudelle ilmoittanut, että se ei lupahakemuksessaan sekä valituksissaan hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle ilmoittamastaan poiketen aikonut toteuttaa suunniteltua kaasunpuhdistusta siten kuin korkeimman hallinto-oikeuden aikaisemmassa ennakkoratkaisupyynnössä oli kuvattu. Tämän johdosta korkein hallinto-oikeus pyysi asiassa uuden ennakkoratkaisun. Kun otettiin huomioon unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu asiassa C-209/09, kiinteästä jätteestä kaasutinlaitoksessa jätteiden lämpökäsittelyn avulla synnytetyn kaasun johtaminen poltettavaksi lisäpolttoaineena voimalaitoksen pääkattilassa pääasiallisesti käytettävien fossiilisten polttoaineiden täydentäjänä ilman, että jätteistä lämpökäsittelyn avulla synnytetty kaasu puhdistettaisiin, merkitsi sitä, että kierrätyspolttoaineen kaasutinlaitos ja kaasua polttava voimalaitos yhdessä muodostivat jätteen polttamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun rinnakkaispolttolaitoksen. Voimalaitoksen pääkattilan savukaasupäästöihin oli näin ollen sovellettava jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen rinnakkaispolttoa koskevia säännöksiä siltä osin kuin voimalaitoksella poltettiin tavanomaisten polttoaineiden kivihiilen ja maakaasun lisäksi lisäpolttoaineena mainittua jätteistä synnytettyä puhdistamatonta kaasua. Kun yhtiö oli ilmoittanut, ettei se rakenna kaasun puhdistinta, ympäristöluvassa ei ollut perusteita määrätä yhtiötä rakentamaan puhdistinta. Tuolloin luvan edellytyksiä ja lupamääräyksiä oli kuitenkin arvioitava sen perusteella, että kaasua ei puhdisteta. Ympäristönsuojelulaki 28, 41, 42 ja 43 1 momentti ja 3 momentti Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 1 1 momentti, 2 4 ja 5 kohta sekä 3 1 momentti Ks. myös ratkaisut KHO 2007:45 ja KHO 2009:51, joissa on pyydetty kysymyksessä olevaan asiaan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisut koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston jätteenpoltosta annetun direktiivin (2000/76/ EY) soveltamista, sekä unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisut C- 317/07 ja C-209/09. KKO:N VALITUSLUVAT VL: Kiinteistönmuodostamislaki Halkominen Jaettava tila koostui kolmesta palstasta, joista yhdellä sijaitsi vapaa-ajan asunto, joka oli selvästi tilan arvokkain osa. Kysymys siitä millä perusteilla vapaa-ajan asunnon jakaminen jako-osakkaiden kesken tuli ratkaista. VL: Kiinteistönmuodostamislaki Lunastuskorvaus Asunto-osakeyhtiö, joka omisti pääosan asemakaavan ja sitovan tonttijaon mukaisesta tontista sai kiinteistönmuodostamislain 62 :n mukaisessa tontinosan lunastustoimituksessa lunastaa asemakaavan mukaiseen tonttiin sisältyvän yhteisen vesialueen osan. Kysymys lunastuskorvauksen määräämisestä. VL: Oikeudenkäyntimenettely Pääkäsittely hovioikeudessa Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely yhdyskuntapalvelun muuntoa koskevassa asiassa. VL: Konkurssi Takaisinsaanti konkurssipesään Velallinen oli viimeisten kolmen kuukauden aikana ennen konkurssinsa alkua maksanut ,50 euron verovelan pankilta tähän tarkoitukseen saamillaan hänen pankkitililleen siirretyillä luottovaroilla. Pankilla oli nimellisarvoltaan luoton kattava vakuus. Kysymys velan maksun peräytymisen edellytyksistä. VL: Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Aikakauslehdessä oli esitetty julkisuudessa esiintyneen henkilön yksityiselämään, lähinnä seurustelusuhteisiin, liittyviä tietoja. Kysymys siitä, oliko asiassa syyllistytty yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen. VL: Velallisen rikos Velallisen epärehellisyys A, jolla oli huomattava määrä henkilökohtaisia ulosotossa olevia velkoja, oli nostanut kahdesta yhtiöstä varoja menettelyllä, jonka katsottiin täyttävän osakeyhtiörikoksen ja törkeän velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistön. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen hänen käyttäessään näin saamiaan varoja muutoin kuin ulosottovelkojensa maksamiseen. 14

15 momentti 7_10.fm Page 15 Thursday, October 14, :54 AM VL: Velallisen rikos Velallisen epärehellisyys Oikeudenkäyntimenettely Pääkäsittely hovioikeudessa Kysymys syyllistymisestä velallisen epärehellisyyteen. Kysymys myös hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely asiassa. VL: Vahingonkorvaus Korvattava vahinko Kärsimys Toinen yhteishuollossa olleen lapsen vanhemmista oli tuomittu rangaistukseen lapsikaappauksesta. Kysymys siitä, oliko toisella vanhemmalla oikeus saada korvausta lapsikaappauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. VL: Oikeudenkäyntimenettely Todistelu Asianomistaja Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta siitä, että tämä oli pahoinpidellyt aviopuolisoaan B:tä. B selitti häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa, että hän ei halunnut lausua asiassa mitään. Kysymys siitä, voitiinko B:n esitutkinnassa antama kertomus asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä lukea ja ottaa todisteena huomioon. VL: Oikeudenkäyntimenettely Pääkäsittely hovioikeudessa Todistelu Puhelinkuulustelu Käräjäoikeus katsoi asianomistajan yksityiskohtaisen ja luotettavana pidettävän kertomuksen perusteella asiassa tulleen näytetyksi, että vastaaja oli syyllistynyt syytteen teonkuvausten mukaisiin laittomaan uhkaukseen ja pahoinpitelyyn. Vastaajan valitettua hovioikeuteen hovioikeus toimitti asiassa pääkäsittelyn, jossa asianomistajaa kuultiin puhelimitse. Valitus hylättiin. Kysymys siitä, onko asianomistajaa voitu kuulla hovioikeuden pääkäsittelyssä puhelimitse. VL: Tapaturmakorvaus Syy-yhteys Kysymys hakijan oikean yläraajan pitkittyneiden vaivojen syy-yhteydestä työtapaturmaan. VL: Törkeä rattijuopumus Ajokielto A, joka oli kuljettanut ensin henkilöautoa ja pian sen jälkeen traktoria, tuomittiin kahdesta törkeästä rattijuopumuksesta. Poliisipartio oli tavannut A:n vasta hänen kuljettaessaan traktoria. Kysymys siitä, oliko traktorin kuljettamista pidettävä A:lle ajokieltoa määrättäessä tieliikennelain 78 :n 1 momentissa tarkoitettuna uusintarikoksena. VL: Oikeusapu Avustajan palkkio Avustaja oli esittänyt hovioikeudelle eritellyn laskun vaatien siinä korvausta matka-ajalta ja matkakuluista. Hovioikeus ei lausunut mitään vaatimusten osalta. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Tapaturmakorvaus Syy-yhteys Kysymys siitä, olivatko hakijan niska-hartiaseudun vaivat sekä ylä- ja alaraajavaivat syy-yhteydessä hänelle sattuneeseen tapaturmaan jälkeenkin. VL: Syyntakeisuus Kysymys syyntakeisuudesta törkeää rattijuopumusta ynnä muuta koskevassa asiassa. VL: Syyntakeisuus Kysymys syyntakeisuudesta virkamiehen väkivaltaista vastustamista ynnä muuta koskevassa asiassa. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Tyytymättömyyden ilmoittaminen Käräjäoikeus oli tuominnut puolisot A:n ja B:n yhteisvastuullisesti suorittamaan hinnanalennusta kiinteistön ostajalle asuinkiinteistössä olleiden virheiden vuoksi. A ilmoitti tyytymättömyyttä koko päätökseen siten, että kohtaan "ilmoittaja (ilmoittajan päämies)" oli merkitty vain A. Kysymys siitä, voitiinko katsoa ilmoituksen koskeneen myös B:tä. VL: Rangaistuksen määrääminen Yhteinen rangaistus Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen Kysymys aikaisemmin tuomitun ehdottoman vankeusrangaistuksen huomioon ottamisesta rikoslain 7 luvun 6 :n nojalla määrättäessä rangaistusta törkeää veropetosta ynnä muuta koskevassa asiassa. VL: Yrityssaneeraus Oikeudenkäyntikulut Kysymys oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta, kun velallisen yrityssaneerausmenettelyn aloittamista koskeva hakemus on hylätty. VL: Valtuutus Tilannevaltuutus Täysi-ikäinen poika oli saanut liikenneonnettomuudessa aivovamman. Rikoksen esitutkintaa varten hänelle ei ollut määrätty edunvalvojaa. Kysymys siitä, oliko pojan isällä asemansa perusteella oikeus esittää pojan puolesta syyttämispyyntö vammantuottamuksesta. VL: Tahallisuus Seksuaalirikos Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö Kysymys tahallisuuden arvioinnista seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevassa asiassa. VL: Oikeudenkäyntikulut Tuomion perusteleminen Kysymys oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :n soveltamisesta ja hovioikeuden velvollisuudesta perustella oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva ratkaisunsa. VL: Oikeudenkäyntimenettely Asianosaisen kuuleminen Käräjäoikeus oli pesänselvittäjän hakemuksesta myöntänyt selvittäjälle luvan kuolinpesään kuuluvan kiinteistön myymiseen. Kuolinpesän osakkaista muut paitsi A olivat käräjäoikeudessa ilmoittaneet hyväksyvänsä hakemuksen. A:n saa- Momentti 15 Momentti 7/2010

16 momentti 7_10.fm Page 16 Thursday, October 14, :54 AM tettua asian valituksella hovioikeuden tutkittavaksi hovioikeus ratkaisi asian muita kuolinpesän osakkaita kuulematta. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Oikeudenkäyntimenettely Asianosaisen kuuleminen Riita-asian vastaaja A oli velvoitettu saapumaan hovioikeuden pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti uhalla, että hänen valituksensa hänen poissa ollessaan jätetään sillensä. A ei saapunut pääkäsittelyyn, vaan lähetti puolestaan asiamiehen, joka pyysi asian käsittelyn lykkäämistä, koska A:lla oli laillinen este poisjäännilleen. Hovioikeus otti asian välittömästi käsiteltäväkseen. Hovioikeus otti pääkäsittelyssä vastaan käräjäoikeudessa esitetyn todistelun muuten paitsi, että A:n henkilökohtaisen kuulemisen sijasta hovioikeus otti huomioon A:n käräjäoikeuden tuomioon kirjatun kertomuksen. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Sopimus Sopimuksen tulkinta Kiinteistön kauppa koski teollisuusaluetta, jonka maaperässä oli osapuolten tieten todettu epäpuhtauksia. Kauppakirjassa oli sovittu, että epäpuhtaudet poistetaan myyjän kustannuksella nimetyn kunnostussuunnitelman mukaisesti vastaamaan teollisuusalueille hyväksyttyjä raja-arvotasoja. Kunnostussuunnitelman mukainen kustannusarvio oli ollut noin euroa. Kunnostussuunnitelman mukaisten töiden aloittamisen edellytyksenä oli, että ympäristöviranomaiset hyväksyvät suunnitelman. Ympäristöviranomaiset eivät hyväksyneet kunnostussuunnitelmaa sellaisenaan ja lisätutkimusten mukaan kiinteistön kunnostamiskustannusten määräksi arvioitiin noin 1,5 4 miljoonaa euroa. Ostaja vaati kanteellaan, että myyjä veloitetaan ryhtymään ympäristöviranomaisten hyväksymiin toimenpiteisiin myydyn kiinteistön epäpuhtauksien poistamiseksi viranomaisten määrittelemään tasoon uhalla, että ostajalla oli oikeus teettää puhdistustyö suunnitelmineen myyjän kustannuksella. Kysymys myyjän vastuusta. VL: Työsopimus Määräaikainen työsopimus Työntekijä oli työskennellyt kuntayhtymän palveluksessa tutkimushoitajana pitkäaikaisiksi tarkoitetuissa tutkimusprojekteissa. Kysymys siitä, oliko työnantajalla ollut työsopimuslain 1 luvun 3 :n 2 momentissa tarkoitettu perusteltu syy tehdä työntekijän kanssa toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia. VL: Perintö Lakiosa Puolisot A ja B olivat tehneet keskinäisen omistusoikeustestamentin. A:n kuoltua hänen jäämistönsä pääasiallisena omaisuutena oli puolet asunto-osakkeista, jotka oikeuttivat heidän yhteisenä kotina käytetyn asunnon hallintaan. B ilmoitti vetoavansa testamenttiin, joka sai lainvoiman, ja lisäksi perintökaaren 3 luvun 1a :n mukaiseen oikeuteen pitää asunto jakamattomana hallinnassaan sekä ilmoitti maksavansa rintaperillisten lakiosat sanotun asunnon hallintaan oikeuttavilla osakkeilla. Kysymys rintaperillisten lakiosista. VL: Perintökaari Perinnönjako Pesänjakaja Kysymys siitä, voitiinko pesänjakajalle antaa määräys kiinteän omaisuuden myymiseen perinnönjaon toimittamiseksi, kun estettä kiinteistön jakamiseen halkomalla ei ollut, mutta kiinteistön jakaminen rakennuspaikoiksi edellytti ranta-asemakaavan laatimista. VL: Tapaturmakorvaus Syy-yhteys Kysymys siitä, oliko sormen ojentajajänteen repeämä (mallet finger) syy-yhteydessä työtapaturmaan. VL: Työehtosopimus Työsopimus Edullisemmuussääntö Kysymys siitä, oliko työehtosopimuksella mahdollista sopia työsopimusta heikommista työsuhteen ehdoista. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 114/2010 vp Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 :n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 27 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että teollisuuden

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1.

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1. HE 133/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 :n muuttamisesta Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp. - HE n:o 11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. 4. Voimaantulo

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. 4. Voimaantulo Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaaedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 40 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot