SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Vuoden 2010 talousarvion muutokset Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatin oikaisuvaatimus suhdanneluonteisesta 387 korjausavustuspäätöksestä 180 Oulu-Kainuu 2013-koordinaatiohankeen rahoitus Ateriapalvelun tuotannon kehittäminen CEMIS-yhteistoimintasopimus Kainuun maakunnan toteuttamissuunnitelmaan ehdotettavat 396 kohteet 184 Kuntien harkinnanvaraisen valtionsuuden korotuksen hakeminen 397 vuonna Ilmoitusasiat 399

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ AIKA klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Salminen Marja-Terttu khall.jäsen Sarparanta Leena khall. varajäsen Virkkunen Risto khall. varajäsen POISSA Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Mustonen Juha khall. jäsen Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohta ja/pöyt.kirj.pit. Hyvönen Airi ruokapalvelupäällikkö 17:00-18: Piirainen Pentti tekninen johtaja 17:00-18: Toppinen Irene kunnankamreeri 18:05-18: ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen puheenjohtaja Juhani Pieniniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Timo Hyvönen Marja-Terttu Salminen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 176 Hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. _

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 177 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Hyvönen ja Marja-Terttu Salminen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Vuoden 2010 talousarvion muutokset KHALL 178 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvio osoittaa vuosikat teeltaan - 2,1 milj. euroa ja on poistojen jälkeen alijäämäi nen 4,2 milj. eu roa. Hyväk sy misen jälkeen ovat keskeiset tuloarviot (val tionosuudet, vero tulot) tarken tuneet samoin. Lisäksi mm. lämpölaitoksen myyntipäätöksestä tehty valitus ja eräät muut menojen ja tu lojen muutok set aiheuttavat talous arvion määrärahojen varaustarpeen. Kuntaliiton uusimman kuntataloustiedotteen verotuloarvio perustuu valtiovarainministe riön suhdan ne-ennusteessa esitettyyn kokonaistaloudelliseen kehitykseen ja kesäkuussa käytettävissä oleviin tietoi hin mm. verotulojen tilityksistä. En nusteessa on otettu huomi oon valtiova rainministeriön arviot tuloke hityk sestä vuosille ja yhteisöverojen kehityksestä vuosille Verohallinto on jul kaissut korjatun version tulokehitysti lastosta. Lisäksi vero hallinto on verkkosi vuillaan julkaissut ennak kotie toja vuoden 2009 kunnallisveroista. Ennakkotiedon mukaan Sotkamon maksettavan kunnal lisveron määrä v verotuksessa olisi euroa, jossa muutosta vuo teen 2008 verrattuna -0,9 %. Yhteisöveron määrä ennakkotie don mukaan on euroa, jossa kasvua ed. vuoteen 17,8 %. Kunnallisveron tilitykset ovat alkuvuonna vaihdelleet melko paljon verrattuna viime vuo den vastaaviin kuukausitilityksiin. Helmikuun ja maaliskuun kunnallisveron tilitykset oli vat selvästi al haisemmat kuin viime vuonna. Huhtikuun ja tou kokuun kun nallisveron tili tykset sen si jaan olivat selvästi korkeammat kuin vuonna Kuntaliiton tiedotteen mukaan kun nallisveron tilitykset kesä kuusta lähtien eivät oletettavasti enää sisällä poikkeuksellisia eriä tai siirty miä kuu kausien välillä, joten tilitykset kesäkuus ta lokakuuhun tulevat ole maan va kaammat kuin alkuvuoden tilitykset. Talousarvion (rahoitusosa) katteeksi on otettu verotuloja yhteensä euroa, jos ta kunnallisve ron (kunnan tulovero) tuotoksi euroa, yhteisöve ron tuotoksi euroa ja kiinteistö veron tuotoksi euroa. Uusimman ve rotuloarvion mukaan kunnan kunnallisveron tuottoa voi daan lisätä euroa, yhteisöveron tuot toa euroa ja kiinteistöveron tuottoa euroa. Lopullisten valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksia voidaan lisätä talousarvioon euroa ja osinkotuottoja euroa. Korkomenoja voidaan pie nentää jonkin verran, koska lainaa ei ole ku luvana vuonna kunnalle nostettu ja korkotaso on pysynyt al haisena.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Käyttötalousosan menojen lisäykset ovat yhteensä eu roa ja tulojen lisäykset euroa eli nettona eu roa. palvelu alueiden esittämät muutok set ovat seu raavat: Hallintopalvelut Menojen lisäys Tulojen lisäys Nettomuutos Tekninen toimiala Menojen lisäys Tulojen lisäys Nettomuutos Sivistystoimi Menojen lisäys Tulojen muutos - Nettomuutos Käyttöomaisuuden myyntivoittoja, joita ei talousarviota laadittaessa budjetoida, on ker tynyt mennessä ,95 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kuluvan vuoden lopullisen laskun ensimmäinen en nakkoarvio on saatu, suuruudeltaan euroa. Lopullinen laskun mää rä on selvillä verotuksen val mistuttua loka kuun lopussa. Muutosten jälkeen tuloslaskelmassa toimintakate on ,01 euroa, vuosikate ,01 euroa ja alijäämä poistoeron muutos ( ) huomioon ot taen ,73 euroa. Investointien menolisäykset ovat maanosto euroa ja lämpölaitoksen investointi menot euroa. Lisäksi läm pölaitokseen esitetään määrärahojen siir toja eu roa eli yhteensä eu roa. Määrärahat on varattava, kos ka kau pasta on teh ty valitus. Nettona inves tointien lisäykset ovat euroa. Rahoituslas kelmassa vuosikatteen ja investoin tien muutoksen jäl keen rahavarojen muu tokseksi muodostuu ,01 euroa. Bruttoinvestointien määrä on hyväksytyssä talousarviossa euroa ja nettoinves toinnit euroa. Mikäli in vestointimäärärahat muutetaan nyt esitet tävän mukai sesti, net toinvestointien määrä nousee euroon. Listan liitteenä seuraa muutettu tuloslaskelma, rahoituslaskelma, yhteenveto käyttötalou den, rahoitus osan ja investointien muutoksista sekä hallintokuntien tekemät muutoseh do tukset. Lisäk si liitteenä on teknisen toimen pyytämät määrära hasiirto ja koskevat esityk set.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaiset lisämäärärahaesi tykset, määrä rahojen siirrot, tuloslas kelman ja rahoituslaskelman. Kunnan hallitus koros taa talousar vion sitovuutta ja budjettikuria loppuvuodelle 2010 kaikkien palvelualueiden ja inves tointien osalta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaiset lisämää rärahaesi tykset, määrä rahojen siirrot, tuloslas kelman ja rahoituslaskelman. Merkittiin, että kunnankamreeri Irene Toppinen osallistui asiantuntijana kokoukseen tä män pykälän käsittelyn aikana. Otteet Kunnanvaltuusto

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatin oikaisuvaatimus suhdanneluonteisesta korjausavustuspäätöksestä KHALL 179 Toimistopäällikkö Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatti, os. Veikontie 9, Vuokatti, on hakenut suhdanneluonteista korjausavustusta lämminvesivaraajien uusimisen kustannuksiin. Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on osoittanut Sotkamon kunnalle määrärahaa päättyneellä hakukaudella saapuneille hakemuksille. Asuntotoimen toimistopäällikkö on tehnyt :ssä 20 hylkäyspäätöksen Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatin suhdanneluonteisesta korjausavustushakemuksesta. Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatille ei ole voitu myöntää suhdanneluonteista korjausavustusta, koska yhtiö ei ole suhdanneavustuslain (178/2009) tarkoittama ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva yhtiö. OP-Kiinteistökeskus Kainuu Oy, os. Kainuuntie 22, Sotkamo, on jättänyt Kiinteistö Oy Vuo ka tin Lomakatin hallituksen oikaisuvaatimuksen: "Pyydämme oikaisemaan päätöstä , pykälä 20 hakijan hyväksi. Perustelut: Laissa sanotaan, että avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asu miskäytössä olevaan asuinrakennukseen, jota ko. rakennus on. Laissa ei pu huta mitään vakituisessa asumiskäytössä olevasta asuinrakennuksesta, jo ten täl lä perusteella rakennus kuuluu lain piiriin." Päätöksen perusteena on, että avustusta myönnettäessä tulee noudattaa mm. lakia suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin (178/2009). Lain mukaan avustuksen kohteena voi olla parannus- ja korjaustoimenpide vähintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä, ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asuinrakennuksessa sekä rakennukseen liittyvässä yhteistilassa ja piha-alueella, jos vastuu toimenpiteestä kuuluu yh tiölle. Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatin rakennuslupa on myönnetty vuon na 1986 lomaosaketalojen rakentamiseen, vuokrattavat lomamökit. Laissa tarkoitettu ympärivuotinen asuinkäyttö tarkoittaa sitä, että asuinhuoneistot ovat pysyvästi asuinkäytössä ympärivuotisesti ja huoneistoissa on pysyvä asujaimisto. Asunnolla tarkoitetaan laissa asuinkäytössä olevaa viral lista kotia (puh.keskustelu ARA:n ylitarkastaja Marja Kostiainen).

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, ettei asuntotoimen toimistopäällikön :n 20 päätöstä ole syytä muuttaa, koska Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatti ei ole lain 2 :ssä ( )/178, laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuin rakennusten korjauksiin) tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva yhtiö. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Toimistopäällikkö Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatti, Veikontie 9, Vuokatti

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Oulu-Kainuu 2013-koordinaatiohankeen rahoitus /1/112/2010 KHALL 180 Hallintojohtaja Oulu-Kajaani-kehittämisvyöhykkeen johtoryhmä on päättänyt, että vuodesta 2004 lähtien toteutetulle Oulu-Kajaani-kehittämisvyöhykkeen yhteistyölle haetaan jatkorahoitusta Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmista. Uusi Oulu- Kainuu kehittämishanke jatkuisi välittömästi nykyisen OuKa hank keen päättymisen jälkeen alkaen kolmen vuoden ajan vuo den 2013 lokakuun loppuun saakka. Oulu-Kainuu kehittämisvyöhykkeen työoh jelma vuoteen 2013 on hy väksytty OuKa-johtoryhmässä Työoh jelmaan pohjau tuvat Ou lu-kainuu hankkeen rahoitushakemuk set on jätetty Poh jois-pohjan maan liittoon ja Kainuun maakunta -kuntayhty mään. Oulu-Kainuu 2013 koordinaatiohanke on edeltäjiensä tavoin laaja ylimaakun nal li nen yh teis työ hanke, jonka tavoitteet ja sisältö perustuvat vuosiksi laa dit tuun työohjelmaan sekä laajasti eri yhteistyötahot kattavaan uuteen kumppa nuus sopimukseen, joka laaditaan syksyn aikana. Pohjois-Pohjanmaan liitto on OuKa-yhteistyön alusta lähtien toiminut hankkeiden hakijana ja järjestänyt toimitilat hankkeelle. OuKa-johtoryhmä on toivonut, että myös Oulu-Kainuu hankkeen hakijana toimii Pohjois-Poh jan maan liitto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus käsittelee hankkee seen sitoutumisen kokouksessaan elokuussa Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää, että kunnat ja maakunnat tekisivät päätöksensä hankkeeseen ja sen kuntarahoitukseen sitoutumisesta mahdollisuuksien mukaan elokuun 2010 aikana. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää myös, että kunnat ja maakunnat samalla nimeävät edustajansa hankkeen ohjaus ryhmään. Hankkeen kokonaisrahoitus on , josta Sotkamon kunnan maksuosuus on kolmen vuoden aikana 7 500, eli /vuosi. Oulu-Kainuu -kehittämisvyöhykkeen elinkeinotoiminnan selkein yhdistävä tekijä on matkailu. Jo aikaisempien hankevaiheiden aikana vyöhykkeellä on toteutettu merkittä viä matkailun kehittämiseen liittyviä osahankkeita, joi den jatkotoimenpiteiden toteuttaminen on hankkeiden vaikuttavuuden kan nalta tär keää. Ou lun seu dulla ja Kajaanin-Oulujärven alueella on molem missa käynnisty mässä mat kailun markkinointiyhteistyö. Tervan tie- matkailutie on vuonna 2009 merkitty maastoon ja sille on perustettu Internet-sivut. Valtatie 22 yhdistys ry:llä on käyttöoikeus Tervan tietuotemerkkiin, jonka käyttöoikeutta yritykset ja yhteisöt voivat yhdistyksel-

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ tä hakea. Tervan tien rakentaminen matkailureitiksi on kuitenkin vielä alussa. Tien varrella ja sen läheisyydessä sijaitsevien palveluiden ja nähtävyyksien kokoaminen tien teemaa tukevaksi ja yhdistäväksi kokonaisuudeksi on vielä kesken. Matkailutien kokonaisuuteen kuuluvien palveluiden, tuotteiden ja nähtävyyksien tuotteistaminen ja kokoaminen toteutetaan Oulu-Kainuu hankkeen puitteissa ostettavana asiantuntijapalveluna. Rokua-Oulujärvi matkailualueen Master Planissa on määritelty jatkotyön as kelmerkit matkailualueen kehittämiseksi. OuKa -maankäyttöstrategian 2025 jatkotoimenpiteissä nostetaan esille tarve koko alueen kattavan yleissuunnitelmatasoisen virkistys-, moottorikelkkailun ja veneilyreittisuunnitelman laatimisesta. Oulujoen kalatiet ja tukitoimenpiteet -hank keessa laaditaan v loppuun mennessä lupa-asia kirjata soiset kalatie suunnitelmat ja urakkatarjouspyyntöasiakirjat rakennet tavia kuutta kalatietä varten. Hallinto-organisaation perustaminen ja sen toiminnan käyn nistä minen vaatii hankkeelta työ- ja asiantuntijapanoksia vielä vuosina Käynnistettävät hankkeet ovat seuraavat; - Oulujoen kalateiden toteuttajaorganisaation perustaminen (osahanke ) - Tervan tie tuotteet ja palvelut (osahanke ) - Rokua-Oulujärvi -matkailualueen Master Planin toteuttaminen (erillishanke )) - Yhteen sovittava maasto- ja kevyenliikenteen reittisuunnitelma (eril lishanke 2012) - Kuhmon matkailun kokonaissuunnitelman laatiminen (osahanke 2012) - Kulttuuri- ja taidetapahtumien verkosto, esiselvitys (osahanke 2013) - Mahdolliset muut OuKa-johtoryhmän hyväksymät Oulu-Kainuu työohjelman ja rahoituspäätösten mukaiset toimenpiteet. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta antaa sitoumuksen rahoitussuunnitelman mukaiseen osuuteen ( 7500 / 2500 /vuosi) Oulu-Kainuu 2013 koordinaatiohankkeen toteuttamiseen, koska kehittämiskäytävän hyödyntäminen ja Ouluun suuntautuva toiminnallinen yhteistyö on elinkeinojen kehittämisen ja yrityspolitiikan kannalta perusteltua. Osallistumisen ehtona on se, että kaikki mukaan pyydetyt kunnat antavat sitoumuksensa hankkeen toteuttamiseen. Sotkamon kunta nimeää edustajakseen hankeen ohjausryhmään hallintojohtaja Juhani Pieniniemen, varaedustajaksi maanrakennusmestari Reijo Makkosen.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Taloustoimisto Oulu-Kajaani-kehittämisvyöhyke 2010, kehittämispäällikkö Tarja Bäckman, Kauppurienkatu 8 A, Oulu Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, Kainuu Hallintojohtaja Juhani Pieniniemi Maanrakennusmestari Reijo Makkonen

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ateriapalvelun tuotannon kehittäminen KHALL 170 Ruokapalvelupäällikkö Ateriapalvelujen henkilöstön ikärakenne ja ruo an val mis tus keit tiöi den elinkaari antavat perusteen nykytilanteen ja tule vien vuo sien ateria palve lujen tuotannon vaihtoehtojen arviointiin. Sot ka mossa ruo an val mistus keittiöiden laite- ja keittiöremontit ovat sijoittuneet vuosille Ammattikeittiöiden laitteiden käyttöikä on 7-10 vuot ta, joten laitteet ovat elinkaarensa päässä. Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen henki löstöä siir tyy runsaasti eläkkeelle tulevina vuosina. Nykyisin ruokaa valmistetaan terveysaseman keittiössä Apajassa, Tenetin kouluravintola Ruuhessa, lukion keittiössä ja palvelukeskus Himmelin Ruokaluhdissa. Ateriapalvelujen henkilöstömäärä on 28,56 henkilöä ja siivouspalvelujen 30,23 henkilöä, yhteensä 58,79 henkilöä. Nykyisellä keittiörakenteella kustannukset säilyvät nykytasolla lisättynä palkkaustason nousulla. Vuosina keittiöiden laitteisiin joudutaan investoimaan arviolta yhteensä n , lisäksi tulee rakenteiden korjauksia. Toiminnan suunnittelun pohjaksi joudutaan arvioimaan, onko taloudellista ja tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisellä keittiöverkostolla, jossa ruokaa valmistetaan neljässä keittiössä sekä investoida niihin, vai keskitetäänkö ruokatuotanto yhteen keittiöön ja investoidaan siihen. Ateriapalvelujen keskittämisestä on laadittu muistio. Ateriapalvelun keskittäminen, liite numero 1. Ateriapalvelujen uudelleen organisoimisessa lähtökohtana on se, että ateriapalvelujen tuotanto keskitetään palvelukeskus Himmelin keittiöön Ruokaluhti, jonka laajennuksen aikainen työnimi on "Sotkuma". Keskittämisen jälkeen ateriapalvelujen henkilöstön määrä laskee 22,05 :een ja puhtaanapitopalvelujen 26,87:ään, yhteensä 50,4:ään. Ateriapalvelujen kustannukset laskevat vuositasolla ja puhtaanapitopalvelujen Puhtaanapitopalveluissa on lähdetty nykytilanteesta, koska kohteiden määrää ei kaikilta osin voi arvioida kovin tarkasti. Henkilöstön väheneminen voidaan toteuttaa luonnollisen poistuman kautta. Ruokaluhdin keittiön muuttaminen ainoaksi ruoan tuotantoyksiköksi aiheuttaa arviolta n. 2,5 milj. :n investointikustannukset. Keittiön kokonaispinta-ala on n. 675 m², josta laajennusosa n. 400 m² ja peruskorjattava osa n. 275 m². Toiminnallisesti Himmelin Ruokaluhdin muuttaminen kunnan ainoaksi ruoan valmistuskeittiöksi on ehdottomasti järkevin vaihtoehto. Keittiö toimii läpi vuoden kaikkina viikonpäivinä ja pystyy siten parhaiten palvelemaan

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ kunnan ja maakunta -kuntayhtymän ateriapalvelujen tarpeita. Järjestelyssä myös palvelukeittiöiden rooli on vaivattomin ja toimintamallina on helppo toteuttaa sekä nykyistä cook an serve- mallia että cook and chill -mallia. Muutos sisältää myös merkittäviä haasteita mm. henkilöstön koulutukselle, atk:n hyödyntämiselle ja logistisille järjestelyille. Lisätietoja asiasta antaa ruokapalvelupäällikkö Airi Hyvönen. Puh , tai ehdotus Kunnanhallitus Päätös Toiminnan ohjauksesta vastaavana toimielimenä kunnanhallitus vahvistaa ateriapalvelujen kehittämisen perustaksi keskittämisen yhteen tuotantokeittiöön palvelukeskus Himmelin Ruokaluhtiin ja velvoittaa sivistystoimen lautakunnan tuotannon ohjauksesta vastaavana lautakuntana valmistelemaan yhden tuotantokeittiön mallin ateriapalvelujen keskittämisestä laaditun muistion suuntaviivoilla. Sivistystoimen lautakunta määrittelee soveltuvan suunnittelun ja toteuttamisen aikataulun. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle lisävalmistelun jatkamiseksi. Seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen kunnanhallitus päätti kutsua asiantuntijoina paikalle ruokapalvelupäällikkö Airi Hyvösen, tekninen johtaja Pentti Piiraisen sekä kiinteistömestari Harri Hyvösen. KHALL 181 Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, että yhden tuotantokeittiön mallin valmistelu käynnistetään ja että varsinaiset päätökset asiassa tehdään valmistelun jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että ruokahuoltopäällikkö Airi Hyvönen ja tekninen johtaja Pent ti Pii rai nen osallistuivat asiantuntijoina kokoukseen tämän pykälän käsite lyn ai ka na. Otteet Airi Hyvönen Pentti Piirainen Harri Hyvönen

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus CEMIS-yhteistoimintasopimus KHALL 182 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on kokouksessaan / 61 nimennyt Kajaanin mittaus- ja tietojärjestelmien koulutus- ja tutkimuskeskus CEMIS:n perustamista varten asetettuun valmisteluryhmään Sotkamon kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Petri Kauppisen, varalle sivistystoimen lautakunnan puheenjohtaja Raimo Leinosen. Samalla kunnanhallitus on käsitellyt ehdotuksen CEMIS:n perus tamiseksi. Kajaanin korkeakoulukonsortion strategiaryhmä on valmistellut ehdotuksen sopimukseksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskus CEMIS:n käynnistämisestä. Sopi muksen osapuolina ovat Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jy väskylän yliopisto, Mittatekniikan keskus, Valtion teknillinen tutkimuskes kus, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta. CEMIS:n toiminta-ajatuksena on mm. tarjota mittaus- ja tietojärjestelmiä kehittäville ja niitä soveltaville yrityksille ja tutkimuslaitoksille parhainta osaamista ja kansainvälisesti arvostettua tutkimustoimintaa sekä uusia innovaatioita. Keskuksen perustamisen tarkoituksena on lisätä alan tutkimus- ja koulutus toiminnan vetovoimaa, kilpailukykyä ja vaikuttavuutta. CEMIS muodostuu viidestä sopijaosapuolina olevien tutkimus- ja koulutuslaitosten Kajaanissa ja Sotkamossa sijaitsevista yksiköistä. Kullekin sopijapuolelle CEMIS:n merkitys on sille ominainen. Kajaanin kaupungille ja Sotkamon kunnalle CEMIS on elinkeinojen kehittämisväline. CEMIS-yhteistoimintasopimuksessa on määritelty strategiaryhmä ja sen tehtävät, johtajan tehtävät, johtoryhmä ja sen tehtävät sekä sopimuksen suhde muihin sopimuksiin ja eräitä lähinnä sopimusteknisiä seikkoja. Erillisenä liitteenä ehdotus sopimukseksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskus CE MIS:n käyn nistämisestä ja rahoitussitoumukset. Erillisenä liittee nä Ka jaa nin korkea koulukonsortion strategiaryhmän pöytäkirja 4/2010. Rahoitussitoumuksen mukaan vuonna 2010 Sotkamon kunta sitoutuu rahoittamaan CEMIStä eurolla Oulun yliopiston CEMIS:n toimintaan osallis tuvan yksikön toiminta-avustuksena yhteiseen kehittämisohjelmaan. Vuosi na 2011 ja 2012 Sotkamon kunnan toiminta-avustus Oulun yliopiston CEMIS:n toimintaan osallistuvan yksikön toiminta-avustuksena yhteiseen ke hittämisohjelmaan on euroa. Jyväskylän yliopiston CEMIS:n toi mintaa osallistuvan yksikön toiminta-avustus Sotkamon kunnalta vuosina 2011 ja 2012 on vähintään euroa. Rahoitussitoumuksen mukaan Sotkamon kunta sitoutuu rahoittamaan CE- MIS:n toi mintaa vuosina vähintään edellä esitetyn mukaisesti,

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ mikäli muiden osapuolten rahoitus säilyy vähintäänkin vuosien 2011 ja 2012 tasol la. Rahoitussitoumus vuodesta 2013 alkaen sovitaan kesäkuussa Sotkamon kunnan talouden tasapainottamiseen kuuluu sopimuksin sidottujen menojen supistaminen. Vuoden 2010 talousarviossa elinkeinotoimen menoihin on varattu 1, 4 milj.. Vuodelle 2010 edellisestä vuodesta määrärahaa on supistettu Vuonna 2011 määrärahaa on tavoite supistaa ja vuonna Kolmen vuoden aikana kehittämismäärärahoja on tavoite vähentää eli varsinaisesta kehittämisestä vähennys olisi n. 25 %, kaikesta kehittämistoiminnasta noin kolmannes. Ehdotus Vuoden 2010 projektikanta näyttää vähenevän suunnitellusti ennen muuta Snowpolisin hallinnon määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta. Toimitilojen osalta tulot jäävät selvästi alle ennakoidun. CEMIS-yhteistyösopimusta on tarkasteltava suhteessa tasapainottamistavoitteisiin. Kunnanhallitus hyväksyy CEMIS- yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti seuraavin varauksin ja ehdoin: Kunnanhallitus toteaa, että vuodelle 2010 rahoitukset ko. sopimustahoille vastaavat nykyisiä sopimuksia ja talousarvioon varattuja määrärahoja. Kunnanhallitus Päätös Cemis -yhteistyösopimuksen rahoitussitoumukseen tulevat toiminta-avustuk set ja rahoitusosuudet Sotkamon kunta päättää valmisteluryhmän keskuste lui hin vii ta ten Sotkamon kunnan vuoden 2011 talousarvion laadinnan yh tey des sä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet CEMIS, johtaja Risto Oikari, Kajaani

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kainuun maakunnan toteuttamissuunnitelmaan ehdotettavat kohteet KHALL 183 Hallintojohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää ehdotuksia Kainuun maakunnan toteuttamissuunnitelmaan Maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt ehdotuksia kunnilta ja monilta muilta maakunnallisilta toimijoilta. Ehdotusten tulee olla taloudellisesti merkittäviä kustannusarvioltaan yli euron investointeja, kehittämistoimia ja koulutuksen kehittämiskohteita. Maakunta pyytää ehdotukset mennessä. Aikaisempien vuosien tapaan hanke-ehdotukset on laadittu yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke-ehdotukset on koottu oheisen liitteen mukaiselle lomakkeistolle. Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen listauksen Kainuun maakunnan toteuttamissuunnitelmaan ehdotettavista kohteista sekä päättää mahdollisista lisäyksistä tai muutoksista ehdotettuihin kohteisiin. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä Tekninen toimisto Taloustoimisto

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionsuuden korotuksen hakeminen vuonna 2010 KHALL 184 Kunnan valtionosuutta voidaan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mu kaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion ra joissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeukselli sen tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vai keuksien on li sätyn taloudelli sen tuen tar peessa. Sen ar vioin nissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuh teet. Valtionosuuden korotuk sen myöntämi sen ehtona on, että kunta on hyväk synyt suunnitelman ta loutensa ta sapainot ta miseksi to teu tettavista toi menpiteistä. Tänä vuonna harkin nan varaisen valtion osuuden koro tukseen on käytettävissä euroa. Valtionvarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennes sä. Harkinnanvarainen korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntä vallassa ole vien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että inves tointimenoja. Korotus on tarkoi tettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyt tämistoimen piteitä, joihin kunnan on va rauduttava avustuksesta riippu matta. Lisäksi ko rotus on tarkoi tettu varautu miseen niihin talouden ter veh dyttämistar pei siin, jotka ovat syntyneet kun nan talouden aikaisemman kehityk sen joh dosta. Tällai sia tarpeita ovat va rautuminen velan hoitokustannuksiin, alijää mien kattami seen ja tiedossa ole viin tuloperusteiden jo ta pah tuneisiin muu toksiin. Sotkamon kunnan osalta harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen liittyy sekä vuoden 2011 talousarvion valmisteluun että suunnittelukauden talou den tasapainotta mistoimenpi teisiin. Olennaista on uuden toi minnanohjaus järjestelmän vaikutuksen ja vuosina aloitettujen ja to teutettujen toi menpitei den seurausten arviointi osa na talouden tasapainottamisprosessia. Arviot suunnittelukauden aikana toteutuvista talousnäkymistä ja esimerkiksi velkaantu misasteen kehit tymisestä tarkentuvat valmistelun kuluessa ja tasapainottamistoimenpiteiden yhteenveto tehdään osana talousarviokeskustelua. Sotkamon kunta hyväk syy suunnitte lukauden tasapainottamiseen tähtää vät toimenpiteet vuoden 2011 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Sotka mon kun nalla ei tässä vaiheessa ole perusteita hakea harkinnanvaraista val tionosuu den ko rotusta. Ehdotus Sotkamon kunta ei hae vuoden 2010 osalta harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Päätös Otteet Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Taloustoimisto

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 185 Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Päätös Dnro 2331/ /2010 Hakija: Apteekkari Hilkka Sissonen, Sotkamo Asia: Päätös: Sivuapteekin perustaminen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on päättänyt myöntää apteekkari Hilkka Sissoselle luvan pitää sivuapteekkia Sotkamon kunnan Vuokatin taajamassa. * Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2010 Kainuun työttömyys kasvoi kesäkuussa, työttömiä on kuitenkin vähemmän kuin vuosi sitten. * Opetusministeriö Päätös Dnro 130/509/2010 Asia: Valtionavustuksen myöntäminen Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Päätös: Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavukseen oikeuttavina menoina * Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Koulutukset syksyllä 2010 * Kuntakamarin koulutus Julkisen hallinnon esimiespassi -valmennuskokonaisuus * EACEA:n (EU:n ohjelmaviranomainen) päätös Sotkamon kunnan hakemus Europe for Citizens Programme ohjelmasta Town twinning Citizens Meetings; hylätty ystävyyskuntatapaaminen Isny am Allgaun kanssa.

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot