SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Vuoden 2010 talousarvion muutokset Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatin oikaisuvaatimus suhdanneluonteisesta 387 korjausavustuspäätöksestä 180 Oulu-Kainuu 2013-koordinaatiohankeen rahoitus Ateriapalvelun tuotannon kehittäminen CEMIS-yhteistoimintasopimus Kainuun maakunnan toteuttamissuunnitelmaan ehdotettavat 396 kohteet 184 Kuntien harkinnanvaraisen valtionsuuden korotuksen hakeminen 397 vuonna Ilmoitusasiat 399

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ AIKA klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Hyvönen Timo khall.jäsen Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Salminen Marja-Terttu khall.jäsen Sarparanta Leena khall. varajäsen Virkkunen Risto khall. varajäsen POISSA Kauppinen Tuomo khall. varapuhjoht. Mustonen Juha khall. jäsen Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Sirviö Kari kvalt. II varapuheenjoht. Kauppinen Petri kunnanjohtaja/esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohta ja/pöyt.kirj.pit. Hyvönen Airi ruokapalvelupäällikkö 17:00-18: Piirainen Pentti tekninen johtaja 17:00-18: Toppinen Irene kunnankamreeri 18:05-18: ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen puheenjohtaja Juhani Pieniniemi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Timo Hyvönen Marja-Terttu Salminen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 176 Hallintojohtaja Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. _

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 177 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Ehdotus Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Kunnanhallitus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Hyvönen ja Marja-Terttu Salminen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Vuoden 2010 talousarvion muutokset KHALL 178 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvio osoittaa vuosikat teeltaan - 2,1 milj. euroa ja on poistojen jälkeen alijäämäi nen 4,2 milj. eu roa. Hyväk sy misen jälkeen ovat keskeiset tuloarviot (val tionosuudet, vero tulot) tarken tuneet samoin. Lisäksi mm. lämpölaitoksen myyntipäätöksestä tehty valitus ja eräät muut menojen ja tu lojen muutok set aiheuttavat talous arvion määrärahojen varaustarpeen. Kuntaliiton uusimman kuntataloustiedotteen verotuloarvio perustuu valtiovarainministe riön suhdan ne-ennusteessa esitettyyn kokonaistaloudelliseen kehitykseen ja kesäkuussa käytettävissä oleviin tietoi hin mm. verotulojen tilityksistä. En nusteessa on otettu huomi oon valtiova rainministeriön arviot tuloke hityk sestä vuosille ja yhteisöverojen kehityksestä vuosille Verohallinto on jul kaissut korjatun version tulokehitysti lastosta. Lisäksi vero hallinto on verkkosi vuillaan julkaissut ennak kotie toja vuoden 2009 kunnallisveroista. Ennakkotiedon mukaan Sotkamon maksettavan kunnal lisveron määrä v verotuksessa olisi euroa, jossa muutosta vuo teen 2008 verrattuna -0,9 %. Yhteisöveron määrä ennakkotie don mukaan on euroa, jossa kasvua ed. vuoteen 17,8 %. Kunnallisveron tilitykset ovat alkuvuonna vaihdelleet melko paljon verrattuna viime vuo den vastaaviin kuukausitilityksiin. Helmikuun ja maaliskuun kunnallisveron tilitykset oli vat selvästi al haisemmat kuin viime vuonna. Huhtikuun ja tou kokuun kun nallisveron tili tykset sen si jaan olivat selvästi korkeammat kuin vuonna Kuntaliiton tiedotteen mukaan kun nallisveron tilitykset kesä kuusta lähtien eivät oletettavasti enää sisällä poikkeuksellisia eriä tai siirty miä kuu kausien välillä, joten tilitykset kesäkuus ta lokakuuhun tulevat ole maan va kaammat kuin alkuvuoden tilitykset. Talousarvion (rahoitusosa) katteeksi on otettu verotuloja yhteensä euroa, jos ta kunnallisve ron (kunnan tulovero) tuotoksi euroa, yhteisöve ron tuotoksi euroa ja kiinteistö veron tuotoksi euroa. Uusimman ve rotuloarvion mukaan kunnan kunnallisveron tuottoa voi daan lisätä euroa, yhteisöveron tuot toa euroa ja kiinteistöveron tuottoa euroa. Lopullisten valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksia voidaan lisätä talousarvioon euroa ja osinkotuottoja euroa. Korkomenoja voidaan pie nentää jonkin verran, koska lainaa ei ole ku luvana vuonna kunnalle nostettu ja korkotaso on pysynyt al haisena.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Käyttötalousosan menojen lisäykset ovat yhteensä eu roa ja tulojen lisäykset euroa eli nettona eu roa. palvelu alueiden esittämät muutok set ovat seu raavat: Hallintopalvelut Menojen lisäys Tulojen lisäys Nettomuutos Tekninen toimiala Menojen lisäys Tulojen lisäys Nettomuutos Sivistystoimi Menojen lisäys Tulojen muutos - Nettomuutos Käyttöomaisuuden myyntivoittoja, joita ei talousarviota laadittaessa budjetoida, on ker tynyt mennessä ,95 euroa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kuluvan vuoden lopullisen laskun ensimmäinen en nakkoarvio on saatu, suuruudeltaan euroa. Lopullinen laskun mää rä on selvillä verotuksen val mistuttua loka kuun lopussa. Muutosten jälkeen tuloslaskelmassa toimintakate on ,01 euroa, vuosikate ,01 euroa ja alijäämä poistoeron muutos ( ) huomioon ot taen ,73 euroa. Investointien menolisäykset ovat maanosto euroa ja lämpölaitoksen investointi menot euroa. Lisäksi läm pölaitokseen esitetään määrärahojen siir toja eu roa eli yhteensä eu roa. Määrärahat on varattava, kos ka kau pasta on teh ty valitus. Nettona inves tointien lisäykset ovat euroa. Rahoituslas kelmassa vuosikatteen ja investoin tien muutoksen jäl keen rahavarojen muu tokseksi muodostuu ,01 euroa. Bruttoinvestointien määrä on hyväksytyssä talousarviossa euroa ja nettoinves toinnit euroa. Mikäli in vestointimäärärahat muutetaan nyt esitet tävän mukai sesti, net toinvestointien määrä nousee euroon. Listan liitteenä seuraa muutettu tuloslaskelma, rahoituslaskelma, yhteenveto käyttötalou den, rahoitus osan ja investointien muutoksista sekä hallintokuntien tekemät muutoseh do tukset. Lisäk si liitteenä on teknisen toimen pyytämät määrära hasiirto ja koskevat esityk set.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaiset lisämäärärahaesi tykset, määrä rahojen siirrot, tuloslas kelman ja rahoituslaskelman. Kunnan hallitus koros taa talousar vion sitovuutta ja budjettikuria loppuvuodelle 2010 kaikkien palvelualueiden ja inves tointien osalta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaiset lisämää rärahaesi tykset, määrä rahojen siirrot, tuloslas kelman ja rahoituslaskelman. Merkittiin, että kunnankamreeri Irene Toppinen osallistui asiantuntijana kokoukseen tä män pykälän käsittelyn aikana. Otteet Kunnanvaltuusto

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatin oikaisuvaatimus suhdanneluonteisesta korjausavustuspäätöksestä KHALL 179 Toimistopäällikkö Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatti, os. Veikontie 9, Vuokatti, on hakenut suhdanneluonteista korjausavustusta lämminvesivaraajien uusimisen kustannuksiin. Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on osoittanut Sotkamon kunnalle määrärahaa päättyneellä hakukaudella saapuneille hakemuksille. Asuntotoimen toimistopäällikkö on tehnyt :ssä 20 hylkäyspäätöksen Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatin suhdanneluonteisesta korjausavustushakemuksesta. Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatille ei ole voitu myöntää suhdanneluonteista korjausavustusta, koska yhtiö ei ole suhdanneavustuslain (178/2009) tarkoittama ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva yhtiö. OP-Kiinteistökeskus Kainuu Oy, os. Kainuuntie 22, Sotkamo, on jättänyt Kiinteistö Oy Vuo ka tin Lomakatin hallituksen oikaisuvaatimuksen: "Pyydämme oikaisemaan päätöstä , pykälä 20 hakijan hyväksi. Perustelut: Laissa sanotaan, että avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asu miskäytössä olevaan asuinrakennukseen, jota ko. rakennus on. Laissa ei pu huta mitään vakituisessa asumiskäytössä olevasta asuinrakennuksesta, jo ten täl lä perusteella rakennus kuuluu lain piiriin." Päätöksen perusteena on, että avustusta myönnettäessä tulee noudattaa mm. lakia suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin (178/2009). Lain mukaan avustuksen kohteena voi olla parannus- ja korjaustoimenpide vähintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä, ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asuinrakennuksessa sekä rakennukseen liittyvässä yhteistilassa ja piha-alueella, jos vastuu toimenpiteestä kuuluu yh tiölle. Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatin rakennuslupa on myönnetty vuon na 1986 lomaosaketalojen rakentamiseen, vuokrattavat lomamökit. Laissa tarkoitettu ympärivuotinen asuinkäyttö tarkoittaa sitä, että asuinhuoneistot ovat pysyvästi asuinkäytössä ympärivuotisesti ja huoneistoissa on pysyvä asujaimisto. Asunnolla tarkoitetaan laissa asuinkäytössä olevaa viral lista kotia (puh.keskustelu ARA:n ylitarkastaja Marja Kostiainen).

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, ettei asuntotoimen toimistopäällikön :n 20 päätöstä ole syytä muuttaa, koska Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatti ei ole lain 2 :ssä ( )/178, laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuin rakennusten korjauksiin) tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva yhtiö. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Toimistopäällikkö Kiinteistö Oy Vuokatin Lomakatti, Veikontie 9, Vuokatti

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Oulu-Kainuu 2013-koordinaatiohankeen rahoitus /1/112/2010 KHALL 180 Hallintojohtaja Oulu-Kajaani-kehittämisvyöhykkeen johtoryhmä on päättänyt, että vuodesta 2004 lähtien toteutetulle Oulu-Kajaani-kehittämisvyöhykkeen yhteistyölle haetaan jatkorahoitusta Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmista. Uusi Oulu- Kainuu kehittämishanke jatkuisi välittömästi nykyisen OuKa hank keen päättymisen jälkeen alkaen kolmen vuoden ajan vuo den 2013 lokakuun loppuun saakka. Oulu-Kainuu kehittämisvyöhykkeen työoh jelma vuoteen 2013 on hy väksytty OuKa-johtoryhmässä Työoh jelmaan pohjau tuvat Ou lu-kainuu hankkeen rahoitushakemuk set on jätetty Poh jois-pohjan maan liittoon ja Kainuun maakunta -kuntayhty mään. Oulu-Kainuu 2013 koordinaatiohanke on edeltäjiensä tavoin laaja ylimaakun nal li nen yh teis työ hanke, jonka tavoitteet ja sisältö perustuvat vuosiksi laa dit tuun työohjelmaan sekä laajasti eri yhteistyötahot kattavaan uuteen kumppa nuus sopimukseen, joka laaditaan syksyn aikana. Pohjois-Pohjanmaan liitto on OuKa-yhteistyön alusta lähtien toiminut hankkeiden hakijana ja järjestänyt toimitilat hankkeelle. OuKa-johtoryhmä on toivonut, että myös Oulu-Kainuu hankkeen hakijana toimii Pohjois-Poh jan maan liitto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus käsittelee hankkee seen sitoutumisen kokouksessaan elokuussa Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää, että kunnat ja maakunnat tekisivät päätöksensä hankkeeseen ja sen kuntarahoitukseen sitoutumisesta mahdollisuuksien mukaan elokuun 2010 aikana. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää myös, että kunnat ja maakunnat samalla nimeävät edustajansa hankkeen ohjaus ryhmään. Hankkeen kokonaisrahoitus on , josta Sotkamon kunnan maksuosuus on kolmen vuoden aikana 7 500, eli /vuosi. Oulu-Kainuu -kehittämisvyöhykkeen elinkeinotoiminnan selkein yhdistävä tekijä on matkailu. Jo aikaisempien hankevaiheiden aikana vyöhykkeellä on toteutettu merkittä viä matkailun kehittämiseen liittyviä osahankkeita, joi den jatkotoimenpiteiden toteuttaminen on hankkeiden vaikuttavuuden kan nalta tär keää. Ou lun seu dulla ja Kajaanin-Oulujärven alueella on molem missa käynnisty mässä mat kailun markkinointiyhteistyö. Tervan tie- matkailutie on vuonna 2009 merkitty maastoon ja sille on perustettu Internet-sivut. Valtatie 22 yhdistys ry:llä on käyttöoikeus Tervan tietuotemerkkiin, jonka käyttöoikeutta yritykset ja yhteisöt voivat yhdistyksel-

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ tä hakea. Tervan tien rakentaminen matkailureitiksi on kuitenkin vielä alussa. Tien varrella ja sen läheisyydessä sijaitsevien palveluiden ja nähtävyyksien kokoaminen tien teemaa tukevaksi ja yhdistäväksi kokonaisuudeksi on vielä kesken. Matkailutien kokonaisuuteen kuuluvien palveluiden, tuotteiden ja nähtävyyksien tuotteistaminen ja kokoaminen toteutetaan Oulu-Kainuu hankkeen puitteissa ostettavana asiantuntijapalveluna. Rokua-Oulujärvi matkailualueen Master Planissa on määritelty jatkotyön as kelmerkit matkailualueen kehittämiseksi. OuKa -maankäyttöstrategian 2025 jatkotoimenpiteissä nostetaan esille tarve koko alueen kattavan yleissuunnitelmatasoisen virkistys-, moottorikelkkailun ja veneilyreittisuunnitelman laatimisesta. Oulujoen kalatiet ja tukitoimenpiteet -hank keessa laaditaan v loppuun mennessä lupa-asia kirjata soiset kalatie suunnitelmat ja urakkatarjouspyyntöasiakirjat rakennet tavia kuutta kalatietä varten. Hallinto-organisaation perustaminen ja sen toiminnan käyn nistä minen vaatii hankkeelta työ- ja asiantuntijapanoksia vielä vuosina Käynnistettävät hankkeet ovat seuraavat; - Oulujoen kalateiden toteuttajaorganisaation perustaminen (osahanke ) - Tervan tie tuotteet ja palvelut (osahanke ) - Rokua-Oulujärvi -matkailualueen Master Planin toteuttaminen (erillishanke )) - Yhteen sovittava maasto- ja kevyenliikenteen reittisuunnitelma (eril lishanke 2012) - Kuhmon matkailun kokonaissuunnitelman laatiminen (osahanke 2012) - Kulttuuri- ja taidetapahtumien verkosto, esiselvitys (osahanke 2013) - Mahdolliset muut OuKa-johtoryhmän hyväksymät Oulu-Kainuu työohjelman ja rahoituspäätösten mukaiset toimenpiteet. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Sotkamon kunta antaa sitoumuksen rahoitussuunnitelman mukaiseen osuuteen ( 7500 / 2500 /vuosi) Oulu-Kainuu 2013 koordinaatiohankkeen toteuttamiseen, koska kehittämiskäytävän hyödyntäminen ja Ouluun suuntautuva toiminnallinen yhteistyö on elinkeinojen kehittämisen ja yrityspolitiikan kannalta perusteltua. Osallistumisen ehtona on se, että kaikki mukaan pyydetyt kunnat antavat sitoumuksensa hankkeen toteuttamiseen. Sotkamon kunta nimeää edustajakseen hankeen ohjausryhmään hallintojohtaja Juhani Pieniniemen, varaedustajaksi maanrakennusmestari Reijo Makkosen.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Taloustoimisto Oulu-Kajaani-kehittämisvyöhyke 2010, kehittämispäällikkö Tarja Bäckman, Kauppurienkatu 8 A, Oulu Kainuun maakunta -kuntayhtymä, PL 400, Kainuu Hallintojohtaja Juhani Pieniniemi Maanrakennusmestari Reijo Makkonen

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ateriapalvelun tuotannon kehittäminen KHALL 170 Ruokapalvelupäällikkö Ateriapalvelujen henkilöstön ikärakenne ja ruo an val mis tus keit tiöi den elinkaari antavat perusteen nykytilanteen ja tule vien vuo sien ateria palve lujen tuotannon vaihtoehtojen arviointiin. Sot ka mossa ruo an val mistus keittiöiden laite- ja keittiöremontit ovat sijoittuneet vuosille Ammattikeittiöiden laitteiden käyttöikä on 7-10 vuot ta, joten laitteet ovat elinkaarensa päässä. Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen henki löstöä siir tyy runsaasti eläkkeelle tulevina vuosina. Nykyisin ruokaa valmistetaan terveysaseman keittiössä Apajassa, Tenetin kouluravintola Ruuhessa, lukion keittiössä ja palvelukeskus Himmelin Ruokaluhdissa. Ateriapalvelujen henkilöstömäärä on 28,56 henkilöä ja siivouspalvelujen 30,23 henkilöä, yhteensä 58,79 henkilöä. Nykyisellä keittiörakenteella kustannukset säilyvät nykytasolla lisättynä palkkaustason nousulla. Vuosina keittiöiden laitteisiin joudutaan investoimaan arviolta yhteensä n , lisäksi tulee rakenteiden korjauksia. Toiminnan suunnittelun pohjaksi joudutaan arvioimaan, onko taloudellista ja tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisellä keittiöverkostolla, jossa ruokaa valmistetaan neljässä keittiössä sekä investoida niihin, vai keskitetäänkö ruokatuotanto yhteen keittiöön ja investoidaan siihen. Ateriapalvelujen keskittämisestä on laadittu muistio. Ateriapalvelun keskittäminen, liite numero 1. Ateriapalvelujen uudelleen organisoimisessa lähtökohtana on se, että ateriapalvelujen tuotanto keskitetään palvelukeskus Himmelin keittiöön Ruokaluhti, jonka laajennuksen aikainen työnimi on "Sotkuma". Keskittämisen jälkeen ateriapalvelujen henkilöstön määrä laskee 22,05 :een ja puhtaanapitopalvelujen 26,87:ään, yhteensä 50,4:ään. Ateriapalvelujen kustannukset laskevat vuositasolla ja puhtaanapitopalvelujen Puhtaanapitopalveluissa on lähdetty nykytilanteesta, koska kohteiden määrää ei kaikilta osin voi arvioida kovin tarkasti. Henkilöstön väheneminen voidaan toteuttaa luonnollisen poistuman kautta. Ruokaluhdin keittiön muuttaminen ainoaksi ruoan tuotantoyksiköksi aiheuttaa arviolta n. 2,5 milj. :n investointikustannukset. Keittiön kokonaispinta-ala on n. 675 m², josta laajennusosa n. 400 m² ja peruskorjattava osa n. 275 m². Toiminnallisesti Himmelin Ruokaluhdin muuttaminen kunnan ainoaksi ruoan valmistuskeittiöksi on ehdottomasti järkevin vaihtoehto. Keittiö toimii läpi vuoden kaikkina viikonpäivinä ja pystyy siten parhaiten palvelemaan

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ kunnan ja maakunta -kuntayhtymän ateriapalvelujen tarpeita. Järjestelyssä myös palvelukeittiöiden rooli on vaivattomin ja toimintamallina on helppo toteuttaa sekä nykyistä cook an serve- mallia että cook and chill -mallia. Muutos sisältää myös merkittäviä haasteita mm. henkilöstön koulutukselle, atk:n hyödyntämiselle ja logistisille järjestelyille. Lisätietoja asiasta antaa ruokapalvelupäällikkö Airi Hyvönen. Puh , tai ehdotus Kunnanhallitus Päätös Toiminnan ohjauksesta vastaavana toimielimenä kunnanhallitus vahvistaa ateriapalvelujen kehittämisen perustaksi keskittämisen yhteen tuotantokeittiöön palvelukeskus Himmelin Ruokaluhtiin ja velvoittaa sivistystoimen lautakunnan tuotannon ohjauksesta vastaavana lautakuntana valmistelemaan yhden tuotantokeittiön mallin ateriapalvelujen keskittämisestä laaditun muistion suuntaviivoilla. Sivistystoimen lautakunta määrittelee soveltuvan suunnittelun ja toteuttamisen aikataulun. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle lisävalmistelun jatkamiseksi. Seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen kunnanhallitus päätti kutsua asiantuntijoina paikalle ruokapalvelupäällikkö Airi Hyvösen, tekninen johtaja Pentti Piiraisen sekä kiinteistömestari Harri Hyvösen. KHALL 181 Ehdotus kokouksessa Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päättää, että yhden tuotantokeittiön mallin valmistelu käynnistetään ja että varsinaiset päätökset asiassa tehdään valmistelun jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että ruokahuoltopäällikkö Airi Hyvönen ja tekninen johtaja Pent ti Pii rai nen osallistuivat asiantuntijoina kokoukseen tämän pykälän käsite lyn ai ka na. Otteet Airi Hyvönen Pentti Piirainen Harri Hyvönen

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus CEMIS-yhteistoimintasopimus KHALL 182 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on kokouksessaan / 61 nimennyt Kajaanin mittaus- ja tietojärjestelmien koulutus- ja tutkimuskeskus CEMIS:n perustamista varten asetettuun valmisteluryhmään Sotkamon kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Petri Kauppisen, varalle sivistystoimen lautakunnan puheenjohtaja Raimo Leinosen. Samalla kunnanhallitus on käsitellyt ehdotuksen CEMIS:n perus tamiseksi. Kajaanin korkeakoulukonsortion strategiaryhmä on valmistellut ehdotuksen sopimukseksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskus CEMIS:n käynnistämisestä. Sopi muksen osapuolina ovat Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jy väskylän yliopisto, Mittatekniikan keskus, Valtion teknillinen tutkimuskes kus, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta. CEMIS:n toiminta-ajatuksena on mm. tarjota mittaus- ja tietojärjestelmiä kehittäville ja niitä soveltaville yrityksille ja tutkimuslaitoksille parhainta osaamista ja kansainvälisesti arvostettua tutkimustoimintaa sekä uusia innovaatioita. Keskuksen perustamisen tarkoituksena on lisätä alan tutkimus- ja koulutus toiminnan vetovoimaa, kilpailukykyä ja vaikuttavuutta. CEMIS muodostuu viidestä sopijaosapuolina olevien tutkimus- ja koulutuslaitosten Kajaanissa ja Sotkamossa sijaitsevista yksiköistä. Kullekin sopijapuolelle CEMIS:n merkitys on sille ominainen. Kajaanin kaupungille ja Sotkamon kunnalle CEMIS on elinkeinojen kehittämisväline. CEMIS-yhteistoimintasopimuksessa on määritelty strategiaryhmä ja sen tehtävät, johtajan tehtävät, johtoryhmä ja sen tehtävät sekä sopimuksen suhde muihin sopimuksiin ja eräitä lähinnä sopimusteknisiä seikkoja. Erillisenä liitteenä ehdotus sopimukseksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskus CE MIS:n käyn nistämisestä ja rahoitussitoumukset. Erillisenä liittee nä Ka jaa nin korkea koulukonsortion strategiaryhmän pöytäkirja 4/2010. Rahoitussitoumuksen mukaan vuonna 2010 Sotkamon kunta sitoutuu rahoittamaan CEMIStä eurolla Oulun yliopiston CEMIS:n toimintaan osallis tuvan yksikön toiminta-avustuksena yhteiseen kehittämisohjelmaan. Vuosi na 2011 ja 2012 Sotkamon kunnan toiminta-avustus Oulun yliopiston CEMIS:n toimintaan osallistuvan yksikön toiminta-avustuksena yhteiseen ke hittämisohjelmaan on euroa. Jyväskylän yliopiston CEMIS:n toi mintaa osallistuvan yksikön toiminta-avustus Sotkamon kunnalta vuosina 2011 ja 2012 on vähintään euroa. Rahoitussitoumuksen mukaan Sotkamon kunta sitoutuu rahoittamaan CE- MIS:n toi mintaa vuosina vähintään edellä esitetyn mukaisesti,

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ mikäli muiden osapuolten rahoitus säilyy vähintäänkin vuosien 2011 ja 2012 tasol la. Rahoitussitoumus vuodesta 2013 alkaen sovitaan kesäkuussa Sotkamon kunnan talouden tasapainottamiseen kuuluu sopimuksin sidottujen menojen supistaminen. Vuoden 2010 talousarviossa elinkeinotoimen menoihin on varattu 1, 4 milj.. Vuodelle 2010 edellisestä vuodesta määrärahaa on supistettu Vuonna 2011 määrärahaa on tavoite supistaa ja vuonna Kolmen vuoden aikana kehittämismäärärahoja on tavoite vähentää eli varsinaisesta kehittämisestä vähennys olisi n. 25 %, kaikesta kehittämistoiminnasta noin kolmannes. Ehdotus Vuoden 2010 projektikanta näyttää vähenevän suunnitellusti ennen muuta Snowpolisin hallinnon määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta. Toimitilojen osalta tulot jäävät selvästi alle ennakoidun. CEMIS-yhteistyösopimusta on tarkasteltava suhteessa tasapainottamistavoitteisiin. Kunnanhallitus hyväksyy CEMIS- yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti seuraavin varauksin ja ehdoin: Kunnanhallitus toteaa, että vuodelle 2010 rahoitukset ko. sopimustahoille vastaavat nykyisiä sopimuksia ja talousarvioon varattuja määrärahoja. Kunnanhallitus Päätös Cemis -yhteistyösopimuksen rahoitussitoumukseen tulevat toiminta-avustuk set ja rahoitusosuudet Sotkamon kunta päättää valmisteluryhmän keskuste lui hin vii ta ten Sotkamon kunnan vuoden 2011 talousarvion laadinnan yh tey des sä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet CEMIS, johtaja Risto Oikari, Kajaani

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kainuun maakunnan toteuttamissuunnitelmaan ehdotettavat kohteet KHALL 183 Hallintojohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää ehdotuksia Kainuun maakunnan toteuttamissuunnitelmaan Maakunta -kuntayhtymä on pyytänyt ehdotuksia kunnilta ja monilta muilta maakunnallisilta toimijoilta. Ehdotusten tulee olla taloudellisesti merkittäviä kustannusarvioltaan yli euron investointeja, kehittämistoimia ja koulutuksen kehittämiskohteita. Maakunta pyytää ehdotukset mennessä. Aikaisempien vuosien tapaan hanke-ehdotukset on laadittu yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke-ehdotukset on koottu oheisen liitteen mukaiselle lomakkeistolle. Ehdotus Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen listauksen Kainuun maakunnan toteuttamissuunnitelmaan ehdotettavista kohteista sekä päättää mahdollisista lisäyksistä tai muutoksista ehdotettuihin kohteisiin. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kainuun maakunta -kuntayhtymä Tekninen toimisto Taloustoimisto

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionsuuden korotuksen hakeminen vuonna 2010 KHALL 184 Kunnan valtionosuutta voidaan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mu kaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion ra joissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeukselli sen tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vai keuksien on li sätyn taloudelli sen tuen tar peessa. Sen ar vioin nissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuh teet. Valtionosuuden korotuk sen myöntämi sen ehtona on, että kunta on hyväk synyt suunnitelman ta loutensa ta sapainot ta miseksi to teu tettavista toi menpiteistä. Tänä vuonna harkin nan varaisen valtion osuuden koro tukseen on käytettävissä euroa. Valtionvarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennes sä. Harkinnanvarainen korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntä vallassa ole vien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että inves tointimenoja. Korotus on tarkoi tettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyt tämistoimen piteitä, joihin kunnan on va rauduttava avustuksesta riippu matta. Lisäksi ko rotus on tarkoi tettu varautu miseen niihin talouden ter veh dyttämistar pei siin, jotka ovat syntyneet kun nan talouden aikaisemman kehityk sen joh dosta. Tällai sia tarpeita ovat va rautuminen velan hoitokustannuksiin, alijää mien kattami seen ja tiedossa ole viin tuloperusteiden jo ta pah tuneisiin muu toksiin. Sotkamon kunnan osalta harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen liittyy sekä vuoden 2011 talousarvion valmisteluun että suunnittelukauden talou den tasapainotta mistoimenpi teisiin. Olennaista on uuden toi minnanohjaus järjestelmän vaikutuksen ja vuosina aloitettujen ja to teutettujen toi menpitei den seurausten arviointi osa na talouden tasapainottamisprosessia. Arviot suunnittelukauden aikana toteutuvista talousnäkymistä ja esimerkiksi velkaantu misasteen kehit tymisestä tarkentuvat valmistelun kuluessa ja tasapainottamistoimenpiteiden yhteenveto tehdään osana talousarviokeskustelua. Sotkamon kunta hyväk syy suunnitte lukauden tasapainottamiseen tähtää vät toimenpiteet vuoden 2011 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Sotka mon kun nalla ei tässä vaiheessa ole perusteita hakea harkinnanvaraista val tionosuu den ko rotusta. Ehdotus Sotkamon kunta ei hae vuoden 2010 osalta harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Päätös Otteet Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Taloustoimisto

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KHALL 185 Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; * Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Päätös Dnro 2331/ /2010 Hakija: Apteekkari Hilkka Sissonen, Sotkamo Asia: Päätös: Sivuapteekin perustaminen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on päättänyt myöntää apteekkari Hilkka Sissoselle luvan pitää sivuapteekkia Sotkamon kunnan Vuokatin taajamassa. * Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2010 Kainuun työttömyys kasvoi kesäkuussa, työttömiä on kuitenkin vähemmän kuin vuosi sitten. * Opetusministeriö Päätös Dnro 130/509/2010 Asia: Valtionavustuksen myöntäminen Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Päätös: Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavukseen oikeuttavina menoina * Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Koulutukset syksyllä 2010 * Kuntakamarin koulutus Julkisen hallinnon esimiespassi -valmennuskokonaisuus * EACEA:n (EU:n ohjelmaviranomainen) päätös Sotkamon kunnan hakemus Europe for Citizens Programme ohjelmasta Town twinning Citizens Meetings; hylätty ystävyyskuntatapaaminen Isny am Allgaun kanssa.

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot