LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajan valinta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuukausittainen toimintaraportti Yhteistyökumppanuus MilaPron hoitoketju-hankkeessa Henkilöstökulujen vähentämisen toteutuminen Magneettitutkimusten hankkiminen ajalla ENMG-tutkimusten hankkiminen ajalla Jalkaterapiapalveluiden hankkiminen ajalla Viranhaltijapäätöksiä Ilmoitusasiat Lisäasian käsittely Toimintaterapiapalveluiden hankkiminen ajalla Keskustelua Sote-paketista 28

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs OSALLISTUJAT LÄSNÄ Heikkilä Joni puheenjohtaja Levonen Tiia varapuheenjohtaja Gustafsson Hannu jäsen Haavisto Taina jäsen Huhtala Raimo jäsen Ketonen Tuija jäsen Laaksonen Ari jäsen Soro Riitta jäsen Tiainen Tiia jäsen MUU Kaunisto Jaakko sosiaali- ja terveysjohtaja Koistinen Sari johtava ylilääkäri Viippo Katri sosiaalityön johtaja Marttila Marita johtava hoitaja Suominen Teuvo kh:n puheenjohtaja Vuolle Sanna kh:n edustaja POISSA Kössi Päivi jäsen Mäkitalo Hilma nuorisovaltuuston edustaja ALLEKIRJOITUKSET Joni Heikkilä puheenjohtaja Jaakko Kaunisto pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 21. päivänä marraskuuta 2014 TARKASTUS Tuija Ketonen

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinnon tiloissa, Vareliuksenkatu 1, 3.krs, 10. päivänä joulukuuta 2014 klo 9-15 Jaakko Kaunisto pöytäkirjanpitäjä

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Petula 118 Kokouskutsut on lähetetty viikkoa ennen kokousta. Kokous on laillinen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajan valinta Petula 119 Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Tuija Ketonen. Hyväksyttiin.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuukausittainen toimintaraportti Petula 120 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Kaupunginhallituksen antamissa talousarvion täy tän töön pa no-ohjeis sa suositellaan, että lautakunnat käsittelisisät kuukausittain talous- ja toimintaraportteja. Seuraavat tiedot on poimittu ajetusta lokakuun loppuun ulot tu vas ta toteumaraportista, jossa seurataan ulkoisia menoja. Rapor tis sa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät mää rä ra ha muu tok set. Ta sai sel la käytöllä toteuma saisi olla enintään 83,3 %. Esityslistan postitukseen mennessä kaikki lokakuulle kuuluvat suo rite kir jauk set menojen ja tulojen osalta eivät ole ehtineet kirjautua kirjan pi toon. Olennaisista muutoksista toteumatilanteessa tie do te taan kokouksessa. Koko palvelukeskuksen tasolla menojen toteuma oli 81,7 % ja tu lojen 79,7 %. Toimintakulut: % Henkilöstökulut 82,3 Asiakaspalvelujen ostot 82,8 Muiden palvelujen ostot 76,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79,2 Avustukset 79,2 Muut toimintakulut 74,7 Toimintatuotot: % Myyntituotot 77,8 Maksutuotot 82,3 Tuet ja avustukset 72,5 Muut toimintatuotot 81,2 Työkymppi: Loimaan toimipisteen menojen toteutuma 81,9 % ja tulojen 84,9 %. Pöy ty än toimipisteen menojen toteutuma oli 86,3 % ja tu lojen 77,0 %. Lie don toimipisteen vastaavat olivat 73,8 % ja 61,6 %.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen to teu tu ma: Sote-hallinnon tehtäväalueelle on talousarviomuutoksella lisätty mää rä ra haa Määrärahalisäyksellä katetaan uutena asia na sote-hallintoon kirjatun työ suo je lu val tuu te tun palk ka kustan nuk set. Tehtäväalueen menojen to teu tu ma-% lokakuun lopus sa oli 79,1 %. Sosiaalityön tehtäväalueen toimintakuluja on ta lous ar vio muu toksel la karsittu Tu lo ker ty mä alittuu n Teh tävä alu een menojen to teu tu ma-% lokakuun lopussa oli 80,2 % Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueen toimintakuluihin on ta lous ar vio muu tok sel la lisätty Tämä johtuu eri koissai raan hoi dos ta, jonka ar vioi daan ylittyvän 1,7 milj.. Teh tä väalu een menojen toteutuma-% lokakuun lopussa oli 82,1 %. Muutokset henkilöstössä: Kuvattu esityslistalla omassa asiakohdassaan. Palkkasumman kehitys (pelkät pal kat) Tammikuu , ,81 Helmikuu , ,74 Maaliskuu , ,70 Huhtikuu , ,46 Toukokuu , ,84 Kesäkuu , ,56 Heinäkuu , ,55 Elokuu , ,48 Syyskuu , ,28 Lokakuu , ,30 Marraskuu ,01 Joulukuu ,72 Yhteensä ,85 Tammi-lokakuun aikana palkkasumma on ollut keskimäärin /kk pie nem pi, kuin vastaavana ajanjaksona v Asiakaspalvelujen ostot Tammikuu , ,93 Helmikuu , ,07 Maaliskuu , ,89 Huhtikuu , ,42 Toukokuu , ,76 Kesäkuu , ,72 Heinäkuu , ,23 Elokuu , ,63

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Syyskuu , ,74 Lokakuu , ,66 Marraskuu ,68 Joulukuu ,02 Yhteensä ,85 Asiakaspalvelujen ostojen keskimääräinen kk-summa 2013 vuoden jäl ki puo lis kol la oli suurempi kuin vuoden alkupuoliskolla. Yk sin omaan Attendon uuden yksikön valmistuminen selittää tuosta kas vus ta keskim /kk. Vuoden 2014 ostopalvelut kes kim /kk korkeammat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankoh ta na. Ikäihmisten te hos tet tu palveluasuminen Ostot Ostetut paikat kpl Oma tuotanto Omat pai kat kpl Tammikuu , ,80 58 Helmikuu , ,52 60 Maaliskuu , ,48 59 Huhtikuu , ,08 58 Toukokuu , ,88 60 Kesäkuu , ,68 57 Heinäkuu , ,64 59 Elokuu , ,00 60 Syyskuu , ,46 58 Lokakuu Marraskuu Joulukuu Attendon osuus tehostetun palveluasumisen ostoista on alkuvuonna ol lut keskimäärin /kk. Alkuvuodesta 2013 vastaavien os tojen määrä oli keskim /kk (Hoitokoti Mariia). Os to pal ve lupaik ka tuli elokuussa keskim /kk halvemmaksi, kuin omassa tuo tan nos sa. Riskit ja riskienhallinta: Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota laskutuksen ja toimeen tu lo tuen maksatusten sisäiseen valvontaan. Kyseisten pro ses sien toimintoketjut ovat olleet liiaksi yhden toimijan hal linnas sa. Toimeentulotuen ja vanhustenhuollon laskutusten osalta pro ses sit on läpikäyty ja toimintoketjuja on muutettu. Lisäksi on so vit tu pistokokeiden tekemisestä. Erikoissairaanhoito tulee ylittymään. Arvio ylityksestä on 1,7 milj. Pitkäaikaistyöttömistä maksettava ns. sakkomaksu on ki puamas sa vuositasolla 0,5 milj :oon. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus- ja tuloksellisuusselvitys on valmistunut ja jatkovalmistelu käynnistynyt.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tu lok sel li suus sel vitys on valmistunut. Loppuraportti esitelty kau pun gin val tuus tol le Perusturvalautakunnalle raportti esitelty Kotihoidon kehittämissuunnitelma on laadittu. Suunnitelmaa käsitelty kesäkuun perusturvalautakunnassa. Perhetyön selvitys valmistunut Suunnitelma mielenterveyskuntoutujien avotoiminnan jär jes tämi sek si on valmistunut Palvelurakennetta muokataan ikäihmisten palvelujen strategian ja verkkoselvitysten mukaisesti Perusterveydenhuollon ja Loimaan aluesairaalan yhteistyönä val mis tel laan esitystä sairaalan vuodeosastojen toiminnallisista muu tok sis ta. Edellä mainituista sekä muista konsulttiselvityksessä esil le tulleis ta asioista valmistellaan kokonaisesitys kaupunginhallituksen kä sit te lyyn marraskuussa. Huomioitavaa vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa: Erikoissairaanhoito tulisi budjetoida realistiselle sai raan hoi to piirin ilmoittamalle tasolle. Mikäli kuntien velvollisuus pitkäaikaistyöttömien osalta laajenee myös 300 päivää työttömänä olleisiin, se nostaa kustannuksia. Vuoden 2014 talousarvion oikeellisuuden arviointi: Ylitysoikeutta on pyydetty sote-hallinnon tehtävälueelle ja terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueelle Katetta yli tyk sel le voidaan osoittaa sosiaalityön tehtäväalueelta :n arvosta. * Talousasrvion tehtäväaluetasoinen toteuma Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun toimintaraportin. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin pöytäkirjaan, että ajetun toteutumavertailun mu kaan asiakaspalvelujen ostojen toteutuma oli 84,1%, muiden palvelujen ostojen 78,6%, aineet, tarvikkeet, tavarat 81,8%, avus tuk-

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta set 79,5% ja muut toimintakulut 74,8%. Todettiin lisäksi, että sairaanhoitopiirisaa lisälaskua po ti las va hin kova kuu tuk sis ta. Alustava arvio Loimaan osuudesta on Kehitysvammaisten ateriamaksujen palautus aiheuttaa alustavan arvion mukaan :n lisälaskun. Talousjohto selvittää tuleeko me no kirjata v.2014 vaiko v Tiia Levonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:50.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Yhteistyökumppanuus MilaPron hoitoketju-hankkeessa Petula Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Care Component Oy:n konserni eli MilaPro on suomalaisessa omistuk ses sa oleva lastensuojeluun ja mielenterveystyöhön erikoistunut or ga ni saa tio Suomessa. Care Componentin strategiaan kuuluu hank kia osaamista kokonaiseen kattavaan lastensuojelutyön hoi toket juun. Tällä hetkellä konserniin kuuluvat hoitoketjun osat 1) Avohuol lon ennaltaehkäisevät mallit 2) Perhetyö 3) Perhehoito 4) Kevyet in teg roi dut laitokset 5) Erityisyksiköt 6) Sijaishuollon jälkihuolto. Konser nil la on 150 sijaisperhepaikkaa, 60 integroitua laitospaikkaa, n. 100 koulullista erityisyksikköpaikkaa. Avopalvelujen resursseilla on mah dol lis ta palvella n. 500 asiakasta vuosittain. Care Component Oy:n palkkalistoilla on n. 350 lastensuojelun ammattilaista. MilaPro etsii syksyn 2014 aikana yhteistyökumppaneita Hoi to ketju-hank kee seen. Tavoitteena on löytää kaupunkia, kuntaa tai kun ta yh ty mää, joilla on tarve vähentää lastensuojelukuluja ja lisätä hoi don tehokkuutta. Hoitoketju-hankkeen päämääränä on tuottaa vai kut ta vam paa lastensuojelua % pienemmin kustannuksin. Kun tien hankinnoissa on perinteisesti kilpailutettu yksittäiset palvelut (esim. laitos, avo- ja perhepalvelut) ottamatta huomioon, miten palve lu yhdistyy lapsen kokonaisvaltaiseen hoitoketjuun. MilaPron lähtö koh ta on, että kilpailutuksen kohteena tuilisi olla koko hoitoketju asia kas koh tai ses ti. Hankkeeseen liittynyt kunta sitoutuu ottamaan vastaan ilmaisen konsul taa tion, jonka perusteella arvioidaan yhdessä olisiko joidenkin lasten kohdalla mahdollista käyttää hoitoketjua optimoimaan hoidon vai kut ta vuut ta ja kustannustehokkuutta. Lisäksi kunta hyväksyy sen, et tä Care Component-konserni voi mainita kunnan yh teis työ kump pani naan Tekes-hakemuksessa. Kunta ei sitoudu hankkeessa os tamaan lastensuojelupalveluita Care Component-konsernilta. * MilaPron Hoitoketju-hanke Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää sitoutua hankkeeseen edellä selostetuin ehdoin. Käsittely: Jäsen Gustafsson ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jäsen Tiainen kannatti tehtyä ehdotusta.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian jättämisestä pöydälle, puheenjohtaja tiedusteli voiko perusturvalautakunta yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kukaan ei vastustanut. Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Petula 121 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Edellisen käsittelyn jälkeen lastensuojelun työntekijöillä ja MilaPron edus ta jil la on ollut tapaaminen. Yhteistyökumppanuus on arvioitu kokei le mi sen arvoiseksi. * Milapron hoitoketju-hanke Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää sitoutua hankkeeseen edellä se los tetuin ehdoin. Hyväksyttiin.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Henkilöstökulujen vähentämisen toteutuminen Petula Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Kaupunginhallitus käsitteli yhteistoimintamenettelyyn liittyen henkilöstökulujen vähentämistä vuosina Pal ve lukes kuk sit tain asetettiin tuolloin vähennystavoitteet. Sosiaali- ja terveys pal ve lu kes kuk sen osalta päätökseen oli kirjattu, että mikäli henki lös tön sisäisillä siirroilla/täyttökielloilla ei päästä päätösten mu kaisiin henkilöstövähennyksiin ( hoitajamitoitus -12 ), päätetään muista toi men pi teis tä ja mahdollisista tarvittavista hoitajahenkilöstön ir ti sano mi sis ta erikseen viimeistään marraskuun 2014 aikana. Seuraavassa on lueteltu sote-keskuksessa kuluvana vuonna to teutu neet vähennykset ja ne, jotka jo ovat tiedossa. Palvelusihteeri eläköitynyt alkaen, paikkaa ei täytetä Ohjaaja perhetukikeskuksesta irtisanoutunut alkaen, paik kaa ei täytetä Vpl-suunnittelija irtisanottu Ikäihmisten palveluohjaaja (60 %) irtisanottu. Sairaanhoitajan vakanssi jätetty täyttämättä alkaen (Lhos) Lähihoitajan toimi jätetty täyttämättä (Tammikoti) Osastoapulainen (Kartanonmäki) jäänyt eläkkeelle , jätet ty täyttämättä Omaishoidon ohjaaja irtisanottu Apulaisosastonhoitaja (Kartanonmäki) irtisanoutunut, paikkaa ei täy te tä alkaen Ilolakodista siirtyy lähihoitaja kotihoitoon lähihoitajaksi al kaen, Ilolakodin paikkaa ei täytetä Kartanonpuistosta lähihoitaja irtisanoutunut alkaen, paik kaa ei täytetä Mäntypuistosta lähihoitaja irtisanoutunut alkaen, paikkaa ei täytetä Ilolakodissa täyttämättä lähihoitajan toimi Ilolakodista lähihoitaja eläkkeelle AHOS:lta irtisanoutunut lähihoitaja alkaen Mäntypuistosta lähihoitajan toimi ollut täyttämättä koko vuoden 2014 Mäntypuistosta sisäisenä siirtona lähihoitajan vähennys Siirtopäätös tehty. Kartanonpuistosta sisäisenä siirtona lähihoitajan vähennys Siirtopäätös tehty. Kartanonpuistosta sisäisenä siirtona lähihoitajan vähennys

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta alkaen. Terveydenhoitajan osa-aikaeläköityminen Vähennys 0,4. Palvelusihteeri ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle , paikkaa ei täytetä Edellä luetellun perusteella voidaan todeta, että sosiaali- ja ter veyspal ve lu kes kuk sel le asetetut henkilöstösäästötavoitteet saavutetaan. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää antaa ko selvityksen henkilöstökulujen vä hen tä mi sen toteutumisesta kaupunginhallitukselle. Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää palauttaa asian uudelleen val misteltavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun ehdotuksen. Petula 122 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Sote-henkilöstömäärän kehitys tilinpäätöstietojen ja ta lo us ar viodehdo tuk sen mukaan: Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 TOT 10/2014 Ehd ,25 459,5 442,25 425,25 426,75 Sote-palkkasumman kehitys (pelkät palkat ilman sivukuluja) syyskuun lopussa 2013 ja 2014: V. 2013: V. 2014: Kokonaispalkkasumma oli syyskun lopussa pienempi kuin vas taa va na ajankohtana edellisenä vuonna. Vuoden 2013 osalta on syy tä muistaa, että tuolloin toteutettiin lomautuksia. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hen ki lös tö me nojen sopeuttamisesta sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta seu raa vaa ( Kh:n liite 5 a):

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hoitajamitoitus ja toiminnalliset muutokset (taulukkoon sisältyy tulkintaongelmia aiheuttava laskuvirhe) Organisaatiomuutokset hallinnossa - 5 Muut toimenpiteet - 1 YHTEENSÄ - 19 Erillisellä liitteellä kuvattu toteutunut ja suunniteltu toteutus. LIITE 1/Petula Kh:n päätöksen liite ja toteutumaliite Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta antaa ylläolevan ja liitteen mukaisen vas tauksen kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Magneettitutkimusten hankkiminen ajalla / /2014 Petula Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on hankkinut mag neet titut ki muk sia yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Nyt kuluva han kin takau si päättyy Hankinta on syytä kilpailuttaa ajalle , sillä sosi aa li- ja terveydenhuollon tällä hetkellä lausuntokierroksella oleva jär jes tä mis la ki ohjaa palveluiden järjestämistä ja tuottamista myös so pi mus ten osalta alkaen. Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on ostanut mag neet ti tutki muk sia noin 200 vuodessa. Kahden vuoden hankinnan hinta lienee luokkaa euroa. LIITE 2/Petula (jaetaan kokouksessa) Luonnos tarjouspyynnöksi Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa magneettitutkimusten hankin nan kaudelle Tarjouspyyntö julkaistaan Hil mas sa, sillä se ylittää kansallisen kynnysarvon. Johtavan ylilääkärin muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa magneettitutkimusten hankin nan kaudelle Tarjouspyyntö julkaistaan Hil mas sa, vaikka hankinnan arvo ei ylittäne kansallista kynnysarvoa. Perusturvalautakunta hyväksyi johtavan ylilääkärin muutetun ehdotuksen. Petula 123 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Tarjouksen magneettitutkimuksista ovat määräaikaan mennessä jättäneet Cityterveys Oy, Sairaala NEO / NEO Terveys Oy, Suomen Radiologikeskus Oy, Mehiläinen Oy ja Suomen Terveystalo Oy.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista vertailuineen ovat esityslistan liitteinä. Vertailussa Suomen Terveystalo Oy saa eniten pisteitä. Magneettitutkimukset ajalla on syytä hankkia Suomen Terveystalo Oy:ltä. LIITE 2/Petula Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailuyhteenveto Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hankkia magneettitukimukset ajalla Suomen Terveystalo Oy:ltä. Hyväksyttiin.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ENMG-tutkimusten hankkiminen ajalla / /2014 Petula Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on hankkinut ENMG-tut kimuk sia yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Nyt kuluva hankintakausi päät tyy Hankinta on syytä kilpailuttaa ajalle , sillä sosi aa li- ja terveydenhuollon tällä hetkellä lausuntokierroksella oleva jär jes tä mis la ki ohjaa palveluiden järjestämistä ja tuottamista myös so pi mus ten osalta alkaen. LIITE Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on ostanut ENMG-tut kimuk sia noin 100 vuodessa. Kahden vuoden hankinnan hinta lienee luok kaa euroa. 3/Petula (jaetaan kokouksessa) Luonnos tarjouspyynnöksi Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa ENMG-tutkimusten han kinnan kaudelle Tarjouspyyntö lähetetään Lounais-Suo mes sa kilpailutuksen kohteena olevia palveluita tuottaville yri tyk sil le. Hyväksyttiin. Petula 124 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Tarjouksen ENMG-tutkimuksista lausuntoineen ovat määräaikaan men nes sä jättäneet Suomen Neurolaboratorio Oy ja Suomen Terveys ta lo Oy. Molemmat tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaa ti mukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista vertailuineen ovat esityslistan liitteinä.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Suomen Terveystalo Oy:n tarjoamat hinnat ovat edullisimmat. Koska tar jous pyyn nös sä on kerrottu, että tarjouksista valitaan edullisin, on ENMG-tut ki muk set syytä hankkia ajalla Suomen Terveystalo Oy:ltä. LIITE 3/Petula Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousyhteenveto Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hankkia ENMG-tutkimukset lausuntoineen ajalla Suomen Terveystalo Oy:ltä. Hyväksyttiin.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Jalkaterapiapalveluiden hankkiminen ajalla / /2014 Petula Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksella on Var si nais-suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa vuonna 2010 tehty, tois tai sek si voimassa oleva yhteistoimintasopimus koskien te ra piapal ve lui den kilpailuttamista. Sairaanhoitopiiri ei ole kilpailuttanut jalkaterapiapalveluita. Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on ollut 25 prosent ti nen jalkahoitaja ja jalkaterapiapalvelut on hankittu yksityisiltä pal ve lui den tuottajilta ilman kilpailutusta. Omaa jalkahoitajaa ei nyt ole. Jalkahoitopalveluita ei jatkossa han kita sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lukuun lainkaan. Jal ka te rapia pal ve lut sen sijaan on syytä kilpailuttaa. Jalkaterapiapalveluiden hankinta on syytä kilpailuttaa ajalle , sillä sosiaali- ja terveydenhuollon tällä hetkellä lausun to kier rok sel la oleva järjestämislaki ohjaa palveluiden jär jes tä mistä ja tuottamista myös sopimusten osalta alkaen. Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus hankkinee jal ka te ra piakäyn te jä noin 500 vuodessa. Kahden vuoden hankinnan hinta ylit tänee euroa. LIITE 4/Petula Luonnos tarjouspyynnöksi ja puitesopimukseksi Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa jalkaterapiapalveluiden han kin nan kaudelle Tarjouspyyntö jul kaistaan Hilmassa, sillä se ylittänee kansallisen kynnysarvon. Johtavan ylilääkärin muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa jalkaterapiapalveluiden han kin nan kaudelle Tarjouspyyntö jul kaistaan Hilmassa, vaikka hankinnan arvo ei ylittäne kansallista kyn nysar voa. Perusturvalautakunta hyväksyi johtavan ylilääkärin muutetun eh dotuk sen.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Petula 125 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Tarjouksen jalkaterapiapalveluista ovat määräaikaan mennessä jättä neet jalkaterapeutit Nina Sillanpää, Heidi Saarinen ja Sanni Kankaan pää. Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista vertailuineen ovat esityslistan liitteinä. Jotta voitaisiin turvata Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen jal ka te ra pia tar peen tyydyttyminen, on syytä tehdä puitesopimukset jal ka te ra pia pal ve luis ta ajalla kaikkien tar jouksen jättäneiden jalkaterapeuttien kanssa. LIITE 4/Petula Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousyhteenveto Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää tehdä puitesopimukset jal ka te ra piapal ve lui den hankkimiseksi ajalla jal ka te rapeut tien Sanni Kankaanpää, Nina Sillanpää ja Heidi Saarinen kanssa. Hyväksyttiin.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätöksiä Petula 126 Perusturvalautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätökset: 1. Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto , Oikaisuvaatimus Valtionkonttorin päätökseen koskien sotainvalidien kuljetuspalvelujen kor vaamis ta ajalta , Sivutoimiluvan hyväksyminen alkaen tois tai sek si 2. Sosiaalityön johtaja Katri Viippo , Kuntouttavan tukiasumisen hankinta Sil taval men nuk sel ta ajalle , hinta (alv 0 %) , Asiakaskohtainen ammatillisen tukihenkilön ja kevennetyn perheohjauksen yhteishankinta Loimaan Ko tipe sä Oy:ltä, hinta 6.452,50 (alv 0 %) , Ammatillisen tukihenkilön hankinta las tensuo jen asiakaskohtaisena avohuollon tukitoimena As kelmerk ki Oy:ltä ajalle , hinta max (alv 0 %) , Ammatillisen tukihenkilön hankinta las tensuo jen asiakaskohtaisena avohuollon tukitoimena As kelmerk ki Oy:ltä ajalle , hinta max (alv 0 %) , Ammatillisen tukihenkilön hankinta las tensuo jen asiakaskohtaisena avohuollon tukitoimena As kelmerk ki Oy:ltä, hinta max (alv 0 %) 4. Johtava hammaslääkäri Tuulikki Tamminen-Salonen , Hammashoitajan toimen täyttäminen, hammashoitaja Nina Savinen 5. Osastonhoitaja Arja Heittola , Poskionteiloiden tutkimuslaitteiden ( 3 kpl) hankinta terveysasemille Entlab Oy:ltä, hinta / kpl (alv 0 %) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltija päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Hyväksyttiin.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petula Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ( Dnro 3335/14) Päätös kanteluun koskien las tensuo je lu il moi tuk sen tekemistä (ASIA EI OLE JULKINEN) 2. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/1865/ /2014) Päätös yksityisen tervey den huol lon palvelujen antamista koskevan luvan muut ta mises ta, Turun Hammasplussa Oy > uusi toimipaikka Opinkujan Ham mas-puls si, Loimaa 3. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/2190/ /2014) Ilmoitus yksityisen tervey den huol lon palvelutoiminnan alkamisesta, Hammaslääkäri An ne li Levonmaa Oy > toimipaikka Opinkujan Hammas-Pulssi, Loi maa 4. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/2750/ /2014) Päätös val vontaasiassa 5. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( ) Ohjauskirje; Aluehallintovirasto ohjaa Loimaan perusturvalautakuntaa ja sen alaisia lastensuojelun päätöksiä tekeviä lastensuojelun työntekijöitä (lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä) huomioimaan päätöksenteossaan erityisesti hallintolain (434/2003) 44 :n ja 45 :n 6. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/1496/ /2014) Päätös val vonta-asias sa 7. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/932/ /2014) Päätös yksityisen ympä ri vuo ro kau tis ten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttamisesta, Tuulensuun Palvelu Oy > Martta pal ve lu talon 15 vanhusten tehostetun palveluasumisen paikasta kahta paik kaa voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja asiak kaan etu huomioiden käyttää kohderyhmän "muut vammai set" paikkoina. 8. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ( Dnro 8406/ /2014) Ilmoitus yksityisen

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta ter vey den huol lon palvelutoiminnan alkamisesta (hieronta), Osuus kun ta Daxox 9. Työ- ja elinkeinoministeriö ( TEM/529/ /2013) Valmistautuminen työl listy mis tä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ( ) Ennakkotieto: Sosiaalipalvelujen toimintatilaston tie don ke ruu muuttuu vuonna Valtiokonttori ( Dno 134/2012) Valtiokonttorin päätös so tain va lidien palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ajal ta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky. ( ) Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat vuodelle Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela ( ) Tutkimusraportti sisäilman laadusta, Kit kon puis ton palvelukeskus 14. Työterveyspalvelu Työkymppi Johtokunnan pöytäkirja nro 4/ Loimaan Siivous Päivi Ojala Oy ( ) Hinnat alkaen sotainvalideille 16. Care Component Oy ( ) Ilmoitus hintojen korotuksesta alkaen > ko ro tus 1,9 % 17. Kuljetus & Maanrakennus P. Pakola ( ) Kuorma-autoliikenteen indeksikorotus alken > tavarakuljetusmaksujen korotus 1,0 % Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Hyväksyttiin.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 AIKA 22.11.2010 klo 17:00-19:20 Laajennettu kaupunginhallitus 22.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot