LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajan valinta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuukausittainen toimintaraportti Yhteistyökumppanuus MilaPron hoitoketju-hankkeessa Henkilöstökulujen vähentämisen toteutuminen Magneettitutkimusten hankkiminen ajalla ENMG-tutkimusten hankkiminen ajalla Jalkaterapiapalveluiden hankkiminen ajalla Viranhaltijapäätöksiä Ilmoitusasiat Lisäasian käsittely Toimintaterapiapalveluiden hankkiminen ajalla Keskustelua Sote-paketista 28

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs OSALLISTUJAT LÄSNÄ Heikkilä Joni puheenjohtaja Levonen Tiia varapuheenjohtaja Gustafsson Hannu jäsen Haavisto Taina jäsen Huhtala Raimo jäsen Ketonen Tuija jäsen Laaksonen Ari jäsen Soro Riitta jäsen Tiainen Tiia jäsen MUU Kaunisto Jaakko sosiaali- ja terveysjohtaja Koistinen Sari johtava ylilääkäri Viippo Katri sosiaalityön johtaja Marttila Marita johtava hoitaja Suominen Teuvo kh:n puheenjohtaja Vuolle Sanna kh:n edustaja POISSA Kössi Päivi jäsen Mäkitalo Hilma nuorisovaltuuston edustaja ALLEKIRJOITUKSET Joni Heikkilä puheenjohtaja Jaakko Kaunisto pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 21. päivänä marraskuuta 2014 TARKASTUS Tuija Ketonen

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinnon tiloissa, Vareliuksenkatu 1, 3.krs, 10. päivänä joulukuuta 2014 klo 9-15 Jaakko Kaunisto pöytäkirjanpitäjä

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Petula 118 Kokouskutsut on lähetetty viikkoa ennen kokousta. Kokous on laillinen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajan valinta Petula 119 Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Tuija Ketonen. Hyväksyttiin.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuukausittainen toimintaraportti Petula 120 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Kaupunginhallituksen antamissa talousarvion täy tän töön pa no-ohjeis sa suositellaan, että lautakunnat käsittelisisät kuukausittain talous- ja toimintaraportteja. Seuraavat tiedot on poimittu ajetusta lokakuun loppuun ulot tu vas ta toteumaraportista, jossa seurataan ulkoisia menoja. Rapor tis sa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät mää rä ra ha muu tok set. Ta sai sel la käytöllä toteuma saisi olla enintään 83,3 %. Esityslistan postitukseen mennessä kaikki lokakuulle kuuluvat suo rite kir jauk set menojen ja tulojen osalta eivät ole ehtineet kirjautua kirjan pi toon. Olennaisista muutoksista toteumatilanteessa tie do te taan kokouksessa. Koko palvelukeskuksen tasolla menojen toteuma oli 81,7 % ja tu lojen 79,7 %. Toimintakulut: % Henkilöstökulut 82,3 Asiakaspalvelujen ostot 82,8 Muiden palvelujen ostot 76,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79,2 Avustukset 79,2 Muut toimintakulut 74,7 Toimintatuotot: % Myyntituotot 77,8 Maksutuotot 82,3 Tuet ja avustukset 72,5 Muut toimintatuotot 81,2 Työkymppi: Loimaan toimipisteen menojen toteutuma 81,9 % ja tulojen 84,9 %. Pöy ty än toimipisteen menojen toteutuma oli 86,3 % ja tu lojen 77,0 %. Lie don toimipisteen vastaavat olivat 73,8 % ja 61,6 %.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen to teu tu ma: Sote-hallinnon tehtäväalueelle on talousarviomuutoksella lisätty mää rä ra haa Määrärahalisäyksellä katetaan uutena asia na sote-hallintoon kirjatun työ suo je lu val tuu te tun palk ka kustan nuk set. Tehtäväalueen menojen to teu tu ma-% lokakuun lopus sa oli 79,1 %. Sosiaalityön tehtäväalueen toimintakuluja on ta lous ar vio muu toksel la karsittu Tu lo ker ty mä alittuu n Teh tävä alu een menojen to teu tu ma-% lokakuun lopussa oli 80,2 % Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueen toimintakuluihin on ta lous ar vio muu tok sel la lisätty Tämä johtuu eri koissai raan hoi dos ta, jonka ar vioi daan ylittyvän 1,7 milj.. Teh tä väalu een menojen toteutuma-% lokakuun lopussa oli 82,1 %. Muutokset henkilöstössä: Kuvattu esityslistalla omassa asiakohdassaan. Palkkasumman kehitys (pelkät pal kat) Tammikuu , ,81 Helmikuu , ,74 Maaliskuu , ,70 Huhtikuu , ,46 Toukokuu , ,84 Kesäkuu , ,56 Heinäkuu , ,55 Elokuu , ,48 Syyskuu , ,28 Lokakuu , ,30 Marraskuu ,01 Joulukuu ,72 Yhteensä ,85 Tammi-lokakuun aikana palkkasumma on ollut keskimäärin /kk pie nem pi, kuin vastaavana ajanjaksona v Asiakaspalvelujen ostot Tammikuu , ,93 Helmikuu , ,07 Maaliskuu , ,89 Huhtikuu , ,42 Toukokuu , ,76 Kesäkuu , ,72 Heinäkuu , ,23 Elokuu , ,63

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Syyskuu , ,74 Lokakuu , ,66 Marraskuu ,68 Joulukuu ,02 Yhteensä ,85 Asiakaspalvelujen ostojen keskimääräinen kk-summa 2013 vuoden jäl ki puo lis kol la oli suurempi kuin vuoden alkupuoliskolla. Yk sin omaan Attendon uuden yksikön valmistuminen selittää tuosta kas vus ta keskim /kk. Vuoden 2014 ostopalvelut kes kim /kk korkeammat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankoh ta na. Ikäihmisten te hos tet tu palveluasuminen Ostot Ostetut paikat kpl Oma tuotanto Omat pai kat kpl Tammikuu , ,80 58 Helmikuu , ,52 60 Maaliskuu , ,48 59 Huhtikuu , ,08 58 Toukokuu , ,88 60 Kesäkuu , ,68 57 Heinäkuu , ,64 59 Elokuu , ,00 60 Syyskuu , ,46 58 Lokakuu Marraskuu Joulukuu Attendon osuus tehostetun palveluasumisen ostoista on alkuvuonna ol lut keskimäärin /kk. Alkuvuodesta 2013 vastaavien os tojen määrä oli keskim /kk (Hoitokoti Mariia). Os to pal ve lupaik ka tuli elokuussa keskim /kk halvemmaksi, kuin omassa tuo tan nos sa. Riskit ja riskienhallinta: Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota laskutuksen ja toimeen tu lo tuen maksatusten sisäiseen valvontaan. Kyseisten pro ses sien toimintoketjut ovat olleet liiaksi yhden toimijan hal linnas sa. Toimeentulotuen ja vanhustenhuollon laskutusten osalta pro ses sit on läpikäyty ja toimintoketjuja on muutettu. Lisäksi on so vit tu pistokokeiden tekemisestä. Erikoissairaanhoito tulee ylittymään. Arvio ylityksestä on 1,7 milj. Pitkäaikaistyöttömistä maksettava ns. sakkomaksu on ki puamas sa vuositasolla 0,5 milj :oon. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus- ja tuloksellisuusselvitys on valmistunut ja jatkovalmistelu käynnistynyt.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tu lok sel li suus sel vitys on valmistunut. Loppuraportti esitelty kau pun gin val tuus tol le Perusturvalautakunnalle raportti esitelty Kotihoidon kehittämissuunnitelma on laadittu. Suunnitelmaa käsitelty kesäkuun perusturvalautakunnassa. Perhetyön selvitys valmistunut Suunnitelma mielenterveyskuntoutujien avotoiminnan jär jes tämi sek si on valmistunut Palvelurakennetta muokataan ikäihmisten palvelujen strategian ja verkkoselvitysten mukaisesti Perusterveydenhuollon ja Loimaan aluesairaalan yhteistyönä val mis tel laan esitystä sairaalan vuodeosastojen toiminnallisista muu tok sis ta. Edellä mainituista sekä muista konsulttiselvityksessä esil le tulleis ta asioista valmistellaan kokonaisesitys kaupunginhallituksen kä sit te lyyn marraskuussa. Huomioitavaa vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa: Erikoissairaanhoito tulisi budjetoida realistiselle sai raan hoi to piirin ilmoittamalle tasolle. Mikäli kuntien velvollisuus pitkäaikaistyöttömien osalta laajenee myös 300 päivää työttömänä olleisiin, se nostaa kustannuksia. Vuoden 2014 talousarvion oikeellisuuden arviointi: Ylitysoikeutta on pyydetty sote-hallinnon tehtävälueelle ja terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueelle Katetta yli tyk sel le voidaan osoittaa sosiaalityön tehtäväalueelta :n arvosta. * Talousasrvion tehtäväaluetasoinen toteuma Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun toimintaraportin. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin pöytäkirjaan, että ajetun toteutumavertailun mu kaan asiakaspalvelujen ostojen toteutuma oli 84,1%, muiden palvelujen ostojen 78,6%, aineet, tarvikkeet, tavarat 81,8%, avus tuk-

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta set 79,5% ja muut toimintakulut 74,8%. Todettiin lisäksi, että sairaanhoitopiirisaa lisälaskua po ti las va hin kova kuu tuk sis ta. Alustava arvio Loimaan osuudesta on Kehitysvammaisten ateriamaksujen palautus aiheuttaa alustavan arvion mukaan :n lisälaskun. Talousjohto selvittää tuleeko me no kirjata v.2014 vaiko v Tiia Levonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:50.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Yhteistyökumppanuus MilaPron hoitoketju-hankkeessa Petula Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Care Component Oy:n konserni eli MilaPro on suomalaisessa omistuk ses sa oleva lastensuojeluun ja mielenterveystyöhön erikoistunut or ga ni saa tio Suomessa. Care Componentin strategiaan kuuluu hank kia osaamista kokonaiseen kattavaan lastensuojelutyön hoi toket juun. Tällä hetkellä konserniin kuuluvat hoitoketjun osat 1) Avohuol lon ennaltaehkäisevät mallit 2) Perhetyö 3) Perhehoito 4) Kevyet in teg roi dut laitokset 5) Erityisyksiköt 6) Sijaishuollon jälkihuolto. Konser nil la on 150 sijaisperhepaikkaa, 60 integroitua laitospaikkaa, n. 100 koulullista erityisyksikköpaikkaa. Avopalvelujen resursseilla on mah dol lis ta palvella n. 500 asiakasta vuosittain. Care Component Oy:n palkkalistoilla on n. 350 lastensuojelun ammattilaista. MilaPro etsii syksyn 2014 aikana yhteistyökumppaneita Hoi to ketju-hank kee seen. Tavoitteena on löytää kaupunkia, kuntaa tai kun ta yh ty mää, joilla on tarve vähentää lastensuojelukuluja ja lisätä hoi don tehokkuutta. Hoitoketju-hankkeen päämääränä on tuottaa vai kut ta vam paa lastensuojelua % pienemmin kustannuksin. Kun tien hankinnoissa on perinteisesti kilpailutettu yksittäiset palvelut (esim. laitos, avo- ja perhepalvelut) ottamatta huomioon, miten palve lu yhdistyy lapsen kokonaisvaltaiseen hoitoketjuun. MilaPron lähtö koh ta on, että kilpailutuksen kohteena tuilisi olla koko hoitoketju asia kas koh tai ses ti. Hankkeeseen liittynyt kunta sitoutuu ottamaan vastaan ilmaisen konsul taa tion, jonka perusteella arvioidaan yhdessä olisiko joidenkin lasten kohdalla mahdollista käyttää hoitoketjua optimoimaan hoidon vai kut ta vuut ta ja kustannustehokkuutta. Lisäksi kunta hyväksyy sen, et tä Care Component-konserni voi mainita kunnan yh teis työ kump pani naan Tekes-hakemuksessa. Kunta ei sitoudu hankkeessa os tamaan lastensuojelupalveluita Care Component-konsernilta. * MilaPron Hoitoketju-hanke Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää sitoutua hankkeeseen edellä selostetuin ehdoin. Käsittely: Jäsen Gustafsson ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jäsen Tiainen kannatti tehtyä ehdotusta.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian jättämisestä pöydälle, puheenjohtaja tiedusteli voiko perusturvalautakunta yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kukaan ei vastustanut. Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Petula 121 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Edellisen käsittelyn jälkeen lastensuojelun työntekijöillä ja MilaPron edus ta jil la on ollut tapaaminen. Yhteistyökumppanuus on arvioitu kokei le mi sen arvoiseksi. * Milapron hoitoketju-hanke Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää sitoutua hankkeeseen edellä se los tetuin ehdoin. Hyväksyttiin.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Henkilöstökulujen vähentämisen toteutuminen Petula Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Kaupunginhallitus käsitteli yhteistoimintamenettelyyn liittyen henkilöstökulujen vähentämistä vuosina Pal ve lukes kuk sit tain asetettiin tuolloin vähennystavoitteet. Sosiaali- ja terveys pal ve lu kes kuk sen osalta päätökseen oli kirjattu, että mikäli henki lös tön sisäisillä siirroilla/täyttökielloilla ei päästä päätösten mu kaisiin henkilöstövähennyksiin ( hoitajamitoitus -12 ), päätetään muista toi men pi teis tä ja mahdollisista tarvittavista hoitajahenkilöstön ir ti sano mi sis ta erikseen viimeistään marraskuun 2014 aikana. Seuraavassa on lueteltu sote-keskuksessa kuluvana vuonna to teutu neet vähennykset ja ne, jotka jo ovat tiedossa. Palvelusihteeri eläköitynyt alkaen, paikkaa ei täytetä Ohjaaja perhetukikeskuksesta irtisanoutunut alkaen, paik kaa ei täytetä Vpl-suunnittelija irtisanottu Ikäihmisten palveluohjaaja (60 %) irtisanottu. Sairaanhoitajan vakanssi jätetty täyttämättä alkaen (Lhos) Lähihoitajan toimi jätetty täyttämättä (Tammikoti) Osastoapulainen (Kartanonmäki) jäänyt eläkkeelle , jätet ty täyttämättä Omaishoidon ohjaaja irtisanottu Apulaisosastonhoitaja (Kartanonmäki) irtisanoutunut, paikkaa ei täy te tä alkaen Ilolakodista siirtyy lähihoitaja kotihoitoon lähihoitajaksi al kaen, Ilolakodin paikkaa ei täytetä Kartanonpuistosta lähihoitaja irtisanoutunut alkaen, paik kaa ei täytetä Mäntypuistosta lähihoitaja irtisanoutunut alkaen, paikkaa ei täytetä Ilolakodissa täyttämättä lähihoitajan toimi Ilolakodista lähihoitaja eläkkeelle AHOS:lta irtisanoutunut lähihoitaja alkaen Mäntypuistosta lähihoitajan toimi ollut täyttämättä koko vuoden 2014 Mäntypuistosta sisäisenä siirtona lähihoitajan vähennys Siirtopäätös tehty. Kartanonpuistosta sisäisenä siirtona lähihoitajan vähennys Siirtopäätös tehty. Kartanonpuistosta sisäisenä siirtona lähihoitajan vähennys

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta alkaen. Terveydenhoitajan osa-aikaeläköityminen Vähennys 0,4. Palvelusihteeri ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle , paikkaa ei täytetä Edellä luetellun perusteella voidaan todeta, että sosiaali- ja ter veyspal ve lu kes kuk sel le asetetut henkilöstösäästötavoitteet saavutetaan. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää antaa ko selvityksen henkilöstökulujen vä hen tä mi sen toteutumisesta kaupunginhallitukselle. Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää palauttaa asian uudelleen val misteltavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun ehdotuksen. Petula 122 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Sote-henkilöstömäärän kehitys tilinpäätöstietojen ja ta lo us ar viodehdo tuk sen mukaan: Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 TOT 10/2014 Ehd ,25 459,5 442,25 425,25 426,75 Sote-palkkasumman kehitys (pelkät palkat ilman sivukuluja) syyskuun lopussa 2013 ja 2014: V. 2013: V. 2014: Kokonaispalkkasumma oli syyskun lopussa pienempi kuin vas taa va na ajankohtana edellisenä vuonna. Vuoden 2013 osalta on syy tä muistaa, että tuolloin toteutettiin lomautuksia. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hen ki lös tö me nojen sopeuttamisesta sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta seu raa vaa ( Kh:n liite 5 a):

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hoitajamitoitus ja toiminnalliset muutokset (taulukkoon sisältyy tulkintaongelmia aiheuttava laskuvirhe) Organisaatiomuutokset hallinnossa - 5 Muut toimenpiteet - 1 YHTEENSÄ - 19 Erillisellä liitteellä kuvattu toteutunut ja suunniteltu toteutus. LIITE 1/Petula Kh:n päätöksen liite ja toteutumaliite Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta antaa ylläolevan ja liitteen mukaisen vas tauksen kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Magneettitutkimusten hankkiminen ajalla / /2014 Petula Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on hankkinut mag neet titut ki muk sia yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Nyt kuluva han kin takau si päättyy Hankinta on syytä kilpailuttaa ajalle , sillä sosi aa li- ja terveydenhuollon tällä hetkellä lausuntokierroksella oleva jär jes tä mis la ki ohjaa palveluiden järjestämistä ja tuottamista myös so pi mus ten osalta alkaen. Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on ostanut mag neet ti tutki muk sia noin 200 vuodessa. Kahden vuoden hankinnan hinta lienee luokkaa euroa. LIITE 2/Petula (jaetaan kokouksessa) Luonnos tarjouspyynnöksi Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa magneettitutkimusten hankin nan kaudelle Tarjouspyyntö julkaistaan Hil mas sa, sillä se ylittää kansallisen kynnysarvon. Johtavan ylilääkärin muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa magneettitutkimusten hankin nan kaudelle Tarjouspyyntö julkaistaan Hil mas sa, vaikka hankinnan arvo ei ylittäne kansallista kynnysarvoa. Perusturvalautakunta hyväksyi johtavan ylilääkärin muutetun ehdotuksen. Petula 123 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Tarjouksen magneettitutkimuksista ovat määräaikaan mennessä jättäneet Cityterveys Oy, Sairaala NEO / NEO Terveys Oy, Suomen Radiologikeskus Oy, Mehiläinen Oy ja Suomen Terveystalo Oy.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista vertailuineen ovat esityslistan liitteinä. Vertailussa Suomen Terveystalo Oy saa eniten pisteitä. Magneettitutkimukset ajalla on syytä hankkia Suomen Terveystalo Oy:ltä. LIITE 2/Petula Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailuyhteenveto Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hankkia magneettitukimukset ajalla Suomen Terveystalo Oy:ltä. Hyväksyttiin.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ENMG-tutkimusten hankkiminen ajalla / /2014 Petula Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on hankkinut ENMG-tut kimuk sia yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Nyt kuluva hankintakausi päät tyy Hankinta on syytä kilpailuttaa ajalle , sillä sosi aa li- ja terveydenhuollon tällä hetkellä lausuntokierroksella oleva jär jes tä mis la ki ohjaa palveluiden järjestämistä ja tuottamista myös so pi mus ten osalta alkaen. LIITE Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on ostanut ENMG-tut kimuk sia noin 100 vuodessa. Kahden vuoden hankinnan hinta lienee luok kaa euroa. 3/Petula (jaetaan kokouksessa) Luonnos tarjouspyynnöksi Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa ENMG-tutkimusten han kinnan kaudelle Tarjouspyyntö lähetetään Lounais-Suo mes sa kilpailutuksen kohteena olevia palveluita tuottaville yri tyk sil le. Hyväksyttiin. Petula 124 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Tarjouksen ENMG-tutkimuksista lausuntoineen ovat määräaikaan men nes sä jättäneet Suomen Neurolaboratorio Oy ja Suomen Terveys ta lo Oy. Molemmat tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaa ti mukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista vertailuineen ovat esityslistan liitteinä.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Suomen Terveystalo Oy:n tarjoamat hinnat ovat edullisimmat. Koska tar jous pyyn nös sä on kerrottu, että tarjouksista valitaan edullisin, on ENMG-tut ki muk set syytä hankkia ajalla Suomen Terveystalo Oy:ltä. LIITE 3/Petula Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousyhteenveto Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hankkia ENMG-tutkimukset lausuntoineen ajalla Suomen Terveystalo Oy:ltä. Hyväksyttiin.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Jalkaterapiapalveluiden hankkiminen ajalla / /2014 Petula Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksella on Var si nais-suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa vuonna 2010 tehty, tois tai sek si voimassa oleva yhteistoimintasopimus koskien te ra piapal ve lui den kilpailuttamista. Sairaanhoitopiiri ei ole kilpailuttanut jalkaterapiapalveluita. Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on ollut 25 prosent ti nen jalkahoitaja ja jalkaterapiapalvelut on hankittu yksityisiltä pal ve lui den tuottajilta ilman kilpailutusta. Omaa jalkahoitajaa ei nyt ole. Jalkahoitopalveluita ei jatkossa han kita sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lukuun lainkaan. Jal ka te rapia pal ve lut sen sijaan on syytä kilpailuttaa. Jalkaterapiapalveluiden hankinta on syytä kilpailuttaa ajalle , sillä sosiaali- ja terveydenhuollon tällä hetkellä lausun to kier rok sel la oleva järjestämislaki ohjaa palveluiden jär jes tä mistä ja tuottamista myös sopimusten osalta alkaen. Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus hankkinee jal ka te ra piakäyn te jä noin 500 vuodessa. Kahden vuoden hankinnan hinta ylit tänee euroa. LIITE 4/Petula Luonnos tarjouspyynnöksi ja puitesopimukseksi Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa jalkaterapiapalveluiden han kin nan kaudelle Tarjouspyyntö jul kaistaan Hilmassa, sillä se ylittänee kansallisen kynnysarvon. Johtavan ylilääkärin muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa jalkaterapiapalveluiden han kin nan kaudelle Tarjouspyyntö jul kaistaan Hilmassa, vaikka hankinnan arvo ei ylittäne kansallista kyn nysar voa. Perusturvalautakunta hyväksyi johtavan ylilääkärin muutetun eh dotuk sen.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Petula 125 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Tarjouksen jalkaterapiapalveluista ovat määräaikaan mennessä jättä neet jalkaterapeutit Nina Sillanpää, Heidi Saarinen ja Sanni Kankaan pää. Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista vertailuineen ovat esityslistan liitteinä. Jotta voitaisiin turvata Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen jal ka te ra pia tar peen tyydyttyminen, on syytä tehdä puitesopimukset jal ka te ra pia pal ve luis ta ajalla kaikkien tar jouksen jättäneiden jalkaterapeuttien kanssa. LIITE 4/Petula Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousyhteenveto Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää tehdä puitesopimukset jal ka te ra piapal ve lui den hankkimiseksi ajalla jal ka te rapeut tien Sanni Kankaanpää, Nina Sillanpää ja Heidi Saarinen kanssa. Hyväksyttiin.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätöksiä Petula 126 Perusturvalautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätökset: 1. Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto , Oikaisuvaatimus Valtionkonttorin päätökseen koskien sotainvalidien kuljetuspalvelujen kor vaamis ta ajalta , Sivutoimiluvan hyväksyminen alkaen tois tai sek si 2. Sosiaalityön johtaja Katri Viippo , Kuntouttavan tukiasumisen hankinta Sil taval men nuk sel ta ajalle , hinta (alv 0 %) , Asiakaskohtainen ammatillisen tukihenkilön ja kevennetyn perheohjauksen yhteishankinta Loimaan Ko tipe sä Oy:ltä, hinta 6.452,50 (alv 0 %) , Ammatillisen tukihenkilön hankinta las tensuo jen asiakaskohtaisena avohuollon tukitoimena As kelmerk ki Oy:ltä ajalle , hinta max (alv 0 %) , Ammatillisen tukihenkilön hankinta las tensuo jen asiakaskohtaisena avohuollon tukitoimena As kelmerk ki Oy:ltä ajalle , hinta max (alv 0 %) , Ammatillisen tukihenkilön hankinta las tensuo jen asiakaskohtaisena avohuollon tukitoimena As kelmerk ki Oy:ltä, hinta max (alv 0 %) 4. Johtava hammaslääkäri Tuulikki Tamminen-Salonen , Hammashoitajan toimen täyttäminen, hammashoitaja Nina Savinen 5. Osastonhoitaja Arja Heittola , Poskionteiloiden tutkimuslaitteiden ( 3 kpl) hankinta terveysasemille Entlab Oy:ltä, hinta / kpl (alv 0 %) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltija päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Hyväksyttiin.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petula Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ( Dnro 3335/14) Päätös kanteluun koskien las tensuo je lu il moi tuk sen tekemistä (ASIA EI OLE JULKINEN) 2. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/1865/ /2014) Päätös yksityisen tervey den huol lon palvelujen antamista koskevan luvan muut ta mises ta, Turun Hammasplussa Oy > uusi toimipaikka Opinkujan Ham mas-puls si, Loimaa 3. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/2190/ /2014) Ilmoitus yksityisen tervey den huol lon palvelutoiminnan alkamisesta, Hammaslääkäri An ne li Levonmaa Oy > toimipaikka Opinkujan Hammas-Pulssi, Loi maa 4. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/2750/ /2014) Päätös val vontaasiassa 5. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( ) Ohjauskirje; Aluehallintovirasto ohjaa Loimaan perusturvalautakuntaa ja sen alaisia lastensuojelun päätöksiä tekeviä lastensuojelun työntekijöitä (lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä) huomioimaan päätöksenteossaan erityisesti hallintolain (434/2003) 44 :n ja 45 :n 6. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/1496/ /2014) Päätös val vonta-asias sa 7. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/932/ /2014) Päätös yksityisen ympä ri vuo ro kau tis ten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttamisesta, Tuulensuun Palvelu Oy > Martta pal ve lu talon 15 vanhusten tehostetun palveluasumisen paikasta kahta paik kaa voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja asiak kaan etu huomioiden käyttää kohderyhmän "muut vammai set" paikkoina. 8. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ( Dnro 8406/ /2014) Ilmoitus yksityisen

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta ter vey den huol lon palvelutoiminnan alkamisesta (hieronta), Osuus kun ta Daxox 9. Työ- ja elinkeinoministeriö ( TEM/529/ /2013) Valmistautuminen työl listy mis tä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ( ) Ennakkotieto: Sosiaalipalvelujen toimintatilaston tie don ke ruu muuttuu vuonna Valtiokonttori ( Dno 134/2012) Valtiokonttorin päätös so tain va lidien palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ajal ta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky. ( ) Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat vuodelle Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela ( ) Tutkimusraportti sisäilman laadusta, Kit kon puis ton palvelukeskus 14. Työterveyspalvelu Työkymppi Johtokunnan pöytäkirja nro 4/ Loimaan Siivous Päivi Ojala Oy ( ) Hinnat alkaen sotainvalideille 16. Care Component Oy ( ) Ilmoitus hintojen korotuksesta alkaen > ko ro tus 1,9 % 17. Kuljetus & Maanrakennus P. Pakola ( ) Kuorma-autoliikenteen indeksikorotus alken > tavarakuljetusmaksujen korotus 1,0 % Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Hyväksyttiin.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Loimaa, III krs. hallinnon kokoustila

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Loimaa, III krs. hallinnon kokoustila LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Perusturvalautakunta AIKA 21.03.2017 kello 17:00-17:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa, III krs. hallinnon kokoustila KÄSITELLYT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot