LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajan valinta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuukausittainen toimintaraportti Yhteistyökumppanuus MilaPron hoitoketju-hankkeessa Henkilöstökulujen vähentämisen toteutuminen Magneettitutkimusten hankkiminen ajalla ENMG-tutkimusten hankkiminen ajalla Jalkaterapiapalveluiden hankkiminen ajalla Viranhaltijapäätöksiä Ilmoitusasiat Lisäasian käsittely Toimintaterapiapalveluiden hankkiminen ajalla Keskustelua Sote-paketista 28

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs OSALLISTUJAT LÄSNÄ Heikkilä Joni puheenjohtaja Levonen Tiia varapuheenjohtaja Gustafsson Hannu jäsen Haavisto Taina jäsen Huhtala Raimo jäsen Ketonen Tuija jäsen Laaksonen Ari jäsen Soro Riitta jäsen Tiainen Tiia jäsen MUU Kaunisto Jaakko sosiaali- ja terveysjohtaja Koistinen Sari johtava ylilääkäri Viippo Katri sosiaalityön johtaja Marttila Marita johtava hoitaja Suominen Teuvo kh:n puheenjohtaja Vuolle Sanna kh:n edustaja POISSA Kössi Päivi jäsen Mäkitalo Hilma nuorisovaltuuston edustaja ALLEKIRJOITUKSET Joni Heikkilä puheenjohtaja Jaakko Kaunisto pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 21. päivänä marraskuuta 2014 TARKASTUS Tuija Ketonen

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinnon tiloissa, Vareliuksenkatu 1, 3.krs, 10. päivänä joulukuuta 2014 klo 9-15 Jaakko Kaunisto pöytäkirjanpitäjä

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Petula 118 Kokouskutsut on lähetetty viikkoa ennen kokousta. Kokous on laillinen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajan valinta Petula 119 Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Tuija Ketonen. Hyväksyttiin.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuukausittainen toimintaraportti Petula 120 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Kaupunginhallituksen antamissa talousarvion täy tän töön pa no-ohjeis sa suositellaan, että lautakunnat käsittelisisät kuukausittain talous- ja toimintaraportteja. Seuraavat tiedot on poimittu ajetusta lokakuun loppuun ulot tu vas ta toteumaraportista, jossa seurataan ulkoisia menoja. Rapor tis sa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät mää rä ra ha muu tok set. Ta sai sel la käytöllä toteuma saisi olla enintään 83,3 %. Esityslistan postitukseen mennessä kaikki lokakuulle kuuluvat suo rite kir jauk set menojen ja tulojen osalta eivät ole ehtineet kirjautua kirjan pi toon. Olennaisista muutoksista toteumatilanteessa tie do te taan kokouksessa. Koko palvelukeskuksen tasolla menojen toteuma oli 81,7 % ja tu lojen 79,7 %. Toimintakulut: % Henkilöstökulut 82,3 Asiakaspalvelujen ostot 82,8 Muiden palvelujen ostot 76,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79,2 Avustukset 79,2 Muut toimintakulut 74,7 Toimintatuotot: % Myyntituotot 77,8 Maksutuotot 82,3 Tuet ja avustukset 72,5 Muut toimintatuotot 81,2 Työkymppi: Loimaan toimipisteen menojen toteutuma 81,9 % ja tulojen 84,9 %. Pöy ty än toimipisteen menojen toteutuma oli 86,3 % ja tu lojen 77,0 %. Lie don toimipisteen vastaavat olivat 73,8 % ja 61,6 %.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen to teu tu ma: Sote-hallinnon tehtäväalueelle on talousarviomuutoksella lisätty mää rä ra haa Määrärahalisäyksellä katetaan uutena asia na sote-hallintoon kirjatun työ suo je lu val tuu te tun palk ka kustan nuk set. Tehtäväalueen menojen to teu tu ma-% lokakuun lopus sa oli 79,1 %. Sosiaalityön tehtäväalueen toimintakuluja on ta lous ar vio muu toksel la karsittu Tu lo ker ty mä alittuu n Teh tävä alu een menojen to teu tu ma-% lokakuun lopussa oli 80,2 % Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueen toimintakuluihin on ta lous ar vio muu tok sel la lisätty Tämä johtuu eri koissai raan hoi dos ta, jonka ar vioi daan ylittyvän 1,7 milj.. Teh tä väalu een menojen toteutuma-% lokakuun lopussa oli 82,1 %. Muutokset henkilöstössä: Kuvattu esityslistalla omassa asiakohdassaan. Palkkasumman kehitys (pelkät pal kat) Tammikuu , ,81 Helmikuu , ,74 Maaliskuu , ,70 Huhtikuu , ,46 Toukokuu , ,84 Kesäkuu , ,56 Heinäkuu , ,55 Elokuu , ,48 Syyskuu , ,28 Lokakuu , ,30 Marraskuu ,01 Joulukuu ,72 Yhteensä ,85 Tammi-lokakuun aikana palkkasumma on ollut keskimäärin /kk pie nem pi, kuin vastaavana ajanjaksona v Asiakaspalvelujen ostot Tammikuu , ,93 Helmikuu , ,07 Maaliskuu , ,89 Huhtikuu , ,42 Toukokuu , ,76 Kesäkuu , ,72 Heinäkuu , ,23 Elokuu , ,63

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Syyskuu , ,74 Lokakuu , ,66 Marraskuu ,68 Joulukuu ,02 Yhteensä ,85 Asiakaspalvelujen ostojen keskimääräinen kk-summa 2013 vuoden jäl ki puo lis kol la oli suurempi kuin vuoden alkupuoliskolla. Yk sin omaan Attendon uuden yksikön valmistuminen selittää tuosta kas vus ta keskim /kk. Vuoden 2014 ostopalvelut kes kim /kk korkeammat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankoh ta na. Ikäihmisten te hos tet tu palveluasuminen Ostot Ostetut paikat kpl Oma tuotanto Omat pai kat kpl Tammikuu , ,80 58 Helmikuu , ,52 60 Maaliskuu , ,48 59 Huhtikuu , ,08 58 Toukokuu , ,88 60 Kesäkuu , ,68 57 Heinäkuu , ,64 59 Elokuu , ,00 60 Syyskuu , ,46 58 Lokakuu Marraskuu Joulukuu Attendon osuus tehostetun palveluasumisen ostoista on alkuvuonna ol lut keskimäärin /kk. Alkuvuodesta 2013 vastaavien os tojen määrä oli keskim /kk (Hoitokoti Mariia). Os to pal ve lupaik ka tuli elokuussa keskim /kk halvemmaksi, kuin omassa tuo tan nos sa. Riskit ja riskienhallinta: Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota laskutuksen ja toimeen tu lo tuen maksatusten sisäiseen valvontaan. Kyseisten pro ses sien toimintoketjut ovat olleet liiaksi yhden toimijan hal linnas sa. Toimeentulotuen ja vanhustenhuollon laskutusten osalta pro ses sit on läpikäyty ja toimintoketjuja on muutettu. Lisäksi on so vit tu pistokokeiden tekemisestä. Erikoissairaanhoito tulee ylittymään. Arvio ylityksestä on 1,7 milj. Pitkäaikaistyöttömistä maksettava ns. sakkomaksu on ki puamas sa vuositasolla 0,5 milj :oon. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus- ja tuloksellisuusselvitys on valmistunut ja jatkovalmistelu käynnistynyt.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tu lok sel li suus sel vitys on valmistunut. Loppuraportti esitelty kau pun gin val tuus tol le Perusturvalautakunnalle raportti esitelty Kotihoidon kehittämissuunnitelma on laadittu. Suunnitelmaa käsitelty kesäkuun perusturvalautakunnassa. Perhetyön selvitys valmistunut Suunnitelma mielenterveyskuntoutujien avotoiminnan jär jes tämi sek si on valmistunut Palvelurakennetta muokataan ikäihmisten palvelujen strategian ja verkkoselvitysten mukaisesti Perusterveydenhuollon ja Loimaan aluesairaalan yhteistyönä val mis tel laan esitystä sairaalan vuodeosastojen toiminnallisista muu tok sis ta. Edellä mainituista sekä muista konsulttiselvityksessä esil le tulleis ta asioista valmistellaan kokonaisesitys kaupunginhallituksen kä sit te lyyn marraskuussa. Huomioitavaa vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa: Erikoissairaanhoito tulisi budjetoida realistiselle sai raan hoi to piirin ilmoittamalle tasolle. Mikäli kuntien velvollisuus pitkäaikaistyöttömien osalta laajenee myös 300 päivää työttömänä olleisiin, se nostaa kustannuksia. Vuoden 2014 talousarvion oikeellisuuden arviointi: Ylitysoikeutta on pyydetty sote-hallinnon tehtävälueelle ja terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueelle Katetta yli tyk sel le voidaan osoittaa sosiaalityön tehtäväalueelta :n arvosta. * Talousasrvion tehtäväaluetasoinen toteuma Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun toimintaraportin. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin pöytäkirjaan, että ajetun toteutumavertailun mu kaan asiakaspalvelujen ostojen toteutuma oli 84,1%, muiden palvelujen ostojen 78,6%, aineet, tarvikkeet, tavarat 81,8%, avus tuk-

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta set 79,5% ja muut toimintakulut 74,8%. Todettiin lisäksi, että sairaanhoitopiirisaa lisälaskua po ti las va hin kova kuu tuk sis ta. Alustava arvio Loimaan osuudesta on Kehitysvammaisten ateriamaksujen palautus aiheuttaa alustavan arvion mukaan :n lisälaskun. Talousjohto selvittää tuleeko me no kirjata v.2014 vaiko v Tiia Levonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:50.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Yhteistyökumppanuus MilaPron hoitoketju-hankkeessa Petula Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Care Component Oy:n konserni eli MilaPro on suomalaisessa omistuk ses sa oleva lastensuojeluun ja mielenterveystyöhön erikoistunut or ga ni saa tio Suomessa. Care Componentin strategiaan kuuluu hank kia osaamista kokonaiseen kattavaan lastensuojelutyön hoi toket juun. Tällä hetkellä konserniin kuuluvat hoitoketjun osat 1) Avohuol lon ennaltaehkäisevät mallit 2) Perhetyö 3) Perhehoito 4) Kevyet in teg roi dut laitokset 5) Erityisyksiköt 6) Sijaishuollon jälkihuolto. Konser nil la on 150 sijaisperhepaikkaa, 60 integroitua laitospaikkaa, n. 100 koulullista erityisyksikköpaikkaa. Avopalvelujen resursseilla on mah dol lis ta palvella n. 500 asiakasta vuosittain. Care Component Oy:n palkkalistoilla on n. 350 lastensuojelun ammattilaista. MilaPro etsii syksyn 2014 aikana yhteistyökumppaneita Hoi to ketju-hank kee seen. Tavoitteena on löytää kaupunkia, kuntaa tai kun ta yh ty mää, joilla on tarve vähentää lastensuojelukuluja ja lisätä hoi don tehokkuutta. Hoitoketju-hankkeen päämääränä on tuottaa vai kut ta vam paa lastensuojelua % pienemmin kustannuksin. Kun tien hankinnoissa on perinteisesti kilpailutettu yksittäiset palvelut (esim. laitos, avo- ja perhepalvelut) ottamatta huomioon, miten palve lu yhdistyy lapsen kokonaisvaltaiseen hoitoketjuun. MilaPron lähtö koh ta on, että kilpailutuksen kohteena tuilisi olla koko hoitoketju asia kas koh tai ses ti. Hankkeeseen liittynyt kunta sitoutuu ottamaan vastaan ilmaisen konsul taa tion, jonka perusteella arvioidaan yhdessä olisiko joidenkin lasten kohdalla mahdollista käyttää hoitoketjua optimoimaan hoidon vai kut ta vuut ta ja kustannustehokkuutta. Lisäksi kunta hyväksyy sen, et tä Care Component-konserni voi mainita kunnan yh teis työ kump pani naan Tekes-hakemuksessa. Kunta ei sitoudu hankkeessa os tamaan lastensuojelupalveluita Care Component-konsernilta. * MilaPron Hoitoketju-hanke Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää sitoutua hankkeeseen edellä selostetuin ehdoin. Käsittely: Jäsen Gustafsson ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jäsen Tiainen kannatti tehtyä ehdotusta.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian jättämisestä pöydälle, puheenjohtaja tiedusteli voiko perusturvalautakunta yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kukaan ei vastustanut. Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Petula 121 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Edellisen käsittelyn jälkeen lastensuojelun työntekijöillä ja MilaPron edus ta jil la on ollut tapaaminen. Yhteistyökumppanuus on arvioitu kokei le mi sen arvoiseksi. * Milapron hoitoketju-hanke Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää sitoutua hankkeeseen edellä se los tetuin ehdoin. Hyväksyttiin.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Henkilöstökulujen vähentämisen toteutuminen Petula Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Kaupunginhallitus käsitteli yhteistoimintamenettelyyn liittyen henkilöstökulujen vähentämistä vuosina Pal ve lukes kuk sit tain asetettiin tuolloin vähennystavoitteet. Sosiaali- ja terveys pal ve lu kes kuk sen osalta päätökseen oli kirjattu, että mikäli henki lös tön sisäisillä siirroilla/täyttökielloilla ei päästä päätösten mu kaisiin henkilöstövähennyksiin ( hoitajamitoitus -12 ), päätetään muista toi men pi teis tä ja mahdollisista tarvittavista hoitajahenkilöstön ir ti sano mi sis ta erikseen viimeistään marraskuun 2014 aikana. Seuraavassa on lueteltu sote-keskuksessa kuluvana vuonna to teutu neet vähennykset ja ne, jotka jo ovat tiedossa. Palvelusihteeri eläköitynyt alkaen, paikkaa ei täytetä Ohjaaja perhetukikeskuksesta irtisanoutunut alkaen, paik kaa ei täytetä Vpl-suunnittelija irtisanottu Ikäihmisten palveluohjaaja (60 %) irtisanottu. Sairaanhoitajan vakanssi jätetty täyttämättä alkaen (Lhos) Lähihoitajan toimi jätetty täyttämättä (Tammikoti) Osastoapulainen (Kartanonmäki) jäänyt eläkkeelle , jätet ty täyttämättä Omaishoidon ohjaaja irtisanottu Apulaisosastonhoitaja (Kartanonmäki) irtisanoutunut, paikkaa ei täy te tä alkaen Ilolakodista siirtyy lähihoitaja kotihoitoon lähihoitajaksi al kaen, Ilolakodin paikkaa ei täytetä Kartanonpuistosta lähihoitaja irtisanoutunut alkaen, paik kaa ei täytetä Mäntypuistosta lähihoitaja irtisanoutunut alkaen, paikkaa ei täytetä Ilolakodissa täyttämättä lähihoitajan toimi Ilolakodista lähihoitaja eläkkeelle AHOS:lta irtisanoutunut lähihoitaja alkaen Mäntypuistosta lähihoitajan toimi ollut täyttämättä koko vuoden 2014 Mäntypuistosta sisäisenä siirtona lähihoitajan vähennys Siirtopäätös tehty. Kartanonpuistosta sisäisenä siirtona lähihoitajan vähennys Siirtopäätös tehty. Kartanonpuistosta sisäisenä siirtona lähihoitajan vähennys

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta alkaen. Terveydenhoitajan osa-aikaeläköityminen Vähennys 0,4. Palvelusihteeri ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle , paikkaa ei täytetä Edellä luetellun perusteella voidaan todeta, että sosiaali- ja ter veyspal ve lu kes kuk sel le asetetut henkilöstösäästötavoitteet saavutetaan. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää antaa ko selvityksen henkilöstökulujen vä hen tä mi sen toteutumisesta kaupunginhallitukselle. Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää palauttaa asian uudelleen val misteltavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun ehdotuksen. Petula 122 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Sote-henkilöstömäärän kehitys tilinpäätöstietojen ja ta lo us ar viodehdo tuk sen mukaan: Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 TOT 10/2014 Ehd ,25 459,5 442,25 425,25 426,75 Sote-palkkasumman kehitys (pelkät palkat ilman sivukuluja) syyskuun lopussa 2013 ja 2014: V. 2013: V. 2014: Kokonaispalkkasumma oli syyskun lopussa pienempi kuin vas taa va na ajankohtana edellisenä vuonna. Vuoden 2013 osalta on syy tä muistaa, että tuolloin toteutettiin lomautuksia. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hen ki lös tö me nojen sopeuttamisesta sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta seu raa vaa ( Kh:n liite 5 a):

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hoitajamitoitus ja toiminnalliset muutokset (taulukkoon sisältyy tulkintaongelmia aiheuttava laskuvirhe) Organisaatiomuutokset hallinnossa - 5 Muut toimenpiteet - 1 YHTEENSÄ - 19 Erillisellä liitteellä kuvattu toteutunut ja suunniteltu toteutus. LIITE 1/Petula Kh:n päätöksen liite ja toteutumaliite Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta antaa ylläolevan ja liitteen mukaisen vas tauksen kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Magneettitutkimusten hankkiminen ajalla / /2014 Petula Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on hankkinut mag neet titut ki muk sia yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Nyt kuluva han kin takau si päättyy Hankinta on syytä kilpailuttaa ajalle , sillä sosi aa li- ja terveydenhuollon tällä hetkellä lausuntokierroksella oleva jär jes tä mis la ki ohjaa palveluiden järjestämistä ja tuottamista myös so pi mus ten osalta alkaen. Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on ostanut mag neet ti tutki muk sia noin 200 vuodessa. Kahden vuoden hankinnan hinta lienee luokkaa euroa. LIITE 2/Petula (jaetaan kokouksessa) Luonnos tarjouspyynnöksi Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa magneettitutkimusten hankin nan kaudelle Tarjouspyyntö julkaistaan Hil mas sa, sillä se ylittää kansallisen kynnysarvon. Johtavan ylilääkärin muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa magneettitutkimusten hankin nan kaudelle Tarjouspyyntö julkaistaan Hil mas sa, vaikka hankinnan arvo ei ylittäne kansallista kynnysarvoa. Perusturvalautakunta hyväksyi johtavan ylilääkärin muutetun ehdotuksen. Petula 123 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Tarjouksen magneettitutkimuksista ovat määräaikaan mennessä jättäneet Cityterveys Oy, Sairaala NEO / NEO Terveys Oy, Suomen Radiologikeskus Oy, Mehiläinen Oy ja Suomen Terveystalo Oy.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista vertailuineen ovat esityslistan liitteinä. Vertailussa Suomen Terveystalo Oy saa eniten pisteitä. Magneettitutkimukset ajalla on syytä hankkia Suomen Terveystalo Oy:ltä. LIITE 2/Petula Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailuyhteenveto Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hankkia magneettitukimukset ajalla Suomen Terveystalo Oy:ltä. Hyväksyttiin.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta ENMG-tutkimusten hankkiminen ajalla / /2014 Petula Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on hankkinut ENMG-tut kimuk sia yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Nyt kuluva hankintakausi päät tyy Hankinta on syytä kilpailuttaa ajalle , sillä sosi aa li- ja terveydenhuollon tällä hetkellä lausuntokierroksella oleva jär jes tä mis la ki ohjaa palveluiden järjestämistä ja tuottamista myös so pi mus ten osalta alkaen. LIITE Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on ostanut ENMG-tut kimuk sia noin 100 vuodessa. Kahden vuoden hankinnan hinta lienee luok kaa euroa. 3/Petula (jaetaan kokouksessa) Luonnos tarjouspyynnöksi Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa ENMG-tutkimusten han kinnan kaudelle Tarjouspyyntö lähetetään Lounais-Suo mes sa kilpailutuksen kohteena olevia palveluita tuottaville yri tyk sil le. Hyväksyttiin. Petula 124 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Tarjouksen ENMG-tutkimuksista lausuntoineen ovat määräaikaan men nes sä jättäneet Suomen Neurolaboratorio Oy ja Suomen Terveys ta lo Oy. Molemmat tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaa ti mukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista vertailuineen ovat esityslistan liitteinä.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Suomen Terveystalo Oy:n tarjoamat hinnat ovat edullisimmat. Koska tar jous pyyn nös sä on kerrottu, että tarjouksista valitaan edullisin, on ENMG-tut ki muk set syytä hankkia ajalla Suomen Terveystalo Oy:ltä. LIITE 3/Petula Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousyhteenveto Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hankkia ENMG-tutkimukset lausuntoineen ajalla Suomen Terveystalo Oy:ltä. Hyväksyttiin.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Jalkaterapiapalveluiden hankkiminen ajalla / /2014 Petula Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksella on Var si nais-suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa vuonna 2010 tehty, tois tai sek si voimassa oleva yhteistoimintasopimus koskien te ra piapal ve lui den kilpailuttamista. Sairaanhoitopiiri ei ole kilpailuttanut jalkaterapiapalveluita. Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa on ollut 25 prosent ti nen jalkahoitaja ja jalkaterapiapalvelut on hankittu yksityisiltä pal ve lui den tuottajilta ilman kilpailutusta. Omaa jalkahoitajaa ei nyt ole. Jalkahoitopalveluita ei jatkossa han kita sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lukuun lainkaan. Jal ka te rapia pal ve lut sen sijaan on syytä kilpailuttaa. Jalkaterapiapalveluiden hankinta on syytä kilpailuttaa ajalle , sillä sosiaali- ja terveydenhuollon tällä hetkellä lausun to kier rok sel la oleva järjestämislaki ohjaa palveluiden jär jes tä mistä ja tuottamista myös sopimusten osalta alkaen. Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus hankkinee jal ka te ra piakäyn te jä noin 500 vuodessa. Kahden vuoden hankinnan hinta ylit tänee euroa. LIITE 4/Petula Luonnos tarjouspyynnöksi ja puitesopimukseksi Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa jalkaterapiapalveluiden han kin nan kaudelle Tarjouspyyntö jul kaistaan Hilmassa, sillä se ylittänee kansallisen kynnysarvon. Johtavan ylilääkärin muutettu ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa jalkaterapiapalveluiden han kin nan kaudelle Tarjouspyyntö jul kaistaan Hilmassa, vaikka hankinnan arvo ei ylittäne kansallista kyn nysar voa. Perusturvalautakunta hyväksyi johtavan ylilääkärin muutetun eh dotuk sen.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Petula 125 Valmistelija: johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Tarjouksen jalkaterapiapalveluista ovat määräaikaan mennessä jättä neet jalkaterapeutit Nina Sillanpää, Heidi Saarinen ja Sanni Kankaan pää. Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista vertailuineen ovat esityslistan liitteinä. Jotta voitaisiin turvata Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen jal ka te ra pia tar peen tyydyttyminen, on syytä tehdä puitesopimukset jal ka te ra pia pal ve luis ta ajalla kaikkien tar jouksen jättäneiden jalkaterapeuttien kanssa. LIITE 4/Petula Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousyhteenveto Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää tehdä puitesopimukset jal ka te ra piapal ve lui den hankkimiseksi ajalla jal ka te rapeut tien Sanni Kankaanpää, Nina Sillanpää ja Heidi Saarinen kanssa. Hyväksyttiin.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätöksiä Petula 126 Perusturvalautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätökset: 1. Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto , Oikaisuvaatimus Valtionkonttorin päätökseen koskien sotainvalidien kuljetuspalvelujen kor vaamis ta ajalta , Sivutoimiluvan hyväksyminen alkaen tois tai sek si 2. Sosiaalityön johtaja Katri Viippo , Kuntouttavan tukiasumisen hankinta Sil taval men nuk sel ta ajalle , hinta (alv 0 %) , Asiakaskohtainen ammatillisen tukihenkilön ja kevennetyn perheohjauksen yhteishankinta Loimaan Ko tipe sä Oy:ltä, hinta 6.452,50 (alv 0 %) , Ammatillisen tukihenkilön hankinta las tensuo jen asiakaskohtaisena avohuollon tukitoimena As kelmerk ki Oy:ltä ajalle , hinta max (alv 0 %) , Ammatillisen tukihenkilön hankinta las tensuo jen asiakaskohtaisena avohuollon tukitoimena As kelmerk ki Oy:ltä ajalle , hinta max (alv 0 %) , Ammatillisen tukihenkilön hankinta las tensuo jen asiakaskohtaisena avohuollon tukitoimena As kelmerk ki Oy:ltä, hinta max (alv 0 %) 4. Johtava hammaslääkäri Tuulikki Tamminen-Salonen , Hammashoitajan toimen täyttäminen, hammashoitaja Nina Savinen 5. Osastonhoitaja Arja Heittola , Poskionteiloiden tutkimuslaitteiden ( 3 kpl) hankinta terveysasemille Entlab Oy:ltä, hinta / kpl (alv 0 %) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltija päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Hyväksyttiin.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petula Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ( Dnro 3335/14) Päätös kanteluun koskien las tensuo je lu il moi tuk sen tekemistä (ASIA EI OLE JULKINEN) 2. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/1865/ /2014) Päätös yksityisen tervey den huol lon palvelujen antamista koskevan luvan muut ta mises ta, Turun Hammasplussa Oy > uusi toimipaikka Opinkujan Ham mas-puls si, Loimaa 3. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/2190/ /2014) Ilmoitus yksityisen tervey den huol lon palvelutoiminnan alkamisesta, Hammaslääkäri An ne li Levonmaa Oy > toimipaikka Opinkujan Hammas-Pulssi, Loi maa 4. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/2750/ /2014) Päätös val vontaasiassa 5. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( ) Ohjauskirje; Aluehallintovirasto ohjaa Loimaan perusturvalautakuntaa ja sen alaisia lastensuojelun päätöksiä tekeviä lastensuojelun työntekijöitä (lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijät ja johtava sosiaalityöntekijä) huomioimaan päätöksenteossaan erityisesti hallintolain (434/2003) 44 :n ja 45 :n 6. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/1496/ /2014) Päätös val vonta-asias sa 7. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ( LSAVI/932/ /2014) Päätös yksityisen ympä ri vuo ro kau tis ten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttamisesta, Tuulensuun Palvelu Oy > Martta pal ve lu talon 15 vanhusten tehostetun palveluasumisen paikasta kahta paik kaa voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja asiak kaan etu huomioiden käyttää kohderyhmän "muut vammai set" paikkoina. 8. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ( Dnro 8406/ /2014) Ilmoitus yksityisen

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta ter vey den huol lon palvelutoiminnan alkamisesta (hieronta), Osuus kun ta Daxox 9. Työ- ja elinkeinoministeriö ( TEM/529/ /2013) Valmistautuminen työl listy mis tä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ( ) Ennakkotieto: Sosiaalipalvelujen toimintatilaston tie don ke ruu muuttuu vuonna Valtiokonttori ( Dno 134/2012) Valtiokonttorin päätös so tain va lidien palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ajal ta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky. ( ) Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat vuodelle Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela ( ) Tutkimusraportti sisäilman laadusta, Kit kon puis ton palvelukeskus 14. Työterveyspalvelu Työkymppi Johtokunnan pöytäkirja nro 4/ Loimaan Siivous Päivi Ojala Oy ( ) Hinnat alkaen sotainvalideille 16. Care Component Oy ( ) Ilmoitus hintojen korotuksesta alkaen > ko ro tus 1,9 % 17. Kuljetus & Maanrakennus P. Pakola ( ) Kuorma-autoliikenteen indeksikorotus alken > tavarakuljetusmaksujen korotus 1,0 % Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Hyväksyttiin.

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Perusturvalautakunta AIKA 16.02.2016 kello 17:00-17:30 PAIKKA Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot