TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA :30-20:20 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 94 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY:N LAINANTAKAUSPYYNTÖ 97 JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄN ELINKEINOPOLIITTISET VAIKUTUKSET -SELVITYSHANKE 98 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT 99 KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA :30-20:20 PAIKKA Kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uitto Tauno PJ Rusila Tiia VPJ Huurre Elina J Karppinen Hannele J Ojala Timo J Partanen Marko J Saarela Esa J Salmenhaara Anne J POISSA Mällinen Seija J MUU Matinlauri Minna Kvalt Pj. Ikonen Leila Kvalt 1. Vpj. Ylitalo Jussi Kvalt 2. Vpj. Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Marttinen Tuula Talousjohtaja, ptk:n pitäjä Illikainen Helena Aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Tauno Uitto Marko Partanen Tuula Marttinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 96 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Anne Salmenhaara Pöytäkirjantarkastaja Esa Saarela Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Heli Pöllänen Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KHALL 94 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus on kokouksessaan päät tä nyt, et tä pöy tä kir ja tarkastetaan kahden kunnanhalli tuksen jäse nen toi mes ta välittömästi sen laadinnan jälkeen ja pide tään yleisesti näh tävänä viidentenä päivänä kokouk sen jäl keen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Salmenhaara ja Esa Saa re la. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli asiantuntijana paikalla ko kouk sen alussa (klo ).

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN /200/2014 KHALL 95 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Talousarvion toteutuminen : 1000 euroa Talousarviaste Toteutuma Toteutu ma- Arvio ilman sis.eriä % tot.-% Toimintatuo tot ,8 26,6 Toimintakulut ,2 34,0 Toimintakate ,1 34,8 Verotulot ,8 32,9 Valtionosuu det ,6 33,6 Rah.tuotot ja ,7 42,2 ku lut yhteen sä Vuosikate 1660 Huhtikuun lopun toteutuma on tasaisen kulutuk sen mu kaan 33,3 prosenttia talous arviomäärärahasta. Taulu kossa on talous ar vion toteutuma huhtikuun lopussa ja vii mei sel lä sa rakkeel la on esitetty ar vio to teu tu masta, kun ote taan huo mi oon me no jen jak so tuk sia: esim. kor komenot, lo ma rahat, eri koissai raan hoi don las kutus ja tu lo puo lel la päi vä hoi don ja vanhus pal ve lu jen las kutus. Maksuunpanotilityksen mukaan verotulot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,0 (kunnal lis ve ro on supistunut 2,4) prosenttia. Suurimmat ylitykset valtuuston sitovuustasolla ovat seu raavil la tulosalueilla: Terveyspalvelut, jossa ylitys on eu roa, toteutuma-aste 36,2 %, sosiaalipalvelut, jossa ylitys on euroa, toteutuma-aste 36,9 % ja vam mais pal velut euroa, toteutuma-aste 33,9 %. Investointien toteutuma-aste on 9,4 %. Lainoja on lyhennetty alkuvuoden aikana euroa ja lai na mää rä on huhtikuun lopussa ,17 euroa, 2379 euroa/asukas. Maksuvalmius on viisi päivää, saa tavien määrä on yhteensä ,65 euroa. Huhtikuun lopun tilanteen mukaan tehdään osastoittain neljän kuukauden raportti, jossa selostetaan tavoitteiden to teutu mis ta ja talouden toteutumista tarkemmin. Kunnanjohtaja: Merkitään huhtikuun lopun toteutuma kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle tiedoksi.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY:N LAINANTAKAUSPYYNTÖ 607/217/2015 KHALL 96 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Tyrnävän Vesihuolto Oy on pyytänyt Tyrnävän kunnan takaus ta euron lainalle. Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Kalevi Sarsilan mu kaan: " Tyrnävän Vesihuolto Oy:n maksuvalmius on heikentynyt rakennustoiminnan hiljaisuuden vuoksi ja vuosille budjetoitujen investointien toteuttaminen vaatii ul kopuo lis ta rahoitusta. Investointien yhteismäärä po vuosina on yhteensä Vuoden 2015 investointiohjelmassa on: euroa Lainojen maksut Hirvelän kaava-alueen suunnittelu ja rakentaminen Palkin hevosalueen suunnittelu ja rakentaminen Vedenjakeluverkoston laajentaminen Kk katuverkoston peruskorjaus Viemäriverkoston laajentaminen haja-al./ Palontie Palonkujan varsi Viemäriverkostojen laajentaminen haja-asutus runkoverkko ml. pumppaamot Korkalantien varsi Korvausinvestoinnit ml. jv-pumput Tuppu - Polvenkangas Tuohinonkangas pv. tutkimukset ja suunnittelu, yhteishanke Muhoksen VH Oy:n ja ELY:n kanssa Investoinnit v yhteensä: Kaava-alueinvestointeja v toteutetaan Palkin he vosalue ja Hirvelän alueen eteläosa Ylitalontien varressa. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan Markkuun alu eella Palontien varressa sikäli kuin liittymishalukkuus on riit tävä. Haja-alueelle vuosittain käytetty rahamäärä on ollut pitkään suuruusluokkaa n

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Tyrnävän Vesihuolto Oy:n hallitus on pvm päättänyt hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen ja ottaa myöntämänsä lainan seuraavin ehdoin: korkoehdon 3) mukaisesti 5 vuoden viitekorkoon si dot tuna. Korkoindikaatio tarjouksessa on 1,210 % p.a. sisältäen mar gi naa lin 1,000 %-yksikköä. luottoaika 15 vuotta lyhennykset tasalyhennyksin puolivuosittain, ensimmäiset kol me vuotta ovat lyhennysvapaita." Tyrnävän Vesihuolto Oy on pyytänyt euron rahoitusta kuluvan vuoden 2015 ja vuoden 2016 investointeihin. Kalevi Sarsilan mukaan yhtiön taseet ovat kunnossa ja rahoitusasema on myös muutoin vakaa, maksuvalmius vain on heikohko. Tilinpäätöksen vuoden 2014 taseet ovat liitteenä. Omavelkaista takausta on pyydetty ilman vastavakuutta. Uuden kuntalain mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kuntalain mukaan kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Tyrnävän Vesihuolto Oy kuuluu Tyrnävän kuntakonserniin. Tyrnävän Vesihuolto Oy:n osakkeita on yhteensä 100 kpl, joista Tyrnävän kunnalla on 68 %. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tyrnävän kunta myön tää Tyrnävän Vesihuolto Oy:n euron lainalle oma vel kai sen takauksen. Kunnanvaltuusto edellyttää vas tava kuut ta. Kunnanhallituksen tehtäväksi annetaan vas ta vakuu den vakuusmuodosta päättäminen samoin ta kaus pro vision määrääminen. Hyväksyttiin. Puheenjohtajana tässä asiassa toimi Marko Partanen. Minna Matinlauri, Tiia Rusila, Tauno Uitto ja Jussi Ylitalo (yh tei sö jää viys) olivat poissa tämän asian käsittelyn ja päätök sen teon ajan.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄN ELINKEINOPOLIITTISET VAIKUTUKSET -SELVITYSHANKE 632/050/2015 KHALL 97 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Syyskuun 2014 alussa voimaan tulleet kuntalain ja kilpailulain muutokset velvoittavat kuntia yhtiöittämään toimintojaan, joita hoidetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunta voi edelleen toimia vähäisessä määrin markkinoilla sekä silloin, kun se erityislain perusteella on mahdollista. Tärkeimmät rajaukset koskevat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja sekä monopolin muodostavia tehtäviä. Oulun jätehuolto on päätetty yhtiöittää Oulun kaupunginvaltuuston päätöksellä lokakuussa Liikelaitoksena toiminut Oulun jätehuolto muuttui Oulun kaupungin omistamaksi osakeyhtiöksi alkaen. Vanhalla Oulun jätehuoltoliikelaitoksella on voimassa oleva liittymissopimus 13 kunnan kanssa. Muutostilanteessa kunnilla on mahdollisuus päättää jätehuollon järjestämisestä tulevaisuudessa. Seudulla toimii useita alan yrityksiä, jotka pystynevät hoitamaan jätehuollon eri tehtäviä yksin tai yhteistyössä. Samalla on pystyttävä varmistamaan jätehuollon sujuvuus kuntien, kuntalaisten ja yritysten näkökulmasta. Nyt haettavan hankkeen tavoitteena on selvittää jätehuollon järjestämisen vaihtoehdot ja niiden elinkeinopoliittiset vaikutukset Oulun ympäristökuntien näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on selvittää: Jätehuollon eri järjestämisvaihtoehdot ja niiden taloudellinen ver tai lu (esim. liittyminen uuteen Oulun osakeyhtiöön, palvelujen os to muilta seudun yrityksiltä tai näiden yhteenliittymältä, onko mui ta vaihtoehtoja?) Kiertotalouteen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien sel vit tä minen Eri järjestämisvaihtoehtojen vaikutukset kunnille, yrityksille ja yksi tyis ta louk sil le. Mitkä ovat jätehuollon viranomais- ja palvelutehtävät ja miten ne voi tai siin hoitaa eri järjestämisvaihtoehdoissa? Miten jätehuollon järjestämismallit tulisi perustaa / kilpailuttaa? Hankkeeseen palkataan henkilö tekemään selvitystyötä. Hankkeen tavoitteita voidaan tarkentaa asiantuntijan löydyttyä.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Hankkeen tuloksena on selvitys Lakeuden alueen jätehuollon järjestämisvaihtoehdoista. Hanke rajataan koskemaan Oulun eteläisen kuntia (Kempele, Liminka, Muhos, Tyrnävä, Lumijoki), jotta hankkeen hallinnointi pysyisi kompaktina. Hankkeen tulokset ovat kuitenkin sovellettavissa kaikkiin Oulun jätehuoltoliikelaitoksen jäsenkuntiin. Hankkeeseen ei nimetä virallista ohjausryhmää, vaan hankkeen asioita käsitellään muissa yhteyksissä esimerkiksi kuntajohtajien kokouksissa. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton osuus on 70 prosenttia ja kuntien osuus 6529 euroa. Kuntien maksuosuus jaetaan asukasluvun suhteessa. Tyrnävän kunnan maksuosuus on 989 euroa. Hanke toteutetaan ajalla Hankkeen tuloksena Oulun ympäristökunnat saavat käyttöönsä selvityksen jätehuollon järjestämisvaihtoehdoista. Selvityksen pohjalta kunnalliset luottamushenkilöt voivat tehdä päätöksiä asian suhteen. Hankkeen kunnat varmistavat, että jätehuollon organisoitumisratkaisut ovat kestävällä pohjalla myös pitkällä tähtäimellä. Kunnanjohtaja: Tyrnävän kunta osallistuu hankkeeseen. Hyväksyttiin.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KHALL 98 Oheismateriaalina on luettelot käsitellyistä asioista lautakunnittain ja jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista. Lautakuntien pöytäkirjat: - Viranhaltijapöytäkirjat: Kunnanjohtajan päätökset: Kiinteistönluovutusilmoitukset: 4 Maaliskuu / Sivistysjohtajan päätökset: 1-2 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n pe rusteella kunnanhallituk sen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin. Elina Huurre (sukulaisjääviys) ja Tiia Rusila (intressijääviys) olivat poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KHALL 99 Kunnanjohtaja esitteli katsauksessaan seuraavia asioita, jot ka merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi: - Esityslistan asia vaihtokirja Tyrnävän kunta/sauli Romppai nen otettiin pois esityslistalta, jotta selvitetään mah dol lisuus tehdä kaupan sijasta tilusvaihto. Kaavaan ei tehdä muu tok sia - Kiertoliittymä: työt alkavat kesäkuun alussa, viestintään eri tyis huo mio - Tuulivoima; tuulivoimayhtiö teettää lisäselvityksiä ja koemit tauk sia parhaillaan - Lähiliikuntapaikka/Temmes: Avin avustuspäätös on saatu ja toteutuksessa edetään suunnitelman mukaan - Hammashoito lähipalveluna: hanke on edennyt, ra hoi tukses ta on käyty keskustelua eri toimijoiden kanssa, ta voit teena on aloittaa kokeilu elokuussa - Älyvalaistus: tulossa info ja avoin markkinavuoropuhelu, jot ka ilmoitetaan HILMA:ssa ennen kesälomia - Kouluhanke: Info ollut, 1. neuvottelukierros kuluvalla vii kolla - Huippuostajat, tutkimushanke etenee: tutkijat seuranneet ak tii vi ses ti hankkeeseen valittuja kohteita, välituloksia on hyö dyn net ty aktiivisesti ja osallistuttu hankkeen seminaariin - Tiedotus ja viestintä: Some-viestintää on aktivoitu ja siitä on saatu hyviä kokemuksia ja palautetta.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 100 Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: Valtiovarainministeriö - Kuntien tietoturvajaoston asettaminen - päätös Sosiaali- ja terveysministeriö - Kuntainfo 5/2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto - Kuntalain mukainen yhtiöittämisvelvollisuus -selvityspyyntö Viestintävirasto - Tiedote radiomikrofonin (langaton mikrofoni) radioluvasta Aluehallintovirasto - "PSKYBER15" valmiusharjoitus -tiedote - Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta - pää tös Valvira - Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lu van muuttaminen - päätös Pohjois-Pohjanmaan liitto - Maakuntahallituksen pöytäkirja Medivida Oy - Suostumuksen pyyntö vireillä olevaan lii ke toi min ta kauppaan FCG Oy - Lausuntopyyntö Limingan Ankkurilahden - Haarasillan - Limin gan por tin osayleiskaavan 2040 ehdotuksesta Nouseva Rannikkoseutu ry - Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku -tiedote Oulu Innovation Ltd - Yhtiökokouskutsu Merkittiin tiedoksi.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 94-96, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 97 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän kunnanhallitukselle, osoite Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoitteeseen Pykälät: 97 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227 Kunnanhallitus 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 18:30-19:53 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 141 Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.09.2014 AIKA 30.09.2014 17:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 Sivistyslautakunta 27.02.2014 AIKA 27.02.2014 18:00-20:06 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 50 34

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot