SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Lausunto Kirkonseudun asemakaavan muutoksesta, Lehtiharjun alue Kauhajoen kaupungin lausuntopyyntö luonnoksesta kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi Rakennuslupa, Saksan Maatila Oy Ilmoitusasiat, rakennusltk Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kh ja lautakunnat... 10

2 -1, RAKLTK :00 Sivu 1 Paikka teknisen toimiston kahvio Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Rinta-Uppa Simo Ketomäki Jaakko Nevanperä Toni Niemi Kaisa Paakkunainen Marja-Leena Saarela-Mäkynen Eija Snellman Helena Tanner Jyri Üidik Aimar Humalamäki Tapio Leppäniemi Jukka Heinola Arto Osmo Vesa Vahertimo Eija puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen, saapui klo jäsen, poissa jäsen jäsen, saapui klo jäsen, poissa Eija Saarela-Mäkysen varajäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja, poissa kunnanhallituksen edustaja, saapui klo rakennustarkastaja, esittelijä toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t 1-5 Pöytäkirjan tarkastajat Päätösten antamispäivä lupa-asiassa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan rakennustarkastustoimistossa Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Niemi ja Toni Nevanperä. Tässä kokouksessa MRL:n ja MAL:n mukaisessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Simo Rinta-Uppa puheenjohtaja Eija Vahertimo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Kaisa Niemi Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Toni Nevanperä Julkipanotodistus MRL 142 Teuvan rakennustarkastustoimistossa Tässä kokouksessa MRL:n ja MAL:n mukaisessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna rakennuslautakunnan ilmoitustaululla Todistaa Eija Vahertimo, toimistosihteeri

3 1, RAKLTK :00 D: 52/2014 Sivu 2 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Dnro D/52/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 1 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, jossa rakennuslautakunnan menoihin on osoitettu euron määräraha. Tuloja on oletettu kertyvän euroa, joten lautakunnan nettomenot ovat euroa. Teuvan kunnan hallintosäännön 66 :n mukaan: Kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy talousarvion määrärahojen käyt- tösuunnitelman vuodelle 2014 liitteen 1 mukaisesti. Rakennustarkastaja liite Päätös: Hyväksyttiin. Arto Heinola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Marja-Leena Paakkunainen ja Jyri Tanner saapuivat klo

4 1, RAKLTK :00 / Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen Sivu kä 3 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA RAKENNUSLAUTAKUNTA TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 TAE TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat Henkilökunnan kokouspalkkiot Tuntipalkat Sosiaalipalkat Kesätyöntekijöiden palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot PALKAT KuEL-maksut Kansaneläke- ja sairausvak.maksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Postipalvelut Telepalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapito Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön työterveydenhuolto Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sisäiset muut palvelut (1900e) MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Tal.-henk.-ja tietohallinnon kust.vyörytys (7000e) OSTOT TILIKAUDEN AIKANA TOIMINTATUOTOT 3132 Myyntitulot kunnilta Muut taloushallintopalvelut Rakennusvalvontamaksut Tarkastus- ja valvontamaksut Maa-aineslupamaksut TOIMINTAKULUT TOIMINTATUOTOT NETTOMENOT

5 2, RAKLTK :00 D: 114/2013 Sivu 4 Rakennuslautakunta Lausunto Kirkonseudun asemakaavan muutoksesta, Lehtiharjun alue Dnro D/114/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus , ja Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Suupohjan peruspalveluliikelaitoksen palvelurakenteen kehittäminen ja toiminnan tehostamiseen liittyvä kehitysprosessi ovat parhaillaan käynnissä. Yhtenä kehittämisen painopistealueena on Lehtiharjun alueen kehittäminen ja siellä tapahtuvan palvelutuotannon kehittäminen. Palvelutuotannon näkökulmasta erityisesti Teuvalla on puutetta tehostetun palveluasumisen asiakaspaikoista. Lehtiharjun alueen rakennuksista mm. Mäntyniemi on alun perin rakennettu sairaalan hallintorakennukseksi 1966 ja muutettu palvelurakennukseksi Mäntyniemi alkaa olla rakennuksen osalta elinkaarensa loppupuolella. Kehittämisen keskipitkällä aikajänteellä katsottuna rakennuksen käyttöä voidaan vielä jatkaa, mutta mittavampia peruskorjaustyyppisiä laajoja korjauksia tai laajennuksia ei ole järkevää toteuttaa. Palvelutuotannon kehittämiseksi ja uudisrakentamisen toteuttamiseksi siten, että nykyisiä toimintoja ei tarvitse siirtää korvaaviin tai väistötiloihin, on tarpeellista, että Lehtiharjun alueella tehtäisiin asemakaavamuutos. Asemakaavaa korjattaisiin siten, että Tammitien pohjoispuolella korttelissa 241 olevat pientalorakentamiseen osoitetut AO-tonttialueet (tontit 1, 4 ja 5) muutetaan myös julkisen palvelutuotannon alueiksi. Alueen nykyinen asemakaavatilanne ilmenee liitteestä. Kunnaninsinööri on pyytänyt Pöyry Oy:ltä tarjousta Lehtiharjun alueen julkisen palvelutuotannon alueen laajentamiseksi koko korttelin osalle. Tarjoushinta on euroa. Tarjous esityslistan liitteenä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää asemakaavan muutostyön Lehtiharjun alueen korttelin 241 osalta. Kaavamuutoksessa julkisen palvelun aluetta laajennetaan myös korttelin pientaloasumiseen tarkoitettujen AO-tonttien osalle aina Tammitiehen asti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Khall Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä laatinut kaavaluonnoksen. Luonnoksessa aiemmin pientalotontteina olevasta alueesta on muodostettu sosiaali- ja terveystointa palvelevien rakennusten korttelialue, joka muodostuu kolmesta erillisestä tontista. Alueen tonttitehokkuus on e= 0,35, mikä mahdollistaa tontille 1 kerrosalaltaan noin 1900 m 2 :n ja tontille 2 noin 1350 m 2 :n suuruisen sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan

6 2, RAKLTK :00 D: 114/2013 Sivu 5 Rakennuslautakunta yksikön rakentamisen. Kaavamuutoksessa myös kaukolämpö ja viemärilinjoille varattu johtokäytävä on siirretty Horontien läheisyyteen. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Lehtiharjun alueen maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä - asettaa asemakaavan tarkistamista ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen valmisteluaineistoineen nähtäville 25 päivän ajaksi ; - että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; - pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaluonnoksesta mennessä Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Nähtävillä oloaikana Lehtiharjun asemakaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettujen muistutusten pohjalta on laadittu kaavoittajan vastine ja kaava-aineistoa on täydennetty aiheellisilta osin. Asemakaavasta on valmisteltu myös kaavaehdotus, joka on tarpeen asettaa nähtäville 30 päivän ajaksi. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Lehtiharjun alueen maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteitä - asettaa asemakaavaehdotuksen valmisteluaineistoineen nähtäville 30 päivän ajaksi että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; - pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavaehdotuksesta mennessä Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 2, RAKLTK :00 D: 114/2013 Sivu 6 Rakennuslautakunta Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 2 Teuvan kunnanhallitus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa vireillä olevasta Kirkonseudun asemakaavan muutoksesta Lehtiharjun alueella. Kaavojen laadintaan liittyvä asemakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä Teuvan kunnan teknisessä toimistossa ajalla Kaava-asiakirjat ovat luettavissa kunnan www-sivuilla osoitteesta ->Kunnalliset ilmoitukset. Rakennustarkastaja Ehdotus: Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Lehtiharjun alueen asemakaavaehdotuksesta. Päätös: Hyväksyttiin.

8 3, RAKLTK :00 D: 6/2014 Sivu 7 Rakennuslautakunta Kauhajoen kaupungin lausuntopyyntö luonnoksesta kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi Dnro D/6/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 3 Kauhajoen kaupungin rakennuslautakunta on asettanut rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville ja päättänyt pyytää siitä lausuntoa mennessä. Teuvan kunnanhallitus on antanut luonnoksesta oman lausuntonsa ja todennut, että rakennuslautakunta antaa omalta osaltaan lausunnon. Rakennustarkastaja Ehdotus: Teuvan rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Kauhajoen rakennusjärjestyksestä, mutta lautakunta toivoo, että keväällä 2013 aloitettu Kauhajoki-Teuva-Isojoki-Karijoki alueen rakennusjärjestyksen yhtenäishanketta jatkettaisiin Kauhajoen rakennusjärjestyksen pohjalta. Päätös: Hyväksyttiin.

9 4, RAKLTK :00 D: 41/2014 Sivu 8 Rakennuslautakunta Rakennuslupa, Saksan Maatila Oy Dnro D/41/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk 4 Rakennustarkastaja Saksan Maatila Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen konesuojan rakentamiseksi tilalle Keski-Kauppila 1:273 Teuvan kunnan Kauppilankylään, esityslistan liite. Ehdotus: Lautakunta myöntää rakennusluvan konesuojan rakentamiseen. Päätös: Hyväksyttiin.

10 5, RAKLTK :00 D: 42/2014 Sivu 9 Rakennuslautakunta Ilmoitusasiat Dnro D/42/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh sähköposti; Rakennusltk. 5 Rakennutarkastajan myöntämät luvat: 58/2013 Leppälä Joni, talousrakennuksen laajennus 2/2014 Saunamaa Wind Farm Oy, tuulenmittausmasto Rakennustarkastaja Ehdotus: Merkitään edellä mainitut asiat lautakunnan tietoon. Päätös: Hyväksyttiin.

11 9998, RAKLTK :00 Sivu 10 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 1-3, 5 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan rakennuslautakunta PL 25, TEUVA Porvarintie 26 D, TEUVA faksi (06) sähköposti: Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

12 9998, RAKLTK :00 Sivu 11 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus PL 204, Vaasa Korsholmanpuistikko 43, VAASA faksi sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 4 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta - asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot