PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Kunnanhallituksen huone"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Lupa- ja valvontalautakunta AKA 18:00-18:35 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Seppo 18:00-18:35 Jäsen Kemppainen Jouko 18:00-18:35 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Oikarinen Lasse 18:00-18:35 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Schroderus Salme 18:00-18:35 Jäsen Tervonen Juho 18:00-18:35 Puheenjohtaja Tolonen Ritva 18:00-18:35 Jäsen POSSA Huurre Sisko Jäsen Neuvonen nkeri ympäristönsuojelusuunnittelija MUU OSALLSTUJA Karjalainen Mikko 18:00-18:35 rakennustarkastaja, sihteeri ALLEKRJOTUKSET Juho Tervonen Mikko Karjalainen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: 7-10 PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Jouko Kemppainen Lasse Oikarinen _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ _ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Mikko Karjalainen, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ AKA 18:00-18: PAKKA Kunnanhallituksen huone KÄSTELLYT ASAT Lupa- ja valvontalautakunta Asia Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 9 Maa-aineslupa Morenia Oy, Lehmilampi Rn:o 4:22, Härmänmäki 5 10 Tiedoksi merkittävät asiat 8 Lupa- ja valvontalautakunta, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Lupa- ja valvontalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VALV 7 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Lupa- ja valvontalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta VALV 8 Lupa- ja valvontalautakunta päätti edellisessä kokouksessaan , että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjes tykses sä. Lupa- ja valvontalautakunta: Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Jouko Kemppainen ja Las se Oikarinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Kemppainen ja Lasse Oikarinen., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Lupa- ja valvontalautakunta Maa-aineslupa Morenia Oy, Lehmilampi Rn:o 4:22, Härmänmäki 32//2009 VALV 9 Valmistelija; rakennustarkastaja Mikko Karjalainen p Rakennustarkastajan päätösesitys: Morenia Oy on jättänyt kuntaan maa-ainesten ottamislupahakemuksen. Ottamislupahakemus koskee Härmänmäen kylällä olevaa Lehmilampi nimistä kiinteistöä, kiinteistötunnus Kiinteistön pin ta-ala on 15,496 ha ja suunnitelmien mukaisen ottamisalueen pin ta-ala 1,36 ha. Kiinteistöltä ja alueen ympäristöstä on otettu maa-aineksia jo ennestään laajoilta alueilta. Hakemuksella hae taan jatkolupaa vanhalle maa-ainesten ottamispaikalle. Alueella voimassaoleva, Soraliike Möttösen vuonna 1999 hakema maa-aineslupa, on voimassa saakka. Luvan voi mas saoloaikana otta misalueelta on otet tu maa-aineksia n m3. Kiinteistön omistaja Morenia Oy hakee lupaa m3 ko ko naisot ta mis mää räl le ja 10 vuo den ottamis ajalle. Sijaintikartta liitteenä. Maa-ainesten ottamisesta on tehty ottamissuunnitelma. Maa-ainesten ottamisesta on pyydetty MAL 7 2 momentin mukainen lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta. Kainuun ympäristökeskus on antanut lausunnon ko. maa-aineslupahakemuksesta. KA:n lau sunto liitteenä. Maa-ainesten ottamisesta on suoritettu kuuleminen MAL 13 :n mukaisesti. Maa-aineslupa myönnetään seuraavin määräyksin ja ehdoin: - Luvan voimassaoloaika on 10 vuotta ja luvan viimeinen voimas saolopäivä on Otettava kokonaismäärä on m3 - Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi euron suuruinen MAL 12 :n tarkoittama hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa lu van voimassaoloaikana. - Ottamisalue tulee merkitä selvästi maastoon - Ottamisessa tulee noudattaa Kainuun ympäristökeskuksen lausunnossa antamia ehtoja. - Ottamisessa tulee noudattaa päivättyä lupa-, pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Lupa- ja valvontalautakunta: hakemusta ja siihen liittyvää ottamissuunnitelmaa. Alueelle on tehtävä perustason mukaiset jälkihoitotoimenpiteet luvan voimassa olon aikana. Soranoton jälkihoidon vähimmäistoimet on esitelty Ympäristöministeriön 2001 julkaisemassa ympäris töoppaas sa 85 sivulla Ympäristökeskus pitää mahdollisena, että ottoalueen reunamilla pesii törmä-pääsky-yhdyskuntia. Törmäpääsky on luon nonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji, jonka tappaminen tai häirintä erityisesti pesimäaikana lisään tymisen kan nalta tärkeillä paikoilla on kielletty. Alueen mahdolliset törmäpääs ky-yhdyskunnat tulisi selvit tää ja välttää otta mistoimintaa pesimisai kana ko. paikoilla. Myös ot toalu een maise moinnissa tulisi ottaa huo mioon törmäpääskylle sopi vien pesäpaik kojen säilyminen. - Otta misalueelle ei saa sijoittaa suojara kenteettomia öljytuotteiden säiliöi tä. - Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle. - Maaston muotoilu on tehtävä suunnitelman mukaisesti siten, niin että alueelle ei tuoda epäpuhtaita maa-aineksia luiskauk siin ja tasoituksiin. - Työkoneissa tulee olla ajoneuvokohtainen öljyntorjun takalusto. - Ottamisalueelle on sijoitettava riittävästi korkeusmerkkejä, joista ottamistaso voidaan aina tarvittaessa tarkistaa. - Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31 päi vään mennessä. - Maa-ainesten ottopaikalla on oltava 1-2 pohjavesiputkea, josta seurataan pohjaveden pinnankorkeutta. - Alin ottotaso on oltava noin 2 metriä pohjaveden pinnan yläpuolella. Hakijan on suoritettava lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta voimassa olevan taksan mukaisesti 3170 euroa ja kunnan suorittamasta naapureiden kuulemisesta yhteensä 68 (17 /naapuri) sekä lisäksi ilmoituskulut 115,56 (lehtikuulutus, Väylä) mak sut. Val von ta maksu mää rä tään ku na kin vuon na mää rää mis hetkellä voi mas sa olevan taksan mukai sesti (MAL 23 ). Lupa myönnetään, koska maa-ainesten hakemuksen mukainen ottaminen ei aiheuta maa-aineslain 3 :n kieltämiä seuraamuksia. Hyväksyi. Toimeenpano: ote päätöksestä Kainuun ympäristökeskus, hakija,, pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ naapurit. Anneli Manninen (laskutus), Leinonen Raija (päätöksen julkipano, ilmoitustaulu) Päätöksestä valitetaan Oulun hallinto-oikeudelle. Valitusaika on 30 päi vää. Valitusaika lasketaan päätöksenantopäivästä tätä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. Kun kokousta ja asiaa koskeva pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu, kunnan ilmoitustaululle laitetaan julkipanoilmoitus, josta ilmenee, minä päivänä tätä asiaa koskeva päätös annetaan (antopäivä). Liitteet Maa-aineksen ottamissuunnitelma/kartta Maa-aineslain 7 :n tarkoittama lausunto Morenia Oy:n lupahakemuksesta tilalle Lehmilampi 4:22, pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Lupa- ja valvontalautakunta Tiedoksi merkittävät asiat 80// //2009 VALV 10 Fortum Power and Heat Oy/ / Tiedote/ Oulujoen tulvovirtaamaennuste vastaa pitkän ajan keskiarvoa Oulujoen vesistössäkesäkauden virkistyskäytön tavoitetasot saavutetaan viimeistään kesäkuun alussa. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto/ / Hakemuksen tiedoksiantokuulutus/ Kainuun kalantutkimuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten muuttaminen, Hakasuo Paltamo. Laitoksen toiminta muuttuu tuotannollisesta kalanviljelystä tutkimuspainotteiseksi toiminnaksi. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kasvatettava kalamäärä vuotuisena lisäkasvuna saa olla noin kg. Vireillä olevassa lupahakemuksessa esitetään, että kasvatettava vuotuinen kalamäärä on noin kg. Hakemus on nähtävillä saakka, johon mennessä asiasta voi tehdä kirjallisen muistutuksen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / Kainuun kalanviljelylaitos, päästö- ja vaikutustarkkailun tulokset 2008: Laitos on pysynyt selväs ti ympäristölupaehtojen mukaisissa kuormitusrajoissa fosforin ja ty pen osalta. Päästötarkkailun perusteella vuosikuormitukset olivat fosforin osalta 54,4 kg ja typen osalta 335 kg. Vesistötarkkailun mukaan laitoksen vaikutus alapuolisten Oulujärven vesistötarkkailupisteiden ravinnepitoisuuksiin oli vähäistä. Paltamon kunnan kaatopaikan tarkkailun yhteenveto v. 2008: Paltamon kunnan vuonna 2003 suljetun kaatopaikan mittapadolta otettiin näytteet ja mi tattiin virtaama vuoden 2008 touko- ja lokakuussa, minkä perusteella on laskettu kaatopaikan kuormitus. Molemmilla havaintokerroilla sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus olivat hieman koholla. Happea kuluttavaa ainesta oli jokseenkin vähän kaatopaikkavedeksi ja ve den hygieeninen laatu oli hyvä. Kaatopaikan alapuolisessa pis teessä Ky länpurossa kaatopaikkavesien vaikutukset olivat lieviä. Ve den hy gieeninen laatu oli molemmilla havaintokerroilla hyvä mutta hieman heikompi kuin kaatopaikan mittapadolla. Kaatopaikan kaak kois- ja koillispuolella olevissa pohjavesiputkissa kaatopaikan vai ku tukset näkyvät veden laadussa selvästi kohonneina sähkönjohta vuus-, klo ridi- ja ravinnepitoisuuksien nousuna. Kainuun ympäristökeskuksen päätös Paltamon kunnan entisen kaatopaikan ja samalla alueella sijaitsevan Vapo Oy:n pilaantuneiden maiden loppusijoitusrakenteen tarkkailuohjelmien hyväksymisestä., pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Rakennustarkastajan ehdotus: Lupa- ja valvontalautakunta: Nitraattiasetuksen (931/2000) mukaiset ilmoitukset lannan kaukovarastoinnista patterissa: MTY Moilanen Melalahdentie Melalahti Kimmo Kemppainen Ouluntie melalahti Esittelijänä: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, puh. (08) , Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee tiedoksi. Lupa- ja valvontalautakunta merkitsi tiedoksi. Tiedoksi merkittiin myös Oulun hallinto-oikeuden antama pää tös 09/0126/2, valitus rakennusvalvontaa koskevassa asiassa, valit taja na Osmo Keski-Liikala. Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja vah vis taa lupa- ja val von ta lautakunnan tuomit seman juokse van uhkasakon määräksi 100 euroa kuukaudessa vuoden 2007 maalis- ja huhtikuulta. Muutoksenhakuohje korkeimpaan hal linto-oikeuteen. Muutoksenhakukielto OTE MTY Moilanen Kimmo Kemppainen, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ OKASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 7, 8, 10 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin, ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: - HLL 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Paltamon lupa- ja valvontalautakunnalle Osoite: Vaarankyläntie 7, Pal ta mo Pykälät: - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, Oulu (Käyntiosoite: sokatu 4) Kunnallisvalitus: Pykälät Valitusaika 30 pv Hallintovalitus, Pykälät 9 Valitusaika 30 pv Muu valitusviranomainen: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (MAL-päätöksistä päätöksen antopäivästä) Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa., pöytäkirjanpitäjä

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Korpitien koulun auditorio

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Korpitien koulun auditorio PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 5/2009 1 Kunnanvaltuusto 15.10.2009 AKA 18:00-18:15 PAKKA Korpitien koulun auditorio OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arffman Paavo 18:00-18:15 Jäsen Jääviys 45 Heikkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 28.09.2010 AKA 17:25-17:39 PAKKA Rokua HealthSpa, Talvipuutarha -kokoustila OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:25-17:39 Jäsen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2009 1 Kunnanhallitus 08.12.2009 AKA 17:00-18:15 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot