Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Aika klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Aika klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Talouskatsaus Lisämääräraha Kokonniementien kevytväylän rakentamiseen 68 Lisämääräraha kaukolämpöverkoston investointiin ja käyttötalouteen 69 Kaukolämpöön liittymisen sopimusmenettely / Palveluhinnaston hyväksyminen 70 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavalle Kuhmoisten Verkkoyhtiö Oy:lle Laajakaista kaikille hankkeen rahoittamiseksi 71 Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus Työllisyyskatsaus Ilmoitusasiat Muut asiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Aittolahti Lea Ampuja Ari Hellstén Henna Ikonen Eero Jokinen Mira Jokinen Satu Järvenpää Juha Kankkunen Juha Korppila-Kauppinen Minna Korvenranta Arja Launonen Kari Malin Kimmo Malin Päivi Mattila Veikko Ojala Risto Pohjola Esa Salmi Ulla Sarvala Silmu Simola Ossi Sumioinen Jarkko Tanninen Kati Heusala Anne kunnanjohtaja Luukkanen Sanna hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kummala Arto kehittämisasiamies Virolainen Markus rakennusmestari Ikonen Jorma projektipäällikkö Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Mira Jokinen puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2013 Arja Korvenranta pöytäkirjan tarkastaja Kari Launonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt 64 Kuntalain 54 :n sekä voimassa olevan kunnanvaltuuston työ jär jestyk sen 8 :n mukaisesti on kutsu valtuuston kokoukseen jaettu valtuu te tuil le, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle , jolloin se on myös julkaistu julkisten kuulutusten il moi tustau lul la. Tämä esityslista liitteineen on jaettu Ilmoitus kokouksen ajasta, paikasta ja kokouksesta laadittavan pöytä kir jan yleisestä nähtävänäpidosta on julkaistu Kuhmoisten Sa nomis sa Läsnäolevien lukumäärä todetaan suoritettavassa nimenhuudossa. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että kehittämisasiamies, rakennusmestari ja kau ko läm pö hank keen projektipäällikkö olivat kokouksessa myös läsnä.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kvalt 65 Kuntalain 63 :n mukaan on valtuuston, kunnanhallituksen ja lau takun nan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va litus osoi tuk si neen pidettävä tarkastamisen jälkeen yleisesti näh tä vänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan , että valtuuston pöy tä kir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kahden kullakin kerralla erik seen valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta. Pöytäkirjan tar kasta jat valitaan aakkosjärjestyksessä. Valtuustoryhmät huolehtivat siitä, etteivät valitut tarkastajat ole esteellisiä. Pöytäkirja pidetään yleises ti nähtävänä valtuuston kokousta seuraavana viidentenä työ päivä nä. Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä maa nantai na klo 9-15, jota ennen se on allekirjoitettava ja tar kastet ta va. Ehdotus: Valtuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas tajik si Arja Korvenrannan ja Kari Launosen.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talouskatsaus Khall Valmistelija: hallintojohtaja, puh Taloussihteerin laatima talousarvion toteutuma on eril li senä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee talouskatsauksen tiedokseen. Kvalt 66 Talousarvion toteuma on liitteenä 1. Päätös: Kunnavaltuusto merkitsi talouskatsauksen tiedokseen. Liitteet Liite 1 Talouskatsaus

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha Kokonniementien kevytväylän rakentamiseen Khall Valmistelija: rakennusmestari, puh Kokonniemen kevytväylä on tarkoituksenmukaista rakentaa kau koläm pö ver kon rakentamisen yhteydessä. Kokonniemen kevytväylän ra ken ta mi sen yhteydessä on tarkoituksenmukaista rakentaa myös hu le ve si jär jes tel mää. Talousarviossa 2013 valtuuston sitovuustasolle yleisiin alueisiin ja liiken ne väy liin on varattu investointimäärärahoja Han keluet te los ta puuttuu Kokonniemen kevytväylä. Talousarviossa 2013 val tuus ton sitovuustasolle vesihuoltolaitokseen on varattu in ves tointi mää rä ra ho ja Hankeluettelosta puuttuu hu le ve si jär jes telmän rakentaminen. Kokonniemen kevytväylän suunnittelun yhteydessä tehdyn kus tannus ar vion mukaan varsinaisen kevytväylän rakennustyöt olisivat n , hulevesijärjestelmän osuus olisi noin ja va laistuk sen osuus olisi noin Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja Lautakunta totesi, että rakennusmestari valmistelee asian keskustelun pohjalta ja asia viedään suoraan kun nan hal li tuksen päätettäväksi. Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää teknisen lau ta kun nan esityksen mukaisesti kun nan val tuus tol le investointeihin seu raa via lisämäärärahoja: - Yleiset alueet ja liikenneväylät: Kokonniemen kevytväylän ra ken tami seen Investoinnit vesihuoltolaitokseen: Hulevesijärjestelmän ra ken ta miseen Kvalt 67 Jakelu Kirjanpito Tekninen lautakunta

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha kaukolämpöverkoston investointiin ja käyttötalouteen Tela Valmistelija: rakennusmestari, puh Noin kaksi kolmasosaa kaukolämpöverkon runkolinjasta on ra kennet tu ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2013 loppuun men nessä. Talousarvioon 2013 on varattu investointimääräraha kau ko lämpö ver kon rakentamiseen ja vuodelle 2014 varauduttu :n määrärahatarpeeseen. Kuhmoisten Lämpö Oy:n ja Kuhmoisten kunnan solmiman läm möntoi mi tus so pi muk sen mukaan kaukolämmön toimituksen arvioitu aloit ta mis ajan koh ta on , josta lähtien kunnan tulee ottaa läm pöä vastaan. Kuhmoisten Lämpö Oy:n lämpölaitoksen val mis tumi seen asti kunnan tulee varautua tuottamaan lämpö verkostoon ja sii hen liittyneille kiinteistöille. Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kun nan hal li tuk sel le ja edelleen kunnanvaltuustolle vietäväksi, että vuo del le 2013 talousarvioon varataan kaukolämpöverkon in ves tointiin :n lisämääräraha käytettäväksi rakentamiseen ja :n lisämääräraha vuoden 2013 käyttötalouteen käy tet tä väksi siirrettävän lämpökeskuksen vuokraamiseen kau ko läm pö ver koston rakennusajaksi ja/tai Kuhmoisten Lämpö Oy:n lämpölaitoksen val mis tu mi seen asti. Khall Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lau takun nan esityksen. Kvalt 68 Päätös: Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kun nan hal lituk sen valtuustolle esittämän teknisen lautakunnan esityksen. Jakelu Kirjanpito Tekninen lautakunta

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaukolämpöön liittymisen sopimusmenettely / Palveluhinnaston hyväksyminen Tela Valmistelija: rakennusmestari, puh Hallintosäännön 25 :ssä on määrätty, että rakennusmestari rat kaisee asiat, jotka koskevat vahvistetun taksan mukaisia ja muita liit tymis so pi muk sia. Kaukolämmön runkoverkon rakennustyöt ovat käynnis sä. Rakennusvaiheen yhteydessä on suunniteltu liitettäväksi mah dol li sim man monta kiinteistöä kaukolämmön piiriin. Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kun nanhal li tuk sel le hyväksyttäväksi, että kaukolämpöön liitytään seu raa vasti: 1. Liittyjä hakee tekniselle toimelle osoitetulla hakemus/lausunto kaa vak keel la liittymää. 2. Tekninen toimi arvioi liitymän mahdollisuuden ja laskee liittymän hin nan. Liittyjä esittää suunnitelman hyväksyttäväksi. 3. Liittyjä ja Kuhmoisten kunta tekee liittymissopimuksen, jonka kunnan puolesta allekirjoittaa rakennusmestari. Sopimuksen al le kir joit tami sel la liittymän voi rakentaa. 4. Liittymä tarkastetaan ja kiinteistö liitetään lämmönjakeluun. Samalla tekninen lautakunta ehdottaa kunnahallitukselle hy väk syt täväk si kaukolämpöverkkoon liittymisen sopimusehdot ja pal ve lu hinnas ton (erillinen liite). Khall Kaukolämpöverkkoon liittymisen sopimusehdot on liitteenä 3 ja palve lu hin nas to on liitteenä 4. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kau ko läm pö verkkoon liittymisen sopimusehdot liitteen 3 mukaisina ja esittää pal velu hin nas ton val tuus ton hy väk syt tä väk si. Kvalt 69 Palveluhinnasto on liitteenä 2. Liitteet Liite 2 Palveluhinnasto Jakelu Tekninen lautakunta

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavalle Kuhmoisten Verkkoyhtiö Oy:lle Laajakaista kaikille hankkeen rahoittamiseksi Khall Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Laajakaistahankkeen toteutus on edennyt Keski-Suomessa niin, että ra ken ta mi nen on alkanut osassa kunnista jo vuoden 2012 aikana ja jat ku nut vuonna Kuhmoisten kunnan alueella rakentaminen on aloitettu kesän 2013 aikana. Suunnittelu ja rakentaminen ovat olleet mahdollisia ELY-keskuksen tuen ja Kuhmoisten kunnan etu painot tei ses ti maksaman maksuosuuden turvin (Kuhmoisten kunnan mak su osuus on 8 % kustannuksista, enintään euroa). Keski-Suo men laajakaistahanke toteutetaan erillisen hankeyhtiö Kuuskais tan Valokuituverkot Oy:n kautta. Kuhmoisten kunnan alueella hank keen kokonaiskustannusarvio on noin euroa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kunnan omavelkaista takausta eril li sen kuntakohtaisen perustettavan verkkoyhtiön (jonka kautta han ke toteutetaan) lainoille, joilla hanke osittain rahoitetaan. Kun takoh tai nen verkkoyhtiö mahdollistaa sen, että kunnat takaavat ainoas taan oman kuntansa alueella olevaa verkkoa. Verkko-osuuskunta Kuuskaista on lähestynyt kuntia ( ) ja pyy tä nyt lopullisten takauspäätösten tekemistä mahdollisimman pian. Kuntien päätösten saaminen on tärkeää ra hoi tus ko ko nai suuteen sisältyvien Finnveran ja muiden rahoittajien päätöstenteon kannal ta. Rahoituskokonaisuutta on Verkko-osuuskunta Kuuskaistan toimesta sel vi tet ty koko kuluvan vuoden. Lopullinen rahoituskokonaisuus poik keaa joiltakin osin kunnan aiemmasta periaatepäätöksestä (kunnan val tuus to ). Keskeisin muutos on se, että kunnat ei vät olisi omistajina kuntakohtaisessa verkkoyhtiössä, vaan omis tajuus olisi mahdollista Keski-Suomen hankekuntien laajuisessa Kuuskais tan Valokuituverkko Oy:ssä. Kunnan takaus kohdistuisi kuitenkin al ku pe räi sen päätöksen mukaisesti kuntakohtaiseen verkkoyhtiöön. Kun nan osuus kuntakohtaisen verkkoyhtiön lainojen takauksesta on enim mil lään 50 prosenttia ja euroa. Loput kuntakohtaisen verk ko yh tiön rahoituksesta tulee Kuuskaista Valokuituverkko Oy:ltä, jon ka rahoitusta Finnvera takaa. Lisäksi Kuuskaista Valokuituverkot Oy:llä voi olla muita rahoittajia. Julkisen tuen lainsäädäntö edellyttää, että laajakaistalain (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille vastaan ot ta vien toimijoiden rahoituksen takauksesta tulee periä ns. safe harbour - takaisinmaksu, jotta takausta ei lueta julkiseksi tueksi.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden an ta mi ses ta toisen velasta. Hankkeeseen tarvittavia lainoja ei ole vie lä kilpailutettu tai lopullisesti yksilöity. Siksi valtuuston on syytä val tuut taa kunnanhallitus tarkentamaan takauspäätöksen kohteena ole vien lainojen yksilöinti vastaamaan lopullisia lainoja. Lainojen lopul li nen yksilöinti ei ole takauspäätöksen tekovaiheessa mahdollista, kos ka hankkeen toteutuminen mukaan lukien Finnvera ja sijoittajien mu kaan tu lo on ehtona takaukselle. Erillisenä liitteenä on kuntakohtaiset investointikustannukset ta kauspää tös tä varten. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että val tuus to 1. Päättää myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan kun takoh tai sen verkkoyhtiön enintään euron suuruisille lai noille. Takauksen kohteena oleva laina käytetään kokonaisuudessaan Kuh mois ten valokuituverkon rakentamisen kustannuksiin. Laina-aika on enintään kuusi (6) vuotta. Laina on kertalyhenteinen. Hanke vastaanottaa laajakaistalain (1186/2009) laa ja kais ta ra ken tami sen tukea haja-asutusalueille. Kunnan takausprovisio on ns. safe har bour -maksun mukainen: tällä hetkellä 3,8 % vuodessa ta kauksen piirissä olevalle lainapääomalle. Jos takausprovisiota voidaan pe rus tel lus ti pienentää, voidaan näin tehdä samalle tasolle hankkeen muiden rahoittajien kanssa. Kunnan myöntämän takauksen vastavakuutena on kuntakohtaisen verk ko yh tiön kiinnityskelpoinen omaisuus eli ensisijainen yri tys kiin nitys valokuituverkkoon. Vakuudet määritellä rahoittajien kesken eril lisel lä sopimuksella rahoitus-/takausosuuksien suhteessa. Ko ko naista lou del li sin rahoittaja kilpailutetaan Verkko-osuuskunta Kuuskaistan ja Inspira Oy:n toimesta. Kunnan takaaman rahoituksen ja kuntakohtaisen verkkoyhtiön muun ra hoi tuk sen suhde tulee takauksen voimassaoloaikana säilyttää tasol la, jossa kunnan vastuu on enintään 50 % kunkin ajankohdan koko nais ra hoi tuk ses ta. Mikäli kuntakohtaisen verkkoyhtiön omistuksessa tapahtuu muu toksia takauksen voimassaoloaikana, tulee omistusmuutos hyväksyttää kun nal la. Jos omistusmuutos toteutuu ilman, että kunta hyväksyy sitä, lakkaa takaus olemasta voimassa. Tämä ehto tulee huomioida hank keen rahoitussopimuksessa. Verkko-osuuskunta Kuuskaista sitoutuu siihen, että takaus koh dis tetaan takaajakunnan alueella kuntakohtaiseen verkkoyhtiöön ja

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ta kaus ta käytetään takaajakunnan alueen verkon ra ken ta mis kus tannuk siin samassa suhteessa muun rahoituksen kanssa rakentamisen ede tes sä. Velallisen tulee toimittaa kunnalle vuosittain raportti lii ketoi min nan tilasta. 2. Päättää valtuuttaa muilta osin kunnanhallituksen yksilöimään takaus pää tök sen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovellettavan takaus pro vi sion. 3. Päättää todeta, että takauksen antamisen voidaan katsoa kuu luvan kunnan toimialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suun nit te le maan investointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laa ja kais ta ver kon toteuttaminen parantaa yritysten toi min ta edel lytyk siä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mahdollisuuden toimia kun nas sa. Lisäksi laajakaistaverkon toteutuminen mahdollistaa tehok kaan etätyön tekemisen. 4. Päättää, että kunta ei tässä vaiheessa lähde osakkaaksi laa jakais ta han ket ta toteuttavaan Kuuskaistan Valokuituverkot Oy:öön. Päätös: Keskustelun alussa Esa Pohjola teki kunnanhallitukselle seu raa van vastaehdotuksen: Takausta ei myönnetä. Kuhmoisten kun ta vetäytyy Laajakaista kaikille hankkeesta, koska verkon ra ken ta mi nen on rakennusteknisesti lähes mahdotonta kunnan alueel la. Päätettyään keskustelun, puheenjohtaja totesi, että Esa Pohjo lan vastaehdotusta ei kannatettu ja kunnanjohtajan ehdotus on tullut hyväksytyksi. Esa Pohjola jätti asiaan eriävän mielipiteensä. Kvalt 70 Päätös: Keskustelun alussa Veikko Mattila teki Esa Pohjolan kannat ta ma na pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, jonka mukaan asian käsittelyä tulee siirtää Laajakaista kaikille hankkeen rahoitukseen liittyvien lisäselvitysten laatimista varten. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kan na tet tu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seu raa van äänestystapaesityksen: Äänestys suoritetaan ni men huuto ää nes tyk se nä siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotuksena ole vaa kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kan nat ta vat Veikko Mattilan ehdotusta, äänestävät "EI". Ää nes tys tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemäntoista (17) "JAA"-ään tä (Hellstén, Ikonen, Jokinen Mira, Jokinen Satu, Jär venpää, Kankkunen, Korppila-Kauppinen, Korvenranta, Launonen, Malin Kimmo, Malin Päivi, Ojala, Salmi, Sarvala, Simola, Sumioinen,

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tan ni nen) ja neljä (4) "EI"-ääntä (Aittolahti, Ampuja, Mattila, Poh jola). Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi on tullut kun nanhal li tuk sen ehdotus äänin Liitteet Liite 3 Investointikustannusarviot Jakelu Verkko-osuuskunta Kuuskaista Kirjanpito

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus Khall Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Kuh mois ten kunnan tytäryhteisöt antavat toiminnastaan ja ta lou destaan konserniohjeen kohdan Toiminnan ja talouden ra portoin ti mukaisen osavuosikatsauksen kunnanhallitukselle nel jän nesvuo sit tain sekä kunnanvaltuustolle puolivuosittain. Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus ajalta on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuhmoisten kunnan vuok ra kiin teis töt Oy:n osavuosikatsauksen ajalta val tuus tol le tiedoksi. Kvalt 71 Osavuosikatsaus on liitteenä 4. Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi Kuhmoisten kunnan vuok ra kiinteis töt Oy:n osavuosikatsauksen ajalta tiedokseen. Liitteet Liite 4 Osavuosikatsaus

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Työllisyyskatsaus Khall Valmistelija: työnsuunnittelija, puh Työttömyystilanne Kuhmoisissa on samanlainen kuin koko maassa. Tä mä tarkoittaa, että työttömyys lisääntyi 2013 alkuvuoden aikana. Kuh moi sis sa oli työttöminä työnhakijoina vuoden 2012 lopussa 137 hen ki löä eli 13,7 % työvoimasta, huhtikuun 2013 lopussa työttömiä oli peräti 160 (16,6 %), mutta kesäkuun 2013 lopussa määrä oli laske nut 135 henkilöön, mikä on 14,0 % työvoimasta. Viime vuoden aika na työvoiman määrä pysytteli n henkilössä. Vuoden 2013 al ku vuo den aikana työvoiman kokonaismäärä on laskenut edel lisvuo des ta, ollen kesäkuun lopussa 966 henkilöä. Tämä vaikuttaa oleel li ses ti työttömyysprosentin tämän hetkiseen suuruuteen. Vuoden 2013 aikana muutoksia työllisyystilanteessa ovat olleet paikka kun nal la toimineen suuren yrityksen Kuhmoisten toimipisteen lakkaut ta mi nen ja työvoiman kokonaismäärän lasku. Kuitenkin miesten työt tö myys on vähentynyt ja edellisen vuoden tapaan ns. Kelan sakko mak su lis tal la olevien henkilöiden määrä on jatkanut hidasta las kuaan. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä oli kesäkuun lopussa 56 hen ki löä, mikä on enemmän kuin alkuvuoden aikana keskimäärin. Kuh moi sis sa kolmatta vuotta käynnissä oleva Lape (Laatua pe rin nera ken ta mi seen ja ympäristönhoitoon) -projekti on työllistänyt tänä vuon na 6 henkilöä kuudeksi kuukaudeksi. Työllistetyt ovat kun nos taneet mm. Kuhmolan ulkopintoja, uimalan laiturirakenteita, uusineet Pa pin saa ren sillan ajolankut sekä tehneet monipuolisia pienempiä töi tä taajaman alueella. Kuhmoisten toimintakeskuksessa tapahtui al ku vuon na ohjaajan vaihdos kahdesti ja tämä on oleellisesti vaikeut ta nut työttömien sijoittamista toimenpiteisiin toi min ta kes kukseen. Lisäksi Kuhmoisten työvoimareservi ry on työllistänyt useita hen ki löi tä kirpputorimyymälän ja kylärenkipalvelun parissa. Kuhmoisissa yli 500 päivää passiivisesti työmarkkinatuella eli Kela-lis tal la olleita henkilöitä oli vuoden 2012 lopussa 28 ja kesäkuun 2013 lopussa määrä oli laskenut 21 henkilöön. Tällä hetkellä listalla ei ole lainkaan nuorisotyöttömiä. Kesäkuun loppuun mennessä sakko mak su ja on kertynyt noin euroa, tasaisella kertymällä tämä tar koit tai si suunnilleen euron sakkomaksuja tänä vuonna. Et si vä nuorisotyö on käynnistynyt Kuhmoisissa vähitellen ja toiminta tu lee lisääntymään yhteistyönä Padasjoen kunnan kanssa lokakuun alus ta. Liitteen 5 kaavioita verrattaessa voidaan todeta työttömien määrän suu rim man laskun tapahtuvan kesäaikaan, mikä on valtakunnallinen il miö. Etenkin alle 25-vuotiaita on vähiten työttöminä toukokuusta

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto hei nä kuu hun, mikä johtuu selkeästi kesätyöpaikoista. Miesten ko konais ti lan ne ja yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden määrä on hel pos ti nähtävissä kaavioista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee työllisyysraportin tie dok seen ja esittää raportin edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kvalt 72 Työllisyyskatsaus on liitteenä 5. Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi työllisyysraportin tiedokseen. Liitteet Liite 5 Työllisyyskatsaus

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Ilmoitusasiat Kvalt 73 Kunnanjohtaja kertoi valtuutetuille seuraavista asioista: - talousarvio 2014 ja vuoden 2013 määrärahamuutokset ovat valmis teil la, vuodelle 2014 kustannusten nousuksi rajataan 0 % - hen kilös tö me no jen pakollista kasvua lukuun ottamatta; - kuntarakennelain mukainen selvitys tulee olla valmiina men nes sä, lisäksi valtakunnallisen sote-uudistuksen väliraporttiin se kä kun ta lain kokonaisuudistukseen liittyvät lausunnot tulee laatia lä hi ai koi na; - tiistaina järjestetään valtuustoseminaari kun ta ra ken neuu dis tuk seen liittyen; - seuraava valtuuston kokous pidetään Valtuutettu ja maankäytön ohjaustyöryhmän puheenjohtaja Päivi Ma lin muistutti ja seuraavasta asiasta: - tänä iltana valtuuston kokouksen jälkeen järjestetään maankäytön oh jaus työ ryh män, elinkeinotyöryhmän ja kunnanhallituksen yhteinen se mi naa ri valmisteilla olevaan maankäytön periaateohjelmaan liittyen. Valtuusto merkitsi em. asiat tietoonsa saatetuksi.

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Muut asiat Kvalt 74 Puheenjohtaja totesi, että muita asioita ei ollut.

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Valitusosoitus Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 64-66, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puhelin (vaihde) telekopio sähköposti Kunnallisvalitus pykälät: valitusaika 30 pv Hallintovalitus pykälät: valitusaika 30 pv Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/ Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot