PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA"

Transkriptio

1 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA :00-18:38 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA 63 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 49 LAINANNOSTOVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN 64 VUODELLE RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN PYHÄNNÄN KUNNAN JA RAIMO JA TAPIO HAIKARAN 66 VÄLINEN TONTTIKAUPPA 52 MURTOMÄEN TUULIVOIMAPUISTON 67 OSAYLEISKAAVOITUS, KUNNAN LAUSUNTO YLEISKAAVALUONNOKSESTA KAJAANIN KAUPUNGILLE 53 MURTOMÄEN TUULIVOIMAPUISTON 68 OSAYLEISKAAVOITUS, KUNNAN LAUSUNTO YLEISKAAVALUONNOKSESTA VIEREMÄN KUNNALLE 54 VUODEN 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN 69 VALTIONOSUUDEN TARKISTUS 55 ULKOMAINONTA EDUSKUNTAVAALIT PYHÄNTÄKALENTERIN JULKAISEMINEN HENKILÖSTÖN RAVINTOEDUN ARVO JA 72 ATERIAKORVAUKSET LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ TIEDOKSIANTOASIAT 75

2 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Konola Matti 18:00-18:38 puheenjohtaja Pellikka Sami 18:00-18:38 I varapj. Kotisaari Mirja 18:00-18:38 II varapj Aitto-oja Teemu 18:00-18:38 jäsen Kesti Merja 18:00-18:38 jäsen Korsulainen Terhi 18:00-18:38 jäsen Leiviskä Matti 18:00-18:38 jäsen Pahkala Lauri 18:00-18:38 valtuuston puheenjohtaja Körkkö Kari 18:00-18:38 valt. I varapuheenjoht. Tuuli Tuomas 18:00-18:38 valt. II varapuheenjoht. Nissinen Jouko 18:00-18:38 kunnanjohtaja esittelijänä Luttinen Helvi 18:00-18:38 pöytäkirjanpitäjänä ALLEKIRJOITUKSET Matti Konola Puheenjohtaja Helvi Luttinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Terhi Korsulainen Mirja Kotisaari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Pyhännän kunnantalolla klo hallintosihteeri Helvi Luttinen

3 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanhallitus 47 Kunnanhallitus toteaa, onko kokous kutsuttu koolle hallintosäännön määräysten ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja onko se KL:n 58 :n mu kai ses ti jä sen määrään nähden päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi.

4 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kunnanhallitus 48 Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisesti pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Terhi Korsulainen ja Mirja Kotisaari. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Terhi Korsulainen ja Mirja Kotisaari.

5 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAINANNOSTOVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 49 Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarvion rahoitusosassa on va rau dut tu nostamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuonna Maksuvalmiuden turvaamiseen ja investointien rahoittamiseen on lisäksi va rau dut ta va lyhytaikaisen lainan nostamisella. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen nos tamaan pitkäaikaista lainaa enintään vuonna Lisäksi kun nanhal li tus esittää, että valtuusto myöntää kunnanjohtajalle ly hyt aikai sen lainan nostovaltuuksia vuodelle 2015.

6 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN 4/ /2015 Tekninen lautakunta Teknisessä toimistossa on valmisteltu rakennusvalvontataksan tar kis ta mista. Nykyinen rakennusvalvontataksa on vuodelta Tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi mm. siitä syystä, että nykyinen taksa ei tunne esim. tuulivoimaloiden rakennuslupamaksuja. Lisäksi on tullut tarvetta myös päivittää muutamia taksan kohtia sekä nostaa ny kyi sen rakennusvalvontamaksujen tasoa. Taksa noudattelee hyvin pitkälle entistä taksan tasoa, mutta esim. ra ken nuskoh tai sia valvontamaksuja on korotettu sekä asuinrakentamisen, lii ke ra kenta mi sen ja vapaa-ajanrakentamisen osalta. Kunnanhallitus 50 Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tarkistetut rakennusvalvontamaksut liit teen mukaisena. ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että 3MW tai sitä suu rempien tuulivoimaloiden lupamaksu on 5000 /kpl. Taksaan tehdään myös pie niä tekstitarkennuksia. Hyväksytty taksa liitteenä. Rakennusvalvontataksa liitteenä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle rakennusvalvontataksan vahvistettavaksi teknisen lautakunnan hyväksymässä muodossa. Liitteet Liite 1 RAKENNUSVALVONTATAKSA

7 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PYHÄNNÄN KUNNAN JA RAIMO JA TAPIO HAIKARAN VÄLINEN TONTTIKAUPPA 5/ /2015 Kunnanhallitus 51 Raimo Haikara ja Tapio Haikara ovat jättäneet Pyhännän kunnalle tont ti hake muk sen koskien Pyhännän kunnan omistamalla Ahvenjärven tilalla si jaitse vaa Ahvenjärven käyttösuunnitelman mukaista 2500 m 2 :n suuruista tonttia. Kunnan hallintosäännön 20 :n mukaan kunnanhallitus voi päättää kiinteän omai suu den ostamisesta, myynnistä ja vuokrauksesta kunnanvaltuuston vah vis ta mien perusteiden mukaisesti ja myöntämien määrärahojen puit teissa. Kunnanvaltuusto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt Ahven jär ven käyttösuunnitelman ja sen yhteydessä määritellyn tonttijaon. Samas sa kokouksessa valtuusto on myös vahvistanut tonttien myyntihinnaksi 2 /m 2. Pyhännän kunnan ja Raimo ja Tapio Haikaran välille on laadittu kaup pa kirja, jolla Pyhännän kunta myy Raimo ja Tapio Haikaralle Pyhännän kunnan Aho ky läs sä sijaitsevasta Ahvenjärvi, , tilasta 2500 m2:n suurui sen määräalan 5000,00 :n myyntihinnalla. Kauppakirja, jonka liitteenä tonttikartta, on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää myydä Raimo ja Tapio Haikaralle Pyhännän kunnan Aho ky läs sä sijaitsevasta Ahvenjärvi, , tilasta 2500 m 2 :n suurui sen määräalan 5000,00 :n myyntihinnalla ja hyväksyä tätä kauppaa koske van kauppakirjan liitteen mukaisena. Liitteet Liite 2 PYHÄNNÄN KUNNAN JA RAIMO JA TAPIO HAIKARAN VÄLINEN TONTTIKAUPPAKIRJA

8 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus MURTOMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVOITUS, KUNNAN LAUSUNTO YLEISKAAVALUONNOKSESTA KAJAANIN KAUPUNGILLE Kunnanhallitus 52 Kajaanin kaupungin ja Vieremän kunnan alueille on valmistunut Mur tomäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos. Murtomäen tuulivoimapuiston alue käsittää eteläisen osan Metsähallitus Laa tu maan YVA-menettelyllä tutkitusta tuulivoimapuistohankkeesta. Murto mäen osayleiskaava-alueelle sijoittuu yhteensä 38 voimalaa, joista Ka jaanin kaupungin alueella on 10 voimalaa ja Vieremän kunnan alueella 28 voi ma laa. Yleiskaavaluonnos on asetettu yleisesti nähtäväksi väliseksi ajak si Kajaanin kaupungintalon Infossa, Pohjolankatu 13. Lisäksi aineisto on Ka jaa nin pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15, Otanmäen kir jastos sa, Uunimiehentie 6 sekä internetissä osoitteessa > Ajankoh tais ta>kaa va hank keet>osayleis kaa vat>vi reil lä ole vat Kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pidetään Otanmäen kirjastolla tiistai na klo Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnosta koskevat lausunnot on toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti Kajaanin kau pun gin talon Infoon. Kunnanhallitus päättää antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon. Liitteet Liite 3 MURTOMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVOITUS, KUNNAN LAUSUNTO YLEISKAAVALUONNOKSESTA KAJAANIN KAUPUNGILLE

9 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus MURTOMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVOITUS, KUNNAN LAUSUNTO YLEISKAAVALUONNOKSESTA VIEREMÄN KUNNALLE Kunnanhallitus 53 Vieremän kunnan ja Kajaanin kaupungin alueille on valmistunut Mur tomäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos. Murtomäen tuulivoimapuiston alue käsittää eteläisen osan Metsähallitus Laa tu maan YVA-menettelyllä tutkitusta tuulivoimapuistohankkeesta. Murto mäen osayleiskaava-alueelle sijoittuu yhteensä 38 voimalaa, joista Vie remän kunnan alueella 28 voimalaa ja Kajaanin kaupungin alueella on 10 voima laa. Yleiskaavaluonnos on asetettu yleisesti nähtäväksi väliseksi ajak si Vieremän kunnantalolla, osoite Myllyjärventie 1, Vieremä sekä kunnan verkkosivuilla, osoitteessa >Palvelut >Tekniset pal ve lut >Kaavoitus >Vireillä olevat. Kaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina klo Salahmin koululla, os. Kiuruvedentie 59, SALAHMI. Vieremän kunta pyytää Pyhännän kunnan lausuntoa kaavaluonnoksesta. Lau sun to pyydetään lähettämään kirjallisena viimeistään men nessä Vieremän kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon. Liitteet Liite 4 MURTOMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVOITUS, KUNNAN LAUSUNTO YLEISKAAVALUONNOKSESTA VIEREMÄN KUNNALLE

10 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus VUODEN 2014 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDEN TARKISTUS Kunnanhallitus 54 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen kuntien opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tar kis ta mi ses ta vuodelle Pyhännän kunnan opetus-ja kulttuuritoimen rahoitusosuus laskee Kun nan rahoitusosuus laskee eurosta euroon. Päätökseen on liitetty oikaisuvaatimusosoitus. Päätöksestä voi valittaa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista opetus- ja kult tuu rimi nis te ri öön. Kunnanhallitus merkitsee opetus- ja kulttuuriministeriön val tion osuus päätök sen tiedoksi saaduksi. Päätökseen ei haeta oikaisua.

11 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ULKOMAINONTA EDUSKUNTAVAALIT 2015 Kunnanhallitus 55 Kuntaliiton yleiskirjeen 14/80/2014 mukaan eduskuntavaalien ul ko mai nonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja mää räys val las sa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ulkomainospaikkoja valitessa on otettava huomioon vaalilain säännökset. Vaa li mai nok sia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan ää nes tä jien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaa limai nok set näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin. Kunnanhallitus päättää, että ulkomainonta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa voi daan aloittaa Vaalimainostelineet sijoitetaan torille. Kaikille vaaleissa edustettuina oleville puolueille ja valitsijayhdistyksille va ra taan mainostelineestä kaksi julistepaikkaa molemmin puolin telinettä. Vaalien ulkomainonnasta vastaa henkilöstö- ja talousjohtaja. Tekninen toimis to vastaa vaalimainostelineiden kuljetuksesta ja asennuksesta. Puolueiden on poistettava vaalimainokset vaalien päättymisen jälkeen. Vaalimainospaikat ovat maksuttomia ehdokkaita asettaville puolueille ja va lit si ja yh dis tyk sil le.

12 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PYHÄNTÄKALENTERIN JULKAISEMINEN Kunnanhallitus 56 Pyhäntä-kalenteria on julkaistu vuodesta 2000 alkaen. Kalenterin teemat ovat vaihdelleet vuosittain. Vuoden 2016 kalenterin teemaksi on valittu Tavastkengän tu le va kuvakirja, jolla pohjustetaan tietä kyläkirjan julkaisemiselle. Kalenteri teh dään yhteistyössä Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran ja Pro Pyhäntä ry:n kesken jälkimmäisen vastatessa kalenterin valmistamisesta. Tuotto jae taan puoliksi yhteistyökumppaneiden kesken. Kalenteri julkaistaan Perttulina 2015 ja mukana hankkeessa on 25 py hän täläis tä yritystä ja liikelaitosta Pro Pyhäntä yhdistys esittää, että kunta osallistuisi kalenterihankkeen to teutuk seen tilaamalla kunnan käyttöön 800 kalenteria á 3,00 eli kustannus yh teen sä Kalenterin takakansi varataan kunnan käyttöön kokonaan. Kunnanhallitus päättää, että Pyhännän kunta osallistuu Pro Pyhäntä ry:n vuo den 2016 kalenterihankkeeseen tilaamalla käyttöönsä 800 kpl kalenteria hin taan 3 /kpl. Vastineeksi kunta saa käyttöönsä kalenterin takakannen koko nai suu des saan. Kunnanhallituksen jäsen Matti Leiviskä ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Kunnanhallituksen todettua esteellisyyden Leiviskä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

13 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus HENKILÖSTÖN RAVINTOEDUN ARVO JA ATERIAKORVAUKSET 2015 Kunnanhallitus 57 Verohallinto on tehdyllä päätöksellä tarkistanut vuoden 2015 toi mi tet ta vas sa verotuksessa noudatettavien luontaisetujen las ken ta pe rus teita. Verohallinnon päätöksen10 :n mukaisesti työntekijän ravintoedun arvo on 6,20 ate riaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden vä lit tö mien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vä hin tään 6,20 ja enintään 10,10. Mikäli määrä alittaa 6,20 tai ylittää 10,10, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kus tannus ten ar von li sä ve ron määrää. Päätöksen 12 :n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan lai tok sen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravin to edun raha-arvona pidetään 4,65 ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoi det ta vien ruokailun val von nan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,72 ateriaa kohden. Pyhännän kunnan valmistamien aterioiden arvonlisäveron perusteena pi detään luontoisetuaterioissa välittömien ja välillisten kustannusten määrää. Pal ve lu kes kus Nestorin kustannukset ovat 5,4 /ateria ja Pyhännän koulussa 3,0 /ate ria. Aterian valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden kustannukset jaetaan palau tus- ja vähennyskelpoisiin kustannuksiin aterioiden suhteessa. Pal ve lukes kus Nestorissa palautuskelpoisia kustannuksia on 93,8 % ja vä hen nyskel poi sia 6,2 %. Koululla vähennyskelpoisia kustannuksia on 11,0 % ja palau tus kel poi sia kustannuksia 89,0 %. Esityslistan oheismateriaalina on laskelma kunnan ruoanvalmistuspaikkojen ate rioi den hinnoista vuodelta Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2015 koulun, päiväkodin tai muun vastaa van lai tok sen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ra vin to edun raha-arvona pidetään 4,65 ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoi det ta vien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun ra ha-arvo na pidetään 3,72 ateriaa kohden. Ravintoetuun oikeutetut henkilöt määritellään esimiehen erillisellä pää töksel lä. Ateriakorvauksena laitoksen omalta henkilökunnalta peritään 4,65 /ateria ja muul ta henkilökunnalta 6,20 /ateria. Hinnat sisältävät ar von li sä ve ron.

14 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus

15 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ Kunnanhallitus 58 Lautakuntien ja viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on luettelo esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, ettei se käytä päätöksiin KL:n 51 :n mukaista otto-oikeutta. Liitteet Liite 5 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ KUNNANHALLITUKSELLE

16 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus TIEDOKSIANTOASIAT Kunnanhallitus 59 Kunnanhallitukselle tiedoksi annettavista asioista on luettelo esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Liitteet Liite 6 TIEDOKSIANTOASIAT KUNNANHALLITUKSELLE

17 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PYHÄNNÄN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kunnanhallitus Kokouspvm Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, Pykälät: 47-50, 52-54, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. muukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 51, HallintolainkäyttöL:n 5 :n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 51, Oikaisuvaatimus toimitetaan Pyhännän kunnanhallitukselle Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot: Manuntie 2, Pyhäntä, fax , sp: p Hankintaoikaisu Hankintaoikaisuviranomainen ja -aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun Pykälät Hankintaoikaisu toimitetaan Hankintayksikön yhteystiedot: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisun jättöaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusosoitus Valitusviran-omainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot: Os. Isokatu 4, 3. krs, PL 189, OULU, sähköposti: fax: , puhelin , virka-aika Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, pykälät Valitusaika päivää Muun valitusviranomaisen yhteystiedot:

18 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimuskirjelmässä, hankintaoikaisussa ja valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet - hankintaoikaisussa on käytävä ilmi vaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun hakijan/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan pu he val taa käyt tää hä nen laillinen edusta jansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/hankintaoikaisun/valituksen laati ja na on jo ku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä män nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moi tet ta va posti osoi te ja puhe lin numero, joi hin asiaa kos kevat il moi tukset oi kaisu vaati muksen tekijälle/hankintaoikaisun tekijälle/valittajalle voi daan toi mit taa. Oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on alle kir joi tet ta va oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä/hankintaoikaisu. Oikaisuvaatimukseen/hankintaoikaisuun/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäi se nä tai jäl jen nök se nä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään/hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja/hankintaoikaisun tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mi tet tu vi ran omai selle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä sääde tään. Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat/hankintaoikaisu on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle/hankintayksikölle vii meis tään oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeisenä ennen vi ras ton au ki olo ajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeinen päivä on py hä päi vä, it se näi syys päi vä, vapun päi vä, joulu- tai ju hannus aatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toi mit taa vi ran omai selle en sim mäi senä sen jäl keisenä ar ki päivänä. Asia kirjat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lä het tä jän omalla vas tuulla. Omal la vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää myös postitse tai lähe tin väli tyk sellä. Postiin va lituskir jat on jä tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en nen oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisuajan päätty mistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallainto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Tämä oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjaan. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot