SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 631. 300 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 632"

Transkriptio

1 17/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 299 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Pargas Ax Oy:n vuokrasopimuksen muutos Omavelkainen takaus Turun Seudun Vesi Oy:lle Takaussitoumuksen uusiminen, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy Lausunto apteekkipalveluiden toimivuudesta Paraisten kaupungissa Kirjaston maksut Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat 647 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

2 17/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Fraboni Paola (poistui klo 16:20 309) Hilke Kaija Järvinen Hanna Karlgren Fabian Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Bergman Ted kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja (läsna klo 15:10 lukien) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö (poistui klo 15:50) Öhman Folke kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Östman Katarina lautakuntasihteeri (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Henriksson Carita UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Ordförande/Puheenjohtaja Katarina Östman Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Markku Orell Widar Nyberg on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki Pykälä 303 ja 304 ovat olleet yleisesti nähtävänä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

3 17/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus 299 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 17/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus 300 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Orell ja Widar Nyberg.

5 17/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus 301 Kaupunginhallitus päätti siirtää Pargas Ax Oy:n vuokrasopimuksen muutosta koskevan asian, niin että asia otetaan käsiteltäväksi ennen omavelkaista takausta Turun Seudun Vesi Oy:lle. Esityslista hyväksyttiin.

6 17/ Kaupunginhallitus Pargas Ax Oy:n vuokrasopimuksen muutos 3533/ /2012 Kaupunginhallitus 302 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Paraisten kaupunki ja Pargas Ax Oy neuvottelivat teollisuushallin vuokrauksesta Norrbynharjulla, Teollisuuskatu 16. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen vuokraamisesta Vuokrasopimus allekirjoitettiin alkaen Sopimuksen liitteessä sovittiin maksueristä kolmelletoista vuodelle eteenpäin sisältäen viimeisessä erässä lunastuksen loppuarvon. Kaupunki kunnosti hallin Pargas Ax Oy:n käyttöön eurolla vuonna Kolme ensimmäistä vuotta Pargas Ax Oy on sopimuksen mukaisesti maksanut vuosivuokran euroa. Vuonna 2011 Pargas Ax Oy ilmoitti ensimmäisen lyhennyserän euroa langetessa maksettavaksi, että lyhennyserän maksu aiheuttaa suurta taloudellista painetta. Kaupunginhallitus teki päätöksen uudesta maksuerätaulukosta, jossa maksuun erääntynyt lyhennyserä euroa jaettiin siten, että vuonna 2012 erästä on maksettava euroa ja euroa siirrettiin maksettavaksi viimeisen 13. vuoden erässä. Yhtiö on kolmen (3) ensimmäisen vuoden aikana suorittanut kaupungille sopimuksen mukaista vuokraa 5 %:n korolla ja sen jälkeen yhteisesti sovitulla tavalla korkokannan ollessa sama. Pargas Ax Oy on lähestynyt palvelutoimintoja, kun vuoden 2013 maksuerä yhteensä ,20 euroa on langennut maksettavaksi. Pargas Ax Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli 23,5 % tappiollinen verrattuna vuoteen 2011 ja tilikauden 2012 tulos euroa negatiivinen. Vuonna 2013 liikevaihto on suuruusluokkana euroa ja tulos muodostuu euroa negatiiviseksi. Yrityksen toimialalla on vallinnut kehitys, jonka mukaisesti leipomotuotteiden tuonti on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana nelinkertaiseksi. Tuotteita tuodaan edullisesti suuria määriä, jolloin kotimaisen tuotannon pitää erikoistua tuotteen pakkauksesta sen sisältöön. Kuluttaja ei aina edes ole tiennyt ostavansa ulkomaista alkuperää olevaa tuotetta. Yrityksen tulevaisuuden näkymät ovat nyt kääntyneet positiivisiksi. Pitkäjännitteisen ja analyyttisen kehitystyön sekä markkinoinnin tuloksena tuotteita on saatu keskusliikkeiden valikoimiin. Laite- ja konekantaa on uudistettu, jolloin tuottavuus ja toimitusvarmuus ovat kasvaneet. Tuotteiden pakkauksien ja valmistuksen painoarvoja on korostettu, tuotevalikoimaa laajennettu ja monipuolistettu. Yrityksen investoinnit tulevaan ovat syöneet yrityksen pääomaa. Liikevaihdon odotetaan kasvavan ja vaikuttavan tulokseen positiivisesti. Tulos tulee olemaan voitollinen vuonna Liikevaihto ennakoitujen tilausmäärien perusteella tulee olemaan suuruusluokkaa

7 17/ Kaupunginhallitus euroa. Liite 1 Maksuerätaulukko Työnantajana yhtiö työllistää paikallista työvoimaa keskimäärin henkilöä. Kehittäminen sitoo pääomaa ja yhtiö esittää, että voidaan uudistaa menettely, jolloin yhtiö maksaa korkokustannukset aikaisemman maksuerätaulukon mukaisesti ja lyhennyksen arvona maksetaan euroa. Maksuerätaulukon lyhennyksen arvo on euroa ja erotus euroa siirretään osaksi viimeisen vuoden kustannusta korkotekijän säilyessä täysimääräisenä mukana laskelmassa. Siirretyn lyhennyksen osuuden eräpäivät ovat vuoden 2014 puolella, mutta tulokertymä huomioidaan vuoden 2013 tilinpäätöksessä laskutuksen tositeajankohdan mukaisesti. Palvelutoimintojen vuoden 2013 talousarviossa Pargas Ax Oy:n vuoden 2012 muutos rasittaa vuotta 2013 negatiivisesti euroa talousarvion euroa > toteutuman euroa ollessa euroa. Kauden vuokranmaksukauden tämänhetkinen sopimusarvo on euroa, jolloin talousarvion - toteuman tulokseksi tulisi euroa. Maksuerätaulukon muutoksen jälkeen talousarvion - toteutuman arvoksi jää euroa, joka rasittaa palvelutoimintojen vuoden 2013 tulosta aiheuttaen todennäköisyyden vuoden 2013 budjetin ylitykseen pienemmän tulokertymän perusteella. Ehdotus Tiedoksianto Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityksen euron lyhennyksen maksamisesta korkokustannusten lisäksi vuoden 2014 aikana. Maksuerätaulukon lyhennyskustannuksen ja esitetyn euron erotus suuruudeltaan euroa siirretään osaksi sopimuksen viimeisen vuoden kustannusta. Ehdotus hyväksyttiin. Pargas Ax Oy

8 17/ Kaupunginhallitus Omavelkainen takaus Turun Seudun Vesi Oy:lle 749/ /2013 Kaupunginhallitus 303 Valmistelija Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Kaupunginvaltuusto päätti 8. lokakuuta myöntää Turun Seudun Vesi Oy:lle omavelkaisen takauksen siirtolinjan rakentamiseen tarvittavalle enintään euron suuruiselle rahoitukselle siihen liittyvine korkoineen, muine kuluineen ja rahoituksellisine velvoitteineen. Omavelkainen takaus on päätöksen mukaan voimassa enintään 30 vuotta, mikä aika vastaa lainan juoksuaikaa tai kuntayritystodistusohjelman sopimusaikaa. Kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallituksen päätöksentekoajankohdasta lukien siirtolinjan 30 vuoden poistoajan päättymiseen asti tekemään tarvittavat takausta koskevat päätökset, jotka täsmentävät rahoituksen muodon (kuntayritystodistus, pitkäaikainen laina jne.), rahoittajat, lopulliset summat ja juoksuajan sekä mahdolliset lainaturvat. Kaupunginhallituksen on kuitenkin huomioitava takauksen enimmäismäärä ( euroa) sekä lainan ja muiden rahoitusjärjestelyjen enimmäisjuoksuaika (30 vuotta). Turun Seudun Vesi on yhdessä kaupungin kanssa päättänyt, että rahoitus tapahtuu Kuntarahoituksen kautta toteutettavalla kuntayritystodistusohjelmalla. Rahoitus on hyvin edullinen kaupungille, joka on omistajasopimuksella ja erillisellä sopimuksella sitoutunut vastaamaan ensisijaisesti kaikista rahoituskustannuksista. Mikäli kuntatodistusohjelma muuttuisi rahoituslähteenä epäedulliseksi, kyseeseen voi tulla muu korvaava rahoitus. Kaupunki on näin ollen alustavasti takaajana kuntayritystodistusohjelmassa, jonka enimmäislimiitti on 9 miljoonaa euroa. Ohjelmaa käytetään yksinomaan siirtolinjan rahoittamiseen. Kuntayritystodistusten liikkeeseen lasku rajataan kuitenkin summaan, joka jokaisena uutena liikkeeseenlaskuajankohtana vastaa enintään siirtolinjan jäännösarvoa. Tästä ja kuntatodistusohjelman hallinnasta kaupunki ja TSV tekevät erillisen sopimuksen, kun investointi on tehty ja aktivoitava summa on selvillä, viimeistään Kaupunki tekee nyt sellaisen arvion, että kuntayritystodistusrahoitusta ei suojata koronvaihtosopimuksella tai muilla rahoitusinstrumenteilla. Rahoituksen tai sen osan suojaaminen saattaa kuitenkin tulla kyseeseen myöhempänä ajankohtana. Liite 2 Tiedot kaupungin takaamasta yhtiöstä sekä kaupungin omistus (Kuntarahoitus) Ehdotus Kaupunki myöntää Turun Seudun Vesi Oy:lle omavelkaisen takauksen siirtolinjan rakentamiseen tarvittavalle enintään euron suuruiselle rahoitukselle

9 17/ Kaupunginhallitus siihen liittyvine korkoineen, muine kuluineen ja rahoituksellisine velvoitteineen. Rahoitus tapahtuu kuntayritystodistusten liikkeeseen laskulla ja kaupunki antaa näin ollen takauksen kuntatodistusten liikkeeseenlaskuohjelmalle, jonka enimmäislimiitti on euroa. Ohjelman solmivat Turun Seudun Vesi ja Kuntarahoitus. Ohjelmaa käytetään yksinomaan siirtolinjan rahoittamiseen ja takaussitoumus rajoittuu 30 vuoteen. Asia todetaan välittömästi tarkastetuksi. Ehdotus hyväksyttiin. tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Turun Seudun Vesi Oy, Kuntarahoitus

10 17/ Kaupunginhallitus Takaussitoumuksen uusiminen, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy 952/ /2013 Kaupunginhallitus 304 Valmistelija Talousjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Nauvon kunta myönsi kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti takauksen markan ja markan suuruisille asuntolainoille, jotka Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy otti Valtiokonttorilta. Valtiokonttori pyytää nyt Paraisten kaupungilta täysin uusia takaussitoumuksia lainoille. Jäljellä olevat lainapääomat ovat nyt ,32 euroa ja ,21 euroa, eli yhteensä ,53 euroa. Valtiokonttorille lähetettävän kaupunginvaltuuston päätöksen on oltava oikeaksi todistettu ja lainvoimainen. Valtiokonttori pyytää myös oikeaksi todistettua otetta kaupungin hallintosäännöstä, josta ilmenee allekirjoittajien valtuutus. Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki uusii takaussitoumukset seuraaville lainoille, jotka Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy on ottanut Valtiokonttorilta: Lainan numero , jäljellä oleva pääoma ,21 euroa Lainan numero , jäljellä oleva pääoma ,32 euroa Markku Orell ilmoitti esteellisyydestä; Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja vuokrataloyhtiö on Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n enemmistöosakas, 88 %. Ehdotus hyväksyttiin. tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Valtiokonttori, talousjohtaja, kaupunginlakimies

11 17/ Kaupunginhallitus Lausunto apteekkipalveluiden toimivuudesta Paraisten kaupungissa 910/ /2013 Kaupunginhallitus 305 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Liite 3 Lausunto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on pyytänyt Paraisten kaupungin lausuntoa apteekkipalveluiden toimivuudesta ja lääkkeiden saatavuudesta kaupungissa. Oheismateriaali Ehdotus Fimean lausuntopyyntö Kaupunginhallitus päättää antaa oheistetun lausunnon. Keskustelun kuluessa Widar Nyberg ehdotti, että kaupunki katsoo lausunnossaan Paraisten keskustaan tarvittavan toista apteekkia sekä kaupungin puoltavan yritystoimintaa. Puheenjohtaja totesi, että Widar Nybergin ehdotus ei ollut saanut kannatusta eikä sitä sen vuoksi oteta äänestettäväksi. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päättäneen esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Widar Nyberg ilmoitti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan, perustelu: Tämän päätöksen myötä kaupunki vastustaa palvelujen antamista keskustassa. Nykyisen apteekin muuttaessa pitenee esimerkiksi Parsbyn alueella asuvien vanhusten matka apteekkiin. Tämän takia katson, ettei kaupungin pidä lausunnollaan vaikeuttaa uuden apteekin avaamista kaupungin keskustaan. Tiedoksianto Fimea, sosiaali- ja terveysjohtaja, ylilääkäri

12 17/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kirjaston maksut 783/ /2013 Kulttuurilautakunta Valmistelija Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Esittelijä Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Kirjaston perimiä maksuja ei yhtenäistetty vuoden 2009 kuntaliitoksen yhteydessä, vaan kukin kirjasto säilytti omat maksunsa. Maksut olivat lähes identtisiä Blanka-kirjastojen aikaisemmin tekemän päätöksen johdosta. Ainoa maksu, joka Länsi-Turunmaan kaupungin sisällä oli eri, oli 1 euron varausmaksu, joka maksetaan varattaessa kirja tai muuta aineistoa lainaustiskiltä tai verkosta. Kirjastojen käyttäjät ovat huomanneet tämän, eikä sitä voida pitää asukkaiden yhdenvertaisena kohteluna. Kirjastojen aineistokanta on yhä enemmän alkanut kiertää kirjastojen välillä, ja vuoden 2014 talousarvion tavoitteisiin on kirjattu yhteinen varausjono, mikä merkitsee aineiston vielä tiheämpää kiertoa. Ajatuksena on myös, että kirjastot alkavat pitää yhteisiä hankintakokouksia, jotka mahdollistavat tietyn erikoistumisen ja materiaalin osittaisen jakamisen ja tuovat pidemmän päälle säästöä. Maksu voidaan sen vuoksi poistaa sillä perusteella, että tiiviimpi yhteistyö kirjastojen välillä tuo säästöä hankintoihin. Varausmaksuista saadaan nyt tuloa noin euroa vuodessa. Myöhästymismaksut ovat 50 senttiä/laina/viikko kaikesta muusta aineistosta paitsi DVD- ja VHS-elokuvista, joiden myöhästymismaksu on 2 euroa/laina/viikko. Syynä eroon on se, että kun kirjastoihin alettiin ostaa elokuvia (ensin VHS ja myöhemmin DVD), ne olivat kalliita ja niiden määrä oli pieni. Ajatuksena oli, että korkeampi myöhästymismaksu varmistaisi sen, että elokuvat palautetaan ajoissa niin, että seuraava lainaaja saisi mahdollisuuden lainata niitä. Nykyisellään hinnat ovat laskeneet ja elokuvien tarjonta on suurempi sekä kirjastoissa että muiden kanavien kautta, minkä vuoksi elokuvien korkeampi myöhästymismaksu ei ole perusteltu. Oheismateriaali Ehdotus Kirjaston kaikki maksut Varausmaksu (1 euroa) poistetaan. Elokuvien (DVD ja VHS) myöhästymismaksuksi muutetaan 50 senttiä/laina/viikko. Lasten elokuvien myöhästymismaksu on 0 euroa, kuten myös lasten ja nuorten osaston muun aineiston myöhästymismaksu. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

13 17/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Taloudellisesti tiukkojen aikojen takia kaikkien kuntien on pakko tarkastella talouttaan. Toimintaa on tehostettava ja tuottavuutta parannettava toimivien kunnallisten palvelujen varmistamiseksi jatkossakin. Myös kunnan tuloja on tarkasteltava ja kuntalaisten on maksettava osasta kunnan tuottamia palveluja kuten tähänkin asti. Paraisten kaupunki laatii parhaillaan toimenpideohjelmaa kunnallisen toiminnan turvaamiseksi. Kirjaston maksujen alentaminen kulttuurilautakunnan ehdottamalla tavalla ei tämän vuoksi ole mahdollista. Kirjastolle ja kulttuurilautakunnalle annetaan siitä syystä tehtäväksi tarkastella maksujaan, ottaa huomioon, että kaikkien kuntalaisten on maksettava maksuja yhdenvertaisesti, ja antaa maksuista uusi ehdotus, jonka mukaan kirjaston toiminnasta saatavat kokonaistulot eivät laske. Jos jotakin maksua lasketaan tai se poistetaan kokonaan, tämä on siinä tapauksessa kompensoitava korottamalla jotakin olemassa olevaa maksua tai ottamalla käyttöön uusi maksu. Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen on kuntalaisille ilmainen palvelumuoto, mutta varausmaksuja, myöhästymismaksuja ja muita vastaavia maksuja on tarkistettava osana toimenpideohjelmaa. Oheismateriaali Ehdotus Tiedoksianto Kirjaston kaikki maksut Kaupunginhallitus palauttaa asian kulttuurilautakunnalle käsiteltäväksi uudelleen edellä olevassa tekstissä kuvattujen linjausten mukaisesti. Kirjaston maksujen on uudessa ehdotuksessa yhteensä oltava samalla tasolla kuin vuonna Ehdotus hyväksyttiin. Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta Valmistelija Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh Esittelijä Kirjastopäällikkö Karolina Zilliacus, puh

14 17/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Myöhästymismaksuja peritään vasta toisesta myöhästymisviikosta alkaen, mikä merkitsee sitä, että kirjasto menettää 50 sentin myöhästymismaksun lainaa kohti. Syynä tähän on ollut se, että kirjasto-ohjelmasta puuttuu kalenteri, joka jättäisi myöhästymismaksut huomioimatta niiltä päiviltä, jolloin kirjasto on suljettu. Tällainen kalenteri on saatu ohjelmaan syksyllä 2013, minkä ansiosta myöhästymismaksut tulevat maksettaviksi ensimmäisestä myöhästymispäivästä lukien. Tällainen menettely kompensoi niitä maksuja, jotka jäävät saamatta poistettaessa varausmaksu ja alentamalla DVD/VHS/CD-rom-aineiston myöhästymismaksu 2 eurosta 50 senttiin viikolta. Ehdotus Varausmaksu (1 euroa) poistetaan. Elokuvien (DVD ja VHS) myöhästymismaksuksi muutetaan 50 senttiä/laina/viikko. Lasten elokuvien myöhästymismaksu on 0 euroa, kuten myös lasten ja nuorten osaston muun aineiston myöhästymismaksu. Uudet maksut tulevat voimaan alkaen, jolloin myös myöhästymismaksua ryhdytään perimään ensimmäisestä myöhästymispäivästä lukien. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 306 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Oheismateriaali Ehdotus Kirjaston kaikki maksut Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen kirjaston maksuiksi. Ehdotus hyväksyttiin.

15 17/ Kaupunginhallitus Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Kaupunginhallitus 307 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Seuraavat pöytäkirjat on toimitettu kaupungin hallitukselle: Sosiaali- ja terveyslautakunta, Kulttuurilautakunta, Korppoon lautakunta, Seuraavat viranhaltijapäätökset on toimitettu kaupunginhallituk selle: Kaupunginlakimies: - nro 73/ , jonka mukaan Hembygdsförening Heimdal rf:lle on myönnetty vuoden 2013 kiinteistöveroa vastaava 1 020,30 euron avustus. - nro 74/ koskien Oy Luotsaamo Ab:n anomusta Kajuutan vuokraamisesta (Hyväksytty) - nro 75/ koskien Varsinais-Suomen maanmittaustoimiston anomusta Komentosillan vuokraamisesta (Hyväksytty) Kiinteistöpäällikkö: - nro 39/ , jonka mukaan Pöyry Finland Oy on valittu tukipalveluiden ja valvonnan toimittajaksi. Pöytäkirjat ovat nähtävinä kaupungintalossa. Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedon pöytäkirjoista sekä päättää, että mitään päätöksistä ei ole syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltä väksi. Ehdotus hyväksyttiin.

16 17/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus 308 Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi seuraavat asiakirjat: 1) Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2) Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. 3) Vanhusneuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja. 4) Ympäristölautakunnan pöytäkirja koskien poikkeamishakemusten ratkaisuvallan ja rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaisujen siirtämistä kaavoituspäällikölle. 5) Ympäristölautakunnan pöytäkirja koskien Paraisten kaupungin lausuntoa perusmaksun käyttöönotosta, jätetaksa Ympäristölautakunta päätti esittää lausuntonaan, että Paraisten kaupunki suhtautuu myönteisesti perusmaksun käyttöönottoon, ja ehdottaa, että esitettyjen ehdotusten mukainen perusmaksu otetaan käyttöön vuodesta 2014 lukien. 6) Ympäristölautakunnan pöytäkirja koskien anomusta Iniön yleiskaavan muuttamisesta Iniössä Söderbyn kylässä sijaitsevan tilan Furuskär 6:15 erään alueen osalta. Ympäristölautakunta päätti, että yleiskaavan muuttamiseen voidaan ryhtyä. 7) Ympäristölautakunnan pöytäkirja koskien Annevi Heinosen anomusta Nauvon rantayleiskaavan muuttamisesta Nauvossa Kirjaisten kylässä sijaitsevan tilan Strömas Nytorp 1:199 erään alueen osalta. Ympäristölautakunta päätti, että yleiskaavan muuttamiseen voidaan ryhtyä. 8) Ympäristölautakunnan pöytäkirja koskien Osvald Åbergin anomusta Nauvon rantayleiskaavan muuttamisesta Nauvossa Käldön kylässä sijaitsevan tilan Pantholmsudden 2:28 erään alueen osalta. Ympäristölautakunta päätti, että yleiskaavan muuttamiseen voidaan ryhtyä. 9) Ympäristölautakunnan pöytäkirja koskien aloitetta

17 17/ Kaupunginhallitus asemakaavan muuttamisesta Munkvikin (12) kaupunginosassa kortteleille 10 ja 11 sekä viereisille puisto- ja uimaranta-alueille. Lautakunta totesi, että edellytyksiä maanomistajien aloitteen mukaiselle asemakaavamuutokselle ei ole, ja päätti, että asemakaavamuutokseen ei ryhdytä. 10) Ympäristölautakunnan pöytäkirja koskien Iniön yleiskaavan muuttamista tilalle Granholm 4:12 Kolkon kylässä Iniössä ja Iniön Keistiön osayleiskaavan muuttamista tilan Klemets 4:56 erään alueen osalta Keistiön kylässä Iniössä. Ympäristölautakunta päätti asettaa yleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Ympäristölautakunta esitti kaavan hyväksymistä, ellei kaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana saada lausuntoja tai muistutuksia. 11) Ympäristölautakunnan pöytäkirja koskien rakentamisen erityisten edellytysten ratkaisemista suunnittelutarvealueella tilalle Ingas 1:425 Korpogårdin kylässä Korppoossa. Ympäristölautakunta päätti, että rakennuslupa voidaan myöntää omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi suunnittelutarvealueelle tilalle Ingas 1:425 Korpogårdin kylässä Korppoossa Rainer Arvidssonin hakemuksen mukaisesti. 12) Ympäristölautakunnan pöytäkirja koskien Ari-Pekka Laakson poikkeamishakemusta rakentamista varten Paraisilla Linsorin kylässä sijaitsevalle tilalle Östra Linsor 1:15. Ympäristölautakunta päätti myöntää haetun poikkeamisen vapaa-ajanasunnon laajentamista varten (+76 k-m 2 ) asemapiirroksen mukaisesti. 13) Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaoston pöytäkirja koskien siivouksen työsuoritteen toteutusta. 14) Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaoston pöytäkirja koskien ruokapalvelun työnjohdon organisoinnin jatkamista ja laajentamista ostopalveluna Paraisten alueella. 15) Kulttuurilautakunnan pöytäkirja koskien Tobias Reuterin ym. aloitetta skeittipuiston perustamisesta Paraisille. 16) Tarkastuslautakunnan pöytäkirja , jossa tarkastuslautakunta ilmaisee huolensa kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja korostaa hallituksen talousarviovalmistelun yhteydessä ilmoitetun laajuisen toimenpideohjelman tärkeyttä kaupungin talouden tasapainon ylläpitämiseksi ja heikentyneisiin taloudellisiin lähtökohtiin reagoimiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 17) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston

18 17/ Kaupunginhallitus pidetyn kokouksen pöytäkirja. 18) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Turunmaan osavastuualueen johtokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja. 19) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. 20) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös koskien taksilupien enimmäismäärien vahvistamista Varsinais-Suomen maakunnassa. 21) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. Ehdotus hyväksyttiin.

19 17/ Kaupunginhallitus Ajankohtaiset asiat Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja informoi valtiovarainministeriön ehdotuksesta valtionosuuksien jakamiseksi. - Kaupunginhallituksen jäsen Markku Orell toivoi selvitystä siitä, miten kaupungin tontteja voitaisiin markkinoida tehokkaammin.

20 17/ PARAISTEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal la: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Paraisten kaupunginhallitus, Rantatie 28, Parainen, Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok sisaanti todistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitettava. VALITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomai nen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, Turku, Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista / julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantito distukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviran omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO: Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 27 / on annettu tiedoksi asianosaiselle postitse / 2013 / on luovutettu asianosaiselle / on julkipantu / Vastaanottajan allekirjoitus Otteen oikeaksi todistaa Tiedoksiantaja

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 20/2008 557 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.11.2008 klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 560 230 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot