Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Ari Yrjölä HAKEMUS Ari Yrjölä on aluehallintovirastoon toimittamassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa laiva- ja vierasvenelaiturin rakentamiseen sekä vanhan vierasvenelaiturin ja laivalaiturin pysyttämiseen Lehmonkärjessä Asikkalan kunnan Vähä-Äiniön kylässä. SUUNNITELMA Hankkeen tarkoitus Laiturialue sijaitsee Lehmonkärjen Haavankalliolla Asikkalan kunnan Vähä- Äiniön kylässä. Laiturialue palvelee alueella sijaitsevaa Lehmonkärjen matkailukeskusta sekä muita alueen maatilamatkailukohteita. Lehmonkärjen alueella on 135 hotellitasoista vuodepaikkaa korkeatasoisissa huviloissa sekä kuusi kokoustilaa ja kaksi ravintolaa. Lehmonkärki vuokraa myös veneitä asiakkaille, jotka haluavat itse veneillä Päijänteellä. Lehmonkärjestä on muodostunut myös Kelventeen saarella sijaitsevan Päijänteen kansallispuiston opastuskeskus. Alueella liikennöi kesäaikaan M/S Elbatar kerran viikossa ja M/S Marleena tilauksesta keskimäärin kaksi kertaa viikossa. Lahti-Lehmonkärki -välillä liikennöi myös muita laivoja lähinnä yritysasiakkaiden tilauksesta. Lisäksi alueella käy huviveneitä noin kpl vuorokaudessa. Laiturialueella on kaksi vanhaa laituria, laivalaituri ja vierasvenelaituri. Vanha laivalaituri ei täytä EU:n määräyksiä, joten laivojen rantautuminen on turvallisuusriski. Lisäksi alueella ei ole riittävästi vierasvenepaikkoja. Vireillä olevan uuden kaavan myötä vieras- ja vuokravenepaikkojen tarve kasvaa tulevaisuudessa. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 Uusi laiva- ja vierasvenelaituri on tärkeä investointi alueen liiketoiminnalle ja asiakasturvallisuudelle sekä koko Päijänteen järvimatkailun kehittämiselle. Samalla laiva- ja veneliikennettä pyritään keskittämään alueelle, jolloin siitä aiheutuvat haitat pienenevät. Asikkalan kunta on myöntänyt laiturille toimenpideluvan. Hakemukseen liitettyjen päivättyjen valokuvien mukaan uusi laiva- ja vierasvenelaituri on jo rakennettu. 2 Kaavoitus Maakuntakaavassa hankealue on merkitty matkailua kehittäviin alueisiin. Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava on vahvistettu Hankealue on merkitty loma-asuntojen alueeksi (RA/r). Alueelle on vahvistettu rantakaava ja sen muutos Ranta-asemakaavasta on tehty uusi luonnos Kaavaluonnoksessa alue kuuluu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeseen (RM- 2). Vesialueelle on merkitty venesatama-alue (VL). Koko kaavoitettava alue on luonnonympäristöltään monimuotoinen ja alueella on arvokkaita luontokohteita. Alueen rakentamista on pyritty sovittamaan yhteen alueen luonnonympäristön kanssa. Luonnonsuojelu Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Aurinkovuoren (FI ) ja Päijänteen (FI ) Natura-alueet, jotka sijaitsevat yli 4,5 km:n päässä. Vesistö Päijänne on Suomen toiseksi suurin järvi, jonka pinta-ala on km 2. Järven keskisyvyys on 16,2 m. Päijänne laskee eteläosistaan Kalkkistenkosken kautta Kymijokeen ja edelleen Suomenlahteen. Hankealue sijaitsee Etelä-Päijänteen Vähä-Äiniön lahdella, jonka pituus on noin 8 km ja leveys noin 2 3 km. Lahden alueelle virtaavat Äiniönjoki Joenniemessä ja Kaunionjoki Pätiälänlahdella. Vähä-Äiniön lahdella on 12 saarta ja muutamia luotoja. Vuosina tehtyjen havaintojen mukaan Päijänteen vedenkorkeuden ääri- ja keskiarvot (NN -korkeus-järjestelmässä) ovat vaihdelleet seuraavasti: HW (ylivedenkorkeus) MHW (keskiylivedenkorkeus) MW (keskivedenkorkeus) MNW (keskialivedenkorkeus) NW (alivedenkorkeus) +79,24 m +78,65 m +78,20 m +77,79 m +77,49 m Vähä-Äiniön lahden yleinen ekologinen ja kalataloudellinen tila on hyvä. Hankealueen ranta on kivikkoinen eikä alueella ole vesikasvillisuutta. Vähä-Äiniön lahdella esiintyvistä kaloista runsain on ahven. Myös särki-, lahna- ja haukikannat ovat melko vahvoja. Pienikokoista murokassiikaa tavataan lahden runkoalueen keskiosissa, jossa on sille suotuisia syönnös-

3 ja lisääntymisalueita. Alueelle on istutettu myös kuhaa. Laiturialueen kohdalla tai sen lähistöllä ei ole kalojen lisääntymisalueita tai apajapaikkoja. Vähä-Äiniön lahden eteläosassa rehevät ruovikkorannat ja rantaluhdat muodostavat merkittävän elinympäristön useille vesi- ja rantalinnuille. Hankealueen rannat on kuitenkin pääosin rakennettu, minkä vuoksi alueen merkitys rantalinnuston kannalta ei ole merkittävä. Vähä-Äiniön lahdella on runsaasti vene- ja laivaliikennettä. Virallinen laivaväylä päättyy noin 3 km:n päähän pohjoispuolelle Lehmonkärjestä Maakesken venevalkama-alueelle. Väylää on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa Lehmonkärkeen saakka. Lähimmät venevalkamat ovat Joenniemessä ja Kuoreniemessä. Vähä-Äiniön lahdella ei harjoiteta ammattimaista kalastusta ja troolaaminen on kiellettyä. Vähä-Äiniön lahden rannoilla on paljon vanhaa loma-asutusta. Lähimmät uimarannat ovat Joenniemessä ja Kuoreniemessä. Matkailukeskuksia alueella on Lehmonkärjen lisäksi Pätiälän kiinteistö ja loma Oy. 3 Rakenteet Vesialueen syvyys on 3 12 m, joten aluetta ei tarvitse ruopata uuden laiturin rakentamisen vuoksi. Uusi laiva- ja vierasvenelaituri on rakenteeltaan betoniponttonilaituri, jonka pituus on 30 metriä ja leveys 3,3 metriä. Käyntisillan pituus on 6,0 metriä ja leveys 1,8 metriä. Laiturin toisella puolella on venepuomit ja toisella puolella vapaatila matkustajalaivoille sekä järeämmät poijut metriä laiturista. Uudessa laiturissa vierasvenepaikkoja on maksimissaan 24 kpl. Paikkojen määrää rajoitetaan niinä päivinä, jolloin on laivaliikennettä. Vanha vierasvenelaituri koostuu neljästä peräkkäisestä ponttonilaiturin palasta, joiden pituus on 5,2 metriä ja leveys 2,5 metriä. Laiturin kokonaispituus on 20,8 metriä. Laituri sijoittuu rannan suuntaisesti. Laiturille johtaa kaksi käyntisiltaa, joiden pituus on noin 6 metriä. Venepaikkoja laiturissa on 14 kpl. Lisäksi uuden laiturin vieressä on kallioon tuettu teräsrunkoinen vanha laivalaituri, jonka pituus 4,6 metriä ja leveys 4,2 metriä. Laiturissa on yksi paikka isommalle veneelle. Kiinteistötiedot Laiturit sijoittuvat Päijänteen Lehmonkärkeen kiinteistön Yrjölä RN:o 5:22 rantaan Vähä-Äiniön osakaskunnan hallinnoimalle yhteiselle vesialueelle Yhteisen vesialueen pinta-ala on 2 456,1 ha. Kiinteistön osuus yhteisestä vesialueesta on 0,25, mikä vastaa noin 614,03 ha:n suuruista aluetta. Vähä-Äiniön osakaskunta on antanut suostumuksensa uuden laiturin rakentamiseksi Lehmonkärkeen.

4 4 Hankkeen vaikutukset Hanke ei vaikuta Vähä-Äiniön lahden vedenlaatuun eikä virtausolosuhteisiin. Uuden laiturin rakentamisesta ja sen käytöstä ei aiheudu haittaa vesistölle tai vesiluonnolle. Hankkeen vaikutus maisemaan on pieni, koska alueella on jo laitureita. Lisäksi hanke selkeyttää alueen veneliikennettä ja parantaa sen turvallisuutta. Laiturihanke on Lehmonkärjen matkailukeskuksen ja alueen muiden yritysten kannalta merkittävä sekä taloudellisesti että imagollisesti. Hanke parantaa alueen kilpailukykyä ja mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen mm. järvimatkailuun liittyen. Hanke tukee myös alueen matkailustrategiaa. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Ympäristölupavirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Asikkalan kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET 1) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunut, että Päijänne kuuluu Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalueeseen ja on mukana vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa. Päijänne on ekologiselta tilaltaan hyvässä tilassa. Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteisiin kuuluu se, että hyvässä tilassa olevan vesimuodostuman tila ei saa heiketä. Hanke ei ole ristiriidassa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman eikä Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa. Lupa lupahakemuksen mukaisille toimenpiteille voidaan myöntää normaalein lupaehdoin. 2) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä on todennut, että sataman laajentaminen ja lisääntyvä veneliikenne haittaavat kalastusta sataman läheisyydessä. Toisaalta venepaikkojen keskittäminen vähentää veneilyn haittoja. Satama myös parantaa vapaaajankalastajien vesille pääsyä ja rantautumista sekä luo osaltaan edellytyksiä kalastusmatkailulle. Yleistä kalatalousetua valvovana viranomaisena Hämeen ELY-keskuksen kalatalousryhmä on katsonut, että lupa voidaan myöntää normaalein lupaehdoin.

5 5 HAKIJAN SELITYS Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden antaa kirjallinen selitys viimeistään Hakija on ilmoittanut, ettei anna selitystä asiassa esitettyjen muistutusten ja vaatimusten johdosta. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Ari Yrjölälle luvan jo rakennettujen laiva- ja vierasvenelaiturin sekä vanhan venelaiturin ja vierasvenelaiturin pysyttämiseen Asikkalan kunnan Vähä-Äiniön kylässä sijaitsevan kiinteistön Yrjölä RN:o 5:22 rantaan ja Vähä-Äiniön osakaskunnan yhteiselle vesialueelle RN:o 876:1 hakemuksen ja sen täydennysten mukaisesti. Laitureissa on yhteensä noin 39 venepaikkaa. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja jäljempänä olevia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1) Laitureiden sijainti ilmenee hakemukseen liitetystä päivätystä asemapiirroksesta nro 2011-ARK-1 (MK 1:500). Uuden betoniponttonilaiturin rakenteet ilmenevät päivätystä piirroksesta nro JA03 (MK1:150). Laiturin kokonaispituus on 30 metriä ja leveys 3,3 metriä. Käyntisillan pituus on 6,0 metriä. Vierasvenelaiturin rakenteet ilmenevät päivätystä pääpiirustuksesta nro 2011-LAITURI-1 (MK 1:50). Vierasvenelaiturin pituus on 20,8 m ja leveys 2,5 m. Laivalaiturin pituus on 4,6 m ja leveys 4,2 m. 2) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. 3) Laiturit on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 4) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle. 5) Työt on saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kahden vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa raukeaa. 6) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä laiturin lopullista sijaintia vesialueella osoittava kartta ja mittoja osoittava piirustus.

6 6 Perustelut Pienvenesatama on tärkeä Lehmonkärjen matkailukeskuksen ja alueen muiden yritysten kannalta. Hanke parantaa alueen kilpailukykyä ja mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen. Lisäksi hanke on tarpeen veneliikenteen turvallisuutta ajatellen. Laitureiden rakentaminen ja lisääntyvä veneliikenne saattavat haitata kalastusta alueen läheisyydessä. Venepaikkojen keskittäminen kuitenkin vähentää veneilyn haittoja. Pienvenesatama osaltaan parantaa vapaaajankalastajien vesille pääsyä ja rantautumista sekä luo edellytyksiä kalastusmatkailulle. Laitureiden kohdalla oleva vesialue kuuluu Vähä-Äiniön osakaskunnan omistamaan yhteiseen vesialueeseen RN:o 876:1. Osakaskunta on antanut suostumuksensa hankkeelle. Alue kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Hanke ei vaikuta vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Hankkeesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Lainkohdat Vesilain (264/1961) 2 luvun 6 :n 2 momentti ja 11a sekä 16 luvun 23a Lausunto muistutuksista ja vaatimuksista Aluehallintovirasto on ottanut Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja kalatalousryhmän muistutukset huomioon päätöksestä ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. KÄSITTELYMAKSU euroa Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Hakemuksen vireille tullessa maksuun sovellettiin aluehallintoviraston maksuista annettua valtioneuvoston asetusta (1145/2009), jonka liitteen maksutaulukon mukaan muun vesilain 2 luvun mukaisen hankkeen käsittelystä perittävä maksu on euroa. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Ari Yrjölä

7 7 Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Asikkalan kunta Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat vastuualue (sähköisesti) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousryhmä (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Listan dpoesavi mukaan Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Asikkalan kunnan virallisella ilmoitustaululla.

8 8 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Kristiina Toivila Päivi Jaara Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Kristiina Toivila. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Päivi Jaara. PJ/sv

9 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 81/2012/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2012 ASIA HAKIJA Vesialueen ruoppaaminen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmistelu

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 141/2012/2 Dnro ESAVI/165/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA HAKIJA Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Lohikari Oy HAKEMUS Lohikari

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot