LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Aika: klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva Kauniaisten keskustakorttelia (Kauniaistentie 9) koskevien sopimusten hyväksyminen 161 Tontin (Ullanmäentie 10) luovuttaminen vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon 162 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen 163 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Valtuustoaloite paikkajakotoimikunnan asettamisesta Val av nya förtroendevalda (Vaenerberg) Talouskatsaus heinäkuu Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen Val av nya förtroendevalda (Lindén-Linna) Kuntajohtajapäivät Kaupunginjohtajan viran hakuprosessin käynnistäminen 27

2 PÖYTÄKIRJA 11/ Läsnä: Berg Finn puh.joht. Rintamäki-Ovaska Tiina varapuh.joht. Stenberg Stefan j Ant-Wuorinen Lauri j Hammarberg Johanna j Kivelä Marianne j Sederholm Camilla j Rehn-Kivi Veronica KV:n pj Ala-Reinikka Tapani KV:n I vpj Pesonen Juha KV:n II vpj Widén Torsten Kj Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht Boström Mikael talousjoht Lassila Marko maan.pääll Allekirjoitukset Finn Berg Gun Söderlund puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa , 161, Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Kokouksen järjestäytyminen KH 157 KH - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KH - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) KH 158 Kaupunginhallitukselle on lähetetty edellisen kokouksen jäl keen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden päätöspöytäkirjoja pää töksistä, jotka voi daan kuntalain 51 :n mukaan ottaa kaupunginhallituk sen käsiteltävik si. Ot sik ko luet te lo on esi tyslistan oheismateriaalina. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. KJ: KH merkitsee tiedokseen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden pää tök set ja päättää olla käyt tämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhdyskuntalautakunta Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva / /2015 YLK Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) Kehityskuva on kaavoitusta täydentävä, alueiden käytön ja kehittämisen tuek si laadittava strateginen asiakirja, joka yleispiirteisenä suunnitelmana si joit tuu maankäytön hierarkiassa yleiskaavan rinnalle asemakaavoitusta oh jaa vak si, mutta epäviralliseksi tavoiteohjelmaksi. Kehityskuva on kuvaus aluei den tulevasta maankäytöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja tulevan maan käy tön aiheuttamista muutoksista. Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palvelujen kestävyys ja kehitystarpeet, työpaik ko jen kehitys, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä alue ra ken ne ja mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset trendit. Kauniaisten ensimmäinen kehityskuva hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ( 13). Tuolloin kehityskuvan ajanjaksona olivat vuodet , jolloin se oli ajallisesti yhdenmukainen pääkaupunkiseudun kun tien yhteisen suunnittelun kanssa. Kehityskuvan tavoitteet ja mah dol lisuu det määriteltiin luottamushenkilöistä ja virkamiehistä koostuneessa työryh mäs sä. Muutoin kehityskuva laadittiin virkatyönä. Uuden valtuustokauden alkaessa vuoden 2013 alussa aiempaa ke hi tys kuvaa päivitettiin tavoitteena saada se vastaamaan uuden valtuuston ta voittei ta. palautti asian uudelleen valmisteltavaksi joi den kin kehittämistarpeiden painotusten tarkentamiseksi. Kehityskuvatyö pää tet tiin jatkaa aiempaa käsittelytapaa avoimempana ja aiemmasta poike ten myös yksityisten omistamia maita koskevana sekä ns. vi sio tyyp pi senä Kauniaisten maankäytön kokonaiskuvana. Aiheesta pidettiin yh dys kunta lau ta kun nan ja kaupunginhallituksen kanssa lähetekeskustelu Lisäksi keskeneräisestä kehityskuvatyöstä keskusteltiin yh dyskun ta lau ta kun nan kanssa sekä kaupunginhallituksen kanssa Kehityskuvan ajanjaksona ovat vuodet , jolloin ajanjakso sopeu tuu nykyiseen pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen suunnitteluun. Kau pun gin väestönkasvun tavoitteena on asukasta vuoteen 2020 ja asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tavoite noudattaa pää kaupun ki seu dun yhden prosentin vuosittaista kasvutavoitetta. Kehityskuvalla py ri tään vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen Kauniaisten erityis- ja ominais piir teet huomioiden. Tavoitteena on säilyttää Kauniaisten elin voi maisuus ja hallittu kasvu sekä vaikuttaa positiivisesti Kauniaisten ikä ra ken teeseen ja monipuolistaa asuntotarjontaa. Kehityskohteet painottuvat jo ennes tään tehokkaimmin rakennetuille alueille, asemien vaikutuspiiriin, pääja kokoojakatujen varsille sekä harkitusti ja vähäisessä määrin pien ta lo ra-

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhdyskuntalautakunta YTJ: ken teen reuna-alueille tai sisäosiin. Työn tavoitteena on ollut hyödyntää täy si mää räi ses ti olemassa oleva kunnallistekniikka. Jatkosuunnittelussa on tärkeää, että kussakin aloitettavassa asemakaavan muutoksessa huomioi daan erityisesti rakentamisen sijoittuminen ympäristöönsä sekä luonto-, kulttuurihistorialliset arvot ja virkistysyhteydet. Kaupungin omien tavoitteiden lisäksi Kauniainen on sitoutunut maan käytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen so pi mus kaudel la keskimääräiseen 60 asunnon vuosittaiseen tuotantoon. MAL-vel voittei ta tullaan jatkamaan kuluvan kauden päätyttyä. Kehityskuvalla var mis tetaan myös seudullisten tavoitteiden täyttyminen. Kehityskuvaa on tarkoitus päi vit tää jatkossa n. 5 vuoden välein. Virkatyönä laadittu uusi Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva on liitteenä 1. Lautakunta ehdottaa KH:lle, että KH esittäisi KV:lle liitteenä olevan Kauniais ten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015 hyväksymistä. Päätösehdotus hyväksyttiin. KH Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuvasta pyydettiin asuk kaiden mielipiteitä internetkyselyllä välisenä aikana. Asiasta jä tet tiin kaksi mielipidettä, jotka olivat sävyltään positiivisia ja koskivat osin mah dol li sen tulevan asemakaavan muutoksen sisältöä. Mielipiteet ovat oheis ma te ri aa li na (vain KH:n jäsenille). Yhdyskuntalautakunnan käsittelyn jälkeen kehityskuvaan on tehty tek nisluon tei sia korjauksia sisältöä muuttamatta. KJ: ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kauniais ten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:n.... Jäsen Hammarbergin ehdotus asian jättämisestä pöydälle pe rus teel li sempaa tutustumista varten, hyväksyttiin yksimielisesti. KH 159 Asia jätettiin pöydälle. Liitteenä oleva Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015 ei ole muuttunut KH:n edellisen käsittelyn jälkeen.

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhdyskuntalautakunta KJ: KH ehdottaa, että KV hyväksyy liitteenä olevan Kauniaisten maankäytön ja asu mi sen kehityskuva 2015:n.... Puheenjohtaja Bergin ehdotus, että kehityskuvan sivulla 20 maan käy töl lisen tutkimisen pääasiallista syytä kuvaavan V -kirjaimen selite muutetaan kuu lu maan seuraavasti: ajanmukaisuuden arviointitarve, hyväksyttiin yk simie li ses ti. Jäsen Stenbergin ehdotus kehityskuvan sivulla 22 kohdassa Pohjoinen Suo tie 1-3 sulkuihin lisätään merkintä, että Heikelintien pvk sisältyy hankkee seen, hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja Bergin ehdotus, että kehityskuvan sivulla 23 kohteet Junghan sin ku ja 3 ja Kauniaistentie 10 siirretään luettelossa perättäisiksi, hy väksyt tiin yksimielisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin em. muutoksilla ja korjauksilla.

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhdyskuntalautakunta Kauniaisten keskustakorttelia (Kauniaistentie 9) koskevien sopimusten hyväksyminen 932/ /2014, 53/ /2015 YLK Lisätiedot: kaupunginjohtaja Torsten Widén, puh. (09) yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. (09) maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) Kauniaisten keskusta-alueen korttelin 252 toteuttaminen on viivästynyt mer kit tä väs ti asemakaavan yhteydessä laaditun maankäyttösopimuksen so vi tus ta aikataulusta. Kaupunki on laittanut kaupunginhallituksen (KH) ( 207) päätöksellä lunastustoimituksen vireille alueen haltuun ot ta mi sek si ja toteuttamisen edistämiseksi. Samaan aikaan kaupunki on jat ka nut neuvotteluja hankkeen vapaaehtoisesta käynnistämisestä vaih toeh to na tontin lunastamiselle. Kevään 2015 aikana Kauniaisten kaupunki on saavuttanut neuvottelutuloksen yhdessä Kauniaisten konttoritaloa hallin noi van NCC Rakennus Oy:n sekä Granin kauppakeskuksen omistavan VVT Kiinteistösijoitus Oy:n kanssa toteutusratkaisusta, jolla keskustan viimei nen rakentamatta oleva tontti voidaan saattaa vihdoin valmiiksi. Kaupun gin hal li tus on seurannut ja ohjeistanut asian valmistelua. Neuvottelujen lähtökohtana on ollut alueen asemakaavan ja keskustan kehit tä mis suun ni tel man tärkeimmän tavoitteen toteutuminen: Elinvoimainen kes kus ta, jossa on asuntoja, palveluita ja viihtyisä torialue. Esitettävä ratkai su edellyttää asemakaavasta poikkeamisia, sillä asuminen erotetaan Gra nin kauppakeskukseen integroitavasta liikerakentamisesta. Ratkaisulla vah vis te taan kaupallisten palveluiden toiminnallisuutta ja houkuttelevuutta Kau niais ten keskustan ominainen rakenne säilyttäen. Alueen ra ken ta minen on mahdollista käynnistyä keväällä 2016, mikäli lupaprosessit ja to teutus suun ni tel mat etenevät suunnitellusti. Käytyjen neuvottelujen perusteella kaupunki ja Kauniaisten konttoritalo Oy ovat laatineet ja allekirjoittaneet esisopimuksen määräalan kaupas ta siten, että kaupunki tai kaupungin osoittama perustettava tms. yhtiö os taa asemakaavan mukaisen n m2:n määräalan 2. kaupunginosan kort te lin 252 tontista 1 ja sille kohdistuvan 2100 k-m2:n lii ke ra ken nus oikeu den. Kaupunginhallituksen päätös ko. sopimuksen hyväksymisestä mennessä sekä kaupunginhallituksen mennessä an ta ma puoltava lausunto hankkeen edellyttämästä poik kea mis pää tök sestä ovat ehtoina kaupalle. Muussa tapauksessa liitteenä 1 oleva esi so pimus purkautuu. Lisäksi kaupunki on velvoitettu perumaan tekemänsä lunas tus ha ke muk sen viimeistään yhden kuukauden kuluttua lopullisen määrä alan kiinteistökaupan tekemisestä. Mikäli kaupunki on määräalan ostajana, tulee valtuuston hyväksyä euron lisämäärärahaehdotus kaupan toteuttamiseksi. Asia val mistel laan tarvittaessa valtuustolle erikseen.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhdyskuntalautakunta Em. sopimuksen lisäksi kaupunki ja VVT Property Fund I Ky (VVT Kiin teistö ke hi tyk sen omistama yhtiö) ovat laatineet ja allekirjoittaneet sopi muk sen kiinteistön kehityshankkeesta siten, että VVT hankkii em. esi sopi muk seen perustuvan sopimusalueen omistukseensa ja rakennuttaa sille laa jen nus osan omistamaansa Granin kauppakeskukseen. Sopimukseen liit tyy myös laajennusosan mahdollistava maanvaihto sekä vanhan ja uuden kauppakeskuksen osan yhdistävän galleriakäytävän toteuttamisen mah dol lis ta va käyttöoikeuden luovutus kaupungin ja VVT:n välillä vas tikkeet ta. Kaupunginhallituksen päätös ko. sopimuksen hyväksymisestä mennessä sekä hankkeen edellyttämien lupien myöntäminen mennessä ovat sopimuksen toteutumisen ehtoina. Muussa tapauk ses sa liitteenä 2 oleva sopimus purkautuu. Edellä kuvattu hanke edellyttää asemakaavasta poikkeamisia mm. lii ke tilan vähimmäiskerrosalan vähäisestä alittamisesta, asuin- sekä ko ko nais raken nus oi keu den ja kerrosluvun ylittämisestä kaavan määräämää räys täskor keut ta ylittämättä, torialueelle rakentamisesta sekä arkadin to teu tus velvoit tees ta ja siten rakennusalan ylittämisestä korttelin etelärajalla. Poikkea mi sen päätösvalta on ELY-keskuksella, koska rakennusoikeus yli tetään ja rakentaminen ulotetaan torialueelle. ELYn myönteinen päätös poikkea mi sis ta on em. sopimusten toteutumisen ehtoina. Tarkoituksena on järjestää aiheesta yleinen infotilaisuus poik kea mis päätök seen liittyvän kuulemisen yhteydessä. Sopimuksiin liittyvien aikataulullisten ehtojen vuoksi ehdotetaan, että py kälä tarkistetaan kokouksessa. YTJ: Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että KH hyväksyy liittei nä olevat kaupungin ja Kauniaisten konttoritalo Oy:n välillä allekirjoitetun mää rä alan kaupan esisopimuksen sekä kaupungin ja VVT Kiin teis tö si joitus Oy:n välillä allekirjoitetun sopimuksen kiinteistön kehityshankkeesta. Lopuksi yhdyskuntalautakunta päättää tarkistaa asian aikataulusyistä kokouk ses sa ja esittää, että kaupunginhallitus tarkistaa asian samasta syystä kokouksessaan.... Puheenjohtaja jääväsi itsensä asiassa sekä poistui ko kous huo nees ta pää tök sen teon ajaksi. Varapj Limnell toimi puheenjohtajana tä män py kälän osalla. Esittelijä täydensi kokokouksessa päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: YTJ: Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että KH hyväksyy liittei nä olevat kaupungin ja Kauniaisten konttoritalo Oy:n välillä allekirjoitetun

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhdyskuntalautakunta mää rä alan kaupan esisopimuksen sekä kaupungin ja VVT Kiin teis tö si joitus Oy:n välillä allekirjoitetun sopimuksen kiinteistön kehityshankkeesta eh dol la, että KV myöntää hankkeessa mahdollisesti tarvittavan li sä mää rära han. Lisäksi yhdyskuntalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että KH esit tää KV:lle euron lisämäärärahaa Kauniaisten konttoritalo Oy:ltä ostettavan määräalan hankintaa varten, mikäli määräalan ostajana oli si Kauniaisten kaupunki. Lopuksi yhdyskuntalautakunta päättää tarkistaa asian aikataulusyistä kokouk ses sa ja esittää, että kaupunginhallitus tarkistaa asian samasta syystä kokouksessaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta ehdottaa, että liikerakennusta toteutettaessa sen kat topy sä köin ti alu eel le tulee rakentaa katoksia toisaalta helpottamaan alueen kun nos sa pi toa ja asiointia sekä myös suojaamaan näkymiä. Rampin toimivuuteen on kiinnitettävä huomiota liikennemäärien lisääntyessä. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. KH 160 KJ: KH päättää hyväksyä liit tei nä olevat kaupungin ja Kauniaisten konttoritalo Oy:n välillä allekirjoitetun mää rä alan kaupan esisopimuksen sekä kau pungin ja VVT Kiin teis tö si joi tus Oy:n välillä allekirjoitetun sopimuksen kiin teistön kehityshankkeesta eh dol la, että KV myöntää hankkeessa mahdollisesti tar vit ta van li sä mää rä ra han. Lisäksi KH päättää esit tää KV:lle euron lisämäärärahaa Kau niaisten konttoritalo Oy:ltä ostettavan määräalan hankintaa varten, mikäli määrä alan ostajana oli si Kauniaisten kaupunki. Lopuksi KH päättää aikataulusyistä tarkistaa asian kokouksessaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhdyskuntalautakunta Tontin (Ullanmäentie 10) luovuttaminen vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon 253/ /2015 YLK Lisätiedot: kiinteistöinsinööri Johanna Määttälä, puh Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy kaupungin omistaman asuin ker ros talo ton tin (Ullanmäentie 10) myynti. Talousarviossa tontin hin ta-arvio on euroa. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa Ak 190 osoitettu asuin ker ros ta lo jen korttelialueeksi (AK). Tontin rakennusoikeus on k-m². Rakennusoikeudesta tulee käyttää työ-, harraste- ja/tai liiketilaan vähin tään 300 k-m². Rakennusten suurin sallittu kerrosluku vaihtelee välillä nel jän ja seitsemän välillä (IV-VII). Tontin pinta-ala on 6842 m². (Ote kanta kar tas ta ja asemakaavojen yhdistelmäkartasta on oheis ma te ri aa li na) Tontti asetettiin myyntiin oheismateriaalina olevan myyntiesitteen mu kaises ti. Ilmoitus myytävästä tontista julkaistiin kaupungin internet-sivuilla sekä Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet lehdissä keskiviikkona ja keskiviikkona Lisäksi myytävää tonttia mark ki noitiin sähköpostitse 25 alan toimijalle. Myyntiesite oli nähtävänä kaupungin in ter net-si vuil la. Tontin ostotarjousten viimeinen jättöajankohta oli klo 12:00. Kaupunki varasi itselleen oikeuden hyväksyä tai hy lätä tehdyt tarjoukset. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kaksi tarjousta. Saadut tar joukset ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjouksissa esitetyt tontin kokonaiskauppahinnat olivat: Tarjous1: euroa (564 /k-m²) ja Tarjous2: euroa (550 /k-m²). Tarjouksissa esitettyjen kauppahintojen ja tontin kaavan mukaisen ra kennus oi keu den ( k-m²) perusteella laskettujen kerrosneliömetrihintojen voi daan katsoa vastaavan asuinrakennusoikeuden (AK) käypää arvoa huo mioi den erityisesti tontin sijainti ja rakennusoikeuden suuri määrä. Viime vuosina on ulkopuolisten kiinteistönarvioitsijoiden arviolausunnoissa asuin ra ken nus oi keu den arvo Kauniaisten keskustassa ja sen ym pä ris tössä vaihdellut välillä /k-m². Tarjous1 perustuu oletukseen, että Kauniaisten kaupunki vastaa niistä kus tan nuk sis ta, jotka aiheutuvat mahdollisen pilaantuneen maaperän ja/tai poh ja ve den puhdistamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vi ran omaisten edellyttämään asuinrakentamiselta edellytettävään tasoon. Ympäristönsuojelulain mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maape rän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pi laan tuneen maaperän ja pohjaveden. Jos aiheuttajaa ei saada selville tai täyt tä-

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhdyskuntalautakunta mään puhdistamisvelvollisuuttaan ja jos alueen haltija on antanut suos tumuk sen sa tai hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää pilaantumisesta, on alueen haltija vastuussa maaperän puhdistamisesta. Jollei haltijaa voida velvoittaa maaperän puhdistamiseen, kunnan on selvitettävä maaperän puh dis ta mis tar ve ja puhdistettava maaperä. Kauppakirjaluonnokseen on otettu Tarjous1:n mukainen ehto maaperän ja/tai pohjaveden puhdistamisvelvollisuudesta. Ehto on ym pä ris tön suo je lula kia tiukempi siten, että kaupunki vastaa suhteessa ostajaan mahdollisen pi laan tu neen maaperän ja/tai pohjaveden puhdistamisesta myös siinä tapauk ses sa, että pilaantumisen aiheuttaja saataisiin selville. Kauppakirjaluonnokseen otetusta ehdosta riippumatta kaupunki voi vaatia mah dol li sen pilaantumisen aiheuttanutta tahoa korvaamaan kaupungille puh dis ta mi ses ta aiheutuneet kustannukset, mikäli aiheuttaja saadaan selvil le. Arkistotutkimusten mukaan kaupunki on omistanut tontin alueen vuo des ta 1954 lähtien. Alue on ennen kaupungin omistusta ollut yk si tyisomis tuk ses sa. Molempia tarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä ja molemmilla tarjoajilla voi daan katsoa olevan riittävä tekninen osaaminen sekä riittävät ta lou del liset ja muut resurssit luovutettavan tontin toteuttamiseen. Tontti esitetään myytäväksi liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukai ses ti kokonaiskauppahinnaltaan euron tarjouksen (Tarjous1) teh neel le taholle. Mikäli Tarjous1:n tehnyt taho kieltäytyy kaupanteosta, tont ti esitetään myytäväksi liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mu kaises ti kokonaiskauppahinnaltaan euron tarjouksen (Tarjous2) teh neel le taholle. Kauppakirjaan on sisällytetty myyntiesitteessäkin mainittu ra ken ta mis velvoi te, jonka mukaan tontille tulee rakentaa viiden (5) vuoden kuluessa kaup pa kir jan allekirjoittamisesta asuinrakennuksia, joiden kerrosala on vähin tään 50 % tontin voimassa olevan asemakaavan mukaisen ra ken nus oikeu den määrästä, valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomainen on hy väk sy nyt ne käyttöönotettaviksi. Sopimussakko rakentamisvelvoitteen lai min lyön nis tä on 10 % kauppahinnasta kultakin alkavalta vii väs tys vuo delta. Kauppakirja tulee myyntiesitteessä todetun mukaisesti allekirjoittaa viimeis tään yhden kuukauden kuluttua kaupunginhallituksen päätöksen lainvoi mai suu des ta Lisäksi esitetään, että kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään mahdolliset tar peel li set lisäykset ja tarkennukset kauppakirjaan lukuun ottamatta kauppa hin taa sekä rakentamisvelvoitetta ja siihen liittyvää sopimussakkoa. YTJ: Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kau pungin hal li tus

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhdyskuntalautakunta hyväksyy molemmat tontista saadut tarjoukset, myy tontin kokonaiskauppahinnaltaan euron tarjouksen tehneelle taholle tähän hintaan, myy tontin kokonaiskauppahinnaltaan euron tarjouksen tehneelle taholle tähän hintaan, mikäli ko ko naiskaup pa hin nal taan euron tarjouksen tehnyt taho kiel täytyy kaupanteosta ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdolliset tarpeelliset lisäyk set ja tarkennukset kauppakirjaan lukuun ottamatta kaup pahin taa sekä rakentamisvelvoitetta ja siihen liittyvää sopimussakkoa. Päätösehdotus hyväksyttiin. KH 161 KJ: KH päättää hyväksyä molemmat tontista saadut tarjoukset, myydä tontin kokonaiskauppahinnaltaan eu ron tarjouksen tehneelle taholle tähän hintaan, myydä tontin kokonaiskauppahinnaltaan eu ron tarjouksen tehneelle taholle tähän hintaan, mikäli ko ko naiskaup pa hin nal taan euron tarjouksen tehnyt taho kiel täytyy kaupanteosta ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdolliset tarpeelliset lisäyk set ja tarkennukset kauppakirjaan lukuun ottamatta kaup pahin taa sekä rakentamisvelvoitetta ja siihen liittyvää sopimussakkoa.... Esittelijä teki päätösehdotukseen pykälän tarkastamista koskevan li säyksen. KH päätti hyväksyä molemmat tontista saadut tarjoukset, myydä tontin kokonaiskauppahinnaltaan eu ron tarjouksen tehneelle taholle (YIT Rakennus Oy) tähän hintaan, myydä tontin kokonaiskauppahinnaltaan eu ron tarjouksen tehneelle taholle (Rakennusliike Lapti Oy) tähän hin taan, mikäli kokonaiskauppahinnaltaan euron tar jouksen tehnyt taho kieltäytyy kaupanteosta ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään mahdolliset tarpeelliset lisäyk set ja tarkennukset kauppakirjaan lukuun ottamatta kaup pahin taa sekä rakentamisvelvoitetta ja siihen liittyvää sopimussakkoa. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

14 PÖYTÄKIRJA 11/ K auniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen 231/11.00/2014 KH 162 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt, puh. (09) Valtuuston hyväksymät Kauniaisten kaupungin ensimmäiset ym pä ris tönsuo je lu mää räyk set astuivat voimaan Määräyksiä on tämän jälkeen päivitetty valtuustossa ja muutetut määräykset astuivat voi maan Yhdyskuntalautakunta on (23 ) päättänyt käynnistää Kau niaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittämistyön ja on (121 ) asettanut Kauniaisten kaupungin ym pä ris tön suo je lumää räyk set nähtäville ja pyytänyt ehdotuksesta lausuntoja ja mielipiteitä kun ta lai sil ta, järjestöiltä, naapurikunnilta ja muilta viranomaisilta. Ehdotus on ollut nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin net ti si vuil la Lausuntoja on pyydetty mm. muilta kunnilta sekä viranomaisilta mennessä. Asiassa on jätetty kaksi lausuntoa määräajan kuluessa. Helsingin kau pungin ympäristökeskuksen lausunto on saapunut kaupungille määräajan umpeu dut tua , mutta lausunto tullaan tästä huolimatta ottamaan huomi oon määräysten jatkokäsittelyssä. Kopiot lausunnoista ovat esityslistan oheis ma te ri aa li na 1. Alla lyhyt yhteenveto annetuista kommenteista sekä ympäristötoimen vastaus niihin: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos LUP on huomauttanut vanhoista lakinumeroista (kemikaalilaki) sekä ke mikaa lien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä säädöksistä, joista olisi syytä mai ni ta muuta lainsäädäntöä kuvaavassa luvussa. LUP ilmoittaa myös, että Öljyalan Keskusliiton nimi on nykyisin Öljy- ja biopolttoaineala ry. Päi vite tyis sä ympäristönsuojelumääräyksissä olisi lisätiedoissa myös syytä ottaa huomioon uusi valtioneuvoston voimaan tullut asetus rä jäh teiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta. LUP on lausunnossa todennut, että se on erittäin tyytyväinen siihen, että Kau niais ten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat samankaltaiset Es poon vastaavien määräysten kanssa. Tämä helpottaa heidän valvontaa alu eel la. Ympäristötoimi toteaa, että LUPin antamat kommentit pyritään ottamaan huo mi oon ympäristönsuojelumääräysten jatkokäsittelyssä.

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos katsoo, että ympäristönsuojelumääräyksissä tulisi olla selkeät vel voit teet kiinteistöjen omistajalle huolehtia pihan siisteydestä mm. ra kennus jät teen ja romuajoneuvojen osalta. Poliisilaitos katsoo myös, että ympäristönsuojelumääräyksissä tulisi huomioi da kiinteistöjen osuutta lumen- ja jään poistosta, liukkauden tor jun nasta sekö lumen varastoinnista. Ympäristönsuojelumääräyksen 14 :ssä todetaan, että puutarhajätteen vien ti puistoihin ja muille yleisille alueille on kielletty. Poliisilaitos toteaa, että pykälässä käytetyn sanamuodon ulkopuolelle jäävät muut aineet, kuten hiek ka, sora, multa ja kivet yms. luonnonmateriaali. Määräystä voidaan tulki ta virheellisesti niin, että mainitun aineksen vienti maastoon olisi lu val lista. Poliisilaitos on todennut, että 15 :n mukaan pihalla tapahtuvaa puiden ja ok sien polttaminen olisi kielletty. Poliisilaitos pyytää vielä tarkistamaan pelas tus lai tok sel ta polttamisen sallittavuutta. Ympäristötoimi toteaa, että ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on pai kal li set kaupunkimaiset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ym pä ristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty. Koska ym pä ris tön suo je lu la ki ei ota kantaa kulkuväylien puhtauteen tai kiin teis töjen lumen ja jään käsittelyyn, ei näistä seikoista voida antaa määräyksiä ym pä ris tön suo je lu mää räyk sis sä. Jätteen kuten romuajoneuvojen ym. jättei den säilyttämisestä säädetään jätelaissa, joten suoranaisia jätelain määräyk siä ei voida lisätä ympäristönsuojelumääräyksiin. Pääkaupunkiseudun eri kaupunkien ympäristönsuojelumääräyksissä on täl lä hetkellä yhteneväiset määräykset puutarhajätteen hävittämisestä ja polt ta mi ses ta asemakaava-alueella. Määräys on aikoinaan lisätty pai kal listen pelastuslaitosten ehdotuksesta ja hyväksi todettu yhtenäinen käytäntö ei tällä hetkellä ole syytä muuttaa. 14 :ään voidaan lisätä mainintaa siitä, että suuria määriä luon non ma te riaa lia, kuten hiekkaa, soraa, multaa ja kiveä ei myöskään saa viedä yleisille alueil le. Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin ympäristökeskus on lausunnossaan todennut määräykset pääosin perustelluiksi, mutta kiinnittää kuitenkin huomioita eräisiin seikkoihin. Ympäristökeskus on lausunut laajasti ympäristönsuojelumääräysten eri näisis tä osa-aluista, suurin osa kommenteista ovat kieliasua koskevia seik koja tai koskevat vanhentuneita tietoja tai nimikkeitä. Lausunnossa on myös mai nin taa Kauniaisten tulvavaara-alueiden määritelmän puuttumisesta sekä 21 :n ns. tiedotusvelvollisuudesta ja tiedottamistavasta sekä erinäisten ta pah tu mien meluhaittojen tiedottamisesta. Tämän lisäksi ym pä ris tö keskus on lausunut mm. jätteiden sijoittamisesta maaperään sekä siihen liit tyväs tä ilmoitusvelvollisuudesta.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristötoimi toteaa, että Helsingin ympäristökeskuksen antamat kommen tit pyritään ottamaan huomioon ympäristönsuojelumääräysten jat ko käsit te lys sä. Kaikki tehdyt muutokset verrattuna voimassa oleviin määräyksiin ovat al levii vat tui na ja punaisella merkittyinä esityslistan oheismateriaalina 2 olevas sa muutosehdotuksessa. Osa muutosehdotuksista on ns. lakipykälien muu tok sia, missä vanhan ympäristönsuojelulain pykäliä on päivitetty vastaa maan voimaan astuneen uuden ympäristönsuojelulain py kä länu me roin tia. Jotkut muutokset kohdistuvat kieliasuun, jolloin määräystä ei ole muutettu, mutta tekstiä on yritetty muokata helpommin luettavaksi joko muo toi le mal la tekstiä uudestaan tai niin että osa nykyisten pykälien si sältöä on jaettu erilliseksi, omaksi pykäläksi. Jotkut pykälät ovat myös vaih taneet paikkaa määräysten sisällä. Kauniaisten kaupungin voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset löyty vät kaupungin kotisivuilta osoitteesta df sekä yhdyskuntalautakunnan käsittelyn ( 52) yhteydessä, jol loin lautakunta hyväksyi omalta osaltaan päätösehdotuksen. Ehdotus muutetuiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi on liitteenä. KJ: KH päättää esittää valtuustolle 1. että valtuusto hyväksyy Kauniaisten kaupungin muutetut ym pä ris tönsuo je lu mää räyk set liitteen mukaisesti, 2. että muutetut ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan heti päätök sen saatua lainvoiman, 3. että Kauniaisten yhdyskuntalautakunnalle annetaan oikeus tehdä muutok sia määräysten yhteydessä oleviin suosituksiin ja 4. että Kauniaisten ympäristötoimelle annetaan oikeus tehdä tek nis luontei sia korjauksia ympäristönsuojelumääräyksiin muuttamatta kui tenkaan niiden merkitystä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 211/ /2015 KH 163 Lisätiedot: kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan toukokuun alusta Lain valmis te lun yhteydessä hallinnon ja aluekehityksen (Halke) ministerityöryhmä lin ja si tammikuussa 2014 käynnistettäväksi uudesta kuntalaista erillisen val mis te lun, joka mahdollistaisi sekä suoran pormestarivaalin jär jes tä misen että alueellisen toimielimen valinnan vaalein. Molemmat näistä edel lyttä vät kuntalain ohella myös vaalilain muuttamista. Hallituksen esi tys luonnos on valmisteltu valtiovarainministeriön asettamassa (4/2014) val mis te lutyö ryh mäs sä, jossa oli valtiovarainministeriön lisäksi oikeusministeriön ja Suo men Kuntaliiton edustajia. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia ja vaalilakia siten, että niis sä mahdollistetaan pormestarin ja alueellisen toimielimen valinta suoral la vaalilla. Valtuusto voisi päättää, että pormestari tai alueellisten toi mielin ten jäsenet valitaan kunnassa suorilla vaaleilla. Vaalit toimitettaisiin kun ta vaa lien yhteydessä. Pormestarinvaalilla valitun pormestarin asema, tehtävät ja toimikausi oli sivat lähtökohtaisesti samat kuin valtuuston valitsemalla pormestarilla. Valtuus tol la olisi oikeus erottaa pormestarinvaalilla valittu pormestari mää räenem mis tö pää tök sel lä, jos hän ei nauttisi valtuuston luottamusta. Por mesta rin vaa li voitaisiin toimittaa joko kaksivaiheisena suorana vaalina, tai ellei en sim mäi sel lä kierroksella kukaan ehdokkaista saisi enemmistöä äänistä, toi sen kierroksen sijasta valtuusto voisi valita pormestarin ensimmäisellä kier rok sel la kahdesta eniten ääniä saaneesta ehdokkaasta. Valtuusto päättäisi vaaleilla valittujen alueellisten toimielinten tehtävistä, mää räs tä, aluerajauksesta sekä jäsenten lukumäärästä. Kun nan osa vaaleil la valitut alueelliset toimielimet olisivat muiden alueellisten toimielinten ta paan asemaltaan lautakuntia tai johtokuntia. Lisäksi ehdotetaan säännöksiä äänioikeudesta, vaalikelpoisuudesta, vaa lipii reis tä, ehdokasasettelusta sekä ennakkoäänestyksestä por mes ta rin vaaleis sa ja kunnanosavaaleissa sekä muita vaalien toimittamiseksi tarvittavia sään nök siä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2016 siten, että pormes ta rin vaa li ja kunnanosavaalit ovat kuntien käytettävissä vuoden 2017 kun ta vaa lien yhteydessä. Linkki työryhmän mietintöön: nten+suorat+vaalit.pdf/676faa0b-19b6-464e f1189e34327 Valtiovarainministeriö on pyytänyt antamaan lausuntovastaukset vii meistään sähköisen linkin alla olevalla lomakkeella. Oheismateriaalina on ehdotus kaupungin vastauksiksi.

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Päätösehdotuksen mukaiset vastaukset perustuvat siihen, että kaupunki kat soo, että em. asioita koskevat kuntalain nykyiset säännökset ovat riit täviä ja, että kunnalla tulee olla harkintavalta ja oikeus päättää organisointija toimintatapansa. Kaupunki toteaa edelleen, kuten kuntalain kokonaisuudistuksen yh tey dessä vuonna 2013 valtiovarainministeriön kyselyyn antamassaan lau sun nossa suoran pormestarin vaalin käytöstä, että suorilla vaaleilla valittu pormes ta ri jär jes tel mä on riski demokratialle, joka johtaa vallan keskittymiseen ei kä ole ominaista suomalaiselle demokratialle. Jo kuntalain voimassa olevien säännösten mukaan valtuuston valitsema pormestari voi toimia kunnan hal li tuk sen puheenjohtajana, esittelijänä ja kuntaorganisaation ope ra tiivi sen toiminnan johtajana, mikä johtaa varsin pitkälle menevään vallan kes kit ty mi seen. Jos pormestari asetettaisiin suorilla vaaleilla tämä ase telma vain korostuisi, siitäkin huolimatta, että valtuusto aina on kunnan ylin päät tä vä elin. Se, että vain kahdessa kunnassa on siirrytty por mes ta ri järjes tel mään osoittaa vahvasti tukea järjestelmälle, jossa hallituksen puheen joh ta ja ja kunnan operatiivinen johtaminen halutaan pitää erillään. Täl le näkemykselle on vankat vallanjakoteoreettiset perusteet, näkökulma, jo ka lausunnolla olevasta julkaisusta kokonaan puuttuu. Lausuntoehdotus lähtee siitä, että uuden kuntalain säännökset niin pormes ta ris ta (44 ) kuin alueellisista toimielimistä (36 ) ovat täysin riittävät, ja luon nos tel lut säännökset näin ollen tarpeettomia. KJ: KH päättää antaa valtiovarainministeriölle oheismateriaalin mukaisen lausun non pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hal li tuk sen esitysluonnoksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Valtuustoaloite paikkajakotoimikunnan asettamisesta 225/ /2015, 150/ /2015 KH 164 Lisätiedot: kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) Valt. Miettinen ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esi tetään paikkajakotoimikunnan asettamista valmistelemaan poliittisten ryhmien kesken valtuustokautta koskevia luottamushenkilövalintoja yhteisesti so vit tua pisteytysjärjestelmää käyttäen (oheismateriaali). Luottamushenkilöpaikkojen jako on ennen muuta neuvottelukysymys ja neu vo tel taes sa lähtökohtana tulee olla, että paikat jaetaan suhteellisen vaa lin periaatteilla eri ryhmien valtuustopaikkojen mukaisesti. Valtuustossa edus tet tui na olevien ryhmien koon perusteella voidaan ennakolta laskea, kuin ka monta paikkaa ryhmä tulisi saamaan suhteellisessa vaalissa. Jokaisessa kunnassa on oma käytäntö ja kulttuuri luot ta mus hen ki lö paik kojen täyttämisessä. Yleinen käytäntö kuitenkin on, että valtuuston poliittiset ryh mät neuvottelevat ennakolta paikkojen jaosta ja valtuusto voi neu vot telu tu lok sen perusteella yksimielisesti valita jäsenet ja varajäsenet kunnan toi mi eli miin. Luottamushenkilöiden nimeämistä koskeva viranhaltijavalmistelu on lä hinnä valittavien luottamuselinten kuvausta ja kokoonpanoja tmv. koskevien eri tyis vaa ti mus ten kuvaamista, koska paikkojen jako on siis luonteeltaan puh taas ti poliittinen kysymys ja neuvotteluasia. Näin ollen vi ran hal ti ja valmis te lu ei pääsääntöisesti sisällä nimiehdotuksia ja tämän vuoksi vastuu esim. valittavan vaalikelpoisuudesta on hyvin pitkälle neuvotteluja käyvillä po liit ti sil la ryhmillä ja valtuustolla. Kauniaisissa käytäntönä on ollut, että uuden vaalikauden alussa valittavien luottamushenkilöelinten osalta val tuustol le on ennakolta toimitettu poliittisten ryhmien laatima ehdotus va lin noiksi. Tämä on toiminut ns. pohjaehdotuksena valtuuston käsittelylle. Tällöin mah dol li set epäselvyydet esim. vaalikelpoisuuteen liittyen, johon on usein han ka la ottaa kantaa itse vaalikokouksessa valtuustossa, on voitu ainakin pää asias sa selvittää jo etukäteen. Kuten aloitteessa todetaan Espoossa asetetaan paikkajakotoimikunta, joka valmistelee KH:lle esitystä luottamushenkilövalinnoiksi. Kirkkonummella vas taa vaa toimielintä kutsutaan luottamushenkilötoimikunnaksi. Kun ta lii tolle tehdyn kyselyn mukaan heillä ei ole tarkempaa tietoa ns. paik ka ja ko toimi kun tien asettamisen yleisyydestä kunnissa. Kuntaliiton edustajan kä sityk sen mukaan toimikuntia on lähinnä isoissa kaupungeissa, ei niinkään Kau niais ten kokoisissa kunnissa, joissa asiat voidaan valmistella asian mukai ses ti kevyemmälläkin tavalla. Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupungin hallintosääntöön lisätään kau pun gin hal li tuk sen toimivaltaa koskevaan kohtaan paik ka ja ko toi mi kunnan nimeäminen luottamushenkilövalintoja varten. Kuntalain 17 :n 5 momen tin mukaan (Kuntalaki 410/2015, 30 3 momentti) kunnanhallitus voi

20 PÖYTÄKIRJA 11/ aset taa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten, joten hal lin tosään töön ei ole tarpeen erikseen tätä kirjata. Vastaavalla tavalla on me netel ty KH:n päättäessä vuonna 2012 asettaa toimikaudekseen kau pun ki kuvatoi mi kun nan. Tämä vastaa myös Espoossa sovellettavaa käytäntöä. Edellä mainittu Kauniaisissa aikaisemmin sovellettu menettelytapa, jossa uu den toimikauden alussa poliittisten ryhmien laatima ehdotus luot ta muselin ten valinnoiksi on ennakolta toimitettu valtuustolle, on vi ran hal ti ja valmis te lun kannalta toiminut erittäin hyvin. Kunnan kokoon ja jaettavien luotta mus elin paik ko jen lukumäärään nähden tuntuu ylimitoitetulta byrokratian li sää mi sel tä ottaa käyttöön monimutkaisia vaikeaselkoisia pis tey tys jär jestel miä. Vaalikauden aikana suoritettavat täydennysvaalit ovat yleensä ongel mat to mia siksi, että pois jääneen luottamushenkilön sijaan yleensä va litaan saman puolueen osoittama henkilö. Siihen ei tarvita paik ka ja ko toi mikun taa. KJ: KH päättää ilmoittaa edellä olevan KV:lle vastauksena valt. Miettisen ym. val tuus to aloit tee seen ja esittää, että KV toteaa valtuustoaloitteen loppuun kä si tel lyk si.... Varapuheenjohtaja Rintamäki-Ovaskan ehdotus asian jättämisestä pöy dälle, hyväksyttiin yksimielisesti. Asia jätettiin pöydälle.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 18:00-19:00 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 25 Kokouksen järjestäytyminen 3 26 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot