ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen AIKA kello 9:00-12:07 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan lainan takaus Avustuksen myöntäminen Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnal le Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon 9 henkilöstön riittävyyden ja pätevyyden tarkasta- minen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä 140 Kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja 10 keskushallinnon vastuualueiden päälliköiden vuosilomat Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset 13

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyholm Rolf 9:00-12:07 puheenjohtaja Flinkman Heikki 9:00-12:07 2. varapuheenjohtaja Kiiskinen Kari 9:00-12:07 jäsen Leppänen Pekka 9:00-12:07 jäsen Lindell Leila 9:00-12:07 1. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 9:00-12:07 jäsen Närhi Merja 9:00-12:07 jäsen Piilonen Pentti 9:00-12:07 jäsen Soininen Piia 9:00-12:07 jäsen Tani Jaana 9:00-12:07 jäsen Tiusanen Matti 9:00-12:07 jäsen Tuominen Marke 9:00-12:07 jäsen Uusitalo Pirjo 9:00-12:07 jäsen MUU Kumpu Risto 9:30-12:07 valtuuston puheenjohtaja poissa Salmelin Simo 9:00-12:07 valtuuston 1. varapj. Martins Sirpa 9:00-12:07 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 9:00-12:07 valtuuston 3. varapj. Javanainen Hannu 9:00-12:07 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 9:00-11:25 kaavoituspäällikkö poissa Lemettinen Pertti 9:00-11:25 hallintojohtaja poissa Salonen Jouko 9:00-12:07 rahoitusjohtaja Härtsiä Ville 9:00-11:25 sivistysjohtaja poissa Kolehmainen Raija 9:00-11:25 perusturvajohtaja poissa Kriivarinmäki Arja-Leena 9:00-11:25 henkilöstöpäällikkö poissa Lampi Jukka 9:00-10:40 tekninen isännöitsijä poissa Latvala Jarmo 9:00-11:25 tekninen johtaja poissa Leisimo Hannu 9:00-11:25 insinööri, K-S Kitapa Oy poissa Moisio Marko 9:00-11:25 tilapalvelupäällikkö poissa Ronkainen Vesa 9:00-11:25 kunnossapitopäällikkö poissa Seppänen Mirja 9:00-11:25 pääluottamusmies poissa ALLEKIRJOITUKSET Rolf Nyholm Pertti Lemettinen Jouko Salonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marke Tuominen Pirjo Uusitalo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ NÄHTÄVILLÄ Kaupunginhallitus, julkinen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL 135 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Pöytäkirjan tarkastus KHALL 136 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 7. päivänä toukokuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kir jan pidettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 10. päivänä touko kuu ta 2010 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Marke Tuominen ja Pirjo Uusitalo.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan lainan takaus 166/022005/2008 KHALL Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta rakentaa jatkona Suolahden-Sumiaisten vesi- ja viemärirunkoverkoston rakentumi seen ko. vaikutusalueelle vesi- ja vie märiverkostoa. Verkostot liitty vät Äänekosken kaupungin Suolahden ja Sumiais ten taajamien vesi- ja viemäriverkostoon. Verkosto rakentuu viidestä vaiheesta, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio on syksyn 2007 kustannustason mukaan runsaat 3,5 milj. euroa (alv 0%). Kustan nustaso on tämän jälkeen noussut huomattavasti. Kaivantopituus on 90,7 km ja liittyviä kiinteistöjä on noin 388, joista osa on vapaa-ajan asuntoja. Hankkeen vaiheen I kustannusarvio oli euroa ja liittyjiä 89 kiinteistöä ja pituus 11,6 km. Päivitetyn arvion mukaan pituus on 23,4 km, liittyjiä 118 ja kus tannusarvio euroa (alv 0 %). Vaihe I koostuu runkolinjan läheisyydes sä olevista kiinteistöistä. Hankkeeseen on myönnetty avustusta ja Äänekosken kaupungilta (tekninen lau takunta) ja Keski-Suomen ympäristökeskukselta (molemmilta a 20 % / euroa). Osuuskunta on hakenut hankkeen rahoitukseen lainaa pankkilaitok silta euroa. Osuuskunnan hallitus päättää myöhemmin lai nan ottamisesta. Lainan ta kaisinmaksuajaksi on tarjouspyynnössä esitetty 15 vuotta. Osuuskunnan hallitus pyytää Äänekosken kaupungilta em. lainoitukseen kau pungin omavelkaista takausta. Lisäksi osuuskunta esittää, ettei lainasta vaadita vastuuvakuuksia. Kaupunki on myöntänyt vesiosuuskunnille vastaavissa tapauksissa lainoitukseen takaukset ilman vastavakuuksia. Kaupunki on edellyttänyt, että avustuksen ja/tai takauksen saaneet osuuskunnat valitse vat yhdeksi tilintarkastajakseen kaupun gin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. (valmistelu Jouko Salonen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Suolahden-Sumi-

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ aisten vesi osuuskunnan em. mukaisesti pankkilaitoksesta otettavalle euron suurui sille lainalle kaupungin omavelkaisen takauk sen. Takaus käsittää lainojen pääoman, koron, viivästyskoron, perimisku lut ja ne lai nasopimuksen mukaiset velvoitteet, joista lainanottaja vastaa velkakirjan ja laina sopimuksen mukaisesti. Takaukselta ei vaadita vastuuvakuutta. Kaupunki edellyttää, että osuuskunta valitsee yhdeksi tilintarkastajakseen kau pungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhtei sön. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Ilkka Saarenpää ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn. KHALL 137 Vesiosuuskunta jatkaa hanketta useissa eri vaiheissa Suolahden ja Sumiaisten alueella. Tähän asti on toteutettu hankkeet Sumiaisten tien varressa sekä Vihijärven ja Majalan alueella. Työt jatkuvat seu raavaksi mm. Kalliolahden alueella sekä Ruotinkylällä ja Syvälah ti-lohilahti alueella. Hankkeen arvioitu yhteisarvo on yhteensä 3,5 milj. euroa ja pituus 91 kilometriä. Työt kestävät ainakin vuoden 2013 loppuun saakka. Osuuskunta on hakenut hankkeelle lisää pankkirahoitusta ja hakee nyt kaupungin omavel kaista takausta Nordea Pankilta otettavalle euron suurui selle lainalle. Lainan takaisinmaksuehdot so vitaan lainan noston yh teydessä myöhemmin. Osuuskunta hakee kaupungilta hankkeeseen myös lisäavustusta. Kaupunki on myöntänyt vesiosuuskunnille vastaavissa tapauksissa lainoitukseen takaukset ilman vastavakuuksia. Kaupunki on edellyttänyt, että avustuksen ja/tai takauksen saaneet osuuskunnat valitse vat yhdeksi tilintarkas tajakseen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhtei sön.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Takauksista vesiosuuskunnille ei aiemmin ole vaadittu vastavakuuk sia eikä takausprovisioita. Kaupunginhallitus on hyväksynyt yleisperiaatteen, että ta kauksista voidaan vaa tia 1-5 promillen takausmak su. Maksu on pe ritty mm. Ääneseu dun Energia Oy:lle sekä tiekunnil le myönnetyistä takauksis ta. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan em. mukaisesti Nordea Pankista otettavalle euron suurui selle lainamäärälle kaupungin omavelkaisen takauksen. Takaus käsittää lainojen pääoman, koron, viivästyskoron, perimisku lut ja ne lainasopimuksen mukaiset velvoitteet, joista lainanottaja vastaa velkakirjan ja lainaso pimuksen mukaisesti. Takauksesta ei vaadita vastuuvakuutta. Kaupunki edellyttää, että osuuskunta edelleen valitsee yhdeksi tilintarkastajakseen kaupun gin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Takauksesta peritään 2 promillen takausmaksu.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Avustuksen myöntäminen Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnalle KHALL 138 Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta jatkaa vesi- ja vie märihuollon rakentamista useissa eri vaiheissa Suolahden ja Su miaisten alueel la. Tähän asti on toteutettu hankkeet Sumiaistentien varressa sekä Vihijärven ja Majalan alueella. Työt jatkuvat seuraa vaksi mm. Kalliolahden alueella sekä Ruotinkylällä ja Syvälahti-Lohi lahti alueella. Hankkeen arvioitu yhteisarvo on yhteensä 3,5 milj. eu roa ja pituus 91 kilometriä. Työt kestävät ainakin vuoden 2013 lop puun saakka. Kaupunginjohtajan ehdotus: Osuuskunta on hakenut hankkeelle lisää pankkirahoitusta ja hakee nyt lainalle kaupungin omavelkaista takausta sekä 20 %:n avustus ta. Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt osuuskunnalle hankkeeseen euron, enintään 20 %:n avustuksen. Kaupunki on myöntänyt vesiosuuskunnille vastaavissa tapauksissa 20 %:n avustuksen. Kaupunki on edellyttänyt, että avustuksen ja/tai takauksen saaneet osuuskunnat valitsevat yhdeksi tilintarkastajak seen kaupungin käyttämän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Kaupunki on myöntänyt osuuskunnalle aiempiin vaiheisiin avustusta vuonna euroa ja vuonna euroa. Vuoden 2010 talousarviossa on vesihuolto-osuuskuntien avustami seen varattu euron määräraha. Vuonna 2009 avustusta maksettiin yhteensä euroa määrärahavarauksen ollessa euroa. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Kaupunginhallitus päättää myöntää Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnalle avustusta euroa, kuitenkin enintään 20 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja pätevyyden tarkastaminen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteen tiedokseen ja lähetti sen jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. KHALL 139 Valtuustoaloite jaetaan esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä perusturvalautakunnan ja opetuslautakunnan lau sun not. Liite nro 1 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Neuvola ja kouluterveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja pätevyyden tarkastaminen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja keskushallinnon vastuualueiden päälliköiden vuosilomat 2010 KHALL 140 Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja keskushallinnon vastuualueiden päälliköt pitävät lomanmääräymisvuo delta ansaitsemiaan vuosilomia seuraavasti: Nimi ja lomaoikeus Lomakaudella pidettävä loma Lomak. ulkopuolel la Hannu Javanai nen(38) 14.5., (20) 18 Heli Orenius ( ) (20) Pertti Lemettinen (38) , (24) 14 Jouko Salonen ( ) (34) Raija Kolehmainen (38 + 9) 14.5., (21) Ville Härtsiä (38) (24) 14 Jarmo Latvala (38 + 4) , (26) Olli Kinnunen (38) , (38) Arja-Leena Kriivarinmäki ( ) (20) Puheenjohtajan ehdotus: Mirja Seppänen (38) , (29) 9 Hannu Javanainen ja Heli Orenius lomittavat toisiaan. Arja-Leena Kriivarinmäki ja Pertti Lemettinen lomittavat toisiaan. Jouko Salosen sijaisena toimii talouspäällikkö Tuomo Hakala. Olli Kinnusen sijaise na toimii tonttipäällikkö Petri Konttimäki. Jarmo Latvalan sijaisena toimii tilapalvelupäällikkö Marko Moisio. Ville Härtsiän sijaisena toimii vapaa-aikatoimenjohtaja Markku Auvinen ja opetuspalvelujen osalta Heikki Moilanen. Raija Kolehmaisen sijaisena toimii talouspäällikkö An ja Män nis tö. Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan vuosiloman ja merkit see tiedokseen apulaiskaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja keskushallinnon vastuualueiden päälliköiden vuosilomat.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Ilmoitusasiat KHALL Kaupunginjohtaja Hannu Javanainen osallistuu verkostokaupunkijohtajien matkaan Oslossa Matkalla tutustutaan Nor jan ajankohtaisiin kunta-alan rakennemuutoksiin ja toimintamalleihin. Matka rahoitetaan Keski-Suomen KOKO-ohjelmasta. Puheenjohtajan ehdotus: 2. Äänekoskella oli maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita 1385 ja työttömyysaste 15,0 %. Helmikuun lopun tilanteeseen verrattuna työttömien määrä oli vähentynyt 66 henkilöllä eli 4,5 %:lla. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella työttömien määrä oli vähentynyt vastaavana ajankohtana 3,7 %. 3. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ehdollisesti varannut Äänekosken kaupungille kehitysvammaisten palvelutalo Metsätähdelle, vuokratalo nro 2, euroa erityisryhmien asuntoolojen parantamiseen tarkoitetun avustuksen myöntämiseen ja euroa vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen. Ehdollinen varaus perustuu hakemukseen, jossa hankkeen laajuu deksi on esitetty 16 asuntoa, pinta-alaksi 399,2 m 2, palvelutiloiksi 470,8 m 2 sekä hankinta-arvoksi euroa. Varaus raukeaa ilman eri päätöstä, ellei kaikkia kustannusten hyväksymiseen tarvittavia asiakirjoja ole toimitettu ARA:aan mennessä. Hyväksytään kaupunginjohtajan virkamatka Osloon ja merkitään muut asiat tiedoksi.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Lautakuntien pöytäkirjat KHALL 142 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lauta kuntien pöytäkirjajäljennökset: Kaupunginjohtajan ehdotus: Opetuslautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainitussa kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan päätökset KHALL 143 Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunginjohtajan päätökset ajalta Puheenjohtajan ehdotus: avustukset 1 Avustuksen myöntäminen Äänekoski Jazz ry:lle Keitelejazz -tapahtuman järjestelyihin vuonna 2010 vuosilomapäätös 35 Johtoryhmän jäsenten vuosilomat 2010 Ei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupungin hal lituksen käsiteltäväksi.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Äänekosken kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöön panoa. Pykälät: , 139, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 138, 140 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Äänekosken kaupunginhallitukselle, osoite Hallintokatu 4, PL 24, ÄÄNE KOS KI 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: 138, 140 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Äänekosken kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Hallintovalitus, pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen valitusaika alkaa antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen mer kittynä aikana. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen omi naisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu ylei sesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusaika päivää ( julkipanopäätöksen antopäivä on) Valitusaika päivää Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitetta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puo lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luetta va. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa Äänekosken kaupunginhallitus Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut () Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen () Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus () Muulla tavoin, miten Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kaupunginhallitus AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 10.12.2009 kello 15:00-17:00 PAIKKA kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kuntayhtymän hallitus 21.11.2013 AIKA 21.11.2013 klo 13:00-14:45 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 05.09.2014 AIKA 05.09.2014 klo 13:00-14:09 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot