1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s."

Transkriptio

1 1/2006 Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9 Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12 Suomen energiatalous vuonna 2005 s. 23

2 Sisältö Energia-alalla tapahtuu Vuoden ensimmäisen uutisosion aiheita ovat yrityksille myönnetyt vuoden 2006 päästökauppaoikeudet, turvevoimalaitoksia koskeva juuri valmistunut turvelauhteen syöttötariffiselvitys sekä sähkön jakeluhäiriö-, hinta- ja tuotantoasiat. Työryhmä suosittelee lakisääteiseen velvoitteeseen perustuvaa biopolttoaineiden käyttöönottoa Energia-alan kevään puhutuin teema, liikenteen biopolttoaineet, olivat keskiössä helmikuun lopulla ilmestyneessä selvityksessä. Työryhmä ehdottaa käyttövelvoitetta kaikille biopolttoaineita myyville yrityksille, mutta jättää kysymyksen kotimaisen tuotannon mahdollisuuksista avoimeksi. Ydinenergia-alan asiantuntijoiden riittävyys väestön ikääntyessä Tulevaisuuden ydinenergia-alan asiantuntijoiden määrää uhkaa romahdus. Uusien ydinvoima-asiantuntijoiden rekrytointi on entistä kiivaampaa ja vanhat ydinasiantuntijat ovat avainroolissa tietotaidon levittämisessä. Uusia julkaisuja s. 27 Tilastoja s. 30 JULKAISIJA Kauppa- ja teollisuusministeriö energiaosasto Aleksanterinkatu 4 (PL 32) VALTIONEUVOSTO Puh. (09) Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Internetissä ilmestyvät pdf-versio, englanninkielinen tiivistelmä sekä suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset taulukot. TOIMITUS Päätoimittaja ylijohtaja Taisto Turunen Toimituspäällikkö Jorma Aurela Toimitussihteeri Lea Kurki Tilastot Saku Slioor/Tilastokeskus Puh. (09) TAITTO Mainostoimisto Grafex, Joensuu PAINO Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2006 KANNEN KUVA futureimagebank

3 Energia-alalla tapahtuu Energia- ja ilmastostrategian käsittely jatkuu eduskunnassa Valtioneuvoston eduskunnalle selontekona antaman energia- ja ilmastostrategian käsittely jatkuu eduskunnassa. Eduskunnan täysistunto päätti lähettää selonteon talousvaliokuntaan mietinnön laatimista varten. Talousvaliokunnalle lausunnon tulevat antamaan valtiovarainvaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta sekä ympäristövaliokunta. Valiokunnat ovat aloittaneet selonteon käsittelyn ja asiantuntijakuulemiset helmikuun puolivälissä. Talousvaliokunnan tavoitteena on antaa mietintönsä viimeistään touko-kesäkuun vaihteessa. Eduskunta antaa mietinnön pohjalta vastauksensa valtioneuvoston selontekoon. Vastauksesta ilmenee eduskunnan kanta strategiassa esitettyihin linjauksiin. Keskustelutilaisuus sähkömarkkinoista kauppa- ja teollisuusministeriössä Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen järjesti keskustelutilaisuuden sähkömarkkinoista. Paikalla oli viranomaisten, tutkimuslaitosten, sähkön tuottajien ja myyjien, verkkoyhtiöiden, sähkön käyttäjien sekä polttoainetoimittajien edustajia. Keskustelu oli vilkasta ja markkinoiden toiminnasta esitettiin vastakkaisiakin näkemyksiä. Keskustelussa nousivat päällimmäisinä esille sähkön toimitusvarmuuteen ja päästökaupan hintavaikutuksiin liittyvät kysymykset. Ministeri Pekkarinen painotti, että nykyinen yhteiskunta on niin riippuvainen sähköstä, että sähkön toimitusvarmuudelle on asetettava entistä tiukempia vaatimuksia. Ministeri toivoi toimialan pohtivan keinoja riittävän kapasiteetin ylläpitämiseksi. Päästökaupan windfall-voittojen osalta ministeri ilmoitti, että hallituksessa selvitetään malleja, joilla tuottajien saamia windfall-voittoja voitaisiin leikata. Aiheeseen palataan seurantapalaverissa Tiedustelut Taisto Turunen, puh. (09) Petteri Kuuva, puh. (09) Tiedustelut Petteri Kuuva, puh. (09) Timo Ritonummi, puh. (09) Energiakatsaus 1/2006 1

4 Päästökaupassa annettu uusia jakopäätöksiä Valtioneuvosto on helmikuun aikana antanut kaikkiaan kaksikymmentä uutta laitoskohtaista päästöoikeuksien jakopäätöstä. Päätöksistä kahdeksan koskee tehdyssä isojaossa mukana olleita laitoksia, joiden osalta jakopäätös on käsitelty uudelleen. Loput kaksitoista kohdistuvat niin kutsuttuihin uusiin osallistujiin, joille valtioneuvosto on myöntänyt päästökauppakaudelle päästöoikeuksia uusille osallistujille tarkoitetusta päästöoikeusvarauksesta. Valtioneuvoston uudelleen käsittelemiin tapauksiin lukeutuu kaksi Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) osittain hyväksymää valitusta, jotka Äänevoima Oy ja Keravan Energia Oy tekivät valtioneuvoston joulukuussa 2004 antamasta myöntämispäätöksestä. Oikeus hyväksyi valitukset siltä osin, kun ne koskivat Keravan Energia Oy:n neljää laitoskohtaista kohtuullistamisratkaisua ja Äänevoima Oy:n omistaman laitoksen jakokriteereissä käytettäviä laitostietoja. Oikeus palautti jakopäätöksen hyväksymiltään osin takaisin valtioneuvostolle, joka antoi asiassa uudet laitoskohtaiset päätökset. Valtioneuvosto korjasi päätöksillään jakopäätökseen sisältyneet Äänevoima Oy:n ja Keravan Energia Oy:n laitoskohtaisten myöntämispäätösten virheet ja puutteellisuudet, minkä seurauksena Äänevoima Oy:n laitos sai jonkin verran lisää päästöoikeuksia. Mainitulla päätöksellä ei kuitenkaan ole vaikutusta muille laitoksille joulukuun 2004 päätöksessä myönnettyihin päästöoikeuksiin. Korkein hallinto-oikeus on valituksista antamissaan päätöksissä todennut, että valtioneuvoston päätös on lainvoimainen kaikkien niiden laitosten osalta, joiden päästöoikeuksista ei ole valitettu KHO:lle tai joiden osalta KHO ei ole valituksen johdosta muuttanut valtioneuvoston päätöstä. Tuomioistuimen linjaus tarkoittaa muun muassa sitä, että muille laitoksille myönnettyjä päästöoikeuksia ei voi muuttaa ja päästöoikeuslaskelmissa käytetty sovituskerroin pysyy ennallaan. Valtioneuvosto antoi kaksitoista uutta osallistujaa koskevaa jakopäätöstä. Päästöoikeudet myönnettiin laitoksille, joista neljän laitoksen päätoimiala on kaukolämmöntuotanto, viiden teollisuuden energiantuotanto, yhden massan ja paperin valmistus, yhden massan valmistus ja yhden tiilien valmistus. Päästöoikeuksia myönnettiin yhteensä hiilidioksiditonnia, mikä vastaa 18,2 prosenttia uusille osallistujille varatusta 2,5 miljoonan CO 2 -päästöoikeuskiintiöstä. Tämän jälkeen uusille osallistujille varatusta osuudesta on käytetty 52,5 prosenttia eli hiilidioksiditonnia vastaava määrä päästöoikeuksia. Kaikkiaan uusien osallistujien varaukseen jää nyt tehtävien päätösten jälkeen päästöoikeuksia yhteensä hiilidioksiditonnia. Määrä vastaa 47,5 prosenttia uusille osallistujille varatusta kokonaispäästöoikeusmäärästä. Tiedustelut Helena Kantola, puh. (09) Turvelauhteen syöttötariffiselvitys valmistunut Maaliskuussa ilmestyneen selvityksen tavoitteena oli tarkastella turvevoimalaitoksia koskevaa rajattua sähkön syöttötariffijärjestelmää. Tarkasteltaviksi laitoksiksi hyväksyttiin selvityksessä sellaiset suuret turvevoimalaitokset, jotka ennen EU-laajuisen päästökaupan käyttöönottoa tuottivat lauhdesähköä edullisemmin kuin vastaavat kivihiiltä tai maakaasua käyttävät laitokset. Tällaisten turvevoimalaitosten lauhdesähköteho on yhteensä noin 500 MW, ja niiden käyttö on järjestelmässä tarkoitus varmistaa siten, että ne tuottaisivat sähköä en- 2 Energiakatsaus 1/2006

5 nen tuontipolttoaineita käyttäviä lauhdutusvoimalaitoksia. Lisäksi syöttötariffijärjestelmä olisi määräaikainen vuosina Selvityksen taustalla tarkasteltiin Irlannin turvesähköä koskevaa syöttötariffijärjestelmää sekä Saksassa ja Itävallassa käytettäviä, uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön syöttötariffijärjestelmiä. Lisäksi selvitykseen sisältyy lakiasiantuntijan lausunto, jonka johtopäätöksenä on, ettei EY-lainsäädäntö Suomen tilanteessa aseta esteitä kaavaillun syöttötariffijärjestelmän toteuttamiselle, mutta toteutus vaatii kuitenkin uutta kansallista lainsäädäntöä. Selvityksessä on hahmoteltu kaavaillun järjestelmän toteutukseen liittyvää neljää osa-aluetta: tariffitason määritys-, sähköntuotannon todentamis-, tariffivarojen keräämis- sekä tariffivarojen maksamismekanismeja. Parhaimpana tariffin muotona pidettiin järjestelmässä sähkön markkinahinnan päälle maksettavaa tukea, eli niin kutsuttua hintapreemiota turvelauhdetuotannolle. Tuen maksuun tarvittavat varat kerättäisiin kaikilta sähkön käyttäjiltä. Järjestelmän taloudellisia vaikutuksia selvityksessä arvioitiin kolmella mahdollisella toteutusvaihtoehdolla ensimmäisen EU-päästökauppavuoden 2005 markkinaolosuhteissa. Tulosten mukaan kaavailtu järjestelmä olisi toteutusvaihtoehdosta riippuen lisännyt 1,2 6,2 miljoonan euron panostuksella energiaturpeen kulutusta lauhdetuotannossa noin 0,5 2,2 miljoonaa MWh (polttoaineena). Keskimääräinen tuki turvelauhdesähkölle oli tarkastelluissa vaihtoehdoissa vuonna 2005 noin 3 6 euroa/mwh (sähkö) eli suuruusluokkaa prosenttia sähkön markkinahinnan keskiarvosta vuonna Samalla järjestelmä olisi pienentänyt muun sähkön myyntiä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla arviolta 7 28 miljoonaa euroa. Syöttötariffijärjestelmän vaikutukset vaihtelevat eri vuosina markkinatilanteen mukaan. Valmistunut selvitys on yksi valtioneuvoston uuden energia- ja ilmastopoliittisen selonteon mukaisista toimenpiteistä, jonka laati kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta GreenStream Network Oy. Selvityksellä oli laajapohjainen ohjausryhmä, johon kuuluivat kauppa- ja teollisuusministeriön edustajien lisäksi valtiovarain- ja ympäristöministeriön, Energiamarkkinaviraston, Kilpailuviraston, Energiateollisuus ry:n, kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n ja Turveteollisuusliitto ry:n edustajat. Ohjausryhmässä oli varsin erilaisia näkemyksiä selvityksen kohteena olleesta syöttötariffijärjestelmästä ja sen tarpeellisuudesta. Kauppa- ja teollisuusministeriö on käynnistänyt rajattua syöttötariffijärjestelmää koskevan lain valmisteluun liittyvät toimet. Selvityksen täydellinen nimi on Selvitys turvelauhdesähkön tuotannon turvaamisesta suhteessa kivihiililauhde- ja maakaasulauhdesähköön rajattua syöttötariffijärjestelmää käyttäen ja se on ladattavissa pdf-muodossa ministeriön verkkosivuilta: > julkaisurekisteri. Tiedustelut Sirkka Vilkamo, puh. (09) Aimo Aalto, puh. (09) Motivan KTM-työohjelma käynnistynyt Kauppa- ja teollisuusministeriö tilasi helmikuussa Motiva Oy:ltä KTM-työohjelman vuotta 2006 koskevan osuuden. KTM-työohjelman päätavoitteita ja painopistealueita ovat teollisuuden, energia-alan ja palvelusektorin sopimusmenettelyjen toimeenpano- ja uusien sopimusmenettelyjen kehittäminen, energiakatselmustoiminnan laadukas toimeenpano, uuden energiateknologian ja bioenergian käyttöönoton vauhdittaminen sekä asenteisiin, käyttötottumuksiin ja valintoihin vaikuttaminen. Työohjelmaan sisältyy useita Euroo- Energiakatsaus 1/2006 3

6 pan älykäs energiahuolto -ohjelman hankkeita. Valtion omistama osakeyhtiö Motiva Oy on perustettu edistämään energiansäästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Motivan toiminnasta valtaosa muodostuu KTM-työohjelman toteutuksesta. Työohjelman keskeinen lähtökohta on valtioneuvoston marraskuussa 2005 eduskunnalle antama selonteko Lähiajan energia- ja ilmastopoliittisia linjauksia kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi. Tiedustelut Erkki Eskola (KTM), puh. (09) Ilari Aho (Motiva), puh. (09) Sähkönjakelijoiden varautumista jakeluhäiriöihin selvittävän työryhmän asettaminen Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa sähkönjakelijoiden käytettävissä olevat keinot ja valmiudet erilaisten jakeluhäiriöiden ehkäisemiseen, selvittämiseen sekä sähkökatkojen pitämiseen mahdollisimman lyhyinä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus, jolla voidaan parantaa sähkönjakelijoiden toimintavalmiuksia häiriötilanteissa. Työryhmän tulee arvioida myös, voidaanko Suomessa asettaa toiminnallisia tavoitteita sähkönjakelun varmuudelle ja enimmäistavoitteita jakeluhäiriöiden pituudelle. Työryhmän täytyy työssään myös tutkia, onko sähkökatkosten ja muiden jakeluhäiriöiden tilastointi ja seuranta riittävää sekä selvittää, ovatko sähkökatkosten ja häiriöiden määrä tai vakavuus muuttuneet viime vuosina. Selvitysmies Jarl Forstén suositteli sähkön toimitusvarmuuden parantamista koskeneessa selvitysmiestyössään vuonna 2002 verkonhaltijoille kymmenen vuoden toimenpidesuunnitelmia, joista tulisi käydä ilmi sähkönjakelun keskeytysten vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ja niiden toteuttamisaikataulu. Työryhmän tulee siten selvittää, ovatko sähkönjakelijat laatineet selvitysmiehen ehdotuksen mukaisia toimenpidesuunnitelmia sekä arvioida tarve näiden suunnitelmien mahdolliseen ohjeistukseen ja valvontaan. Työryhmän tarkoitus on myös kartoittaa, minkälaisia jakeluverkon käyttövarmuuden arviointimenetelmiä on käytettävissä ja tuleeko niitä ohjeistaa. Lisäksi ryhmä arvioi, voidaanko Suomessa asettaa toiminnallisia tavoitteita sähkönjakelun varmuudelle ja enimmäistavoitteita jakeluhäiriöiden pituudelle sekä arvioida näiden tavoitteiden kustannusvaikutukset. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Taisto Turunen kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja jäseninä ovat edustajat kauppa- ja teollisuusministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Energiamarkkinavirastosta, Huoltovarmuuskeskuksesta, Kuluttajavirastosta sekä Turvatekniikan keskuksesta. Pysyvinä asiantuntijoina työryhmässä toimivat Fortum Sähkönsiirto Oy:n ja Vattenfall Verkko Oy:n edustajat. Työryhmän tulee luovuttaa loppuraporttinsa ministeriölle viimeistään 31. päivänä elokuuta Tiedustelut Juha Turkki, puh. (09) Pienimuotoisen sähköntuotannon verkkoonpääsy Suomi on johtavia teollisuusmaita, kun tarkastellaan uusituvilla, erityisesti biopolttoaineilla tehdyn sähkön osuutta sähkön kokonaishankinnasta. Suomi on edelläkävijä ja tiennäyttäjä myös säh- 4 Energiakatsaus 1/2006

7 kön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) käytössä. Avoimilla sähkömarkkinoillamme sähkön tuotanto ei ole monopolisoitua tai luvanvaraistettua. Kuka tahansa saa tuottaa sähköä verkkoon toteuttaessaan ympäristö- ja laatuvaatimukset. Sähkömarkkinalain mukaisesti sähköverkon haltijoilla on liittämisvelvollisuus verkkoonsa haluavalle sähköntuotannolle ja siirtovelvollisuus siirtää tuotettu sähkö kohtuullista korvausta vastaan. Uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköntuotantoa edistetään sekä antamalla investoinneille harkinnanvaraista investointiavustusta että maksamalla tuotetulle sähkölle tuotantotukea. Sähkön tuotantotuessa on kolme tasoa ja korkeinta, 6,9 euroa/mwh, saa tuulivoimalla ja metsähakkeella tuotetulle sähkölle. Lisäksi verotuksessa annetaan CHP-tuotannolle etua lämmöntuotannon verotuksessa. Biopolttoaineista ei lämmöntuotannon veroja peritäkään. Näistä lähtökohdista tarkastellen ei pienimuotoisella, kotimaisiin energialähteisiin perustuvalla sähköntuotannolla, erityisesti CHP-tuotannolla, pitäisi olla ongelmia liittyä tuotannon ja verkon kannalta sopivalle jännitetasolle ja tuottaa sähköä samoille markkinoille kaiken muun sähköntuotannon kanssa, jos sähköntuotanto rakentuu terveelle taloudelliselle pohjalle. Selvitykset ja useat yhteydenotot osoittavat kuitenkin, että liityntä- ja siirtokustannukset vaihtelevat suuresti eri verkkoyhtiöiden välillä. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa todetaankin: Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon edistämiseksi sekä biopolttoaineiden ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi pienvoimalaitosten verkkoon liittymistä helpotetaan energiamarkkinoiden sääntelyä kehittämällä. Tästä aiheutuvat lisäkustannukset huomioidaan muiden verkonkäyttäjien tariffeissa. Tätä strategian kohtaa ja esille tullutta liittymisja siirtokustannusten kirjavuutta selvitetään ja parannusehdotusta valmistellaan ministeriön sekä Energiamarkkinaviraston yhteisenä virkatyönä. Uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon pääasiallinen edistäminen pohjautuu edelleen investointi- ja tuotantotukiin. Tällä työllä tasoitetaan liittymis- ja siirtokustannuksia, jolloin joissain sähkönsiirtoverkoissa nämä kustannukset voivat alentua merkittävästikin. Tämä osaltaan edistää pienimuotoista sähköntuotantoa. Mahdollinen lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn jo syyskauden alussa. Tiedustelut Timo Ritonummi, puh. (09) Energiamarkkinavirasto avannut kuluttajille sähkön tarjoushintojen nettipalvelun Energiamarkkinavirasto on avannut uuden nettipalvelun, josta kuluttajat löytävät sujuvasti ja nopeasti tarjolla olevat ajantasaiset sähkön myyntitarjoukset. Uuden palvelun tavoitteena on helpottaa sähkön hintatietojen saatavuutta, kuluttajien sähkön oston kilpailuttamista sekä tarjousten vertailua. Palvelun on mahdollistanut joulukuussa 2004 voimaan tullut sähkömarkkinalain muutos. Energiamarkkinavirasto tarjoaa uudella nettipalvelulla kuluttajille mahdollisimman yksinkertaisen ja helpon tavan saada tietoa sähkön hinnoista sekä verrata eri sähkönmyyjien ajankohtaisia sähkötarjouksia. Palvelua varten kuluttajan tarvitsee tietää vain oman käyttöpaikan postinumero, nykyinen siirtotariffi ja vuotuinen sähkön käyttömäärä. Palvelussa tarjotaan tietoa myös myyjien tarjoaman sähkön alkuperästä ja kuluttaja voi halutessaan esimerkiksi hakea ensisijaisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä koskevia tarjouksia. Varsinaista uutta sähkösopimusta sähkönmyyjän kanssa Energiamarkkinaviraston palvelussa ei Energiakatsaus 1/2006 5

8 kuluttaja voi tehdä, vaan sitä varten palvelusta löytyvät myyjien yhteystiedot sekä linkit niiden verkkosivuille. Palvelussa tarjoukset on ryhmitelty sopimustyypin perusteella toistaiseksi voimassaoleviin, määräaikaisiin ja pörssihintaan sidottuihin sopimuksiin, joista kuluttaja voi valita haluamansa. Energiamarkkinaviraston sähkön nettihintapalvelu on maksuton sekä sähkönmyyjille että kuluttajille. Suomessa on yli seitsemänkymmentä sähkön vähittäismyyjää, joista yli viisikymmentä on jo rekisteröitynyt palvelun käyttäjiksi. Myyjät ylläpitävät palvelussa olevia tarjoustietoja ja ne voivat päivittyä jopa kerran vuorokaudessa. Sähkön myyjät voivat kohdistaa nettihintapalveluun ilmoittamansa tarjoushinnat haluamalleen alueelle jopa postinumeron tarkkuudella. Kuluttajille näkyvistä tulosteista käyvät ilmi annetulla postinumeroalueella kulloinkin voimassa olevat tarjoukset. Palvelussa näkyvät tarjoushintojen ohella myös paikallisten myyjien toimitusvelvollisuushinnat. Kuluttajille sähkönmyyjien kilpailuttaminen ja toimittajan vaihtaminen on ollut mahdollista jo vuodesta 1998 lähtien. Kuitenkin vain pieni osa sähkönkäyttäjistä on Suomessa tähän mennessä käyttänyt mahdollisuutta hyväkseen ja vaihtanut sähkönmyyjää. Selvitysten mukaan kotitalouksista vain viidesosa on ylipäätään vertaillut sähkönmyyjien hintoja ja joka kymmenes kotitalous vaihtanut sähkönmyyjää. Valtaosa kuluttajista on tähän saakka pitänyt myyjän vaihtamista ja vaihtoehtojen vertailua liian vaikeana. Uusi palvelu on tavoittanut kohderyhmänsä varsin nopeasti, sillä ensimmäisen käyttökuukauden aikana järjestelmän kautta on suoritettu noin hakua. Maksuton palvelu on käytettävissä verkko-osoitteessa: Tiedustelut Arto Rajala (KTM), puh. (09) Tapio Silvennoinen (EMV), puh. (09) Energia-asioissa tärkeitä kysymyksiä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Euroopan unionin energiapolitiikan kehittäminen on ajankohtainen teema Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Keskustelu energiapolitiikan uudistamisesta konkretisoituu Euroopan komission maaliskuussa 2006 julkaiseman turvallista, kestävää ja kilpailukykyistä energiapolitiikkaa koskevan vihreän kirjan jatkokäsittelyssä. Vihreä kirja luo pohjaa EU:n energiapolitiikkaa koskeville laaja-alaisille linjauksille ja tuleville toimille. Energian maailmanlaajuisen kysynnän kasvu näkyy hinnoissa ja toimitusvarmuuden näkymissä. Samanaikaisesti kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevat sopimukset ja päästökauppajärjestelmä vaikuttavat voimakkaasti energialähteiden valintaan samoin kuin teollisuuden kilpailukykyyn. Julkisen konsultointivaiheen jälkeen vihreää kirjaa seuraa konkreettisempia toimenpideehdotuksia esittelevä valkoinen kirja, joka julkaistaan komission aikataulusta riippuen Suomen puheenjohtajuuskauden lopulla. Muita keskeisiä asialistalla olevia kysymyksiä ovat EU:n sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden kehittämisen toimeenpano, energiatehokkuuden edistäminen sekä vuoropuhelu suurten energiantuottajamaiden kanssa. Sähkön ja kaasun sisämarkkinoihin liittyen komissio julkaisee Suomen kaudella loppuraportin kilpailun toiminnasta energiasektorilla sekä erillisen raportin sisämarkkinadirektiivien toimeenpanosta. Raporttien pohjalta neuvostossa käydään keskustelua sisämarkkinoiden kehittämisen toimeenpanosta. Energiatehokkuusasioissa komissio julkaisee kesällä toimintasuunnitelman ja tämän asiakirjan jatkokäsittely ajoittuu Suomen kaudelle. Energiantuottajamaiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa Suomen erityisenä intressinä on EU:n ja Venäjän välisen dialogin kehittäminen esimerkiksi 6 Energiakatsaus 1/2006

9 alueellisella tasolla. Energiakysymysten ulkosuhteisiin liittyen Suomen kaudella järjestetään useita korkean tason kokouksia. EU-maiden energiaasioista vastaavat ministerit kokoontuvat unionin liikenne-, televiestintä- ja energianeuvostoon Brysseliin 23. marraskuuta. Tiedustelut Ari Hietamäki, puh. (09) Niina Honkasalo, puh. (09) Euroopan unionin bioenergiatoimintasuunnitelma neuvoston käsittelyssä Euroopan komissio esitti joulukuussa 2005 ehdotuksensa biomassaa koskevaksi toimintasuunnitelmaksi. Suunnitelman lähtökohtina ovat EU:n energiapolitiikan päätavoitteet, joita ovat kilpailukyky, kestävyys ja huoltovarmuus. Energiapolitiikan keskeisiä elementtejä ovat energian kysynnän vähentäminen talouskasvun olosuhteissa, uusiutuvan energian käytön lisääminen, energian hankinnan hajauttaminen sekä kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Biomassatoimintasuunnitelma on osa uusiutuvan energian edistämistoimintaa. EU:n uusiutuvan energian tuotannosta noin puolet tuotetaan biomassalla. Puuperäisiä polttoaineita, jätepolttoaineita ja peltoenergiaa hyödyntämällä Eurooppa voi alentaa riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja kehittää maaseutualueiden taloudellisia toimintoja. Toimintasuunnitelmassa esitetään biomassan edistämistoimenpiteitä lämmityksessä, sähkön tuotannossa ja liikenteessä. Seuraava askel on yksittäisten toimenpide-ehdotusten tekeminen. Biomassalla tuotettiin vuonna 2003 noin neljä prosenttia eli 69 Mtoe EU:n primäärienergiasta. Komissio arvioi, että biomassatoimintasuunnitelman toimenpiteiden vaikutuksesta biomassan käyttö voisi saavuttaa 150 Mtoe:n suuruusluokan vuonna 2010 tai pian sen jälkeen. Toimintasuunnitelmassa todetaan, että liikenteen biopolttoaineet ovat kallis tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mutta niillä on suuria etuja huoltovarmuuden lisäämisessä. Sähköntuotannossa biomassalla saavutetaan suurimmat kasvihuonekaasujen vähentymishyödyt. Bioenergian käytön kannattavuus on paras lämmön tuotannossa. Komissio antoi helmikuussa 2006 ehdotuksensa myös erilliseksi liikenteen biopolttoaineita koskevaksi strategiaksi, joka käsittelee laajemmin toimintasuunnitelman tätä osa-aluetta. Biomassatoimintasuunnitelma on käsittelyssä sekä energianeuvostossa että maatalousneuvostossa. Neuvoston päätelmät on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa energianeuvoston kokouksessa. Tiedustelut Erkki Eskola, puh. (09) Kansainvälinen energiakatselmuskonferenssi syyskuussa Lahdessa Kauppa- ja teollisuusministeriö järjestää yhteistyössä ympäristöministeriön ja ulkoasiainministeriön kanssa kansainvälisen International Energy Audit Conference -konferenssin Lahdessa Audit 06-konferenssi on osa kansainvälistä toimintasuunnitelmaa, joka hyväksyttiin kesäkuussa 2002 Bonnissa. Suomen EU-puheenjohtajakauteen liittyen konferenssi kytkeytyy Asem-huippukokoukseen. Audit 06-tapahtuman odotetaan kokoavan yhteen laajan joukon energiapolitiikan päättäjiä sekä käytännön säästötoimien suunnittelijoita ja toi- Energiakatsaus 1/2006 7

10 meenpanijoita. Konferenssin avaa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen. Ensimmäisenä päivänä tullaan kuulemaan korkean tason puheenvuoroja esimerkiksi Euroopan komissiolta, Maailman Pankilta ja YK:lta. Toisena ja kolmantena päivänä keskitytään varsinaiseen energiakatselmustoimintaan. Konferenssiin odotetaan osanottajaa. Käytännön järjestelyistä vastaa Motiva Oy. Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot Audit 06-tapahtumasta löytyvät Motivan kotisivuilta ja Audit 06-energiakonferenssin omilta verkkosivuilta: Tiedustelut Heikki Väisänen (KTM), puh. (09) Erkki Eskola (KTM), puh. (09) Irmeli Mikkonen (Motiva), puh. (09) ryhmiin, joilla on hyvät mahdollisuudet muuttaa omia toimintatapojaan: viesti suunnataan erityisesti kaupunkilaisille, perheille ja kotitalouksille. Kouluille järjestetään kilpailuja ja erilaisia materiaalipaketteja. Suomi toimii tiiviissä yhteistyössä EU-komission kanssa, ja kansallisia kampanjatoimia koordinoi Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma. Ohjelmasta voi hakea rahoitusta myös paikalliseen toimintaan. Hankehaku päättyy Työhön osallistuvat kauppa- ja teollisuusministeriön lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö, maaja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Opetushallitus ja Motiva Oy. Muita kumppaneita ovat kunnat, järjestöt ja yritykset. Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat myös vahvasti mukana. Lisätietoa löytyy verkkosivuilta: Ilmastokampanja käynnistyy kesäkuussa Euroopan unionin komissio järjestää kaikissa 25 jäsenmaassaan ilmastokampanjan tunnuksella Sinä vaikutat ilmastonmuutokseen. Säädä, sammuta, kierrätä, kävele. Tee muutos. Tavoitteena on parantaa kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja aktivoida heitä tekoihin muutoksen hillitsemiseksi. Kampanjan perusajatus on positiivinen ja ihmisläheinen: ilmastonmuutoksen hillitseminen on mahdollista, ja pienetkin teot ovat tärkeitä. Kampanja käynnistyy EU-maiden pääkaupungeissa Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta 2006 ja aktivoituu uudelleen kesälomakauden jälkeen elo-syyskuussa jatkuen helmikuulle Suomen toimet ovat kiinteä osa eurooppalaista kampanjaa. Kampanjaa jalkautetaan vauhdittamalla alueellista toimintaa ja tuomalla paikallinen näkökulma, tieto ja toimijat osaksi kampanjaa. Kansalaisista pyritään vaikuttamaan erityisesti Tiedustelut Kirsti Kärkkäinen, puh , Nina Broadstreet (KTM), puh. (09) Energiakatsaus 1/2006

11 Mika Anttonen Energiatuen käyttö vuonna 2005 ja vuoden 2006 linjaukset Energiatuki vuonna 2005 Energiatuella pyritään lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja uuden tehokkaan energiateknologian käyttöönottoa sekä vähentämään energian tuotannosta ja käytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Energiatuki on harkinnanvarainen edistämismuoto ja sitä voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, esimerkiksi kunnille. Viime vuonna energiatukea myönnettiin yli 33,1 miljoonaa euroa, josta reilut 1,9 miljoonaa euroa oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea. Työvoima- ja elinkeinokeskusten kautta tukea myönnettiin 9,5 miljoonaa euroa ja kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston kautta 23,6 miljoonaa euroa. Tukia myönnettiin liki saman verran kuin vuonna Vuonna 2005 myönteisiä energiatukipäätöksiä tehtiin kaikkiaan 360 kappaletta (v. 2004; 323), joista noin seitsemäsosa energiaosastolla ja loput TE-keskuksissa. TE-keskusten kautta kulkevat lähinnä pienet, tavanomaisen teknologian hankkeet ja energiansäästökatselmukset. Lukumääräisesti positiivisia päätöksiä tehtiin vuonna 2005 hieman enemmän uusiutuvien energialähteiden kuin energiansäästön kohdalla. Rahallisesti uusiutuviin energialähteisiin käytettiin noin 86 % koko valtuudesta. EAKR-päätöksiä tehtiin 53 kappaletta. Energiaosastolla käsitellään pääsääntöisesti uutta teknologiaa koskevat sekä erityisen suuret hankkeet. Vuotta 2005 hallitsivat viime vuosien tapaan puupolttoaineisiin liittyvät investoinnit kuten pienvoimalaitokset, lämpölaitokset ja puupolttoainei- Taulukko 1. Energiatukipäätösten jakautuminen eri alueille Energiaosasto (kpl) TE-keskukset (kpl) 1. Uusiutuva energia, investoinnit * = Energiansäästö, investoinnit Energiansäästö, selvitykset ja katselmukset Uusiutuva energia, selvitykset 5 0 Yhteensä kappaletta Yhteensä milj. 23,6 milj. 9,5 milj. * EAKR-rahasta Energiakatsaus 1/2006 9

12 den tuotantohankkeet. Puun energiakäyttöön liittyviä investointeja tuettiin 19,7 miljoonalla eurolla. Voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin tästä käytettiin noin 15,2 miljoonaa euroa ja loppuosa tuesta sitoutui puupolttoaineiden tuotantoon liittyviin hankkeisiin kuten erilaisiin hakkureihin ja murskaimiin. Rakennettavien laitosten yhteenlasketut energiatuotantotehot ovat noin 10 MW sähköä ja 120 MW lämpöä. Useissa laitoksissa polttoainevalikoimaan puupolttoaineiden lisäksi kuului myös turve. Uusiutuvien energialähteiden käytön investointeja tukevia selvityshankkeita tuettiin reilulla eurolla. Huomioitavaa on myös, että yritysten ja kuntien lämmöntuotantohankkeista erityisesti pellettikattila-nimikkeellä tuettiin yli 40 hanketta. Tämä on selkeä osoitus pellettien kilpailukyvystä ja pellettien käytön lisääntymisestä Suomessa myös suuremman kokoluokan kattiloissa. Uuden teknologian, uuden sovelluksen tai uutta teknologiaa osittain sisältävien hakkeiden osuus oli ennätyksellisen suuri: noin 20 miljoonaa euroa kohdistui edellä mainittuihin hankkeisiin. Tämä tulee olemaan myös jatkossa selkeä suuntaus, sillä energiatukea kohdennetaan yhä enenevässä määrin uuden teknologian hankkeisiin. Vuonna 2005 tuulivoimahankkeita tuli käsittelyyn vasta viimeisellä neljänneksellä ja niiden lopullinen päätöksenteko siirtyi tälle vuodelle määrärahojen niukkuuden myötä. Näin ollen vuonna 2005 tuulivoimahankkeisiin ei sitoutunut energiamäärärahoja. Tällä hetkellä käsittelyssä on noin 15 MW edestä tuulivoimahankkeita. Uusiutuvan energiatuotannon lisäksi tärkeä kokonaisuus on energiansäästö- ja tehokkuustoiminnan tukeminen. Katselmustukipäätöksiä ja muita energiansäästöön tai tehokkuuteen liittyviä päätöksiä tehtiin yhteensä 119 kappaletta. Energiansäästöinvestointeja oli edellisvuosia hieman vähemmän ja näin ollen säästöinvestoinnit sitoivat alle 10 % kaikesta energiatuesta. Viime vuonna päättynyttä energiansäästösopimuskautta on kuitenkin jatkettu ja nähtävissä on säästöinvestointien suunnittelun ja toteuttamisen jatkuminen. Energiakatselmuksia sekä energiansäästö- ja tehokkuusinvestointeja tuettiin yhteensä noin 4,6 miljoonalla eurolla. Muihin uusiutuviin energialähteisiin kuten biokaasuun, maalämpöön, pienvesivoimaan ja kierrätyspolttoaineisiin liittyvien hankkeiden tukemiseen käytettiin ennätyksellisesti runsaat 8,7 miljoonaa euroa. Tästä noin 2,5 miljoonaa euroa sitoutui bio- Taulukko 2. Energiatuen jakautuminen 2005 Tuki (milj. euroa) Osuus energiatuesta ( %) Puun energiakäyttö energian tuotanto 15,2 46 puupolttoaineiden tuotanto 4,5 14 Muut uusiutuvat energialähteet biokaasu 2,5 7 pienvesivoima 0,9 2,7 aurinkohankkeet/lämpöpumput 3,6 11 kierrätyspolttoaineet 1,7 5 Energian säästö ja tehokkuus 2,7 8 Selvitykset energiansäästöön liittyvät 1,9 6 uusiutuviin liittyvät 0,1 0,3 Yhteensä 33, Energiakatsaus 1/2006

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009 Haminan rauha 189Vuosikertomus 29 89 Sisällys 3 Haminan Energian vuosi 29 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 29 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu 18

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA?

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? JULKAISUJA 1/1999 ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.1.1999 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot