148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 151 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Keski-Suomen ELYkeskuksen valitukseen poikkeamispäätöksestä Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Keski-Suomen ELYkeskuksen valitukseen poikkeamispäätöksestä Kuhmoisten ja Padasjoen kuntien välisen ympäristösihteerin virka / Sopimuksen irtisanominen 154 Lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksestä Paikallinen sopimus omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista 156 Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle Lausunto maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelmasta vuodelle Avustuksen myöntäminen vanhustentukirahastosta / Päijännekodin asukkaiden virkistys ja kuntoutus / Jousikeinutuolien hankinta Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Tuure Linden 160 Kuhmoisten kunnan omistamien Jämsek Oy:n osakkeiden myyminen Laajakaista 2015 operaattorisopimus 162 5, 6 Poikkeamispäätös / Raija Nokkala

2 163 Lausunto Sysmän kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutosehdotuksesta 164 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 165 Ilmoitusasiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirjastossa. PUHEENJOHTAJA Kimmo Malin

3 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Malin Kimmo puheenjohtaja JÄSENET Heinonen Mirja Hellstén Henna Huokonen Pentti Järvenpää Juha Salmi Ulla Simola Ossi MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sarvala Silmu kunnanvaltuuston pj Jokinen Mira kunnanvaltuuston I vpj Vaskisalo Jouni kunnanvaltuuston II vpj Heusala Anne kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TAPA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Heinonen ja Henna Hellstén. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä JA VARMENNUS Kimmo Malin Anne Heusala PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Mirja Heinonen Aika ja paikka kirjastossa Virka-asema Kanslisti Henna Hellstén Allekirjoitus

4 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 148 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Khall 149 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Heinosen ja Henna Hellsténin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUDEN TOTEAMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 150 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE KESKI-SUOMEN ELY- KESKUKSEN VALITUKSEEN POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ (Valmistelija ja lisätiedot: rakennustarkastaja, ) Khall 151 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on lähettänyt lausuntopyynnön nro 01050/12/4111 Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemästä valituksesta, joka koskee kunnanhallituksen tekemää poikkeamispäätöstä. Päätöksessä kunnanhallitus myönsi Leonid Orloville ja Tatiana Orlovalle luvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyvään asumiseen tilalla Iltarusko RN:o 1:197 Kuhmoisten kunnan Tehin kylässä. Lausunto on pyydetty mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunnanhallitus esittää lausuntonaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) valitukseen Kuhmoisten kunnanhallituksen päätöksestä seuraavaa: Päätöksen perustelut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 174 :n 1 momentin ja hallintolain 45 :n mukaiset. Päätöksessä on kerrottu asiaan soveltuvat säännökset. Lisäksi päätöksessä on kerrottu ne päätöksenteon kannalta keskeiset faktat, jotka mahdollistavat päätöksen oikeudellisten perusteiden täyttymisen arvioinnin hallintolain edellyttämällä tavalla. Päätöksen selostusosassa on kerrottu hakijan esittämistä perusteista ne, jotka ovat relevantteja poikkeamisen myöntämisen kannalta sekä osoitettu poikkeamisen edellyttämä erityinen syy. Kunnan noudattaman käytännön mukaisesti loma-asunnon rakennuspaikan muuttaminen vakituisen asunnon rakennuspaikaksi on poikkeuksellista. Poikkeuksen myöntämiseen suostuminen edellyttää ennen kaikkea oikeudellisten edellytysten, mutta myös kunnan yleiseen maankäyttöön liittyvien tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien täyttymistä. Poikkeusharkinnan arvioinnin lähtökohtana on, että pysyvän asutuksen sijoittaminen ranta-alueelle, jolla sijaitsee lähinnä loma-asutusta, vaatii normaalitilanteessa kaavallista suunnittelua, koska pysyvästä asutuksesta aiheutuu loma-asutusta laajempi tarve vesi- ja jätevesihuollon sekä maankäytön suunnitelmalliseen järjestämiseen. Käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvässä päätösharkinnassa punnitaan käyttötarkoituksen muutokseen suostumisen

7 Kunnanhallitus vaikutuksia vesistöön, maisemaan, rantaluontoon, yhteiskuntatalouteen, yhdyskuntarakenteen hajautumiseen sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimukseen. Samanaikaisesti vireille tulleet poikkeamishakemukset ovat osoittaneet, että alueella on paineita loma-asuntojen rakennuspaikkojen muuttamiseen omakotitalojen rakennuspaikoiksi, jolloin poikkeamiseen edellä mainittujen kunnan yleisten poikkeamisharkintakriteerien pohjalta suhtauduttaisiin kriittisesti. Kuitenkin useamman samaan ranta-asemakaava-alueeseen kuuluvan käyttötarkoituksen muutoksen yhtäaikainen vireille tulo on mahdollistanut hakemuksiin suostumisen tai suostumatta jättämisen arvioinnin kokonaisuutena. Alue, jonne poikkeusta on haettu, on kunnassa poikkeuksellinen. Alueen yhdyskuntatekniikka on järjestetty koko ranta-asemakaavaalueen osalta yhteisesti. Alueen rakennuspaikoilla on kunnan järjestämä yhteinen vesi- ja jätevesihuolto. Järjestelmän kapasiteetti mahdollistaa lomarakennuspaikkojen kiinteistöjen tarvittaessa ympärivuotisen käytön. Yhdyskuntajätehuolto on järjestetty suunnitelmallisesti ja mahdollistaa kiinteistöjen ympärivuotisen käytön. Koska aluetta on lomarakennuspaikkoina mahdollisuus käyttää ympärivuotisesti, ei käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi rakennuspaikaksi aiheuta ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Leonid Orlovin ja Tatiana Orlovan tilan rakennuspaikka sijaitsee n. 15 km etäisyydellä kunnan keskustasta. Alue liittyy kuitenkin läheisesti viereiseen Ruolahden-Tehin kylään, jossa on paljon vakituista asutusta. Rakennuspaikkaan johtavan tien varressa on vakituista asutusta. Kestopäällysteiselle tielle on matkaa noin 0,8 kilometriä. Alueen tiestö on kunnan mittakaavassa poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Ottaen huomioon läheinen vakituinen asutus, ei mainitulla hakemuksella ja siihen läheisesti liittyvällä toisella hakemuksella ole yhdyskuntarakenteellisesti hajottavaa vaikutusta. Hakemukseen suostumisen vaikutukset yhdyskuntakehitykseen on päätöksenteossa arvioitu, mahdolliset haitat analysoitu ja todettu, että yhdyskuntakehitys ei ole haitallista niiden kriteerien pohjalta, jotka lainsäädäntö ja kunnan alueiden käyttöön asettamat tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat asettavat.

8 Kunnanhallitus Poikkeamisen myöntäminen ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle ja hakemukseen suostumiselle on esitetty erityiset syyt. Koska poikkeamisen edellytykset täyttyvät ja päätös on perusteltu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, tulee Keski-Suomen ELY-keskuksen valitus aiheettomana hylätä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Täytäntöönpano Ote - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

9 Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE KESKI-SUOMEN ELY- KESKUKSEN VALITUKSEEN POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ (Valmistelija ja lisätiedot: rakennustarkastaja, ) Khall 152 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on lähettänyt lausuntopyynnön nro 01051/12/4111 Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemästä valituksesta, joka koskee kunnanhallituksen tekemää poikkeamispäätöstä. Päätöksessä kunnanhallitus myönsi Eine Jaakolalle luvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyvään asumiseen tilalla Aamukaste RN:o 1:198 Kuhmoisten kunnan Tehin kylässä. Lausunto on pyydetty mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunnanhallitus esittää lausuntonaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) valitukseen Kuhmoisten kunnanhallituksen päätöksestä seuraavaa: Päätöksen perustelut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 174 :n 1 momentin ja hallintolain 45 :n mukaiset. Päätöksessä on kerrottu asiaan soveltuvat säännökset. Lisäksi päätöksessä on kerrottu ne päätöksenteon kannalta keskeiset faktat, jotka mahdollistavat päätöksen oikeudellisten perusteiden täyttymisen arvioinnin hallintolain edellyttämällä tavalla. Päätöksen selostusosassa on kerrottu hakijan esittämistä perusteista ne, jotka ovat relevantteja poikkeamisen myöntämisen kannalta sekä osoitettu poikkeamisen edellyttämä erityinen syy. Kunnan noudattaman käytännön mukaisesti loma-asunnon rakennuspaikan muuttaminen vakituisen asunnon rakennuspaikaksi on poikkeuksellista. Poikkeuksen myöntämiseen suostuminen edellyttää ennen kaikkea oikeudellisten edellytysten, mutta myös kunnan yleiseen maankäyttöön liittyvien tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien täyttymistä. Poikkeusharkinnan arvioinnin lähtökohtana on, että pysyvän asutuksen sijoittaminen ranta-alueelle, jolla sijaitsee lähinnä loma-asutusta, vaatii normaalitilanteessa kaavallista suunnittelua, koska pysyvästä asutuksesta aiheutuu loma-asutusta laajempi tarve vesi- ja jätevesihuollon sekä maankäytön suunnitelmalliseen järjestämiseen. Käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvässä päätösharkinnassa punnitaan käyttötarkoituksen muutokseen suostumisen

10 Kunnanhallitus vaikutuksia vesistöön, maisemaan, rantaluontoon, yhteiskuntatalouteen, yhdyskuntarakenteen hajautumiseen sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimukseen. Samanaikaisesti vireille tulleet poikkeamishakemukset ovat osoittaneet, että alueella on paineita loma-asuntojen rakennuspaikkojen muuttamiseen omakotitalojen rakennuspaikoiksi, jolloin poikkeamiseen edellä mainittujen kunnan yleisten poikkeamisharkintakriteerien pohjalta suhtauduttaisiin kriittisesti. Kuitenkin useamman samaan ranta-asemakaava-alueeseen kuuluvan käyttötarkoituksen muutoksen yhtäaikainen vireille tulo on mahdollistanut hakemuksiin suostumisen tai suostumatta jättämisen arvioinnin kokonaisuutena. Alue, jonne poikkeusta on haettu, on kunnassa poikkeuksellinen. Alueen yhdyskuntatekniikka on järjestetty koko ranta-asemakaavaalueen osalta yhteisesti. Alueen rakennuspaikoilla on kunnan järjestämä yhteinen vesi- ja jätevesihuolto. Järjestelmän kapasiteetti mahdollistaa lomarakennuspaikkojen kiinteistöjen tarvittaessa ympärivuotisen käytön. Yhdyskuntajätehuolto on järjestetty suunnitelmallisesti ja mahdollistaa kiinteistöjen ympärivuotisen käytön. Koska aluetta on lomarakennuspaikkoina mahdollisuus käyttää ympärivuotisesti, ei käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi rakennuspaikaksi aiheuta ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Eine Jaakolan tilan rakennuspaikka sijaitsee n. 15 km etäisyydellä kunnan keskustasta. Alue liittyy kuitenkin läheisesti viereiseen Ruolahden-Tehin kylään, jossa on paljon vakituista asutusta. Rakennuspaikkaan johtavan tien varressa on vakituista asutusta. Kestopäällysteiselle tielle on matkaa noin 0,8 kilometriä. Alueen tiestö on kunnan mittakaavassa poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Ottaen huomioon läheinen vakituinen asutus, ei mainitulla hakemuksella ja siihen läheisesti liittyvällä toisella hakemuksella ole yhdyskuntarakenteellisesti hajottavaa vaikutusta. Hakemukseen suostumisen vaikutukset yhdyskuntakehitykseen on päätöksenteossa arvioitu, mahdolliset haitat analysoitu ja todettu, että yhdyskuntakehitys ei ole haitallista niiden kriteerien pohjalta, jotka lainsäädäntö ja kunnan alueiden käyttöön asettamat tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat asettavat.

11 Kunnanhallitus Poikkeamisen myöntäminen ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle ja hakemukseen suostumiselle on esitetty erityiset syyt. Koska poikkeamisen edellytykset täyttyvät ja päätös on perusteltu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, tulee Keski-Suomen ELY-keskuksen valitus aiheettomana hylätä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Täytäntöönpano Ote - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

12 Kunnanhallitus KUHMOISTEN JA PADASJOEN KUNTIEN VÄLISEN YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRKA / SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Khall 153 Kuhmoisten ja Padasjoen kuntien välillä on marraskuussa 1993 allekirjoitettu sopimus Padasjoen kunnan ympäristösihteerin viran muuttamisesta kuntien yhteiseksi sekä kuntien välisestä kustannustenjaosta. Sopimuksen mukaan ympäristösihteeri käyttää virkaajastaan 60 % Padasjoella ja 40 % Kuhmoisissa. Sopimus on erillisenä liitteenä. Padasjoen kunnanhallitus on käsitellyt kuntien välistä sopimusta ja päättänyt irtisanoa lukien Padasjoen ja Kuhmoisten kunnan välisen sopimuksen kuntien yleisestä ympäristösihteerin virasta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Padasjoen kunnanhallituksen tekemän päätöksen kuntien välisen yhteisen ympäristösihteerin virkaa koskevan sopimuksen irtisanomisesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Padasjoen kunta

13 Kunnanhallitus LAUSUNTO PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄ- TÖKSESTÄ (Valmistelija ja lisätiedot: kunnanjohtaja, ) Khall 154 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on pyytänyt kunnilta lausuntoa ensihoidon palvelutasopäätöksestä mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee kuntien antamat lausunnot kokouksessaan , jonka jälkeen sairaanhoitopiirin valtuusto tekee asiasta päätöksen kokouksessaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kevään aikana järjestämissä tiedostustilaisuuksissa on otettu esiin mahdollisuus, että Jämsän ja Kuhmoisten sopimukset ensihoitoa koskien siirretään sellaisenaan sairaanhoitopiiriltä toiselle. Tämä sopii myös palveluntuottaja Med Group Ensihoitopalvelu Oy:lle sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. PSHP kilpailuttaa Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alueen ensihoitopalvelun samalla kertaa kuin muiden sopimuskuntien kanssa. Jämsän yhteistoiminta-alueen ja nykyisen ensihoidon palveluntuottajan välinen sopimus päättyy Sopimukseen on kirjattu ns. optio sopimuskauden pituudesta asti ja että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ottaa sopimuksen sellaisenaan vastuulleen alkaen. Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alueen nykyinen sopimus sisältää myös kiireettömän sairaankuljetuksen. Tämän Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kilpailuttanut niin, että hankintasopimusten mukainen toiminta alkaisi Jämsän kaupunki kuuluu asetuksen mukaan riskialueluokkaan 2, jossa on tehtävää vuodessa, vähintään 1 viikossa. Kuhmoisten kuntaa ei ole palvelutasopäätösluonnoksessa luokitettu, mutta kunta kuuluu todennäköisesti luokkaan 3, jossa on tehtävää vuodessa. Edelleen hälytystehtävät jaetaan asetuksessa neljään kiireellisyysluokkaan, joissa määritellään tavoittamisajat. Sairaanhoitopiiri esittää palvelutasomallin 2 luonnoksen sivulla 7 olevan taulukon mukaista palvelutasomallia, jossa Jämsän väestöstä 75 % ja Kuhmoisten väestöstä 70 % tavoitetaan vähintään

14 Kunnanhallitus hätäensiapuun pystyvällä yksiköllä A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 8 minuutin ja 15 minuutin sisällä hälytyksistä sekä hoitotason yksiköllä 30 minuutin sisällä hälytyksistä. Tällä palvelutasolla Jämsän ja Kuhmoisten kustannukset olisivat esitetyllä kustannustenjakomallilla 2 yhteensä arviolta euroa vuodessa. Tästä ei ole varmaa tietoa, koska sairaanhoitopiiri ei vielä ole kilpailuttanut ensihoitoa. Edellä mainittu hinta sisältää kiireettömän sairaankuljetuksen, mutta sitä, miten se Jämsässä ja Kuhmoisissa järjestetään, ei ole päätösluonnoksessa kuvattu. Ensihoidon (ja kiireettömän kuljetuksen yhteensä) varustetasosta putoaisi Jämsän (perustasoinen) toinen ambulanssi pois sekä Kuhmoisten ambulanssi muuttuisi hoitotason yksiköstä perustason yksiköksi. Nykyisen käytössä olevan sopimuksen mukaan Jämsän perustasoista yksikköä käytetään pääasiassa siirtokuljetuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muihin sote-tuotannon tarvitsemiin tehtäviin. Kuhmoisissa lähtövalmius kuitenkin kohoaisi niin, että kun nykysopimuksen mukaan välitön lähtövalmius on arkisin klo 8-15, niin palvelutasopäätösluonnoksen mukaan se olisi 7 päivää viikossa klo Kustannustenjakomalli 2 tarkoittaa, että 50 % kustannuksista jaetaan käytetyn ajan perusteella ja 50 % asukasmäärän perusteella. Jämsän ja Kuhmoisten edustajat ovat esittäneet PSHP:n informaatiotilaisuuksissa, että käyttöön otettaisiin palvelutasomalli 1 ja kustannustenjakomalli 1. Tällä järjestelyllä Jämsän väestöstä 80 % ja Kuhmoisten väestöstä 70 % saavutettaisiin 8 minuutissa. Kustannustenjakomalli 1 tarkoittaa kokonaan väkilukuun perustuvaa jakoperustetta. Näillä järjestelyillä Jämsän ja Kuhmoisten yhteinen kustannus olisi euroa vuodessa. Nykyisen sopimuksen hinta on Jämsälle ja Kuhmoisille yhteensä euroa/kk eli 1,15 milj. euroa vuodessa laskettuna sopimuskaudelle ja optiokaudelle, josta noin kolmasosa on Kuhmoisten maksettavaa. Sopimus on tehty niin, että se on kuukautta kohden halvempi, jos ns. optiokausi käytetään. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutasoluonnoksessa Jämsän ja Kuhmoisten kustannukset alenisivat yhteensä n eurolla vuodessa ja samalla palvelutaso heikkenisi osittain ja lähtövalmiuden osalta Kuhmoisissa paranisi. Esitetty kustannustenjakomalli on esitettyjen arvioiden mukaan Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alueelle kallein esillä olevista

15 Kunnanhallitus vaihtoehdoista. Halvin vaihtoehto Jämsälle ja Kuhmoisille on asukaslukuperusteinen kustannustenjako. Nykytilanteeseen nähden Kuhmoisten kunta säästää kaikissa vaihtoehdoissa, koska yhteistoiminta-alueen kustannusten aiheuttamisperiaatteesta luovutaan näiltä osin. SoTe-tilaajalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää Jämsän kaupunginhallitukselle ja Kuhmoisten kunnanhallitukselle ja edelleen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle lausunnoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen seuraavaa: 1. Siirretään Jämsän yhteistoiminta-alueen ja Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n välisessä sopimuksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille suunniteltu optioaika ( ) Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Kustannukset voidaan veloittaa sellaisenaan Jämsän yhteistoiminta-alueelta tai mikäli Pirkanmaan sairaanhoitopiiri haluaa liittää kustannukset yhteiseen laskutusperusteeseen, se voidaan tehdä, mieluiten asukaslukuperiaatteella. 2. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon kilpailutuksessa em. järjestely otetaan huomioon ja Jämsän yhteistoiminta-alue tulee mukaan yhteiseen järjestelmään Lautakunta kannattaa ensisijaisesti palvelutaso 1 vaihtoehtoa. 4. Lautakunta kannattaa asukaspohjaista kustannustenjakoperiaatetta. 5. Ensihoidon järjestämisessä tulee huomioida se, että ensihoitoyksiköiden ammattihenkilökunta voi tehdä muutakin kuntien sotetehtäviä tukevaa työtä kuin ensihoitoa aikoina, jolloin hälytyksiä ei ole. Kuhmoisten kunnan perusturvajaos on käsitellyt asiaa kokouksessaan Perusturvajaoksella on ollut kokouksessaan tiedossa Jämsän apulaiskaupunginjohtajan valmistelema lausuntoesitys SoTe-tilaajalautakunnalle. Perusturvajaos on hyväksynyt omalta osaltaan em. esityksen Kuhmoisten kunnan lausunnoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksestä.

16 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunnanhallitus päättää hyväksyä esittelytekstin mukaisen, SoTe-tilaajalautakunnan esityksen Kuhmoisten kunnan lausunnoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kuhmoisten kunta esittää lisäksi, että ottaen huomioon kunnan alueen maantieteellinen laajuus, heikot tieolot, kunnan asema valtioneuvoston asetuksen (186/2011) mukaisena saaristokuntana, kunnan ikääntynyt väestö, runsas kesäasutus, kiireellisten yöaikaisten tehtävien tarve sekä varalla olosta aiheutuvat kustannukset, yöaikaista varalla oloa Kuhmoisten kunnan alueella harkittaisiin vielä. Ensivastetoiminnan jatkuminen tulee turvata Täytäntöönpano Ote - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PAIKALLINEN SOPIMUS OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUSUHTEEN EHDOISTA (Valmistelija ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja, ) Khall 140 Sivistyslautakunta päätti , että omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhde-ehdoista neuvotellaan paikallinen sopimus, joka astuu voimaan viimeistään uuden toimintakauden alkaessa Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan (KVTES liite, pääsopimus 14 ) asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat käyvät virka- ja työsopimusehtojen harkinnanvaraisia asioita koskevat paikallisneuvottelut. Näissä neuvotteluissa pyritään yksimielisyyteen harkinnanvaraisten sopimusmääräysten täytäntöönpanoa koskevista periaatteista ja perusteista. Palvelusuhteen ehdoista on neuvoteltu perhepäivähoitajien kanssa mm ja , ja neuvottelussa JHL:n pääluottamusmiehen kanssa ja 25.4 päästiin yksimielisyyteen omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista. JHL:n hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt liitteenä olevan sopimusluonnoksen (liite 2). Lisäksi ko. neuvotteluissa päätettiin yhteisesti sovittavista asioista, jotka eivät kuulu ko. paikalliseen sopimukseen tai joissa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Hallintosäännön 14 :n mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanoa, harkinnanvaraisten määräysten soveltamista, palkkaperusteiden vahvistamista ja sopimusten mukaisia paikallisneuvotteluja siltä osin kuin ratkaisuvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen luonnoksen paikalliseksi sopimukseksi omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista. Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Erityisesti lisäselvitystä pyydetään siitä, että onko mahdollista, että perhepäivähoitajien omista lapsista maksettaisiin hoitokorvausta ja että perhepäivähoitajat maksaisivat näistä lapsista hoitomaksun. Ulla Salmi totesi itsensä osallisuusjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

18 Kunnanhallitus Khall 155 Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut vaihtelevat perheen koon, tulojen sekä hoitoajan mukaan. Maksut ovat lapsikohtaisia: nuorimmasta lapsesta voidaan periä enimmillään 264 e/kk, ikäjärjestyksessä seuraavasta 238 e/kk ja kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen kokopäivämaksusta eli 52,80 e/kk. Päivähoitomaksu lasketaan vähentämällä perheen bruttotuloista perheen koon mukainen vähimmäistuloraja. Jäljelle jäävästä erotuksesta lasketaan korkeimman maksuprosentin mukainen summa. Esimerkki 1: Oletetaan että yksinhuoltajaäiti toimii perhepäivähoitajana, jolloin hänelle maksetaan tehtäväkohtaista palkkaa 1900 e/kk 4,5 hoitopaikasta. Päivähoitomaksu hoitoryhmään sijoitetuista omista lapsista on 0 e/kk. Esimerkki 2: Oletetaan että perheen vanhempien bruttotulot ovat noin e/kk (1900 e e). Jos äiti toimii perhepäivähoitajana, on hoitomaksu kahdesta omasta lapsesta 264 e/kk e/kk = 502 e/kk. Tällä hetkellä Kuhmoisten kunnan perhepäivähoitajan omat lapset lasketaan mukaan hoitoryhmään, mutta hän ei maksa lapsistaan hoitomaksua. Sen tähden hän on oikeutettu saamaan lapsistaan kotihoidon tukea ja kuntalisää sekä mahdollisesti kotihoidon tuen hoitolisää. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja perheen tuloista riippuen hoitolisä sekä kunnasta riippuen ns. kuntalisä. Hoitoraha on yhdestä alle 3-vuotiaasta 327,46 e/kk, muista alle 3-vuotiaista sisaruksista 98,04 e/kk ja yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä sisaruksista 63 e/kk kustakin. Hoitolisä on enintään 175,24 e/kk ja Kuhmoisten kunnan kuntalisä 135 e/kk. Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta on kysytty kannanottoa perhepäivähoitajien omien lasten hoitamisesta hoitolapsina. Kannanotossa todetaan, että perhepäivähoitajien omien lasten hoitaminen päivähoitolapsina ei ole päivähoitolain hengen mukaista, koska äidin ja oman lapsen välinen hoitosuhde ei ole työsuhde. Jos perhepäivähoitaja maksaa hoitoryhmään sijoitetuista omista lapsistaan hoitomaksua, muuttuu hoitosuhde työsuhteeksi. Tällöin on huomattava, että perhepäivähoitaja menettää kodinhoidontuen ja

19 Kunnanhallitus kuntalisän, koska näiden tukien edellytyksenä on, että perhepäivähoitajan lapsilla ei ole kunnallista päivähoitopaikkaa. Siten esimerkkien 1 ja 2 tapauksissa vähennys tukisummassa on vähintään 502 e/kk e/kk = 637 e/kk. Liitteenä 1on luonnos paikalliseksi sopimukseksi omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen luonnoksen paikalliseksi sopimukseksi omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että paikalliseen sopimukseen neuvotellaan elokuun loppuun mennessä lisäehto, jonka mukaan hoitajien omista lapsista maksetaan hoitajille hoitokorvaus ja että hoitajat maksavat näistä lapsista hoitomaksun. Kunnanhallitus nimesi edustajakseen sopimusneuvotteluihin kunnanhallituksen puheenjohtajan. Ulla Salmi totesi itsensä osallisuusjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Täytäntöönpano Ote - perhepäivähoitajat - päivähoidon ohjaaja - sivistyslautakunta - JHL

20 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ VUODELLE 2013 (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ja taloussihteeri, ) Khall 156 Keski-Suomen pelastuslaitos on pyytänyt kunnilta lausunnot vuoden 2013 talousarvioesityksestään mennessä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesitys on euroa alijäämäinen. Perusteluna alijäämäiselle talousarviolle on pelastuslaitoksen taseessa vuoden 2011 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä, joka kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tulee ottaa huomioon seuraavan vuoden talousarviossa. Vuoden 2013 talousarvioesityksen tulevien vuosien taloussuunnitelmissa on huomioitu vuoden 2011 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä siten, että taseen kumulatiivinen ylijäämä nollaantuu suunnitelmavuosien aikana. Koko Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu euroa vuonna Liikevaihdosta pelastustoimen osuus on noin 21,7 milj. euroa ja ensihoidon osuus noin 8,1 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2013 talousarvioesityksessä 7,1 prosenttia vuoden 2012 talousarvioon verrattua. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat 1,1 M (5,5 %) prosenttiyksikköä. Ensihoidon liikevaihdon kasvuun vaikuttavat siirtyminen uuteen ensihoitojärjestelmään. Kuhmoisten kunnan maksuosuus vuodelle 2013 on euroa (maksuosuus vuonna 2012 on euroa) eli kunnan maksuosuus kasvaisi 3 %. Esityksen mukaan vakinaisen henkilökunnan määrä kasvaa 287:stä 311:een vuonna 2013 (256 henkilöä vuonna 2011). Henkilöstömenojen kasvu on 7,2 %. Pelastuslaitoksen vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä on poikkeuksellisen suuri vuosina 2012 ja Muutoksen suuruuteen vaikuttavat olennaisesti kolme tekijää: avointen täyttämättä olevien virkojen täyttö, ensihoidon laajentumisesta ja palvelurakenteesta johtuvat muutokset sekä Seppälän uuden paloaseman miehittäminen. Henkilömäärään ensihoidon laajentuminen ja palvelurakennemuutos vaikuttaa huomattavasti. Sairaanhoitopiirin palvelusopimusta ei ole

21 Kunnanhallitus vielä vahvistettu, joten henkilöstömäärissä voi tulla sen myötä muutoksia nyt arvioituihin henkilöstömääriin. Pelastustoimessa uuden Seppälän paloaseman miehittäminen aiheuttaa 16 viran perustamisen, jotka pyritään täyttämään vuosien aikana. Lisäksi pelastustoimea organisoidaan maakunnalliseen suuntaan, joka voi aiheuttaa muutoksia henkilöstöresursseissa. Henkilöstöresurssien oikein suuntaamiseksi perustetaan komentotoimisto. Materiaalien ja palveluiden hankintamenojen kasvu on 4,9 %, poistot kasvavat 14,4 % ja liiketoiminnan muut kulut kasvavat 11,1 %. Liiketoiminnan muut kulut sisältävät paloasemien vuokrat. Bruttoinvestointien määrä vuonna 2013 on yhteensä Investointiavustusten määräksi arvioidaan , joten nettoinvestoinnit ovat Raskaiden ajoneuvojen hankintaan on budjetoitu ja ensihoidon investointeihin on varattu yhteensä Pienkaluston (kelkat, mönkijät ym.) hankintaan on varattu ja koulutuskaluston hankintaan Erillisenä liitteenä on johtokunnan talousarvioesitys vuodelle Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Keski- Suomen pelastuslaitoksen talousarvioehdotuksesta vuodelle 2013 seuraavaa: Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä todetaan että pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta ( euroa) laaditaan myöhemmin tarkemmat hankintalistat, jossa pyritään priorisoimaan tärkeimmät hankintakohteet. Kuhmoisten kuntaan tarvitaan paloaseman kaluston täydennykseksi mönkijä varusteineen, jotta voidaan turvata vaikeakulkuisessa maastossa loukkaantuneiden henkilöiden hoitoon noutaminen sekä tarvittavan sammutuskaluston kuljetus metsäpalon sattuessa tiettömään maastoon. Kuhmoisten kunta pitää tärkeänä, että tämä otetaan huomioon tarkempia hankintalistoja suunniteltaessa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä vuodelle 2013 Kuhmoisten kunnan maksuosuudenlisäys olisi 3 %. Kuntien maksuosuudet ovat olleet viime vuosina merkittävässä kasvussa. Kuntataloudessa on tulossa merkittäviä kustannuspaineita.

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 19.11.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 248 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 249 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot