148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 151 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Keski-Suomen ELYkeskuksen valitukseen poikkeamispäätöksestä Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Keski-Suomen ELYkeskuksen valitukseen poikkeamispäätöksestä Kuhmoisten ja Padasjoen kuntien välisen ympäristösihteerin virka / Sopimuksen irtisanominen 154 Lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksestä Paikallinen sopimus omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista 156 Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle Lausunto maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelmasta vuodelle Avustuksen myöntäminen vanhustentukirahastosta / Päijännekodin asukkaiden virkistys ja kuntoutus / Jousikeinutuolien hankinta Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Tuure Linden 160 Kuhmoisten kunnan omistamien Jämsek Oy:n osakkeiden myyminen Laajakaista 2015 operaattorisopimus 162 5, 6 Poikkeamispäätös / Raija Nokkala

2 163 Lausunto Sysmän kunnan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan muutosehdotuksesta 164 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 165 Ilmoitusasiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirjastossa. PUHEENJOHTAJA Kimmo Malin

3 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Malin Kimmo puheenjohtaja JÄSENET Heinonen Mirja Hellstén Henna Huokonen Pentti Järvenpää Juha Salmi Ulla Simola Ossi MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sarvala Silmu kunnanvaltuuston pj Jokinen Mira kunnanvaltuuston I vpj Vaskisalo Jouni kunnanvaltuuston II vpj Heusala Anne kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TAPA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Heinonen ja Henna Hellstén. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä JA VARMENNUS Kimmo Malin Anne Heusala PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Mirja Heinonen Aika ja paikka kirjastossa Virka-asema Kanslisti Henna Hellstén Allekirjoitus

4 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 148 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Khall 149 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Heinosen ja Henna Hellsténin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUDEN TOTEAMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 150 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE KESKI-SUOMEN ELY- KESKUKSEN VALITUKSEEN POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ (Valmistelija ja lisätiedot: rakennustarkastaja, ) Khall 151 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on lähettänyt lausuntopyynnön nro 01050/12/4111 Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemästä valituksesta, joka koskee kunnanhallituksen tekemää poikkeamispäätöstä. Päätöksessä kunnanhallitus myönsi Leonid Orloville ja Tatiana Orlovalle luvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyvään asumiseen tilalla Iltarusko RN:o 1:197 Kuhmoisten kunnan Tehin kylässä. Lausunto on pyydetty mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunnanhallitus esittää lausuntonaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) valitukseen Kuhmoisten kunnanhallituksen päätöksestä seuraavaa: Päätöksen perustelut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 174 :n 1 momentin ja hallintolain 45 :n mukaiset. Päätöksessä on kerrottu asiaan soveltuvat säännökset. Lisäksi päätöksessä on kerrottu ne päätöksenteon kannalta keskeiset faktat, jotka mahdollistavat päätöksen oikeudellisten perusteiden täyttymisen arvioinnin hallintolain edellyttämällä tavalla. Päätöksen selostusosassa on kerrottu hakijan esittämistä perusteista ne, jotka ovat relevantteja poikkeamisen myöntämisen kannalta sekä osoitettu poikkeamisen edellyttämä erityinen syy. Kunnan noudattaman käytännön mukaisesti loma-asunnon rakennuspaikan muuttaminen vakituisen asunnon rakennuspaikaksi on poikkeuksellista. Poikkeuksen myöntämiseen suostuminen edellyttää ennen kaikkea oikeudellisten edellytysten, mutta myös kunnan yleiseen maankäyttöön liittyvien tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien täyttymistä. Poikkeusharkinnan arvioinnin lähtökohtana on, että pysyvän asutuksen sijoittaminen ranta-alueelle, jolla sijaitsee lähinnä loma-asutusta, vaatii normaalitilanteessa kaavallista suunnittelua, koska pysyvästä asutuksesta aiheutuu loma-asutusta laajempi tarve vesi- ja jätevesihuollon sekä maankäytön suunnitelmalliseen järjestämiseen. Käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvässä päätösharkinnassa punnitaan käyttötarkoituksen muutokseen suostumisen

7 Kunnanhallitus vaikutuksia vesistöön, maisemaan, rantaluontoon, yhteiskuntatalouteen, yhdyskuntarakenteen hajautumiseen sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimukseen. Samanaikaisesti vireille tulleet poikkeamishakemukset ovat osoittaneet, että alueella on paineita loma-asuntojen rakennuspaikkojen muuttamiseen omakotitalojen rakennuspaikoiksi, jolloin poikkeamiseen edellä mainittujen kunnan yleisten poikkeamisharkintakriteerien pohjalta suhtauduttaisiin kriittisesti. Kuitenkin useamman samaan ranta-asemakaava-alueeseen kuuluvan käyttötarkoituksen muutoksen yhtäaikainen vireille tulo on mahdollistanut hakemuksiin suostumisen tai suostumatta jättämisen arvioinnin kokonaisuutena. Alue, jonne poikkeusta on haettu, on kunnassa poikkeuksellinen. Alueen yhdyskuntatekniikka on järjestetty koko ranta-asemakaavaalueen osalta yhteisesti. Alueen rakennuspaikoilla on kunnan järjestämä yhteinen vesi- ja jätevesihuolto. Järjestelmän kapasiteetti mahdollistaa lomarakennuspaikkojen kiinteistöjen tarvittaessa ympärivuotisen käytön. Yhdyskuntajätehuolto on järjestetty suunnitelmallisesti ja mahdollistaa kiinteistöjen ympärivuotisen käytön. Koska aluetta on lomarakennuspaikkoina mahdollisuus käyttää ympärivuotisesti, ei käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi rakennuspaikaksi aiheuta ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Leonid Orlovin ja Tatiana Orlovan tilan rakennuspaikka sijaitsee n. 15 km etäisyydellä kunnan keskustasta. Alue liittyy kuitenkin läheisesti viereiseen Ruolahden-Tehin kylään, jossa on paljon vakituista asutusta. Rakennuspaikkaan johtavan tien varressa on vakituista asutusta. Kestopäällysteiselle tielle on matkaa noin 0,8 kilometriä. Alueen tiestö on kunnan mittakaavassa poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Ottaen huomioon läheinen vakituinen asutus, ei mainitulla hakemuksella ja siihen läheisesti liittyvällä toisella hakemuksella ole yhdyskuntarakenteellisesti hajottavaa vaikutusta. Hakemukseen suostumisen vaikutukset yhdyskuntakehitykseen on päätöksenteossa arvioitu, mahdolliset haitat analysoitu ja todettu, että yhdyskuntakehitys ei ole haitallista niiden kriteerien pohjalta, jotka lainsäädäntö ja kunnan alueiden käyttöön asettamat tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat asettavat.

8 Kunnanhallitus Poikkeamisen myöntäminen ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle ja hakemukseen suostumiselle on esitetty erityiset syyt. Koska poikkeamisen edellytykset täyttyvät ja päätös on perusteltu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, tulee Keski-Suomen ELY-keskuksen valitus aiheettomana hylätä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Täytäntöönpano Ote - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

9 Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE KESKI-SUOMEN ELY- KESKUKSEN VALITUKSEEN POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ (Valmistelija ja lisätiedot: rakennustarkastaja, ) Khall 152 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on lähettänyt lausuntopyynnön nro 01051/12/4111 Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemästä valituksesta, joka koskee kunnanhallituksen tekemää poikkeamispäätöstä. Päätöksessä kunnanhallitus myönsi Eine Jaakolalle luvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyvään asumiseen tilalla Aamukaste RN:o 1:198 Kuhmoisten kunnan Tehin kylässä. Lausunto on pyydetty mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunnanhallitus esittää lausuntonaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) valitukseen Kuhmoisten kunnanhallituksen päätöksestä seuraavaa: Päätöksen perustelut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 174 :n 1 momentin ja hallintolain 45 :n mukaiset. Päätöksessä on kerrottu asiaan soveltuvat säännökset. Lisäksi päätöksessä on kerrottu ne päätöksenteon kannalta keskeiset faktat, jotka mahdollistavat päätöksen oikeudellisten perusteiden täyttymisen arvioinnin hallintolain edellyttämällä tavalla. Päätöksen selostusosassa on kerrottu hakijan esittämistä perusteista ne, jotka ovat relevantteja poikkeamisen myöntämisen kannalta sekä osoitettu poikkeamisen edellyttämä erityinen syy. Kunnan noudattaman käytännön mukaisesti loma-asunnon rakennuspaikan muuttaminen vakituisen asunnon rakennuspaikaksi on poikkeuksellista. Poikkeuksen myöntämiseen suostuminen edellyttää ennen kaikkea oikeudellisten edellytysten, mutta myös kunnan yleiseen maankäyttöön liittyvien tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien täyttymistä. Poikkeusharkinnan arvioinnin lähtökohtana on, että pysyvän asutuksen sijoittaminen ranta-alueelle, jolla sijaitsee lähinnä loma-asutusta, vaatii normaalitilanteessa kaavallista suunnittelua, koska pysyvästä asutuksesta aiheutuu loma-asutusta laajempi tarve vesi- ja jätevesihuollon sekä maankäytön suunnitelmalliseen järjestämiseen. Käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvässä päätösharkinnassa punnitaan käyttötarkoituksen muutokseen suostumisen

10 Kunnanhallitus vaikutuksia vesistöön, maisemaan, rantaluontoon, yhteiskuntatalouteen, yhdyskuntarakenteen hajautumiseen sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimukseen. Samanaikaisesti vireille tulleet poikkeamishakemukset ovat osoittaneet, että alueella on paineita loma-asuntojen rakennuspaikkojen muuttamiseen omakotitalojen rakennuspaikoiksi, jolloin poikkeamiseen edellä mainittujen kunnan yleisten poikkeamisharkintakriteerien pohjalta suhtauduttaisiin kriittisesti. Kuitenkin useamman samaan ranta-asemakaava-alueeseen kuuluvan käyttötarkoituksen muutoksen yhtäaikainen vireille tulo on mahdollistanut hakemuksiin suostumisen tai suostumatta jättämisen arvioinnin kokonaisuutena. Alue, jonne poikkeusta on haettu, on kunnassa poikkeuksellinen. Alueen yhdyskuntatekniikka on järjestetty koko ranta-asemakaavaalueen osalta yhteisesti. Alueen rakennuspaikoilla on kunnan järjestämä yhteinen vesi- ja jätevesihuolto. Järjestelmän kapasiteetti mahdollistaa lomarakennuspaikkojen kiinteistöjen tarvittaessa ympärivuotisen käytön. Yhdyskuntajätehuolto on järjestetty suunnitelmallisesti ja mahdollistaa kiinteistöjen ympärivuotisen käytön. Koska aluetta on lomarakennuspaikkoina mahdollisuus käyttää ympärivuotisesti, ei käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi rakennuspaikaksi aiheuta ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Eine Jaakolan tilan rakennuspaikka sijaitsee n. 15 km etäisyydellä kunnan keskustasta. Alue liittyy kuitenkin läheisesti viereiseen Ruolahden-Tehin kylään, jossa on paljon vakituista asutusta. Rakennuspaikkaan johtavan tien varressa on vakituista asutusta. Kestopäällysteiselle tielle on matkaa noin 0,8 kilometriä. Alueen tiestö on kunnan mittakaavassa poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Ottaen huomioon läheinen vakituinen asutus, ei mainitulla hakemuksella ja siihen läheisesti liittyvällä toisella hakemuksella ole yhdyskuntarakenteellisesti hajottavaa vaikutusta. Hakemukseen suostumisen vaikutukset yhdyskuntakehitykseen on päätöksenteossa arvioitu, mahdolliset haitat analysoitu ja todettu, että yhdyskuntakehitys ei ole haitallista niiden kriteerien pohjalta, jotka lainsäädäntö ja kunnan alueiden käyttöön asettamat tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat asettavat.

11 Kunnanhallitus Poikkeamisen myöntäminen ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle ja hakemukseen suostumiselle on esitetty erityiset syyt. Koska poikkeamisen edellytykset täyttyvät ja päätös on perusteltu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, tulee Keski-Suomen ELY-keskuksen valitus aiheettomana hylätä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Täytäntöönpano Ote - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

12 Kunnanhallitus KUHMOISTEN JA PADASJOEN KUNTIEN VÄLISEN YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRKA / SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Khall 153 Kuhmoisten ja Padasjoen kuntien välillä on marraskuussa 1993 allekirjoitettu sopimus Padasjoen kunnan ympäristösihteerin viran muuttamisesta kuntien yhteiseksi sekä kuntien välisestä kustannustenjaosta. Sopimuksen mukaan ympäristösihteeri käyttää virkaajastaan 60 % Padasjoella ja 40 % Kuhmoisissa. Sopimus on erillisenä liitteenä. Padasjoen kunnanhallitus on käsitellyt kuntien välistä sopimusta ja päättänyt irtisanoa lukien Padasjoen ja Kuhmoisten kunnan välisen sopimuksen kuntien yleisestä ympäristösihteerin virasta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Padasjoen kunnanhallituksen tekemän päätöksen kuntien välisen yhteisen ympäristösihteerin virkaa koskevan sopimuksen irtisanomisesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Padasjoen kunta

13 Kunnanhallitus LAUSUNTO PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄ- TÖKSESTÄ (Valmistelija ja lisätiedot: kunnanjohtaja, ) Khall 154 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on pyytänyt kunnilta lausuntoa ensihoidon palvelutasopäätöksestä mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee kuntien antamat lausunnot kokouksessaan , jonka jälkeen sairaanhoitopiirin valtuusto tekee asiasta päätöksen kokouksessaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kevään aikana järjestämissä tiedostustilaisuuksissa on otettu esiin mahdollisuus, että Jämsän ja Kuhmoisten sopimukset ensihoitoa koskien siirretään sellaisenaan sairaanhoitopiiriltä toiselle. Tämä sopii myös palveluntuottaja Med Group Ensihoitopalvelu Oy:lle sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. PSHP kilpailuttaa Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alueen ensihoitopalvelun samalla kertaa kuin muiden sopimuskuntien kanssa. Jämsän yhteistoiminta-alueen ja nykyisen ensihoidon palveluntuottajan välinen sopimus päättyy Sopimukseen on kirjattu ns. optio sopimuskauden pituudesta asti ja että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ottaa sopimuksen sellaisenaan vastuulleen alkaen. Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alueen nykyinen sopimus sisältää myös kiireettömän sairaankuljetuksen. Tämän Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kilpailuttanut niin, että hankintasopimusten mukainen toiminta alkaisi Jämsän kaupunki kuuluu asetuksen mukaan riskialueluokkaan 2, jossa on tehtävää vuodessa, vähintään 1 viikossa. Kuhmoisten kuntaa ei ole palvelutasopäätösluonnoksessa luokitettu, mutta kunta kuuluu todennäköisesti luokkaan 3, jossa on tehtävää vuodessa. Edelleen hälytystehtävät jaetaan asetuksessa neljään kiireellisyysluokkaan, joissa määritellään tavoittamisajat. Sairaanhoitopiiri esittää palvelutasomallin 2 luonnoksen sivulla 7 olevan taulukon mukaista palvelutasomallia, jossa Jämsän väestöstä 75 % ja Kuhmoisten väestöstä 70 % tavoitetaan vähintään

14 Kunnanhallitus hätäensiapuun pystyvällä yksiköllä A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 8 minuutin ja 15 minuutin sisällä hälytyksistä sekä hoitotason yksiköllä 30 minuutin sisällä hälytyksistä. Tällä palvelutasolla Jämsän ja Kuhmoisten kustannukset olisivat esitetyllä kustannustenjakomallilla 2 yhteensä arviolta euroa vuodessa. Tästä ei ole varmaa tietoa, koska sairaanhoitopiiri ei vielä ole kilpailuttanut ensihoitoa. Edellä mainittu hinta sisältää kiireettömän sairaankuljetuksen, mutta sitä, miten se Jämsässä ja Kuhmoisissa järjestetään, ei ole päätösluonnoksessa kuvattu. Ensihoidon (ja kiireettömän kuljetuksen yhteensä) varustetasosta putoaisi Jämsän (perustasoinen) toinen ambulanssi pois sekä Kuhmoisten ambulanssi muuttuisi hoitotason yksiköstä perustason yksiköksi. Nykyisen käytössä olevan sopimuksen mukaan Jämsän perustasoista yksikköä käytetään pääasiassa siirtokuljetuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muihin sote-tuotannon tarvitsemiin tehtäviin. Kuhmoisissa lähtövalmius kuitenkin kohoaisi niin, että kun nykysopimuksen mukaan välitön lähtövalmius on arkisin klo 8-15, niin palvelutasopäätösluonnoksen mukaan se olisi 7 päivää viikossa klo Kustannustenjakomalli 2 tarkoittaa, että 50 % kustannuksista jaetaan käytetyn ajan perusteella ja 50 % asukasmäärän perusteella. Jämsän ja Kuhmoisten edustajat ovat esittäneet PSHP:n informaatiotilaisuuksissa, että käyttöön otettaisiin palvelutasomalli 1 ja kustannustenjakomalli 1. Tällä järjestelyllä Jämsän väestöstä 80 % ja Kuhmoisten väestöstä 70 % saavutettaisiin 8 minuutissa. Kustannustenjakomalli 1 tarkoittaa kokonaan väkilukuun perustuvaa jakoperustetta. Näillä järjestelyillä Jämsän ja Kuhmoisten yhteinen kustannus olisi euroa vuodessa. Nykyisen sopimuksen hinta on Jämsälle ja Kuhmoisille yhteensä euroa/kk eli 1,15 milj. euroa vuodessa laskettuna sopimuskaudelle ja optiokaudelle, josta noin kolmasosa on Kuhmoisten maksettavaa. Sopimus on tehty niin, että se on kuukautta kohden halvempi, jos ns. optiokausi käytetään. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutasoluonnoksessa Jämsän ja Kuhmoisten kustannukset alenisivat yhteensä n eurolla vuodessa ja samalla palvelutaso heikkenisi osittain ja lähtövalmiuden osalta Kuhmoisissa paranisi. Esitetty kustannustenjakomalli on esitettyjen arvioiden mukaan Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alueelle kallein esillä olevista

15 Kunnanhallitus vaihtoehdoista. Halvin vaihtoehto Jämsälle ja Kuhmoisille on asukaslukuperusteinen kustannustenjako. Nykytilanteeseen nähden Kuhmoisten kunta säästää kaikissa vaihtoehdoissa, koska yhteistoiminta-alueen kustannusten aiheuttamisperiaatteesta luovutaan näiltä osin. SoTe-tilaajalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää Jämsän kaupunginhallitukselle ja Kuhmoisten kunnanhallitukselle ja edelleen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle lausunnoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen seuraavaa: 1. Siirretään Jämsän yhteistoiminta-alueen ja Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n välisessä sopimuksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille suunniteltu optioaika ( ) Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Kustannukset voidaan veloittaa sellaisenaan Jämsän yhteistoiminta-alueelta tai mikäli Pirkanmaan sairaanhoitopiiri haluaa liittää kustannukset yhteiseen laskutusperusteeseen, se voidaan tehdä, mieluiten asukaslukuperiaatteella. 2. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon kilpailutuksessa em. järjestely otetaan huomioon ja Jämsän yhteistoiminta-alue tulee mukaan yhteiseen järjestelmään Lautakunta kannattaa ensisijaisesti palvelutaso 1 vaihtoehtoa. 4. Lautakunta kannattaa asukaspohjaista kustannustenjakoperiaatetta. 5. Ensihoidon järjestämisessä tulee huomioida se, että ensihoitoyksiköiden ammattihenkilökunta voi tehdä muutakin kuntien sotetehtäviä tukevaa työtä kuin ensihoitoa aikoina, jolloin hälytyksiä ei ole. Kuhmoisten kunnan perusturvajaos on käsitellyt asiaa kokouksessaan Perusturvajaoksella on ollut kokouksessaan tiedossa Jämsän apulaiskaupunginjohtajan valmistelema lausuntoesitys SoTe-tilaajalautakunnalle. Perusturvajaos on hyväksynyt omalta osaltaan em. esityksen Kuhmoisten kunnan lausunnoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksestä.

16 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunnanhallitus päättää hyväksyä esittelytekstin mukaisen, SoTe-tilaajalautakunnan esityksen Kuhmoisten kunnan lausunnoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kuhmoisten kunta esittää lisäksi, että ottaen huomioon kunnan alueen maantieteellinen laajuus, heikot tieolot, kunnan asema valtioneuvoston asetuksen (186/2011) mukaisena saaristokuntana, kunnan ikääntynyt väestö, runsas kesäasutus, kiireellisten yöaikaisten tehtävien tarve sekä varalla olosta aiheutuvat kustannukset, yöaikaista varalla oloa Kuhmoisten kunnan alueella harkittaisiin vielä. Ensivastetoiminnan jatkuminen tulee turvata Täytäntöönpano Ote - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PAIKALLINEN SOPIMUS OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUSUHTEEN EHDOISTA (Valmistelija ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja, ) Khall 140 Sivistyslautakunta päätti , että omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhde-ehdoista neuvotellaan paikallinen sopimus, joka astuu voimaan viimeistään uuden toimintakauden alkaessa Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan (KVTES liite, pääsopimus 14 ) asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat käyvät virka- ja työsopimusehtojen harkinnanvaraisia asioita koskevat paikallisneuvottelut. Näissä neuvotteluissa pyritään yksimielisyyteen harkinnanvaraisten sopimusmääräysten täytäntöönpanoa koskevista periaatteista ja perusteista. Palvelusuhteen ehdoista on neuvoteltu perhepäivähoitajien kanssa mm ja , ja neuvottelussa JHL:n pääluottamusmiehen kanssa ja 25.4 päästiin yksimielisyyteen omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista. JHL:n hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt liitteenä olevan sopimusluonnoksen (liite 2). Lisäksi ko. neuvotteluissa päätettiin yhteisesti sovittavista asioista, jotka eivät kuulu ko. paikalliseen sopimukseen tai joissa noudatetaan KVTES:n määräyksiä. Hallintosäännön 14 :n mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanoa, harkinnanvaraisten määräysten soveltamista, palkkaperusteiden vahvistamista ja sopimusten mukaisia paikallisneuvotteluja siltä osin kuin ratkaisuvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen luonnoksen paikalliseksi sopimukseksi omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista. Päätös: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Erityisesti lisäselvitystä pyydetään siitä, että onko mahdollista, että perhepäivähoitajien omista lapsista maksettaisiin hoitokorvausta ja että perhepäivähoitajat maksaisivat näistä lapsista hoitomaksun. Ulla Salmi totesi itsensä osallisuusjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

18 Kunnanhallitus Khall 155 Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut vaihtelevat perheen koon, tulojen sekä hoitoajan mukaan. Maksut ovat lapsikohtaisia: nuorimmasta lapsesta voidaan periä enimmillään 264 e/kk, ikäjärjestyksessä seuraavasta 238 e/kk ja kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen kokopäivämaksusta eli 52,80 e/kk. Päivähoitomaksu lasketaan vähentämällä perheen bruttotuloista perheen koon mukainen vähimmäistuloraja. Jäljelle jäävästä erotuksesta lasketaan korkeimman maksuprosentin mukainen summa. Esimerkki 1: Oletetaan että yksinhuoltajaäiti toimii perhepäivähoitajana, jolloin hänelle maksetaan tehtäväkohtaista palkkaa 1900 e/kk 4,5 hoitopaikasta. Päivähoitomaksu hoitoryhmään sijoitetuista omista lapsista on 0 e/kk. Esimerkki 2: Oletetaan että perheen vanhempien bruttotulot ovat noin e/kk (1900 e e). Jos äiti toimii perhepäivähoitajana, on hoitomaksu kahdesta omasta lapsesta 264 e/kk e/kk = 502 e/kk. Tällä hetkellä Kuhmoisten kunnan perhepäivähoitajan omat lapset lasketaan mukaan hoitoryhmään, mutta hän ei maksa lapsistaan hoitomaksua. Sen tähden hän on oikeutettu saamaan lapsistaan kotihoidon tukea ja kuntalisää sekä mahdollisesti kotihoidon tuen hoitolisää. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja perheen tuloista riippuen hoitolisä sekä kunnasta riippuen ns. kuntalisä. Hoitoraha on yhdestä alle 3-vuotiaasta 327,46 e/kk, muista alle 3-vuotiaista sisaruksista 98,04 e/kk ja yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä sisaruksista 63 e/kk kustakin. Hoitolisä on enintään 175,24 e/kk ja Kuhmoisten kunnan kuntalisä 135 e/kk. Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta on kysytty kannanottoa perhepäivähoitajien omien lasten hoitamisesta hoitolapsina. Kannanotossa todetaan, että perhepäivähoitajien omien lasten hoitaminen päivähoitolapsina ei ole päivähoitolain hengen mukaista, koska äidin ja oman lapsen välinen hoitosuhde ei ole työsuhde. Jos perhepäivähoitaja maksaa hoitoryhmään sijoitetuista omista lapsistaan hoitomaksua, muuttuu hoitosuhde työsuhteeksi. Tällöin on huomattava, että perhepäivähoitaja menettää kodinhoidontuen ja

19 Kunnanhallitus kuntalisän, koska näiden tukien edellytyksenä on, että perhepäivähoitajan lapsilla ei ole kunnallista päivähoitopaikkaa. Siten esimerkkien 1 ja 2 tapauksissa vähennys tukisummassa on vähintään 502 e/kk e/kk = 637 e/kk. Liitteenä 1on luonnos paikalliseksi sopimukseksi omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen luonnoksen paikalliseksi sopimukseksi omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehdoista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että paikalliseen sopimukseen neuvotellaan elokuun loppuun mennessä lisäehto, jonka mukaan hoitajien omista lapsista maksetaan hoitajille hoitokorvaus ja että hoitajat maksavat näistä lapsista hoitomaksun. Kunnanhallitus nimesi edustajakseen sopimusneuvotteluihin kunnanhallituksen puheenjohtajan. Ulla Salmi totesi itsensä osallisuusjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Täytäntöönpano Ote - perhepäivähoitajat - päivähoidon ohjaaja - sivistyslautakunta - JHL

20 Kunnanhallitus LAUSUNTO KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ VUODELLE 2013 (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ja taloussihteeri, ) Khall 156 Keski-Suomen pelastuslaitos on pyytänyt kunnilta lausunnot vuoden 2013 talousarvioesityksestään mennessä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesitys on euroa alijäämäinen. Perusteluna alijäämäiselle talousarviolle on pelastuslaitoksen taseessa vuoden 2011 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä, joka kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tulee ottaa huomioon seuraavan vuoden talousarviossa. Vuoden 2013 talousarvioesityksen tulevien vuosien taloussuunnitelmissa on huomioitu vuoden 2011 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä siten, että taseen kumulatiivinen ylijäämä nollaantuu suunnitelmavuosien aikana. Koko Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu euroa vuonna Liikevaihdosta pelastustoimen osuus on noin 21,7 milj. euroa ja ensihoidon osuus noin 8,1 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2013 talousarvioesityksessä 7,1 prosenttia vuoden 2012 talousarvioon verrattua. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat 1,1 M (5,5 %) prosenttiyksikköä. Ensihoidon liikevaihdon kasvuun vaikuttavat siirtyminen uuteen ensihoitojärjestelmään. Kuhmoisten kunnan maksuosuus vuodelle 2013 on euroa (maksuosuus vuonna 2012 on euroa) eli kunnan maksuosuus kasvaisi 3 %. Esityksen mukaan vakinaisen henkilökunnan määrä kasvaa 287:stä 311:een vuonna 2013 (256 henkilöä vuonna 2011). Henkilöstömenojen kasvu on 7,2 %. Pelastuslaitoksen vuosittainen muutos vakituisen henkilöstön määrässä on poikkeuksellisen suuri vuosina 2012 ja Muutoksen suuruuteen vaikuttavat olennaisesti kolme tekijää: avointen täyttämättä olevien virkojen täyttö, ensihoidon laajentumisesta ja palvelurakenteesta johtuvat muutokset sekä Seppälän uuden paloaseman miehittäminen. Henkilömäärään ensihoidon laajentuminen ja palvelurakennemuutos vaikuttaa huomattavasti. Sairaanhoitopiirin palvelusopimusta ei ole

21 Kunnanhallitus vielä vahvistettu, joten henkilöstömäärissä voi tulla sen myötä muutoksia nyt arvioituihin henkilöstömääriin. Pelastustoimessa uuden Seppälän paloaseman miehittäminen aiheuttaa 16 viran perustamisen, jotka pyritään täyttämään vuosien aikana. Lisäksi pelastustoimea organisoidaan maakunnalliseen suuntaan, joka voi aiheuttaa muutoksia henkilöstöresursseissa. Henkilöstöresurssien oikein suuntaamiseksi perustetaan komentotoimisto. Materiaalien ja palveluiden hankintamenojen kasvu on 4,9 %, poistot kasvavat 14,4 % ja liiketoiminnan muut kulut kasvavat 11,1 %. Liiketoiminnan muut kulut sisältävät paloasemien vuokrat. Bruttoinvestointien määrä vuonna 2013 on yhteensä Investointiavustusten määräksi arvioidaan , joten nettoinvestoinnit ovat Raskaiden ajoneuvojen hankintaan on budjetoitu ja ensihoidon investointeihin on varattu yhteensä Pienkaluston (kelkat, mönkijät ym.) hankintaan on varattu ja koulutuskaluston hankintaan Erillisenä liitteenä on johtokunnan talousarvioesitys vuodelle Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Keski- Suomen pelastuslaitoksen talousarvioehdotuksesta vuodelle 2013 seuraavaa: Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä todetaan että pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta ( euroa) laaditaan myöhemmin tarkemmat hankintalistat, jossa pyritään priorisoimaan tärkeimmät hankintakohteet. Kuhmoisten kuntaan tarvitaan paloaseman kaluston täydennykseksi mönkijä varusteineen, jotta voidaan turvata vaikeakulkuisessa maastossa loukkaantuneiden henkilöiden hoitoon noutaminen sekä tarvittavan sammutuskaluston kuljetus metsäpalon sattuessa tiettömään maastoon. Kuhmoisten kunta pitää tärkeänä, että tämä otetaan huomioon tarkempia hankintalistoja suunniteltaessa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä vuodelle 2013 Kuhmoisten kunnan maksuosuudenlisäys olisi 3 %. Kuntien maksuosuudet ovat olleet viime vuosina merkittävässä kasvussa. Kuntataloudessa on tulossa merkittäviä kustannuspaineita.

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

38 1, 2 Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen vuonna 2012

38 1, 2 Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen vuonna 2012 KUHMOISTEN KUNTA Rakennuslautakunta KOKOUSAIKA 14.6.2012 klo 16.15 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELLYT ASIAT asia nro liite nro Kuntala Asia 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Nro 11/2009 Kokousaika klo 19.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Tekninen lautakunta 22.6.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Tekninen lautakunta 22.6.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tekninen lautakunta 22.6.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 22.6.2011 klo 16.30 18.33 Kihniön Eränkävijät ry maja Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta 26.11.2008

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11. Tekninen lautakunta 26.11.2008 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 26.11.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.11.2008 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Annala Ossi Hautamäki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

179 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 181 Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus

179 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 181 Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus KOKOUSAIKA Ma 3.9.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 179 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 180 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 181 Kuhmoisten kunnan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/ 2010 322 Kokousaika 27.9.2010 klo 17.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Maaseutuelinkeinolautakunta 2/2007 8 KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Maanantai 16.5.2011 klo 17.00 18.55

Maanantai 16.5.2011 klo 17.00 18.55 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2011 klo 17.00 18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 6.2.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 25 Kunnanvaltuuston 30.1.2012

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot