Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk Sopimus ympäristönsuojelutehtävien hoidosta Harjunpään koulun perusparannuksen kalustohankinnat Lausunto Satakuntaliiton vuoden 2015 talousarvioesityksestä Osallistuminen retkeilyreitistön kunnossapidon (Rekku) hankkeeseen Edustajan valinta Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskuntaan Eron myöntäminen Tiina Ilveskoskelle vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä ja 10 uuden henkilön valinta hänen tilalleen 205 Toimitilan vuokraaminen MLL Kullaan paikallisyhdistykselle perhekahvilatoimintaan Kutsu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisseminaariin Viranhaltijapäätöksiä Lautakuntien pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 15

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kokousaika klo 17:00-18:30 Kokouspaikka KH:n kokoushuone Läsnä Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja 17:00-18:30 Ahonen Tiina varapuheenjohtaja 17:00-18:30 Eräpuro Janne jäsen 17:00-18:30 Järvelä Tero jäsen 17:00-18:30 Kankaanpää Tapani jäsen 17:00-18:30 Kaunisto Leena jäsen 17:00-18:30 Koskela Matti jäsen 17:00-18:30 Mattila Johanna jäsen 17:00-18:30 Tuori Pekka jäsen 17:00-18:30 Viljanen Jarkko jäsen 17:00-18:30 Vepsä Kimmo valtuuston pj. 17:00-18:30 Virtanen Seppo valtuuston I vpj. 17:00-18:30 Moilanen Jukka kaupunginjohtaja 17:00-18:30 Polvenlahti Mikko pöytäkirjanpitäjä 17:00-18:30 Poissa Juusela Minna jäsen Saarinen Matti valtuuston II vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien va lin ta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös valtai sek si. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Mat ti Koskela ja Johanna Mattila. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Leena Jokinen-Anttila Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Matti Koskela Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Mikko Polvenlahti Johanna Mattila Allekirjoitus Todistaa Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 145/ /2014 Kaupunginhallitus 198 Talousarvion toteutumisvertailu ajalta on liitteenä, liite 1. Kaupunginjohtaja Talouspäällikkö Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion to teu tu mis ver tai lun ajal ta Lisätietoja: Talouspäällikkö Mikko Airaksinen, puh

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Sopimus ympäristönsuojelutehtävien hoidosta 311/ /2014 Kaupunginhallitus 199 Ulvilan kaupungin ympäristötoimenhoitajan irtisanouduttua virastaan on kartoitettu mahdolisuutta järjestää ympäristönsuojeluun liittyvien viran hal ti ja teh tä vien hoitaminen yhteistoimintasopimuksella Porin ympäristötoimen kanssa. Porin ympäristövirasto on tehnyt ehdotuksen Ul vi lan ja Porin välisestä yhteistoimintasopimuksesta, jolla Ulvilan kaupun ki antaa ympäristötoimen viranhaltijatehtävät Porin kaupungin ympä ris tö vi ras ton tehtäväksi. Sopimusehdotus on esityslistan liitteenä. Sopimusehdotus kattaa ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukaisten ympäristölautakunnalle määrättyjen asioiden valmis te lun, ympäristöasioiden esittelijänä toimimisen, ym pä ris tö vi ran halti joil le delegoitujen ympäristöasioiden käsittelyn sekä ao. joh to säännöis sä ympäristötoimelle määrättyjen tehtävien hoitamisen. Sopimus oli si voimassa asti. Sopimusehdotuksen mukaan Ulvilan maksuosuus em. tehtävien hoidos ta on /v. (4 800 /kk). Lisäksi Ulvilan maksettavaksi tulee vi ran hoi toon liittyvät matkakulut. Korvausperusteena tarjouksessa on ilmoi tet tu keskimäärin 4 työpäivää viikossa. Porin ympäristövirasto nimeää Ulvilan kaupungille "nimikkoympäristöviranhaltijan", joka toimii Ul vi las sa keskimäärin 2 työpäivää viikossa. Vuoden 2014 talousarviossa Ulvilan ympäristönsuojelun menot ovat noin , josta henkilöstömenojen osuus on noin Yhteis toi min ta so pi mus lisäisi Ulvilan ympäristötoimen kokonaismenoja toden nä köi ses ti jonkin verran. Toisaalta sopimuksella Ulvilalla olisi käytös sään Porin ympäristönsuojelun laajempi asiantuntemus ja nykyistä pa rem pi toimintavarmuus (sijaisjärjestely). Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Porin ym päris tö vi ras ton esityksen mukaisen sopimuksen ym pä ris tön suo je lu teh tävien hoidosta. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Harjunpään koulun perusparannuksen kalustohankinnat 312/ /2014 Kaupunginhallitus 200 Harjunpään koulun perusparannukseen liittyvistä kalustehankinnoista (vai he 1, vaihe 2 ja vaihe 3) on teknisen osaston toimesta pyydetty tarjous Isku Interior Oy:ltä Po rin hankintapalvelun yh teis han kin ta so pi muksen perusteella. Kalusteiden hankintahinta on päivätyn tarjouksen mukaan yh teen sä ,10 (alv 0%). Tarjoushinta jakaantuu pe rus pa ran nuksen vaiheittain seuraavasti: vaihe 1, tarjous ,95 ; vaihe 2, tarjous ,30 ja vaihe 3, tarjous ,85. Tarjous on nähtävänä kokouksessa. Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus hyväksyy Harjunpään koulun perusparannuksen kalus te han kin nat tehtäväksi Isku Interior Oy:n päivätyn tar jouksen mukaisesti kokonaishintaan ,10 (alv 0%). Täytäntöönpano: Päätös tarjouksen antajalle, tekniselle osastolle ja sivistysosastolle Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh Talonrakennusmestari Jarkko Sarin, puh

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Lausunto Satakuntaliiton vuoden 2015 talousarvioesityksestä 302/ /2014 Kaupunginhallitus 201 Satakuntaliiton maakuntahallitus on hyväksynyt luonnoksen Sa ta kun ta lii ton vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien talous suun ni tel mak si, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 22 :n mukaisesti jäsenkuntien lausunto. Talousarvioesityksen mukaan jäsenkuntien maksuosuus pysyy kes kimää rin samalla tasolla kuin vuonna Kuntien maksuosuudet määräy ty vät verovuoden 2013 verotulojen (kunnallisvero + yhteisövero) perus teel la. Esityksen mukaan Ulvilan maksuosuus vuonna 2015 on , mikä on 2,7 % enemmän kuin vuonna Satakuntaliiton talousarvio 2015 ja -suunnitelmaehdotus on esityslistan liitteenä. Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huo maut ta mista Satakuntaliiton vuoden 2015 talousarvio- ja suun ni telma eh do tuk ses ta. Täytäntöönpano: Lausunto Satakuntaliitolle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Osallistuminen retkeilyreitistön kunnossapidon (Rekku) hankkeeseen / /2014 Kaupunginhallitus 202 TUL:n Satakunnan piiri ry on tehnyt Ulvilan kaupungille esityksen osallis tu mi ses ta edelleen vuonna 2015 Retkeilyreitistön kun nos sa pi to hankkee seen (Rekku-hanke). Hanke on käynnistynyt vuonna 2013 ja jatkuu vuo den 2017 loppuun asti. Ulvila on osallistunut hankkeseen alusta läh tien. Hanke vastaa Joutsijärven, Kellahden, Ahlaisten, Noormakun ja Ulvilan Saaren luontopolkujen huolto- ja kunnossapidosta. Hanke työl lis tää yhteensä 13 henkilöä, joista 12 on pitkäaikaistyöttömiä. Hankkeen kokonaiskustanus vuonna 2015 on esityksen mukaan , josta Ulvilan osuus on Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus päättää, että Ulvila osallistuu Rekku -hankkeeseen edel leen vuonna euron maksuosuudella. Täytäntöönpano: Päätös TUL:n Satakunnan piiri ry:lle Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Edustajan valinta Satakunnan korkean teknologian säätiön valtuuskuntaan 301/ /2014 Kaupunginhallitus 203 Satakunnan korkean teknologian säätiön tavoitteena on tukea maakun nan teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimus- ja tuo te kehitys toi min taa. Ulvila on säätiön jäsen. Säätiön valtuuskunnan nykyinen toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopus sa ja uudet jäsenet nimetään toimikaudeksi Ulvilan edus ta ja na valtuuskunnassa on ollut kaupunginjohtaja ja hänen va ra jäse ne nään hallintojohtaja. Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus nimeää Ulvilan edustajan ja hänelle varajäsenen Sata kun nan korkean teknologian säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Ulvilan edustajaksi säätiön valtuuskuntaan valittiin kaupunginjohtaja Juk ka Moilanen ja hänen varajäsenekseen hallintojohtaja Mikko Polven lah ti. Täytäntöönpano: Päätös Satakunnan korkean teknologian säätiölle ja nimetyille Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Eron myöntäminen Tiina Ilveskoskelle vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä ja uuden henkilön valinta hänen tilalleen 303/ /2014 Kaupunginhallitus 204 Tiina Ilveskoski on saapuneella kirjeellään pyttänyt eroa vapa-ai ka lau ta kun nan jäsenen luottamustehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, ettttä se: 1. myöntää Tiina Ilveskoskelle eron vapaa-aikalautakunnan jä se nyydes tä, ja 2. valitsee Tiina Ilveskosken tilalle vapaa-aikalautakunnan jäseneksi uu den henkilön lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus jätti asian yksimielisesti pöydälle lisäselvityksien saa mi sek si. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Toimitilan vuokraaminen MLL Kullaan paikallisyhdistykselle perhekahvilatoimintaan 307/ /2014 Kaupunginhallitus 205 MLL Kullaan paikallisyhdistys on järjestänyt perhekahvilatoimintaa Kullaan vanhainkodin kellarikerroksen tiloissa. Tikloista ei ole peritty mitään vuokraa. Porin perusturva ottaa ko. tilat omaan käyttöönsä ja kysei ses sä rakennuksessa ei ole enää yhdistyksen käyttöön sovelutuvia ti lo ja. Yhdistys on kartoittanut toimintaan soveltuvia korvaavia tiloja Kullaalla ja on päätynyt esittämään, että kaupunki vuokraisi sille nimellistä vuokraa vastaan tilat Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalosta (entinen kahvilatila). Ky sei nen liiketila on ollut pitkään tyhjillään eikä tällä hetkellä ole nä köpii ris sä tiloille muuta käyttöä. Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus päättää vuokrata MLL Kullaan paikallisyhdistykselle Kiin teis tö Oy Kullaan Liiketalon liikehuoneiston nro. A siten, että tilan vuok ra on 20 /kk ja että vuokrasuhde on irtisanottavissa kummankin osa puo len toimesta 1 kk:n irtisanomisajalla. Täytäntöönpano: Päätös MLL Kullaan paikallisyhdistykselle ja laskutukseen Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Kutsu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisseminaariin / /2014 Kaupunginhallitus 206 Porin kaupunki on kutsunut Satakunnan kuntien ja maakunnan so si aali- ja terveystoimen kuntayhtymien edustajat seminaariin, jonka ai heena on sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteiden uudistaminen so si aa li- ja terveyspalveluiden järjestämislain tultua voimaan. Seminaari järjestetään Porissa klo Kutsussa osallis tu ja mää rä on rajoitettu seitsemään kuntaa tai yhteisöä kohti. Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus nimeää Ulvilan edustajiksi seminaariin valtuuston ja kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajiston sekä kaupunginjohtajan ja hallin to joh ta jan. Täytäntöönpano: Ilmoitus osallistujista Porin kaupungille Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä Kaupunginhallitus 207 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, jotka ovat nähtävänä kokouksessa. Sivistysjohtaja: Eron myöntäminen päiväkodin johtajan virasta ja viran täyttäminen (110/2014) Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöönpantaviksi päätökset, joihin sillä on otto-oikeus.

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjoja Kaupunginhallitus 208 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyt tä mis tä varten seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, jot ka ovat nähtävillä internetissä Ulvilan kaupungin kotisi vuilla: - Kulttuurilautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Merkitään tiedoksi.

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus 209 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: - kaupunginjohtajan ajankohtaiset ilmoitusluontoiset asiat Merkitään tiedoksi.

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 198, 199, 201, 204, 206, 207, 208 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 200, 202, 203,205 HLainkäyttöL:n 6 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Pykälät 200, 202, 203,205 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi juklkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Pykälät 200 Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. valitusaika Kunnan jäse nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus PL Turku Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh: Fax: sähköposti: Valitusaika Valitusosoitus hankinta-asioissa Pykälät: päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 18/2014 430 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 15:00-18:40 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 194 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot