TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:10"

Transkriptio

1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2014:10 Asia Hakija Tekijänoikeus rakennukseen Otavamedia Oy Annettu Tiivistelmä Huvimaja ei ollut siinä määrin itsenäinen ja omaperäinen, että se olisi ollut tekijänoikeuslain 1 :n tarkoittama teos. LAUSUNTOPYYNTÖ Hakija on pyytänyt tekijänoikeusneuvostolta lausunnon huvimajarakennuksen tekijänoikeudesta. Hakija esittää lausuntopyynnössään seuraavan: TM Rakennusmaailma lehti on julkaissut Eskon puumerkki palstallaan erilaisia rakentamisohjeita. Lehden julkaistussa numerossa 6/2013 palstan aiheena oli huvimaja. Lehdessä on ollut kuva Kärkölässä, Huovilan puistossa olevasta huvimajasta. Kuvatekstissä ilmoitettiin myös kyseisen huvimajan olleen jälleenrakennettu kopio alkuperäisestä ja että lehdessä olleet rakennuspiirustukset oli tehty kuvan huvimajaa mukaillen. Lehden tekstissä oli mainittu myös, että kuvan huvimajan rakenne esitettiin lehden rakennuspiirustuksissa melkoisesti yksinkertaistettuna. Elokuussa 2013 arkkitehti VT oli ilmoittanut hakijalle, että lehden kuvassa esitetty huvimaja oli VT:n suunnittelema, hänellä oli tekijänoikeus huvimajan suunnitelmiin ja lehdessä oli esitetty huvimajan suunnitelmat ilman hänen lupaansa. Ennen VT:n yhteydenottoa hakija ei tiennyt, että lehden kuvassa ollut huvimaja oli VT:n suunnittelema. Tästä syystä VT:tä ei mainittu lehdessä huvimajan yhteydessä. Hakijan käsityksen mukaan kyseessä oleva huvimaja edustaa tyylillisesti tuotantoa, jollaisesta on paljon esimerkkejä, eikä huvimaja siten ole erityisen omaleimainen. Lehdessä esitetyt rakennuspiirustukset poikkeavat lehden kuvassa olleesta huvimajasta mitoitusten suhteen selvästi.

2 Hakija haluaa tietää, onko lehden valokuvassa esitetty huvimaja rakennus, joka on tekijänoikeudellisesti suojattu. Jos huvimaja on suojattu, onko sen käyttäminen mallina lehden jutussa huvimajan tekijän oikeuksia loukkaava. Hakija on liittänyt lausuntopyyntöönsä kyseessä olleen lehtiartikkelin. VASTINE Tekijänoikeusneuvosto on varannut arkkitehti VT:lle mahdollisuuden antaa kirjallinen vastine. VT on todennut vastineessaan seuraavan: VT näki heinäkuussa 2013 sattumalta TM Rakennusmaailma -lehden numeron 6/2013, jossa oli artikkeli "Harrastelijatimpurin taidoin romanttinen huvimaja". Artikkelin yhteydessä oli valokuva Huovilan puistossa sijaitsevasta huvimajasta kuvateksteineen. VT on suunnitellut Huovilan puiston huvimajan. VT:n mukaan Huovilan puisto on tyyliltään englantilainen maisemapuutarha, joka alkoi rappeutua 1930-luvun aikana. Noin 3,5 hehtaarin kokoisen puisto päätyi vuonna 1953 Kärkölän kunnan omistukseen. Huovilan puiston kunnostaminen 1900-luvun alun asuun alkoi 1990-luvun puolivälissä. Vuoden 1999 alussa Kärkölän kunta palkkasi arkkitehti VT:n laatimaan entisöinti- ja rekonstruktiosuunnitelmat mm. istuimia, pöytiä, suihkulahdetta, huvimajoja, aitoja ja portteja varten. Kyseessä olevan huvimajan ensimmäiset luonnokset laadittiin vuonna 1999 ja tarkentuneet suunnitelmat vuonna VT:n mukaan ammattitaito kulttuurihistoriallisten kohteiden suunnittelussa ja valvonnassa edellyttää muun muassa laajaalaista kokonaisuuksien hallintaa, sinnikkyyttä etsiä kadoksissa olevaa tietoa, varmistaa tietojen paikkansa pitävyys, tulkita ja vertailla eri tietolähteitä sekä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden tuntemusta lähdeviitteineen. Arvokkaan kulttuuriympäristön suunnittelijan on osattava tulkita ja ymmärtää eri historiallisten aikakausien omaleimaisia tyylipiirteitä. Suunnittelijan on myös osattava sovittaa uusi rakentaminen ja sen yksityiskohdat kokonaisuutta kunnioittavalla tavalla historialliseen ympäristöön. Mikäli on olemassa tarvittava, riittävä ja luotettava lähdeaineisto (piirustukset, rakenteellisia fragmentteja ym.), on mahdollista valmistaa kopio (rekonstruktio) vanhasta. Kopion tekeminen ei ole aina itsestäänselvyys, vaikka lähdeaineistoa olisi riittävästi. Rekonstruointi edellyttää aina asiantuntija-arviointia ja osaamiseen perustuvaa harkintaa. 2

3 Huovilan puiston kunnostus- ja restaurointityö edellytti tavanomaista suunnitteluosaamista korkeatasoisempaa ymmärrystä. Huovilan puisto on maisemallinen ja historiallinen kokonaisuus, jonka jokaisen yksityiskohdan suunnittelun rinnalla piti selvittää kunkin osatekijän (mm. huvimajat, sillat, kalusteet) historialliset taustat ja tarkistaa olemassa oleva tieto eri arkisto- ja tietolähteistä. Huovilan puiston huvimajan arkkitehtisuunnitelma perustui VT:n tutkimaan lähdeaineistoon, paikalla harkittuihin mittasuhteisiin maisemassa ja kyseisen saaren kokoon. Maanmittauslaitoksen ilmakuva-arkistosta löytyi 1930-luvun ilmakuva. Siitä oli havaittavissa Ala-Lammen silloinen muoto, saari ja siinä sijainnut huvimaja lintuperspektiivistä. Valokuvasta oli mahdollista tunnistaa huvimajan katon olleen pyramidimainen. Yksityiskohtaisempaa tietoa huvimajasta ei ollut saatavilla. Artikkelin sisältö on virheellinen. VT:n suunnittelema Huovilan puiston saaren huvimaja ei ole "jälleenrakennettu kopio alkuperäisestä", toisin kuin artikkelin kuvatekstissä väitetään. Huovilan puiston huvimaja ei ole 1900-luvun tai 1800-luvun lopun historiallisen huvimajan kopio, vaan kaikilta yksityiskohdiltaan arkkitehdin tekemiin tutkimuksiin perustuva, suunnittelijansa itsenäisesti harkitsema pelkistetty tulkinta ja sovitus ympäröivään maisemaan ja historialliseen puistoon. Sen tulee olla riittävän yksinkertainen ja sen tulee luoda harmoninen kokonaisvaikutelma. Se ei voi olla menneen ajan suora lainaus. Huvimajan, siltojen ja puutukien rakenteet ovat tarkoituksella yksinkertaiset ja minimalistiset. Mittasuhteet ovat tarkkaan harkittuja (kaiteiden korkeus suhteessa vapaaseen aukkoon, istumakorkeus, pintarakenteet, väritys, paanukate, vinotukien kulma ja viisteet, rakennuksen leveyden suhde rakennuksen korkeuteen, pohjan pinta-alan suhde saaren kokoon, huvimajan suhde ympäröivään maisemaan jne.). Vastaava toimeksianto toisen arkkitehdin tulkitsemana tuottaisi aina erilaisen lopputuloksen, koska suunnitteluun vaikuttavat aina kunkin suunnittelijan oma henkilökohtainen näkemys, koulutus ja kokemus, tietotaito, historian tuntemus ja arkkitehtoninen käsiala. Huvimaja on suunniteltu "in situ" Huovilan puistoon, millä on omat mitoitukselliset ja tekniset vaatimukset. Huvimaja on historiallisen maisemapuistokokonaisuuden osa, joten sen tulee sopia ympäristöönsä niin muotokielensä, kokonsa, mittasuhteidensa, materiaaliensa ja pintakäsittelyjensä osalta. Huovilan puiston huvimaja ylittää rakennustaiteellisilta ominaisuuksiltaan ja Huovilan restauroidun puiston arvokkaaseen kulttuuriympäristöön elimellisesti integroituvana, arkkitehdin suunnittelemana teoksena teoskynnyksen ja ansaitsee tekijänoikeuslain mukaisen tekijänoikeussuojan. 3

4 Artikkelissa ei ole mainintaa huvimajan suunnittelijasta. Lähdetietoja ei ole tarkistettu, ja valokuvaa huvimajasta on käytetty tarkoitushakuisesti lisäämään ja kohottamaan artikkelin sisällön uskottavuutta. Aidossa Huovilan puiston miljöössä otettua valokuvaa käytetään lehtiartikkelissa markkinointitarkoituksessa. Lehtikirjoituksesta valokuvineen on pääteltävissä, että artikkelin kirjoittaja on piirtänyt tee-se-itse rakentajille suunnatut, yksinkertaistetut huvimajan ohjeet Huovilan puiston restauroinnin yhteydessä VT:n suunnittelemaa huvimajaa esikuvana käyttäen huvimajan mittasuhteita oleellisesti muuttaen. Hakijan toiminta loukkaa VT:n tekijänoikeuksia ja väheksyy samalla suunnittelijan ja asiantuntemukseen perustuvan suunnittelun merkitystä. Huvimajan muotoa, kokoa ja mittasuhteita on tarkoituksella muutettu alkuperäistä arkkitehdin suunnitelmaa loukkaavalla tavalla. Ammattitaitoisen suunnittelun merkityksestä annetaan vähättelevä kuva julkisessa tiedonvälityksessä. Huovilan puiston huvimajaa esittävän valokuvan käyttäminen loukkaa suunnittelijan tekijänoikeuksia. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTON LAUSUNTO Tekijänoikeuslain (404/61) 55 :n mukaan tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Näiden lausuntojen luonne ei ole sitova. Rakennuksen tekijänoikeussuoja Tekijänoikeuslain 1 :n mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on yksinoikeus teokseen. Säännös sisältää esimerkkiluettelon suojattavista teostyypeistä. Tekijänoikeussuojaa saavat esimerkiksi selittävät piirrokset sekä kuvataiteen ja rakennustaiteen teokset. Tekijänoikeuslain 1 :n mukaiselta teokselta edellytetään, että sitä voidaan pitää tekijänsä itsenäisen luovan työn omaperäisenä tuloksena. Luova työ ilmenee tekijän tekemissä valinnoissa työn valmistusprosessin aikana. Riittävän omaperäisten valintojen tuloksena syntyvä työ ylittää teoskynnyksen eli saavuttaa teostason. Suojan edellytyksenä ei ole muita erityisiä vaatimuksia. Ratkaisu teoskynnyksen ylittymisestä tehdään tapauskohtaisella harkinnalla. 4

5 Teoksen osa saa tekijänoikeussuojaa, jos se teoksesta erillään tarkasteltuna yltää teostasoon eli osaa sellaisenaan voidaan pitää ilmauksena tekijänsä henkisestä luomistyöstä. Tekijänoikeus ei suojaa teoksen ideaa, periaatteita tai tietoja, vaan sitä ilmenemismuotoa, johon ne on teoksessa saatettu. Tekijänoikeussuoja ei siten estä esimerkiksi jonkin idean hyödyntämistä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi antamassaan ratkaisussa C-145/10 (Painer), että teos voi saada tekijänoikeussuojaa, jos se on tekijänsä henkisen luomistyön tulos siten, että se kuvastaa tekijän persoonaa ja siitä käyvät ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä. Kansallisen tuomioistuimen tehtävä on ratkaista lopullisesti, ylittyykö teoskynnys. Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossaan TN 2009:14, että huvila ylitti teoskynnyksen ja oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu rakennustaiteentuotteena suojattu teos. Omaperäisyys ilmeni erityisesti rakennusten ja paikan suhteessa, rakennuksissa toteutetun puun ja lasin yhdistelyssä sekä yksityiskohdissa ja kiintokalusteissa. Nämä yhdessä muodostivat arkkitehtonisen kokonaisuuden. Sen sijaan lausunnoissa TN 2012:8 ja TN 2007:8 tekijänoikeusneuvosto totesi, että rakennuspiirustusten kuvaama rakennus oli ulkoiselta hahmoltaan tavanomainen suomalainen talo. Piirustukset tai niiden kuvaama rakennus eivät olleet tekijänoikeudella suojattuja. Rakennuksen tekijänoikeussuojasta on oikeuskirjallisuudessa todettu, että "Arkkitehtoniset teokset ovat suojattuja sikäli kuin ne rakennuksen suunnittelun ja sijoituspaikan tahi sen yksityiskohtien (huoneiden asettelu, valaistussuhteet, porraskäytävien luku, mukavuudet) puolesta edustavat jotakin taiteellista lisää. Tavallisimmin tämä lisä ilmenee rakennuksen julkisivussa, mutta saattaa käydä ilmi myös portista, ovista jne. ( )." (Kivimäki T.M., "Uudet tekijänoikeus- ja valokuvauslait", 1966 s. 28). Analyysi ja johtopäätökset Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntonsa ainoastaan lausuntopyynnössä valokuvassa esitetyn huvimajan teostasosta. Lausuntopyynnössä ei ole ollut kyse lehdessä esitetyn valokuvan valokuvaajan oikeuksista. Tekijänoikeusneuvosto ei ota kantaa näyttökysymykseen siitä, kuka on valokuvassa esitetyn huvimajan suunnittelija tai lehtiartikkelissa olleiden rakennuspiirustusten tekijä. 5

6 Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut asiaa sille toimitetun kuvamateriaalin perusteella ja katsoo, että lehtiartikkelissa valokuvassa esitetyn huvimajan ulkomuotoa voidaan pitää tavanomaisena, usein käytettynä huvimajan ulkomuotona. Huvimajan suunnittelemiseen käytetty työn määrä tai korkea asiantuntemuksen taso eivät ole merkityksellisiä arvioitaessa, ylittääkö huvimajan teoskynnyksen. Tekijänoikeusneuvosto katsoo, että kyseessä oleva huvimaja ei ole siinä määrin itsenäinen ja omaperäinen, että sitä voitaisiin pitää tekijänoikeuslain 1 :n tarkoittamana teoksena. Koska huvimaja ei ole tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos, tekijänoikeuslaki ei estä lausuntopyynnössä kyseessä olleen huvimajan kuvaamista ja kuvan käyttämistä lehdessä, joka saatetaan yleisön saataville edellyttäen, että valokuvan käyttämiseen edellä mainitulla tavalla on valokuvan ottajan suostumus. Huvimajan suunnittelijan nimeä ei ole tarvinnut esittää huvimajan valokuvan yhteydessä. Toimivaltansa perusteella tekijänoikeusneuvosto ei ota kantaa muiden lakien tai esimerkiksi Suomen journalistiliiton ohjeistusten soveltamiseen eikä siihen, mitä osapuolten välillä on mahdollisesti sovittu. Puheenjohtaja Marcus Norrgård Sihteeri Marco Grönroos Lausunto on käsitelty tekijänoikeusneuvoston täysistunnossa. Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Marcus Norrgård (puheenjohtaja), Tuula Hämäläinen, Satu Kangas, Martti Kivistö, Pirjo Kontkanen, Jussi Mäkinen, Pekka Pulkkinen, Anne Salomaa ja Aku Toivonen. 6

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön X Annettu 6.9.2011 Tiivistelmä Yhtiön internetsivuilla kuvailtiin suppeahkosti yksittäisillä sanoilla ja lyhyillä

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:3 Asia Hakija Taideteosta muistuttaneen lavasteen käyttö teatteriesityksessä ja taideteoksen kuvan käyttäminen teatteriesityksen markkinoinnissa. Kuvasto ry Annettu

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2. Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:2 Asia Hakija Elokuva, oikeuksien siirtyminen, opinnäyte A, B ja C Annettu 6.4.1988 Tiivistelmä Opiskelijoiden korkeakoulussa opinnäytetyönä valmistama video oli tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Marjut Salokannel OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Artikkeli Julkaistu Edilexissä

Lisätiedot

Kotirauha on ehdoton. Luvattomalta kuvaamiselta ehdottomasti rauhoitettu paikka on ihmisen koti, jonka asukkaat ja heidän vieraansa

Kotirauha on ehdoton. Luvattomalta kuvaamiselta ehdottomasti rauhoitettu paikka on ihmisen koti, jonka asukkaat ja heidän vieraansa Ketä ja missä saa kuvata? Sakari Mäkelä Timo Suvanto Periaatteessa tekijänoikeuksien sekä kuvaus- ja julkaisulupien kanssa on helppo elää. Ei käytä toisen tekemää ja kysyy aina kuvatessaan luvan kuvattavalta

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD HT, OTL, VT, dosentti (UNNL0HQQROD 10.10.2007 Valtioneuvoston päätös 28.6.2007 kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä +XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Kun rakennus ei kuollutkaan

Kun rakennus ei kuollutkaan Kun rakennus ei kuollutkaan Tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamis pyrkimyksissä Pekka Piiparinen Monissa suomalaisissa kaupungeissa on rakennus tai rakennuksia, joita

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot