JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus AIKA :00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 68 JAAKKO KUROSEN ERO VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 69 ELINKEINOJAOSTON JÄSEN/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 70 ES:N SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTON JÄSEN/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 71 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSEN/PAAVO TERVOSEN ERO JA UUDEN VALINTA 72 LAUSUNTO SAVON KULJETUS OY:N KALIKKAMÄEN MAA-AINESLUVASTA 73 MAA-AINESLUVAN SIIRTO MH-KIVI OY:LTÄ LL COMPANY OY:LLE 74 POIKKEAMISLUPA/SOPANEN SARI JA MIKKO/ TUOHINIEMI RN:O 7:44 75 POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS/ LUOSTARINEN VILLE/ TURHALA RN:O 6: ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KERISALON KOULUN MYYMINEN TALOUSARVION YLITYKSET VUONNA HENKILÖSTÖRAPORTTI TILINPÄÄTÖS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 176

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Kunnanhallitus Lisätiedot LÄSNÄ Isoniemi Ari-Pekka I varapj Jaakkola Antero II varapj. Björn Irma jäsen Hytönen Sirpa jäsen Kansanoja Maija-Riitta jäsen Kautto Jani jäsen Kotivuori Esko jäsen Lahti Mari jäsen poistui klo aikana Rautanen Heikki varajäsen Juutilainen Sari valtuuston pj. Intke Juha valtuuston I vpj Tervonen Paavo valtuuston II vpj. Hänninen Joonas esittelijä Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä POISSA Kuronen Jaakko pj ALLEKIRJOITUKSET Ari-Pekka Isoniemi Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Irma Björn Sirpa Hytönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 65 Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päi vää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheen joh ta jil le ja kunnanjohtajalle. Kutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnan val tuus to on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jä se nistä on läsnä. Kjoht: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja pää tös val tai suu den. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH 66 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Irma Björn ja Sirpa Hytönen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Björn ja Sirpa Hytönen.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 295/00.00/2014 KH 67 Jaakko Kuronen on valittu määräaikaisesti sivistysjohtajan virkaan vuo den 2016 loppuun saakka. Jaakko Kuronen on ilmoittanut kirjeitse ottavansa viran vastaa. Samalla hän on pyytänyt eroa Joroisten kunnan luottamustoimista. Otettuaan viran vastaan Kuronen on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon ja eikä näin ollen myöskään voi toimia kunnanhallituksen puheenjohtajana. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy täntöön pa nos ta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyt tää sen puhevaltaa. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö, 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te lus ta; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavan omai ses ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen nais ta hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve luk ses sa olevia henkilöitä. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole myöskään vaa li kel poi nen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoisuuden rajoitukset kos ke vat kuntalain 34 :n mukaan seuraavia henkilöitä:

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rin nas tet ta vas sa vastuullisessa tehtävässä; 3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve lukses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. koh dassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä 4. kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, jos kunta on kuntayhtymän jäsenkunta. Kunnanhallituksen toimikausi on valtuuston toimikauden pituinen, joll ei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta (KuntaL 19 ). Toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on sama kuin toimielimen muiden jäsenten toimikausi (KuntaL 20 ). Joroisten kunnan hallintosäännön 3 :n mukaan valtuusto valitsee kun nan hal li tuk seen 9 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen vara jä se nen kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tai päät tyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Valtuusto valitsee jäsen ten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä en simmäi sen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus : jäsenet Jaakko Kuronen, pj Ari-Pekka Isoniemi, I vpj Antero Jaakkola, II vpj Irma Björn Sirpa Hytönen Maija-Riitta Kansanoja Jani Kautto Esko Kotivuori Mari Lahti varajäsenet Heikki Rautanen Hannu Sikanen Niilo Kuitunen Kimmo Toivanen Rauni Janhunen Leea Oksiala Sabine Taskinen Sakari Kakriainen Anne Kautiainen Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Jaakko Kurosen todetaan menettäneen kelpoisuutensa kun nanhal li tuk sen puheenjohtajan tehtävään, jonka johdosta hänelle myönnetään ero kyseisestä luottamustoimesta.

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Jaakko Kurosen tilalle valitaan kunnanhallituksen puheenjohtaja jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin.

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus JAAKKO KUROSEN ERO VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ KH 68 Jaakko Kuronen on valittu määräaikaisesti sivistysjohtajan virkaan vuoden 2016 loppuun saakka. Jaakko Kuronen on ilmoittanut kirjeitse ottavansa viran vastaa. Samalla hän on pyytänyt eroa Joroisten kunnan luottamustoimista. KuntaL 34 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä 4. kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, jos kunta on kuntayhtymän jäsenkunta. Otettuaan viran vastaan Kuronen on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon, eikä näin ollen voi toimia enää valtuutetun tehtävässä. KuntaL 11 :ssä mainitaan seuraavaa: Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston pu heen joh taja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asian omaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen va ra val tuu te tun. KuntaL 37 :ssä mainitaan seuraavaa: Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 1. valtuusto toteaa Jaakko Ku ro sen menettäneen kelpoisuutensa valtuutetun tehtävään , kun hän otti sivistysjohtajan viran vastaan. 2. valtuusto toteaa Jaakko Kurosen valtuutetun tehtävän päättyneeksi. 3. val tuus ton puheenjohtaja kutsuu Kurosen tilalle valtuuston jäseneksi Jo rois ten sitoutumattomat ry:n yhteislistan ensimmäisen varajäsenen Eli sa Kettusen. Hyväksyttiin.

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus ELINKEINOJAOSTON JÄSEN/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 17/00.00/2015 KH 69 Jaakko Kuronen on valittu määräaikaisesti sivistysjohtajan virkaan vuoden 2016 loppuun saakka. Jaakko Kuronen on ilmoittanut kirjeitse ottavansa viran vastaa. Samalla hän on pyytänyt eroa Joroisten kunnan luottamustoimista. Otettuaan viran vastaan Kuronen on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon ja eikä näin ollen myöskään voi toimia kunnanhallituksen puheenjohtajana tai kunnanhallituksen alaisissa toimielimissä. Hallintosäännön 3 :n mukaan kunnanhallituksessa on elin kei nojaos to, johon kunnanhallitus valitsee kolme jäsentä kun nan hal li tuksen varsinaisista ja varajäsenistä ja nimeää jäsenistä pu heen joh tajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston jäsenille valitaan hen ki lö koh taiset varajäsenet. Kuntalain 17 :n 4 mom:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomai ses ta toimielimestä säädetään. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallituksen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te lus ta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa ta van omai ses ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen nais ta hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen elinkeinojaoston jäsenistä on oltava mui ta kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tasa-arvolain määräyksiä on noudatettava erikseen varsinaisten ja va ra jä sen ten osalta. Elinkeinojaosto jäsenet varajäsenet Jaakko Kuronen,pj Esko Kotivuori Ari-Pekka Isoniemi, vpj Sirpa Hytönen Irma Björn Antero Jaakkola. Kjoht: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta, että Jaakko Kuronen on me net tä nyt kelpoisuutensa kunnanhallituksen jäseneksi, eikä näin ollen ole kelpoinen myöskään toimimaan elinkeinojaoksessa. Hänen tilalleen on valittava uusi jäsen elinkeinojaoston jäseneksi jäljellä olevaksi toimi kau dek si. 2. myöntää eron Jaakko Kuroselle elinkeinojaosto jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. 3. valitsee Kurosen tilalle uuden jäsenen sekä puheenjohtajan elinkeinojaostoon. Kj:n muutettu päätösesitys kohtaan 3: valitsee Kurosen tilalle uuden jäsenen sekä puheenjohtajan niin, että valtuustossa valittava kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii elinkeinojaoston jäsenenä sekä puheenjohtajana. Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2 sekä muutettu päätösehdotus kohtaan 3.

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus ES:N SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTON JÄSEN/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 44/00.00/2013 KH 70 Jaakko Kuronen on pyytänyt eroa luottamustoimista tultuaan va li tuksi määräaikaisesti sivistysjohtajan virkaan. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan ( 7) jäsen kun nat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa kun ta yh tymän valtuustossa. Valtuustoon jäsenkunnat valitsevat jäseniä kunnanvaltuustojen toimi kaut ta vastaavaksi ajaksi seuraavasti: Kunnan asukasluku väestökirjalain mukaan toimikautta edeltävän vuo den alussa/ Jäsenten lukumäärä 2000 tai vähemmän mom. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 4 mom. Jäsenkunnan äänimäärä valtuustossa määräytyy ennen valtuus ton kokousta viimeksi vahvistettujen tilinpäätösten mukaan siten, että kunnalla on yksi ääni jokaiselta alkavalta sa das tu han nesosal ta (1/100000) viimeisen tilinpäätöksen ja kahden sitä edeltäneen va rain hoi to vuo den tilinpäätöksen mukaan sen suoritettavaksi pe russo pi muk sen 17, 19, 20 ja 21 :ien mukaan määrätyistä maksuista kun ta yh ty män omiin menoihin. Näin laskettu kunnittainen äänimäärä pyö ris te tään lähimpään kokonaislukuun. 5 mom. Jäsenkunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään nel jäkym men tä vii si sadasosaa (45/100) valtuuston kokouksessa edus tettu na olevien jäsenkuntien yhteenlasketusta lähimpään ko ko nais lukuun pyöristetystä äänimäärästä. 6 mom. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu ta san heistä saapuvilla olevien kesken. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsenet : jäsenet Jaakko Kuronen Pekka Lantto varajäsenet Leea Oksiala Rauni Janhunen. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Jaakko Kuroselle myön netään ero Etelä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jä se nyy-

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus des tä ja hänen tilalleen valitaan uusi henkilö. Hyväksyttiin.

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSEN/PAAVO TERVOSEN ERO JA UUDEN VALINTA 32/00.00/2013 KH 71 Paavo Tervonen on hakenut eroa perusturvalautakunnan jä se nyydes tä saapuneella kirjeellä luottamustehtävien uudelleen jär jes te ly jen takia. Joroisten kunnan ja Varkauden kaupungin välille solmitussa yh teistoi min ta so pi muk ses sa, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis toi min ta-alu een muodostamista, todetaan seuraavaa: Yhteisenä toimielimenä Varkauden kaupungin hallinnossa toimivan pe rus tur va lau ta kun nan asettaa Varkauden kaupunginvaltuusto, joka ni meää siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä so pi ja puolten valtuustojen valitsemat jäsenet ja heille henkilökohtaiset va ra jäse net kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi. Joroisten kunta ja Varkauden kaupunki nimeävät edustajansa perus tur va lau ta kun taan. Perusturvalautakunnassa on yhteensä kymmenen (10) jäsentä, joilla kul la kin on henkilökohtainen varajäsen. Varkauden kau pun gin valtuus to valitsee perusturvalautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kul lekin henkilökohtaisen varajäsenen. Joroisten kunnanvaltuusto va litsee lautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen va ra jä se nen. Varkauden kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan Var kau den kaupungin jäsenistä ja varapuheenjohtajan Joroisten kun nan jäsenistä Joroisten kunnanvaltuuston esityksen mukaisesti. Perusturvalautakunnassa kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuus toon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi mivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal veluk ses sa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau takun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunnan jäsenet : Pekka Lantto, vpj Rauni Janhunen Leea Oksiala Paavo Tervonen Anita Hakala Juha Hytönen Soile Keitaa Pekka Holopainen Mikko Häyrinen Lea Lampinen. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Paavo Tervoselle myönnetään ero perusturvalautakunnan jä senyy des tä ja 2. Paavo Tervosen tilalle valitaan uusi jäsen pe rus tur va lau ta kuntaan. Hyväksyttiin. Sirpa Hytönen esitti, että asia jätetään pöydälle, mutta hänen esitystään ei kannatettu. Paavo Tervonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus LAUSUNTO SAVON KULJETUS OY:N KALIKKAMÄEN MAA-AINESLUVASTA 63/10.09/2015 KH 72 (Valmistelija: Mikko Luostarinen puh ) Pieksämäen kaupungin rakennusvalvonta pyytää Joroisten kunnalta lau sun toa maa-aineslupahakemuksesta joka rajoittuu Joroisten kunnan rajaan ja sijoittuu Pieksämäen kaupungin Syvänsin kylään, Piek sä mäen kaupungin keskustasta itään noin 20 km:n etäisyydelle, Var kau den tien (valtatie 23) eteläpuolelle. Maa-ainesalue sijoittuu tilal le Kalikkamäki ( ). Kalikkamäen tila on Savon Kul jetus Oy:n omistuksessa ja on osa laajempaa maa-ai nes ten ot to aluetta. Pieksänmaan ympäristölautakunta on myöntänyt (Ymp. ltk ) alueelle maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ai nes ten ottoluvan m3ktr kokonaisottomäärälle. Maa-ai nes lu pa on voimassa saakka. Keski-Savon ym päris tö lau ta kun ta on myöntänyt alueelle ympäristöluvan soran murskauk sel le (Ymp. ltk , Vaasan HAO Nro 12/0369/3; KHO dnro 2593/1/12 ja 2598/1/12). Ympäristölupa on voimassa saakka. Savon Kuljetus Oy hakee Kalikkamäen maa-ainesalueelle Piek sämäen kaupungin rakennuslautakunnalta uutta maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineslupaa m3ktr ko ko nais ot tomää räl le sekä Keski-Savon ympäristölautakunnalta ym pä ris tön suoje lu lain (527/2014) mukaista ympäristölupaa karkean soran murskauk sel le siirrettävällä murskauslaitteistolla. Molempia lupia haetaan 10 vuodeksi lupien lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupien lainvoimaiseksi tulemista. Kartta oheisena liitteenä. Kjoht: Joroisten kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Kalikkamäen ottoalue on osa laajempaa maa-ainestenottoaluetta val ta tien 23 läheisyydessä ja sijaitsee kokonaisuudessaan Ter va ruukin sa lon I-luokan pohjavesialueella ja Syvänsin vedenottamon kauko suo ja vyö hyk keel lä. Mahdollisessa toiminnassa ja annettavissa lupa mää räyk sis sä on huomioitava muun muassa Etelä-Savon maakun ta kaa van pohjavesialueita koskeva suunnittelumääräys, jonka mu kaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa ai heutta vaa toimintaa ja maa-ainesten ottaminen tulee sallia vain mai semoin ti alueil le, mikäli se ei vaaranna pohjaveden laatua tai vähennä saa ta van pohjaveden määrää. Tervaruukinsalon pohjavesialueelle laa di tus sa suojelusuunnitelmassa esitetään, että uusia maa-ai nesten ottoalueita tai murskausasemia ei tule perustaa luonnontilaisille alueil le. Edellä mainitusta voitaisiin poiketa, mikäli tutkimukset osoit-

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus ta vat ettei toiminnasta tai sen sijoittumisesta aiheudu pohjaveden pilaan tu mis vaa raa. Lisäksi suojelusuunnitelmassa esitetään, että alueel le annettaviin lupamääräyksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota poh ja ve den suojelun näkökulmasta ja alueelle tulisi laatia yhteiset pe li sään nöt toiminnanharjoittajille. Joroisten kunta osallistuu yhdessä Pieksämäen kaupungin kanssa Ter va ruu kin sa lon suojelusuunnitelman seurantaryhmään, jossa yhdes sä muiden sidosryhmien kanssa pyritään sovittamaan yhteen alu een toimintaa ja turvaamaan tärkeää pohjavesialuetta ja yh dyskun nan vedensaantia. Joroisten kunta katsoo, että suo je lu suun ni telman seurantaryhmän esitykset alueelle annettaviin lupamääräyksiin tu lee ottaa huomioon Savon Kuljetus Oy:n Kalikkamäen maa-ai neslu pa har kin nas sa. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää jat ku vassa toiminnassa alueen laadukkaaseen, vaiheittaiseen maisemointiin. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 SAVON KULJETUS OY:N KALIKKAMÄEN KARTTA MAA-AINESLUVASTA

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus MAA-AINESLUVAN SIIRTO MH-KIVI OY:LTÄ LL COMPANY OY:LLE 67/10.09/2015 KH 73 (Valmistelija: Mikko Luostarinen puh ) Joroisten kunnanhallitus on myöntänyt Metsähallitus Morenia Oy:lle maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottoon k-m3 ottomäärälle Joroisten kunnan Järvikylän kylästä kiinteistöltä Val tion metsämaat 1:4. Morenia Oy toimii nykyään nimellä MH-Kivi Oy. Kartta oheisena liitteenä. MH-Kivi Oy on toimittanut Joroisten kuntaan pyynnön MH-Kivi Oy:n maa-ai nes lu van siirtämisestä LL Company Oy:n nimiin ja uuden vakuu den asettamisvelvoitteen, koska edellä mainitut ovat kes ki näi sellä sopimuksella siirtäneet maa-ainesalueen käyttöoikeuden LL Compa ny Oy:lle. Lupapäätöksessä on määrätty suuruisen vakuuden aset tami ses ta jälkihoitotöitä varten. Vakuuden tulee olla voimassa saakka. MH-Kivi on asettanut edellä mainitun vakuuden. Kjoht: Kunnanhallitus päättää siirtää Joroisten kunnahallituksen myöntämän, KHO päätöksellä lainvoiman saa neen, maa-ainesluvan pyynnön mukaisesti MH-Kivi Oy:ltä LL Com pa ny Oy:n nimiin. MH-Kivi Oy vapautetaan lupaa koskevista vel voit teis ta, jotka siirretään uuden luvanhaltijan vastattavaksi maa-ai nes lain 13 a mukaan. LL Company Oy:n on ennen toi min nan aloittamista asetettava hyväksyttävä suuruinen vakuus lu pa mää räys ten mukaisesti ja pyydettävä toiminnan aloit ta mis tar kas tus kunnan valvontaviranomaiselta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 MAA-AINESLUVAN SIIRTO MH-KIVI OY:LTÄ LL COMPANY OY:LLE - KARTTA

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPA/SOPANEN SARI JA MIKKO/ TUOHINIEMI RN:O 7:44 70/10.03/2015 KH 74 Valmistelija: Mikko Luostarinen puh Sari ja Mikko Sopanen hakevat poikkeamislupaa saunarakennuksen ra ken ta mi sek si Joroisten kunnan Katisenlahden kylään kiinteistölle Tuo hi nie mi RN:o 7:44. Kiinteistöllä sijaitsee ennestään v.-93 val mistu nut loma-asunto. Kiinteistö on yleiskaavassa M-aluetta. Kartta oheisen liitteenä. Alueelle on laadittu Sutelansaaren rantakaava (vahvistettu lää ninhal li tuk ses sa ) ja myöhemmin Saimaan alueen ran ta osayleis kaa va (hyväksytty , vahvistettu KHO ). Kiinteis tö on rajattu Sutelansaaren rantakaavassa kaava-alueen ul kopuo lel le ja rantaosayleiskaavassa merkitty M-alueeksi (maa-ja metsä ta lou den käyttöön varattu alue). Kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa 47 m2 suuruisen loma-asun non rakentamiseksi Joroisten rakennuslautakunnan toi mesta v Hakemuksen asiakirjoihin on liitetty otteet Sutelansaaren ran ta kaa van määräyksistä ja rakennusoikeudeksi on merkitty ran takaa van mukainen lomarakennuspaikan rakennusoikeus 120 k-m2. Kiin teis tö ei kuitenkaan ole sisältynyt v.-90 vahvistettuun ran ta kaavaan, joten rakennusluvan myöntäminen on ilmeisesti perustunut kaa van väärään tulkintaan. Kiinteistölle on edelleen myöhemmässä Sai maan alueen rantaosayleiskaavassa jäänyt vahvistamatta olemas sa olevana loma-asuntona käyttötarkoituksen mukainen kaa vamer kin tä ja kiinteistö on yleiskaavassa merkitty maa- ja met sä ta lousalu ee na, josta 200 m syvyiseltä rantavyöhykkeeltä on ra ken nus oikeus siirretty maanomistajakohtaisesti A- ja RA- paikoille. Kiinteistön nykyiset omistajat eivät ole olleet tietoisia tilanteesta, vaan ovat käsittäneet kiinteistön olevan kaavallisesti loma-asunnon ra ken nus paik ka. Tilanne on selvinnyt heille vasta, kun he olivat yhtey des sä kunnan rakennusvalvontaan saunarakennuksen ra ken nuslu pa ha ke muk ses ta. Joroisten kunnan rakennusvalvonta on ollut asiasta yhteydessä Etelä-Sa von ELY-keskukseen, josta saadun ensitiedon varassa asia on lä he tet ty heille ratkaistavaksi. Myöhemmin on kuitenkin tulkittu, että kun kyse ei ole rannan suunnittelutarpeesta, asia kuuluu MRL 171 1mom. nojalla kunnan ratkaistavaksi. Naapureita on kuultu poikkeamisen johdosta, heillä ei ole huo mautet ta vaa hakemuksesta. Rakennustarkastaja on antanut asiasta lausunnon, jossa puoltaa ha ke muk sen hyväksymistä.

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kjoht: Kunnanhallitus myöntää MRL:n mom. nojalla Sari ja Mikko So pa sel le hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan sau na ra ken nuksen rakentamiseksi rantayleiskaavan M-alueelle Joroisten kunnan Ka tisen lah den kylässä kiinteistölle Tuohiniemi 7:44. Ennen toi men pitee seen ryhtymistä on haettava MRL:n 125 mukainen ra ken nus lupa Joroisten kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Poik kea mispää tös on voimassa vuoden päätöksen antamisesta lukien. Perusteena poikkeamisen myöntämiselle ovat seuraavat: Kiinteistö olisi tullut vahvistaa loma-asunnon rakennuspaikkana ranta osa yleis kaa vas sa käyttötarkoituksensa perusteella, mutta se on vir heel li ses ti määritetty M-alueeksi. Ottaen huomioon tapauksen histo rian, olisi kiinteistön omistajaa kohtaan kohtuutonta edellyttää kysei ses sä tapauksessa yleiskaavamuutosta ennen rakennusluvan myön tä mis tä. Kiinteistöä koskeva käyttötarkoituksen mukainen kaava mer kin tä voidaan vahvistaa, kun kaavaa muutoin tarkistetaan. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta MRL:n 172 mukais ta haittaa eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään ra ken ta miseen. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 KARTTALIITE SOPANEN SARI JA MIKKO

21 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS/ LUOSTARINEN VILLE/ TURHALA RN:O 6:9 78/10.03/2015 KH 75 (Valmistelija: Mikko Luostarinen, puh ) Ville Luostarinen hakee Joroisten kunnanhallitukselta poik kea mis lupaa uuden loma-asunnon ja siirrettävän saunan rakentamiseksi Jorois ten kunnan Katisenlahden kylään kiinteistölle Turhala 6:9 (kiinteis tön pinta-ala n.1000 m2). Hakemuksen mukaan tarkoituksena on pur kaa kiinteistöllä olevat rakennukset ja rakennelmat, joiden ker rosalak si on mitattu 37 m2 ja rakentaa uusi 30 k-m2 suuruinen loma-asun to ja sijoittaa tontille myös pieni 6 k-m2 suuruinen siirrettävä sau na. Kartta oheisena liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL:n rakennuspaikan kokoa ja ra ken nuksen sijoittamista koskevasta vaatimuksesta ja rakennusjärjestyksen ra ken nuk sen sijoittamista koskevasta määräyksestä. MRL:n 117 mu kaan asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan tulee olla tar koi tuk seen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kui ten kin vähintään neliömetriä. Lisäksi rakennukset on voi tava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta. MRA:n 57 mukaan asemakaava-alueen ul kopuo lel la ilman naapurin suostumusta rakennusta ei saa sijoittaa alle 5 m päähän kiinteistön rajasta. Rakennusjärjestyksen 4 mukaan lo ma-asun to tulee sijoittaa 25 m päähän rantaviivasta, kun kerrosala on alle 80 m2 ja rantasaunat 15 m päähän rannasta, kun kerrosala on 25 m2 tai alle. Aivan pienet saunat voidaan tapauskohtaisesti kat soa sijoitettavan myös edellä mainittua lähemmäs, jos se on maas to-olo suh tei den vuoksi välttämätöntä eikä aiheuta haittaa ympä ris töl le. Vireillä olevan yleiskaavan mukaan kyseinen kiinteistö tulisi olemaan lo ma-asun to jen korttelialuetta, jossa rakennusoikeus on määritetty kiin teis tön pinta-alan suhteen, kuitenkin niin, että alle 2000 m2 ton tilla rakentaminen on sallittu yleiskaavan perusteella ainoastaan olemas sa olevan rakennusoikeuden puitteissa. Alueella on ollut vireillä myös asemakaava, jossa kyseinen rakennuspaikka on ollut asuinpien ta lo jen korttelialuetta. Hakija on perustellut poikkeamista olemassa olevalla ra ken nus paikal la ja rakennusten nykyisellä sijainnilla. Rakennukset ovat omis tajan mukaan huonokuntoiset eikä niitä ole järkevää korjata. Hakijalla on tarkoitus myöhemmin kaavoituksen varmistuttua rakentaa kiinteis töl le varsinainen päärakennus ja muuttaa nyt rakennettava lo mara ken nus saunaksi ja siirtää pieni kevytrakenteinen sauna pois kiinteis töl tä. Naapureita on kuultu, heillä ei ole huomautettavaa hakemuksen joh-

22 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus dos ta. Rakennustarkastaja on antanut asiasta lausunnon jossa puoltaa hake muk sen hyväksymistä. Kjoht: Kunnanhallitus päättää MRL:n mom. nojalla myön tää poikkeamisen MRL:n 117 mukaisesta rakennuspaikan pin ta-alaa koskevasta vaatimuksesta ja rakennusjärjestyksen 4 etäi syyt tä koskevasta vaatimuksesta rakentaa 30 k-m2 suuruinen lo ma-asun to 16 m päähän rannasta perusteella, että esitetty hanke to teu te taan olevan rakennusoikeuden puitteissa korvaavana ra ken ta mi se na eikä se aiheuta tällöin haittaa vireillä olevalle kaavoitukselle. Ra ken nuksen sijoittaminen ei sanottavasti haittaa vireillä olevan kaa van toteutumista ja poikkeaminen sijaintia koskevasta ra ken nus jär jes tyksen määräyksestä on maasto-olosuhteiden vuoksi pe rus tel tu. Siirtokelpoisen saunan tuominen vanhan purettavan saunan ti lal le voidaan hyväksyä määräajaksi rakennuslupamenettelyssä pe rusteel la, että nyt rakennettava loma-asunto on muutettavissa myö hemmin saunarakennukseksi. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tulee haki jan saada rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpiteille ra kennus lu vat. Päätös on voimassa vuoden antopäivästä lukien. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 KARTTALIITE POIKKEAMISLUPAAN, LUOSTARINEN VILLE, KUVANSI TURHALA

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 99 Energialaitoksen johtokunta 20.05.2014 AIKA 20.05.2014 16:30-19:00 PAIKKA Energialaitoksen toimitalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot