JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus AIKA :00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 68 JAAKKO KUROSEN ERO VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 69 ELINKEINOJAOSTON JÄSEN/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 70 ES:N SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTON JÄSEN/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 71 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSEN/PAAVO TERVOSEN ERO JA UUDEN VALINTA 72 LAUSUNTO SAVON KULJETUS OY:N KALIKKAMÄEN MAA-AINESLUVASTA 73 MAA-AINESLUVAN SIIRTO MH-KIVI OY:LTÄ LL COMPANY OY:LLE 74 POIKKEAMISLUPA/SOPANEN SARI JA MIKKO/ TUOHINIEMI RN:O 7:44 75 POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS/ LUOSTARINEN VILLE/ TURHALA RN:O 6: ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KERISALON KOULUN MYYMINEN TALOUSARVION YLITYKSET VUONNA HENKILÖSTÖRAPORTTI TILINPÄÄTÖS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 176

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Kunnanhallitus Lisätiedot LÄSNÄ Isoniemi Ari-Pekka I varapj Jaakkola Antero II varapj. Björn Irma jäsen Hytönen Sirpa jäsen Kansanoja Maija-Riitta jäsen Kautto Jani jäsen Kotivuori Esko jäsen Lahti Mari jäsen poistui klo aikana Rautanen Heikki varajäsen Juutilainen Sari valtuuston pj. Intke Juha valtuuston I vpj Tervonen Paavo valtuuston II vpj. Hänninen Joonas esittelijä Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä POISSA Kuronen Jaakko pj ALLEKIRJOITUKSET Ari-Pekka Isoniemi Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Irma Björn Sirpa Hytönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 65 Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päi vää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheen joh ta jil le ja kunnanjohtajalle. Kutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnan val tuus to on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jä se nistä on läsnä. Kjoht: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja pää tös val tai suu den. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH 66 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Irma Björn ja Sirpa Hytönen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Björn ja Sirpa Hytönen.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 295/00.00/2014 KH 67 Jaakko Kuronen on valittu määräaikaisesti sivistysjohtajan virkaan vuo den 2016 loppuun saakka. Jaakko Kuronen on ilmoittanut kirjeitse ottavansa viran vastaa. Samalla hän on pyytänyt eroa Joroisten kunnan luottamustoimista. Otettuaan viran vastaan Kuronen on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon ja eikä näin ollen myöskään voi toimia kunnanhallituksen puheenjohtajana. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy täntöön pa nos ta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyt tää sen puhevaltaa. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henki lö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö, 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te lus ta; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavan omai ses ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen nais ta hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve luk ses sa olevia henkilöitä. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole myöskään vaa li kel poi nen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoisuuden rajoitukset kos ke vat kuntalain 34 :n mukaan seuraavia henkilöitä:

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos kevia valvontatehtäviä; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rin nas tet ta vas sa vastuullisessa tehtävässä; 3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve lukses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. koh dassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä 4. kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, jos kunta on kuntayhtymän jäsenkunta. Kunnanhallituksen toimikausi on valtuuston toimikauden pituinen, joll ei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta (KuntaL 19 ). Toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on sama kuin toimielimen muiden jäsenten toimikausi (KuntaL 20 ). Joroisten kunnan hallintosäännön 3 :n mukaan valtuusto valitsee kun nan hal li tuk seen 9 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen vara jä se nen kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tai päät tyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Valtuusto valitsee jäsen ten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä en simmäi sen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus : jäsenet Jaakko Kuronen, pj Ari-Pekka Isoniemi, I vpj Antero Jaakkola, II vpj Irma Björn Sirpa Hytönen Maija-Riitta Kansanoja Jani Kautto Esko Kotivuori Mari Lahti varajäsenet Heikki Rautanen Hannu Sikanen Niilo Kuitunen Kimmo Toivanen Rauni Janhunen Leea Oksiala Sabine Taskinen Sakari Kakriainen Anne Kautiainen Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Jaakko Kurosen todetaan menettäneen kelpoisuutensa kun nanhal li tuk sen puheenjohtajan tehtävään, jonka johdosta hänelle myönnetään ero kyseisestä luottamustoimesta.

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Jaakko Kurosen tilalle valitaan kunnanhallituksen puheenjohtaja jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin.

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus JAAKKO KUROSEN ERO VALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ KH 68 Jaakko Kuronen on valittu määräaikaisesti sivistysjohtajan virkaan vuoden 2016 loppuun saakka. Jaakko Kuronen on ilmoittanut kirjeitse ottavansa viran vastaa. Samalla hän on pyytänyt eroa Joroisten kunnan luottamustoimista. KuntaL 34 :n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä 4. kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, jos kunta on kuntayhtymän jäsenkunta. Otettuaan viran vastaan Kuronen on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon, eikä näin ollen voi toimia enää valtuutetun tehtävässä. KuntaL 11 :ssä mainitaan seuraavaa: Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston pu heen joh taja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asian omaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen va ra val tuu te tun. KuntaL 37 :ssä mainitaan seuraavaa: Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 1. valtuusto toteaa Jaakko Ku ro sen menettäneen kelpoisuutensa valtuutetun tehtävään , kun hän otti sivistysjohtajan viran vastaan. 2. valtuusto toteaa Jaakko Kurosen valtuutetun tehtävän päättyneeksi. 3. val tuus ton puheenjohtaja kutsuu Kurosen tilalle valtuuston jäseneksi Jo rois ten sitoutumattomat ry:n yhteislistan ensimmäisen varajäsenen Eli sa Kettusen. Hyväksyttiin.

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus ELINKEINOJAOSTON JÄSEN/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 17/00.00/2015 KH 69 Jaakko Kuronen on valittu määräaikaisesti sivistysjohtajan virkaan vuoden 2016 loppuun saakka. Jaakko Kuronen on ilmoittanut kirjeitse ottavansa viran vastaa. Samalla hän on pyytänyt eroa Joroisten kunnan luottamustoimista. Otettuaan viran vastaan Kuronen on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon ja eikä näin ollen myöskään voi toimia kunnanhallituksen puheenjohtajana tai kunnanhallituksen alaisissa toimielimissä. Hallintosäännön 3 :n mukaan kunnanhallituksessa on elin kei nojaos to, johon kunnanhallitus valitsee kolme jäsentä kun nan hal li tuksen varsinaisista ja varajäsenistä ja nimeää jäsenistä pu heen joh tajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston jäsenille valitaan hen ki lö koh taiset varajäsenet. Kuntalain 17 :n 4 mom:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomai ses ta toimielimestä säädetään. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallituksen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kun nan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden val mis te lus ta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa ta van omai ses ti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen nais ta hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo leh tivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheen joh ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen elinkeinojaoston jäsenistä on oltava mui ta kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tasa-arvolain määräyksiä on noudatettava erikseen varsinaisten ja va ra jä sen ten osalta. Elinkeinojaosto jäsenet varajäsenet Jaakko Kuronen,pj Esko Kotivuori Ari-Pekka Isoniemi, vpj Sirpa Hytönen Irma Björn Antero Jaakkola. Kjoht: Kunnanhallitus päättää: 1. todeta, että Jaakko Kuronen on me net tä nyt kelpoisuutensa kunnanhallituksen jäseneksi, eikä näin ollen ole kelpoinen myöskään toimimaan elinkeinojaoksessa. Hänen tilalleen on valittava uusi jäsen elinkeinojaoston jäseneksi jäljellä olevaksi toimi kau dek si. 2. myöntää eron Jaakko Kuroselle elinkeinojaosto jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. 3. valitsee Kurosen tilalle uuden jäsenen sekä puheenjohtajan elinkeinojaostoon. Kj:n muutettu päätösesitys kohtaan 3: valitsee Kurosen tilalle uuden jäsenen sekä puheenjohtajan niin, että valtuustossa valittava kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii elinkeinojaoston jäsenenä sekä puheenjohtajana. Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2 sekä muutettu päätösehdotus kohtaan 3.

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus ES:N SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTON JÄSEN/JAAKKO KUROSEN ERO JA UUDEN VALINTA 44/00.00/2013 KH 70 Jaakko Kuronen on pyytänyt eroa luottamustoimista tultuaan va li tuksi määräaikaisesti sivistysjohtajan virkaan. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan ( 7) jäsen kun nat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa kun ta yh tymän valtuustossa. Valtuustoon jäsenkunnat valitsevat jäseniä kunnanvaltuustojen toimi kaut ta vastaavaksi ajaksi seuraavasti: Kunnan asukasluku väestökirjalain mukaan toimikautta edeltävän vuo den alussa/ Jäsenten lukumäärä 2000 tai vähemmän mom. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 4 mom. Jäsenkunnan äänimäärä valtuustossa määräytyy ennen valtuus ton kokousta viimeksi vahvistettujen tilinpäätösten mukaan siten, että kunnalla on yksi ääni jokaiselta alkavalta sa das tu han nesosal ta (1/100000) viimeisen tilinpäätöksen ja kahden sitä edeltäneen va rain hoi to vuo den tilinpäätöksen mukaan sen suoritettavaksi pe russo pi muk sen 17, 19, 20 ja 21 :ien mukaan määrätyistä maksuista kun ta yh ty män omiin menoihin. Näin laskettu kunnittainen äänimäärä pyö ris te tään lähimpään kokonaislukuun. 5 mom. Jäsenkunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään nel jäkym men tä vii si sadasosaa (45/100) valtuuston kokouksessa edus tettu na olevien jäsenkuntien yhteenlasketusta lähimpään ko ko nais lukuun pyöristetystä äänimäärästä. 6 mom. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu ta san heistä saapuvilla olevien kesken. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsenet : jäsenet Jaakko Kuronen Pekka Lantto varajäsenet Leea Oksiala Rauni Janhunen. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Jaakko Kuroselle myön netään ero Etelä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jä se nyy-

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus des tä ja hänen tilalleen valitaan uusi henkilö. Hyväksyttiin.

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSEN/PAAVO TERVOSEN ERO JA UUDEN VALINTA 32/00.00/2013 KH 71 Paavo Tervonen on hakenut eroa perusturvalautakunnan jä se nyydes tä saapuneella kirjeellä luottamustehtävien uudelleen jär jes te ly jen takia. Joroisten kunnan ja Varkauden kaupungin välille solmitussa yh teistoi min ta so pi muk ses sa, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis toi min ta-alu een muodostamista, todetaan seuraavaa: Yhteisenä toimielimenä Varkauden kaupungin hallinnossa toimivan pe rus tur va lau ta kun nan asettaa Varkauden kaupunginvaltuusto, joka ni meää siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä so pi ja puolten valtuustojen valitsemat jäsenet ja heille henkilökohtaiset va ra jäse net kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi. Joroisten kunta ja Varkauden kaupunki nimeävät edustajansa perus tur va lau ta kun taan. Perusturvalautakunnassa on yhteensä kymmenen (10) jäsentä, joilla kul la kin on henkilökohtainen varajäsen. Varkauden kau pun gin valtuus to valitsee perusturvalautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kul lekin henkilökohtaisen varajäsenen. Joroisten kunnanvaltuusto va litsee lautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen va ra jä se nen. Varkauden kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan Var kau den kaupungin jäsenistä ja varapuheenjohtajan Joroisten kun nan jäsenistä Joroisten kunnanvaltuuston esityksen mukaisesti. Perusturvalautakunnassa kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuus toon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi mivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal veluk ses sa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau takun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunnan jäsenet : Pekka Lantto, vpj Rauni Janhunen Leea Oksiala Paavo Tervonen Anita Hakala Juha Hytönen Soile Keitaa Pekka Holopainen Mikko Häyrinen Lea Lampinen. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Paavo Tervoselle myönnetään ero perusturvalautakunnan jä senyy des tä ja 2. Paavo Tervosen tilalle valitaan uusi jäsen pe rus tur va lau ta kuntaan. Hyväksyttiin. Sirpa Hytönen esitti, että asia jätetään pöydälle, mutta hänen esitystään ei kannatettu. Paavo Tervonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus LAUSUNTO SAVON KULJETUS OY:N KALIKKAMÄEN MAA-AINESLUVASTA 63/10.09/2015 KH 72 (Valmistelija: Mikko Luostarinen puh ) Pieksämäen kaupungin rakennusvalvonta pyytää Joroisten kunnalta lau sun toa maa-aineslupahakemuksesta joka rajoittuu Joroisten kunnan rajaan ja sijoittuu Pieksämäen kaupungin Syvänsin kylään, Piek sä mäen kaupungin keskustasta itään noin 20 km:n etäisyydelle, Var kau den tien (valtatie 23) eteläpuolelle. Maa-ainesalue sijoittuu tilal le Kalikkamäki ( ). Kalikkamäen tila on Savon Kul jetus Oy:n omistuksessa ja on osa laajempaa maa-ai nes ten ot to aluetta. Pieksänmaan ympäristölautakunta on myöntänyt (Ymp. ltk ) alueelle maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ai nes ten ottoluvan m3ktr kokonaisottomäärälle. Maa-ai nes lu pa on voimassa saakka. Keski-Savon ym päris tö lau ta kun ta on myöntänyt alueelle ympäristöluvan soran murskauk sel le (Ymp. ltk , Vaasan HAO Nro 12/0369/3; KHO dnro 2593/1/12 ja 2598/1/12). Ympäristölupa on voimassa saakka. Savon Kuljetus Oy hakee Kalikkamäen maa-ainesalueelle Piek sämäen kaupungin rakennuslautakunnalta uutta maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineslupaa m3ktr ko ko nais ot tomää räl le sekä Keski-Savon ympäristölautakunnalta ym pä ris tön suoje lu lain (527/2014) mukaista ympäristölupaa karkean soran murskauk sel le siirrettävällä murskauslaitteistolla. Molempia lupia haetaan 10 vuodeksi lupien lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupien lainvoimaiseksi tulemista. Kartta oheisena liitteenä. Kjoht: Joroisten kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Kalikkamäen ottoalue on osa laajempaa maa-ainestenottoaluetta val ta tien 23 läheisyydessä ja sijaitsee kokonaisuudessaan Ter va ruukin sa lon I-luokan pohjavesialueella ja Syvänsin vedenottamon kauko suo ja vyö hyk keel lä. Mahdollisessa toiminnassa ja annettavissa lupa mää räyk sis sä on huomioitava muun muassa Etelä-Savon maakun ta kaa van pohjavesialueita koskeva suunnittelumääräys, jonka mu kaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa ai heutta vaa toimintaa ja maa-ainesten ottaminen tulee sallia vain mai semoin ti alueil le, mikäli se ei vaaranna pohjaveden laatua tai vähennä saa ta van pohjaveden määrää. Tervaruukinsalon pohjavesialueelle laa di tus sa suojelusuunnitelmassa esitetään, että uusia maa-ai nesten ottoalueita tai murskausasemia ei tule perustaa luonnontilaisille alueil le. Edellä mainitusta voitaisiin poiketa, mikäli tutkimukset osoit-

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus ta vat ettei toiminnasta tai sen sijoittumisesta aiheudu pohjaveden pilaan tu mis vaa raa. Lisäksi suojelusuunnitelmassa esitetään, että alueel le annettaviin lupamääräyksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota poh ja ve den suojelun näkökulmasta ja alueelle tulisi laatia yhteiset pe li sään nöt toiminnanharjoittajille. Joroisten kunta osallistuu yhdessä Pieksämäen kaupungin kanssa Ter va ruu kin sa lon suojelusuunnitelman seurantaryhmään, jossa yhdes sä muiden sidosryhmien kanssa pyritään sovittamaan yhteen alu een toimintaa ja turvaamaan tärkeää pohjavesialuetta ja yh dyskun nan vedensaantia. Joroisten kunta katsoo, että suo je lu suun ni telman seurantaryhmän esitykset alueelle annettaviin lupamääräyksiin tu lee ottaa huomioon Savon Kuljetus Oy:n Kalikkamäen maa-ai neslu pa har kin nas sa. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää jat ku vassa toiminnassa alueen laadukkaaseen, vaiheittaiseen maisemointiin. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 SAVON KULJETUS OY:N KALIKKAMÄEN KARTTA MAA-AINESLUVASTA

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus MAA-AINESLUVAN SIIRTO MH-KIVI OY:LTÄ LL COMPANY OY:LLE 67/10.09/2015 KH 73 (Valmistelija: Mikko Luostarinen puh ) Joroisten kunnanhallitus on myöntänyt Metsähallitus Morenia Oy:lle maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottoon k-m3 ottomäärälle Joroisten kunnan Järvikylän kylästä kiinteistöltä Val tion metsämaat 1:4. Morenia Oy toimii nykyään nimellä MH-Kivi Oy. Kartta oheisena liitteenä. MH-Kivi Oy on toimittanut Joroisten kuntaan pyynnön MH-Kivi Oy:n maa-ai nes lu van siirtämisestä LL Company Oy:n nimiin ja uuden vakuu den asettamisvelvoitteen, koska edellä mainitut ovat kes ki näi sellä sopimuksella siirtäneet maa-ainesalueen käyttöoikeuden LL Compa ny Oy:lle. Lupapäätöksessä on määrätty suuruisen vakuuden aset tami ses ta jälkihoitotöitä varten. Vakuuden tulee olla voimassa saakka. MH-Kivi on asettanut edellä mainitun vakuuden. Kjoht: Kunnanhallitus päättää siirtää Joroisten kunnahallituksen myöntämän, KHO päätöksellä lainvoiman saa neen, maa-ainesluvan pyynnön mukaisesti MH-Kivi Oy:ltä LL Com pa ny Oy:n nimiin. MH-Kivi Oy vapautetaan lupaa koskevista vel voit teis ta, jotka siirretään uuden luvanhaltijan vastattavaksi maa-ai nes lain 13 a mukaan. LL Company Oy:n on ennen toi min nan aloittamista asetettava hyväksyttävä suuruinen vakuus lu pa mää räys ten mukaisesti ja pyydettävä toiminnan aloit ta mis tar kas tus kunnan valvontaviranomaiselta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 MAA-AINESLUVAN SIIRTO MH-KIVI OY:LTÄ LL COMPANY OY:LLE - KARTTA

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPA/SOPANEN SARI JA MIKKO/ TUOHINIEMI RN:O 7:44 70/10.03/2015 KH 74 Valmistelija: Mikko Luostarinen puh Sari ja Mikko Sopanen hakevat poikkeamislupaa saunarakennuksen ra ken ta mi sek si Joroisten kunnan Katisenlahden kylään kiinteistölle Tuo hi nie mi RN:o 7:44. Kiinteistöllä sijaitsee ennestään v.-93 val mistu nut loma-asunto. Kiinteistö on yleiskaavassa M-aluetta. Kartta oheisen liitteenä. Alueelle on laadittu Sutelansaaren rantakaava (vahvistettu lää ninhal li tuk ses sa ) ja myöhemmin Saimaan alueen ran ta osayleis kaa va (hyväksytty , vahvistettu KHO ). Kiinteis tö on rajattu Sutelansaaren rantakaavassa kaava-alueen ul kopuo lel le ja rantaosayleiskaavassa merkitty M-alueeksi (maa-ja metsä ta lou den käyttöön varattu alue). Kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa 47 m2 suuruisen loma-asun non rakentamiseksi Joroisten rakennuslautakunnan toi mesta v Hakemuksen asiakirjoihin on liitetty otteet Sutelansaaren ran ta kaa van määräyksistä ja rakennusoikeudeksi on merkitty ran takaa van mukainen lomarakennuspaikan rakennusoikeus 120 k-m2. Kiin teis tö ei kuitenkaan ole sisältynyt v.-90 vahvistettuun ran ta kaavaan, joten rakennusluvan myöntäminen on ilmeisesti perustunut kaa van väärään tulkintaan. Kiinteistölle on edelleen myöhemmässä Sai maan alueen rantaosayleiskaavassa jäänyt vahvistamatta olemas sa olevana loma-asuntona käyttötarkoituksen mukainen kaa vamer kin tä ja kiinteistö on yleiskaavassa merkitty maa- ja met sä ta lousalu ee na, josta 200 m syvyiseltä rantavyöhykkeeltä on ra ken nus oikeus siirretty maanomistajakohtaisesti A- ja RA- paikoille. Kiinteistön nykyiset omistajat eivät ole olleet tietoisia tilanteesta, vaan ovat käsittäneet kiinteistön olevan kaavallisesti loma-asunnon ra ken nus paik ka. Tilanne on selvinnyt heille vasta, kun he olivat yhtey des sä kunnan rakennusvalvontaan saunarakennuksen ra ken nuslu pa ha ke muk ses ta. Joroisten kunnan rakennusvalvonta on ollut asiasta yhteydessä Etelä-Sa von ELY-keskukseen, josta saadun ensitiedon varassa asia on lä he tet ty heille ratkaistavaksi. Myöhemmin on kuitenkin tulkittu, että kun kyse ei ole rannan suunnittelutarpeesta, asia kuuluu MRL 171 1mom. nojalla kunnan ratkaistavaksi. Naapureita on kuultu poikkeamisen johdosta, heillä ei ole huo mautet ta vaa hakemuksesta. Rakennustarkastaja on antanut asiasta lausunnon, jossa puoltaa ha ke muk sen hyväksymistä.

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kjoht: Kunnanhallitus myöntää MRL:n mom. nojalla Sari ja Mikko So pa sel le hakemuksen mukaisen poikkeamisluvan sau na ra ken nuksen rakentamiseksi rantayleiskaavan M-alueelle Joroisten kunnan Ka tisen lah den kylässä kiinteistölle Tuohiniemi 7:44. Ennen toi men pitee seen ryhtymistä on haettava MRL:n 125 mukainen ra ken nus lupa Joroisten kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Poik kea mispää tös on voimassa vuoden päätöksen antamisesta lukien. Perusteena poikkeamisen myöntämiselle ovat seuraavat: Kiinteistö olisi tullut vahvistaa loma-asunnon rakennuspaikkana ranta osa yleis kaa vas sa käyttötarkoituksensa perusteella, mutta se on vir heel li ses ti määritetty M-alueeksi. Ottaen huomioon tapauksen histo rian, olisi kiinteistön omistajaa kohtaan kohtuutonta edellyttää kysei ses sä tapauksessa yleiskaavamuutosta ennen rakennusluvan myön tä mis tä. Kiinteistöä koskeva käyttötarkoituksen mukainen kaava mer kin tä voidaan vahvistaa, kun kaavaa muutoin tarkistetaan. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta MRL:n 172 mukais ta haittaa eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään ra ken ta miseen. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 KARTTALIITE SOPANEN SARI JA MIKKO

21 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS/ LUOSTARINEN VILLE/ TURHALA RN:O 6:9 78/10.03/2015 KH 75 (Valmistelija: Mikko Luostarinen, puh ) Ville Luostarinen hakee Joroisten kunnanhallitukselta poik kea mis lupaa uuden loma-asunnon ja siirrettävän saunan rakentamiseksi Jorois ten kunnan Katisenlahden kylään kiinteistölle Turhala 6:9 (kiinteis tön pinta-ala n.1000 m2). Hakemuksen mukaan tarkoituksena on pur kaa kiinteistöllä olevat rakennukset ja rakennelmat, joiden ker rosalak si on mitattu 37 m2 ja rakentaa uusi 30 k-m2 suuruinen loma-asun to ja sijoittaa tontille myös pieni 6 k-m2 suuruinen siirrettävä sau na. Kartta oheisena liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL:n rakennuspaikan kokoa ja ra ken nuksen sijoittamista koskevasta vaatimuksesta ja rakennusjärjestyksen ra ken nuk sen sijoittamista koskevasta määräyksestä. MRL:n 117 mu kaan asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan tulee olla tar koi tuk seen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kui ten kin vähintään neliömetriä. Lisäksi rakennukset on voi tava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta. MRA:n 57 mukaan asemakaava-alueen ul kopuo lel la ilman naapurin suostumusta rakennusta ei saa sijoittaa alle 5 m päähän kiinteistön rajasta. Rakennusjärjestyksen 4 mukaan lo ma-asun to tulee sijoittaa 25 m päähän rantaviivasta, kun kerrosala on alle 80 m2 ja rantasaunat 15 m päähän rannasta, kun kerrosala on 25 m2 tai alle. Aivan pienet saunat voidaan tapauskohtaisesti kat soa sijoitettavan myös edellä mainittua lähemmäs, jos se on maas to-olo suh tei den vuoksi välttämätöntä eikä aiheuta haittaa ympä ris töl le. Vireillä olevan yleiskaavan mukaan kyseinen kiinteistö tulisi olemaan lo ma-asun to jen korttelialuetta, jossa rakennusoikeus on määritetty kiin teis tön pinta-alan suhteen, kuitenkin niin, että alle 2000 m2 ton tilla rakentaminen on sallittu yleiskaavan perusteella ainoastaan olemas sa olevan rakennusoikeuden puitteissa. Alueella on ollut vireillä myös asemakaava, jossa kyseinen rakennuspaikka on ollut asuinpien ta lo jen korttelialuetta. Hakija on perustellut poikkeamista olemassa olevalla ra ken nus paikal la ja rakennusten nykyisellä sijainnilla. Rakennukset ovat omis tajan mukaan huonokuntoiset eikä niitä ole järkevää korjata. Hakijalla on tarkoitus myöhemmin kaavoituksen varmistuttua rakentaa kiinteis töl le varsinainen päärakennus ja muuttaa nyt rakennettava lo mara ken nus saunaksi ja siirtää pieni kevytrakenteinen sauna pois kiinteis töl tä. Naapureita on kuultu, heillä ei ole huomautettavaa hakemuksen joh-

22 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus dos ta. Rakennustarkastaja on antanut asiasta lausunnon jossa puoltaa hake muk sen hyväksymistä. Kjoht: Kunnanhallitus päättää MRL:n mom. nojalla myön tää poikkeamisen MRL:n 117 mukaisesta rakennuspaikan pin ta-alaa koskevasta vaatimuksesta ja rakennusjärjestyksen 4 etäi syyt tä koskevasta vaatimuksesta rakentaa 30 k-m2 suuruinen lo ma-asun to 16 m päähän rannasta perusteella, että esitetty hanke to teu te taan olevan rakennusoikeuden puitteissa korvaavana ra ken ta mi se na eikä se aiheuta tällöin haittaa vireillä olevalle kaavoitukselle. Ra ken nuksen sijoittaminen ei sanottavasti haittaa vireillä olevan kaa van toteutumista ja poikkeaminen sijaintia koskevasta ra ken nus jär jes tyksen määräyksestä on maasto-olosuhteiden vuoksi pe rus tel tu. Siirtokelpoisen saunan tuominen vanhan purettavan saunan ti lal le voidaan hyväksyä määräajaksi rakennuslupamenettelyssä pe rusteel la, että nyt rakennettava loma-asunto on muutettavissa myö hemmin saunarakennukseksi. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tulee haki jan saada rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpiteille ra kennus lu vat. Päätös on voimassa vuoden antopäivästä lukien. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 KARTTALIITE POIKKEAMISLUPAAN, LUOSTARINEN VILLE, KUVANSI TURHALA

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot