KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Valtuusto AIKA klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Valtuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti vuosilta ja suunnitelma vuodelle Lastensuojelusuunnitelma Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Dnro /3/ Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Dnro /3/ Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Dnro /3/ Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon Talousarvio 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelma Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy 282 Kärsämäen Liikekeskus 157 Kiireelliset asiat Tiedoksi saatettavat asiat Muut pöytäkirjat Muut mahdolliset asiat 288

2 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aulis Raija Autio Mika Flankkila Timo Honkala Teuvo Huovila Tuula pöytäkirjantarkastaja Korkatti Jouko Lohvansuu Katariina vara 156 Manninen Riikka II vpj Ojalehto Pauli Parkkila Väinö Pesonen Eero Pentikäinen Kari Pietikäinen Mika I vpj Pinola Satu Pirhonen Jaakko Remes Aimo Ristinen Esko puheenjohtaja Ruha Anne Saari Ilkka Salo Jaana Seppä Marjatta pöytäkirjantarkastaja Öykkönen Merja Hokkanen Riitta kunnanjohtaja Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä Oikarinen Kari sivistystoimenjoht. Pietikäinen Martti kunnaninsinööri Mikkola Ari khall jäsen ALLEKIRJOITUKSET Esko Ristinen Puheenjohtaja Tuukka Kuisma Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika

3 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Tuula Huovila Marjatta Seppä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kärsämäen kunnanvirastossa :00 Tuukka Kuisma, pöytäkirjanpitäjä

4 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Valtuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valt 145 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan läsnä olevat valtuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtajan toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on saapuvilla. Valtuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululle sekä lähetetty postitse valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta on ilmoitettu Aluelehti Selänteessä. Edellä olevan mukaan valtuuston kokous on koolle kutsuttu lain ja valtuuston työjärjestyksen ja valtuuston ( 20) tekemän päätöksen mukaisesti. Valtuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 :n 1 momentissa tarkoitettu vara. Puheenjohtaja: Kokouksen alussa suoritetaan nimenhuuto ja nimenhuutoluettelo liitetään pöytäkirjan liitteeksi 1 Valt. 145 / Lisäksi puheenjohtaja toteaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja onko valtuusto päätösvaltainen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Valtuusto Pöytäkirjantarkastajien vaali Valt 146 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kak si kullakin kerralla tähän tehtävään valittua a, jollei valtuusto jon kin asian kohdalla toisin päätä. Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee kaksi a tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Huovila ja Marjatta Seppä.

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Valtuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Valt 147 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on kun nanhallituksen ehdotus taikka, milloin tarkas tuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus. Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.

7 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Khall 347 Valtuuston pöytäkirjan tarkastajaksi valittu Aimo Remes ei ole allekirjoittanut pöytäkirjaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se tarkastaa valtuuston pöytäkirjan. Pöytäkirja on oheismateriaalina. Pöytäkirjaa ei liitetä tähän pöytäkirjaan. Valt Avattuaan keskustelun puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, onko valtuuston kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukainen. Valtuusto oli yksimielinen siitä, että pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti vuosilta ja suunnitelma vuodelle / /2014 Khall 334 Hyvinvointikertomuksen osassa I kerrotaan päätyneen 2013 vuoden ja ku luvan vuoden 2014 hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteen ve to ja johtopäätökset. Osassa II on tulevan vuoden suunnittelu painotuksineen. Taulukko-osassa on suunnitelma valtuustokauden painopistealueista ja ke hit tämis koh teis ta jaoteltuna a) lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edis tä minen, b) työikäisten hyvinvointi, c) ikääntyvien toimintakyvyn yl lä pi tä mi nen. Osassa III on valtuuston käsittely ja hyväksyminen. Raportti on oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointikertomuksen vuo sit tai sen raportin vuosilta ja suunnitelman vuodelle Valt 149

9 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Lastensuojelusuunnitelma 80/ /2014 Khall 335 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 : Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvin voin nin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kun nan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuo des sa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mu kais ta talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimis ta ja palveluista; 3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta las ten suo je lun palvelujärjestelmästä; 6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palve lu ja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Kuntaliiton (2014) ohjeistuksen mukaan lastensuojelusuunnitelma voidaan laa tia koko kunnan tai tarvittaessa usean kunnan tasolla. Suunnitelmassa eri tyi ses ti lastensuojelun tarvetta ja lastensuojeluun varattavia voimavaroja kos ke vat kohdat sisältävät kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadin nan kannalta keskeistä tietoa. Lastensuojelusuunnitelma voidaan liittää osak si kunnan tai seutukunnan hyvinvointi- ja lapsipoliittista ohjelmaa. Suun ni tel man hyväksyy valtuusto, mikä on omiaan nostamaan esiin las tensuo je lun järjestämiseen liittyviä kysymyksiä valtuustotasolla, jossa myös talous ar vio ja -suunnitelma hyväksytään. Suunnitelman laatiminen vaatii asioi den konkretisoimista kunnan tasolla. Sen tavoitteena on vahvistaa eri hal lin to kun tien välistä yhteistyötä (Kuntaliitto 2014). Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kunnille on laadittu las ten suo je lu oh jelma vuosille Lastensuojelusuunnitelman on laatinut työryhmä: pal ve lu joh ta ja Helena Talala, johtava sosiaalityöntekijä Anja Vänttilä, so siaa li työn te ki jä Helena Eskola, vt. sosiaalityöntekijä Tarja Hyväri, vastaava ter vey den hoi ta ja Marja-Leena Lehtomäki, varhaiskasvatuksen ohjaaja Sirpa Lip po nen, projektikoordinaattori Leena Ahola. Lastensuojelusuunnitelma on liitteenä 1 Khall 335 / Kunnanjohtaja:

10 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi las ten suo je lu suun ni telman ajalle Valt 150 Lastensuojelusuunnitelma on liitteenä 1 Valt. 150 / Valtuusto yksimielisesti hyväksyi liitteen 1 Valt. 150 / mukaisen lastensuojelusuunnitelman Kärsämäen kunnan lastensuojelusuunnitelmaksi.

11 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Dnro 3308/3/14 Khall 356 Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä , dnro 3308/3/14 kun nal lis asiaa koskevaan valitukseen. Valittaja Aimo Remes. Päätös koskee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä nro 14/5327/1. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Remeksen valituksen Kär sä mäen kunnanvaltuuston päätöksestä ja on hylännyt oi keu den käyn ti kulu jen korvaamista koskevan vaatimuksen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: 1) Korkein hallinto-oikeus hylkää va li tuk sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. 2) Remeksen vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään. 3) Lausuminen kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä kos ke vas ta vaatimuksesta raukeaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ( , dnro 3308/3/14) tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tie dok si. Valt 151 Merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi.

12 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Dnro 3309/3/14 Khall 357 Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä , dnro 3309/3/14 kun nal lis asiaa koskevaan valitukseen. Valittaja Aimo Remes. Päätös koskee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä nro 14/5328/1. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Remeksen ja hänen asiakumppaninsa valituksen Kär sä mäen kunnanvaltuuston päätöksestä ja on hylännyt oi keu den käyn ti ku lu jen korvaamista koskevan vaatimuksen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: 1) Korkein hallinto-oikeus hylkää va li tuk sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. 2) Remeksen vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään. 3) Lausuminen kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä kos ke vas ta vaatimuksesta raukeaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ( , dnro 3309/3/14) tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tie dok si. Valt 152 Merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi.

13 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , Dnro 3310/3/14 Khall 358 Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä , dnro 3310/3/14 kun nal lis asiaa koskevaan valitukseen. Valittaja Aimo Remes. Päätös koskee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä nro 14/5329/1. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Remeksen valituksen Kär sä mäen kunnanvaltuuston päätöksestä ja on hylännyt oi keu den käyn ti kulu jen korvaamista koskevan vaatimuksen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: 1) Korkein hallinto-oikeus hylkää va li tuk sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. 2) Remeksen vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään. 3) Lausuminen kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä kos ke vas ta vaatimuksesta raukeaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ( , dnro 3310/3/14) tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tie dok si. Valt 153 Merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi.

14 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon Khall 370 Käyttötaloudessa kunnanhallituksen alaisessa Elinkeinotoimessa/ Elin keino pal ve luis sa rakennusten ja huoneistojen vuokriin (Liikekeskus) varattu mää rä ra ha ylittyy, lisämäärärahan tarve on euroa. Vapaa-ajanlautakunnassa/ liikutantoimessa säästyy liikuntapaikkojen yl lä pidos ta euroa. Teknisen lautakunnan alaisessa käyttötaloudessa seuraavat li sä mää rä ra hatar peet: teollisuusalueella myyty maata 23 ha, kirjanpitoarvon ja kaup pa hinnan välinen erotus on myyntitappiota, yhteensä euroa. Vuodelle 2014 arvioituja puunmyyntituloja jää toteutumatta euroa. Kunnanhallitus on päättänyt tulouttaa sijoitussalkun myynti voit to ja 0,55 miljoonaa euroa kunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseen vuo den 2014 loppuun mennessä. Alkuperäisessä talousarviossa ar vo pa perei den myyntivoittoja arvioitiin kertyvän euroa. Vuoden loppuun men nes sä arvopapereiden myyvntivoittoja kertynee euroa arvioitua enem män. Investointiosassa uuden paloaseman rakentamisessa jää menoja to teu tu matta euroa ja tuloja euroa vuodelle Rahoitusosassa esitetään lainan ottoa muutettavaksi siten, että pitkäaikaisia lai no ja ei oteta vuonna 2014 lainkaan ja että sijoitusvarallisuutta ei pureta uu den paloaseman rakentamiseen. Lyhytaikaista lainaa otetaan eu roa. Talousarviomuutosten jälkeen vuosikate tulee olemaan positiivinen euroa (alkuperäisessä ta:ssa euroa). Tilikauden tulos on euroa (ta:ssa euroa). Talousarviomuutokset ovat kokonaisuudessaan tuloslaskelmassa euroa. Talousarviomuutokset vuodelle 2014 ovat liitteessä 1 Khall 370 / Yhteenveto sisältää valtuuston aikaisemmin hyväksymät muutok set vuoden 2014 talousarvioon. Liitteessä 2 Khall 370 / on tu los- ja rahoituslaskelma talousarviomuutosten jälkeen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat ta lous arvio muu tok set vuodelle 2014.

15 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Khall 379 Talousarviossa 2014 varhaiseläkemenoperusteiseen (varhe) ennakkomaksuun on budjetoitu euroa yleishallintoon. Ennakkolasku kirjataan hallintokunnille talousarvioon 2014 budjetoitujen kuel-alaisten palkkojen suhteessa ja varhemaksuun varattu määräraha siirretään vastaavasti hallintokunnille seuraavasti: vaalit 60 tilintarkastus 10 yleishallinto opetustoimen hallinto 330 perusopetus lukio 890 kirjasto- ja kulttuuritoimi 720 liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö 630 yhdyskuntatekniikka kiinteistötoimi 780 ruokahuolto- ja siivouspalvelut Talousarviomuutokset vuodelle 2014 ovat liitteessä 1 Khall 379 / Yhteenveto sisältää valtuuston aikaisemmin hyväksymät muutokset vuoden 2014 talousarvioon. Liitteessä 2 Khall 379 / on tulos- ja rahoituslaskelma talousarviomuutosten jälkeen. Rahoitusosassa esitetään lainan ottoa muutettavaksi siten, että pitkäaikaisia lainoja ei oteta vuonna 2014 lainkaan lukuun ottamatta Kärsämäen Vesihuolto Oy:ltä otettavaa euron lainaa (Valt ) ja että sijoitusvarallisuutta ei pureta uuden paloaseman rakentamiseen. Lyhytaikaista lainaa otetaan euroa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat talousarviomuutokset vuodelle Varhe-maksun ennakkolasku kirjataan hallintokunnille talousarvioon 2014 budjetoitujen kuel-alaisten palkkojen suhteessa ja varhemaksuun varattu määräraha siirretään vastaavasti hallintokunnille seuraavasti: vaalit 60 tilintarkastus 10 yleishallinto opetustoimen hallinto 330 perusopetus lukio 890 kirjasto- ja kulttuuritoimi 720 liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö 630 yhdyskuntatekniikka 1 550

16 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto kiinteistötoimi 780 ruokahuolto- ja siivouspalvelut Valt 154 Liitteenä 1 Valt. 154 / yhteenveto talousarvio muutoksista. Liitteessä 2 Valt. 154 / on tulos- ja rahoituslaskelma talousarviomuutosten jälkeen.

17 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvio 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelma Khall 371 Aluksi: Vuoden 2015 talousarviossa tehdään kunnan talouden tasapainottamiseksi en na koi via ja tarvittavia toimenpiteitä. Valtuusto hyväksyessään vuoden 2014 talousarvion on samalla päättänyt vuodella 2015 tutkittavat taloutta ta sa pai not ta vat toimenpiteet, joita ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen ja myöhemmin keväällä ruoka- ja siivouspalvelujen ul kois ta mi nen. Teknisen toimen vastuualueella on teollisuusalue kaavatarkastelun kuten myös Kokkola-Kajaanitien risteysalueen Suomelan kulma. Taajamassa tutki taan Nelostien suuntaisten taajaman sisäisten katujen sijoittumista ja niiden liittymiä. Puusaarentien varteen Patterimäen puolelle kaavoitetun asuinalu een kunnallistekniikan suunnittelu ja asuinalueen käyttöönoton muu ajalli nen valmistelu käynnistetään. Lisäksi Pomojentien ja Alarannantien väliin jää vän asuinalueen toteuttamista selvitetään. Konsernin tytäryhtiöistä merkittävimmät investoinnit tekee Kärsämäen Asun not Oy aloittaessaan Kopolantien Korkatinkankaan rivitalojen pe ruskun nos tuk sen. Työ käynnistää yhtiön vuokra-asuntojen pe rus kun nos tus ohjel man. Varhaiskasvatukseen kuuluva päivähoito ja perhepäivähoito ovat kunnan jär jes tä mää toimintaa vuoden alusta. Viime syksynä avattu ryh mä per he päivä ko ti jatkaa toimintaansa Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijää mäi nen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos ta lousar vion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yh teydes sä on päätettävä yksilöidystä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kat ta ma ton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kat ta mis kaute na (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Kärsämäen kunnan ta lous ar vio on laadittu nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tu los las kel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa.

18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2015 talousarvion vuosikate on euroa. Käyttötalouden toimin ta ku lut ovat euroa ja toimintatuotot euroa. Toimin ta ka te on euroa. Toimintakatteessa on vähennystä vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 1,7 %. Vuoden 2015 talousarvio perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin. Ve ro tu loja on talousarviossa laskettu kertyvän yhteensä euroa ja käyt tö talou den valtionosuuksia euroa. Talousarviovuonna 2015 tilikauden tulos on euroa ja tilikausi on euroa ylijäämäinen. Talousarvioesityksen investointimenot ovat nettona euroa. Mer kittä vin investointikohde on paloaseman rakentaminen. Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien talous- ja toi min ta suun nitel ma on liitteenä 1 Khall 371 / Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2015 ja talous suun ni tel ma on käsitelty kuntayhtymähallituksessa Kärsämäen kunnan maksuosuus vuodelle 2015 on Ympäristöpalveluiden osalta euroa sekä osajäsenyyden kautta hankit ta vien talous ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden osalta euroa. Ppky Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma on liitteenä 2 Khall 371 / Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liit teen mukaisena kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja talous- ja toi min tasuun ni tel man vuosille Kunnansihteeri oikeutetaan tekemään talousarviokirjaan tekniset korjaukset ja lisäykset. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisena Peruspalvelukuntayhtymä Se län teen vuosisopimuksen ja talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman siltä osin kuin se koskee Kärsämäen kuntaa. Valt 155 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien talous- ja toi min ta suun nitel ma on liitteenä 1 Valt. 155 / Ppky Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma on liitteenä 2 Valt. 155 /

19 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Aimo Remeksen ehdotuksesta puheenjohtaja totesi kunnan vuoden 2015 talous ar vion käsittelyjärjestyksen seuraavasti: ensi käydään yleiskeskustelu, jon ka jälkeen käsitellään talousarvio pääkohdittain. Käydyn yleiskeskustelun ja talousarvion pääkohdittaisen käsittelyn jälkeen pu heen joh ta ja päätti keskustelun vuoden 2015 talousarviosta ja totesi että val tuus to on yksimielisesti hyväksynyt liitteen mukaisena kunnan ta lous arvion vuodelle 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä liitteen mukaisena kunnan talousarvion vuodelle 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Kunnansihteeri oikeutetaan tekemään talousarviokirjaan tekniset korjaukset ja lisäykset. Valtuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisena Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman siltä osin kuin se koskee Kärsämäen kuntaa. Merk. Päätöksenteon jälkeen Raija Aulis esitti Kärsämäen Pe rus suo ma laisten valtuustoryhmän toivomusponnen: "Hyväksyessään vuoden 2015 talous ar vion kunnanvaltuusto edellyttää, ettei keneltäkään omais hoi don tukeen oikeutetulta hylätä tukea sillä perusteella, että määrärahat ovat lop puneet." Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, hyväksyykö se ponnen yksimielisesti. Valtuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti.

20 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus Khall 375 Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus hakee kunnalta omavelkaista ta kausta euron määräiselle lainalle. Liikekeskus on kunnan tytäryhtiö. Kiinteistöyhtiö on ajautunut maksuvaikeuksiin saamattomien vastikkeiden vuok si.asian kiireellisyydestä johtuen hakemuksen käsittelyyn liittyvät kirjal li set perustelut annetaan valtuustolle kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myöntää Kiinteistö Oy Kär sä mäen Liikekeskukselle euron määräiselle lainalle oma vel kaisen takauksen. Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle asiaa koskevat kirjalliset pe rus telut kokouksessa. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään lainaehdot. Valt Merk. Kunnanjohtaja antoi kunnanhallitukselle selostuksen päätökseen liitty vis tä perusteista. Merk. Jaana Salo poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätök sen teon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Anne Ruha, pöy tä kir jan tar ka jak si valittiin Ari Mikkola. Puheenjohtajan avattua keskustelun Eero Pesonen esitti, että omavelkaista ta kaus ta ei myönnetä. Jouko Korkatti kannatti Pesosen esitystä. Timo Flankkila esitti neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja totesi, että ko koukses sa pidetään 8 minuutin neuvottelutauko. Neuvottelutauon päätyttyä puheen joh ta ja totesi, että kokousta jatketaan. Avattuaan keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, on valtuuston äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti nimenhuuto. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta äänestävät "JAA"ja ne, jotka kannattavat Eero Pesosen esitystä äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen.

21 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että suoritetussa äänestyksessä on annettu yhteensä 19 ääntä, joista 16 "JAA" ääntä ja 3 "EI" ääntä ja val tuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen. Äänestysluettelo on liitteenä 1 Valt. 156 / Kirjalliset perustelut liitteenä 2 Valt. 156 / Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen äänin Merk. Jaana Salo, Satu Pinola ja Mika Autio eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Valtuutettuna tämän pykälän ajan toimi vara Katariina Lohvansuu.

22 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Valtuusto Kiireelliset asiat Valt 157 Kiireellisiä asioita ei ollut.

23 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto Tiedoksi saatettavat asiat Khall 342 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat saapuneet kirjeet: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, , päätös hanketuen mak sa mises ta. Kulttuuritontut -hanke, maksamista haettu ajalta Pohjois-Pohjanmaan liitto, maksatuspäätös Kärsämäen kunnan laa ja kais ta sel vi tys -projekti. Keskipiste-LEADER, tiedoksi kuntaosuuden maksatustilanne Paa nu kirk ko sää tiö "Kärsämäki-sinfonia". Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Otteet kuntayhtymähallituksen pöy tä kirjas ta : "Vuosisopimus ja talousarvio 2015" "Perussopimuksen muutoksen aiheuttamat oikaisukirjaukset pe ruspää oman osalta" "Osanjäsenyys ympäristö- ja rakennusvalvonta sekä taloushallinto Sel man palveluihin" Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirje Vattenfall -ym pä ris tö raha käyttö Seutukuntia ja kuntia pyydetään tekemään esityksiä Vat tenfall -ympäristörahan 2015 käyttöön soveltuvista hankkeista mennes sä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirje Reittiliikennelupa Dnro POPELY/652/2014. Luvanhaltija Antti Kangas Oy. Valtiovarainministeriö, päätös Vuosia 2016 ja 2017 koskevien kun tien yhdistymisesitysten toimittaminen. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ympäristölautakunta. Tiedoksianto , päätös nro 5: Ympäristölautakunta on myöntänyt ym pä ris tö luvan Lujabetoni Oy:lle Kärsämäen kunnan teollisuusalueelle suunnitellulle be to ni ase mal le ja betonielementtitehtaalle sekä ylijäämäbetonin hyö dyn tämi sel le varastointialueen maarakenteissa Kärsämäen asemakaava-alueella. Kunnanjohtaja: Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen valtuus tol le tiedoksi. Khall 362 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat saapuneet kirjeet: Valtiovarainministeriö, päätös Kuntien harkinnanvaraisen

24 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ Kunnanhallitus Valtuusto valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna Valtiovarainministeriö, päätös Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat 1-5. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös lukiokoulutuksen yksikköhinnoista vuonna Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ohjeet yleisten kirjastojen perustamishankkeita koskevien asioiden käsittelystä vuonna Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Vuoden 2015 liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia koskevat hakemukset sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesitykset Pohjois-Pohjanmaan ELY, Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta. Suojelualueen nimi: Ruuhi. Kärsämäen kunta, Kärsämäen kylä, kiinteistö Hankilanoja RN:o 29:8. Pohjois-Pohjanmaan ELY, päätös Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella vuodelle Keskipiste-LEADER ry, kuntaosuuden maksatustilanne Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä "Oppia perinteistä - The Traditional Craft Skills Project". Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, kirje Osakeyhtiön perustaminen/jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, ote kuntayhtymähallituksen pöytäkirjasta "Vuosisopimus ja talousarvio 2015". Kunnanjohtaja: Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen valtuustolle tiedoksi. Valt 158 Merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi.

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot