LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Aika: klo 17:00-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 118 Kokouksen ärestäytyminen Talousohtaan viran täyttäminen 4

2 PÖYTÄKIRJA 8/ Läsnä: Berg Finn puh.oht. Rintamäki-Ovaska Tiina varapuh.oht. Ant-Wuorinen Lauri Kivelä Marianne Limnell Patrik Rehn-Kivi Veronica Stenberg Stefan Ala-Reinikka Tapani KV:n p Pesonen Juha KV:n II vp Widén Torsten K Söderlund Gun kaup.siht. Poissa: Sederholm Camilla KV:n I vp Allekiroitukset Finn Berg Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Kokouksen ärestäytyminen KH 118 KH - toteaa kokouksen lailliseksi a päätösvaltaiseksi - hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkiran (linkki). Päätös: KH - totesi kokouksen lailliseksi a päätösvaltaiseksi - hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkiran.

4 PÖYTÄKIRJA 8/ Talousohtaan viran täyttäminen 191/ /2014 KH 119 KH päätti ( 21) talousohtaan kesällä avoimeksi tulevan viran täyt tä mi ses tä alkaen tavoitteena että virkaan valittava henkilö voi pe reh dyt tä mis tä silmällä pitäen ottaa vastaan tehtävänsä aikaisemminkin. Talousohtaan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkea kou lu tut kin to sekä suomen a ruotsin kielen hyvä suullinen a kirallinen tai to. Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa taloushallinnon osaamista, stra te gis ta aattelukykyä a ymmärrystä myös operatiivisista tehtävistä sekä kykyä kehittää niitä. Aikaisempi ohtamiskokemus samoin kuin hyvät yh teis työ- a vuorovaikutustaidot sekä selkeä viestintä ovat tehtävässä vält tä mät tö miä. Viranhakuilmoituksessa kaupunki myös ilmoitti ar vos ta vansa innovatiivista a tehokasta työasennetta. Virka on ollut kahteen otteeseen haettavana Helsingin Sanomissa a Hufvud stads bla de tis sa.lisäksi ilmoitus on ulkaistu kaupungin kotisivuilla a kah des sa muussa sähköisessä ulkaisukanavassa (mol., oikotie). En simmäi nen hakuaika päättyi a KH:n ( , Kunnallinen viran hal ti a la ki /304) päätettyä atkaa hakuaikaa, toinen hakuaika päät tyi Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 28 hakemusta. Kaikkien ha ki oiden voidaan katsoa täyttävän viran muodolliset kelpoisuusehdot kou lu tuksen osalta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki hakiat ilmoittavat omana ar vionaan omaavansa vaaditun molempien kotimaisten kielten hyvän suullisen a kirallisen taidon. Todettakoon, että kaupungin hallintosäännön mukaan kie li- tai opintotodistuksen tason tai arvosanan a tehtävän kie li tai to vaa timuk sen vastaavuuden toteaa viran täyttävä elin a kielitaidon käytännön osaa mi nen varmistetaan työhönottohaastattelussa. Taloushallinnon laaa-alais ta kokemusta, kokemusta kuntataloudesta a ohtamiskokemusta ha ki oil la on vaihtelevasti. Hakiayhteenveto aetaan vain KH:n äsenille oheis ma te ri aa li na. Hakuasiakirat kokonaisuudessaan a vi ran ha ku il moitus ovat nähtävinä kokouksessa. Hakuasiakiroen pohalta tehdyn vertailun perusteella haastatteluryhmä, o hon ovat kuuluneet kaupunginhallituksen puheenohtaa a va ra pu heenoh ta a sekä kaupunginohtaa ovat haastatelleet yhteensä 10 hakiaa. Toiseen (viisi haastateltavaa) haastattelukierrokseen osallistui hallituksen vara pu heen oh ta an siasta äsen Kivelä. Haastatteluryhmän tukena on käytet ty ulkopuolista rekrytointikonsultaatiota. Ensimmäisen hakukierroksen haas ta tel ta vis ta yksi ilmoitti esteestä osallistua haastatteluun a ha ku proses sin kuluessa kolme haastateltua hakiaa on perunut hakemuksensa. Tie dot haastatteluun kutsutuista, haastattelupäivämäärät a ha ke muk sensa peruneista hakioista on merkitty hakiayhteenvetoon.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Valintakriteereinä olivat: - muodollinen kelpoisuus, eli virkaan soveltuva ylempi kor kea kou lu tut kinto a suomen a ruotsin kielen hyvä suullinen a kirallinen taito - taloushallinnon kokemus - esimies- a ohtamiskokemus. Haastatteluiden perusteella haastatteluryhmä päätti lähettää hakiat Boström, Palomäki a Söstrand soveltuvuusarviointiin, onka suoritti Ari-Pekka Kivinen, Mercuri Urval 26.5 a Haastatteliat tutustuivat soveltuvuusarviointien tuloksiin yhdessä ar vioin nit suorittaneen yrityksen edustaan kanssa. Hakemusten, haastatteluiden a soveltuvuusarvioinnin sekä hakioista tehdyn kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmä katsoo, että hakiat Boström a Palomäki parhaiten täyttävät talousohtaan viran me nes tyk sel lisen hoitamisen edellytykset. Laaa-alaisen kunnallisen taloushallinnon kokemuksen sekä arvion virkaan so vel tu vien ohtamis- a kehittämisominaisuuksien perusteella va lin ta ryhmä on päätynyt yksimielisesti ehdottamaan KTM Mikael Boströmin va lit semis ta talousohtaan virkaan. Hänen kieltäytymisensä varalle haas tat te luryh mä esittää KTM Pekka Palomäen valitsemista. Viran tehtäväkohtainen palkka on euroa/kk, onka lisäksi tulevat palve lus ai kaan perustuva työkokemuslisä a henkilökohtainen lisä siten, että vir kaan valitun varsinainen palkka on euroa/kk. Viran täyttäminen kuuluu kaupunginvaltuuston tehtäviin. KJ: KH esittää, että KV valitsee KTM Mikael Boströmin talousohtaan virkaan. Siltä varalta, että Mikael Boström ei ota virkaa vastaan KH esittää, että KV va lit see KTM Pekka Palomäen talousohtaan virkaan. Valintaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen kunnes virkaan valittu on esittänyt kaupungin työ terveys huol lon antaman hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Edelleen KH päättää ehdolla, että KV valitsee Mikael Boströmin kaupungin ta lous oh ta ak si oikeuttaa kaupunginohtaan sopimaan virantoimituksen alka mis aan koh das ta a muista käytännön ärestelyistä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltoen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua a täytäntöönpanoa 118, 119 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista tai päättämistä koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain os valitusperusteina ovat, että 1) pää tös on syntynyt virheellisessä ärestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittä nyt toi mival tan sa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. a valituskieltoen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen a -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, olle oikaisuvaatimus tehdään, osoite a postiosoite: Kauniaisten kaupunki Kiraamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen a se on tekiän allekiroitettava. Liitetään pöytäkiraan

7 PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen a valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen ohdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, oka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen ohdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan äsen. Valitusviranomainen, osoite a postiosoite Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentaantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite a postiosoite Valitusaika 30 päivää Valitusaika Valitusai ka Valitusai ka päivää päivää päivää Valituskira Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirassa on ilmoitettava - valittaan nimi, ammatti, asuinkunta a postiosoite - päätös ohon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan a muutos, oka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskira on valittaan tai valituskiran muun laatian omakätisesti allekiroitettava. Jos ainoastaan laatia on allekiroittanut valituskiran, siinä on mainittava myös laatian ammatti, asuinkunta a postiosoite. Valituskiraan on liitettävä päätös, osta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna älennöksenä sekä todistus siitä päivästä, osta valitusaika on luettava. Valitusasiakiroen toimittaminen Valitusasiakirat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusaan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirat on ätettävä niin aoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusaan päättymistä. Valitusasiakirat voi toimittaa myös: nimi, osoite a postiosoite Kauniaisten kaupunki Kiraamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Valitusasiakirat on toimitettava 1) : nimi, osoite a postiosoite Lisätietoa Tuomioistuinten a eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) noalla muutoksenhakialta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan kä sit te ly maksua ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, ulkisoikeudellista palve lus suhdetta tai vaalea koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai ul kisia maksua koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohe / valitusosoitus liitetään pöytäkiranotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkiraan

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Aika: 09.12.2013 klo 19:00-19:20 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 95 Kokouksen ärestäytyminen 4 96 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 26.03.2015 klo 17:30-19:40 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen järjestäytyminen 3 14 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 19:00-20:20 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 94 Kokouksen järjestäytyminen 3 95 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Aika: 14.10.2013 klo 19:30-20:25 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 78 Kokouksen ärestäytyminen 4 79 Vuoden 2013 talouden toinen osavuosikatsaus per

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot