VAASAN HOVIOIKEUS VASA HOVRÄTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN HOVIOIKEUS VASA HOVRÄTT"

Transkriptio

1 VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 VASA HOVRÄTT ÅRSBERÄTTELSE 2013 VAASAN HOVIOIKEUS / VASA HOVRÄTT Rantakatu / Strandgatan, PL / PB VAASA / VASA Puh./Tel.: Fax: Sähköposti / e-post: Internet: 1

2 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning 1. Johdanto / Inledning 3 2. Vaasan hovioikeus / Vasa hovrätt 5 3. Lainkäyttötoiminta / Lagskipingsverksamhet - saapuneet asiat / inkomna ärenden - ratkaistut asiat / avgjorda ärenden - käsittelytietoja / handläggningsuppgifter - oikeudenkäyntiasioiden käsittelyajat / rättegångsärendenas handläggningstider - tavoitteet ja toteutuneet luvut vuodelle 2013 / målsättningar och realiserade antal för året muutoksenhaku korkeimmalta oikeudelta / sökande av ändring i högsta domstolen Toimintamenot, taloudellisuus ja tuottavuus / Verksamhetsutgifter, lönsamhet och produktivitet Hallinto / Förvaltningen Alioikeuksien tarkastustoiminta / Granskning av underrätterna Hovioikeuden henkilökunta / Hovrättens personal - hovioikeuden organisaatio - hovioikeuden terveyspalvelut ja työhyvinvointi, koulutus - hovrättens organisation - hovrättens arbetshälsovård och arbetsvälmående, utbildning Hovioikeuden kirjasto / Hovrättens bibliotek Yhteistoiminta Helsingin yliopiston kanssa / Samarbete med Helsingfors universitet Liitteet / Bilagor - 1: Hovioikeuspiiri / Domkrets : Luettelo hovioikeuden henkilökunnasta / Förteckning över hovrättens personal : Henkilökunnassa tapahtuneet muutokset vuonna 2013 / Ändringar i personalen år 2013 Kuvat/Foto Tiina Holm

3 1. Johdanto Vaasan hovioikeuden tuloksista Vuonna 2013 hovioikeudessa ratkaistiin 65 asiaa enemmän saapuneiden asioiden määrään verrattuna. Hovioikeuteen saapui 115 asiaa vähemmän kuin vuonna 2012, mikä puolestaan laski vireillä olevien asioiden määrää. Keskimääräinen käsittelyaika Vaasan hovioikeudessa oli pidempi kuin muissa hovioikeuksissa johtuen siitä, että hovioikeudessa on vuonna 2013 ratkaistu paljon yli vuoden vanhoja asioita. Lainkäytön ja henkisten voimavarojen kehittäminen Vuonna 2013 hovioikeuden organisaatiota muutettiin siten, että ajalla hovioikeudessa on kaksi osastoa aiemman kolmen osaston sijaan. Kokeilu on osoittautunut toimivaksi ja muutos on ollut omiaan selkeyttämään hovioikeuden toimintaa. Matkakäräjien suunnittelu on helpottunut ja isommat osastot ovat mahdollistaneet entistäkin tarkoituksenmukaisempien istuntokokonaisuuksien järjestämisen. Lopullinen päätös kokeilun jälkeisestä hovioikeuden organisaatiomallista tehtäneen vuoden 2014 aikana. Toinen iso muutos hovioikeuden toiminnassa vuonna 2013 oli työjärjestyksen päivittäminen. Uudessa työjärjestyksessä asetetaan aikamääreitä asioiden käsittelylle. Esimerkiksi pääkäsittelyn ajankohta on sovittava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asia on saapunut hovioikeuteen. Tällä pyritään etupainotteisempaan asioiden käsittelyyn ja valitusasioiden läpivienti nopeutuu pitkällä aikavälillä. Muutos oli tarpeen, sillä Vaasan hovioikeudessa on edelleenkin suhteellisesti eniten yli vuoden vanhoja juttuja verrattuna muihin hovioikeuksiin. Lainkäyttötoiminnan kehittäminen on jatkuvaa. Hovioikeudessa on muun muassa asetettu työryhmä pohtimaan, kuinka työn tasaista jakautumista voisi entisestään parantaa. Hovioikeuden omaehtoinen koulutus on osoittautunut hyväksi ja sitä jatketaan. Uusien tietojärjestelmien, kuten rikostuomiosovelluksen sisäänajo jatkuu. Kiitos koko henkilökunnalle vuodesta 2013! Vaasassa Robert Liljenfeldt Ma presidentti 3

4 1. Inledning Vasa hovrätts resultat Under året 2013 var antalet avgjorda ärenden 65 fler än antalet inkomna ärenden. Antalet inkomna ärenden var 115 färre än år 2012, vilket sänkte antalet anhängiga ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden var den längsta i Vasa hovrätt jämfört med andra hovrätter, vilket beror på att det under år 2013 har avgjorts mycket ärenden som varit över ett år gamla. Utvecklingen av lagskipningen och de immateriella resurserna Hovrättens organisation har under året 2013 ändrats så hovrätten har två avdelningar i stället för tidigare tre under tiden Försöket har visat sig vara fungerande och förändringen har varit ägnad att förtydliga hovrättens interna verksamhet. Det har varit lättare att planera så kallade reseting och större avdelningar har möjliggjort ändamålsenligare sessionshelheter. Ett permanent beslut om hovrättens organisation efter försöket med två avdelningar lär fattas år En annan stor förändring i hovrättens verkamhet under året 2013 har varit uppdateringen av hovrättens arbetsordning. I den nya arbetsordningen ställs tidsfrister för behandlingen av ärenden. Till exempel bör tidpunkten för huvudförhandlingen bestämmas inom fyra månader från det att ärendet inkommit till hovrätten. På detta vis läggs mer vikt på en tidig handläggning av ärendena och handläggningen blir i sin helhet snabbare på längre sikt. Förändringen var nödvändig eftersom Vasa hovrätt fortfarande relativt sett har flest över ett år gamla ärenden jämfört med andra hovrätter i landet. Utvecklingen av lagskipiningsverksamheten fortsätter hela tiden. I hovrätten har tillsatts en arbetsgrupp för att undersöka hur en jämn fördelning av arbetet ytterligare kunde förbättras. Hovrättens egna utbildning har visat sig vara bra och den kommer att fortsätta. Inkörningen av nya datasystem, såsom brottdomsapplikationen fortsätter. Tack till hela personalen för året 2013! Vasa den 30 april 2014 Robert Liljenfeldt Tf president 4

5 2. Vaasan hovioikeus Vaasan hovioikeus on yksi Suomen viidestä hovioikeudesta. Vaasan hovioikeus on saapuvien ja ratkaistavien asioiden sekä henkilöstömäärän perusteella Suomen kolmanneksi suurin hovioikeus. Hovioikeuspiirin alueella asui vuonna 2013 noin henkilöä ja siihen kuului 5 käräjäoikeutta. Ruotsinkielinen väestönosa muodosti vuonna 2013 noin 10,5 prosenttia Vaasan hovioikeuden tuomiopiirin väestöstä ja ruotsinkielisten asioiden osuus hovioikeuteen saapuvista asioista on 4-6 prosenttia. Tarkoituksenmukaisen toiminnan turvaamiseksi hovioikeus on lukien kokeiluluonteisesti jakautunut kahteen osastoon aiemman kolmen osaston sijaan saakka osasto I toimitti pääkäsittelyt Porissa Satakunnan käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa ja osastot II ja III toimittivat pääkäsittelyt Jyväskylässä Keski-Suomen käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa alkaen osasto I toimitti pääkäsittelyt Porissa Satakunnan käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa ja osasto II toimitti pääkäsittelyt Jyväskylässä Keski-Suomen käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa. Lisäksi kaikki osastot ovat toimittaneet pääkäsittelyjä Vaasan hovioikeudessa tai Vaasan oikeustalossa käräjäoikeuden tiloissa Pohjanmaan käräjäoikeudesta, Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudesta ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa. Pääkäsittelyjä toimitettiin tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla käräjäoikeuksien tiloissa. 5

6 2. Vasa hovrätt Vasa hovrätt är en av Finlands fem hovrätter. Med beaktande av antalet inkomna ärenden och givna avgöranden samt personalmängden är Vasa hovrätt den tredje största hovrätten i Finland. Invånarantalet i hovrättens domkrets var år 2013 ungefär Till hovrättens domkrets hörde 5 tingsrätter. Personer med svenska som modersmål utgjorde år 2013 ungefär 10,5 procent av den totala folkmängden i domkretsen. Andelen svenskspråkiga mål som inkommer till hovrätten är 4-6 procent. För att kunna utöva sin verksamhet ändamålsenligt är hovrätten indelad i två avdelningar i stället för tidigare tre avdelningar från och med Fram till förrättade avdelning I huvudförhandlingar i Björneborg i ärenden från Satakunta tingsrätt. Avdelningarna II och III förrättade huvudförhandlingar i Jyväskylä i ärenden från Mellersta Finlands tingsrätt. Från och med förrättade avdelning I huvudförhandlingar i Björneborg i ärenden från Satakunta tingsrätt och avdelning II förrättade huvudförhandlingar i Jyväskylä i ärenden från Mellersta Finlands tingsrätt. Dessutom förrättade hovrättens alla avdelningar huvudförhandlingar i Vasa rättshus i ärenden från Österbottens tingsrätt, Mellersta Österbottens tingsrätt och Södra Österbottens tingsrätt. Huvudförhandlingar hölls även vid behov i tingsrätternas utrymmen på andra orter. 6

7 3. Lainkäyttötoiminta Saapuneet asiat Vuodelle 2013 siirtyi edelliseltä vuodelta yhteensä 630 ratkaisematonta asiaa. Hovioikeuteen saapui vuonna 2013 yhteensä asiaa, joista noin 66 % oli rikosasioita. Pääkäsittelyjä toimitettiin vuonna 2013 yhteensä 478, joista noin 45 % toimitettiin matkakäräjillä hovioikeuspaikkakunnan ulkopuolella. Hovioikeuteen saapui 12 asiaa käräjäoikeuksien ulkopuolelta. Nämä olivat pääasiassa oikeusaputoimistojen oikeusapupäätöksistä tehtyjä ratkaisupyyntöjä. Saapuneista asioista 57 eli noin 4,6 % oli sellaisia, joissa oikeudenkäyntikieli oli ruotsi. 3. Lagskipningsverksamhet Inkomna ärenden År 2013 överfördes sammanlagt 630 icke avgjorda ärenden från föregående år. Totalt inkom nya ärenden, av vilka cirka 66 % var brottmål. Huvudförhandling hölls i 478 ärenden, och cirka 45 % av dessa hölls utanför hovrättsorten. Till hovrätten inkom 12 ärenden utanför tingsrätterna. Av dessa gällde största delen främst begäran om avgörande i rättshjälpsärenden som hade avgjorts av rättshjälpsbyrån. Av de inkomna ärendena hade 57 svenska som handläggningsspråk, vilket utgör cirka 4,6 % av alla ärenden. 7

8 Käräjäoikeuksittain asioita saapui/ Ärendena inkom från tingsrätterna: Käräjäoikeus (ko) Tingsrätt (tr) I-asteen virka- Hakemusasiat Rikosasiat rikosasiat Ansöknings- Brottmål tjänstebrott i ärenden I-instans Etelä-Pohjanmaan ko Södra Österbottens tr 11 Keski-Pohjanmaan ko Mellersta Österbottens tr Siviiliasiat Ulosottoasiat Yhteensä Tvistemål Utsökningsärenden Sammanlagt Keski-Suomen ko Mellersta Finlands tr Pohjanmaan ko Österbottens tr Satakunnan ko Satakunta tr muu*) annan *) mm. oikeusaputoimistoista / bl.a. från rättshjälpsbyråer Vaasan hovioikeuteen saapuneet asiat vuosina Till Vasa hovrätt inkomna ärenden under åren

9 Hovioikeuksiin saapuneet asiat vuonna 2013 Till alla hovrätter inkomna ärenden år 2013 Vaasa/Vasa Helsinki/Helsingfors Turku/Åbo Kouvola 978 Itä-Suomi/Östra Finland 974 Rovaniemi Kaikkiin hovioikeuksiin saapuneet asiat vuosina Till alla hovrätter inkomna ärenden under åren

10 Ratkaistut asiat Vaasan hovioikeudessa Vuonna 2013 ratkaistiin asiaa. Ratkaisuista oli rikosasioita 847 (64,4 %), riita-asioita 377 (28,6 %), hakemusasioita 51 (3,9 %), ulosottoasioita 39 (3 %) ja virkarikosasioita 1 (0,1 %). Hovioikeus antoi vuoden aikana neljä Finlex -oikeustapaustietokannassa julkaistua ratkaisua. Avgjorda ärenden i Vasa hovrätt Under året 2013 avgjordes ärenden. Av dessa gällde 847 (64,4 %) brottmål, 377 (28,6 %) tvistemål, 51 (3,9 %) ansökningsärenden, 39 (3 %) utsökningsärenden och 1 (0,1 %) tjänstebrott. Hovrätten publicerade under året fyra avgöranden i Finlex-rättsfallsdatabasen. Vaasan hovioikeudessa annetut asiat vuosina Avgjorda ärenden åren

11 Vuonna 2013 ratkaistut asiat / Avgjorda ärenden år 2013 Rikosasiat/Brottmål 847 Riita-asiat/Tvistemål 377 Hakemusasiat/Ansökningsärenden 51 Ulosottoasiat/Utsökningsärenden 39 Virkarikosasiat/Tjänstebrottsärenden 1 Yhteensä/Sammanlagt Kaikissa hovioikeuksissa annetut asiat vuosina I alla hovrätter avgjorda ärenden åren

12 Käsittelytietoja Annettuja eli julki menneitä asioita oli yhteensä Käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu yhteensä 432 asiassa (33 %). Kaikkiaan 136 asiassa (10,4 %) muutokset koskivat ainoastaan perusteluja. Perusteluja ja lopputulosta muutettiin näytön uudelleen arvioinnin johdosta 155 asiassa (11,8 %) ja muusta syystä 176 asiassa (13,4 %). 33 asiassa (2,5 %) muutos on koskenut vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa. 11 asiaa (0,8 %) jätettiin tutkimatta ja 26 asiaa (2 %) palautettiin uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeuteen. Lausunnon antaminen valituksesta raukesi kaikkiaan 101 asiassa (7,7 %) ja 11 asiaa (0,8 %) jäi sillensä. Ensimmäisen asteen vaatimus hyväksyttiin 4 asiassa (0,3 %) ja hylättiin 13 asiassa (1 %). Sovinto vahvistettiin yhteensä 21 asiassa (1,6 %). Vastavalitus oli tehty 94 asiassa, joista 56 oli rikos asioita, 37 riita-asioita ja yksi muu asia. Vuoden 2011 alusta voimaan tulleet jatkokäsittelylupaa koskevat säännökset ovat korvanneet aiemmin voimassa olleet seulontasäännökset. Kaikista vuonna 2013 saapuneista asioista 496 eli noin 40 % on kuulunut näiden säännösten piiriin. Jatkokäsittelylupa on vuonna 2013 myönnetty 49 %:ssa, myönnetty osittain 10,5 %:ssa ja evätty 40,5 % :ssa asioista. Pääkäsittely toimitettiin 478 eli noin 36 % kaikista ratkaistuista asioista. Pääkäsittely jouduttiin peruuttamaan 72 asiassa. Vuoden aikana ratkaistujen asioiden pääkäsittelyistä 265 (55,4 %) toimitettiin Vaasassa ja 213 (44,6 %) muualla hovioikeuspiirissä. Pääkäsittely toimitettiin Jyväskylässä 123 asiassa (25,7 % kaikista asioista) ja Porissa 82 asiassa (17,1 %). Pääkäsittelyssä ratkaistuista asioista oli 329 (68,8 %) rikosasioita, 148 (31 %) riita-asioita ja 1 (0,2 %) muita asioita. Myös suullisen valmistelun istuntoja tai puhelinvalmisteluja toimitettiin useissa asioissa. Hovioikeus antoi vuoden aikana yhteensä kutsua pääkäsittelyyn. Kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin yhteensä 837 asiaa. Hovioikeuslain 9 :ssä tarkoitetussa 2 jäsenen ja esittelijäjäsenen (viskaali tai asessori) kokoonpanossa ratkaistiin 192 asiaa. Asianimikkeeltään kolme suurinta asiaryhmää olivat annettujen ratkaisujen osalta pahoinpitely (9,3 %) törkeä rattijuopumus (6,1 %) ja kantelu (3,9 %). Suurimpien asianimikkeiden ryhmässä olivat myös varkaus (3 %), törkeä pahoinpitely (2,9 %), ulosottovalitus (2,8 %) ja muu hakemusasia (2,1 %). 12

13 Handläggningsuppgifter Antalet avgjorda dvs. utgivna ärenden var Tingsrättens avgörande ändrades inte i sammanlagt 432 ärenden (33 %). I 136 ärenden (10,4 %) gällde ändringarna endast domskälen. Domskälen och slutresultatet ändrades till följd av omprövning av bevisningen i 155 ärenden (11,8 %) och av annan orsak i 176 ärenden (13,4 %). I 33 ärenden (2,5 %) gällde ändringarna endast en för slutresultatet oväsentlig del. 11 ärenden (0,8 %) avvisades och 26 ärenden (2 %) återförvisades till tingsrätten för ny handläggning. Avgivande av utlåtande över besvären förföll i sammanlagt 101 ärenden (7,7 %) och 11 ärenden (0,8 %) avskrevs. Av yrkandena framställda i första instans godkändes 4 (0,3 %), medan 13 (1 %) förkastades. Förlikning stadfästes i sammanlagt 21 ärenden (1,6 %). I 94 ärenden inkom motbesvär. Av dessa utgjorde 56 brottmål, 37 tvistemål och ett annat mål. Stadgandena gällande tillstånd till fortsatt handläggning, som trädde i kraft , har ersatt de tidigare gällande stadgandena om sållning. Under berättelseåret har 496 ärenden eller cirka 40 % av alla inkomna ärenden hört till tillämpningsområdet för dessa stadganden. Tillstånd till fortsatt handläggning har beviljats i 49 % av ärendena, beviljats delvis i 10,5 % av ärendena och förkastats i 40,5 % av ärendena. Huvudförhandling hölls i 478 eller cirka 36 % av alla ärenden. Den utsatta huvudförhandlingen måste inställas i 72 ärenden. Av huvudförhandlingarna hölls 265 (55,4 %) i Vasa och 213 (44,6 %) på annan ort inom hovrättsdistriktet, varav 123 (25,7 % av alla ärenden) i Jyväskylä och 82 (17,1 %) i Björneborg. Av de ärenden som avgjordes i huvudförhandling utgjorde 329 (68,8 %) brottmål och 148 (31 %) tvistemål, medan 1 (0,2 %) hörde till gruppen övriga ärenden. Också muntliga förberedelsesammanträden samt underhandlingar per telefon hölls i flera ärenden. Hovrätten gav under årets lopp sammanlagt kallelser till huvudförhandling. I skriftligt förfarande avgjordes sammanlagt 837 ärenden. Den i 9 i hovrättslagen avsedda sammansättningen bestående av två ledamöter och en föredragande med ställning av ledamot (fiskal eller assessor) användes vid avgörande av 192 ärenden. Bland de brottmål som avgjorts var de tre största ärendekategorierna misshandel (9,3 %), grovt rattfylleri (6,1 %) och klagan (3,9 %). Till de största ärendekategorierna hörde också stöld (3 %), grov misshandel (2,9 %), utsökningsärenden (2,8 %) och andra ansökningsärenden (2,1 %) 13

14 Pääkäsittelyjen lukumäärä vuosina Antalet huvudförhandlingar åren Vireillä olevien asioiden määrän kehitys vuosina Utvecklingen av anhängiga mål under åren Ratkaisematta olevien asioiden määrä vuoden lopussa/antalet icke avgjorda mål vid årets slut 14

15 Oikeudenkäyntiasioiden käsittelyajat Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2013 Vaasan hovioikeudessa 7,3 kuukautta, kun se oli kaikissa hovioikeuksissa 5,8 kuukautta. Käsittelyaika jakaantui eri asiaryhmien kesken seuraavasti: - riita-asioissa 9,6 kk (9,3 kk v. 2012) - rikosasioissa 6,6 kk (5,7 kk v. 2012) - hakemusasioissa 3 kk (2,9 kk v. 2012) - ulosottoasioissa 5,7 kk (8,1 kk v. 2012) Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli suomenkielisten asioiden osalta 7,1 kuukautta, kun se oli ruotsinkielisten asioiden osalta 8,9 kuukautta. Vuoden 2013 aikana annettiin ratkaisu yhteensä 74 ruotsinkielisessä asiassa, kun niitä saapui 57. Rättegångsärendenas handläggningstider Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga ärenden i Vasa hovrätt var 7,3 månader år Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga hovrätter var 5,8 månader. Handläggningstiden fördelades mellan olika ärenden enligt följande: - i tvistemål 9,6 mån (9,3 mån år 2012) - i brottmål 6,6 mån (5,7 mån år 2012) - i ansökningsärenden 3 mån (2,9 mån år 2012) - i utsökningsärenden 5,7 mån (8,1 mån år 2012) Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden vars handläggningsspråk var finska var 7,1 månader. Motsvarande siffra för ärenden med svenska som handläggningsspråk var 8,9 månader. År 2013 gavs 74 avgöranden i svenskspråkiga ärenden, medan antalet inkomna ärenden var

16 Oikeudenkäyntiasioiden käsittelyajat ajalla / Rättegångsärendenas handläggningstider under tiden Rikosasiat/Brottmål Riita-asiat/Tvistemål Hakemusasiat/ Ansökningsärenden Ulosottoasiat/ Utsökningsärenden Ensimmäisen asteen asiat/ärenden i första instans <= 3 kk 3<= 6kk 6<= 9kk 9<= 12kk 12<= 18kk yli 18 kk Keskimääräiset käsittelyajat kieliryhmittäin vuosina / Genomsnittliga handläggningstider enligt språkgrupper åren suomenkieliset/ finskspråkiga 9 ruotsinkieliset/ svenskspråkiga ,2 5,7 6 8,9 5,3 6,9 5,9 7,1 7,1 6,7 6,2 5,9 5,1 5 4,

17 Tavoitteet ja toteutuneet luvut vuodelle 2013 Alla olevassa taulukossa on kertomusvuodelle määritetyt tavoitteet ja toteutuneet luvut saapuneiden asioiden, annettujen ratkaisujen, pääkäsittelyjen ja seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden osalta: Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Pääkäsittelyt tavoite tavoite tavoite toteutunut toteutunut Siirtyneet asiat (antamattomat asiat) toteutunut 510 tavoite 478 toteutunut Tavoitteena oli, että asioiden keskimääräinen käsittelyaika on 6,9 kuukautta ja toteutunut käsittelyaika oli 7,3 kuukautta. Målsättningar och realiserade antal för året 2013 I tabellen nedan finns de målsättningar som fastställts för berättelseåret och de realiserade antalen beträffande inkomna och avgjorda ärenden, huvudförhandlingar och överförda ärenden: Inkomna ärenden Avgjorda ärenden Huvudförhandlingar Överförda ärenden (icke utgivna) målsättning realiserat antal målsättning realiserat antal målsättning realiserat antal målsättning realiserat antal Angående den genomsnittliga handläggningstiden var målsättningen 6,9 månader, medan den realiserade genomsnittliga handläggningstiden var 7,3 månader. 17

18 Muutoksenhaku korkeimmalta oikeudelta Hovioikeuden vuonna 2013 antamista ratkaisuista on haettu muutosta yhteensä 264 asiassa. Valituslupaa ei ole myönnetty kaikkiaan 140 asiassa. Valituslupa on myönnetty 11 asiassa ja käsittely oli kesken yhteensä 121 asian osalta. Korkein oikeus on vuonna 2013 ratkaissut kolme Vaasan hovioikeuden ratkaisuista tehtyä valitusta. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ratkaisun kahdessa riita-asiassa ja muutti yhtä hovioikeuden rikosasiassa antamaa ratkaisua. Sökande av ändring i högsta domstolen Av de ärenden som avgjorts i hovrätten år 2013 har ändring sökts i sammanlagt 264 ärenden. Besvärstillstånd har inte beviljats i 140 ärenden. Besvärstillstånd har beviljats i 11 ärenden och handläggningen har ännu inte avslutats i 121 ärenden. Högsta domstolen har år 2013 avgjort tre besvär gällande avgöranden som gjorts i Vasa hovrätt. Högsta domstolen har upphävt hovrättens avgörande i två civilmål och ändrat hovrättens avgörande i ett brottmål. 18

19 4. Toimintamenot, taloudellisuus ja tuottavuus Hovioikeudelle myönnettiin toimintamenorahaa vuodelle 2013 yhteensä euroa. Toteutuneet toimintamenot olivat yhteensä euroa. Alitus budjettiin nähden oli yhteensä euroa. Tuomioistuintuloja saatiin yhteensä ,50 euroa. Toiminnan taloudellisuutta tarkasteltaessa ratkaistun asian keskimääräinen hinta (toimintamenot/ratkaistut asiat) oli euroa, kun tulostavoitteena oli euroa/asia. Verrattuna vuonna 2012 toteutuneeseen euroon on ratkaistun asian keskimääräinen hinta noussut edellisestä vuodesta 109 eurolla asiaa kohden. Tuottavuutta kuvaava tunnusluku (ratkaistut asiat/henkilötyövuodet) on 20,5. 4. Verksamhetsutgifter, lönsamhet och produktivitet Hovrätten beviljades sammanlagt euro för verksamhetens utgifter för år Den förverkligade utgiftssumman var sammanlagt euro. Besparingen jämfört med den budgeterade utgiftssumman var sammanlagt euro. Inkomsterna från domstolsverksamheten uppgick till ,50 euro. Vid en granskning av verksamhetens lönsamhet kan noteras att det genomsnittliga priset per avgjort ärende (utgifter/avgjorda ärenden) var euro, medan målsättningen var euro/ärende. Jämfört med en kostnad om euro/ärende år 2012 har det genomsnittliga priset stigit med 109 euro per ärende från föregående år. Den parameter som utvisar produktiviteten (avgjorda ärenden/årsverke) var 20,5. 19

20 5. Hallinto Hovioikeuden täysistunto ei ole kokoontunut kertomusvuonna. Hovioikeuden johtoryhmä kokoontui 12 kertaa ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 :ssä tarkoitettu hovioikeuden ns. lausuntovaliokunta 8 kertaa. Lausuntovaliokunta teki esityksen tuomarinvalintalautakunnalle yhteensä 10 tuomarinviran täyttämisestä. Hovioikeuden yhteistyökomitea ja työsuojelutoimikunta kokoontui 6 kertaa. Hovioikeudessa on myös toiminut erilaisia työryhmiä. Hovioikeus on vuonna 2013 antanut lausunnon seuraavista lainsäädäntöehdotuksista ja kehittämishankkeista ja lausuntopyynnöistä: - toimikunnan mietinnöstä Todistelu yleisissä tuomioistuimissa (OM 18/41/2010) - syyttäjien erikoistumista koskevasta työryhmämietinnöstä (Valtakunnansyyttäjänviraston lausuntopyyntö dnro 22/34/12) - oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta vuosille (OM 11/03/2013) - luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta (OM 15/41/2011) - Keski-Suomen käräjäoikeuden esityksestä Jämsän kanslian ja istuntopaikan lakkauttamisesta (OM 12/31/2012) voimaan tulleen lainmuutoksen myötä käräjäoikeuden laamanni nimittää tuomioistuinharjoittelijat mikäli harjoittelu suoritetaan kokonaisuudessaan käräjäoikeudessa. Harjoittelijan nimike on mainitun lainmuutoksen myötä muuttunut käräjänotaariksi ja tuomarin valan tai vakuutuksen voi antaa myös käräjäoikeudessa. Hovioikeudessa otettiin vastaan 2 valaa tai vakuutusta vuonna Hovioikeus ei pidä erillistä luetteloa käräjänotaareista. Varatuomarin arvonimi myönnettiin 19 tuomioistuinharjoittelunsa suorittaneelle käräjänotaarille. 20

21 5. Förvaltningen Hovrätten har inte sammanträtt till plenum under verksamhetsåret. Hovrättens ledningsgrupp sammanträdde 12 gånger och det i 10 lagen om utnämning av domare avsedda remissutskottet 8 gånger. Remissutskottet avgav förslag till domarförslagsnämnden beträffande besättandet av 10 domartjänster. Hovrättens samarbetskommitté och arbetarskyddskommission sammanträdde totalt 6 gånger. I hovrätten har därutöver verkat flera olika kommittéer och arbetsgrupper. Hovrätten har under år 2013 avgivit utlåtande över följande lagstiftningsförslag, utvecklingsprojekt och utlåtanden som begärts: - kommissionens betänkande Bevisning vid allmänna domstolar (JM 18/41/2010) - arbetsgruppbetänkande gällande åklagarnas specialisering (Riksåklagarämbetets begäran om utlåtande dnr 22/34/12) - Reformprogram för rättsvården för åren (JM 11/03/2013) - utkast till regeringsproposition om ändring av strafflagens 20 kap. (JM 15/41/2011) - Mellersta Finlands tingsrätts framställan om upphörande av det i Jämsä belägna kansliet och sammanträdesplatsen (JM 12/31/2012) Från och med är det tingsrättens lagman som utnämner domstolspraktikanten i sådana fall att praktiken i sin helhet utförs vid tingsrätten. Praktikantens benämning har vid lagändringen ändrats till tingsnotarie och domareden kan avläggas eller domarförsäkran avges också i tingsrätten. I hovrätten mottogs 2 domareder eller domarförsäkran under år Hovrätten håller ingen förteckning över tingsnotarier. Vicehäradshövdingstiteln beviljades 19 tingsnotarier som hade utfört vederbörlig domstolspraktik. 21

22 6. Alioikeuksien tarkastustoiminta Alioikeuksien tarkastukseen osallistuu osaston laamanni ja osastolta valittu tarkastusviskaali tai laamannin valitsema hovioikeudenneuvos. Käytännön tarkastustoiminta hoidetaan yksityiskohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. Hovioikeudenlaamannin tarkastajaksi määräämä hovioikeudenneuvos ja tarkastusviskaali ovat vuoden aikana tarkastaneet hovioikeuspiirin käräjäoikeuksista Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Satakunnan käräjäoikeuksien toiminnan. Tarkastustoiminnasta annetaan vuosittain erillinen tarkastuskertomus. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomioita viraston organisaatioon, arkistoon, kirjaamotoimintaan, rikos- ja riita-asioiden käsittelyaikoihin, tuomioistuinharjoitteluun ja työviihtyvyyteen. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota myös oikeuskanslerinviraston esille tuomiin seikkoihin. Hovioikeuslain 2 :n 3 momentin mukaan hovioikeus muun ohella valvoo alaistensa tuomioistuinten toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi. Hovioikeus järjestää vuosittain kokouksen hovioikeuspiirin laamanneille. 6. Granskningen av underrätterna I granskningen av tingsrätterna deltar lagmannen för den avdelning till vars område tingsrätten i fråga hör enligt hovrättens arbetsfördelning, jämte den granskningsfiskal som utses för varje avdelning. Granskningen kan även förrättas av en ledamot som har utsetts av lagmannen. För den praktiska granskningsverksamheten har givits detaljerade instruktioner. Det av hovrättslagmannen utsedda hovrättsrådet och granskningsfiskalen har under verksamhetsåret granskat tingsrätterna i Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Satakunta. En skild granskningsberättelse sammanställs årligen över granskningsverksamheten. Vid granskningarna har man fäst uppmärksamhet vid organisationen, arkivet, registratorsverksamheten, handläggningstider i brottmål och tvistemål, domstolspraktiken och trivseln på arbetsplatsen. Dessutom har man fäst uppmärksamhet vid omständigheter som justitiekanslern har lyft fram. Enligt 2 3 momentet hovrättslagen övervakar hovrätten verksamheten vid de domstolar som lyder under den och vidtar vid behov åtgärder för att avhjälpa missförhållanden som den observerat. Hovrätten ordnar årligen ett möte för domkretsens lagmän. 22

23 7. Hovioikeuden henkilökunta ja organisaatio Hovioikeuden toimintaa johtaa presidentti. Vaasan hovioikeudessa on presidentin lisäksi tuomareina kaksi hovioikeudenlaamannia ja 22 hovioikeudenneuvosta. Lainkäyttöasioiden esittelijöinä toimii kolme asessoria ja 18 viskaalia. Lisäksi hovioikeudessa on kansliapäällikkö ja 20 kansliahenkilökuntaan kuuluvaa. Kertomusvuonna lainkäyttöasioiden ratkaisemista varten hovioikeudessa on ollut kolme osastoa saakka ja kaksi osastoa ajalla Täysistunto Presidentti Hovioikeudenlaamannit Hovioikeudenneuvokset Kansliapäällikkö esittelijänä Presidentti Johtoryhmä Presidentti Hovioikeudenlaamannit Kansliapäällikkö Osastot 1 ja 2 Hovioikeudenlaamannit Hovioikeudenneuvokset Asessorit ja viskaalit Notaarit Lainkäyttösihteerit Kansliapäällikkö Hallintokanslia Notaari Talous- ja henkilöstösihteeri Lainkäyttösihteeri, IT-yhdyshenkilö Ylivirastomestari ja virastomestari Kirjaamo Kirjaaja Apulaiskirjaaja Kirjaamosihteeri Arkistonhoitaja Kirjasto Informaatikko 23

24 Hovioikeuden terveyspalvelut ja työhyvinvointi Hovioikeudessa oli kertomusvuonna yhteensä 64 vakinaista virkamiestä. Hovioikeuden virkamiehistä miesten osuus oli noin 35 % ja naisten osuus 65 %. Virkamiesten keski-ikä oli noin 45 vuotta. Vuoden 2013 aikana sairauspoissaolopäiviä kertyi yhteensä 329. Sairauspoissaoloja oli 5,1 päivää / henkilötyövuosi. Yksittäisiä sairaustapauksia oli yhteensä 102. Terveystalo Vaasa on huolehtinut työterveyshuollosta, joka on jakautunut ehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä yleislääkäritason sairaanhoitoon. Työterveyshuolto on suorittanut ikäryhmätarkastuksia ja työergonomian tarkistuksia. Hovioikeuden henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuus influenssarokotuksen ottamiseen ja hierontaan, jonka kustannuksista hovioikeus on maksanut osan. Hovioikeus on myös tukenut henkilöstön liikunnallisia harrastuksia. Virkistyspäivä järjestettiin vuonna 2013 Botnia -hallilla liikunnan merkeissä. Hovioikeudessa järjestettiin myös henkilöstön kuntokampanja loppuvuodesta 2013 ja hovioikeus isännöi tuomioistuinten välistä jalkapalloturnausta elokuussa Koulutus Hovioikeuden henkilökunta on osallistunut oikeusministeriön järjestämään koulutukseen. Hovioikeudessa on järjestetty useita koulutus- ja keskustelutilaisuuksia lainkäyttöhenkilökunnalle ajankohtaisista aiheista. Esimerkiksi viskaali Anne Moilanen-Raittila on kertonut korkeimman oikeuden esittelijän tehtävistä ja hovioikeudenneuvos Petteri Korhonen on pitänyt esittelijöille koulutusta muistion kirjoittamisesta Hovioikeus on järjestänyt myös muuta omaa koulutusta, esimerkiksi professori Juha Karhu on luennoinut aiheesta lainvalmisteluaineiston käyttö oikeuslähteenä KKO:n antamissa prejudikaateissa ja OTT Mikko Vuorenpää on luennoinut asianomistajan oikeudellisesta asemasta Lisäksi hovioikeudessa on järjestetty yhteistyössä Turun yliopiston kanssa koulutustilaisuus, jossa OTT, siviilioikeuden professori Ari Saarnilehto luennoi aiheesta velan vanheneminen Hovioikeuden johtoryhmä ja hovioikeudenneuvos Petteri Korhonen vierailivat Uumajassa sijaitsevassa hovrätten för Över Norrlandissa Hovioikeus on järjestänyt hovioikeuspiirin tuomarikokouksen Vaasassa yhteistyössä Pohjanmaan käräjäoikeuden kanssa. Luentojen aiheina oli muun muassa ihmisoikeusnäkökulma uudistuvien pakkokeinojen ja rikosten esitutkintaan, EIT:n uutta oikeuskäytäntöä EIS 6 artiklasta, Follo -tuomioistuinsovittelu, todistelutoimikunnan päälinjat ja monikulttuurisuus tuomioistuintyön haasteena. Alustuksen pitivät muun muassa OTL, AA Markku Fredman, professori Dan Frände, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari, OTT Päivi Hirvelä, käräjätuomari Fredrik Träskman, asianajaja Lilian Grönlund, OTM Husein Muhammed, VTT Maija-Riitta Ollila ja sosiaalityöntekijät Camilla Frants ja Börje Särs. 24

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 VASA HOVRÄTT

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 VASA HOVRÄTT VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 VASA HOVRÄTT ÅRSBERÄTTELSE 2012 1 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning 1. Johdanto / Inledning 3 2. Vaasan hovioikeus / Vasa hovrätt 9 3. Lainkäyttötoiminta / Lagskipingsverksamhet

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2010 VASA HOVRÄTT

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2010 VASA HOVRÄTT VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2010 VASA HOVRÄTT ÅRSBERÄTTELSE 2010 1 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning 1. Johdanto / Inledning 3 2. Vaasan hovioikeus / Vasa hovrätt 7 3. Lainkäyttötoiminta / Lagskipingsverksamhet

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 VASA HOVRÄTT

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 VASA HOVRÄTT VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 VASA HOVRÄTT ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. Johdanto / Inledning 3 2. Vaasan hovioikeus / Vasa hovrätt 8 3. Lainkäyttötoiminta / Lagskipningsverksamhet

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2015 VASA HOVRÄTT

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2015 VASA HOVRÄTT VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2015 VASA HOVRÄTT ÅRSBERÄTTELSE 2015 1 1. Johdanto / 1. Inledning...3 2. Vaasan hovioikeus / 2. Vasa hovrätt...7 3. Lainkäyttötoiminta / Lagskipningsverksamhet...9 Saapuneet

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011

Isokyröstä pendelöijät v. 2011. Isoonkyröön pendelöijät v. 2011 Isokyröstä pendelöijät v. 20 Laihia Laihela Lapua Lappo Tampere Tammerfors Ilmajoki Kurikka 3 2 2 19 1 9 9 3 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 1 130 530 0 0 200 300 400 500 00 Isoonkyröön

Lisätiedot

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009

Isokyröstä pendelöijät v. 2009. Isokyröön pendelöijät v. 2009 Isokyröstä pendelöijät v. 200 Vähäkyrö - Lillkyro Laihia - Laihela Lapua - Lappo Tampere - Tammerfors Ilmajoki Espoo - Esbo 42 30 1 1 1 8 4 0 0 0 200 20 300 30 400 40 2 Isokyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2016 VASA HOVRÄTT

VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2016 VASA HOVRÄTT VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2016 VASA HOVRÄTT ÅRSBERÄTTELSE 2016 1 1. Johdanto / Inledning... 3 2. Vaasan hovioikeus / Vasa hovrätt... 8 3. Lainkäyttötoiminta / Lagskipningsverksamheten... 9 3.1. Saapuneet

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon 005 Alajärvi Alajärvi 009 Alavieska Alavieska 010 Alavus Alavus 016 Asikkala Asikkala 018 Askola Askola 019 Aura Aura 020 Akaa Akaa 046 Enonkoski Enonkoski 047 Enontekiö Enontekis 049 Espoo Esbo 050 Eura

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200.00 246.00 005 Alajärvi 400.00 492.00 009 Alavieska 100.00 123.00 010 Alavus 400.00 492.00 016 Asikkala 300.00 369.00 018 Askola 100.00 123.00 019 Aura 100.00 123.00 035 Brändö 200.00 246.00

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Kiinteistörajat / kiinteistörekisterikartta Fastighetsgränser / fastighetsregisterkarta

Kiinteistörajat / kiinteistörekisterikartta Fastighetsgränser / fastighetsregisterkarta 1 (7) 020 Akaa 270,00 334,80 005 Alajärvi 345,00 427,80 009 Alavieska 120,00 148,80 010 Alavus 375,00 465,00 016 Asikkala 270,00 334,80 018 Askola 105,00 130,20 019 Aura 75,00 93,00 035 Brändö 90,00 111,60

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Kiinteistörajat / kiinteistörekisterikartta Fastighetsgränser / fastighetsregisterkarta

Kiinteistörajat / kiinteistörekisterikartta Fastighetsgränser / fastighetsregisterkarta Akaa 270.00 334.80 Alajärvi 345.00 427.80 Alavieska 120.00 148.80 Alavus 375.00 465.00 Asikkala 270.00 334.80 Askola 105.00 130.20 Aura 75.00 93.00 Brändö 90.00 111.60 Eckerö 60.00 74.40 Enonkoski 75.00

Lisätiedot

THL: Kouluterveyskysely - Hälsa i skolan

THL: Kouluterveyskysely - Hälsa i skolan Kouluterveyskyselyyn vastanneiden lukumäärä peruskoulussa kunnittain sukupuolen ja luokka-asteen mukaan vuonna 2017. Grundskoleeleverna som deltagit i enkäten Hälsa i skolan enligt kommun, årskurs och

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 4.6.2014 Kunnan tulevaisuuden haasteita Kestävän kuntatalouden ratkaisut Sopimusohjauksen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA

KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA demografinen kilpailukyky, houkuttelevuus ja vetovoima Dos. Markku Mattila Aluepäällikkö Siirtolaisuusinstituutti Pohjanmaan aluekeskus

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Isostakyröstä pendelöijät v Isokyröön pendelöijät v Isostakyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 1078

Isostakyröstä pendelöijät v Isokyröön pendelöijät v Isostakyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 1078 Laihia Lapua Ilmajoki Tampere 33 2 2 20 10 Isostakyröstä pendelöijät v. 2014 0 20 Isostakyröstä toisiin kuntiin pendelöijiä yhteensä 10 44 0 100 200 300 400 500 00 Isokyröön pendelöijät v. 2014 124 103

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 577/2008 vp Avioeron vireille laittaminen Eduskunnan puhemiehelle Lain mukaan puolisot voivat hakea avioeroa joko yhdessä tai yksin. Avioeroasia käsitellään useimmiten kirjallisen hakemuksen

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7.

Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7. Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7. Keskipohjanmaa julkaisee 14.7.2011 Asuntomessujen virallisen messulehden. Keskipohjanmaan Asuntomessulehti Keskipohjanmaan Asuntomessulehti kertoo kiehtovalla tavalla

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA KUNNITTAIN Väestömuutos Hakijat 15.11. Haettavana olleet saaneet 31.12. Ennuste Kaikki käyttöaste asukasvaihtuvuus 15.11. - as.tarve taloudet as.tarve 2012 2012 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Kaikki yhden katon alla

Kaikki yhden katon alla Kaikki yhden katon alla Liikekaupunki Ideapark on täysin uudenlainen kaupan keskittymä. Katettu liikekaupunki luo ennennäkemättömät puitteet koko perheen viihtymiselle. Ideaparkissa liikut kaupasta tai

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45)

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45) Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain (19.4.2013 klo 8.45) Sähköisen ELY-keskus Tilatunnusten määrä vuonna 2012 (kpl) tukihakemuksen jättäneet tilat (kpl) Osuus kaikista tiloista (%) Uudenmaan

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot