VIISAUDEN KL SIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIISAUDEN KL SIKIRJA"

Transkriptio

1

2 VIISAUDEN KL SIKIRJA BALTASAR GRACIÅN ( ) oli ovela ja Yiisas espanjalainen jesuiittapater, jonka käytännölliseen elämäntaitoon opastavaa l) Viisauden käsikirjaa)) on jo kolme vuosisataa luettu ja ihailtu. Baltasar Graciånilla ei suinkaan ollut turhia luuloja ihmisluonnosta, jonka hän perinpohjin tunsi, ja suotta lukija etsii hänen kirjastaan pyyteettömän rakkauden oppeja. Mutta hän taisi elämän palapelin säännöt, ja meidän on tunnustettava hänen 300 maksiimiaan luettuamme, etteivät nämä säännöt ole meidän päiviimme mennessä hituistakaan muuttuneet. tvain kaikista kan-sakunnista hienoimpaan, Espanjan kansaan, kuuluva yksilö voi kirjoittaa tällaisen kirjan, on Arthur Schopenhauer sanonut. t Ne ovat ylimyksellistä elämänviisautta, jonka on ajatellut elämän ja ihmiset tarkoin tunteva, kultivoitu ja kyynillinen mies ja joka on kirjoitettu siinä luollamuksessa, että kirja joutuu yhtä sivistyneiden, elämän valtioviisautta ymmärtävien lukijoiden käsiin. - Kirja on todella ainutlaatuinen, ja iästään huolimatta järkyttävän ajankohtainen. -- Lukekaa ja todetkaa!.. (Toini Havu, H.S.) 8

3 Viisauden käsikirja

4 1 BAL T ASAR G RACIAN Viisauden käsikirja PORVOO * HELSINKI WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ

5 Espanjalaisen alkuteoksen nimi : ORACULO MANUAL Y ARTE DE PRUDENCIA Suomentanut TYYNI TUULIO Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapainossa Porvoossa 1954

6 ALKUSANAT»Viisauden käsikirjan» toinen suomalainen painos ilmesty)' uutena, suoraan alkukielestä tehtynä suomennoksena. Ranskalainen historioitsija A m e 1 o t d e 1 a H o u s s a y e, Baltasar Gracidnin 0 r a c u 1 o m a n u a Iin ( 1647) ensimmäinen ranskantaja ( 1686), mainitsee esipuheessaan erään oppineen ystävänsä pitäneen Gracianin teosten kääntämistä perin uskallettuna, koskapa itse espanjalaisetkaan eivät niitä ymmärrä. Tähän uhkayritykseen on kuitenkin eri maissa ryhdytty kerta toisensa jälkeen, mikä osoittaa, että 1600-luvun araaonialaisella jesuiitalla on ollut sanottavaa muillekin vuosisadoille kuin omalleen. Apukäännöksiä on tällältin kertaa kyllä tarvittu. Niitä on ollut -Schopenhauerin kuuluisan saksannoksen ja sen mukaan laaditun suomennoksen lisäksi -jo mainittu Amelot de Ja Houssayen ranskannos, jolle kääntäjä on antanut nimen»hovimies» (L' homme d e 1 a c o u r) ja johon hän on liittänyt suunnattoman imartelevan omistuksen ( 27 sivua) Kuninnasten Kuninkaalle LudviB XIV :lle, ja leipziailäisen tohtorin A u 8 u s t F r i e d r i c h M ii 11 e r i n saksannos (toinen painos 1773), joka tekijänsä mukaan on ensimmäinen suoraan alkukielestä suoritettu saksalainen käännös. Schopenhauer tosin väittää samaa omastaan ja pitää Miillerin käännöstä pelkkänä parafraasina. Schopenhauerin käännös on tietenkin kokonaan toista luokkaa kuin edelliset. Sittenkin on valaisevaa verrata toisiinsa näitä eri ] 5 [

7 tulkintoja. Jokaisei/a kääntäjäilä on oma toisintonsa. Amelot de Ia Houssayeila on se etu, että hän on melkein Gracianin aikalainen ( ) ja siis lähimmin tuntee ajan käsitteet ja sanankäytön. Mutta voisi väittää että espanjalaisen kirjailijan»oraakkeli» ranskalaiseksi»hovimieheksi» muuttuneena on saanut liiankin sujuvan asun. Amelot de Ja Houssaye, joka väittää käännöksensä osoittavan, että Gracian on ymmärrettävissä, puhuu kyllä totta, mutta eri asia on, vastaovatko hänen nokkelat tulkintansa aina tekijän aivoituksia. Miii/er taas suhtautuu tehtäväänsä perinpohjoiseno kuin saksalainen oppinut konsanaan. Hän selittää jo kääntäessään ja varustaa joka maksimin laajoilla huomautuksii/a. Teoksesta, jonka espanjalainen alkuteksti (B i b 1 i ote c a C a II e ja, Madrid 1918) on tuskin sataa sivua pitempi, tulee saksannoksena yli puolitoista tuhatta sivua käsittävä opus. Gracianin vaikeaselkoisuus johtuu useistakin syistä. Ajan ty_vli (c on c e p t i s m o, c u 1 t i s m o) vaati nerokasta, keskitettyä sanontaa. Oli ilmaistava paljon ja yvää harvoilla sanoiilo. Hämäry_vs oli pikemmin eduksi kuin haitaksi. Kirjoitettiin _vmmärtäjille, valioyleisölle. Erästä ajan oppinutta naista, kreivitär Arandaa, kiusasi jo ajatus, että näin hienoja kirjoja yleensä painotettiin ja että kuka tahansa poroporvari saattoi ostaa niitä muutamalla kolikoila. Baltasar Gracianin tuotanto puhkeaa henkisen aristokratian maaperästä, vaikkc1 hän alkuaan oli varaton nuorukainen, joka oli valinnut henaellisen säädyn lähinnä käytännöllisistä syistä. Hänen ystävänsä ja suojelijansa Don Vincenzo Juan de Lastanosa, hänen useimpien teostensa julkaisija, oli koonnut linnaansa valitun kirjaston, tauluja ja antikviteetteja, mutta ennen kaikkea todellisen viisoiden seuran, joka oli mieluinen ja sovelias ympäristö kehittyvälle nuorelle kirjailijaile. jesuiittain veljeskuntaan kuuluminen asetti rajoituksia Baltasar Gracianin kirjalliselle toiminnalle. Ehkä tämä oveluuden kaikinpuolinen 1 6 [

8 tuntija joskus tahallaan antoi monitulkintaisen muodon ajatuksilleen. Hänhän ei käyttänyt edes omaa nimeään. Amelot de Ja Houssaye perustelee laajasti, miksi hän- ensimmäisenä- puhuu Baltasar Gracianista eikä käytä nimeä Lorenzo Gracidn, joka oli tuttu aikaisemmista painoksista. Gracianin sanavarasto ei ole eri isen laaja, samat sanat ja termit toistuvat usein, mutta merki s tuntuu joskus hämmennyttävän venyvältä, ja aforismin sävyn määrää osaksi kääntäjän halu vmmärtää niin wi näin. Tuntuu kuin Schopenhauer pessimismissään olisi joskus tehnyt ihailemastaan espanjalaisesta rajumman kyynikon kuin olisi aihettakaan. Gracidn käyttää myös tavattoman paljon sanaleikkejä, jotka käännöksissä menevät melkein aina hukkaan, ja asettaa mielellään vastakkain kaksi sanaa, jotka muodollisesti poikkeavat varsin vähän toisistaan, kuten esim. 8 e n i o ja i n 8 e n i o toisessa '!Jorismissa. Schopenhauer kääntää ne» dän» ja»pää», mutta 8 e n i o kai tarkoittaa lähinnä luonnetta, temperamenttia. Mikäli Gracian joskus puhuu s_v d ä m estä, ei käsitteellä juuri liene tekemistä» dämelli yden» kanssa, vaan ysymyksessä on pikemminkin uljuus, voisi sanoa sisu.»oraakkelin» JOO sääntöä on valittu Gracianin muista teoksista, mutta niissä eivät ajatukset esiinny näin tiivistet yinä, vaan laajemmassa yhteydessä. Niinpä esim. teoksissa E 1 He r o e (Sankari, 1637) ja E 1 D i s c r et o ( Mar.ilmanmies, 1646) on useita samoja otsikoita kuin»viisauden J Jsikirjassa», mutta niitä seuraa kokonainen luku eikä keskitet maksimi. jos Lastanosa, julkaisija, mahdollisesti suoritti valinnan, oli Gracidn itse mukana ainakin viimeistelemässä ja biomassa sääntöjensä muotoa.»viisauden käsikirja» ( 1637) on tallettanut Gracianin ajatukset jälkimaailmalle verrattoman paljon tuoreempina ja nautittavampina kuin hänen muut teoksensa, joista nykyaikainen lukija tuskin lähtisi niitä hakemaan. Kun kerta kaikkiaan pitää ] 7 [

9 muistissa, että tästä käsikirjasta ei ole etsittävä pyyteettiimän rakkauden oppeja, ei voi olla ihmettelemättä espanjalaisen jesuiitan elämänviisautta ja terävää psykologista silmää. Vain kaikista kansakunnista hienoimpaan, Espanjan kansaan, kuuluva yksilö voi kirjoittaa tällaisen kirjan, Schopenhauer sanoo. Baltasar Gracidn synlj'i lähellä Calatayudia 1601, oli jonkin aikaa Tarragonan koulun rehtorina, toimi saarnaajana Valenciassa eikä aina osannut noudattaa omia varovan harkinnan oppejaan, koskapa kerran lupasi avata kuulijakuntansa edessä Helvetistä saamansa kirjeen. Tämä uskallettu mainostemppu herätti pahennusta sensoreissa ja tuotti tekijälleen paljon harmia. Kolmiosainen filoscfinen romaani E 1 C r i t i c 6 n, jota on pidetlj' Gracianin pääteoksena, aiheutti kurinpidollisia toimenpiteitä veljeskunnan taholta. Gracian olisi tahtonut erota jesuiitoista, mutta sitä ei sallittu. Gracianin kerrotaan olleen pienikokoinen, vilkaseleinen, hermostunut mies, herkkä ja nirso luonteenlaadultaan. Hän kuoli jo 1658, vain 57-vuotiaana. On hyvin ymmärrettävää, että hänen»oraakkelillaan» on vastakaikua meidän aikanamme, jonka korkeakirjallisessa rylissä on ilmeisiä barokkiajan piirteitä ja jolloin tiforismi on suosittu kirjallisuuden laji. Mutta nämä seikat yksinään tuskin riittäisivät selittämään Gracianin menestystä. Pääasia on kuitenkin ajatusten yleispätevyys, kulumaton viisaus. Järvenpäässä, ]. p. helmikuuta Tyy n i T u u 1 i o. ] 8 [

10 1. KAIKKI ON JO HUIPUSSAAN JA IHMJ!SENÄ OLE MINEN YLINNÄ. Tänään vaaditaan viisaalta enemmän kuin muinoin seitsemältä, ja näinä aikoina kysyy yhden ainoan ihmisen käsittely enemmän kuin kokonaisen kansan ennen vanhaan. 2. LUONNE JA ÄLY. Hengenlahjojemme loiston molemmat akselit: toinen vailla toista, puolinainen menestys. Äly ei riitä, toivotaan myös luonnetta. Tyhmän onnettomuutena on erehtyminen kutsumuksestaan säätyyn, virkaan, asuinpaikkaan, tuttavapiiriin nähden. 3 OMAT ASIAT HOIDETTAVA VÄHIN ÄÄNIN. Uuden herättämä ihmettely on onnistuneen suorituksen arvostamista. Avoimin kortein pelaaminen ei ole hyödyllistä eikä miellyttävääkään. Kun ei heti kerro aikeistaan, viriää jännitys, varsinkin jos ylhäinen asema aiheuttaa yleistä odotusta, kaikki verhoutuu salaperäisyyteen, ja pelkkä vaiteliaisuus herättää kunnioitusta. Silloinkin kun ilmaisee ajatuksensa, on kartettava täyttä avomielisyyttä, kuten ei seurustelussa- ] 9 [

11 kaan tule näyttää sisintään kaikille. Varova vaitiolo on viisauden turva. Julkilausuttua päätöstä ei koskaan pidetä arvossa, se on alttiina moitteille, ja jos tulos on epäsuotuisa, on onnettomuus kaksinkertainen. Jäljiteltäköön siis jumaluuden menetelmää toisten pysyttämiseksi odottavina ja valppaina. 4 TIETO JA ULJUUS LUOVAT SUURUUDEN. Itse kuolcmattomina ne korottavat kuolemattomuuteen. Ihmisen suuruuden määrää hänen tietojensa laajuus, ja viisas pystyy kaikkeen. Tietämätön ihminen, vaioton maailma. Neuvokkuus ja voima, silmät ja kädet. Viisaus vailla uljuutta on hedelmätön. 5 RIIPPUVUUSSUHDE. Ei kultaaja tee kuvasta jumalaa, vaan kumartaja. Viisas pitää enemmän niistä, joille hän on tarpeellinen, kuin niistä, jotka ovat hänelle kiitollisia. Toiveilla vi ekotteleminen on sivistynyttä, kiitollisuuteen luottaminen alhaista, sillä kiitollinen on yhtä hyvä unohtamaan kuin toivova muistamaan. Riippuvuudesta hyötyy enemmän kuin kohteliaisuudesta : janonsa sammuttanut kääntää oitis selkänsä lähteelle, ja tyhjäksi puserretun appelsiinin kultakuori putoaa lokaan. Riippuvuussuhteen päätyttyä päättyy seurustelu ja sen mukana arvonanto. Ensiarvoisen tärkeätä on siis ylläpitää eikä kokonaan tyydyttää odotusta ja aina pysytellä tarpeellisena, myöskin kruunupäiselle suojelijalle. Ei kuitenkaan pidä mennä niin pitkälle, että olisi vaiti, jotta toinen tekisi virheitä, eikä oman edun vuoksi ole tuotettava toiselle korvaamattomia tappioita. ] 10 [

12 6. IHMINEN HUIPUSSAAN. Kukaan ei synny valmiina, vaan kehittää päivä päivältä persoonallisuuttaan ja työtään, kunnes pääsee täydellisyyteensä, kykyjensä ja avujensa huipulle. Tämän tunnuksena on maun korkeatasoisuus, älyn selkeys, arvostelun kypsyys, tahdon puhtaus. Muutamat eivät koskaan saavuta täydellisyyttä, aina puuttuu jotain, toiset taas kehittyvät myöhään. Kypsä, puheissaan viisas, teoissaan taitava on tervetullut, j opa toivottu viisaiden erikoispiiriin. ]. YLEMPÄNSÄ VOITTAMISTA KARTETTAVA. Kaikki voitollisuus on vihattua, ja esimiehen voittaminen on epäviisasta tai kohtalokasta. Etevämpää kammotaan aina, saati sitten ylempänsä ylittänyttä. Varovainen kätkee alemmat avunsa, kieltää esimerkiksi kauneutensa pukeutumalla huolimattomasti. Niitäkin on, jotka haluavat väistyä, kun kysymyksessä on menestys tai luonteen ominaisuudet, mutta älyään ei kukaan kiellä, kaikkein vähimmin hallitsija. Tämä ominaisuus kuuluu kuninkaille, ja jokainen rike sitä vastaan on majesteettirikos. He ovat ruhtinaita ja haluavat olla sitä siinäkin, mikä on suurinta. He kyllä haluavat tulla autetuiksi, mutta ei ylitetyiksi, ja heille annettu neuvo näyttäköön pikemmin heidän unohtamansa asian muistiin väläyttämiseltä kuin uudelta valalta, jota he itse eivät olisi oivaltaneet. Suotuisan opetuksen tähän hienovaraisuuteen saamme tähdiltäkin : vaikka ne ovat päivän loistavia lapsia, ne eivät koskaan uskalla lähteä kilpasille auringonsäteiden kanssa [

13 8. KIIHTYMÄTÖN IHMINEN, HENGEN YLIMMÄN KOR KEUDEN EDUSTA JA. Hänen oma ylemmyytensä vapauttaa hänet vieraista alhaisista vaikutelmista. Suurempaa valtiutta ei ole kuin oman itsensä ja affektiensa hallinta: siihen voittoon pääsee vapaa tahto. Ja kun intohimo on vallannut ihmisen, älköön se vaikuttako hänen virkatoimiinsa, sitä vähemmän, mitä tärkeämpiä nämä ovat. Sivistynyt tapa säästyä ikävyyksiltä ja myös oikotie hyvään maineeseen. 9 KANSALLISVIRHEET OSOITETTAVA VÄÄRIKSI. Veteen imeytyy hyvä tai huono laatu kerroksista, joiden läpi se kulkee, ja ihmiseen ilmanalasta, jossa hän syntyy. Toiset ovat isänmaalleen enemmän velkaa kuin toiset, koska taivas siellä on suotuisa. Sivistyneinkään kansa ei ole vailla jotakin perusvikaa, jota naapurikansat arvostelevat joko varoen tai vahingoniloisina. Kiitettävä taito on näiden kansallisten kauneusvirheiden korjaaminen tai ainakin kumoaminen, silloin pääsee lajistaan poikkeavan hyvään maineeseen, ja arvonanto on sitä suurempi, mitä vähemmän odotettiin. On myöskin sukuperään, säätyyn, ammattiin ja ikään kuuluvia vikoja: jos ne kaikki sattuvat samalle henkilölle ja jollei niitä valppaasti vastusteta, hänestä tulee sietämätön kuvatus. 10. ONNI JA MAINE. Toinen on yhtä epävakainen kuin toinen on kestävä. Edellinen pätee elämässä, jälkimmäinen sen J 1 2 [

14 jälkeen, edellinen uhmaa kateutta, jälkimmäinen unohdusta. Onnea halutaan ja väliin edistetään, maine hankitaan. Maineenhimo syntyy hyveestä. Maine oli ja yhä on jättiläisten sisar, se etsii aina äärimmäisyyksiä, hirviöitä tai ihmeolentoja, kauhun tai suosion kohteita. II. ON SEURUSTELTAVA NIIDEN KANSSA, JOILTA VOI OPPIA. Seurustelu ystävien kesken olkoon oppineisuuden koulua, ja keskustelu sivistynyttä opetusta. Ystävistä tehdään opettajia, kun oppimisen hyöty yhtyy keskustelun huviin. Ymmärtäväisten kesken nautinto on molemminpuolinen, kun puheillaan saa suosiota ja kuulemastaan oppii. Tavallisesti meitä vetää toisen seuraan oma etumme. Tämä on korkeampaa laatua, kun valpas ihminen hakeutuu noiden suurten hovimiesten taloihin, jotka ovat pikemmin sankaruuden näyttämöitä kuin turhuuden palatseja. On viisaan maineessa olevia herroja, jotka eivät vain itse ole esimerkillään ja puheissaan kaiken suuruuden oraakkeleita, vaan joiden hoviväki myös on kaiken hyvän ja hienostuneen maailmanviisauden akatemia LUONTO JA TAIDE, RAAKA-AINE JA TEOS. Ei ole kauneutta, joka ei vaatisi parantelua, eikä täydellisyyttä, joka ei rappeutuisi raakalaisuudeksi ilman taidekeinojen kohennusta. Huonoa ne auttavat ja hyvästä tekevät täydellisen. Luonto jättää meidät tavallisesti oman annemme nojaan ; turvautukaamme taiteeseen. Paraskin luonnon anti on sitä ] 1 3 [

15 vailla muokkaamaton, ja puolet puuttuu täydellisyydestä, jos puuttuu sivistys. Ihminen ilman taidekeinoja tuntuu tökeröltä ja vaatii kaikissa täydellisyyden lajeissa silausta TOIMITTAVA MILLOIN TAKA-AJATUKSIN, MILLOIN VILPITTÖMÄSTI. Ihmisen elämä on sotaa ihmisen pahuutta vastaan. Älykkään taistelutapaan kuuluu tietoisia sotajuonia. Hän ei koskaan tee sitä mitä on tekevinään, hän tähtää johtaakseen harhaan, ampuu taitavasti ilmaan ja toimii todellisuudessa odottamatta, aina valmiina kätkemään tekonsa. Hän panee vireille hankkeen kiinnittääkseen kilpailijan huomion, kääntyy sitten sitä vastaan ja voittaa yllättäen. Mutta läpitunkeva äly on vieläkin valppaampi ja harkitsee väijytystä, ymmärtää aina päinvastoin kuin halutaan ja tuntee väärän eleen, ei välitä ensimmäisestä aikeesta, vaan odottaa toista, jopa kolmatta. Nähdessään paljastuneensa teeskentely vain lisääntyy ja yrittää nyt hämätä itse totuudella. Se vaihtaa peliä vaihtaakseen ovelaa temppua ja tekee salajuonen puutteesta salajuonen perustaen viekkautensa täyteen vilpittömyyteen. Terävä huomioitsija paljastaa valoon verhoutuneen pimeyden ja selittää tarkoituksen, joka on sitä viekkaampi mitä vilpittömämpi. Näin taistelee Pythonin kavaluus Apollon läpitunkevien säteiden loistoa vastaan. TOSIASIA JA TAPA. Pääasia ei riitä, tarvitaan myös asianhaaroja. Epäonnistunut tapa pilaa kaiken, jopa oikeu- ] 14 l

16 den ja järjen. Hyvä taas korvaa kaiken, kultaa kiellon, lieventää totuuden ja kaunistaa vanhuudenkin. Tavalla on suuri osuus kaikkiin asioihin, ja kohteliaisuus voittaa sy d ä met. Kaunis käytös juhlistaa elämän; h y vä sana on merkillisen vapauttava. ON HANKITTAVA NEROKKAITA AVUSTAJIA. Valtiaille on onneksi liittää seuraansa eteviä miehiä, jotka päästävät heidät tietämättömyy d en pulmista ja selvittävät heidän puolestaan vaikeat riidat. Viisaiden avustajien käyttö osoittaa erityistä suuruutta ja parempaa aistia kuin oli barbaarisella Tigraneella, joka määräsi voitetut kuninkaat palvelijoikseen. Uusi valtius, elämän parhaita, on taito kiinnittää palvelijoikseen ne, joista luonto teki etevämpiä'. Tiedettävää on paljon ja elämää vähän, eikä ilman tietoa ole elämää. On siis erityinen taito opiskella vaivatta, oppia monilta paljon ja jokaiselta jotakin. Sitten voi kokouksissa puhua monien puolesta, koska y hd en suulla puhuvat kaikki viisaat neuvonantajat ja puhuja pääsee oraakkelin maineeseen toisten vaivannäöllä. Avustajat ovat suorittaneet opin ensimmäisen karsinnan ja tarjoavat tiedon ytimen. Mutta joka ei voi kiinnittää viisautta palvelukseensa, h y öty k öön siitä seurustelussa VIISAUS JA REHELLINEN TARKOITUS. Nämä takaavat hedelmällisen menesty k sen. Hyvä ymmärrys pahaan tahtoon y h tyneenä on aina ollut hirviömäistä väkivaltaa. J 1 5" [

17 Paha aivoitus on myrkk y ä h y ville avuille ja tiedon tukemana se turmelee vielä salakavalammin. Onneton etevyys, jota tuhlataan turmelukseen 1 Tieto vailla mieltä, kaksinkertai nen hulluus. 1 7 PUHETAVASSA VAIHDELTA VA; älköön aina käytettäkö samaa tapaa huomion hämäämiseksi, varsinkaan, jos on kil p ailua. Ei liioin ole aina sanottava aikeitaan suoraan, sellainen tyy l in samanlaisuus opitaan pian ja hankkeet ehkäistään tai tehdään ty h jiksi. On hel pp oa ampua suoraan lentävä lintu, mutta ei kaartelevaa. Eikä aina ole puhuttava peitetysti, sillä juoni nähdään läpi jo toisella kerralla. Pahuus on aina väijymässä, ja sen torjuminen k y syy suurta oveluutta. Hyvä pelaaja ei koskaan l y ö pöytään vastustajansa odottamaa, vielä vähemmän toivomaa korttia AHKERUUS JA ÄLY. Etevyyttä ei ole ilman molempia, mutta sitä runsaammin, milloin ne y h tyvät. Keskinkertainen pääsee ahkeruudellaan pitemmälle kuin lahjakas ilman sitä. Työ on maineen hinta; mikä vähän maksaa, on vähän arvoista. Korkeimpienkin virkojen tavoittelijoilta on joskus puuttunut vain ahkeruutta; äl y on harvoin pettänyt. Voi selittää y l väy d eksi, ettei tyy d y olemaan etevä vaatimattomassa paikassa, koska haluaa olla keskinkertainen korkeassa, mutta sitä ei voi puolustaa, että tyytyy olemaan keskinkertainen alimmalla sijalla, vaikka voisi olla erinomainen y l immällä. Tarvitaan siis luontoa ja taitoa, ja ahkeruus sinetöi kaiken. l 16 [

18 EI SAA ODOTTAA LIIKOJA. Kaiken ennakolta kovin kiitetyn tavallisena vikana on, ettei se sitten vastaakaan paisuteltua ennakkokäsitystä. Todellisuus ei koskaan vedä vertoja mielikuvalle, koska on helppo kuvitella täydellistä, mutta perin vaikea sitä saavuttaa. Mielikuvitus yhtyy toivoon ja näkee asiat aina todellista paljon valtavampina. Oli erinomaisuus miten suurta tahansa, ikinä se ei pysty vastaamaan mielikuvaa, ja koska on oltu niin huimaavan odotuksen lumoissa, on pettymys ihastusta suurempi. Toivo on mahtava totuuden väärentäjä; ojentakoon sitä viisaus ja huolehtikoon siitä, että nautinto ylittää odotuksen. Vähäinenkin luotettavuus riittää alkuvaiheessa herättämään uteliaisuutta, silti sitomatta asianomaista. Paremmin selviää, kun todellisuus ylittää ennakkokäsityksen ja on luultua parempi. Tämä sääntö ei pidä paikkaansa pahaan nähden, koska sama liioittelu on tällöin avuksi, sen myöntää mielellään vääräksi, ja pelätty onnettomuus joutuu näyttämään jopa siedettävältä. 20. IHMINEN AJASSAAN. Huomattavan harvinaislaatuisetkin ihmiset ovat riippuvaisia ajankohdastaan. Kaikki eivät ole saaneet sitä minkä olisivat ansainneet, ja monet, vaikka saivatkin, eivät ole osanneet hyötyä siitä. Muutamat olisivat ansainneet paremman vuosisadan, sillä kaikki hyvä ei aina pääse voitolle. Asioilla on vuoronsa, oivallisimmatkin ovat muodin alaisia, mutta viisaalla on muuan etu, kuolemattomuus, ja jollei tämä ole hänen vuosisatansa, niin monet muut tulevat olemaan. 2 - Viisauden kisikirja ] 17 [

19 21. ONNEN SAAVUTTAMISEN TAITO. Onnella on sääntönsä, viisaalle ei kaikki ole sattumaa, ja uutteruus voi olla avuksi. Muutamat tyytyvät hyväntuulisina istahtamaan Onnettaren porteille ja odottavat niiden aukeamista. Paremmin tekevät toiset, jotka kulkevat eteenpäin viisaan uskaliaina, sillä hyveen ja urheuden siivin voi saavuttaa onnen ja suostutelia sitä tehokkaasti. Mutta oikein filosofoiden ei ole muuta tietä kuin kunnon ja valppauden, sillä muuta onnea tai onnettomuutta ei ole kuin viisaus tai viisauden puute KÄYTTÖKELPOISTEN TIETOJEN MIES. Viisaan varusteisiin kuuluu hienostunut ja miellyttävä oppineisuus, käypä tieto kaikesta ajankohtaisesta, mutta pikemmin oppineeseen kuin arkipäiväiseen tyyliin, hyvin maustettu varasto henkeviä sanontoja ja ritarillisia eleitä ja taito käyttää niitä ajallaan. Leikkipuheena annettu neuvo pätee väliin paremmin kuin vakava opetus. Keskusteluun soveltuva tieto on merkinnyt joillekin enemmän kuin kaikki seitsemän taidetta, niin vapaita kuin ne ovatkin HÄPEÄTAHRATTA OLEMINEN. Tämä on täydellisyyden tunnusmerkki. Harvoilla ei ole mitään vikaa, sielullista tai ruumiillista, ja ihmiset rakastavat virheitään intohimoisesti, vaikka voisivat helposti parantua niistä. Viisas ] 1 8

20 sivullinen valittaa, kun korkeatasoisten hengenlahjojen joukkoon on tunkeutunut pieni vika, ja yksi ainoa pilvi riittää pimentämään koko auringon. Maineelle sellaiset ovat kauneusvirheitä, joihin pahansuopuus iskee iskemästä päästvään. Suurin taito olisi muuttaa ne koristeiksi. Tällä tavoin J Caesar osasi peittää luontaisen rumuutensa laakerilla. 24. MIELIKUVITUS ON PIDETTÄVÄ AISOISSA, milloin hilliten milloin kannustaen, sillä se merkitsee kaikkea onnelle ja säätelee järkeäkin. Se voi ruveta itsevaltiaaksi, se ei tyydy mietiskelyyn, vaan ryhtyy tekoihin, jopa ottaa koko elämän hallintaansa tehden siitä mieluisan tai tukalan aina sen hulluuden mukaan, mihin se on langennut, se kun saa meidät olemaan tyytymättömiä tai tyytyväisiä itseemme. Toisille se lakkaamatta kuvailee vaivoja ja on tyhmien kotoinen pyöveli, toisille taas onnea ja seikkailuja, jotka kaikki ovat iloista silmänlumetta. Kaikkeen tähän se pystyy, jollei varova arvostelukyky hillitse sitä. HYVÄ OIVALLUS. Puhuminen oli ennen taitojen taito, mutta nyt se ei riitä. Täytyy osata arvata, varsinkin pettymysten uhatessa. Ymmärtäväinen ei voi olla se, joka ei ymmärrä nopeasti. On sydänten näkijöitä ja aivoitusten tarkkaajia. Tärkeimmät totuudet sanotaan meille aina vain puolittain, mutta viisas suhtautukoon niihin koko järjellään. Suotuisissa asioissa on herkkäuskoisuutta pidelt"ävä ohjaksista, vastenmielisissä kannustettava. ] 19 [

21 26. ON LÖYDETTÄVÄ JOKAISEN OIKEA KIERRE. Siinä taito liikutella toisten tahtoja. Kyky löytää avain itsekunkin olemukseen kysyy enemmän taituruutta kuin lujuutta. Ei ole tahtoa, johon ei kuuluisi jokin erityinen viettymys, joka vaihtelee taipumusten mukaan. Kaikilla on epäjumalansa, toisilla maine, toisilla etu ja' enimmillä huvi, ja taito on siinä että tuntee nämä epäjumalat ja perustaa niihin. Jos tietää jokaisen tehokkaimman virikkeen, omaa kuin avaimen hänen tahtoonsa. On tunkeuduttava perusviettymykseen saakka, joka ei aina ole korkeinta, vaan useimmiten alinta ihmisessä, koska maailmassa on enemmän hillittömiä kuin hallittuja luonteita. On ensin tunnusteltava perustaipumusta, satutettava sanalla ja sitten hyökättävä mielitaipumuksen turvin, jolloin vapaa tahto väkisinkin joutuu matiksi. 2]. SISÄISET ARVOT MERKITSEVÄT ENEMMÄN KUIN ULKONAINEN SUURUUS. Täydellisyys ei ole paljoutta, vaan laatua. Kaikki oikein hyvä on aina niukkaa ja harvinaista, ja paljous panee epäilemään. Ihmistenkin joukossa jättiläiset yleensä ovat todellisia kääpiöitä. Muutamat arvostavat kirjoja paksuuden mukaan aivan kuin niitä kirjoitettaisiin käsivarsien eikä älyn harjoittamiseksi. Pelkkä laajuus ei koskaan pääse keskitasoa ylemmäksi, ja monitoimisten ihmisten haittana onkin, etteivät he ole perillä mistään, kun tahtovat tuntea kaiken. Sisäinen voima luo etevyyttä, ja sankaruuttakin, mikäli on kysymys ylevistä asioista. ] 20 [

22 2 8. EI MISSÄÄN ARKIPÄIVÄINEN. Ei makuasioissa. Oi suurta viisasta, joka tuli tyytymättömäksi, kun hänen csiintymisensä oli mieleen monille! Viisaita ei tyydytä yleisen kiitoksen liiallisuus. Muutamat ovat kansansuosion tavoittelussaan sellaisia kameleontteja, ettei heidän nautiotonaan ole Apollon virvoittava henkäys, vaan joukkojen arkipäiväinen leyhkä. Ei järkiasioissakaan : ei ole välitettävä rahvaanomaisista ihmeistä, jotka ovat pelkkää silmänlumetta ja joita yleinen tyhmyys hämmästelee, kun taas yksilön valppaus ne paljastaa. NUHTEETON IHMINEN pysyy aina oikeuden puolella, niin luj ana vakaumuksessaan ettei rahvaan kiihko eikä tyrannin väkivalta koskaan pakota häntä ylittämään oikeuden rajaa. Mutta kuka on tämä oikeamielisyyden feniks-lintu? Nuhteettomuudella on vähän kannattajia. Monet ylistävät sitä, mutta eivät oman talonsa puolesta, toiset noudattavat sitä vaaraan saakka, ja siinä sen petolliset kieltävät, valtioviisaat kätkevät. Oikeamielisyys ei väisty, vaikka vastaan sattuisi ystävä, valta tai oma etu, ja näissä tapauksissa juuri piilee kieltämisen vaara. Ovelat vetäytyvät hyväksyttävän viisastelun turviin ollakseen loukkaamatta ylintä tai valtion oikeutta, mutta lujamielinen katsoo teeskentelyn petokseksi ja antaa suuremman arvon lujuudelle kuin älylle. Hän pysyy siinä missä totuus on, ja jos hän jättää puoluelaisensa, ei syynä ole hänen epävakaisuutensa, vaan heidän, jotka ovat ensiksi jättäneet hänet. ] 21 [

23 JO. EI PIDÄ HAKEUTUA HALPA-ARVOISEEN AMMAT TIIN. Vielä vähemmän saa haihatella, se herättää enemmän ylenkatsetta kuin luottamusta. On paljon eriskummallisia lahkokuntia, joita viisaan miehen on kartettava. Jotkut erikoisuuden tavoittelijat harrastavat aina kaikkea sitä, minkä viisaat hylkäävät, ja ovat kovin mieltyneitä kaikkeen omituiseen. Mutta vaikka he siitä tulevatkin perin tunnetuiksi, heitä enemmän nauretaan kuin kunnioitetaan. Tarkkaavainen ei viisaankaan toimissa esiinny silmiinpistävästi, vielä vähemmän niissä, jotka tekevät kannattajansa naurunalaisiksi. Niitä ei tarvitse luetella, koska yleinen paheksuminen on ne jo merkinnyt. 31. ON TUNNETTAVA MENESTYVÄT JA LIITYTTÄVÄ HEIHIN, EPÄONNISTUNEET, JA KARTETTAVA HEITÄ. Epäonnistuminen on tyhmyyden tavallisia vikoja, eikä mikään tartunta ole itsepintaisempaa. Ovea ei koskaan ole avattava pienellekään pahalle, koska sen kintereillä aina tulee paljon toisia, suuremmat salaisina. Korttien oikea erottaminen on paras pelaamistaito : enemmän merkitsee arvottaminkin kortti sitä väriä, mikä on valttina, kuin arvokkain sitä, mikä ei enää ole. Epävarman on paras pysyä viisaiden ja taitavien lähettyvillä, sillä ennemmin tai myöhemmin nämä kohtaavat onnen ON PYSYTTÄVÄ MIELLYTTÄVÄN MAINEESSA. Miellyttävyys merkitsee hyvin paljon johtavassa asemassa oleville; ] 2 2 [

24 se on avu, jolla hallitsijat pääsevät yleiseen suosioon. Val lassaolon ainoa etu on, että voi tehdä enemmän hyvää kuin kaikki muut, ja ystäviä ovat ne, jotka osoittavat ystävyyttä. Toiset taas eivät halua olla miel lyttäviä, ei niinkään paljon vaivan pelosta kuin ilkeämielisyyttään, koska he kaikessa ovat jumalallisen lempeyden vastakohtia. 33. TULEE OSATA VÄISTYÄ. Jos kieltäminen on suuria elä män taitoja, on itsensä kieltäminen erinäisiltä toimilta ja ihmisiltä vielä suurempi. On kaikenlaisia puuhia, jotka syö vät kallista aikaa kuin koi, ja pahempi on touhuta joutavissa kuin olla j outen. Valppaalle ei riitä olla tunkeilematta, hänen tulee katsoa, etteivät toiset ole tunkeilevia häntä koh taan. Niin ei saa kuulua kaikille ettei kuuluisi itselleen, ystä viäkään ei saa väärinkäyttää eikä vaatia heiltä enempää kuin he hyvällä antavat. Kaikki liika on pahasta, varsinkin seu rustelussa. Viisas kohtuus takaa parhaiten kaikkien hyväksy misen ja arvonannon, eikä kallisarvoinen säädyllisyys saa naarmuakaan. On siis säilytettävä hengen vapaus, harrastet tava kiihkeästi kaikkea valikoitua eikä koskaan loukattava hyvän aistin vaatimuksia. 34 etevin luonnon lahjansa, viljellä sitä ja kehittää muitakin. Jo kai n en olisi päässyt pitkälle jossakin, j os olisi tuntenu t parhaan kykynsä. Tarkatkoon kukin vallitsevaa ominaisuuttaan ja kohdistakoon siihen ahkeruutensa. Tois iss a se on arvostelukyky, toisissa TULEE TUNTEA VAHVIN PUOLENSA, ] 23 [

25 urheus. Enimmät tekevät väkivaltaa lahjoilleen eivätkä missään pääse etevämmyyteen. Aika osoittaa liian myöhään harhaksi sen, mikä alussa mairitteli intohimoa. 3 5 ON HARKITTAVA, TÄRKEIMPIÄ ASIOITA ENITEN. Ajattelun puute vie tyhmät harhaan : he eivät oivalla asioista puoltakaan eivätkä viitsi olla huolellisia, kun eivät huomaa vahinkoaan tai etuaan. Jotkut tekevät mitättömästä asiasta suuren ja pitävät pienenä sitä, mikä merkitsee paljon, aina punniten takaperoisesti. Useat eivät menetä arvostelukykyään siksi ettei heillä sitä olekaan. On seikkoja, joihin olisi kohdistettava koko tarmo ja jotka tulisi säilyttää hengen syvyyksissä. Viisas harkitsee kaikkea ja tunkeutuu erityisesti sinne, missä on pohjaa ja vastarintaa, ja ajattelee väliin että siinä on enemmänkin kuin hän luulee. Siten ehtii harkinta sinne minne pelkokin. ONNEA ON KOKEILTAVA ennen kuin ryhtyy toimimaan ja sitoutuu. Tämä on tärkeämpää kuin temperamentin tarkkailu. Jos on tyhmää nelikymmenvuotiaana turvautua Hippokratekseen terveyden vuoksi, niin vielä tyhmempää on vasta silloin hakea viisautta Senecalta. Suurta taitoa kysyy onnen säätely, milloin odotellen, sillä odotustakin tarvitaan, milloin saavuttaen. Onnella on vuoronsa ja tilaisuutensa, vaikka sen olemusta ei voi käsittää, siksi säännöttömät ovat sen tavat. Ken on havainnut sen suopeaksi, jatkakoon reippaasti kulkuaan, sillä onni yleensä rakastaa rohkeita ja jalo- ] 24 [

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus.

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutustyylit Lähde: Kauppila 2011. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutuksen perusmuotoja Ystävällinen vuorovaikutustyyli Vuorovaikutus on kohteliasta ja ymmärtävää. Tyylin

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

RAKKAUDEN KATEKISMUS

RAKKAUDEN KATEKISMUS f" f- RAKKAUDEN KATEKISMUS POJILLE. / : ' ''/ Toinen painos Kustantaja: K. VALOVUORI, Uusikaupunki. liihdiieiiiiteiiiiii POJILLE. Teinen painos. Kustantaja: K. VALOVUORI, Uusikaupunki. i l:nea käsky.

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot)

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) Mysteriot Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) MYSTERIOT. I. Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan usein mysterioista ja mainitaan että niitä on sekä

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 18.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Jos joku ystävistäsi puhuisi

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 11.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Tervetuloa koulutukseen! Kolmen

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi

50mk/h minimipalkaksi Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 toukokuu 21 Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 2000 Syndika vapaa työväenlehti 1/2000 2000 2 Sisältö

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät 2.2.2017 Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Suomen Metsäkeskus Kritiikki? = Arvostelu (https://fi.wikipedia.org/wiki/arvostelu)

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa 8.2.2007 LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Sinä olet kuin Miina, koska...

Sinä olet kuin Miina, koska... Sinä olet kuin Miina, koska... Autat ihmisiä. Teet parhaasi. Toimit rohkeasti. Kannat vastuuta. Puolustat heikompia. Tarkkailet maailmaa. Opettelet uusia asioita. Ryhdyt työhön reippaasti. Teet jotain

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne.

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne. YTT Eeva-Leena Vaahtio elvaahtio@elisanet.fi gsm 050-407 5730 www.eevaleenavaahtio.fi Otty ry. 17.5.2011 Akava-talo Työmarkkinaikä ei näy kasvoista eikä kalenterista Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Psykologi, psykoterapeutti, YET Tiina Röning Rokua 28.10.2015 Mitä on tunne? Erilaisia selitystapoja

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

Onneksi on Imatran kylpylä. Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

Onneksi on Imatran kylpylä. Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Onneksi on omaishoitajaonnen avaimia 17.4.2012 Imatran kylpylä Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö Onnen avaimia? Etsimme onnen avaimia Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Ole se muutos, jonka haluat nähdä ympärilläsi.

Ole se muutos, jonka haluat nähdä ympärilläsi. Inspiraatiokirjanen Sinä olet itse oman ilosi lähde. Anna itsesi inspiroitua omasta itsestäsi. Ota tietoisesti vastuu omasta hyvinvoinnistasi ja ole oman elämäsi luoja. Sinä pystyt siihen ja sinä olet

Lisätiedot

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta:

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta: TALENTUM HELSINKI 2013 Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen ISBN 978-952-14-2036-8 ISBN 978-952-14-2037-5 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

Dialogin tavoitteet ja kriteerit. Anas Hajjar Suomen Islamilaisen yhdyskunnan Imaami Tampere

Dialogin tavoitteet ja kriteerit. Anas Hajjar Suomen Islamilaisen yhdyskunnan Imaami Tampere Dialogin tavoitteet ja kriteerit Anas Hajjar Suomen Islamilaisen yhdyskunnan Imaami Tampere 28.9.2016 Dialogi Kahden tai useamman tahon keskustelevat ja vastaavat toisilleen Arabiaksi Hiwar paluu asiasta

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Pienen lapsen kiukku KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Sisältö: Lapsen psyykkisen kehityksen vaiheet Temperamentti Mikä lasta kiukuttaa? Konstit ja keinot kiukkutilanteissa Tavoitteet:

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Seksuaalisuus: On ominaisuus, joka on jokaisella ihmisellä syntymästä lähtien muuttuu koko elämän ajan kasvun, kehityksen sekä ikääntymisen mukana koska seksuaalisuus

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Perusliikuntataidot ja taitovalmennus. Sami Kalaja Lahti

Perusliikuntataidot ja taitovalmennus. Sami Kalaja Lahti Perusliikuntataidot ja taitovalmennus Sami Kalaja Lahti 22.11.2014 Asiantuntijatyöt lasten & nuorten ja valintavaiheen urheilusta (www.sport.fi) Sami Kalaja Minkälainen purjehtijan tulisi olla? Sami Kalaja

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Rotary Matti Piispanen

Rotary Matti Piispanen Työn etiikan eräs yhteiskunnallinen määrite teetkö työsi asiakkaan tarpeen poistamiseksi ja siten vapauttaaksesi hänet tarpeen aiheuttamasta riippuvuudesta samalla myös tehden oman työsi loppuun ja tarpeettomaksi

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Sääntöseminaari Osanottajien omat kysymykset

Sääntöseminaari Osanottajien omat kysymykset Onko kilpailunjohtajan mahdollista puuttua ja miten, jos valmentaja/uimari ei noudata kuuluttajan ohjetta poistua altaasta, kun harjoitteluaika on päättynyt? On. Teknisen köyden voi laskea alas verryttelyajan

Lisätiedot

Yksin asuvien köyhyys. Yksin asuvat köyhät tilastoissa

Yksin asuvien köyhyys. Yksin asuvat köyhät tilastoissa Yksin asuvien köyhyys Anna-Maria Isola 10.12.2008 Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Yksin asuvat köyhät tilastoissa Tarkastelussa minimituilla (sairauspäivärahat, toimeentulotuki, työmarkkinatuki) elävät

Lisätiedot