Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee broilerin kasvattamon laajentamista broilerin kasvattamoksi Pöytyän kunnassa. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Sarkainsuon Tila Oy (Maria Kelkka, Juuso Kelkka ja Veikko Uski) Sarkainsuontie 74, Pöytyä Puhelinnumero: Y-tunnus: LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Broilerikasvattamo sijaitsee Pöytyän kunnan Himaisten kylässä kiinteistöstä Sarkainsuo RN:o 1:6 vuokratulla määräalalla. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Veikko Uskille ympäristöluvan broilerin kasvattamolle. Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä numero 09/0588/2 kumonnut Lounais-Suomen ympäristökeskuksen edellä mainitun päätöksen ja palauttanut asian ympäristökeskuksen uudelleen käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeus katsoi, että suunniteltua sijoituspaikkaa ei voida pitää sopivana tarkoitetun suuruiselle toiminnalle, kun otetaan huomioon samalla toiminta-alueella sijaitsevien broilerikasvattamoiden toiminnot kokonaisuudessaan ja toiminnoista aiheutuvat yhteisvaikutukset sekä etäisyydet lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Asiaa uudelleen käsitellessään lupaviranomaisen on harkittava, voidaanko lupaa ollenkaan myöntää toiminnan harjoittamiseen hakemuksessa ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14 PL 115, Helsinki fax

2 esitetyllä paikalla tai jos voidaan, millaisin lupamääräyksin ja missä laajuudessa tämä voi tapahtua. Hakijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi toiminnan sijoittamisesta muuhun kuin lupahakemuksessa esitettyyn paikkaan. Hakemusta on täydennetty VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Eläinsuojalle, joka on tarkoitettu vähintään broilerille, on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a) perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Luvat ja sopimukset Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaosto on myöntänyt ympäristöluvan broilerin kasvattamolle. Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään sopimus-kaudeksi Sarkainsuon tila (RN:o 1:6) on pinta-alaltaan 52,37 hehtaaria. Veikko Uski on vuokrannut tästä Sarkainsuon Tila Oy:lle viljelykäyttöön 27,33 hehtaaria ja rakennuspaikaksi m 2 määräalan.

3 3 Hakemusasiakirjoihin on liitetty vuokrasopimus, joka koskee 2,76 hehtaarin määräalaa Pöytyän kunnan Himaisten kylässä kiinteistöllä Sarkainsuo RN:o 1:6. Määräalalla sijaitsee broilerin kasvattamo ja lämpökeskus. Hakemuksen mukaan määräalalle on tarkoitus rakentaa uusi broilerin kasvattamo ja katettu kuivalantala. Pöytyän kunta on myöntänyt rakennusluvan broilerikasvattamolle ja lantalalle Hakijan mukaan Sarkainsuon Tila Oy:llä ei ole hallinnassaan muuta rakentamiseen sopivaa maa-aluetta. Kaavoitus Hakemuksen tarkoittamalla alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Broilerikasvattamo sijaitsee Aurajoen vesistöalueen Pöylijoen valumaalueella (28.007). Sijoituspaikka ei ole tärkeällä eikä muullakaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Broilerikasvattamon ympäristö on peltoa ja metsikköä. Lähin naapurin asuinkiinteistö sijaitsee noin 130 metrin etäisyydellä olemassa olevan kasvattamon koillispuolella. Lisäksi noin 200 metrin päässä hakijan olemassa olevasta kasvattamosta sijaitsee toisen omistajan broilerikasvattamo (60000 broileria). Uusi kasvattamorakennus sijoittuu näiden väliin. LAITOKSEN TOIMINTA Ympäristölupaa haetaan broilerin kasvattamon toiminnan laajentamiseen broilerin kasvattamoksi. Laajennus toteutetaan rakentamalla uusi kasvatushalli ja lantala olemassa olevan kasvattamon viereen. Vanha kasvatushalli jää edelleen toimintaan. Vuosittain tullaan tuottamaan noin 745 tonnia broilerinlihaa. Broilerikasvattamo tulee toimimaan kahdessa rakennuksessa täyskuivikepohjilla. Kuivikkeena käytetään turvetta. Broilereita tuotetaan lattiakasvatuksessa untuvikoista (paino noin 40 g) noin vuorokauden ikäisiksi teurasbroilereiksi (paino 1,3 1,8 kg). Kasvattamossa on tietokoneohjatut rehunsyöttöjärjestelmät. Kasvatuseriä on vuodessa 6-7. Kasvatusalustat uusitaan joka kasvatuserän yhteydessä, jolloin hallit tyhjennetään. Lanta varastoidaan kuivalantalassa. Tilalla on olemassa oleva 380 m 3 :n avolantala ja laajennuksen yhteydessä rakennetaan katettu noin 1500 m 3 :n kuivalantala. Hakemuksen mukaan vanha lantala voidaan jättää pois käytöstä, kun uusi valmistuu.

4 Kasvattamo pestään painepesurilla ja desinfioidaan jokaisen kasvatuserän jälkeen. Broilerikasvattamon pesuvedet ( m 3 vuodessa) johdetaan noin 100 m 3 :n umpisäiliöön ja edelleen peltolevitykseen. Tarvittaessa pesuvesiä voidaan imeyttää turpeeseen ja varastoida kuivalantalassa. Hakemuksen mukaan broilerikasvattamorakennuksissa on alipaineilmastointi, jossa katon päällä sijaitsevat ilmanpoistohormit ovat kartiotyyppisiä eikä niissä ole hattua, jolloin poistoilma pääsee nousemaan vapaasti hyvin korkealle. Lisäksi rakennusten päädyissä sijaitsevat jättipuhaltimet. Olemassa olevan broilerikasvattamon WC-vedet johdetaan samaan umpisäiliöön pesuvesien kanssa. Rakennettavan kasvattamon WC-vedet tullaan johtamaan erilliseen umpisäiliöön. Broilerikasvattamosta tuleva lanta (noin m 3 broilerin kuivikelantaa vuodessa) levitetään vuokrapelloille (112,38 ha) 50 % keväällä ennen kylvöä ja 50 % kasvustoon. 4 ENERGIAN JA VEDEN KÄYTTÖ Tilalla säilytetään enintään 8000 litraa polttoainetta. Säiliöt on varustettu lukituksilla ja laponestolaitteilla. Muita öljytuotteita on noin 200 litraa. Tuotantorakennuksissa käytettävä vesi otetaan kunnan vesijohtoverkosta. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA -VAIKUTUKSET Toiminnasta syntyvät päästöt ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja päästöt ilmaan. Suurimmat riskivaiheet päästöille ovat lannan käsittely, varastointi ja levitys. Päästöt vesistöön ja pohjavesiin minimoidaan varastoimalla lanta ja pesuvedet asianmukaisissa varastointitiloissa. Hajuhaittoja aiheuttavat broilerikasvattamon ilmanvaihto sekä lannan käsittely. Hakemuksen mukaan kasvattamossa on automaattiohjattu ilmanvaihtojärjestelmä, jossa poistohormit ovat kartiotyyppisiä eikä niissä ole hattua, jolloin poistoilma pääsee nousemaan vapaasti hyvin korkealle. Lisäksi hajuhaittoja vähennetään mm. säätämällä lannan ravinnepitoisuutta käyttämällä kasvatusrehuja, joiden hyväksikäyttöä on tehostettu siten, että lantaan päätyvän typen määrää on voitu vähentää ja levittämällä lanta tarkkuuslevittimellä ympäristötukiehtojen mukaisesti. Melua syntyy mm. toiminnan kannalta tarpeellisesta liikenteestä. Broilerikasvattamo tyhjennetään 6 7 kertaa vuodessa, jolloin tilalta viedään broilereita (noin 35 autokuormaa vuodessa) ja tilalle tuodaan

5 untuvikkoja (15 18 autokuormaa vuodessa) sekä kuivikkeita. Rehuja kuljetetaan laajennuksen jälkeen noin 1750 tonnia vuodessa. Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Tilalla kuolleet broilerit (noin 3 tonnia vuodessa) hävitetään erillisessä polttolaitteistossa. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteisiin ja metalliromu keräykseen. Muista jätteistä on sopimus jätehuoltoyrittäjän kanssa. 5 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Hakija ei ole esittänyt tehtäväksi päästö- eikä vaikutustarkkailua. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Broilerikasvattamossa ruokinta, ilmastointi ja lämmitys ovat automaattisia ympäri vuorokauden. Lintujen kasvua seurataan päivittäin vaakojen ja tietokoneen avulla. Ulkopuolisten kulkua kasvatustilaan ei sallita. Kaikista kasvatushallissa ilmenevistä häiriöistä tulee hälytys puhelimeen automaattisesti. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti tiedotettu kuuluttamalla siitä Pöytyän kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Pöytyän kunnanvirastossa ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikassa. Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu päivätyllä kirjeellä tiedossa oleville asianosaisille. Tarkastukset Broilerikasvattamon sijaintipaikalla on suoritettu maastotarkastus. Siitä laadittu muistio on liitetty asiakirjoihin. Lisäksi toiminnanharjoittajan kanssa on käyty läpi hakemukseen liittyviä asioita Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa

6 6 Lausunnot Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Pöytyän kunnanhallitukselta, Pöytyän kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta. 1) Pöytyän kunnanhallitus ( ) toteaa lausuntonaan, että alue, jolle lupaa haetaan, on haja-asutusaluetta. Kunnalla ei ole maankäytön suunnitelmia alueelle, joten kaavoituksellista estettä luvan myöntämiselle ei ole. Lupaehdoissa tulee kuitenkin huomioida, että toiminnasta aiheutuvat haitat asutukselle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 2) Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta ( ) esittää lausuntonaan, että ympäristönsuojelulautakunnalla ei ole tiedossaan ympäristölupahakemuksen käsittelyyn vaikuttavia asioita. Ympäristönsuojelulautakunnalla ei ole lausuttavaa ympäristölupahakemukseen. 3) Liedon kunta, Ympäristöterveydenhuolto ( ) toteaa, että Liedon kunnan ympäristöterveydensuojeluviranomainen ei voi lausua hakemuksesta mitään, koska lausuntopyynnön mukana ei ollut hakemusasiakirjoja, jota hakemus koskee. Kuulutusasiakirjasta voidaan lausua se, että laitoksen ilmanvaihdon tulee olla sellainen, että poistoilman virtausnopeus on riittävän suuri sekoittamaan broilerikasvattamon hajun ulkoilmaan niin, että haju ei rasita lähialueiden asuntoja. Lanta tulee varastoida katetussa lantalassa etäällä lähialueen asunnoista hajuhaittojen minimoimiseksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota lannan levitykseen ja levityksessä käytettävään kalustoon. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta on jätetty muistutus. 4) BB ja CC ( ) ilmoittavat kielteisen kantansa broilerikasvattamon laajentamiseen suunniteltuun paikkaan. Kasvattamon rakennuspaikkaan ei ole tullut mitään muutosta, joten haitat ovat muistuttajille edelleen samat, mikä johtuu kasvattamon liian läheisestä sijainnista muistuttajien asuinrakennukseen nähden. Tarkemmat perustelut ilmenevät asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa toimitetuista muistutuksista. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastine lausuntojen ja muistutuksen johdosta.

7 5) Sarkainsuon Tila Oy / Veikko Uskin vastineessa ( ) todetaan mm., että uusi tuotantolaitos rakennetaan parhaiden tiedossa olevien teknisten ratkaisujen mukaan. Ilmanpoistotorvi on kartiotyyppinen eikä siinä ole hattua, jolloin poistoilma pääsee nousemaan vapaasti hyvin korkealle ja hajunmuodostus alhaalla on olematonta. Saksassa tällaiset ilmanvaihtotorvet ovat käytössä ja vaatimuksena. Ilmavirtaus hallin sisällä on 0,2 m/sekunti, 7 m 3 /lintu/tunti eli m 3 /tunti/osasto. Linnut ovat elinaikansa (32 40 vrk) kuiviketurpeen päällä, jota ei sekoiteta kasvatuserien aikana. Ulosteet sekoittuvat turpeeseen hyvin ja turve sitoo hajun tehokkaasti. Lietettä ja virtsaa ei tuotannossa muodostu lainkaan. Erätauolla turvelanta siirretään 100 % katettuun lantalaan, josta ei pääse hajuja ympäristöön ja se sijaitsee kauempana lähimmistä naapureista kuin jo olemassa oleva avolantala. Vanha lantala voidaan poistaa käytöstä, kun uusi lantala saadaan käyttöön. Kuormausalusta on asfaltoitu ja lannan levitys tehdään tarkkuuslevittimellä TEKO 14D vm ympäristötukiehdon mukaisesti. Suurin osa pelloista, joihin lantaa levitetään, sijaitsee useiden kilometrien päässä lähimmästä naapurista. Ennen kylvöä levitetty lanta mullataan säädösten mukaan ja ympäristöviranomaisten suosittelema kasvustoon levitys on noin 50 % lantamäärästä. Sarkainsuon Tila Oy käyttää Rehuraisio Oy:n kasvatusrehuja, joiden hyväksikäyttöä on tehostettu siten, että lantaan päätyvän typen määrää on voitu vähentää. Tämä vähentää myös ammoniakin muodostusta kasvattamossa, ilmanvaihdon kautta ulkoilmaan meneviä hajuhaittoja sekä ammoniakin vapautumista lannan varastoinnin aikana. 7 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkää ympäristölupahakemuksen broilerin kasvattamon laajentamiseksi broilerin kasvattamoksi Pöytyän kunnan Himaisten kylässä kiinteistöstä Sarkainsuo RN:o 1:6 vuokratulla määräalalla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston edellä esitetty ratkaisu huomioon ottaen Veikko Uskin / Sarkainsuontila Oy:n ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen käsittely jää sikseen. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen yleiset edellytykset Ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, että toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön

8 pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta eikä toimintaa sijoiteta kaavamääräysten vastaisesti. Lupaharkinnan perusteet Ympäristölupaa haetaan broilerin kasvattamon laajentamiseen broilerin kasvattamoksi siten, että tilalle rakennetaan uusi kasvatushalli ja lantala. Kasvattamo sijaitsee pelto- ja metsäalueiden ympäröimänä. Lähimmän naapurin asuinrakennus sijaitsee noin 130 metrin etäisyydellä olemassa olevasta kasvattamosta. Laajennus sijoittuu suunnilleen samalle etäisyydelle naapurin asuinrakennuksesta. Kun eläinsuojan ympäristölupaa haetaan olemassa olevan toiminnan laajentamiseen, olemassa oleva eläinsuoja ja muut rakennukset määräävät usein laajennusosan sijoittamisen lähelle nykyistä toimintaa. Tuotannon automatisoituminen on luonut mahdollisuuksia sijoittaa erityisesti siipikarjan tuotantotiloja kauemmas tilakeskuksesta. Ympäristöministeriön ohjeen (YM 4/401/2002) mukaan uuden laajennuksen suuruisen yksikön suositeltava etäisyys lähimmästä häiriintyvästä kohteesta olisi noin metriä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että yli 2,5 -kertainen laajennus vastaa uuden eläinsuojan rakentamista, jolloin toiminnan sijoittamiseen sovellettaisiin suurempia etäisyyssuosituksia. Lähialueella noin 200 metrin etäisyydellä hakijan nykyisestä kasvattamosta sijaitsee myös B.R. Oiler Oy:n broilerin kasvattamo, jonka etäisyys edellä mainitusta naapurin asuinkiinteistöstä on noin 220 metriä. Kun otetaan huomioon hakemuksen mukainen eläinmäärän lisääntyminen, samalla toiminta-alueella sijaitsevien broilerikasvattamoiden toiminnat kokonaisuudessaan ja toiminnoista aiheutuvat yhteisvaikutukset sekä etäisyydet lähimpään häiriintyvään kohteeseen, suunniteltua sijoituspaikkaa ei voida pitää sopivana tarkoitetun suuruiselle toiminnalle. Hakemuksen mukainen toiminta aiheuttaisi todennäköisesti lähimmälle häiriintyvälle kohteelle eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta erityisesti hajun muodossa. Hajuhaittaa voidaan vähentää mm. hakijan esittämillä toimenpiteillä, kuten johtamalla poistoilma korkealle kartiotyyppisillä poistohormeilla, kattamalla lantala ja ruokinnan optimoinnilla. Toimenpiteiden vaikutus hajuhaitan muodostumiseen ei kuitenkaan ole riittävä, kun otetaan huomioon toiminnan laajuus ja lyhyt etäisyys naapuriin. Broilerikasvattamon ilmanvaihdosta aiheutuvan hajuhaitan riittävä ehkäiseminen edellyttäisi tehokkaamman tekniikan käyttöönottoa, kuten pesureita tai poistoilman 8

9 suodatusta ja hajuhaittaa muodostavien kaasukomponenttien poistamista ulkoilmaan johdettavasta ilmasta. Hakija ei ole esittänyt käyttöönotettavaksi riittävää tekniikkaa, jolla edellä mainitut hajun aiheuttamat viihtyisyyshaitat pystyttäisiin varmuudella välttämään. Hakija on todennut, että Sarkainsuon Tila Oy:llä ei ole hallinnassaan muuta rakentamiseen sopivaa maa-aluetta. 9 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 3, 6, 28, 31, 35 38, 41 42, 52 54, ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 8-12, ja 23 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/20) 17 Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (903/2009) 4 ja 5 Päätöksessä on otettu huomioon myös ympäristöministeriön antama ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta. KÄSITTELYMAKSU Tämän ympäristöluvan käsittelystä ei peritä maksua. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Veikko Uski, Sarkainsuontie 74, Pöytyä Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Pöytyän kunnanhallitus Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta Liedon kunta, Ympäristöterveydenhuolto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdissä Päätöksestä kuulutetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Pöytyän kunnan ilmoitustauluilla. Kuulutuksesta ilmoitetaan Auranmaan Viikkolehti -nimisessä lehdessä.

10 10 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Risto Lehtoranta Seija Virolainen Asian on ratkaissut vanhempi insinööri Risto Lehtoranta. Asian on esitellyt rakennusmestari Seija Virolainen. SV/sl

11 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot