Osallistujat. Päätöksentekijät Hackspik-Tuomisto Merja. Kantanen Jorma. Muut osallistujat Rantanen Seppo, poissa 6 seutuhallituksen puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistujat. Päätöksentekijät Hackspik-Tuomisto Merja. Kantanen Jorma. Muut osallistujat Rantanen Seppo, poissa 6 seutuhallituksen puheenjohtaja"

Transkriptio

1 1/21 Osallistujat Päätöksentekijät Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Hackspik-Tuomisto Merja Kopola Hannu Kantanen Jorma Lehtinen Raimo Kyöttilä Tiina Lampinen Marja Peltola Kari Muut osallistujat Rantanen Seppo, poissa 6 seutuhallituksen puheenjohtaja Nurminen Päivi seutujohtaja Pohjonen Juhani seutusihteeri Käsitellyt asiat 1-10 Allekirjoitukset Kari Peltola puheenjohtaja Juhani Pohjonen sihteeri 1

2 2/21 Pöytäkirjan tarkastus ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2006 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Tiina Kyöttilä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2006 Todistaa Juhani Pohjonen sihteeri 2

3 3/21 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 7 5 N TALOUSARVIO 2007 JA -SUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA ALKAEN 11 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N JHTT -TILINTARKASTAJAN JA TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN 12 8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TARKASTUSLAUTAKUNAN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOT 15 9 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TOIMIELINTEN PUHEENJOHTAJIEN VUOSIPALKKIOT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 18 VALITUSOSOITUS 19 3

4 4/21 1 KOKOUKSEN AVAUS Seutuhallituksen puheenjohtaja Seppo Rantanen avasi kokouksen klo

5 5/21 2 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI Valitaan yhtymäkokouksen puheenjohtaja. Valitaan yhtymäkokouksen sihteeri, joka toimii pöytäkirjan pitäjänä. Päätös: Yhtymä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Peltola. Yhtymäkokouksen sihteeriksi valittiin Juhani Pohjonen. 5

6 6/21 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kaikki jäsenkunnat olivat edustettuina yhtymäkokouksessa. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6

7 7/21 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kuntalain 62 :n mukaan: Toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 85 :n mukaan: "Kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymän muun viranomaisen pöytäkirja on pidettävä nähtävänä, jos 81 :n 1 momentissa tarkoitettu toimielin niin päättää tai asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Valitusaika yhtymäkokouksen asioista alkaa pöytäkirjan nähtävillä olosta ja valitukset osoitetaan hallinto-oikeudelle. Yleensä nähtävänä pitopaikka on kuntayhtymän toimisto. Päätösehdotus: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen. Yhtymäkokouksen pöytäkirja on hyväksymisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa seutusihteeri Juhani Pohjosen toimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tiina Kyöttilä. Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

8 8/21 5 N TALOUSARVIO 2007 JA -SUUNNITELMA liite 1 Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Kuntayhtymän talousarvioesitys vuodelle 2007 ja toimintasuunnitelma on esityslistan liitteenä 1. Seutuhallituksen pöytäkirja 10/ Seutujohtaja Nurminen: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta muodostuu kuntayhtymän yhteistyörakenteiden ylläpitämisestä, seutustrategian mukaisten hankkeiden toimeenpanosta sekä aluekeskusohjelman hallinnoinnista ja toteutuksesta. Seutustrategian pääteemat ovat seudullinen elinkeinopolitiikka, yhdyskuntarakenteen ohjaus ja palveluyhteistyö. Kuntayhtymän kokonaismenot talousarviossa 2006 ovat 0,8 milj., josta seutuyksikön osuus on 0,3 milj. ja aluekeskusohjelman 0,5 milj.. Kuntien maksuosuus yhteensä vuoden 2006 talousarviossa on 0,55 milj. eli noin 1,7 / asukas. Vuosi 2007 on kuntayhtymän toiminnassa ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi. Talouden ja toiminnan suunnittelussa on varauduttu aluekeskusohjelman jatkumiseen, kuntayhteistyön tiivistymiseen hanketasolla sekä yhteistyörakenteiden (toimielimet, työryhmät) kokovuotiseen toimintaan. Aluekeskusohjelman toiminnan laajuus on suunniteltu vuoden 2006 tasoisena. Kuntayhtymän toiminnassa ohjelmaa hyödynnetään rahoitusinstrumenttina ja suunnataan ohjelmarahoitusta seutustrategian mukaisiin hankkeisiin, joita ovat mm. Tampereen seudun maankäytön rakennemallin valmistelu, seudun elinkeinopoliittisen strategian valmistelu sekä palvelujen uusien tuotantotapojen kuten hyvinvointipalveluliiketoiminnan ja sen edellytysten kehittäminen. Lisäksi ohjelmarahoituksella palkataan määräaikaista työvoimaa kolmen pääteeman koordinointiin, strategian mukaiseen hankevalmisteluun ja työryhmätyöskentelyyn. Seutuyksikön budjetin kautta rahoitetaan pääosin seutuhallinnon yhteistyörakenteiden ja toimiston tukipalvelujen hankintaa. Lisäksi on varauduttu sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen 8

9 9 9/21 turvin jatkamaan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotteistushanketta. Työvaliokunta on kokouksessaan todennut, että kuntayhtymän talousarvio 2007 tulee valmistella siten, etteivät jäsenkuntien maksuosuudet nouse vuoden 2006 tasosta. Työvaliokunta on todennut lisäksi, että vuoden aikana käynnistettävien yhteistyöhankkeiden osalta budjettia on mahdollista tarkistaa vuoden kuluessa. Kuntayhtymän vuoden 2007 talousarvion kokonaismenot ovat 0,9 milj., josta seutuyksikön osuus on 0,4 milj. ja aluekeskusohjelman 0,5 milj.. Kuntien maksuosuus pysyy eri rahoituskanavien hyödyntämisestä johtuen kuitenkin vuoden 2006 tasolla eli 0,55 milj. (n. 1,7 / asukas). Kuntayhtymän budjettiin ei ole varattu ns. yleistä / kohdentamatonta kehittämisrahaa yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen. Tämän seurauksena vuoden aikana sovittavat yhteistyöhankkeet tulee rahoittaa joko ns. isäntäkuntamallin mukaisesti tai tehdä lisäyksiä talousarvioon kesken vuotta. Työvaliokunta keskusteli kuntayhtymän talousarvioesityksestä ja toiminnallisia tavoitteista ja totesi valmisteluun liittyen, että - talousarvio 2007 on valmistelu kuntaosuuksien osalta vuoden 2006 tasoon - sosiaali- ja terveystoimen tuotteistushankeen rahoitus ratkaistaan uudelleen, mikäli SM:n rahoituspäätös on kielteinen - talousarvioesitys ei sisällä kohdentamatonta kehittämisrahaa, minkä vuoksi 2007 aikana käynnistettävät muut kuin aluekeskusohjelmahankkeet rahoitetaan kuntien budjeteista tai tarkistamalla kuntayhtymän budjettia vuoden kuluessa - talousarvio käsitellään esityksen mukaisesti seutuhallituksessa. Esitys toiminnallisiksi tavoitteiksi, talousarvioksi 2007 sekä taloussuunnitelmaksi on asialistan liitteenä. Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää esittää, että yhtymäkokous hyväksyy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ja talousarvion 2007 ja taloussuunnitelman esityksen mukaisesti todeta lisäksi talousarvioon 2007 liittyen, että

10 10/21 - sosiaali- ja terveystoimen tuotteistushankeen rahoitus ratkaistaan uudelleen, mikäli SM:n rahoituspäätös on kielteinen - talousarvio ei sisällä kohdentamatonta kehittämisrahaa, minkä vuoksi 2007 aikana käynnistettävät muut kuin aluekeskusohjelmahankkeet rahoitetaan kuntien budjeteista tai tarkistamalla kuntayhtymän budjettia vuoden kuluessa Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus: yhtymäkokous hyväksyy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ja talousarvion 2007 ja taloussuunnitelman esityksen mukaisesti yhtymäkokous toteaa lisäksi talousarvioon 2007 liittyen, että - sosiaali- ja terveystoimen tuotteistushankeen rahoitus ratkaistaan uudelleen, mikäli SM:n rahoituspäätös on kielteinen - talousarvio ei sisällä kohdentamatonta kehittämisrahaa, minkä vuoksi 2007 aikana käynnistettävät muut kuin aluekeskusohjelmahankkeet rahoitetaan kuntien budjeteista tai tarkistamalla kuntayhtymän budjettia vuoden kuluessa Päätös: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

11 11/21 6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N HALLITUKSEN PUHEEN- JOHTAJA ALKAEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimuksen 4 mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuhallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan kuitenkin siten, että ensimmäinen toimikausi on vuoden 2008 loppuun. Tampereen kaupunginhallituksen uudessa johtosäännössä on määritelty pormestarin tehtäviin ja ratkaisuvaltaan seutustrategian esittely sekä seutuyhteistyöasioiden valmistelusta vastaaminen. Pormestariksi on valittu alkaen Timo P. Nieminen. Seppo Rantanen on pyytänyt eroa seutuhallituksen puheenjohtajan tehtävistä päivätyllä kirjeellä. (liite 2) Päätösehdotus: Yhtymäkokouksen puheenjohtaja: päättää, että Seppo Rantaselle myönnetään ero seutuhallituksen puheenjohtajan tehtävästä alkaen Timo P. Nieminen valitaan seutuhallituksen puheenjohtajaksi alkaen Timo P. Niemisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Seppo Rantanen. Seppo Rantanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätös: ilmoitus: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Timo P. Nieminen, Seppo Rantanen seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

12 12/21 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N JHTT - TILINTARKASTAJAN JA TILINTARKASTUSYHTEISÖN KILPAILUTTAMINEN Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 4/2006, Perussopimuksen 4 :n mukaan yhtymäkokous valitsee yhden JHTT -tilintarkastajan ja JHTT yhteisön. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksessa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän nykyiset tilintarkastajat JHTT Erkki Eskola ja SVH Julkistarkastus Oy hyväksyttiin suostumuksellaan loppuvuodeksi 2005 tai siihen asti kunnes kilpailutus on suoritettu. JHTT- tilintarkastajasta ja tilintarkastusyhteisöstä päätettiin siten, että tarkastuslautakunta hoitaa kilpailuttamisen. Tarkastuspäiviä arvioitiin vuosina olevan noin 4 (á 500 ), joten tilintarkastuksen hinta-arvion arveltiin jäävän alle hankintalain hankinnan alarajan (2 500 ). Kilpailuttaminen koski JHTT- tarkastusyhteisön valintaa. JHTTtilintarkastajan osalta suoritetaan henkilövaali. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessa käynnistää hankintamenettelyn. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan klo mennessä. Tarjouspyynnöt lähetettiin sähköpostitse valituille JHTT-yhteisöille Tarjoukset pyydettiin seuraavilta JHTT-yhteisöiltä, ( joista kukin jätti tarjouksensa määräaikaan mennessä). sulkeissa tarjousten tarkastuspäivähinta ja kokonaishinta ilman alvia: Oy Audiator Ab, Helsinki (450 / ) SVH Julkistarkastus Oy, Helsinki (485 / ) KPMG Kunta Oy, Helsinki. (600 / ) Tarkastuslautakunta nimesi kokouksessaan tarjouskirjeiden avaajiksi seutujohtaja Päivi Nurmisen ja tarkastuslautakunnan jäsenen Anneli Kivistön. Seutujohtaja Nurmisen oltua estynyt hänen tilallaan oli tarjouksia avaamassa projektisihteeri Sirpa Köppä. Tarjouskirjeiden avaaminen suoritettiin maanantaina klo 14:00. 12

13 13/21 Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi mainittiin kokonaishinta sopimuskaudelle, tarkastuspäivän hinta ja vastuulliseksi nimitetyn tilintarkastajan kokemus. Tarjousten arviointi suoritettiin valintakriteerien pohjalta ja todettiin Oy Audiator Ab:n esitys parhaaksi. Hankintamenettelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ennen kokousta kokoushuoneessa. Tarjouksista on laadittu vertailu, joka jaetaan kokouksessa. Tarkastuslautakunta päätti tarjousvertailun pohjalta, että, yhtymäkokoukselle esitetään, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän JHTT-yhteisöksi vuosille valitaan Oy Audiator Ab. että, se esittää yhtymäkokoukselle JHTT- tilintarkastajan osalta suoritettavaan henkilövaaliin seuraavia henkilöitä: JHTT Erkki Eskola, JHTT Erja Viitala, Tampereen kaupunginreviisori Päätösehdotus. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ojala: päättää että, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän JHTT-yhteisöksi vuosille valitaan Oy Audiator Ab. JHTT- tilintarkastajan osalta suoritetaan henkilövaali seuraavien henkilöiden kesken: JHTT Erkki Eskola, JHTT Erja Viitala, Tampereen kaupunginreviisori Päätös: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän JHTT-yhteisöksi vuosille valittiin Oy Audiator Ab. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän JHTTtilintarkastajaksi valittiin JHTT Erkki Eskola. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän JHTTvaratilintarkastajaksi valittiin JHTT Erja Viitala. Ilmoitus: Oy Audiator Ab, SVH Julkistarkastus Oy, KPMG Kunta Oy, JHTT Erkki Eskola, JHTT Erja Viitala. 13

14 14/21 Lisätietoja seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

15 15/21 8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TARKASTUSLAUTAKU- NAN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOT Seutuhallituksen pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunnan sihteeri Sirpa Köppä: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenet kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kokouksissa. Kokouspalkkiokäytännöt tulevat sisältymään hallintosääntöön, joka on vielä työn alla. Päätösehdotus. Seutuhallituksen puheenjohtaja Rantanen: Seutuhallitus päättää, että 1) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: jäsen 110 euroa, puheenjohtaja 150 euroa. 2 ) kokouspalkkioiden maksamisesta vastaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. 3) kokouspalkkiot maksetaan takautuvasti vuoden 2006 osalta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus: päättää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: puheenjohtaja 150 euroa jäsen 110 euroa,. kokouspalkkioiden maksamisesta vastaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. kokouspalkkiot maksetaan takautuvasti vuoden 2006 osalta. Päätös: Ilmoitus: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Taloushallinnon palvelukeskus seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

16 16/21 9 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TOIMIELINTEN PUHEEN- JOHTAJIEN VUOSIPALKKIOT Seutuhallituksen pöytäkirja 10/ Seutujohtaja Nurminen: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous on päättänyt, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: ja seutuhallitus 132 euroa. Toimielimen puheenjohtajana toimineelle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. Seutuhallituksen puheenjohtajille on mahdollisuus maksaa kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota. Vuosipalkkion määrän vahvistaa yhtymäkokous. Ohessa vertailutaulukko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan maakuntaliiton, Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ky:n ja Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky:n maksamista vuosipalkkioista. Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot valtuuston pj. valtuuston vpj. hallituksen pj. hallituksen vpj. hallituksen 2.vpj. tarkastuslautakunnan pj. muun johtokunnan pj. PSHP Pirkanmaan maakuntaliitto Pirkanmaan ammattillisen koulutuksen ky Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky Päätösehdotus. Puheenjohtaja Petäkoski-Hult: seutuhallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous vahvistaa seutuhallituksen puheenjohtajien vuosipalkkiot seuraavasti: seutuhallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja 3000 euroa ja 1500 euroa että vuosipalkkio suoritetaan 2006 alkaen 16

17 17/21 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus: päättää, että seutuhallituksen puheenjohtajien vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: seutuhallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja 3000 euroa ja 1500 euroa vuosipalkkiot suoritetaan 2006 alkaen Päätös: Ilmoitus: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Taloushallinnon palvelukeskus. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh

18 18/21 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymäkokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo

19 19/21 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Tiedoksisaanti Valituskirja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksiin, pykälät 5-9, saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ), pykälät 1-4 ja 10. Muutosta haetaan päätöksiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, osoite: Raatihuoneenkatu 1, PL 640, Hämeenlinna. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muun valittajan kuin asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on ollut nähtävillä. Päätös on annettu postin kuljetettavaksi. Asianosainen vastaanottanut pöytäkirjanotteen. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 19

20 20/21 Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - valituksen laatijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset toimitetaan - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävästä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. 20

21 LIITE VALITUSOSOITUKSEEN HANKINTA-ASIOISSA Hakemus markkinaoikeudelle 21/21 Se, jota asia koskee, voi tehdä hakemuksen markkinaoikeudelle. Hakemuksen voi tehdä sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen. Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä. Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Valituskielto Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Markkinaoikeus käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 PL HELSINKI puh fax

Ruoholahti Pauli. Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli. Muut osallistujat Paloniemi Erkki Vesilahden kunnanjohtaja. Asula-Myllynen Ritva

Ruoholahti Pauli. Virtanen Sirkkaliisa jäsen Välimäki Pauli. Muut osallistujat Paloniemi Erkki Vesilahden kunnanjohtaja. Asula-Myllynen Ritva PÖYTÄKIRJA Nro 1/2005 Seutuhallituksen kokous Aika 16.11.2005 klo 11:30 12:40 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoustila, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Rantanen Seppo

Lisätiedot

Aika 22.11.2006 klo 9.30 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 22.11.2006 klo 9.30 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 22.11.2006 klo 9.30 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo Petäkoski-Hult

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 3.2.2010 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila

Lisätiedot

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Peltola Anniina puheenjohtaja

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Peltola Anniina puheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 194 Koulutuslautakunta 26.11.2013 Aika 26.11.2013 klo 18:00-18:55 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Suursalmi Pentti Lonka Merja Dahl Mika Martikainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 09:00-10:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

K U U L U T U S. Lopella 23.12.2014. Tuomas Hynynen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

K U U L U T U S. Lopella 23.12.2014. Tuomas Hynynen kirkkoneuvoston puheenjohtaja K U U L U T U S Lopen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 14.1.2015 klo 18.30 Lopen kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, 12700 Loppi. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston

Lisätiedot

Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11.6.2014 nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Maarit Flinck

Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11.6.2014 nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Maarit Flinck Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 Yhtymähallitus Aika 24.04.2014 klo 17:30-18:50 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Osallistujat Päätöksentekijät: Salo Juha Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22 KOKOUSAIKA: Torstai 05.03..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Härkki Leena varajäsen (Alanen Margit)

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, tiistaina 13. tammikuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, tiistaina 13. tammikuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 2/2014 KOKOUSAIKA Torstai 30.1.2014 klo 17:30, kahvi klo 18 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 21 22 23 24 25 26 27 28 Vammalan seurakuntatalo Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sällilä Raimo. Poissa Rajala Juhani kirkkovaltuuston pj. kokouksen puheenjohtaja. Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

Sällilä Raimo. Poissa Rajala Juhani kirkkovaltuuston pj. kokouksen puheenjohtaja. Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 8.4..2015 klo 18-21.40 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena varapuheenjohtaja, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot