HELSINGIN YLIOPISTON TIETOSUOJAA KOSKEVAT PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON TIETOSUOJAA KOSKEVAT PERIAATTEET"

Transkriptio

1 REHTORIN PÄÄTÖS 1 (9) HY/1148/ / HELSINGIN YLIOPISTON TIETOSUOJAA KOSKEVAT PERIAATTEET Sisällys 1 Tarkoitus ja tavoitteet 2 Tietosuojaa koskevien periaatteiden noudattamisvelvollisuus 3 Julkisuusperiaate 4 Roolit ja vastuut tietosuojan toteuttamisessa 5 Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely yliopistossa 6 Tietosuojan toteuttaminen yliopistossa 6.1 Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja 6.2 Henkilötietojen käsittelystä informoiminen 6.3 Henkilötietojen oikeellisuudesta huolehtiminen 6.4 Henkilötietojen säilytysajat 6.5 Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen 6.6 Automaattinen päätöksenteko 7 Tietosuoja tutkimuksessa ja opinnoissa 7.1 Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa 7.2 Henkilötietojen käsittely osana opintoja 8 Tietoturva 9 Tietoturvapoikkeamia koskeva ilmoitusvelvollisuus 10 Henkilötiedon siirtäminen Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 11. Tietosuojaa koskevien periaatteiden vastainen menettely 12. Tietosuojaa koskevien periaatteiden voimaantulo ja ylläpito

2 2 (9) 1 Tarkoitus ja tavoitteet Yliopisto on tiedon, oppimisen ja tutkimuksen keskus. Opetuksessa, tutkimuksessa ja hallinnollisissa toimissa suuri osa tiedosta koskee eläviä ihmisiä ja on siten heidän henkilötietoaan. Helsingin yliopisto henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä on sitoutunut suojelemaan yksilön oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojalla tarkoitetaan elävän ihmisen yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista sekä henkilötietojen suojaamista luvattomalta käsittelyltä. Henkilötietojen käsittelyn on aina tapahduttava yksilöityä tarkoitusta varten ja laillisen perusteen nojalla. Muut näissä periaatteissa käytetyt käsitteet viittaavat tietosuojalainsäädännössä niille annettuihin sisältöihin. Nämä tietosuojaa koskevat periaatteet määrittelevät ne periaatteet, vastuut ja toimintatavat, joita yliopistossa noudatetaan henkilötietoja käsiteltäessä. Lisäksi tietosuojan toteuttamiseksi yliopistossa on voimassa käytännesääntöjä ja muuta ohjeistusta, jotka yhdessä näiden periaatteiden kanssa muodostavat kokonaisuuden. Tietosuojaa koskevien periaatteiden tavoitteena on varmistaa, että yliopisto noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679, kansallisen lainsäädännön ja muun henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisia velvoitteita ja että lainsäädännön noudattaminen on osoitettavissa dokumentaation avulla. 2 Tietosuojaa koskevien periaatteiden noudattamisvelvollisuus Yliopistoyhteisön jäsenet (johto, työntekijät, opiskelijat sekä akateemiset vierailijat) ovat velvollisia noudattamaan näitä tietosuojaa koskevia periaatteita sekä muita yliopiston tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia käytäntöjä, sääntöjä ja ohjeita. Jos henkilötietojen käsittely tehdään yliopiston lukuun, näitä periaatteita tulee noudattaa riippumatta siitä, missä tietoa säilytetään ja huolimatta siitä, kuka omistaa käsittelyyn käytetyt välineet. Tietosuojaa koskevia periaatteita tulee myös noudattaa aina, kun henkilötietojen käsittelyyn käytetään yliopiston tietojärjestelmiä tai muita tietotekniikkaresursseja. 3 Julkisuusperiaate

3 3 (9) Julkisuusperiaatteen mukaan yliopiston hallussa oleva tieto on julkista, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Henkilötietojen julkisuus määräytyy siten julkisuuslain (621/1999) mukaisesti. Julkisuuslakia sovelletaan myös yliopiston käsittelemien henkilötietojen luovuttamiseen. Julkisuuslain nojalla yliopisto voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja sisältäviä tietoja sivullisille. 4 Roolit ja vastuut tietosuojan toteuttamisessa Yliopiston johdolla on tietosuoja-asioiden yliopistotasoinen vastuu. Tiedekuntien, erillisten laitosten ja palveluyksiköiden johtajilla on vastuu varmistaa, että yksiköissä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä ja näitä tietosuojaa koskevia periaatteita. Johtajat voivat delegoida tietosuoja-asioiden hallinnoinnin yksikön tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöille, mutta oikeudellinen vastuu on tällöinkin johtajalla. Yksiköiden johtajien vastuulla on, että henkilötietoja käsittelevät työntekijät perehtyvät yliopiston tietoturva- ja tietosuojamääräyksiin ja ohjeisiin. Esimiesten tehtävä on valvoa, että henkilöstö noudattaa tietoturva- ja tietosuojamääräyksiä ja ohjeita. Yksiköiden johtajien tulee varmistua siitä, että yksiköissä käytetään tietojärjestelmiä, jotka vastaavat yliopiston tietoturva-, tietosuoja- ja kokonaisarkkitehtuuriperiaatteita. Henkilötietoja käsittelevän järjestelmän, palvelun tai muun henkilötiedon käsittelytoimen vastuuhenkilöksi tulee yleensä nimetä asianomaisesta toiminnosta vastaava henkilö. Vastuuhenkilö on velvollinen varmistamaan vastuullaan olevan käsittelytoimen osalta, että henkilötietojen käsittely on suunniteltu tietosuojaperiaatteet huomioiden ja tietosuojavelvollisuuksien noudattamisesta huolehditaan tarvittavin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Henkilötietoja käsittelevän järjestelmän, palvelun tai muun henkilötiedon käsittelytoimen yhteyshenkilöksi nimetään käsittelytoimen tai henkilörekisterin käytännön hallinnoinnista vastaava(t) henkilö(t), esimerkiksi järjestelmän pääkäyttäjä(t). Yhteyshenkilö vastaa muun muassa käsiteltävien henkilötietojen ja tietosuojadokumentaation ajantasaisuudesta, kuten tietosuojaselosteen laatimisesta ja päivittämisestä. Vastuullinen johtaja tutkimushankkeissa vastaa siitä, että projektissa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä ja näitä tietosuojaa koskevia periaatteita. Lisäksi hänen vastuullaan on, että tutkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja suorittavat henkilötietojen käsittelyn käytäntöihin perehdyttävän koulutuksen ennen käsittelyn alkamista. Tutkimuksen vastuullinen johtaja täsmentää työntekijöiden roolien (vastuuhenkilö/yhteyshenkilö/käsittelijä) mukaiset vastuut ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä tutkimusaineiston osalta noudattaen soveltuvin osin edellä kuvattua vastuunjakomallia.

4 4 (9) Yliopiston tietosuojavastaava antaa neuvontaa ja opastusta tietosuoja-asioista, seuraa tietosuoja-asetuksen ja näiden tietosuojaa koskevien periaatteiden noudattamista yliopistossa sekä raportoi poikkeamista johdolle. Tietosuojavastaava toimii yliopiston valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle, ilmoittamana yliopiston tietosuojayhteyshenkilönä. Yliopiston tietoturvapäällikkö vastaa yliopiston tietojärjestelmien tietoturvallisuuteen ja muutoin tietoturvaan liittyvästä neuvonnasta ja opastuksesta sekä ilmoitettujen tietoturvapoikkeamien käsittelystä. Jokainen yliopiston työntekijä, opiskelija ja yliopiston järjestelmien ja palveluiden käyttäjä osallistuu omalta osaltaan tietosuojan toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja valvontaan mm. noudattamalla yliopiston tietosuoja- ja tietoturvamääräyksiä ja muita ohjeita. 5 Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely yliopistossa Yliopiston toiminnassa on tarve käsitellä arkaluontoisia henkilötietoja eli erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja. Tällaisten henkilötietojen käsittely on tarkkaan säänneltyä ja niiden käsittelyn osalta on noudatettava erityistä tarkkuutta varsinkin käsittelyperusteiden määrittelyssä. 6 Tietosuojan toteuttaminen yliopistossa 6.1 Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja Tiedon käsittelyn elinkaari tulee suunnitella etukäteen. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava EU:n tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tulee noudattaa seuraavia tietosuojaan liittyviä toimintatapoja: henkilötiedon käsittelyllä on käyttötarkoitukseen sidottu lainmukainen käsittelyperuste; arkaluonteisten henkilötietojen osalta on määritelty käsittelyperusteen lisäksi lainmukainen erityisperuste; henkilöille, joiden tietoja käsitellään, annetaan riittävät tiedot käsittelystä; käsittely rajoitetaan ennalta määriteltyyn käyttötarkoitukseen;

5 5 (9) käsittelyssä noudetaan tietoturvaa koskevia määräyksiä; opiskelijat ja työntekijät, jotka käsittelevät henkilötietoja, ovat suorittaneet yliopiston tietosuojakoulutuksen; niille henkilöille, joiden henkilötietoa käsitellään, annetaan tehokkaat mahdollisuudet toteuttaa oikeuksiaan ja heidän pyyntöihinsä reagoidaan viivytyksettä; henkilötietojen käsittelyn riskejä arvioidaan käsittelyn kohteena olevan henkilön näkökulmasta, riskit minimoidaan esimerkiksi pseudonymisoinnin tai tiedon salaamisen avulla ja laaditaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jos riskit ovat suuret; rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet; käsitellään vain tarpeellisia henkilötietoja; huolehditaan tietojen oikeellisuudesta; noudatetaan sisäänrakennetun tietosuojan periaatetta; tietojenkäsittelytoimet dokumentoidaan; henkilötietoja säilytetään vain käyttötarkoituksen edellyttämän ajan; tietojenkäsittelyn toimintatapoja arvioidaan säännöllisesti ja työntekijöiden ja opiskelijoiden, hakijoiden, alumnien, yhteistyökumppaneiden, palveluiden käyttäjien, verkkosivuilla vierailevien ja muiden rekisteröityjen henkilötietoja käsittelevät yksinomaan ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. 6.2 Henkilötietojen käsittelystä informoiminen Henkilötietojen käsittelystä annetaan tietosuoja-asetuksen edellyttämä informaatio yliopiston verkkosivuilla julkaistavissa tai muutoin rekisteröityjen tietoon saatettavissa tietosuojailmoituksissa. Käsittelykokonaisuuden vastuuhenkilö on myös velvollinen huolehtimaan siitä, että käsittelykokonaisuudesta on laadittu yliopiston sisäinen tietosuojaseloste. 6.3 Henkilötietojen oikeellisuudesta huolehtiminen Henkilötietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta tulee huolehtia. Yliopiston työntekijöitä koskevien henkilötietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi jokainen työntekijä vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Opiskelijarekisteritietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi opiskelijoiden tulee tarkistaa henkilötietojensa oikeellisuus ja päivittää henkilötietonsa opiskelijoiden portaalissa. Muiden henkilötietojen osalta tietojen päivityksistä sovitaan rekisteröityjen kanssa tai tiedot päivitetään julkisia viranomaisrekistereitä hyödyntämällä (esimerkiksi Väestötietojärjestelmän kautta).

6 6 (9) 6.4 Henkilötietojen säilytysajat Yliopisto säilyttää henkilötietoja arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti. Arkistonmuodostamissuunnitelmassa on lueteltu eri prosesseissa syntyvät asiakirjat tai tiedot, sekä tiedot niiden säilytysajoista, lakisääteisistä julkisuustiedoista, henkilötietoluonteesta (sisältääkö asiakirja henkilötietoja), rekisteröintijärjestelmästä sekä muuta tarkentavaa lisätietoa. Kun arkistonmuodostamissuunnitelman mukainen säilytysaika on ohi, tulee asiakirjat hävittää turvallisesti tietoaineiston hävittämisestä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Tutkimusaineistojen säilytysajat määräytyvät tutkimussuunnitelman ja aineistonhallintasuunnitelman mukaisesti ja säilytysaika tai sen määrittämisen kriteerit kerrotaan tutkimushankkeen tietosuojailmoituksessa. 6.5 Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen Yliopisto voi rekisterinpitäjänä käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä. Tällaisiksi käsittelijöiksi valitaan kumppaneita, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Yliopiston ja palveluntarjoajan välille laaditaan kirjallinen sopimus, jossa määritellään henkilötietojen käsittelyn kohde, tarkoitus sekä muut tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot. 6.6 Automaattinen päätöksenteko Henkilön tai henkilön suorituksen arviointien tuloksena ei tehdä päätöksiä automatisoidusti, vaan esimerkiksi siten, että yliopiston henkilökunnan jäsen valvoo automaattisen arvioinnin tuloksia, tai koelautakunta päättää kokeiden lopputulokset. 7 Tietosuoja tutkimuksessa ja opinnoissa 7.1 Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa Tieteellisessä tutkimustarkoitusta varten tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan näitä tietosuojaa koskevia periaatteita ottaen lisäksi huomioon ne akateemiset tavoitteet, joita

7 7 (9) yksittäisellä tutkimuksella on. Henkilötietojen käsittely tieteellisissä tutkimushankkeissa perustuu yliopistossa hyväksyttyyn tutkimussuunnitelmaan. Yksityiskohtaisempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä kussakin tutkimuksessa annetaan tietosuojailmoituksessa, jossa selostetaan tarkemmin kyseistä tieteellisestä tutkimusta koskevia erityiskysymyksiä, kuten henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta ja tutkittavien oikeuksia, minkä lisäksi siinä yksilöidään tutkimuksen vastuuhenkilö tai tutkimuksesta vastaava ryhmä. Tutkittavia voidaan informoida lisäksi muulla tavalla, joka on selkeä ja ymmärrettävä, kuten esimerkiksi videon tai infografiikan avulla. Tutkijat vastaavat tutkimusprojektiin osallistuvien informoinnista. Yliopistossa toimivien tutkijoiden tulee käsitellä henkilötietoja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti osana tutkimuksen eettisyyttä, laadukkuutta ja tiedeyhteisön integriteetin turvaavaa European Code of Conduct for Research Integrity -toimintatavan mukaisesti. Tarvittava tutkimuseettinen ennakkoarviointi tulee tehdä ennen kuin henkilötietojen keräys aloitetaan, noudattaen Tutkimuseettisen Neuvottelukunnan (TENK) ja yliopiston ohjeistusta. Yliopisto on tutkimushankkeissa rekisterinpitäjä silloin, kun yliopisto määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot. Tämä toteutuu erityisesti tutkimushankkeissa, jotka ovat yliopiston hyväksymiä ja joiden rahoitus on osoitettu yliopistolle. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsääntöisesti yliopisto on rekisterinpitäjä. Henkilötietojen käsittelyn tulee myös tutkimuksessa rajoittua siihen vähimmäismäärään, joka on tarpeen akateemisten tavoitteiden saavuttamiseksi, minkä lisäksi tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan soveltuvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, kuten tietojen pseudonymisointia tai anonymisointia. 7.2 Henkilötietojen käsittely osana opintoja Opintoja varten tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan näitä tietosuojaa koskevia periaatteita. Opiskelijan tulee sopia henkilötietojen käsittelystä osana tutkimussuunnitelmaansa opinnäytteen vastuullisen ohjaajan tai kurssin vastuuopettajan kanssa ennen kuin henkilötietojen kerääminen tai muu käsittely alkaa. Opiskelijan tulee osana opintoja tutustua yliopiston henkilötietojen käsittelyä koskevaan ohjeistukseen ja on suositeltavaa, että hän suorittaa yliopiston tietosuojakoulutuksen ennen henkilötietojen käsittelyä. Opiskelijan tulee huolehtia tietosuojailmoituksen antamisesta tutkimukseen osallistuville, rajoittaa henkilötietojen käsittely tutkimuksessa siihen vähimmäismäärään, joka on tarpeen akateemisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä huolehtia muutoin tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta tutkimuksessaan.

8 8 (9) 8 Tietoturva Jokaisen yliopistossa henkilötietoja käsittelevän tulee omalta osaltaan varmistaa, että henkilötietoja säilytetään turvallisesti ja että henkilötietoja ei anneta kolmannelle osapuolelle vahingossa tai tarkoituksella lainvastaisella tavalla. Eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden varmistamiseen pyritään sekä tietoteknisien ratkaisujen että prosessien avulla. Vastuu eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden toteutumisesta on jokaisella yliopistossa henkilötietoja käsittelevällä. 9 Tietoturva- ja tietosuojapoikkeamia koskeva ilmoitusvelvollisuus Tietoturvapoikkeama on tapahtuma, jonka seurauksena yliopiston vastuulla olevien tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai käytettävyys vaarantuu. Jokaisella on velvollisuus raportoida tietoturvapoikkeamasta. Tietoturvapoikkeamia ovat esimerkiksi muistivälineiden tai laitteiden katoaminen, merkittävät haittaohjelmat tai henkilötietojen katsominen ilman lainmukaista perustetta. Tapahtuneesta tai epäillystä tietoturvapoikkeamasta on välittömästi ilmoitettava ottamalla yhteyttä yliopiston tietoturvaryhmään, esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen tai muutoin tietoturvaryhmän ohjeistuksen mukaisesti. Tietoturvaryhmä käsittelee yliopistoa koskevat tietoturva- ja tietosuojapoikkeamailmoitukset, avustaa poikkeamien ratkaisemisessa muun muassa tutkimalla mahdolliset tietomurrot. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti yliopiston tietosuojavastaava tai tietoturvapäällikkö ilmoittaa ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 72 tunnin sisällä tietosuojavaltuutetulle, jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti aiheuttaa riskin henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin henkilöille, ilmoittaa tietosuojavastaava tai tietoturvapäällikkö viivytyksettä asianomaisille henkilöille. 10 Henkilötiedon siirtäminen Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle Yliopiston tietosuojaperiaatteena on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoa siirretään Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa. Tällainen henkilötietojen siirtäminen tulee toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

9 9 (9) 11 Tietosuojaa koskevien periaatteiden vastainen menettely Henkilöä, joka huomaa, ettei näitä tietosuojaa koskevia periaatteita ole noudatettu hänen henkilötietojensa käsittelyssä, pyydetään asian korjaamiseksi ottamaan yhteyttä yliopiston tietosuojavastaavaan sähköpostitse 12 Tietosuojaa koskevien periaatteiden voimaantulo ja ylläpito Yliopiston rehtori on hyväksynyt nämä yliopiston tietosuojaa koskevat periaatteet yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita ja muita yliopistoyhteisön jäseniä sitovaksi säännöstöksi Yliopiston tietosuojavastaava vastaa siitä, että tietosuojaa koskevat periaatteet pysyvät ajankohtaisena ja niitä päivitetään muutostarpeita vastaavaksi. Rehtori Jari Niemelä Lakimies, tietosuojavastaava Veera Löthman

10 Tämä asiakirja on allekirjoitettu Asian HY/1148/ /2018 asiakirja Lista allekirjoittajista Allekirjoittaja Todennus

TIETOSUOJAPOLITIIKKA: SUUN TERVEYDENHOIDON AMMATTILIITTO

TIETOSUOJAPOLITIIKKA: SUUN TERVEYDENHOIDON AMMATTILIITTO Sivu 1 / 5 TIETOSUOJAPOLITIIKKA: SUUN TERVEYDENHOIDON AMMATTILIITTO STAL RY TIETOSUOJAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry on koulutettujen hammashoitajien ja suuhygienistien

Lisätiedot

Taideyliopiston tietosuojapolitiikka

Taideyliopiston tietosuojapolitiikka 9.5.2018 Taideyliopiston tietosuojapolitiikka 1. Tietosuojapolitiikan tarkoitus ja tavoitteet Taideyliopiston tehtävänä on opetus, tutkimus ja taiteellinen toiminta. Opetuksessa, tutkimuksessa ja hallinnollisissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIETOSUOJAPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIETOSUOJAPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIETOSUOJAPOLITIIKKA TIETOSUOJAPOLITIIKAN ALA JA TAVOITE Jyväskylän yliopisto käsittelee toiminnassaan henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo: TIETOSUOJAPOLITIIKKA 1 (6)

Sisällysluettelo: TIETOSUOJAPOLITIIKKA 1 (6) TIETOSUOJAPOLITIIKKA 1 (6) Vahvistettu Lapin yliopiston rehtorin päätöksellä 22.12.2018 Lapin yliopiston tietosuojapolitiikka Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 2 2. Tietosuojapolitiikan kattavuus, tavoitteet

Lisätiedot

Haminan tietosuojapolitiikka

Haminan tietosuojapolitiikka Haminan tietosuojapolitiikka Kaupunginhallitus 21.5.2018 Tietosuoja Oikeus henkilötietojen suojaan on perusoikeus. Tietosuojaan kuuluvat ihmisten yksityiselämän suoja sekä muut sitä turvaavat oikeudet

Lisätiedot

Yliopistoyhteisön jä senet (johto, työnt ekijät, opiskelijat sekä aka teemi set vierai lija t) ovat velvoll isia

Yliopistoyhteisön jä senet (johto, työnt ekijät, opiskelijat sekä aka teemi set vierai lija t) ovat velvoll isia Vaasan yliopisto UNIVER S ITY OF VAAS A Dnro 211/0.020/2018 VAASAN YLIOPISTON TIETOSUOJAPOLITIIKKA 1. Tie tosuo japolitiikan tar koitus ja tavoitteet Yliopisto on tiedon, oppimisen ja tutkimuksen keskus,

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen tietosuojapolitiikka

Eläketurvakeskuksen tietosuojapolitiikka Eläketurvakeskus Tietosuojapolitiikka 1 (5) Eläketurvakeskuksen tietosuojapolitiikka Eläketurvakeskus Tietosuojapolitiikka 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tietosuojatoimintaa ohjaavat tekijät...

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 7 1 (6) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa PISA 2021 -palvelusopimusta (Dnro ), jäljempänä

Lisätiedot

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen.

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen. LiiteSopimusliite JAR1825129 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 29.11.201822.10.2018 1 (5) JARDno-2017-1652 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Sopimusta työterveyshuollon

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Vaikutustenarviointi GDPR:n mukaan

Vaikutustenarviointi GDPR:n mukaan Vaikutustenarviointi GDPR:n mukaan Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 2019 Vesa Nyman 8.5.2019 Vesa Nyman Suomen Kuntaliitto ry:n ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n tietosuojavastaava 2 Vaikutustenarviointi

Lisätiedot

Helpten Oy. Tietosuojaseloste Päivitetty: Päivitetty viimeksi Kattavuus

Helpten Oy. Tietosuojaseloste Päivitetty: Päivitetty viimeksi Kattavuus Helpten Oy Tietosuojaseloste Päivitetty: 20.5.2018 Päivitetty viimeksi 20.5.2018 Kattavuus Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Helpten Oy:n tietosuojaperiaatteista, tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista

Lisätiedot

1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa kuljetuspalvelujen operaattoripalvelusopimusta

1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa kuljetuspalvelujen operaattoripalvelusopimusta Liite 1 Henkilötietojen käsittelyn ehtoihin Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa kuljetuspalvelujen operaattoripalvelusopimusta (Dnro

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton tapahtumarekisterissä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton tapahtumarekisterissä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton tapahtumarekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterin osalta

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Salon kaupunki , 1820/ /2018

Salon kaupunki , 1820/ /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tapani Rinne Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu

Lisätiedot

Ohje EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu alkaen. Asetus määrittää henkilötietoja käsittelevien tahojen roolit:

Ohje EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu alkaen. Asetus määrittää henkilötietoja käsittelevien tahojen roolit: Lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Ohje 20.7.2018 Kela 61/331/2017 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 Ohjeet henkilötietojen käsittelystä kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Politiikka: Tietosuoja Sivu 1/5

Politiikka: Tietosuoja Sivu 1/5 Politiikka: Tietosuoja Sivu 1/5 Tietosuojapolitiikka Sisällysluettelo 1. Tarkoitus... 2 2. Vastuut... 2 3. Tavoitteet ja määritelmät... 3 4. Luottamuksellisen tiedon käsittely... 4 4.1. Tiedon luokittelu...

Lisätiedot

Salon kaupunki , 1820/ /2018

Salon kaupunki , 1820/ /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tietosuojavastaava Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2018

Salon kaupunki / /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Lisätiedot

I Osa: Sopimusehdot [Siirrä nämä ehdot soveltuvin osin sopimukseen]:

I Osa: Sopimusehdot [Siirrä nämä ehdot soveltuvin osin sopimukseen]: Henkilötietojen käsittelyn ehdot Versio 4 Maaliskuu 2018 1 (7) OHJE: Tämä asiakirja sisältää sopimusehtoja, jotka voidaan ottaa osaksi Tilaajan ja Palveluntuottajan välistä sopimusta silloin, kun Palveluntuottaja

Lisätiedot

Uusi tietosuojaasetus. käytännössä. MPY Palvelut Oyj Toni Sivupuro

Uusi tietosuojaasetus. käytännössä. MPY Palvelut Oyj Toni Sivupuro Uusi tietosuojaasetus käytännössä MPY Palvelut Oyj Toni Sivupuro Sisältö EU tietosuoja-asetus Henkilörekisteri Asetuksen tavoitteet Yksilön oikeudet Yksilön oikeudet käytännössä Suostumus henkilötietojen

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Turun kaupunki

TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Turun kaupunki TIETOSUOJAPOLITIIKKA Turun kaupunki Konsernihallinto Tietosuojavastaava 7.1.2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tietosuojan määritelmä... 3 3. Tietosuojan tavoitteet ja periaatteet... 4 4. Tietosuojan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Ahvenistontie 20, Hämeenlinna Y-tunnus:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Ahvenistontie 20, Hämeenlinna Y-tunnus: TIETOSUOJASOPIMUS Luottamuksellinen Tämä Tietosuojasopimus on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelutuottajahakemuslomakkeen liite (Palse.fi). Hakemuslomakkeen allekirjoituksella Palveluntuottaja sitoutuu

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton sidosryhmärekisterissä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton sidosryhmärekisterissä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton sidosryhmärekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Sidosryhmärekisterin

Lisätiedot

TIETOSUOJAPOLITIIKKA LAPPIA KONSERNI. Hyväksytty: Yhteistyötoimikunta , asiakohta 28 Yhtymähallitus , asiakohta 103

TIETOSUOJAPOLITIIKKA LAPPIA KONSERNI. Hyväksytty: Yhteistyötoimikunta , asiakohta 28 Yhtymähallitus , asiakohta 103 TIETOSUOJAPOLITIIKKA LAPPIA KONSERNI Hyväksytty:, asiakohta 28, asiakohta 103 Sisällysluettelo 1. Periaatteet... 3 1.1 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus... 3 2. Tietosuojan vastuut ja organisointi...

Lisätiedot

LIITE 2. Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

LIITE 2. Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä LIITE 2 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa SOPIMUS TUUSULAN KUN- NAN KULJETUSPALVELUASIAKKAIDEN MAKSUJÄRJESTELMÄN SEKÄ KULJETUKSEN

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Vähittäiskaupan tutkimussäätiössä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Vähittäiskaupan tutkimussäätiössä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä ssä 1. Rekisterinpitäjä Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö - Detaljhandelns Forskningsstiftelse on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä.

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2018

Salon kaupunki / /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin tietosuojapolitiikka

Ulvilan kaupungin tietosuojapolitiikka 111/07.01.01/2018 KH 21.5.2018 Ulvilan kaupungin tietosuojapolitiikka Johdanto Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016, ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018

Lisätiedot

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötiedot opintoasioissa General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötiedot opintoasioissa General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötiedot opintoasioissa General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 9.11.2017 Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäivät, Vaasa Lakimies Anna Johansson,

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus Tietoarkiston näkökulmasta. Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaari Arja Kuula-Luumi Kehittämispäällikkö

Tietosuoja-asetus Tietoarkiston näkökulmasta. Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaari Arja Kuula-Luumi Kehittämispäällikkö Tietosuoja-asetus Tietoarkiston näkökulmasta Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaari 17.9.2018 Arja Kuula-Luumi Kehittämispäällikkö 2 Sisältö Tietosuoja-asetuksesta yleisesti Tietoarkiston käytäntöjen

Lisätiedot

Sopimuksen liite Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Sopimuksen liite Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite SM1819922 1 (5) 02.03.02.00 SMDno-2018-237 Sopimuksen liite Henkilötietojen käsittelyn ehdot OHJE: Tarkista tämän ohjeen ehdot sekä tässä viitatut Sopimuksen määräykset ja liitteet. Kiinnitä vaatimusmäärittelyssä

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 (5) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa palvelusetelisopimusta, jäljempänä Sopimus, jonka Tilaaja

Lisätiedot

Teknologia avusteiset palvelutverkostopalaveri

Teknologia avusteiset palvelutverkostopalaveri Henkilötietojen käsittely ja GDPR:n vaikutukset GDPR Yleinen tietosuoja-asetus 25.5.2018 alkaen Teknologia avusteiset palvelutverkostopalaveri 16.10.18 Teija Karvonen Perusturvan tietosuojavastaava Esityksen

Lisätiedot

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely 1 WestStar Oy 24.5.2018 2223699-7 Aleksanterinkatu 17 B 15110 Lahti Liite Henkilötietojen käsittely 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet 2. Tausta ja tarkoitus 3. Määritelmät 4. Käsittelyn kohde ja tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TIETOSUOJAPOLITIIKKA

SUOMEN AKATEMIAN TIETOSUOJAPOLITIIKKA AKA/7/07.01.10/2018 5.12.2018 SUOMEN AKATEMIAN TIETOSUOJAPOLITIIKKA 2 (7) Sisällys Johdanto... 3 Vastuut ja organisoituminen... 3 Tietosuojaperiaatteet... 4 Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys...

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Henkilötietojen käsittelyn tietopyynnöt Tiedonanto laadittu:

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoisku

Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoisku Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoisku Ylitarkastaja Raisa Leivonen Etiikan päivät 15.3.2018 1 Tietosuoja-asetus Ryhdytään soveltamaan 25.5.2018 Kaikissa jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta,

Lisätiedot

EU -tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet kunnissa

EU -tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet kunnissa EU -tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet kunnissa Lakiklinikka Kuntamarkkinat, 14.9.2017 Ida Sulin Miksi uudistus? Tietosuojavaltuutettu 5.4.2016: Tarvitaan vankka säännöstö, joka varmistaa,

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton uutis- ja tapahtumakirjerekisterissä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton uutis- ja tapahtumakirjerekisterissä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton uutis- ja tapahtumakirjerekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä.

Lisätiedot

Mitä kyselytutkimuksia suunnittelevien tulee tietää tietosuojasta?

Mitä kyselytutkimuksia suunnittelevien tulee tietää tietosuojasta? Mitä kyselytutkimuksia suunnittelevien tulee tietää tietosuojasta? EU Tietosuoja-asetuksen vaikutuksia 7.5.2018 Esityksen nimi / Tekijä 1 SISÄLTÖ 1) Yleistä 2) Suostumus 3) Katoanalyysi 7.5.2018 Esityksen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Rekisterin/palvelun nimi: Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen asioinnin

Lisätiedot

TOIMENPITEET ITPOINT OY ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI

TOIMENPITEET ITPOINT OY ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI TOIMENPITEET ITPOINT OY ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI SELONTEKO EU:N TIETOSUOJA-ASETUS GDPR:N VAATIMUSTEN TOTEUTTAMISTAVOISTA ITPOINT OY:SSA ITpoint Oy toimittaa asiakkaansa

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus EU:n tietosuoja-asetus Pvm 13.4.2018 Sivu 1 GDPR Mitä se on? General Data Protection Regulation Yleinen tietosuoja-asetus EU-parlamentin ja Neuvoston asetus 2016/679 annettu 27.4.2016, toimeenpano alkaa

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Siirtymäaika päättyy 25.5.2018 Turvallisuuskulttuuri riskiperusteinen lähestymistapa Yksityisyyden suojan kunnioitus Selosteet,

Lisätiedot

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE Laatimispvm: 19.3.2019 1 / 5 Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittaville käsiteltäessä henkilötietoja tieteellisessä tutkimuksessa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA

KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1 S i v u Kokkolan kaupungin tietoturvapolitiikka 1. JOHDANTO Tietojenkäsittely tukee Kokkolan kaupungin palvelujen tuottamista ja palveluiden tehokkuus riippuu

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1 Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Älykäs Turvallisuus - [Fasilitointi ja viitekehys Fasilitointi ja yhteiskehittäminen] sopimusta,

Lisätiedot

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus mikä muuttuu? Ville Vainio, OTM, Asianajotoimisto Applex Oy

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus mikä muuttuu? Ville Vainio, OTM, Asianajotoimisto Applex Oy Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus mikä muuttuu? Ville Vainio, OTM, Asianajotoimisto Applex Oy Applex Attorneys - All rights reserved Sisältö Tietosuojalainsäädännön peruskäsitteet ja toimijat

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi Mitä tulisi dokumentoida? LOTTA YLÄ-SULKAVA

Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi Mitä tulisi dokumentoida? LOTTA YLÄ-SULKAVA Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi Mitä tulisi dokumentoida? 1 Seloste käsittelytoimista Tietosuoja-asetus vaatii Sisäiseen käyttöön Rekisterinpitäjä rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan nimi

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAPOLITIIKKA

SUONENJOEN KAUPUNKI TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAPOLITIIKKA SUONENJOEN KAUPUNKI TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAPOLITIIKKA Kaupunginhallitus 7.5.2018 89 2 Sisällys Johdanto...3 Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan periaatteet...3 Rekisterinpitäjän velvollisuudet...4 Rekisteröidyn

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Liperin kunnan palautejärjestelmä Tiedonanto laadittu: 13.8.2018

Lisätiedot

KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT

KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT 1 KOODIVIIDAKKO OY:N PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN YLEISET EHDOT 1. TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 1.1. Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 ( Tietosuoja-asetus ) soveltaminen

Lisätiedot

Liana Technologiesin palveluita koskevat henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot

Liana Technologiesin palveluita koskevat henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot https://docs.google.com/document/d/1vl7kwqdj2dfhgkzqnttrpynkeoq6rwtnb5zrlpv8lbg/edit# 1/7 Page 2/7 1. Tarkoitus ja soveltamisala 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Euroopan unionin yleisen tietosuoja asetuksen 2016/679

Lisätiedot

LIITE 3: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT

LIITE 3: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT 10.9.2018 1 (6) LIITE 3: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN EHDOT I Osa: Sopimusehdot Palveluntuottaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Nuoriso- ja kulttuuripalveluiden leiri-, kerho- ja retkitoiminta

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuojaasetus (679/2016) Palvelun nimi: Rakennusvalvonnan palvelut (asiakasrekisteri ja vastuuhenkilörekisteri)

Lisätiedot

Karelia-ammattikorkeakoulun tietosuojapolitiikka

Karelia-ammattikorkeakoulun tietosuojapolitiikka 1 Karelia-ammattikorkeakoulun tietosuoja- ja tietoturvaryhmän laatima Versio: 26.1.2018 Käsitelty 20.2.2018 Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnassa Karelia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Organisaatioluvan hakeminen

Organisaatioluvan hakeminen Organisaatioluvan hakeminen Vaatimukset Hakijan tulee toimittaa seuraavat kaksi asiakirjaa e-tutkijaan tehtävän lupahakemuksen liitteenä kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja. 1. Tietosuojaseloste,

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetus Vaikutukset korkeakoulun IT:n näkökulmasta Case Laurea

EU-tietosuoja-asetus Vaikutukset korkeakoulun IT:n näkökulmasta Case Laurea www.laurea.fi EU-tietosuoja-asetus Vaikutukset korkeakoulun IT:n näkökulmasta Case Laurea FUASin etiikkaseminaari 4.4.2017 Laurea Kimmo Pettinen 2 Sisältö Tieto - henkilötieto GDPR:n vaikutukset Pääasiallinen

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton jäsenrekisterissä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton jäsenrekisterissä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton jäsenrekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Jäsenrekisterin osalta

Lisätiedot

Asiakaskilpailuja koskeva tietosuojaseloste

Asiakaskilpailuja koskeva tietosuojaseloste TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Asiakaskilpailuja koskeva tietosuojaseloste SISÄLLYSLUETTELO 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Mitä tietoja käsittelemme?... 2 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?... 2

Lisätiedot

3.1. DialOk käsittelee Käsiteltäviä tietoja sopimuksen ja Asiakkaalta saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

3.1. DialOk käsittelee Käsiteltäviä tietoja sopimuksen ja Asiakkaalta saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. DialOk:n palveluita koskeva henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittely 1. Määritelmät Näissä henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittelyä koskevissa ehdoissa ( Ehdot ) käytetyillä termeillä

Lisätiedot

TILINTARKASTAJA JA EU:N TIETOSUOJA-ASETUS KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

TILINTARKASTAJA JA EU:N TIETOSUOJA-ASETUS KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1 (5) PÄIVITETTY 29.10.2018 TILINTARKASTAJA JA EU:N TIETOSUOJA-ASETUS KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY:N SUOSITUKSIA 1/2018 Suomen Tilintarkastajat ry (Finnish Association of Authorised

Lisätiedot

Kolarin kunnan tietosuojapolitiikka

Kolarin kunnan tietosuojapolitiikka Kolarin kunnan tietosuojapolitiikka Kunnanhallitus 8.5.2018 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Käsitteet... 3 3. Tietosuoja... 4 3.1 Tietosuojan määritelmä... 4 3.2 Tietosuojan tavoitteet ja periaatteet... 4

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Uimahalli ja kuntosali Liprakan asiakasrekisteri Tiedonanto

Lisätiedot

Liperin kunnan päätöksenteko- ja asianhallinta (hallinnolliset asiat)

Liperin kunnan päätöksenteko- ja asianhallinta (hallinnolliset asiat) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Liperin kunnan päätöksenteko- ja asianhallinta (hallinnolliset

Lisätiedot

Termit. Tietosuojaseloste

Termit. Tietosuojaseloste Termit Rekisteriksi määritellään mikä tahansa jäsennelty henkilötietoja sisältävä tietojoukko, esimerkiksi asiakastai markkinointirekisteri, josta on mahdollista saada tietoja tietyin perustein ja kohtuullisella

Lisätiedot

Muut tietojärjestelmät, jotka on otettava huomioon arkaluonteisten asiakas- ja potilastietojen suojaamisen kannalta

Muut tietojärjestelmät, jotka on otettava huomioon arkaluonteisten asiakas- ja potilastietojen suojaamisen kannalta Henkilötietojen käsittely seloste Työterveys Virta Oy Hallituskatu 36 B, 3 krs 90100 Oulu Työterveys Virta Oy toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, jotka ovat työterveyshuollon asiakkaita.

Lisätiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio Rekisteri- ja tietosuojaseloste 25.5.2018 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio Rekisterinpitäjä Jyväs-Ateriat Ay Y-tunnus: 1996612-0 Kaakkovuorentie 10, 40320 JYVÄSKYLÄ Tietosuoja-asioista

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (6)

Tietosuojaseloste 1 (6) Kouvolan kaupunki Viestintä Tietosuojaseloste 1 (6) Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 2.10.2018 1. Rekisterin nimi Kouvolan

Lisätiedot

Tietopaketti tietosuojasta ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksille

Tietopaketti tietosuojasta ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksille Tietopaketti tietosuojasta ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksille 1 Tietosuoja-asetuksesta Asetus astui voimaan 24.5.2016 ja sitä ryhdytään soveltamaan alkaen. Asetuksen sisältö on suoraan

Lisätiedot

Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste

Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste Tietosuojaseloste 1 (5) Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste 1. Rekisterin nimi Varustekorttirekisteri 2. Rekisterinpitäjä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 3. Rekisterin vastuuhenkilö Palomestari Kalle

Lisätiedot

LIITE VARMENNEPALVELUJEN ASIAKAS- JA REKISTERÖINTISOPIMUKSIIN NRO

LIITE VARMENNEPALVELUJEN ASIAKAS- JA REKISTERÖINTISOPIMUKSIIN NRO Henkilötietojen käsittelyn ehdot LIITE VARMENNEPALVELUJEN ASIAKAS- JA REKISTERÖINTISOPIMUKSIIN NRO 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa varmennepalvelujen asiakas-

Lisätiedot

1 Tietosuojapolitiikka

1 Tietosuojapolitiikka Tietosuojapolitiikka 1 2 Sisällys Johdanto... 3 Vastuut ja organisoituminen... 3 Periaatteet... 4 Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys... 4 Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi...

Lisätiedot

Oulun Maanmittauskerho ry. Tietosuojaseloste

Oulun Maanmittauskerho ry. Tietosuojaseloste Oulun Maanmittauskerho ry Tietosuojaseloste 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOSUOJASELOSTE PROJEKTI... 3 2 TIETOSUOJAPERIAATTEET... 4 3 TIETOSUOJAN NYKYTILA... 5 3.1 Henkilötietokartoitus... 5 3.2 Henkilötietovirrat...

Lisätiedot

LIITE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

LIITE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 1 LIITE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Tässä henkilötietojen käsittelyä koskevassa liitteessä ( Tietosuojaliite ) määritellään sitovasti henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot, joiden mukaisesti Toimittaja

Lisätiedot

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry Tietosuojaseloste. c/o Heidi Ihanamäki Petäjässuonkatu 4 B 28 33580 Tampere www.nozomi.fi Y-tunnus 1456802-7 Tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö... 1 2. Rekisteröidyt...

Lisätiedot

TILINTARKASTAJA JA EU:N TIETOSUOJA-ASETUS KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

TILINTARKASTAJA JA EU:N TIETOSUOJA-ASETUS KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 1 (5) TILINTARKASTAJA JA EU:N TIETOSUOJA-ASETUS KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY:N SUOSITUKSIA 1/2018 Suomen Tilintarkastajat ry (Finnish Association of Authorised Public Accountants)

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Lähitaksi Työnhakijoiden henkilötietorekisteri. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot. Nuijamiestentie 7, Helsinki

Tietosuojaseloste. Lähitaksi Työnhakijoiden henkilötietorekisteri. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot. Nuijamiestentie 7, Helsinki Yleistä Selosteen nimi Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Tässä selosteessa on esitetty tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidylle toimitettavat tiedot tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Huomaathan,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Tapahtumatukiselvitys

Tietosuojaseloste / Tapahtumatukiselvitys Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Tapahtumatukiselvitys Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 1 Rekisterin nimi

Lisätiedot

Suostumus ja informointi tietosuojan muuttuneet käytännöt. Avoimen tieteen kevätpäivät

Suostumus ja informointi tietosuojan muuttuneet käytännöt. Avoimen tieteen kevätpäivät Suostumus ja informointi tietosuojan muuttuneet käytännöt Avoimen tieteen kevätpäivät 2019 14.5.2019 Esityksen sisältö 2 Tietosuoja-asetuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet Henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Kangasalan Moottorikerhon tietosuojakäytännöt

Kangasalan Moottorikerhon tietosuojakäytännöt Kangasalan Moottorikerhon tietosuojakäytännöt Kerhon nimi: Kangasalan Moottorikerho Ry (Yhdistysnumero 93.425) Osoite: c/o Nallekarhuntie 2 36100 Kangasala Kangasalan Moottorikerho (myöhemmin kerho tai

Lisätiedot

Verkkosivujen palautelomakkeen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste

Verkkosivujen palautelomakkeen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Verkkosivujen palautelomakkeen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste SISÄLLYSLUETTELO 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Mitä tietoja käsittelemme?... 2 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja

Lisätiedot

TIETOSUOJAPOLITIIKKA

TIETOSUOJAPOLITIIKKA TIETOSUOJAPOLITIIKKA 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2. Tietosuojatoimintaa ohjaavat tekijät... 4 3. Tietojen hankinta ja käsittely... 5 4. Rekisteröidyn oikeudet... 6 5. Rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE 1 (5) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA LIITE 1 Johdanto 2 Käsiteltävät henkilötiedot Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva liite ( Liite ) on erottamaton osa Postin SmartShip-tilauskanavaa käyttävän

Lisätiedot

ENERSENSE OY:N TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJOILLE. Viimeksi päivitetty:

ENERSENSE OY:N TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJOILLE. Viimeksi päivitetty: ENERSENSE OY:N TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJOILLE Viimeksi päivitetty: 11.6.2018 Yksityisyytesi on meille tärkeä ja työskentelemme ahkerasti sen suojaamiseksi. Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU)

Lisätiedot

Määritelmät. Tarkoitus. Asiakkaan velvollisuudet. PULSE247 OY TIETOSUOJAEHDOT liite MyCashflow-verkkokauppapalvelun käyttöehtoihin 25.5.

Määritelmät. Tarkoitus. Asiakkaan velvollisuudet. PULSE247 OY TIETOSUOJAEHDOT liite MyCashflow-verkkokauppapalvelun käyttöehtoihin 25.5. 1/5 Tämä sopimusliite ( liite ) on olennainen ja erottamaton osa Pulse247 Oy:n ( Palveluntarjoaja ) ja asiakkaan ( Asiakas ) välisiä palveluja ( Palvelu ) koskevia käyttöehtoja (jäljempänä myös sopimus

Lisätiedot

1.1. Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä

1.1. Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä Liite 8 TIETOSUOJAEHDOT 1. Yleistä 1.1. Rekisterinpitäjän henkilötiedoilla tarkoitetaan näissä ehdoissa henkilötietoja, joista Rekisterinpitäjä vastaa. 1.2. Tässä sopimusliitteessä määritellään Rekisterinpitäjää

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ SOPIMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Tämä sopimus henkilötietojen käsittelystä ( Liite ) muodostaa osan Yleisiä sopimusehtoja ( Sopimus ) :n ( Palveluntarjoaja ) ja asiakkaan ( Asiakas ) välillä. 1. Alkutiedot

Lisätiedot

5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella Ei Kyllä

5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella Ei Kyllä Tietosuojaseloste 1 REKISTERIN TIEDOT 1. Rekisterin nimi Yksityisten perhepäivähoitajien henkilörekisteri 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Yksityisellä lasten perhepäivähoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta,

Lisätiedot

Tiedon elinkaaren hallinta Henkilötietojen suoja

Tiedon elinkaaren hallinta Henkilötietojen suoja Tiedon elinkaaren hallinta Henkilötietojen suoja Ylitarkastaja Katja Ahola katja.ahola[at]om.fi Kuntien kyberturvallisuuspäivillä 4.10.2016 1 YKSITYISELÄMÄN SUOJAN LÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ YKSILÖLLÄ ON OIKEUS

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Rekisterin/palvelun nimi: Vesihuoltolaitosten yhteystietorekisteri Tiedonanto

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Tietosuojaseloste Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Palvelun nimi: Etsivä nuorisotyö Tiedonanto laadittu: 10.7.2018 1. Rekisterinpitäjä:

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset. Tietosuojavastaava Outi Salmela,

EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset. Tietosuojavastaava Outi Salmela, EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset Tietosuojavastaava Outi Salmela, 14.5.2018 EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen

Lisätiedot

Tuotenäytteiden jakelua koskeva tietosuojaseloste

Tuotenäytteiden jakelua koskeva tietosuojaseloste TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Tuotenäytteiden jakelua koskeva tietosuojaseloste SISÄLLYSLUETTELO 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Mitä tietoja käsittelemme?... 2 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?...

Lisätiedot