ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esitys liikennemerkin asettamisesta yksityistielle Urajärven vesihuollon I-vaiheen rakentamisen urakoitsijan valinta Terveyskeskuksen vuodeosaston C-osan muutoksien pääurakoitsijan valinta 129 Terveyskeskuksen vuodeosaston C-osan muutoksien sähköurakoitsijan valinta 130 Terveyskeskuksen vuodeosaston C-osan muutoksien ilmanvaihtourakoitsijan valinta Asikkalan kunnan kiinteistöjen jätehuoltopalveluiden hankinta Kari Kitalan ym. valtuustoaloite kaavoituksen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamiseksi Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n asukastyytyväisyyskysely Tiedoksiantoasiat Viranhaltijapäätökset Muut asiat 17

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 2/23 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Nordström Harry puheenjohtaja Anttila Raimo jäsen Hietamäki Pertti jäsen Saarinen Riitta jäsen Upola Seija jäsen Vartiainen Mika varajäsen Riihilahti Katja varajäsen Poissa Wederhorn Yrjö varapuheenjohtaja Bouras Eija jäsen Muut läsnä Kitala Kari kunnanhallituksen pj. Moilanen Aaro kunnanhallituksen edustaja Salojärvi Jami nuorisovaltuutettu Hirvonen Harri esittelijä, tekninen johtaja Stenhammar Arja sihteeri, talouspäällikkö Allekirjoitukset Harry Nordström Puheenjohtaja Arja Stenhammar Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tar kastuspvm _26_ / _11_ 2013 Tar kastuspvm _26_ / _11_ 2013 Riitta Saarinen Seija Upola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan teknisen toimen toimisto _29_ / _11_ 2013 Virka-asema ja allekirjoitus Talouspäällikkö Arja Stenhammar Lisätietoja antavat Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Talouspäällikkö Arja Stenhammar, puh , sähköposti:

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 3/23 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen TEKNLTK Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäse nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päi vää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenil le, kunnan hal li tuk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajal le ja kun nan joh tajalle, toimialajohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan hal lin to sään nön mu kai ses ti, joten kokous todetaan asian mukaisesti kool le kutsu tuksi ja mi käli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös pää tös valtai seksi. Ehdotus hyväksyttiin.

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 4/23 Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen TEKNLTK Hallintosäännön 61 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pi detään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana per jantaina kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pidetään pöytäkirjan nähtävänä seuraavana työpäivänä. Kokouspöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kak si pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen kuitenkin viimeistään nel jän te nä työ päi vä nä ko kouk ses ta. Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Riitta Saarisen ja Seija Upolan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Saarinen ja Seija Upola.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 5/23 Tekninen lautakunta Esitys liikennemerkin asettamisesta yksityistielle 268/ /2013 TEKNLTK Lautasaaren tiehoitokunta esittää jätetyllä kirjeellä, että kunta antaa tieliikennelain 51.2 :n mukaan tiehoitokunnalle luvan vaihtaa Lautasaaren yksityistielle " ajoneuvolla ajokielletty" -liikennemerkin tilalle " moottoriajoneuvolla ajokielletty"- liikennemerkki lisäkil vellä " huoltoajo sallittu". Tieliikennelain 51.2 :n mukaan yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Ohjauslaitteen asettamista ei saa evätä ilman pätevää syytä. Tiehoitokunnan esitys liikennemerkistä on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja Suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu, puh , sähköposti: Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Lautasaaren tiekunnan esitykseen liikennemerkin vaihtamisesta. Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 6/23 Tekninen lautakunta Urajärven vesihuollon I-vaiheen rakentamisen urakoitsijan valinta TEKNLTK Tekninen toimi on pyytänyt työurakkatarjoukset Urajärven I-vaiheen vesihuollon rakentamisesta. I-vaiheessa rakennetaan vesijohtoa ja paineviemäriä Lässämäentieltä Säynätjärventielle noin 1400 m. Työurakka ei sisällä vesi- ja viemärijohtomateriaaleja niihin liittyvine venttiileineen, kaivoineen ja laitteineen vaan kunta toimittaa ne. Tarjoukset on pyydetty klo mennessä seuraavil ta: Reivilän maansiirtopalvelu oy, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, Jari T. Liukkonen Oy, Insinööritoimisto Scantra Oy, HP-Siirtomiehet Oy. Määräaikaan mennessä jättivät tarjoukset neljä urakoitsijaa: In sinööritoimisto Scantra Oy, Reivilän maansiirtopalve lu oy, HP-Siir tomiehet Oy, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy. Tarjoukset avattiin tarjousten avaustilaisuudessa klo Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja Suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta hyväksyy HP-Siirtomiehet Oy:n tarjouksen Urajärven vesihuollon I-vaiheen työurakasta. Ehdotus hyväksyttiin.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 7/23 Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen vuodeosaston C-osan muutoksien pääurakoitsijan valinta TEKNLTK Terveyskeskuksen C-osan peruskorjaukseen on varattu kuluvan vuoden talousarviossa euron määräraha. Terveyskeskuksen vuodeosasto C muutetaan neuvolaksi Arkkitehtuuritoimisto Kari Järvisen laatimien ARK-suunnitelmien mukaisesti. Tekninen toimi on kilpailuttanut terveyskeskuksen C-osan muutoksien pää-, sähkö- ja ilmanvaihtourakat siten, että hankinnasta ilmoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämäl lä säh köisellä Hil ma-ilmoituskanavalla. Urakkatarjoukset pyydettiin toimittamaan klo mennessä. Rakennusurakkatarjoukset jättivät määräaikaan mennessä Rakennustoimisto Val ve Oy, Ra kennus AK Voutilainen Oy, Rkl Timo Salminen Ky, HL-Ra kentajat Oy, Tec-Air Oy sekä Skanska Talonrakennus Oy. Tarjoukset avattiin tarjousten avaustilaisuudessa ja avauspöytäkirja tilaisuudesta on esityslistan oheismateriaalina Tarjouksen valintaperustee na on tarjouspyynnön mukaisesti halvin hinta. Tekninen toimi käy urakkaneuvottelut halvimman tarjouk sen tehneen Tec-Air Oy:n kanssa. Tarkoituksena on aloittaa työt koh teessa heti kun teknisen lautakunnan päätös on saanut lainvoiman. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta valitsee terveyskeskuksen vuodeosaston C-osan pääurakoitsijaksi Tec-Air Oy:n heidän tarjouksensa mu kaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 8/23 Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen vuodeosaston C-osan muutoksien sähköurakoitsijan valinta TEKNLTK Tekninen toimi on kilpailuttanut terveyskeskuksen C-osan muutoksien pää-, sähkö- ja ilmanvaihtourakat siten, että hankinnasta ilmoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön ylläpi tämäl lä säh köisellä Hil ma-ilmoituskanavalla. Urakkatarjoukset pyy dettiin toimittamaan klo mennessä. Sähköurakkatarjoukset jättivät määräaikaan mennessä LSK Electrics Oy, Kuu situnturi Lahti Oy, Mäkelän Sähkö Oy, Are Oy, Sähköneliö Oy ja Ra kennus AK Voutilainen Oy. Määräajan jälkeen saapui kaksi tarjousta, jotka jätettiin avaamatta. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avattiin tarjousten avaus ti lai suu des sa ja avauspöytäkirja tilaisuudesta on esitys lis tan oheismateriaalina. Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti halvin hinta. Halvimman tarjouksen teki LSK Elect rics Oy, jonka kanssa tekninen toimi käy urakkaneuvottelut. Kohteen työt aloitetaan heti kun teknisen lautakunnan päätös on saanut lainvoiman. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta valitsee terveyskeskuksen vuodeosas to C-osan sähkö urakoitsijaksi LSK Elect rics Oy:n. Ehdotus hyväksyttiin.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 9/23 Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen vuodeosaston C-osan muutoksien ilmanvaihtourakoitsijan valinta TEKNLTK Tekninen toimi on kilpailuttanut terveyskeskuksen C-osan muutoksien pää-, sähkö- ja ilmanvaihtourakat siten, että hankinnasta ilmoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön ylläpi tämäl lä säh köisellä Hil ma-ilmoituskanavalla. Urakkatarjoukset pyy dettiin toimittamaan klo mennessä. Ilmanvaihtourakkatarjoukset jättivät määräaikaan mennessä Lahden LVI-Expertti Oy, Are Oy, Lahden LVI-Talo Oy, Tec-Air Oy, EJ-Pipeline Oy ja Rakennus AK Voutilainen Oy. Tarjoukset avattiin tarjousten avaus ti lai suu des sa ja avaus pöy tä kirja tilaisuudesta on esitys lis tan oheismateriaalina. Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti halvin hinta. Halvimman tarjouksen teki Lah den LVI-Expertti Oy, jonka kanssa tekninen toimi käy urakkaneuvottelut. Kohteen työ aloitetaan heti kun teknisen lautakunnan päätös on saanut lainvoiman. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta valitsee terveyskeskuksen vuodeosaston C-osan il manvaihtourakoitsijaksi Lah den LVI-Expertti Oy:n Ehdotus hyväksyttiin.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 Tekninen lautakunta Asikkalan kunnan kiinteistöjen jätehuoltopalveluiden hankinta TEKNLTK Asikkalan kunnan tekninen toimi on pyytänyt kunnan kiinteistö jen jät tei den kuljetuksesta ja keräilystä tar jouk set klo mennessä avoimena hankintamenettelynä. Kan sallinen hankintailmoi tus on jul kais tu työ- ja elinkeinoministeriön Hilma-ilmoitus ka na val la. Tarjouksessa tulee ilmoittaa yksikköhinnat/tyhjennys astiakokojen sekä jätelaatujen (kaatopaikka-, bio- ja tartuntavaarallinen jäte, energiajae sekä paperi ja kartonki) mukaan se kä pun ni tus mak su, jä te kilo hin ta se kä as tioi den vuokrahinta/kk. Tarjouksessa on oltava mukana myös palvelun kehittämissuunnitelma. Tarjouksen vertailuperusteena on hinta (max 90 pistettä), kehittämissuunnitelma (max 5 pistettä) sekä ympäristösertifikaatti (max 5 pistettä). Tarkemmat pisteiden määräytymisperusteet on mainittu tarjouspyynnössä. Sopimuskausi alkaa ja on voimassa 3 vuotta vuoden optiokaudet. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, jotka avattiin tarjousten avaustilaisuudessa Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen tarjousten ver tailulaskelmien keskeneräisyyden vuoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 Tekninen lautakunta Kari Kitalan ym. valtuustoaloite kaavoituksen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamiseksi 258/ /2013 TEKNLTK Kari Kitala ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen kaavoituksen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamiseksi. Tekninen ja kaavoitustoimi ovat yhdessä toteuttaneet asiakastyytyväisyyskyselyn syys-lokakuussa Kyselyyn oli mahdollista osallistua kunnan kotisivuilla ja kyselylomakkeita oli jaettu myös kunnanviraston toimipisteisiin. Vastauksia saatiin netin kautta 29 kpl ja 2 kpl paperilla. Kyselyn avulla selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä kaavoituk sen, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja teknisten palveluiden ammattitaitoon, palveluun ja asioiden ratkaisemiseen käy tet tyyn aikaan. Samoin kysyttiin vastaajien mielipidettä tiedoksi saanti tavoista sekä mahdollisuudesta osallistua asuin alu een suun nit te luun ja ko ko kun nan kehittämiseen. Kyselyssä mitattiin myös asiakkaiden tyytyväisyyttä asuinympäristön tur val li suu teen ja ti laan, liikenneyhteyksiin, ve sis tön kun toon, jätehuoltoon sekä puis to-, leik ki- ja ulkoilualueisiin. Kyseiseen kyselyyn vastasi tällä aikataululla 31 henkilöä, joten osa-alueittain otanta on varsin pieni. Yleensä ihmiset ovat jokseenkin tyytyväisiä ympäristöönsä. Liikenne ja melu ovat asioita, jotka jakavat mielipiteitä. Melun häiriö voidaan olettaa olevan lähtöisin liikenteestä ja siten yhteneviä. Ulkoalueissa sekä vaikuttamismahdollisuuksissa koetaan myös olevan kehittämistä. Kyselyn arvostelun mukaan kaikkien mukana olleiden yksiköidenkaavoituk sen, ym pä ris tön suoje lun, rakennusvalvonnan ja teknisten pal ve lui den saa ma palaute on hyvää tasoa ja niiden vaihteluväli on kohtalai sen pieni. Vaikka erot ovat pieniä saa rakennusvalvonta yksi köis tä par haat pis teet niin ammattitaidossa kuin palveluhenkisyydessä. Kyselyä tulee toistaa säännöllisin väliajoin esim. vuosittain, jot ta niiden antaman tiedon pe rusteella voidaan seurata pal ve lun ke hittymistä. Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto on esityslistan oheismateriaalina.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 Tekninen lautakunta Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kyselyn ja lähet tää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Tekninen lautakunta päät tää, et tä seuraava vastaava kysely suoritetaan toukokuusta syyskuun lop puun 2014 Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 Tekninen lautakunta Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n asukastyytyväisyyskysely 2013 TEKNLTK Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy tuottaa liikenneväylien, piha-, ulko- ja viheralueiden sekä puistometsien ylläpito- ja hoi to pal ve luja Asikkalan kunnalle. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n toimesta on tehty vuosittainen asukastyytyväisyyskysely ja siitä laadittu tiivistelmä on toimitettu kuntaan. Kyselyn loppuyhteenveto valmistuu vuo den lop puun mennessä. Asukastyytyväisyyskyselyn raportti on esityslistan oheismateri aali na. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta merkitsee Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n asukastyytyväisyyskyselyn v tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 Tekninen lautakunta Tiedoksiantoasiat TEKNLTK Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy Tilaukset / sopimukset Terveysaseman muutostyöt C-osa; sisäänkäynnin luiskan/portaikon ja sv-järj./p-paikan pohjaustyöt, hinta-arvio 5500,00 (alv 0 %) nro / työnro AR6/2013 X-1131-K Tilaajaraportit ylläpidon ja rakentamisen lii ke toi min ta-alueiden osalta tammi-syyskuulta sekä kuukausiraportit siirret tä vis tä ajo neu vois ta lokakuun loppuun saakka. Vuokrasopimukset Asikkalan kunnan tekninen toimi on tehnyt seuraavat vuokrasopimukset; Päi jän ne-lea der ry:lle vuokrattu Päijännetalosta 100 m 2 :n työ ti la alkaen sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle vuokrattuja eläinlääkinnän tiloja muutettu suuremmiksi alkaen Urakkasopimukset Asikkalan kunta tilaajana ja Forelink Oy pääurakoitsijana, LSK Electrics Oy sähköurakoitsijana sekä Firecon Group Oy softex-vesisumusammutuslaitteiston suunnittelu/asennusurakoisijana ovat 14. ja al le kir joit ta neet vi rasto ta lon huo ne ti lo jen muu tok sien urak ka so pi muk set Muut asiat Sopimus Asikkalan kunnan ja Lahden kaupungin välisestä pal velujen ostosta sekä Tekla GIS-järjestelmän käytöstä Internet Karttapalvelun ylläpidossa. Sopimus 1567/2013/UUD/2 Asikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen ja Uu den maan elin kei no-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen kesken paine vie märin ja ve sijohdon sijoittamisesta (alitus) tiealueelle yhdystiellä 14123, Asik kala

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 Tekninen lautakunta Vehkoon maankaato pai kan syksyn velvoitetarkkailun tulokset; Ramboll Finland Oy:n toimesta pintavesinäytteet otettiin neljältä näytepisteeltä. Ojapisteiltä havaitut pitoisuudet sekä pohjavesien laatu vastasivat tark kai lus sa ai em min havaittuja pitoisuuksia ja tasoa eikä merkit tä viä poik keamia ha vaittu. Kalkkisten kyläyhdistys on lähettänyt Kalk kisten kes kus tan lii ken nejärjestelyjä koskevan Uuden maan ELY-keskukselle toimitetun kirjeen tiedoksi Asikkalan tekniselle lautakunnalle Asikkalan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston tekniselle lautakunnalle toimittama yhteenveto vaaranpaikkakartoituksesta sekä neuvoston laatima suositus, joita noudattamalla ikäihmisten ja vaikeasti liikkuvien on helpompi selviytyä talvella. Kaavamuutosten aloitusasiakirjana laaditut MRL 63 :n mu kaiset osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel mat näh tä vil lä; Sa ra ton tin ja Nuokun ase makaa van muu toksen oas se kä yk si tyis ten maan omista jien toi mesta vireil le tul lut Pel to-kamp pi lan ran ta-ase ma kaa van muu toksen ja laa jen nuksen oas Vääksyn koulun rakentamishanke; työmaakokouspöytäkirja nro 11 sekä lisä- ja muu tos töi den seu ran ta lis ta Teknisten palveluiden käyttötalouden toteutuma (tilanne ) Käyttötalous MENOT TULOT TA 2013 Tot Tot. -% TA 2013 Tot Tot. -% Tekninen ltk , ,6 NETTO ,8 Ehdotus hyväksyttiin.

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKNLTK Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat viran haltijapäätökset: Tekninen johtaja Hankintapäätös Urajärven I-vaiheen jätevesipumppaamon hankinta / päätös ; Kokonaispisteytyksessä parhaat pisteet sai Oy Linging Ab, joka näin valittiin pumppaamon toimittajaksi. Henkilöstöpäätös Liikuntapaikkojen hoitajan toimen vakinaistaminen / päätös Suunnitteluinsinööri Muut päätökset Isonkivenkärjen ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen / päätös ; Hyväksytty tiloille (osa) ja Suuntakartta Oy:n laatima ranta-asemakaa van pohjakartta Tienkäyttö kiinteistölle RN:o 6:707 kulkuun kunnan omistamalla maalla Mustaniemessä / päätös ; Kiinteistön RN:o 6:707 omistajat saavat käyttää tilalleen kulkuun kunnan omistamalle maalle tilalle Kuutosmaa RN:o 37:6 rakennettua tieyhteyttä. Tie on asemakaava-alueella Huilausranta-nimisellä puistoalueella. Ehdotus hyväksyttiin.

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 Tekninen lautakunta Muut asiat TEKNLTK Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään tiistaina klo 17 alkaen.

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 ASIKKALAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät , HValL 3,1 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellon peruste: Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Kuntalain 89 :n 1 mom mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Asikkalan kunnan tekninen lautakunta Rusthollintie 2, PL VÄÄKSY sähköposti: puh (03) , telefax (03) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltninsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltningsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti: Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Pykälät Vaasan hallinto-oikeus Vasa förvaltningsdomstol Korsholmanpuistikko 43, PL VAASA puh , telefax , sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan vii meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite. Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 eu roa. _ LISÄTIEDOT Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi, sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. _

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 OIKAISUVAATIMUSOHJE ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 12 :N MUKAISISSA, EU-KYNNYS AR VOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) pää tök seen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksiköl le hankin talain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oi kaisu vaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osal listumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel volli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaa ti muk sen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaise na ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväk si. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Toimitusosoite: Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot: Asikkalan kunnan tekninen lautakunta Rusthollintie 2, PL Vääksy sähköposti: puh (03) , telefax Pykälä 127

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää han kintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyy tymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoi kaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistu mishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osai nen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenette lyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä säh köi nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, et tä vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäi vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimatto muudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saa punut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan kat sotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tie doksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana ai kana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuk sesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoi ta miseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Asikkalan kunnan tekninen lautakunta Rusthollintie 2, PL Vääksy sähköposti: puh. (03) , fax (03) Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräai kaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valitta malla mark kinaoikeuteen.

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/ /23 II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan han kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asias sa kä sittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeä; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksi neen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayk sikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odo tusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä säh köi nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, et tä vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäi vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimatto muudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saa punut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan kat sotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tie doksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana ai kana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaati mukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valitus kir jelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on jo ku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitetta va postiosoite ja puhelinnume ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valit tajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu sel vitys vali tusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja ve toaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään.

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot