Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen."

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 69 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi 116 valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 70 Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 71 Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 72 Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta Kunnantalon aukiolo kesällä Valtuustoaloite, katuvalaistuksen parantaminen ja suojateiden paikkojen päivittäminen Taavetin taajamassa 75 Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) viran perustaminen alkaen (KV) 76 Lähihoitajan toimen perustaminen Jurvalan päiväkotiiin alkaen (KV) 77 Lähihoitajan toimen perustaminen Taavetin päiväkotiin alkaen (KV) 78 Perhepäivähoitajan toimen lakkauttaminen alkaen ja lähihoitajan toimen perustaminen sen tilalle Taavetin päiväkodin vuororyhmä Pupulaan alkaen (KV) Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle Luumäen kunnan arkistonmuodostussuunnitelma Vuokrasopimus Jorma Kuningas/Luumäen kunta Tilinpäätös 2013 (KV) Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Lautakunnan pöytäkirja 134

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven saneeraus opetuskäyttöön, urakoitsijavalinnat investointiohjelman määrärahamuutos (pöydälle) 140

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Kärmeniemi Päivi varapuheenjohtaja Heikkilä Aki jäsen Huopainen Esko jäsen Karhu Asmo jäsen Marttila-Inkilä Anne jäsen Nuutinen Hanna jäsen Pylväläinen Anne jäsen Saaresti Jari jäsen Muut Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Hilkka Suoanttila puheenjohtaja Helena Metsämuuronen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Aki Heikkilä Hanna Nuutinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina klo hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 73/03.00/2014 Khall 69 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien lau sunnot selvitysmiehen luonnoksesta valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa. Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asiako ko nai suuk siin: ehdotettaviin kriteereihin ikäryhmien ja sairastavuuden painoihin muiden kriteerien painoihin määräytymisperusteiden laskentaperiaatteisiin verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen siirtymätasauksen kestoon ja porrastukseen. Uudistuksen tavoitteena on rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia ta lou del liseen toimintaan sekä tehokkaaseen palvelujen järjestämiseen ja tuot ta miseen. Uuden järjestelmän kriteerit perutuvat kustannusten laskennalliseen kes ki ar voon ja kunnan tuottaessa palvelun alle laskennallisen kus tan nuksen, se saa hyödyn itselleen. Järjestelmän kannustavuutta lisätään siir tämäl lä painopistettä kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Tällöin ve ro tu lo jen kasvu hyödyttää jatkossa myös tasausrajan alapuolella olevia kun tia. Määräytymisperusteiden lisäosissa työpaikkaomavaraisuus kannus taa kuntia aktiivisuuteen omassa elinkeinopolitiikassaan. Uuden järjestelmän mukaisiin laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät erät: 1. Ikärakenne, jonka painot tulevat THL:n VATT:n selvityksistä. Ikä raken teen ja sairastavuuden perusteella jaettavia kokonaissummia on muu tet tu ja sairastavuuden paino kasvaa noin 2,5 -kertaiseksi verrat tu na nykyiseen. 2. Sairastavuus. Sisällöt ja painot perustuvat THL:n selvitykseen. 3. Työttömyysaste. Kunnan kerroin = kunnan työttömyysaste/koko maan keskiarvo. 4. Vieraskielisyys 5. Kaksikielisyys 6. Saaristoisuus. Varsinaisille saaristokunnille asukasluvun perusteella ja saaristokunnille, jonka asukkaista vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, korotus on kolminkertainen. 7. Asukastiheys 8. Koulutustausta. Kunnan kerroin = ilman tutkintoa olevien vuotiaiden osuus vastaavasta ikäluokasta vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus maan alin. Lisäosat, jotka eivät kuulu peruspalvelujen laskennallisiin kustannuksiin, eli kunnilla ei omarahoitusosuutta:

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Syrjäisyys 2. Työpaikkaomavaraisuus 3. Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosa Liitteenä lausuntopyyntö, kommentointimuistio ja selvitysmiehen luonnos hallituksen esitykseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Ohessa linkki asiaan liittyvään tiedotteeseen, josta löytyy kaikki lausuntoon liit ty vä materiaali. /name.jsp Luumäen kunta päättää antaa valtiovarainministeriölle val tion osuus jär jestel män uudistamisesta liitteen mukaisen lausunnon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Lausuntopyyntö 2 Kommentointimuistio 3 Selvitysmiehen luonnos HE kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 4 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 108/08.00/2014 Khall 70 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Suomen Lin ja lii kenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta. Klo 9.00 Kotka-Lappeenranta-Imatra M-P vuorolle esitetään uutta lähtöaikaa Lap peen ran nas ta Imatralle. Klo 8.30 Kotka-Lappeenranta-Imatra lauantaivuorolle esitetään uudeksi läh tö ajak si klo 9.00, jolloin saadaan Karhulassa vaihtoyhteys Lap peen ranta-hel sin ki -vuo rol le myös lauantaiksi. Osuus Lappeenranta-Imatra esi tetään lak kau tet ta vak si. Lakkautettavaksi esitetään klo Kotka-Lappeenranta-Imatra vuorosta osuus Lappeenranta-Imatra, koska matkustajat voivat käyttää Ely-kes kuksen kilpailuttamaa klo Lappeenranta-Imatra -vuoroa. Klo Imatra-Lappeenranta -vuoroa esitetään lakkautettavaksi, koska Ely-kes kus kilpailuttaa vuoron Imatralta Lappeenrantaan. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta joukkoliikennepalvelujen saatavuuteen Luumäen osalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 5 Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesitys

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 109/08/2014 Khall 71 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Suomen Lin ja lii kenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta. Siirtymäajan sopimuksen päättyessä haetaan reitin Hel sin ki-hami na-lap peen ran ta-imat ra vuoroja reittiliikenneluvalle. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan että esitetyillä muutoksilla ei ole vaiku tus ta joukkoliikennepalvelujen saatavuuteen Luumäen osalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 6 Reittiliikennelupahakemus

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta 110/08.00/2014 Khall 72 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Suomen Lin ja lii kenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta. Siirtymäajan sopimuksen päättyessä haetaan vuoroja M-P klo Lappeenranta-Helsinki ja LS klo Imatra-Helsinki reit ti lii ken nelu val le alkaen. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että esitetyillä muutoksilla ei ole vaiku tus ta joukkoliikennepalvelujen saatavuuteen Luumäen osalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 7 Reittiliikennelupahakemus

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnantalon aukiolo kesällä /00.01/2014 Khall 73 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Etelä-Karjalan maaseutukunnat sulkevat kunnanvirastojensa asia kas palve lun kesäisin 2 viikosta 5 viikon pituiseksi ajaksi. Sulkeminen helpottaa hen ki lös tön lomajärjestelyjä, kun lomat voidaan keskittää tietylle ajan jaksol le. Kunnanhallitus päättää, että Luumäen kunnantalo suljetaan kesällä 2014 vii koik si ( ). Välttämättömät, lakisääteiset palvelut tar jo taan myös sulkemisaikana. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuustoaloite, katuvalaistuksen parantaminen ja suojateiden paikkojen päivittäminen Taavetin taajamassa 12/00.00/2014 Tekla Valmistelija: kunnanrakennusmestari Juha Inkilä puh Luumäen keskustan valtuustoryhmä on jättänyt valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen katuvalaistuksen parantamisesta ja suo ja teiden paikkojen päivittämisestä Taavetin taajamassa. Kunnanhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen teknisen lau takun nan valmisteltavaksi. Kunnan katuvalaisimissa on elohopealamput, joiden valmistus ja maa hantuon ti on kielletty vuoden 2015 alusta lähtien. Lamppuja saa käyttää niiden elin ajan. Kunnan investointiohjelmassa on vuodelle 2016 esitet ty euron määräraha Taavetin katuvalaistuksen saneeraukseen. Vuo den 2013 joulukuussa on Sorosenniemen ja Kivimäen alueella vaih dettu 80 lamppua. Linnalantie ja Marttilantie ovat Ely-keskuksen omistamia liikenneväyliä, katu va lais tus on kunnan omistama. Linnalantien (mt 14738) ja Marttilantien (3754) parantamisesta ja muut tami ses ta kaduiksi on tehty esiselvitys, jossa on määritelty teiden parantamistarpeet, jotta maantiet voidaan muuttaa kaduiksi. Ta voit tee na on ollut liikenneturvallisuuden parantaminen mm. ra ken teel lisil la rat kai suil la ajonopeuksiin. Toimenpide-ehdotuksessa on mm. suo ja teiden paik ko jen tarkentamista, parantamista ja poistamista on teh ty liit ty mä- ja pysäkkijärjestelyjen esiselvitys, joka liittyy Linnalantien ja Mart ti lan tien parantamiseksi käynnistyvään tie- ja rakennussuunnittelun laa ti mi sen alkuvaiheeseen. Linnalantien (mt 14738) ja Marttilantien (3754) parantamisesta pidettiin aloi tus ko kous Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen, Luumäen kunnan ja suunnittelijan (Plaano Oy) kesken. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 2011 on esitetty muutoksia ja pa ran nuk sia liikenneturvallisuuteen Taavetin taajamassa, sisältäen suo jatiet. Vs. tekninen johtaja Juha Inkilä Katuvalaistuksen parantaminen vaatii määrärahoja ja ne käsitellään talous ar vion laatimisen yhteydessä. Asiassa edetään in ves toin ti suun ni telman mukaisesti. Suojateiden paikkojen tarkastelu tapahtuu Ely-keskuksen teettämässä tieja ra ken nus suun ni tel mas sa määritellyllä tavalla.

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 74 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuustoaloite, ka tu va laistuk sen parantaminen ja suojateiden paikkojen päivittäminen Taavetin taaja mas sa, käsitellään katuvalaistuksen osalta seuraavan talousarvion laadin nan yhteydessä kunnan investointisuunnitelman mukaisesti. Suojateiden paikkojen osalta määritys ja rakentaminen tapahtuu Ely-keskuk sen teettämän tie- ja rakennussuunnitelman mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) viran perustaminen alkaen (KV) 96/01/2014 Khall 75 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Luumäen kunnan päivähoitoon perus te taan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) virka alkaen. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt viran perus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rä rahat virkaan alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa Luumäen kuntaan alkaen varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa Luumäen kuntaan alkaen varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran. Samalla kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perustettavalle viralle.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lähihoitajan toimen perustaminen Jurvalan päiväkotiiin alkaen (KV) 98/01/2014 Khall 76 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Jurvalan päiväkotiin perustetaaan uu si lähihoitajan toimi alkaen. Tehtävän tarkoitus on, että lä hi hoita ja toimii ryhmä-/ henkilökohtaisena avustajana erityisen tuen tarpeessa ole vil le lapsille. Tehtävään on ollut tarve jo vuosia ja palkkausmenot ovat ol leet talousarviossa määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoissa. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt toimen pe rus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rära hat toimeen alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaisi alkaen Luumäen kuntaan lähihoitajan toimen. Toimipaikkana on Jurvalan päi vä ko ti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lähihoitajan toimen perustaminen Taavetin päiväkotiin alkaen (KV) 97/01/2014 Khall 77 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Taavetin päiväkotiin perustetaan uusi lähihoitajan toimi alkaen. Tehtävän tarkoitus on, että lähihoitaja toi mii ryhmä-/ henkilökohtaisena avustajana erityisen tuen tarpeessa olevil le lapsille. Tehtävään on ollut tarve jo vuosia ja palkkausmenot ovat olleet talousarviossa määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoissa. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt toimen pe rus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rära hat toimeen alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaisi alkaen Luumäen kuntaan lähihoitajan toimen. Toimipaikkana on Taavetin päi vä ko ti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Perhepäivähoitajan toimen lakkauttaminen alkaen ja lähihoitajan toimen perustaminen sen tilalle Taavetin päiväkodin vuororyhmä Pupulaan alkaen (KV) 99/01/2014 Khall 78 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että lakkautetaan yksi per he päi vä hoi tajan toimi alkaen ja sen tilalle perustetaan Taavetin päiväkodin vuo ro ryh mä Pu pu laan lähihoitajan toimi alkaen. Lähihoitaja tar vitaan vuororyhmän lapsimäärän ja ympärivuorokautisen toiminnan ta kia. Tar ve seitsemänteen kasvattajaan on ollut jo vuosia ja palkkausmenot ovat olleet talousarviossa sijaisten palkkausmenoissa. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt toimen pe rus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rära hat toimeen alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto lakkauttaisi Luumäen kun nas ta alkaen perhepäivähoitajan toimen ja perustaisi alkaen lähihoitajan toimen. Toimipaikkana on Taavetin päi vä kodin vuororyhmä Pupula. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle / /2014 Khall 79 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin on lisätty uusi 4 a. Sen mukaan kun ta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain hen kilös tö- ja koulutussuunnitelman. Uudet säännökset liittyvät toisaalta osaami sen kehittämisen toisaalta samassa yhteydessä laajennetaan yh teis toimin ta vel voit tei ta raamisopimuksessa vuonna 2011 sovitulla tavalla. Uudet vel voit teet täsmentävät henkilöstö- ja koulutussuunnitelman si säl tö vaa timuk sia. KT-kuntatyönantajat on antanut suosituksensa henkilöstö- ja kou lu tussuun ni tel man laatimisesta. Kunnan laatiessa suosituksen mukaisen hen kilös tö- ja koulutussuunnitelman, on sillä mahdollisuus hakea kou lu tus kustan nuk siin koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastosta. Luumäen kunnassa on vuodelle 2014 laadittu suosituksen mukainen henki lös tö- ja koulutussuunnitelma. Yt-toimikunta on käsitellyt suunnitelman Laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma liitteenä. Yt-toimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 8 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Luumäen kunnan arkistonmuodostussuunnitelma 112/07.00/2014 Khall 80 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen johtosäännön 4 19) kohdan mukaan kunnanhallitus vas taa kunnan arkistotoimen järjestämisestä ja arkistolaki edellyttää vi ranomai sil ta arkistonmuodostussuunnitelmaa. Suun ni tel ma ohjaa organisaation arkistonmuodostusta eli asiakirjojen re kite röin tiä, arkistointia ja seulontaa. Lisäksi arkistonmuodostussuunnitelma to teut taa julkisuusperiaatetta ja tietosuojaa sekä toimii organisaation tie topal ve lun apuvälineenä. Luumäen kunnassa on vuoden 2013 alusta alkaen otettu käyt töön Dy nasty -asianhallintajärjestelmä, joka sisältää ar kis ton muo dos tus suun ni tel man. Kaik ki asianhallintajärjestelmään tulevat asiakirjat ar kis toi daan jär jes telmän arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Käy tet tä vä ar kis ton muodos tus suun ni tel ma (AMS) tulee vahvistaa Luumäen kun nan viralliseksi arkis ton muodostussuunnitelmaksi. Arkistonmuodostussuunnitelma liitteenä. Kunnanhallitus vahvistaa alkaen Luumäen kunnassa käy tet tä väksi liitteen mu kai sen arkistonmuodostussuunnitelman. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 9 Luumäen kunnan arkistonmuodostussuunnitelma

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Vuokrasopimus Jorma Kuningas/Luumäen kunta 111/14.01/2014 Khall 81 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Jorma Kuningas on tutustunut virastotalon katutasossa vapaan olevaan liike huo neis toon ja ilmoittanut olevansa kiinnostunut vuokraamaan liit teeseen merkityn n. 58 m2 suuruisen liiketilan alkaen. Lii ke huo neiston vuokra tällä hetkellä on 6,21 /m2/kk, eli 360,18 /kk + alv 24 %. Kunnanhallitus päättää, että Luumäen kunta vuokraa Jorma Kuninkaalle vi ras to ta los ta Taavetista, osoitteessa Marttilantie 36, oheiseen pii rus tukseen merkityt huonetilat yhteensä n. 58 m2 hintaan 6,21 /m2/kk + alv ohei sen vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 10 Vuokrasopimusluonnos/Kuningas

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tilinpäätös 2013 (KV) 106/02.02/2014 Khall 82 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nan hal lituk sen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja annettava tilinpäätös sen jälkeen tilintarkastajien tarkas tet ta vak si ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi ja edelleen valtuuston hy väk syt tä väk si kesäkuun loppuun mennessä. Luumäen kunnan tasekirja vuodelta 2013 on laadittu kirjanpitolautakunnan kun ta jaos ton ohjeen mukaisesti. Vuoden 2013 tilinpäätöksen tasekirjaan kuu lu vat toimintakertomus, talousarvion toteutuminen, ti lin pää tös las kelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset sekä luettelo käy tetyis tä kirjanpitokirjoista. Toimintakertomus sisältää olennaiset tapahtumat toi min nas sa ja taloudessa, selonteon sisäisestä valvonnasta, tilikauden tulok sen muodostumisen ja toiminnan rahoituksen, rahoitusaseman ja siinä ta pah tu neet muutokset, kokonaistulot ja -menot, eriytetyt tilinpäätöstiedot se kä esityksen tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamisesta. Erilli se nä tilinpäätösasiakirjana on laadittu Luumäen kunnan henkilöstöraportti vuo del ta Henkilöstöraportti on laadittu KT-kuntatyönantajien an taman henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti ja se on käsitelty YT-toi mikun nas sa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan Luumäen kunnan vuosikate vuodelta 2013 on ,52 ja tilikauden tulos ,65 alijäämäinen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Vuoden 2013 tasekirja ja henkilöstöraportti ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan kä si tel täväk si. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 11 Tasekirja Henkilöstöraportti 2013

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Khall 83 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanjohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 2 kpl henkilöstöpäätökset Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Khall 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Hallintojohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 4 kpl henkilöstöpäätökset Hallintojohtaja on kunnanhallituksen ohjesäännön 6 :n mukaisesti KT-yhteys hen ki lön tehtävässään tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla : 3 kpl tilap.työntek.teht.koht.palkan vahvistaminen 2 kpl henk.koht.lisän vahvistaminen 3 kpl työkokemuslisän vahvistaminen 1 kpl ammattialalisän vahvistaminen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lautakunnan pöytäkirja 76/ /2014 Khall 85 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Hallintosäännön nojalla kunnanhallituksella on, tietyin määrätyin poik keuk sin, otto-oikeus alemman toimielimen käsittelemässä asiassa. Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kun nan halli tus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tar kas ta mises ta ilmoitettava kunnanhallitukselle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Otto-oikeutta on mahdollista käyttää sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraava pöytäkirja: ympäristölautakunta Pöytäkirja on luettavissa kunnan nettisivuilla osoitteessa -> esityslistat ja pöytäkirjat Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirja merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eikä se tässä vaiheessa anna aihetta muihin toi men pi teisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 86 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätökset: - hanketuki, Kivijärven veneilyreitin esisuunnittelu - hanketuen maksaminen, Saarentien valaistus - liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sal li tun metsän käsittelyn määrittäminen 2. Kaakkois-Suomen TE-toimiston päätökset palkkatuesta kunta ta:lle: /2013, varastoapulainen /2014, kouluavustaja /2014, kouluavustaja 3. Tilastokeskuksen hyvinvointikatsaus 1/2014, Lasten ja lap si per heiden elinolot 4. Maaseutuviraston ilmoitus tuen maksamiesta, Saarentien valaistus 5. Motivan kirje, Luumäen kunnan energiaohjelman ra por toin ti vel voitteen laiminlyönti ja ilmoitus irtisanomisesta 6. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kokouskutsu hallituksen vuo siko kouk seen Väestörekisterikeskuksen kirje, Äänestysaluejaotuksen muut ta misen ilmoittaminen maistraatille 8. Salpalinjan perinneyhditys ry:n jäsenkirje 1/2014 ja ke vät ko kous kutsu Kuntarahoituksen yhtiökokouskutsu Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n vuo si ko kouskut su Etelä-Karjalan liiton kirje, Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan hy väk sy mi nen 12. Kivijärven kalastusalueen kokouskutsu Ympäristölautakunnan ote pöytäkirjasta , Ra ken nuslu pa Taavetin koulukeskuksen B-osan asuntosiiven koulukäyttöön otos ta ja laajentamisesta 14. Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ym pä ris tö lu papää tös, Luumäen kunnan hakemus Taavetin kaukolämpölaitoksen tois tai sek si voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi

24 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöytäkirja 16. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöytäkirja 17. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen esityslista 18. KT Kuntatyönantajien yleiskirje 3/2014, Työvuoroluettelon muuttaminen 19. Sisäministeriön raportti, Väkivaltainen ekstremismi Suomessa - tilannekatsaus 1/ Kuntaliiton kirje, Vuoden kylämyönteisin kunta kilpailun valintamenettely ja aikataulu 21. Valtiovarainministeriön tiedote, Asiakaspalvelu 2014-hanke tiedottaa 22. Työ- ja elinkeinominsteriön kirje, Ehdotukset uudeksi nimeksi työvoiman palvelukeskukselle 23. Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen esityslista 24. Maanmitauslaitoksen tiedote, Muutoksia Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa ja hakemusten toimittamisessa 25. Valtiovarainministeriön tiedote,vahtin toimintasuunnitelma Kuntaliiton yleiskirje 5/80/2014, Kansallinen veteraanipäivä Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 87 Muita mahdollisia asioita ei ollut.

26 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven saneeraus opetuskäyttöön, urakoitsijavalinnat 105/ /2014 Tekla Valmistelija: vs. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Kuluvan vuoden talousarvion investointiohjelmaan on varattu euron määräraha Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven saneeraukseen ja uu den porraskäytävän rakentamiseen, sisältäen irtaimiston. Tilojen suun nit te lua on tehty yhteistyössä koulun ja teknisen osaston kanssa. Si vis tys toi mi valmistelee irtaimistohankintoja. Hankkeessa saneerataan Taavetin koulun asuntosiipi opetuskäyttöön ja ra ken ne taan asuntosiiven ja nykyisen koulun käyttöön uusi porrashuone his sil lä varustettuna. Tekninen osasto on kilpailuttanut hankkeen rakennus-, sähkö- ja LVIAura kat. Valintaperusteena rakennusurakassa on ko ko nais ta lou del li nen edul li suus ja sähkö- sekä LVIA-urakassa halvin hinta. Tarjouspyyntöaineisto esitellään kokouksessa. Tekninen osasto on käsitellyt saadut tarjoukset. Tarjousten avaus pöy tä kirjat ja rakennusurakkatarjousten ver tai lu tau luk ko ovat esityslistan liitteenä. Tau lu kos sa ovat näh tä vis sä tarjouspyynnön mukaiset tarjousten ver tai lupe rus teet ja tarjousten vertailu. Urakoiden ja irtaimiston yhteenlasketut urakkahinnat ylittävät investoinnin mää rä ra han. Tekninen osasto on yhdessä koulun ja suunnittelijoiden kanssa kar toit tanut suunnitelmista mahdollisia hintaa alentavia kohtia ja pyytänyt hin naltaan kahta kokonaistaloudellisesti edullisinta urakoitsijaa ilmoittamaan niiden kustannusvaikutukset. Urakkaneuvottelut, joissa kaikki asiat kustannusvaikutuksineen käsiteltiin yk si tyis koh tai ses ti, on pidetty viikoilla 10 ja 11 kokonaistaloudellisesti edulli sim pien rakennus-, lvia- ja sähköurakoitsijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on urakkatarjousaineiston mukaan ja välitavoitteena on, että uusi porraskäytävä on valmis Urak ka-ai ka on määritelty siten, että häiriö koulutyölle on mahdollisimman vä häi nen. Vs. tekninen johtaja Juha Inkilä Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron määrärahasiirto kustannuspaikalle 9789 "Taavetin koulu rak. B asuntosiipi opetuskäyttöön" kustannuspaikalta, joka mää ri tel lään ta lous-

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Punkkinen ja Kai Kaltto.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Punkkinen ja Kai Kaltto. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 29 Koululautakunta Aika 15.03.2017 klo 18:01-19:38 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Vapaa-aikalautakunta Aika 11.02.2016 klo 18:00-19:06 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot