Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen."

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 69 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi 116 valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 70 Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 71 Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 72 Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta Kunnantalon aukiolo kesällä Valtuustoaloite, katuvalaistuksen parantaminen ja suojateiden paikkojen päivittäminen Taavetin taajamassa 75 Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) viran perustaminen alkaen (KV) 76 Lähihoitajan toimen perustaminen Jurvalan päiväkotiiin alkaen (KV) 77 Lähihoitajan toimen perustaminen Taavetin päiväkotiin alkaen (KV) 78 Perhepäivähoitajan toimen lakkauttaminen alkaen ja lähihoitajan toimen perustaminen sen tilalle Taavetin päiväkodin vuororyhmä Pupulaan alkaen (KV) Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle Luumäen kunnan arkistonmuodostussuunnitelma Vuokrasopimus Jorma Kuningas/Luumäen kunta Tilinpäätös 2013 (KV) Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Lautakunnan pöytäkirja 134

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven saneeraus opetuskäyttöön, urakoitsijavalinnat investointiohjelman määrärahamuutos (pöydälle) 140

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Kärmeniemi Päivi varapuheenjohtaja Heikkilä Aki jäsen Huopainen Esko jäsen Karhu Asmo jäsen Marttila-Inkilä Anne jäsen Nuutinen Hanna jäsen Pylväläinen Anne jäsen Saaresti Jari jäsen Muut Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Hilkka Suoanttila puheenjohtaja Helena Metsämuuronen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Aki Heikkilä Hanna Nuutinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina klo hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 73/03.00/2014 Khall 69 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien lau sunnot selvitysmiehen luonnoksesta valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa. Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asiako ko nai suuk siin: ehdotettaviin kriteereihin ikäryhmien ja sairastavuuden painoihin muiden kriteerien painoihin määräytymisperusteiden laskentaperiaatteisiin verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen siirtymätasauksen kestoon ja porrastukseen. Uudistuksen tavoitteena on rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia ta lou del liseen toimintaan sekä tehokkaaseen palvelujen järjestämiseen ja tuot ta miseen. Uuden järjestelmän kriteerit perutuvat kustannusten laskennalliseen kes ki ar voon ja kunnan tuottaessa palvelun alle laskennallisen kus tan nuksen, se saa hyödyn itselleen. Järjestelmän kannustavuutta lisätään siir tämäl lä painopistettä kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Tällöin ve ro tu lo jen kasvu hyödyttää jatkossa myös tasausrajan alapuolella olevia kun tia. Määräytymisperusteiden lisäosissa työpaikkaomavaraisuus kannus taa kuntia aktiivisuuteen omassa elinkeinopolitiikassaan. Uuden järjestelmän mukaisiin laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät erät: 1. Ikärakenne, jonka painot tulevat THL:n VATT:n selvityksistä. Ikä raken teen ja sairastavuuden perusteella jaettavia kokonaissummia on muu tet tu ja sairastavuuden paino kasvaa noin 2,5 -kertaiseksi verrat tu na nykyiseen. 2. Sairastavuus. Sisällöt ja painot perustuvat THL:n selvitykseen. 3. Työttömyysaste. Kunnan kerroin = kunnan työttömyysaste/koko maan keskiarvo. 4. Vieraskielisyys 5. Kaksikielisyys 6. Saaristoisuus. Varsinaisille saaristokunnille asukasluvun perusteella ja saaristokunnille, jonka asukkaista vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, korotus on kolminkertainen. 7. Asukastiheys 8. Koulutustausta. Kunnan kerroin = ilman tutkintoa olevien vuotiaiden osuus vastaavasta ikäluokasta vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus maan alin. Lisäosat, jotka eivät kuulu peruspalvelujen laskennallisiin kustannuksiin, eli kunnilla ei omarahoitusosuutta:

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Syrjäisyys 2. Työpaikkaomavaraisuus 3. Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosa Liitteenä lausuntopyyntö, kommentointimuistio ja selvitysmiehen luonnos hallituksen esitykseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Ohessa linkki asiaan liittyvään tiedotteeseen, josta löytyy kaikki lausuntoon liit ty vä materiaali. /name.jsp Luumäen kunta päättää antaa valtiovarainministeriölle val tion osuus jär jestel män uudistamisesta liitteen mukaisen lausunnon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Lausuntopyyntö 2 Kommentointimuistio 3 Selvitysmiehen luonnos HE kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 4 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 108/08.00/2014 Khall 70 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Suomen Lin ja lii kenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta. Klo 9.00 Kotka-Lappeenranta-Imatra M-P vuorolle esitetään uutta lähtöaikaa Lap peen ran nas ta Imatralle. Klo 8.30 Kotka-Lappeenranta-Imatra lauantaivuorolle esitetään uudeksi läh tö ajak si klo 9.00, jolloin saadaan Karhulassa vaihtoyhteys Lap peen ranta-hel sin ki -vuo rol le myös lauantaiksi. Osuus Lappeenranta-Imatra esi tetään lak kau tet ta vak si. Lakkautettavaksi esitetään klo Kotka-Lappeenranta-Imatra vuorosta osuus Lappeenranta-Imatra, koska matkustajat voivat käyttää Ely-kes kuksen kilpailuttamaa klo Lappeenranta-Imatra -vuoroa. Klo Imatra-Lappeenranta -vuoroa esitetään lakkautettavaksi, koska Ely-kes kus kilpailuttaa vuoron Imatralta Lappeenrantaan. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta joukkoliikennepalvelujen saatavuuteen Luumäen osalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 5 Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesitys

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 109/08/2014 Khall 71 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Suomen Lin ja lii kenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta. Siirtymäajan sopimuksen päättyessä haetaan reitin Hel sin ki-hami na-lap peen ran ta-imat ra vuoroja reittiliikenneluvalle. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan että esitetyillä muutoksilla ei ole vaiku tus ta joukkoliikennepalvelujen saatavuuteen Luumäen osalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 6 Reittiliikennelupahakemus

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta 110/08.00/2014 Khall 72 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Suomen Lin ja lii kenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta. Siirtymäajan sopimuksen päättyessä haetaan vuoroja M-P klo Lappeenranta-Helsinki ja LS klo Imatra-Helsinki reit ti lii ken nelu val le alkaen. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että esitetyillä muutoksilla ei ole vaiku tus ta joukkoliikennepalvelujen saatavuuteen Luumäen osalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 7 Reittiliikennelupahakemus

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnantalon aukiolo kesällä /00.01/2014 Khall 73 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Etelä-Karjalan maaseutukunnat sulkevat kunnanvirastojensa asia kas palve lun kesäisin 2 viikosta 5 viikon pituiseksi ajaksi. Sulkeminen helpottaa hen ki lös tön lomajärjestelyjä, kun lomat voidaan keskittää tietylle ajan jaksol le. Kunnanhallitus päättää, että Luumäen kunnantalo suljetaan kesällä 2014 vii koik si ( ). Välttämättömät, lakisääteiset palvelut tar jo taan myös sulkemisaikana. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuustoaloite, katuvalaistuksen parantaminen ja suojateiden paikkojen päivittäminen Taavetin taajamassa 12/00.00/2014 Tekla Valmistelija: kunnanrakennusmestari Juha Inkilä puh Luumäen keskustan valtuustoryhmä on jättänyt valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen katuvalaistuksen parantamisesta ja suo ja teiden paikkojen päivittämisestä Taavetin taajamassa. Kunnanhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen teknisen lau takun nan valmisteltavaksi. Kunnan katuvalaisimissa on elohopealamput, joiden valmistus ja maa hantuon ti on kielletty vuoden 2015 alusta lähtien. Lamppuja saa käyttää niiden elin ajan. Kunnan investointiohjelmassa on vuodelle 2016 esitet ty euron määräraha Taavetin katuvalaistuksen saneeraukseen. Vuo den 2013 joulukuussa on Sorosenniemen ja Kivimäen alueella vaih dettu 80 lamppua. Linnalantie ja Marttilantie ovat Ely-keskuksen omistamia liikenneväyliä, katu va lais tus on kunnan omistama. Linnalantien (mt 14738) ja Marttilantien (3754) parantamisesta ja muut tami ses ta kaduiksi on tehty esiselvitys, jossa on määritelty teiden parantamistarpeet, jotta maantiet voidaan muuttaa kaduiksi. Ta voit tee na on ollut liikenneturvallisuuden parantaminen mm. ra ken teel lisil la rat kai suil la ajonopeuksiin. Toimenpide-ehdotuksessa on mm. suo ja teiden paik ko jen tarkentamista, parantamista ja poistamista on teh ty liit ty mä- ja pysäkkijärjestelyjen esiselvitys, joka liittyy Linnalantien ja Mart ti lan tien parantamiseksi käynnistyvään tie- ja rakennussuunnittelun laa ti mi sen alkuvaiheeseen. Linnalantien (mt 14738) ja Marttilantien (3754) parantamisesta pidettiin aloi tus ko kous Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen, Luumäen kunnan ja suunnittelijan (Plaano Oy) kesken. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 2011 on esitetty muutoksia ja pa ran nuk sia liikenneturvallisuuteen Taavetin taajamassa, sisältäen suo jatiet. Vs. tekninen johtaja Juha Inkilä Katuvalaistuksen parantaminen vaatii määrärahoja ja ne käsitellään talous ar vion laatimisen yhteydessä. Asiassa edetään in ves toin ti suun ni telman mukaisesti. Suojateiden paikkojen tarkastelu tapahtuu Ely-keskuksen teettämässä tieja ra ken nus suun ni tel mas sa määritellyllä tavalla.

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 74 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuustoaloite, ka tu va laistuk sen parantaminen ja suojateiden paikkojen päivittäminen Taavetin taaja mas sa, käsitellään katuvalaistuksen osalta seuraavan talousarvion laadin nan yhteydessä kunnan investointisuunnitelman mukaisesti. Suojateiden paikkojen osalta määritys ja rakentaminen tapahtuu Ely-keskuk sen teettämän tie- ja rakennussuunnitelman mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) viran perustaminen alkaen (KV) 96/01/2014 Khall 75 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Luumäen kunnan päivähoitoon perus te taan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) virka alkaen. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt viran perus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rä rahat virkaan alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa Luumäen kuntaan alkaen varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa Luumäen kuntaan alkaen varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran. Samalla kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perustettavalle viralle.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lähihoitajan toimen perustaminen Jurvalan päiväkotiiin alkaen (KV) 98/01/2014 Khall 76 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Jurvalan päiväkotiin perustetaaan uu si lähihoitajan toimi alkaen. Tehtävän tarkoitus on, että lä hi hoita ja toimii ryhmä-/ henkilökohtaisena avustajana erityisen tuen tarpeessa ole vil le lapsille. Tehtävään on ollut tarve jo vuosia ja palkkausmenot ovat ol leet talousarviossa määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoissa. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt toimen pe rus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rära hat toimeen alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaisi alkaen Luumäen kuntaan lähihoitajan toimen. Toimipaikkana on Jurvalan päi vä ko ti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lähihoitajan toimen perustaminen Taavetin päiväkotiin alkaen (KV) 97/01/2014 Khall 77 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Taavetin päiväkotiin perustetaan uusi lähihoitajan toimi alkaen. Tehtävän tarkoitus on, että lähihoitaja toi mii ryhmä-/ henkilökohtaisena avustajana erityisen tuen tarpeessa olevil le lapsille. Tehtävään on ollut tarve jo vuosia ja palkkausmenot ovat olleet talousarviossa määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoissa. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt toimen pe rus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rära hat toimeen alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaisi alkaen Luumäen kuntaan lähihoitajan toimen. Toimipaikkana on Taavetin päi vä ko ti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Perhepäivähoitajan toimen lakkauttaminen alkaen ja lähihoitajan toimen perustaminen sen tilalle Taavetin päiväkodin vuororyhmä Pupulaan alkaen (KV) 99/01/2014 Khall 78 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että lakkautetaan yksi per he päi vä hoi tajan toimi alkaen ja sen tilalle perustetaan Taavetin päiväkodin vuo ro ryh mä Pu pu laan lähihoitajan toimi alkaen. Lähihoitaja tar vitaan vuororyhmän lapsimäärän ja ympärivuorokautisen toiminnan ta kia. Tar ve seitsemänteen kasvattajaan on ollut jo vuosia ja palkkausmenot ovat olleet talousarviossa sijaisten palkkausmenoissa. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt toimen pe rus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rära hat toimeen alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto lakkauttaisi Luumäen kun nas ta alkaen perhepäivähoitajan toimen ja perustaisi alkaen lähihoitajan toimen. Toimipaikkana on Taavetin päi vä kodin vuororyhmä Pupula. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle / /2014 Khall 79 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin on lisätty uusi 4 a. Sen mukaan kun ta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain hen kilös tö- ja koulutussuunnitelman. Uudet säännökset liittyvät toisaalta osaami sen kehittämisen toisaalta samassa yhteydessä laajennetaan yh teis toimin ta vel voit tei ta raamisopimuksessa vuonna 2011 sovitulla tavalla. Uudet vel voit teet täsmentävät henkilöstö- ja koulutussuunnitelman si säl tö vaa timuk sia. KT-kuntatyönantajat on antanut suosituksensa henkilöstö- ja kou lu tussuun ni tel man laatimisesta. Kunnan laatiessa suosituksen mukaisen hen kilös tö- ja koulutussuunnitelman, on sillä mahdollisuus hakea kou lu tus kustan nuk siin koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastosta. Luumäen kunnassa on vuodelle 2014 laadittu suosituksen mukainen henki lös tö- ja koulutussuunnitelma. Yt-toimikunta on käsitellyt suunnitelman Laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma liitteenä. Yt-toimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 8 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Luumäen kunnan arkistonmuodostussuunnitelma 112/07.00/2014 Khall 80 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen johtosäännön 4 19) kohdan mukaan kunnanhallitus vas taa kunnan arkistotoimen järjestämisestä ja arkistolaki edellyttää vi ranomai sil ta arkistonmuodostussuunnitelmaa. Suun ni tel ma ohjaa organisaation arkistonmuodostusta eli asiakirjojen re kite röin tiä, arkistointia ja seulontaa. Lisäksi arkistonmuodostussuunnitelma to teut taa julkisuusperiaatetta ja tietosuojaa sekä toimii organisaation tie topal ve lun apuvälineenä. Luumäen kunnassa on vuoden 2013 alusta alkaen otettu käyt töön Dy nasty -asianhallintajärjestelmä, joka sisältää ar kis ton muo dos tus suun ni tel man. Kaik ki asianhallintajärjestelmään tulevat asiakirjat ar kis toi daan jär jes telmän arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Käy tet tä vä ar kis ton muodos tus suun ni tel ma (AMS) tulee vahvistaa Luumäen kun nan viralliseksi arkis ton muodostussuunnitelmaksi. Arkistonmuodostussuunnitelma liitteenä. Kunnanhallitus vahvistaa alkaen Luumäen kunnassa käy tet tä väksi liitteen mu kai sen arkistonmuodostussuunnitelman. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 9 Luumäen kunnan arkistonmuodostussuunnitelma

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Vuokrasopimus Jorma Kuningas/Luumäen kunta 111/14.01/2014 Khall 81 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Jorma Kuningas on tutustunut virastotalon katutasossa vapaan olevaan liike huo neis toon ja ilmoittanut olevansa kiinnostunut vuokraamaan liit teeseen merkityn n. 58 m2 suuruisen liiketilan alkaen. Lii ke huo neiston vuokra tällä hetkellä on 6,21 /m2/kk, eli 360,18 /kk + alv 24 %. Kunnanhallitus päättää, että Luumäen kunta vuokraa Jorma Kuninkaalle vi ras to ta los ta Taavetista, osoitteessa Marttilantie 36, oheiseen pii rus tukseen merkityt huonetilat yhteensä n. 58 m2 hintaan 6,21 /m2/kk + alv ohei sen vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 10 Vuokrasopimusluonnos/Kuningas

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tilinpäätös 2013 (KV) 106/02.02/2014 Khall 82 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nan hal lituk sen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja annettava tilinpäätös sen jälkeen tilintarkastajien tarkas tet ta vak si ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi ja edelleen valtuuston hy väk syt tä väk si kesäkuun loppuun mennessä. Luumäen kunnan tasekirja vuodelta 2013 on laadittu kirjanpitolautakunnan kun ta jaos ton ohjeen mukaisesti. Vuoden 2013 tilinpäätöksen tasekirjaan kuu lu vat toimintakertomus, talousarvion toteutuminen, ti lin pää tös las kelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset sekä luettelo käy tetyis tä kirjanpitokirjoista. Toimintakertomus sisältää olennaiset tapahtumat toi min nas sa ja taloudessa, selonteon sisäisestä valvonnasta, tilikauden tulok sen muodostumisen ja toiminnan rahoituksen, rahoitusaseman ja siinä ta pah tu neet muutokset, kokonaistulot ja -menot, eriytetyt tilinpäätöstiedot se kä esityksen tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamisesta. Erilli se nä tilinpäätösasiakirjana on laadittu Luumäen kunnan henkilöstöraportti vuo del ta Henkilöstöraportti on laadittu KT-kuntatyönantajien an taman henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti ja se on käsitelty YT-toi mikun nas sa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan Luumäen kunnan vuosikate vuodelta 2013 on ,52 ja tilikauden tulos ,65 alijäämäinen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Vuoden 2013 tasekirja ja henkilöstöraportti ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan kä si tel täväk si. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 11 Tasekirja Henkilöstöraportti 2013

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Khall 83 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanjohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 2 kpl henkilöstöpäätökset Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Khall 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Hallintojohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 4 kpl henkilöstöpäätökset Hallintojohtaja on kunnanhallituksen ohjesäännön 6 :n mukaisesti KT-yhteys hen ki lön tehtävässään tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla : 3 kpl tilap.työntek.teht.koht.palkan vahvistaminen 2 kpl henk.koht.lisän vahvistaminen 3 kpl työkokemuslisän vahvistaminen 1 kpl ammattialalisän vahvistaminen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lautakunnan pöytäkirja 76/ /2014 Khall 85 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Hallintosäännön nojalla kunnanhallituksella on, tietyin määrätyin poik keuk sin, otto-oikeus alemman toimielimen käsittelemässä asiassa. Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kun nan halli tus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tar kas ta mises ta ilmoitettava kunnanhallitukselle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Otto-oikeutta on mahdollista käyttää sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraava pöytäkirja: ympäristölautakunta Pöytäkirja on luettavissa kunnan nettisivuilla osoitteessa -> esityslistat ja pöytäkirjat Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirja merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eikä se tässä vaiheessa anna aihetta muihin toi men pi teisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 86 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätökset: - hanketuki, Kivijärven veneilyreitin esisuunnittelu - hanketuen maksaminen, Saarentien valaistus - liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sal li tun metsän käsittelyn määrittäminen 2. Kaakkois-Suomen TE-toimiston päätökset palkkatuesta kunta ta:lle: /2013, varastoapulainen /2014, kouluavustaja /2014, kouluavustaja 3. Tilastokeskuksen hyvinvointikatsaus 1/2014, Lasten ja lap si per heiden elinolot 4. Maaseutuviraston ilmoitus tuen maksamiesta, Saarentien valaistus 5. Motivan kirje, Luumäen kunnan energiaohjelman ra por toin ti vel voitteen laiminlyönti ja ilmoitus irtisanomisesta 6. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kokouskutsu hallituksen vuo siko kouk seen Väestörekisterikeskuksen kirje, Äänestysaluejaotuksen muut ta misen ilmoittaminen maistraatille 8. Salpalinjan perinneyhditys ry:n jäsenkirje 1/2014 ja ke vät ko kous kutsu Kuntarahoituksen yhtiökokouskutsu Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n vuo si ko kouskut su Etelä-Karjalan liiton kirje, Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan hy väk sy mi nen 12. Kivijärven kalastusalueen kokouskutsu Ympäristölautakunnan ote pöytäkirjasta , Ra ken nuslu pa Taavetin koulukeskuksen B-osan asuntosiiven koulukäyttöön otos ta ja laajentamisesta 14. Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ym pä ris tö lu papää tös, Luumäen kunnan hakemus Taavetin kaukolämpölaitoksen tois tai sek si voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi

24 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöytäkirja 16. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöytäkirja 17. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen esityslista 18. KT Kuntatyönantajien yleiskirje 3/2014, Työvuoroluettelon muuttaminen 19. Sisäministeriön raportti, Väkivaltainen ekstremismi Suomessa - tilannekatsaus 1/ Kuntaliiton kirje, Vuoden kylämyönteisin kunta kilpailun valintamenettely ja aikataulu 21. Valtiovarainministeriön tiedote, Asiakaspalvelu 2014-hanke tiedottaa 22. Työ- ja elinkeinominsteriön kirje, Ehdotukset uudeksi nimeksi työvoiman palvelukeskukselle 23. Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen esityslista 24. Maanmitauslaitoksen tiedote, Muutoksia Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa ja hakemusten toimittamisessa 25. Valtiovarainministeriön tiedote,vahtin toimintasuunnitelma Kuntaliiton yleiskirje 5/80/2014, Kansallinen veteraanipäivä Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 87 Muita mahdollisia asioita ei ollut.

26 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven saneeraus opetuskäyttöön, urakoitsijavalinnat 105/ /2014 Tekla Valmistelija: vs. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Kuluvan vuoden talousarvion investointiohjelmaan on varattu euron määräraha Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven saneeraukseen ja uu den porraskäytävän rakentamiseen, sisältäen irtaimiston. Tilojen suun nit te lua on tehty yhteistyössä koulun ja teknisen osaston kanssa. Si vis tys toi mi valmistelee irtaimistohankintoja. Hankkeessa saneerataan Taavetin koulun asuntosiipi opetuskäyttöön ja ra ken ne taan asuntosiiven ja nykyisen koulun käyttöön uusi porrashuone his sil lä varustettuna. Tekninen osasto on kilpailuttanut hankkeen rakennus-, sähkö- ja LVIAura kat. Valintaperusteena rakennusurakassa on ko ko nais ta lou del li nen edul li suus ja sähkö- sekä LVIA-urakassa halvin hinta. Tarjouspyyntöaineisto esitellään kokouksessa. Tekninen osasto on käsitellyt saadut tarjoukset. Tarjousten avaus pöy tä kirjat ja rakennusurakkatarjousten ver tai lu tau luk ko ovat esityslistan liitteenä. Tau lu kos sa ovat näh tä vis sä tarjouspyynnön mukaiset tarjousten ver tai lupe rus teet ja tarjousten vertailu. Urakoiden ja irtaimiston yhteenlasketut urakkahinnat ylittävät investoinnin mää rä ra han. Tekninen osasto on yhdessä koulun ja suunnittelijoiden kanssa kar toit tanut suunnitelmista mahdollisia hintaa alentavia kohtia ja pyytänyt hin naltaan kahta kokonaistaloudellisesti edullisinta urakoitsijaa ilmoittamaan niiden kustannusvaikutukset. Urakkaneuvottelut, joissa kaikki asiat kustannusvaikutuksineen käsiteltiin yk si tyis koh tai ses ti, on pidetty viikoilla 10 ja 11 kokonaistaloudellisesti edulli sim pien rakennus-, lvia- ja sähköurakoitsijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on urakkatarjousaineiston mukaan ja välitavoitteena on, että uusi porraskäytävä on valmis Urak ka-ai ka on määritelty siten, että häiriö koulutyölle on mahdollisimman vä häi nen. Vs. tekninen johtaja Juha Inkilä Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron määrärahasiirto kustannuspaikalle 9789 "Taavetin koulu rak. B asuntosiipi opetuskäyttöön" kustannuspaikalta, joka mää ri tel lään ta lous-

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Vapaa-aikalautakunta Aika 11.02.2016 klo 18:00-19:06 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 71 Koululautakunta Aika 24.06.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Sivu 8 Luumäen kunnan itäosan osayleiskaava, lausunto

Sivu 8 Luumäen kunnan itäosan osayleiskaava, lausunto LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 12 Ympäristölautakunta Aika 06.03.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone, länsiovi Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot