Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen."

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 69 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi 116 valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 70 Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 71 Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 72 Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta Kunnantalon aukiolo kesällä Valtuustoaloite, katuvalaistuksen parantaminen ja suojateiden paikkojen päivittäminen Taavetin taajamassa 75 Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) viran perustaminen alkaen (KV) 76 Lähihoitajan toimen perustaminen Jurvalan päiväkotiiin alkaen (KV) 77 Lähihoitajan toimen perustaminen Taavetin päiväkotiin alkaen (KV) 78 Perhepäivähoitajan toimen lakkauttaminen alkaen ja lähihoitajan toimen perustaminen sen tilalle Taavetin päiväkodin vuororyhmä Pupulaan alkaen (KV) Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle Luumäen kunnan arkistonmuodostussuunnitelma Vuokrasopimus Jorma Kuningas/Luumäen kunta Tilinpäätös 2013 (KV) Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Lautakunnan pöytäkirja 134

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven saneeraus opetuskäyttöön, urakoitsijavalinnat investointiohjelman määrärahamuutos (pöydälle) 140

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Kärmeniemi Päivi varapuheenjohtaja Heikkilä Aki jäsen Huopainen Esko jäsen Karhu Asmo jäsen Marttila-Inkilä Anne jäsen Nuutinen Hanna jäsen Pylväläinen Anne jäsen Saaresti Jari jäsen Muut Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Hilkka Suoanttila puheenjohtaja Helena Metsämuuronen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Aki Heikkilä Hanna Nuutinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina klo hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 73/03.00/2014 Khall 69 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien lau sunnot selvitysmiehen luonnoksesta valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa. Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asiako ko nai suuk siin: ehdotettaviin kriteereihin ikäryhmien ja sairastavuuden painoihin muiden kriteerien painoihin määräytymisperusteiden laskentaperiaatteisiin verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen siirtymätasauksen kestoon ja porrastukseen. Uudistuksen tavoitteena on rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia ta lou del liseen toimintaan sekä tehokkaaseen palvelujen järjestämiseen ja tuot ta miseen. Uuden järjestelmän kriteerit perutuvat kustannusten laskennalliseen kes ki ar voon ja kunnan tuottaessa palvelun alle laskennallisen kus tan nuksen, se saa hyödyn itselleen. Järjestelmän kannustavuutta lisätään siir tämäl lä painopistettä kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Tällöin ve ro tu lo jen kasvu hyödyttää jatkossa myös tasausrajan alapuolella olevia kun tia. Määräytymisperusteiden lisäosissa työpaikkaomavaraisuus kannus taa kuntia aktiivisuuteen omassa elinkeinopolitiikassaan. Uuden järjestelmän mukaisiin laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät erät: 1. Ikärakenne, jonka painot tulevat THL:n VATT:n selvityksistä. Ikä raken teen ja sairastavuuden perusteella jaettavia kokonaissummia on muu tet tu ja sairastavuuden paino kasvaa noin 2,5 -kertaiseksi verrat tu na nykyiseen. 2. Sairastavuus. Sisällöt ja painot perustuvat THL:n selvitykseen. 3. Työttömyysaste. Kunnan kerroin = kunnan työttömyysaste/koko maan keskiarvo. 4. Vieraskielisyys 5. Kaksikielisyys 6. Saaristoisuus. Varsinaisille saaristokunnille asukasluvun perusteella ja saaristokunnille, jonka asukkaista vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, korotus on kolminkertainen. 7. Asukastiheys 8. Koulutustausta. Kunnan kerroin = ilman tutkintoa olevien vuotiaiden osuus vastaavasta ikäluokasta vähennettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus maan alin. Lisäosat, jotka eivät kuulu peruspalvelujen laskennallisiin kustannuksiin, eli kunnilla ei omarahoitusosuutta:

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Syrjäisyys 2. Työpaikkaomavaraisuus 3. Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosa Liitteenä lausuntopyyntö, kommentointimuistio ja selvitysmiehen luonnos hallituksen esitykseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Ohessa linkki asiaan liittyvään tiedotteeseen, josta löytyy kaikki lausuntoon liit ty vä materiaali. /name.jsp Luumäen kunta päättää antaa valtiovarainministeriölle val tion osuus jär jestel män uudistamisesta liitteen mukaisen lausunnon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Lausuntopyyntö 2 Kommentointimuistio 3 Selvitysmiehen luonnos HE kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 4 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 108/08.00/2014 Khall 70 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Suomen Lin ja lii kenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta. Klo 9.00 Kotka-Lappeenranta-Imatra M-P vuorolle esitetään uutta lähtöaikaa Lap peen ran nas ta Imatralle. Klo 8.30 Kotka-Lappeenranta-Imatra lauantaivuorolle esitetään uudeksi läh tö ajak si klo 9.00, jolloin saadaan Karhulassa vaihtoyhteys Lap peen ranta-hel sin ki -vuo rol le myös lauantaiksi. Osuus Lappeenranta-Imatra esi tetään lak kau tet ta vak si. Lakkautettavaksi esitetään klo Kotka-Lappeenranta-Imatra vuorosta osuus Lappeenranta-Imatra, koska matkustajat voivat käyttää Ely-kes kuksen kilpailuttamaa klo Lappeenranta-Imatra -vuoroa. Klo Imatra-Lappeenranta -vuoroa esitetään lakkautettavaksi, koska Ely-kes kus kilpailuttaa vuoron Imatralta Lappeenrantaan. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta joukkoliikennepalvelujen saatavuuteen Luumäen osalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 5 Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesitys

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta 109/08/2014 Khall 71 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Suomen Lin ja lii kenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta. Siirtymäajan sopimuksen päättyessä haetaan reitin Hel sin ki-hami na-lap peen ran ta-imat ra vuoroja reittiliikenneluvalle. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan että esitetyillä muutoksilla ei ole vaiku tus ta joukkoliikennepalvelujen saatavuuteen Luumäen osalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 6 Reittiliikennelupahakemus

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta 110/08.00/2014 Khall 72 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kaakkois-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Suomen Lin ja lii kenne Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta. Siirtymäajan sopimuksen päättyessä haetaan vuoroja M-P klo Lappeenranta-Helsinki ja LS klo Imatra-Helsinki reit ti lii ken nelu val le alkaen. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että esitetyillä muutoksilla ei ole vaiku tus ta joukkoliikennepalvelujen saatavuuteen Luumäen osalta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 7 Reittiliikennelupahakemus

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnantalon aukiolo kesällä /00.01/2014 Khall 73 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Etelä-Karjalan maaseutukunnat sulkevat kunnanvirastojensa asia kas palve lun kesäisin 2 viikosta 5 viikon pituiseksi ajaksi. Sulkeminen helpottaa hen ki lös tön lomajärjestelyjä, kun lomat voidaan keskittää tietylle ajan jaksol le. Kunnanhallitus päättää, että Luumäen kunnantalo suljetaan kesällä 2014 vii koik si ( ). Välttämättömät, lakisääteiset palvelut tar jo taan myös sulkemisaikana. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuustoaloite, katuvalaistuksen parantaminen ja suojateiden paikkojen päivittäminen Taavetin taajamassa 12/00.00/2014 Tekla Valmistelija: kunnanrakennusmestari Juha Inkilä puh Luumäen keskustan valtuustoryhmä on jättänyt valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen katuvalaistuksen parantamisesta ja suo ja teiden paikkojen päivittämisestä Taavetin taajamassa. Kunnanhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen teknisen lau takun nan valmisteltavaksi. Kunnan katuvalaisimissa on elohopealamput, joiden valmistus ja maa hantuon ti on kielletty vuoden 2015 alusta lähtien. Lamppuja saa käyttää niiden elin ajan. Kunnan investointiohjelmassa on vuodelle 2016 esitet ty euron määräraha Taavetin katuvalaistuksen saneeraukseen. Vuo den 2013 joulukuussa on Sorosenniemen ja Kivimäen alueella vaih dettu 80 lamppua. Linnalantie ja Marttilantie ovat Ely-keskuksen omistamia liikenneväyliä, katu va lais tus on kunnan omistama. Linnalantien (mt 14738) ja Marttilantien (3754) parantamisesta ja muut tami ses ta kaduiksi on tehty esiselvitys, jossa on määritelty teiden parantamistarpeet, jotta maantiet voidaan muuttaa kaduiksi. Ta voit tee na on ollut liikenneturvallisuuden parantaminen mm. ra ken teel lisil la rat kai suil la ajonopeuksiin. Toimenpide-ehdotuksessa on mm. suo ja teiden paik ko jen tarkentamista, parantamista ja poistamista on teh ty liit ty mä- ja pysäkkijärjestelyjen esiselvitys, joka liittyy Linnalantien ja Mart ti lan tien parantamiseksi käynnistyvään tie- ja rakennussuunnittelun laa ti mi sen alkuvaiheeseen. Linnalantien (mt 14738) ja Marttilantien (3754) parantamisesta pidettiin aloi tus ko kous Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen, Luumäen kunnan ja suunnittelijan (Plaano Oy) kesken. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 2011 on esitetty muutoksia ja pa ran nuk sia liikenneturvallisuuteen Taavetin taajamassa, sisältäen suo jatiet. Vs. tekninen johtaja Juha Inkilä Katuvalaistuksen parantaminen vaatii määrärahoja ja ne käsitellään talous ar vion laatimisen yhteydessä. Asiassa edetään in ves toin ti suun ni telman mukaisesti. Suojateiden paikkojen tarkastelu tapahtuu Ely-keskuksen teettämässä tieja ra ken nus suun ni tel mas sa määritellyllä tavalla.

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 74 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuustoaloite, ka tu va laistuk sen parantaminen ja suojateiden paikkojen päivittäminen Taavetin taaja mas sa, käsitellään katuvalaistuksen osalta seuraavan talousarvion laadin nan yhteydessä kunnan investointisuunnitelman mukaisesti. Suojateiden paikkojen osalta määritys ja rakentaminen tapahtuu Ely-keskuk sen teettämän tie- ja rakennussuunnitelman mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) viran perustaminen alkaen (KV) 96/01/2014 Khall 75 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Luumäen kunnan päivähoitoon perus te taan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) virka alkaen. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt viran perus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rä rahat virkaan alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa Luumäen kuntaan alkaen varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa Luumäen kuntaan alkaen varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran. Samalla kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perustettavalle viralle.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lähihoitajan toimen perustaminen Jurvalan päiväkotiiin alkaen (KV) 98/01/2014 Khall 76 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Jurvalan päiväkotiin perustetaaan uu si lähihoitajan toimi alkaen. Tehtävän tarkoitus on, että lä hi hoita ja toimii ryhmä-/ henkilökohtaisena avustajana erityisen tuen tarpeessa ole vil le lapsille. Tehtävään on ollut tarve jo vuosia ja palkkausmenot ovat ol leet talousarviossa määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoissa. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt toimen pe rus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rära hat toimeen alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaisi alkaen Luumäen kuntaan lähihoitajan toimen. Toimipaikkana on Jurvalan päi vä ko ti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lähihoitajan toimen perustaminen Taavetin päiväkotiin alkaen (KV) 97/01/2014 Khall 77 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Taavetin päiväkotiin perustetaan uusi lähihoitajan toimi alkaen. Tehtävän tarkoitus on, että lähihoitaja toi mii ryhmä-/ henkilökohtaisena avustajana erityisen tuen tarpeessa olevil le lapsille. Tehtävään on ollut tarve jo vuosia ja palkkausmenot ovat olleet talousarviossa määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoissa. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt toimen pe rus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rära hat toimeen alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaisi alkaen Luumäen kuntaan lähihoitajan toimen. Toimipaikkana on Taavetin päi vä ko ti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Perhepäivähoitajan toimen lakkauttaminen alkaen ja lähihoitajan toimen perustaminen sen tilalle Taavetin päiväkodin vuororyhmä Pupulaan alkaen (KV) 99/01/2014 Khall 78 Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että lakkautetaan yksi per he päi vä hoi tajan toimi alkaen ja sen tilalle perustetaan Taavetin päiväkodin vuo ro ryh mä Pu pu laan lähihoitajan toimi alkaen. Lähihoitaja tar vitaan vuororyhmän lapsimäärän ja ympärivuorokautisen toiminnan ta kia. Tar ve seitsemänteen kasvattajaan on ollut jo vuosia ja palkkausmenot ovat olleet talousarviossa sijaisten palkkausmenoissa. Koululautakunta on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel ma esi tyk sen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt toimen pe rus ta mis esi tyk sen ( ) ja valtuusto on hyväksynyt mää rära hat toimeen alkaen ( ). Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto lakkauttaisi Luumäen kun nas ta alkaen perhepäivähoitajan toimen ja perustaisi alkaen lähihoitajan toimen. Toimipaikkana on Taavetin päi vä kodin vuororyhmä Pupula. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle / /2014 Khall 79 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin on lisätty uusi 4 a. Sen mukaan kun ta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain hen kilös tö- ja koulutussuunnitelman. Uudet säännökset liittyvät toisaalta osaami sen kehittämisen toisaalta samassa yhteydessä laajennetaan yh teis toimin ta vel voit tei ta raamisopimuksessa vuonna 2011 sovitulla tavalla. Uudet vel voit teet täsmentävät henkilöstö- ja koulutussuunnitelman si säl tö vaa timuk sia. KT-kuntatyönantajat on antanut suosituksensa henkilöstö- ja kou lu tussuun ni tel man laatimisesta. Kunnan laatiessa suosituksen mukaisen hen kilös tö- ja koulutussuunnitelman, on sillä mahdollisuus hakea kou lu tus kustan nuk siin koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastosta. Luumäen kunnassa on vuodelle 2014 laadittu suosituksen mukainen henki lös tö- ja koulutussuunnitelma. Yt-toimikunta on käsitellyt suunnitelman Laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma liitteenä. Yt-toimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 8 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Luumäen kunnan arkistonmuodostussuunnitelma 112/07.00/2014 Khall 80 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen johtosäännön 4 19) kohdan mukaan kunnanhallitus vas taa kunnan arkistotoimen järjestämisestä ja arkistolaki edellyttää vi ranomai sil ta arkistonmuodostussuunnitelmaa. Suun ni tel ma ohjaa organisaation arkistonmuodostusta eli asiakirjojen re kite röin tiä, arkistointia ja seulontaa. Lisäksi arkistonmuodostussuunnitelma to teut taa julkisuusperiaatetta ja tietosuojaa sekä toimii organisaation tie topal ve lun apuvälineenä. Luumäen kunnassa on vuoden 2013 alusta alkaen otettu käyt töön Dy nasty -asianhallintajärjestelmä, joka sisältää ar kis ton muo dos tus suun ni tel man. Kaik ki asianhallintajärjestelmään tulevat asiakirjat ar kis toi daan jär jes telmän arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Käy tet tä vä ar kis ton muodos tus suun ni tel ma (AMS) tulee vahvistaa Luumäen kun nan viralliseksi arkis ton muodostussuunnitelmaksi. Arkistonmuodostussuunnitelma liitteenä. Kunnanhallitus vahvistaa alkaen Luumäen kunnassa käy tet tä väksi liitteen mu kai sen arkistonmuodostussuunnitelman. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 9 Luumäen kunnan arkistonmuodostussuunnitelma

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Vuokrasopimus Jorma Kuningas/Luumäen kunta 111/14.01/2014 Khall 81 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Jorma Kuningas on tutustunut virastotalon katutasossa vapaan olevaan liike huo neis toon ja ilmoittanut olevansa kiinnostunut vuokraamaan liit teeseen merkityn n. 58 m2 suuruisen liiketilan alkaen. Lii ke huo neiston vuokra tällä hetkellä on 6,21 /m2/kk, eli 360,18 /kk + alv 24 %. Kunnanhallitus päättää, että Luumäen kunta vuokraa Jorma Kuninkaalle vi ras to ta los ta Taavetista, osoitteessa Marttilantie 36, oheiseen pii rus tukseen merkityt huonetilat yhteensä n. 58 m2 hintaan 6,21 /m2/kk + alv ohei sen vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 10 Vuokrasopimusluonnos/Kuningas

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tilinpäätös 2013 (KV) 106/02.02/2014 Khall 82 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nan hal lituk sen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja annettava tilinpäätös sen jälkeen tilintarkastajien tarkas tet ta vak si ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi ja edelleen valtuuston hy väk syt tä väk si kesäkuun loppuun mennessä. Luumäen kunnan tasekirja vuodelta 2013 on laadittu kirjanpitolautakunnan kun ta jaos ton ohjeen mukaisesti. Vuoden 2013 tilinpäätöksen tasekirjaan kuu lu vat toimintakertomus, talousarvion toteutuminen, ti lin pää tös las kelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset sekä luettelo käy tetyis tä kirjanpitokirjoista. Toimintakertomus sisältää olennaiset tapahtumat toi min nas sa ja taloudessa, selonteon sisäisestä valvonnasta, tilikauden tulok sen muodostumisen ja toiminnan rahoituksen, rahoitusaseman ja siinä ta pah tu neet muutokset, kokonaistulot ja -menot, eriytetyt tilinpäätöstiedot se kä esityksen tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamisesta. Erilli se nä tilinpäätösasiakirjana on laadittu Luumäen kunnan henkilöstöraportti vuo del ta Henkilöstöraportti on laadittu KT-kuntatyönantajien an taman henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti ja se on käsitelty YT-toi mikun nas sa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan Luumäen kunnan vuosikate vuodelta 2013 on ,52 ja tilikauden tulos ,65 alijäämäinen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Vuoden 2013 tasekirja ja henkilöstöraportti ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan kä si tel täväk si. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 11 Tasekirja Henkilöstöraportti 2013

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Khall 83 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanjohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 2 kpl henkilöstöpäätökset Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Khall 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Hallintojohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 4 kpl henkilöstöpäätökset Hallintojohtaja on kunnanhallituksen ohjesäännön 6 :n mukaisesti KT-yhteys hen ki lön tehtävässään tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla : 3 kpl tilap.työntek.teht.koht.palkan vahvistaminen 2 kpl henk.koht.lisän vahvistaminen 3 kpl työkokemuslisän vahvistaminen 1 kpl ammattialalisän vahvistaminen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lautakunnan pöytäkirja 76/ /2014 Khall 85 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Hallintosäännön nojalla kunnanhallituksella on, tietyin määrätyin poik keuk sin, otto-oikeus alemman toimielimen käsittelemässä asiassa. Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kun nan halli tus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tar kas ta mises ta ilmoitettava kunnanhallitukselle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Otto-oikeutta on mahdollista käyttää sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraava pöytäkirja: ympäristölautakunta Pöytäkirja on luettavissa kunnan nettisivuilla osoitteessa -> esityslistat ja pöytäkirjat Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirja merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eikä se tässä vaiheessa anna aihetta muihin toi men pi teisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 86 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätökset: - hanketuki, Kivijärven veneilyreitin esisuunnittelu - hanketuen maksaminen, Saarentien valaistus - liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sal li tun metsän käsittelyn määrittäminen 2. Kaakkois-Suomen TE-toimiston päätökset palkkatuesta kunta ta:lle: /2013, varastoapulainen /2014, kouluavustaja /2014, kouluavustaja 3. Tilastokeskuksen hyvinvointikatsaus 1/2014, Lasten ja lap si per heiden elinolot 4. Maaseutuviraston ilmoitus tuen maksamiesta, Saarentien valaistus 5. Motivan kirje, Luumäen kunnan energiaohjelman ra por toin ti vel voitteen laiminlyönti ja ilmoitus irtisanomisesta 6. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kokouskutsu hallituksen vuo siko kouk seen Väestörekisterikeskuksen kirje, Äänestysaluejaotuksen muut ta misen ilmoittaminen maistraatille 8. Salpalinjan perinneyhditys ry:n jäsenkirje 1/2014 ja ke vät ko kous kutsu Kuntarahoituksen yhtiökokouskutsu Pohjois-Kymen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n vuo si ko kouskut su Etelä-Karjalan liiton kirje, Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan hy väk sy mi nen 12. Kivijärven kalastusalueen kokouskutsu Ympäristölautakunnan ote pöytäkirjasta , Ra ken nuslu pa Taavetin koulukeskuksen B-osan asuntosiiven koulukäyttöön otos ta ja laajentamisesta 14. Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ym pä ris tö lu papää tös, Luumäen kunnan hakemus Taavetin kaukolämpölaitoksen tois tai sek si voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi

24 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöytäkirja 16. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöytäkirja 17. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen esityslista 18. KT Kuntatyönantajien yleiskirje 3/2014, Työvuoroluettelon muuttaminen 19. Sisäministeriön raportti, Väkivaltainen ekstremismi Suomessa - tilannekatsaus 1/ Kuntaliiton kirje, Vuoden kylämyönteisin kunta kilpailun valintamenettely ja aikataulu 21. Valtiovarainministeriön tiedote, Asiakaspalvelu 2014-hanke tiedottaa 22. Työ- ja elinkeinominsteriön kirje, Ehdotukset uudeksi nimeksi työvoiman palvelukeskukselle 23. Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen esityslista 24. Maanmitauslaitoksen tiedote, Muutoksia Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa ja hakemusten toimittamisessa 25. Valtiovarainministeriön tiedote,vahtin toimintasuunnitelma Kuntaliiton yleiskirje 5/80/2014, Kansallinen veteraanipäivä Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 87 Muita mahdollisia asioita ei ollut.

26 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven saneeraus opetuskäyttöön, urakoitsijavalinnat 105/ /2014 Tekla Valmistelija: vs. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Kuluvan vuoden talousarvion investointiohjelmaan on varattu euron määräraha Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven saneeraukseen ja uu den porraskäytävän rakentamiseen, sisältäen irtaimiston. Tilojen suun nit te lua on tehty yhteistyössä koulun ja teknisen osaston kanssa. Si vis tys toi mi valmistelee irtaimistohankintoja. Hankkeessa saneerataan Taavetin koulun asuntosiipi opetuskäyttöön ja ra ken ne taan asuntosiiven ja nykyisen koulun käyttöön uusi porrashuone his sil lä varustettuna. Tekninen osasto on kilpailuttanut hankkeen rakennus-, sähkö- ja LVIAura kat. Valintaperusteena rakennusurakassa on ko ko nais ta lou del li nen edul li suus ja sähkö- sekä LVIA-urakassa halvin hinta. Tarjouspyyntöaineisto esitellään kokouksessa. Tekninen osasto on käsitellyt saadut tarjoukset. Tarjousten avaus pöy tä kirjat ja rakennusurakkatarjousten ver tai lu tau luk ko ovat esityslistan liitteenä. Tau lu kos sa ovat näh tä vis sä tarjouspyynnön mukaiset tarjousten ver tai lupe rus teet ja tarjousten vertailu. Urakoiden ja irtaimiston yhteenlasketut urakkahinnat ylittävät investoinnin mää rä ra han. Tekninen osasto on yhdessä koulun ja suunnittelijoiden kanssa kar toit tanut suunnitelmista mahdollisia hintaa alentavia kohtia ja pyytänyt hin naltaan kahta kokonaistaloudellisesti edullisinta urakoitsijaa ilmoittamaan niiden kustannusvaikutukset. Urakkaneuvottelut, joissa kaikki asiat kustannusvaikutuksineen käsiteltiin yk si tyis koh tai ses ti, on pidetty viikoilla 10 ja 11 kokonaistaloudellisesti edulli sim pien rakennus-, lvia- ja sähköurakoitsijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on urakkatarjousaineiston mukaan ja välitavoitteena on, että uusi porraskäytävä on valmis Urak ka-ai ka on määritelty siten, että häiriö koulutyölle on mahdollisimman vä häi nen. Vs. tekninen johtaja Juha Inkilä Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron määrärahasiirto kustannuspaikalle 9789 "Taavetin koulu rak. B asuntosiipi opetuskäyttöön" kustannuspaikalta, joka mää ri tel lään ta lous-

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot