PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Metsola Jyrki Puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Metsola Jyrki Puheenjohtaja"

Transkriptio

1 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:23 PAIKKA Huutjärven koulu Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Metsola Jyrki Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Helle Tiina Jäsen Huovila Kari Jäsen Liimatainen Mervi Jäsen Paavola Erja Jäsen Söderholm Jukka Jäsen Turunen Riikka Jäsen Skoas Anne Varajäsen Koskinen Tommi Pöytäkirjanpitäjä Eho Jouni Esittelijä Kallio Osmo Kvalt pj Vanhala Toni Kvalt I vpj Cederlund Freddie Kvalt II vpj Poissa Rosqvist Kim ASIAT :t ALLEKIRJOITUS Jyrki Metsola Puheenjohtaja Tommi Koskinen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin kokouksessa. Pyhtään kunnanvirasto klo Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon TODISTAA Ilmoitustaulunhoitaja Tiina Sundgren

2 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja 6 terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. 150 Hallintosäännön muuttaminen Sitoumus Sepra Ry:n rahoitukseen vuodelle Maakunnallinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kunnan lehti-ilmoituksia ja kuulutuksia koskevan sopimuksen 18 irtisanominen 154 Kymenlaakson liiton perussopimuksen muuttaminen Tiedoksi-asiat khall 21

3 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokouspäivää (hallintosääntö 121 ). Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden (hallintosääntö 129 ). Päätösehdotus Päätös Toimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Pöytäkirjan tarkastaminen Khall Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla (hallintosääntö 141 ). Toimielin on päättänyt että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kun KuntaL 140 :ssä tarkemmin säädetään (hallintosääntö 142 ). Päätösehdotus Päätös Toimielin toteaa, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa eikä pöytäkirjantarkastajia valita. Hyväksyttiin.

5 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Khall Hallintojohtaja: Kuntalain 39 :n mukaisesti tarkastetaan kunnanvaltuuston tekemät päätökset. Päätösehdotus: Päätös: Koska kunnanvaltuuston kokouksen tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia, kunnanhallitus päättää panna ne täytäntöön. Hyväksyttiin.

6 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Khall / /2020 Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät kunnilta lausuntoa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä. Lausuntoa pyydetään mennessä. Lausunnon voi antaa vastaamalla asiaa koskevaan sähköiseen kyselyyn tai vapaamuotoisesti. Pyhtään kunnan on tarkoituksenmukaista antaa asiassa vapaamuotoinen lausunto, joka keskittyy kunnan kannalta olennaisiin uudistuksessa ehdotettaviin kohtiin. Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Pyhtään kunnan lausunto koskee siis lähinnä maakuntien rahoituslakia sekä sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen: Pyhtään kunta pitää sote-uudistusta yleisesti tarpeellisena ja lainsäädännössä esitettyjä tavoitteita pääpiirteittäin kannatettavina. Lakipakettiin sisältyy kuitenkin epäkohtia, joista kunta nostaa esille seuraavia näkökulmia. Opiskelijahuolto: Pyhtään kunta katsoo, että opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut tulee jatkossakin järjestää osana koulutuksen järjestäjän organisaatiota tai siten, että koulutuksen järjestäjä sopii ko. palvelujen tuottamisesta kuntien yhteistoimintana tai sote-maakunnan kanssa. Kuitenkin siis siten, että koulutuksen järjestäjä on järjestämisvelvollinen myös opiskelijahuollon palveluista. Koulutuksen järjestäjä tuntee parhaiten oppilaitosympäristön sekä opiskelijoiden tarpeet. Lisäksi moniammatillisen työyhteisön toiminta on yleensä helpommin järjestettävissä, kun työnantaja on sama.

7 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunta ei näe, että opiskeluhuollon palvelujen siirtäminen osaksi isompaa kokonaisuutta parantaisi palvelujen järjestämiseen nykyään valtakunnallisesti liittyvää eriarvoisuutta. Resurssien ja päätöksenteon siirtyminen kauemmaksi asiakkaista saattaisi jossain tapauksissa jopa lisätä eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa ja laadussa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus ja tehtävien jako maakunnan ja kunnan välillä on lakiesityksessä kuvattu selkeästi. Todellisuudessa kuntien vastuulle jäävän hyte-työn resursointi ja toteuttaminen jää nähtäväksi, jos ja kun maakuntien rahoitusmalli tulee leikkaamaan rahoitusta jo ennestään kriisiytyneeltä kuntataloudelta. Kymenlaakson sote-maakunnan suhde Uudenmaan erillisratkaisuun ja sotepalvelujen turvaamiseen: Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla tulisi soveltaa myös Kymenlaakson sote-maakuntaan, jonka seurauksena Kymenlaakson sote-maakunta olisi myös osa HUSmaakuntayhtymää. Tällä vaihtoehdolla turvattaisiin Kymenlaakson sotemaakunnan erikoissairaanhoidon palvelut. Jos Kymenlaakson sote-maakuntaan ei voi soveltaa Uudenmaan erillisratkaisua niin Sote-maakuntalain 52 edellytyksin yhteistyöalueelle voisi perustaa erikoissairaanhoidon sote-maakuntayhtymän. Tällä vaihtoehdolla turvattaisiin Kymenlaakson sote-maakunnan erikoissairaanhoidon palvelut. Jos yhteistoiminta-alueella ei voi perustaa erikoissairaanhoidon palvelujen maakuntayhtymää niin siinä tapauksessa Kymenlaakso edellyttää Sotemaakuntalain 6 muutosta. Sote-maakunta voi alueellaan harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Sote-maakunnan toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla säädetään lain 15 luvussa. Uudenmaan erillisratkaisun myötä HUS maakuntayhtymän tulee voida harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa Kymenlaakso sote-maakunnan alueella. Myös tällä vaihtoehdolla voitaiisiin turvata erikoissairaanhoidon palveluja alueella. Palvelujen turvaamisella viitataan erityisesti talouteen, lääkäri-, hoitaja- ja hoivaresurssien saatavuuteen sekä asiakkaan valinnanvapauden turvaamiseen. Lainsäädännöllisesti tulee varmistaa sote-maakuntien välinen yhteistyö ja estää sotemaakuntien välisen haitallisen kilpailun syntyminen. Laissa tulee erityisesti huomioida HUS sote-maakuntayhtymän rahoitus ja oikeus toimia tulevalla yhteistyöalueella. Laissa on oltava selkeä pykälä kuinka HUS maakuntayhtymä toimii Uudenmaan neljän sote-maakunnan ja Helsingin kanssa sekä muiden yhteistyöalueiden (nykyinen HYKS erva) kanssa.

8 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Maakuntien rahoitus: 3 Valtion rahoitus sote-maakunnille. Sote-maakunnille myönnetään valtion rahoitusta sote-maakunnan asukasmäärän, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta kuvaavien tekijöiden, asukastiheyden, vieraskielisyyden, kaksikielisyyden, saaristoisuuden, saamenkielisyyden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimien perusteella siten kuin jäljempänä tarkemmin säädetään. Näiden määräytymistekijöiden painot lain voimaantulovuotta edeltävänä vuotena ovat seuraavat: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve 79,705 Asukasmäärä 13,112 Asukastiheys 1,465 Vieraskielisyys 1,954 Kaksikielisyys 0,342 Saamenkielisyys 0,013 Saaristoisuus 0,110 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 0,977 Pelastustoimi 2,333 Asukasmäärä 1,510 Asukastiheys 0,116 Riskitekijät 0,697 Edellä 1 momentissa tarkoitetut määräytymistekijöiden painot muuttuvat vuosittain määräytymistekijöiden ja sote-maakuntien tehtävämuutosten perusteella kohdistuvan rahoituksen muutosten mukaisesti. Kullekin sotemaakunnalle myönnetään valtion rahoituksena euromäärä, joka saadaan laskettaessa yhteen 13 :ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset ja 21 :ssä tarkoitetut pelastustoimen laskennalliset kustannukset. Kunta toteaa edellä esitetystä seuraavat huomiot: Laki sote-maakuntien rahoituksesta -Tarvevakioidun rahoituksen tulee olla oikeudenmukainen ja huomioida alueiden erityispiirteet, jotka ovat syntyneet vuosien aikana -Kymenlaakson sote-maakunnassa on kaksi suurta kaupunkikeskusta -Kouvola on Suomen suurin kaupunki, jossa ei ole erikoissairaanhoidon keskussairaalaa -Kymenlaakson alueella asukasperusteinen raha ja asukastiheys ei kuvaa oikein rahoituksen tarvetta sote-palvelujen tuottamiseksi -Kriteerit eivät huomioi alueen erityispiirteitä -Sairastavuus ja sosioekonomiset asiat eivät riitä Kymenlaakson sotemaakunnan tarvevakioinninlähtökohdaksi -Tarvevakioidun rahoituksen tietopohjan perusta ei ole riittävä eikä kuvaa Kymenlaakson tilannetta. Rahoitustarpeen oikeudenmukainen arviointi ja kriteeristö pitää tehdä kattavamman sairausluokituksen kautta -Kuolemaan johtavien elintapasairauksien painotus pitää olla vahvempi

9 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Alueen työttömyys ja sosioekonominen tilanne pitää huomioida paremmin -Perusterveydenhuollon rahoitus on turvattava tarvevakioinnissa selkein perustein -Lakiluonnoksen kustannusten kasvun 80% leikkuri on liikaa koko valtakunnan muuttotappioalueille ja erityisesti tulevan Kymenlaakson sotemaakunnan alueella -Malli ei ota riittävästi huomioon köyhyyttä, köyhyysindeksi pitäisi olla mukana yhtenä kriteerinä -Luotava rahoitusmalli ei saa ajaa Kymenlaakson sote-maakuntaa palkkakilpailuun -Investointeja koskevaan osuuteen pitää saada riittävän pitkä siirtymäaika, nyt ei ole siirtymäaikoja -Rahoituksen kautta tulee turvata riittävä määrä koulutuspaikkoja Kymenlaakson alueella -Kymenlaakson alue edellyttää huomattavasti suurempaa rahoitusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, joka huomioi myös kannusteet kun saadaan tuloksia aikaan -Sosiaalipuolen tarvevakioinnin kriteerit tulee perustua koko maata koskeviin tilastoihin ja diagnooseihin -Perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon rooli pitää arvioida oikein -Rahoituksen laskennan perusteena oleva aineisto perustuu aineistoon. Tämä on hyvä pohja, mutta ei riittävä todellisten kriteerien ja rahoitustarpeen arviointiin. Kriteerit ja pohja-aineisto tulee olla kattavammat kuin nyt käytetyt. Kuntien rahoitus: Uudistuksen rahoitusratkaisu ja tätä koskevat valinnat johtavat tilanteeseen, jossa käytännössä kaikki uudistuksesta aiheutuvat talouden muutosvaikutukset kohdistuvat kuntiin ja kuntatalous yksin toimii näiden muutosvaikutusten tasaajana. Uudistus muuttaa kaikkien kuntien verotuloja ja valtionosuutta ja voi aiheuttaa suuria muutoksia kunnan verotulojen ja valtionosuuksien suhteeseen. Vaikka uudistuksen lähtökohtana ja tavoitteena on, että kuntien talouteen kohdistuvat muutokset nykytilaan verrattuna ovat mahdollisimman pienet, on muutoksilla merkittäviä vaikutuksia kuntien talouden tasapainoon ja rahoitusasemaan. Tätä ei voida vallitsevassa kuntatalouden tilanteessa ja koronaepidemian vaikutukset huomioiden pitää hyväksyttävänä. Kunta katsoo, että uudistuksella ei saa olla vaikutusta kunnan talouden tasapainoon. Tämän varmistamiseksi enimmäismuutosten rajauksen tulisi olla +/- 0 asukasta kohti tai ainakin merkittävästi vähemmän kuin lakiluonnosten mukainen +/- 100 euroa asukasta kohti. On myös kohtuutonta, että uudistuksen suurimmat häviäjät ovat kuntia, joilla on lähtökohtaisesti alhaiset sote-kustannukset. On myös huomioitava, että koronapandemia vaikuttaa kuntien talouteen vuosina ja sen myötä myös lakiluonnosten mukaan pysyviin taloudellisiin siirto- ja tasausmekanismeihin. Arviointikautta tulisi muuttaa

10 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ tai koronapandemian vaikutukset ottaa huomioon mekanismien laskennassa. Uudistuksen toimeenpanosta aiheutuu myös merkittäviä muutoskustannuksia sote-maakunnille ja kunnille. Kunta katsoo, ettei muutoskustannuksista ole esitetty riittävän luotettavaa arviota, minkä vuoksi arvioita tulisi tarkentaa yhdessä kuntien kanssa. Tässä tulisi kiinnittää erityistä huomiota kunnille aiheutuviin suoriin ja välillisiin kustannuksiin ja varata niihin täysimääräinen valtion rahoitus. Kiinteistöt: Kuntien näkökulmasta keskeinen kysymys uudistuksen voimaantullessa on kuntien omistukseen jäävien toimitilojen käyttö siirtymäkauden vuokrajärjestelyn (3+1 vuotta) jälkeen ja vuokrataso siirtymäkaudella. Keskeinen ongelma kuntien näkökulmasta on se, että ne joutuvat olemaan pitkään epätietoisia siitä, tulevatko sote-maakunnat hyödyntämään tiloja siirtymäkauden jälkeen. Epätietoisuus kuntien omistamien toimitilojen tulevasta käytöstä uhkaa kuntien investointimahdollisuuksien yleisen heikkenemisen ohella estää toimitilojen ylläpidon kannalta välttämättömätkin investoinnit. Esitystä tulisi muuttaa siten, että sote-maakunnan tulee viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä ilmoittaa kunnalle toimitiloista, joiden käytöstä maakunta haluaa käynnistää kunnan kanssa neuvottelut vuokrajärjestelyitä koskevan siirtymäkauden jälkeen. Sotemaakunnan laiminlyödessä tämän ilmoitusvelvollisuutensa kunnalla olisi oikeus pidentää vuokrasopimusta yhdellä vuodella. Lisäksi sotemaakuntien investointeja koskevaa rahoitus- ja ohjausjärjestelmää tulisi kehittää siten, että sote-maakunnille muodostuisi mahdollisuus hankkia kunnilta omistukseensa palvelutoiminnassa tarvittavia toimitiloja. Yksityisten palveluntuottajien rooli palvelutuotannossa: Kunta pitää tärkeänä, että yksityisten palveluntuottajien rooli pysyy myös uudistuksen jälkeen mahdollisimman keskeisenä. Lakiluonnosten ja niistä tehtyjen tulkintojen perusteella tätä on syytä epäillä. Tutkimus- sekä käytännössä koettu tieto osoittaa, että käytännössä ainoa tapa kehittää merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustehokkuutta ja saatavuutta on ollut yksityisen sektorin palveluntuottajien mukaan ottaminen palvelutuotantoon. Esimerkiksi Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistusta voidaan pitää onnistuneena. On valitettavaa, jos yksityisen sektorin tuoma tehostamispotentiaali jätetään uudistuksen yhteydessä käyttämättä. Kunta pitää lisäksi hankintasopimusten mitättömyyttä koskevaa lainsäädäntöä jokseenkin kohtuuttomana, vaikka mahdollisten osaoptimointien johdosta sitä voidaan pitää jossain määrin tarpeellisenakin.

11 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sote-uudistukseen liittyvä materiaali lausuntopyyntöineen on luettavissa osoitteesta: Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää antaa asiassa selostusosassa esitetyn lausunnon. Hyväksyttiin.

12 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Hallintosäännön muuttaminen Khall / /2020 Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p Kuntalain 98 : Toimielimen päätöksentekotavat Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavissa. Pyhtään kunnan hallintosäännössä on määrätty, että kunnan muut toimielimet voivat kokoontua sähköisessä toimintaympäristössä, mutta valtuuston kokouksesta on määrätty seuraavasti: 80 Valtuuston varsinainen kokous Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Valtuuston puheenjohtajan kanssa on keskusteltu, että vaikka valtuuston kokouksen sähköiseen järjestämiseen sisältyy jäsenmäärältään vähäisempien toimielinten kokouksia enemmän kokouksen sujuvuuteen liittyviä riskitekijöitä, on esimerkiksi poikkeustilanteiden varalta tarkoituksenmukaista muuttaa hallintosäännön 80 kuulumaan seuraavasti: 80 Valtuuston kokous Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Valtuusto voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

13 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että hallintosäännön 80 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 80 Valtuuston kokous Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Valtuusto voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. Päätös Asian käsittelyn aikana kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle että hallintosäännön 80 ja 117 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 80 : Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Kokous voidaan pitää myös varsinaisen kokouksen ja sähköisen kokouksen yhdistelmänä. Valtuusto voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

14 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Kokous voidaan tarvittaessa pitää myös varsinaisen kokouksen ja sähköisen kokouksen yhdistelmänä. Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

15 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Sitoumus Sepra Ry:n rahoitukseen vuodelle 2021 Khall / /2020 Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p Kehittämisyhdistys Sepra ry on yhdistys, jonka tavoitteena on kotiseudun kehittäminen asukkaidenaktiivisuuden ja omatoimisen työn avulla. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Sepralle ohjelmakaudelle tietyn kehyksen varoja, joka pohjautuu asukaslukuun, maaseutuluokitukseen sekä asukkaiden kanssa yhdessä laaditun Sepra 2020 strategian laatuun. Suomessa on 54 vastaavaa yhdistystä, joiden toimintaa MMM rahoittaa, ja se, minkä verran kullekin yhdistykselle on myönnetty maaseuturahaston Leader-rahoitusta perustuu paitsi maaseutuasukkaiden määrään myös siihen minkä verran strategia on saanut kansallisessa arvioinnissa pisteitä. Kansallinen keskiarvo strategioilla oli 3,4 ja 4,0 pisteellään Sepran strategia oli Kaakkois-Suomen paras, ja valtakunnallisesti viides. Strategialleen saamasta rahoituskehyksestä Sepran hallitus myöntää tukea paikallisten yrittäjien ja yhdistysten pieniin hankkeisiin. Pyhtään kunta on ollut mukana vuosittaisella euron maksuosuudella. Pyhtää on ollut mukana Leader Sepran (Kehittämisyhdistys Sepra ry:n) toiminta-alueella ja Sepran ohjelmien sekä strategioiden toteutuksen julkisessa rahoituksessa vuodesta 2001 alkaen. Maaseudun toimintaryhmänä aloittaneen Sepran työ on ohjelmakausien myötä laajentunut kattamaan myös kalataloussektorin paikallislähtöisen kehittämisen ESKO 2020 strategian - sekä EU tietopisteenä (EDIC Kymenlaakso) toimimisen. Toiminnan tulosten on todettu hyödyttävän alueen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmakauden tuloksia ovat mm. 68 toteutettua ympäristöä parantavaa toimenpidettä 43 htv hankkeiden aikana työllistynyttä sekä yli 450 organisaatiota, jotka olleet mukana hankkeissa yritysten kehittämiseen ja investointeihin kohdennettu n reilu 2,1 miljoonaa kohdennettu yhdistysten toiminnan kehittämiseen ja alueen elinvoimaisuuteen liittyviin investointeihin, ml. 74 uutta tai kunnostettua rakennusta ja rakennelmaa, joiden eteen on tehty talkootyötuntia Pyhtää on osallistunut rahoitukseen välillä sovitusti vuosisummalla. Yhteensä rahoitus seitsemän vuoden aikana on mahdollistanut sen, että pyhtääläiset asukkaat, yritykset ja yhdistykset ovat voineet hyötyä aktivointi- ja kehittämistyöstä, hankeneuvonnasta sekä

16 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ erilaisista tapahtumista yhtä lailla kuin maaseudun ja kalatalouden osalta hankerahoituksesta. Pyhtään alueen toimijoiden sekä Pyhtään alueen hankkeisiin on myönnetty yli tukea, mistä 42% on EU varoja, ja 38% valtionvaroja ja 20% kuntarahaa. Pyhtään kunnan osallistuminen julkisen rahoituksen kuntaosuuteen koko ohjelmakaudelle on edellytys sille, että Pyhtään alueen yrittäjät, asukkaat ja yhteisöt voivat olla mukana hyötymässä Leader-rahoituksesta. Sepra Ry. esittää kunnalle, että se sitoutuu rahoittamaan toimintaa eurolla vuodessa vuosina Rahoituksesta päätetään vuosittain valtuuston talousarviovalmistelun yhteydessä. Yhteensä Pyhtään kunnan rahoitus ajalla on euroa. Leader Sepra aikoo hakea nykyisen suuruista (2,5 milj ) rahoitusta maaseuturahastosta sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 1 milj ). Olemalla mukana euron vuotuisella rahoituksella Pyhtään toimijat voivat hakea jatkossakin rahoitusta näistä varoista nykyiseen tapaan. Kuntasitoumukset MMM edellyttää saavansa Leader-ryhmien alueiden kunnilta mennessä, siirtymäkauden rahoitushakemuksen yhteydessä. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää, että kunta sitoutuu rahoittamaan Sepra Ry:n toimintaa eurolla vuonna 2021 talousarviossa myönnetyn määrärahan puitteissa. Hyväksyttiin.

17 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Maakunnallinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Hvltk Valmistelija Rehtori, Sari Hakulinen, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (417/2007,12 ) määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Kymenlaakson maakunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kuntien yhteisesti työstämä strateginen asiakirja joka on pohjana kunnan omalle hyvinvointisuunnitelmalle. Kokouksessa kuraattori Tytti Eriksson esittelee suunnitelman. Maakunnallinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on liitteenä. Päätösehdotus Päätös Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Tytti Eriksson poistui klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Khall / /2020 Valmistelija Rehtori, Sari Hakulinen, Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman liitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Liitteet Liite[1] Maku_HySu_1_strategiaosa_ Liite[2] Maku_HySu_2_toimenpideosa_ (1)

18 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnan lehti-ilmoituksia ja kuulutuksia koskevan sopimuksen irtisanominen Khall / /2020 Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p Kunnalla on ollut vuodesta 1999 asti Loviisan Sanomien kanssa voimassa oleva sopimus (liitteenä) koskien kunnan ilmoituksia, kuulutuksia ja Pyhtäänlehden julkaisemista. Sopimuksen perusteella kunta on sitoutunut käyttämään Pyhtäänlehteä pääasiallisena ilmoitusmedianaan. Eri lähteistä on saatu viime aikoina palautetta, että Pyhtäänlehden sisällöt eivät ole täysin vastanneet kunnan tarpeita ja näin ollen kunnan on tarkoituksenmukaista tarkastella ilmoituksia koskevaa sopimusta. Todettakoon, että kunnan ilmoituksista tai kuulutusten julkaisemisesta lehdissä ei ole olemassa esimerkiksi lakisääteistä velvoitetta, joka vaikuttaisi asiaan pakottavalla tavalla. Sopimuksen mukaisesti osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kalenterivuoden vaihteessa. Irtisanomisesta on ilmoitettava toiselle osapuolelle viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Osapuolten on neuvoteltava irtisanomisen perusteista ennen irtisanomista tai viimeistään kuukauden kuluessa irtisanomisilmoituksen jättämisestä. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää, että Pyhtään kunta irtisanoo kunnan ilmoituksia ja kuulutuksia koskevan sopimuksen alkaen. Hallitus kehottaa hallintojohtajaa käynnistämään pikaisesti selvityksen sekä toimenpiteet uuden sopimuksen solmimiseksi. Asian käsittelyn aikana kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Pyhtään kunta irtisanoo kunnan ilmoituksia ja kuulutuksia koskevan sopimuksen alkaen. Hallitus kehottaa hallintojohtajaa käynnistämään pikaisesti selvityksen sekä toimenpiteet uuden sopimuksen kilpailuttamiseksi.

19 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kymenlaakson liiton perussopimuksen muuttaminen Khall / /2020 Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p Kymenlaakson liiton voimassa oleva perussopimus on tullut voimaan Kuntalaki (410/2015) on muuttunut , kunnallisvaalien ajankohta ja valtuustokauden ajankohta on muuttunut ( 7) ja vuoden 2021 alusta Iitin kunta siirtyy valtioneuvoston päätöksellä Päijät-Hämeen maakuntaan. Kuntalain 56 :ssä säädetään kuntayhtymän perussopimuksessa sovittavista asioista, joista uusia asioita ovat tarvittaessa sopiminen järjestämisvastuun siirtymisestä (2 kohdassa), menettely kuntayhtymän alijäämän kattamisesta (10 kohta), ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille (11 kohta). Kuntalain 57 :n mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kymenlaakson liiton perussopimuksessa ei ole sovittu perussopimuksen muuttamisesta. Liitteenä on liiton hallituksen hyväksymä ehdotus perussopimuksen muuttamisesta. Ehdotus käsittää vain välttämättömät muutokset ja lisäykset, joita ovat jäsenkuntaluettelon päivittäminen :ssä 2, termien ja viittausten päivittäminen ajantasalle, sekä kuntalain edellyttämät lisäykset alijäämän kattamisesta ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille. Lisäykset ovat pykälinä 28 ja 30. Vastaavasti entiset pykälät on siirretty pykäliksi Perussopimuksen uudet säädökset eivät vaikuta lähivuosina liiton käytännön toimintaan, koska Kymenlaakson liitossa alijäämän kattaminen ei ole ajankohtaista taseessa olevan ylijäämän vuoksi, ja liiton toimisto on laatinut jo aikaisemminkin puolivuosittain raportin toiminnastaan. Kymenlaakson liitolla ei ole sellaista järjestämisvastuullaan olevaa toimintaa, minkä siirtämisestä olisi tarkoituksenmukaista sopia perussopimuksessa, joten säädöstä järjestämisvastuun siirtämisestä ei perussopimukseen esitetä. Perussopimukseen sisältyy edelleen vapaaehtoisena tehtävänä Kymenlaakson kesäyliopiston ylläpito (3 ). Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Kymenlaakson liiton perussopimuksen muuttamisen liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

20 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Toni Vanhala poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. (Hallintolaki kohta 4) Liitteet Liite[3] Maakuntahallituksen pöytäkirjanote / Kymenlaakson liiton perussopimus alkaen

21 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tiedoksi-asiat khall Khall Kuntayhtymien pöytäkirjat - Saaristotoimikunta 1/ , 2/ / ja 5/ Kotkan-Haminan seudun seutuneuvottelukunnan muistiot Kotkan-Haminan seudun seutuneuvottelukunta 1/ Toimielinten pöytäkirjat - Nuorisovaltuusto 9/ Hyvinvointilautakunta 3/ Valvontajaosto 5/ Tarkastuslautakunta 5/ Johtoryhmän kokoukset Johtoryhmä on kokoontunut: , ja Päätösehdotus: Päätös: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi. Hyväksyttiin.

22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: 146, 147, 148, 150, 152, 155 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus / Kunnallisvalitus Muutoksenhakukielto ja sen peruste x Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Muu peruste, mikä

23 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: 149, 151, 153, 154 Oikaisuvaatimusohjeet Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Pyhtään kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pyhtään kunta Kunnanhallitus Kirjaamon yhteystiedot: Postiosoite: Motellikuja 4, Siltakylä Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: (05) Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua miten päätöstä halutaan oikaistavaksi millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

24 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Tiedoksianto Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 21.11.2018 klo 17:15-19:30 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 43 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:00-18:35 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 12.12.2018 klo 16:00-18:35 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 48 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 09.01.2019, klo 08:30-11:25 Paikka Kunnanhallituksen huone, Kunnanvirasto, Rautalampi Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ ( 10) Työllisyysjaosto Kainuun ja Kajaanin työllisyysnäkymät sekä Kasvupalvelupilotti Kopakka Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 ( 10) Aika 12.11.2018, klo 16:05-17:36 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kekkonen Käsitellyt asiat 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 13) Aika 13.03.2019, klo 08:05-10:55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirasto klo 9-15 Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirasto klo 9-15 Pöytäkirjan julkaisu yleiseen tietoverkkoon PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 32 Valvontajaosto AIKA 18.03.2019 klo 18:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Aksels Tuulikki jäsen Piispa-Jespars Seija jäsen Hokkanen Raimo jäsen Mikkelä Eero esittelijä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta

Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/ (5) Sivistyslautakunta Kajaanin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2018 1 (5) Sivistyslautakunta, 63, 01.06.2017 Sivistyslautakunta, 113, 13.12.2017 Sivistyslautakunta, 15, 21.02.2018 15 Sivistystoimialan viranhaltijoiden hallintosäännössä

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

36 Vuolijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (17) Aika 23.05.2017, klo 18:07-21:09 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastus 34 Työllisyysvarojen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 12) Vuolijoen aluelautakunta Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 12) Aika 22.01.2019, klo 18:07-19:27 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ ( 7) Lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 7) Aika 09.11.2018, klo 08:30-08:35 Paikka Seutulantalo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Oikeuden

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017

3 Perusturvalautakunnan järjestäytyminen ja kokoukset 2017 Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 11.01.2017, klo 16:01-18:58 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 13 Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma 12/ Muut asiat Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 ( 8) Aika 12.04.2018, klo 07:37-08:45 Paikka Käsitellyt asiat Jä rvenpä ä - talo, Terijoki kokoushuone, 2. kerros 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

33 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (12) Aika 04.06.2018, klo 17:47-20:51 Paikka Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 31.10.2018 klo 17:15-18:55 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika 8:00-9:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531 Läsnä Jäsenet Muut Karvinen, Marko strategiapäällikkö saapui 8:03 Enroos, Asta yksikön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Keskusvaalilautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Keskusvaalilautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 Kokousaika 19:00-20:15 Kokouspaikka Keskusvaalilautakunnan toimisto Läsnä Jäsenet Viertola, Juha Kivinen, Tiina Ahonen, Risto Kiukas, Vertti puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa. Puumala Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (5) 37 Kappalaisenkujan, Ruoritien ja Kalliomäentien perusparannus PuuDno-2015-317 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Savo-Karjalan Vesi-

Lisätiedot

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta

3 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat / tielautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Aika 23.03.2016, klo 16:30-16:46 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Laskujen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/ ( 16) Ristiinan aluejohtokunta

Mikkeli Pöytäkirja 4/ ( 16) Ristiinan aluejohtokunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2018 1 ( 16) Aika 05.09.2018, klo 17:00-18:04 Paikka Metsä linna, Kitereentie 13, Ristiina Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2018 1 ( 12) Aika 17.10.2018, klo 17:01-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Herman Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika: 09.11.2016 klo 17:30-21:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 12) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 12) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 ( 12) Aika, klo 13:03-16:06 Paikka Käsitellyt asiat Kainuun ammattiopisto, rak Oppi 4, ravintola Vimpeli, kabinetti, Opintie 3, 87100 Kajaani 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/ ( 9) Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Hämeenkyrö Pöytäkirja 3/2018 1 ( 9) Aika 22.10.2018, klo 15:32-16:11 Paikka Kunnanviraston 1. krs:n neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma

21 Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelma Mäntyharju Pöytäkirja 3/2018 1 (11) Aika 20.03.2018, klo 18:01-18:36 Paikka Kunnantalo, Kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Kirjaston

Lisätiedot

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:55-17:26. Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (9) Aika 16.11.2017, klo 16:55-17:26 Paikka Kirjasto, Lääkärinkuja 2 Käsitellyt asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus 52 Rakennusvalvonnan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Kaarlo Virtanen Anne Lahtinen Jouni Salmirinne Vuokko Mustonen

Kaarlo Virtanen Anne Lahtinen Jouni Salmirinne Vuokko Mustonen PALOHEINÄN ALA-ASTEEN JOHTOKUNNAN KOKOUS AIKA 22.3.2018 klo 17.35 18.32 PAIKKA, opettajainhuone KUTSUTUT puheenjohtaja Marika Paananen varapuheenjohtaja Mirka Reinman jäsenet Jukka Ranua Kaarlo Virtanen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) johtaja 26 Helmet-kirjastoyhteistyösopimuksen allekirjoittaminen HEL 2017-011085 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut johtaja päätti allekirjoittaa Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 51 Julkisena palveluvelvoitteena järjestettävän päiväkotihoidon korvaus vuodelle 2017 HEL 2017-003666 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Allergia-

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Vakanssinumero 5000992257, mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroosin toimivalta henkilöstöasioissa 31.08.2017 alkaen Kunnanvaltuusto on

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 2/2019

Tarkastuslautakunta 2/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 2/2019 Kokousaika: 18.4.2019 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Aika: 12.05.2016 klo 18:00-22:20 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Keskusvaalilautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Keskusvaalilautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 16:00-16:08 Kokouspaikka Aulakabinetti 4, Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Viertola, Juha Kivinen, Tiina Ahonen, Risto Kiukas, Vertti Monaco, Pia puheenjohtaja

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 4/2018

Tarkastuslautakunta 4/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 4/2018 Kokousaika: 28.5.2018 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

43 Vuolijoen aluelautakunnan kokousajat vuonna Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen v

43 Vuolijoen aluelautakunnan kokousajat vuonna Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen v Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (16) Aika 23.08.2017, klo 18:05-20:22 Paikka Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Vuolijoen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta

Laihia Pöytäkirja 1/ ( 17) Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2018 tilintarkastuksesta Laihia Pöytäkirja 1/2019 1 ( 17) Aika 24.01.2019, klo 13:00-16:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri

Anna-Maija Jukkara. talousjohtaja, kokouksen sihteeri Pöytäkirja 3/2019 1/12 Tarkastuslautakunta 2019-2021 16.4.2019 KOKOUSTIEDOT Aika tiistai 16.4.2019 klo 13.00-16.00 Paikka Kouvolan Hovioikeudentalo, kokoustila Presidentti Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 9/ ( 10) Sosiaali- ja terveyslautakunta

Järvenpää Pöytäkirja 9/ ( 10) Sosiaali- ja terveyslautakunta Järvenpää Pöytäkirja 9/2018 1 ( 10) Aika 24.10.2018, klo 17:30-18:28 Paikka Jä rvenpä ä - talo, kh 3 Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 30 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992380 osastonhoitaja Stiina Bergendahlille ajalla 1.9.2017-31.12.2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto klo

Pyhtään kunnanvirasto klo PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 26.04.2017 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Palmia-liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Palmia-liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 15:00-16:11 Kokouspaikka Läkkisepäntie 23, 00620 Hki, kokoustila Meikku Läsnä Jäsenet Toijonen, Karita Ehrnrooth, Cecilia Länsipuro, Janne Mattila, Jukka

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 4/2019

Tarkastuslautakunta 4/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 4/2019 Kokousaika: 4.6.2019 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (10) Sivistyslautakunta Aika , klo 18:00-18:49. Liikuntahalli Kisala. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 18:00-18:49 Paikka Liikuntahalli Kisala Käsitellyt asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan tarkastus 69 Elokuvateatteri

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 7/2018

Tarkastuslautakunta 7/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 7/2018 Kokousaika: 29.10.2018 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Päätös Pormestari päätti, että Fulbright Suomi -säätiö saa järjestää Fulbrightjuhlatilaisuuden

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Päätös Pormestari päätti, että Fulbright Suomi -säätiö saa järjestää Fulbrightjuhlatilaisuuden Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 87 Edustus: Fulbright Suomi -säätiön Fulbright-juhlatilaisuus kaupungintalolla 16.5.2018 HEL 2017-011662 T 00 04 03 Päätös päätti, että Fulbright Suomi -säätiö saa järjestää

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 04.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18:00 19:15 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 9/ (11) Kunnanhallitus Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Laihia Pöytäkirja 9/ (11) Kunnanhallitus Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen Laihia Pöytäkirja 9/2018 1 (11) Aika 17.04.2018, klo 16:45-16:52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 141 Pöytäkirjan tarkistus 142 Maanvuokrasopimus/Isootupa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 7/2018

Tarkastuslautakunta 7/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 7/2018 Kokousaika: 13.12.2018 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2018 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 4.10.2018 Kokousaika 4.10.2018 klo 18.05 18.46 Kokouspaikka Malminkartanon ala-asteen koulu, Puustellintie 6, opettajienhuone

Lisätiedot

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1

Paikka: Munkkiniemen ala-asteen koulun opettajainhuone, Tietokuja 1 Johtokunnan kokous Aika: Maanantaina 26.3.2018 klo 18.03 Paikka: n opettajainhuone, Tietokuja 1 Paikalla: Pesonen, Kajosaari, Raitala, Paavola, Martelius, Joki, Salminen, Hirsto, Nieminen, Oppilasedustaja

Lisätiedot

Almgren Mikko Jäsen. Söderholm Jukka Jäsen. edustaja Hakulinen Sari Esittelijä Silander Kaisa Esittelijä 9:00-9:40 Liljeqvist Carita Pöytäkirjanpitäjä

Almgren Mikko Jäsen. Söderholm Jukka Jäsen. edustaja Hakulinen Sari Esittelijä Silander Kaisa Esittelijä 9:00-9:40 Liljeqvist Carita Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 55 Hyvinvointilautakunta AIKA 11.06.2019 klo 09:00-10:15 PAIKKA Huutjärven koulu, Mediateekki, 2 krs LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Halme Seija Varapuheenjohtaja Almgren

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Aika: 07.02.2018 klo 17:30-20:07 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 6 Kokouksen järjestäytyminen 3 7 Yhdyskuntavaliokunnan yleiskatsaus

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 8 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, palvelusetelituottaja, omaishoidon tuen kotiin annettava palvelu HEL 2017-008876 T 05 00 00 Päätös Päätöksen perustelut Sairaala-,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) KIRDno-2018-713 Veikkolan talvihoitourakka lisätyö 3 (3/2018) Hankinnan kohde Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 14.6.2018 92 päättänyt valita Veikkolan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 5/2018

Tarkastuslautakunta 5/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 5/2018 Kokousaika: 13.9.2018 klo 10.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 11) Työllisyysjaosto

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 11) Työllisyysjaosto Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 ( 11) Aika 26.09.2018, klo 15:02-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kekkonen Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 Aika: 10.04.2019 klo 17:00-20:05 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 (Huom poikkeava alkamisaika) LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Kaupungin

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 1/2019

Tarkastuslautakunta 1/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 1/2019 Kokousaika: 23.1.2019 klo 14.00 14.55 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen

Lisätiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone

Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja OULUNKYLÄN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA 27.05.2019 Kokousaika 27.5.2019 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Oulunkylän ala-asteen koulu, Teinintie 12, rehtorin huone Jäsenet Heikkinen

Lisätiedot

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta:

Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaavoituspäällikkö Hankintapäätökset. Tarjoukset saatiin seuraavilta toimijoilta: Mikkeli Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) MliDno-2017-163 Nuijamiehen, Pursialan ja valtatie 15 melu- ja tärinäselvitys Mikkelin kaupunki on pyytänyt tarjousta Nuijamiehen, Pursialan ja Valtatie 15 melu-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Hankesuunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Hankesuunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 71 Sosiaali- ja terveysvirasto, Kivikon arkistotilan vuokraus sosiaalihuollon arkistolle HEL 2016-012296 T 10 01 02 Päätös päätti vuokrata osoitteesta, Kivikonkuja 4,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Lisätiedot Hanna Maarit Tarvainen, toimistosihteeri, puhelin: hanna.m.tarvainen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Hanna Maarit Tarvainen, toimistosihteeri, puhelin: hanna.m.tarvainen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 16, liikaa maksettujen kilometrikorvausten takaisinperintä HEL 2016-007457 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että ********** peritään takaisin hänelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 425 Maamonlahdentien silta, Länsiväylä, 31. Lauttasaari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2016-009746

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-359 Asianhallintasuunnittelijan toimen täyttäminen, vakanssinro 2000991832 Asianhallintasuunnittelijan toimi vapautuu 1.8.2017 aiemman toimenhaltijan

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 15 Enter - etsivän nuorisotyön sähköisen järjestelmän ylläpidon hankinta HEL 2014-006109 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Enter -etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot