ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE Oy Hepolamminkatu Tampere LAITOS JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Laitos sijaitsee Tampereen kaupungin Hervannan kaupunginosassa osoitteessa Hepolamminkatu 29. Kiinteistön rekisteritunnus on IonPhasE Oy on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 1 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 kohdan 4 e perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 1 momentin kohdan 4 e perusteella (muoviraaka-aineita valmistava tehdas). ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toimintaa koskevat luvat Pirkanmaan ympäristökeskus on myöntänyt IonPhasE Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan /PIR-2004-Y-190. Lupa oli määräaikainen ja voimassa asti. Määräaikaisuus johtui suunnitelmasta siirtää toiminta Tampereen Katsastajankadulle kiinteistölle Katsastajankadulla sijainneesta uudisrakennushankkeesta on luovuttu.

2 2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on Pirkanmaan ELY-keskuksen hakemuksen johdosta tehnyt päätöksen Katsastajankadulle myönnetyn luvan raukeamisesta (LSSAVI/23/04.08/2012). Kaavoitus Laitos sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, joka on varattu kaavassa teollisuus- ja varastorakennuksille (T-10). LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ IonPhasE Oy:n toimitila sijaitsee Tampereen Hervannassa. Samassa kiinteistössä toimii IonPhasE Oy:n lisäksi kolme muuta yritystä. Naapuritonteilla ja koko Hervannan teollisuusalueella on paljon erilaista teollista toimintaa sekä muutamia palveluyrityksiä. Lähistöllä ei ole asuinrakennuksia, koulua, päiväkotia tai muuta erityisen herkästi häiriintyvää kohdetta. Tontti ei sijaitse pohjavesialueella. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta IonPhasE Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköä johtavia polymeerejä, joita käytetään esimerkiksi elektroniikka-, pakkaus-, auto-, elintarvikepakkausten ja ruiskuvalutuotteiden muovituotteiden yhtenä raaka-aineena. Yrityksen tuotteet perustuvat sen kehittämään ja patentoimaan teknologiaan. Yrityksen kehittämiä sähköä johtavia polymeerejä markkinoidaan alan puhtaimpina. Laitoksessa jatketaan myös tuotekehitystoimintaa nykyisen tuotannon ohella. Laitos on perustettu vuonna Yrityksellä on tällä hetkellä 14 työntekijää ja 20 työntekijää silloin kun toiminta on täydessä kapasiteetissa. Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Yrityksen kehittämillä polymeereillä korvataan vanhoihin teknologioihin perustuvia tuotteita, joiden ongelmana on materiaalin likaisuus. Perinteisesti käytettyjen ratkaisujen valmistus kuormittaa ympäristöä huomattavasti enemmän kuin uuden kehittyneemmän IonPhasE IPE polymeerin valmistus. Yrityksellä on sertifioitu ISO-9001 laatujärjestelmä (sertifioitu 2011 LRQA) Laitteisto koostuu pääasiallisesti syöttölaitteistosta, sekoituslaitteista, ekstruudereista, pelletöintilaitteistosta ja raaka-aineen lopputuotteen kuivaimista. Yrityksen tuotteet toimitetaan asiakkaille granulaatteina. Ne valmistetaan tunnetuilla polymeerien valmistus- ja muokkausprosesseilla. Prosessissa raaka-aineet annostellaan dynaamisesti ekstruuderiin, jossa tapahtuvien sekoitusten ja reaktioiden jälkeen muovisula leikataan granulaateiksi ja jäähdytetään vedenalaispelletöintilaitteistolla. Tuotantoprosessi on jatkuvatoiminen.

3 3 Laitoksen teoreettinen maksimikapasiteetti on 1165 tonnia vuodessa. Kapasiteetista on ollut vuonna 2011 käytössä noin 11 %. Laitos voi kasvattaa tuotannon kapasiteettia n. 30 % edellä mainitusta maksimikapasiteetista (1165 tonnia) asentamalla sivuekstruuderi nykyisen ekstruuderin rinnalle. Tällöin teoreettinen maksimikapasiteetti olisi tonnia vuodessa. Raaka-aineet ja kemikaalit Energian käyttö Liikenne Raaka-aineina käytettävien kemikaalien enimmäismäärä prosessissa ja varastossa on tällä hetkellä 112 tonnia. Vuonna 2012 tehdas käyttää keskimäärin yhteensä 466,5 tonnia kemikaaleja. Aktiivisessa käytössä on 20 erillistä ainetta. Raaka-aineina käytetään kaupallisia polymeerejä kuten polyeettereitä, polyestereitä, polyeteeniä, polypropeenia, polyeteenin ja metakryylihapon kopolymeerejä ja polyakrylaatteja. Laitoksen käyttämät kemikaalit päätyvät 100 %:sti tuotteisiin. Lisäaineina käytetään kaliumhydroksidia sekä kalium- ja natriumsuoloja. Polymeerit tulevat laitokselle granulaatteina 25 kg:n säkeissä tai isommissa pakkauksissa kuten 550 kg oktabissa ja 1100 kg suursäkissä. Yksi tuotekehitys/pilotvaiheessa oleva polymeeri on nestemäinen ja se toimitetaan 200 litran tynnyreissä. Lisäaineet ovat jauheita, jotka tuodaan 25 kg:n säkeissä tai tynnyreihin pakattuna. Pieniä määriä laboratoriokemikaaleja varastoidaan lukitussa peltikaapissa. Polymeerit ja lisäaineet varastoidaan raaka-ainevarastossa, joka on erillisena tilana tuotantotilojen vieressä. IonPhasE ei varastoi eikä käytä vaarallisia kemikaaleja. Laitoksella aikaisemmin käytössä ollut isosyanaatti, jota on luokiteltu vaaralliseksi/haitalliseksi kemikaaliksi on poistettu käytöstä. Varastossa ollut erä on toimitettu Ekokemille käsiteltäväksi. Arvioidun sähkön kulutus on täydellä kapasiteetilla noin 2000 MWh/a. Laitteet ovat uusia ja prosessi on suunniteltu energiankulutuksen kannalta tehokkaaksi. Raaka-aineiden ja valmistuotteiden kuljetukset tapahtuvat paketti- ja rekkaautoilla enintään kaksi kertaa päivässä. Valmiit tuotteet lähtevät joko lavalla rekkakuljetuksena tai merikonttiin pakattuna rekkakuljetuksella satamaan. Jatkossa kun tuotantomäärä kasvaa, on mahdollista siirtää osittain lopputuotteen varastointi ja merikonttien lastaus satamavarastoon. Kuljetukset tapahtuvat pääasiassa päiväaikaan. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Yrityksen tuotantolaitteisto koostuu tunnetuista laajalti käytössä olevista osista. Yksittäiset osat ovat alallaan parasta tunnettua tekniikkaa. Tuotantoprosessi ja käytettävät materiaalit optimoidaan jätteen määrän ja haitallisuuden minimoimiseksi. Annostelu tapahtuu gravimetrisilla syöttölaitteilla, jotka ovat toiminnaltaan

4 4 erittäin tarkkoja. Ekstruuderi on suunniteltu energiankulutukseltaan mahdollisimman tehokkaiksi. Ekstruuderi on hankittu maailman johtavalta kaksiruuviekstruudereiden valmistajalta. Pelletöinti tapahtuu vedenalaispelletöintinä, jonka vesikierto on suljettu ja prosessiveden kulutus täten minimoitu. Pelletöintiprosessin jäähdytyksestä saatava lämpö on mahdollista ottaa talteen ja hyödyntää tilojen lämmittämiseen. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt viemäriin Toiminnassa syntyvät prosessi- ja saniteettivedet johdetaan kunnalliseen viemäriin. Lisäksi viemäriin johdetaan vähäisiä määriä pesuvesiä. Prosessi- ja pesuvesien määrä arvioidaan olevan enintään 2 m 3 vuorokaudessa eli noin 100 m 3 /a ja saniteettivesien 2,5 m 3 vuorokaudessa. Prosessijätevedet muodostuvat vedenalaispelletöinnin kiertovedestä, joka vaihdetaan 1-4 kertaa viikossa. Pelletöintiprosessissa veteen muodostuva kiintoaine poistetaan sihdin avulla. Prosessijäteveden viemäröintikelpoisuutta on selvitetty vuonna 2006 Tampereen Vesi Oy:n toimesta. Ravinnekuorman lisäksi tutkittiin silloin jäteveden eri aineiden esiintyvyyttä. Analyysin perusteella Tampereen Vesi totesi silloin, että vesi on täysin viemäröintikelpoista. Mitatut arvot olivat hyväksyttävällä tasolla, eikä IonPhasE Oy:tä velvoitettu lisämittauksiin, ellei veden käyttö kasva merkittävästi. Prosessiveden määrään ja laatuun perustuen katsottiin silloin, että ei ollut tarpeen laatia teollisuusjätevesisopimusta. Jätevesitutkimustulokset esitetään alla olevassa taulukossa. Parametri Yksikkö Laatu BOD 7ATU mg/l 4,6 Kok. fosfori mg/l < 0,01 Kok. typpi mg/l 1,9 Kiintoaine mg/l 45 KMnO 4-luku mg/l 24 ph 7,8 Sähkönjohtavuus ms/m 15.8 Ba mg/l < 0,01 Ca mg/l 21 Cd mg/l <0,005 Co mg/l 0,03 Cr mg/l 0,02 Cu mg/l 0,08 Fe mg/l 0,59 K mg/l 3,1 Mg mg/l 2,2 Mn mg/l < 0,01 Na mg/l 3,3 Ni mg/l < 0,01 Pb mg/l <0,05 S mg/l 10 Si mg/l < 1 Zn mg/l 0,48

5 5 Prosessijätevedet on sen jälkeen analysoitu kaksi kertaa vuonna Tuloksista ilmenee, että vedessä ei sisältänyt lainkaan ravinteita, mutta orgaanista materiaalia kuluvia aineita esiintyy jonkin verran, mikä ilmenee COD ja BOD luvuista. Parametri Sähkönjohtavuus ms/m 37,6 46,9 ph 7,8 8,0 Kiintoaine mg/l 2,5 3,3 COD Cr mg/l BOD 7ATU mg/l Kok. typpi mg/l < 1 <1 Kok.fosfori mg/l < 0,01 < 0,01 Päästöt ilmaan Ekstruuderista poistetaan vakuumipumpulla reaktioiden sivutuotteena muodostuvaa vettä sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (lyhytketjuiset oligomeerit, polymeerien mahdolliset hajoamistuotteet). Vakuumipumpulla poistettavat höyryt johdetaan kondenssiastian ja suodattimien läpi ennen ympäristöön johtamista. AX-LVI Oy:n vuonna 2011 tekemän hiukkaspäästömittauksen mukaan laitoksen kokonaisvuosipäästö on noin 3 kg vuodessa. Yleispoiston kautta vapautuva hiukkaspäästö on noin 85 % laitoksen kokonaispäästöstä. Suurin mitattu kohdepoisto tuli kohdepoistosuodattimen pelletti 40 kautta, jossa keskiarvo kahdesta mittauksesta oli 0,59 mg/nm 3. Mitatut hiukkaspitoisuudet alittivat kaikissa mittauspisteissä ympäristölupapäätöksessä annetun raja-arvon 20 mg/nm 3. Osa käytettävistä lisäaineista on pölyäviä, kuten kaliumsuolat ja kaliumhydroksidi. Lisäaineiden käsittelyssä syntyvä vähäinen pöly poistetaan kohdepoistolla, jonka imemä ilma suodatetaan kangassuodattimella ennen ympäristöön johtamista. Lisäaineiden käsittelyssä syntyvän pölyn määrä on vähäistä. Melu ja tärinä Toiminnanharjoittajan antamien tietojen mukaan laitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu merkittäviä melu- tai tärinähaittoja ympäristölle. Tuotantolaitteisto on hiljainen ja se sijaitsee sisätiloissa. Ainoastaan ilmanvaihtokoneet ja kylmäkoneet sijaitsevat rakennuksen ulkopuolella. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Jätettä syntyy tuotantolinjan ylös- ja alasajojen yhteydessä. Muovijäte on tavanomaista muovia, joka ei sisällä haitallisia aineita. Muovijätettä syntyy aloitusja lopetushylkynä sekä prosessin aikana tapahtuvana puhdistusjätteenä noin tonnia vuodessa. Lisäksi muovijätteitä voi syntyä mahdollisissa häiriöti-

6 6 lanteissa sekä tuotekehitystoimintaan liittyvissä koeajoissa. Syntynyt muovijäte toimitetaan Lassila & Tikanoja Oyj:lle. Tuotannon kasvaessa voi muovijätteen määrä lisääntyä jonkin verran. Lisäainejätteinä ekstruusioprosessissa muodostuu pääasiassa veteen liuenneita käytettyjen polymeerien lyhytketjuisia ja haihtuvia oligomeerejä, sekä polymeerien mahdollisia hajoamistuotteita enintään 1000 kg/a. Nämä korkeassa lämpötilassa haihtuvat yhdisteet poistetaan prosessin aikana vakuumipumpulla ja höyry ohjataan kondenssiastian ja suodattimen läpi ennen ympäristöön johtamista. Keräysastia jäähdyttää poistettavaa höyryä, jolloin kaasumaiset aineet kondensoituvat astiaan. Näin muodostuva öljymäinen jäte kerätään tarvittaessa ja toimitetaan Lassila & Tikanoja Oyj:lle käsiteltäväksi. Muita jätteitä ovat öljyjätteet, paperi- ja kartonkipakkaukset, muovipakkaukset, suodatin- ja puhdistusliinajätteet ja sekalaiset yhdyskuntajätteet. Jäteöljyä syntyy vain kun extruudereihin vaihdetaan öljyt kerran vuodessa. Paperi- ja kartonkipakkausjätteet sekä muovipakkausjätteet toimitetaan kierrätettäväksi Lassila & Tikanoja Oyj:lle. Sekalaiset yhdyskuntajätteet toimitetaan kiinteistön jätehuollon kautta kaatopaikalle. Lisäainejätteet sekä absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet kerätään talteen ja toimitetaan niin ikään Lassila & Tikanoja Oyj:lle jatkokäsittelyyn. Myös jäteöljy toimitetaan Lassila & Tikanoja Oyj:lle. Laitoksella edelleen toimitettavien jätteiden määrä sekä vastaanottajat ilmenevät seuraavasta taulukosta: Jätelaji Jätekoodi Kokonaispaino t/a Vastaanottaja Muovijätteet ,62 19,89 Lassila & Tikanoja Oyj Muovipakkaukset ,2 Lassila & Tikanoja Oyj Muovijätteet ,2 Rautasoini Oy Absorboimisaineet, pieni määrä Lassila & Tikanoja Oyj suodatinmateriaalit yms. Jäteöljy * pieni määrä Lassila & Tikanoja Oyj Paperi- ja kartonkipakkaukset ,43 0,48 Lassila & Tikanoja Oyj Sekalaiset yhdyskuntajätteet ,0 1,0 Lassila & Tikanoja Oyj *vaarallinen jäte Päästöjen estäminen maaperään Purku- ja varastoalueilla ei ole viemäreitä. ARVIO TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA Toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Normaalista toiminnasta ei aiheudu yrityksen ulkopuolelle melua, tärinää, hajua eikä muuta ihmisten viihtyisyyteen vaikuttavaa.

7 7 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Kaikki prosessiparametrit tallennetaan jatkuvasti tai eräkohtaisesti koneiden ohjausjärjestelmään, josta tieto voidaan siirtää verkon avulla serverikoneelle. Esimerkiksi lämpötiloja, vääntömomentteja ja materiaalin kulutusta seurataan jatkuvasti. Virhetilanteiden varalle voidaan asettaa ennalta määrättyjä raja-arvoja. automaattinen irtikytkentä katkaisee prosessin tiettyjen raja-arvojen ylityttyä. Pelletöintilaitteiston jäähdytysvettä tarkkaillaan silmämääräisesti. Kiintoaineksen vedestä poistava sihti tarkistetaan päivittäin ja puhdistetaan aina tarvittaessa. Suodattimet tarkastetaan ja ne uusitaan säännöllisesti. Päästötarkkailu Viemäriin johdettavasta prosessijätevedestä määritetään kaksi kertaa vuodessa ph, sähkönjohtavuus, COD Cr, BOD 7ATU, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kiintoaineet. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Tuotantoprosessin laitteisto (annostelu, ekstruuderi, pelletöinti) on suunniteltu mahdollisimman varmatoimiseksi. Koneita käytetään pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Koneiden toimintaa seuraa aina vähintään yksi henkilö, joka pystyy reagoimaan nopeasti mahdollisiin ongelmiin. Koneet ja laitteet huolletaan ja puhdistetaan säännöllisesti palovaaran ja muiden riskien välttämiseksi. Koneet ja laitteet ovat uusia. Niiden rikkoontumisesta aiheutuvat vaaratilanteet ovat epätodennäköisiä. Laitteiden käyttöohjekansioihin on koottu yksityiskohtainen turvallisuusohjeistus. IonPhasE:lle on laadittu paloturvallisuusohjeistus. Yrityksen tiloissa on riittävästi vaahtosammuttimia ja sammutuspeitteitä, joiden paikat on merkitty selvästi. Työntekijöille on opetettu vaahtosammuttimien käyttöä. Toimitiloissa on palohälyttimet, jotka tekevät hälytyksen vartiointiliikkeeseen. Rakennuksen ullakkotilat on palo-osastoitu estämään mahdollinen palon leviäminen kattorakenteissa. Kemikaaleja käsiteltäessä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Kemikaalit säilytetään alkuperäisissä astioissaan niille varatuissa tiloissa. Onnettomuuden sattuessa nestemäisten kemikaalien vuodot imeytetään imeytyskankaaseen tai -hiekkaan. Imeytysmateriaali toimitetaan tarvittaessa hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle. Kemikaalit säilytetään alkuperäisissä astioissaan niille varatuissa tiloissa. Työsuojelun toimintaohjelmassa on kuvattu yrityksen työturvallisuustoimintaa ja riskien poistamiseen ja minimoimiseen tähtääviä toimenpiteitä.

8 8 Tulipalon syttyessä koneista kytketään virta pois hätäkatkaisimesta. Tämän jälkeen tehdään alkusammutus vaahtosammuttimilla. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Tampereen kaupungilla ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Tampereen kaupungilla. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Tarkastukset ja neuvottelut Lausunnot Hakijan kanssa on pidetty puhelinneuvottelu lupahakemuksesta Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnot Tampereen kaupunginhallitukselta, Tampereen ympäristönsuojeluviranomaiselta, Tampereen kaavaviranomaiselta sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta. Tampereen ympäristö- ja rakennusjaosto katsoo, että lupahakemuksessa esitetty silmämääräinen tarkkailu viemäriin johdettavan prosessiveden viemäröintikelpoisuuden määrittämiseksi ei muodosta riittävää perustaa prosessivesien viemäröintikelpoisuuden arvioinnille. Varsinaisesta tuotantokapasiteetista on ollut käytössä vasta 11 %. Hakemuksessa esitetyt jätevesitarkkailutulokset ja jätevesimäärä kuvaavat 11 % tuotantomäärällä syntyneitä jätevesimääriä ja jäteveden laatua. Tuotantomäärän lisäyksen vaikutus jäteveden määrään ja laatuun tulisi selvittää. Hakijan tulisi esittää jäteveden tarkkailusuunnitelma. Vasta seurannasta saatujen tulosten perusteella voidaan päättää, ovatko prosessijätevedet viemäröintikelpoisia ja onko syytä määrätä niille jatkuva seuranta. Lupahakemuksesta puuttuu osa tuotannon ja tuotekehityksen raaka-aineiden kemikaaleista. Ympäristönsuojeluyksikkö katsoo, että hakijan pitäisi toimittaa lupaviranomaiselle asianmukaiset tiedot käytetyistä raaka-aineista. Tampereen kaupunki, Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen lausuu asiasta muun muassa seuraavan: Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) kyseinen alue on osoitettu teollisuus. ja varastoalueeksi (T). Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä teollisuus- ja varastoalueeksi (T) tai vastaavaan käyttöön osoitettuja alueita.

9 9 Kantakaupungin yleiskaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ja ) kyseinen alue on osoitettu tuotantovaltaisen yritystoiminnan alueeksi (T-3). Alue varataan pienteollisuus- ja tuotantotiloille sekä niihin liittyville varasto-, liike- ja toimistotiloille. Liike- ja toimistotiloja voidaan rakentaa enintään 1/3 toimintojen kerrosalasta. Alueella on voimassa sisäasianministeriön vahvistama asemakaava nro 6004, jonka mukaan kyseinen alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-10). Alueen itä- ja eteläpuolella on teollisuusaluetta. Länsi- ja pohjoispuolella on virkistysalueetta. Lähin asutus sijaitsee alueen pohjoispuolella Lukonmäessä noin 450 metrin etäisyydellä. Pirkanmaan ELY-keskus esittää lausunnossaan seuraavaa: Pirkanmaan ympäristökeskuksen IonPhasE Oy:lle myöntämä määräaikainen lupa (dnro PIR Y ) on ollut voimassa asti. Hakija on luopunut uudisrakennushankkeesta ja tuotannon siirtämisestä. Tätä koskenut toistaiseksi voimassa ollut ympäristölupa on rauetettu. IonPhasE Oy valmistaa sähköä johtavia polymeerejä, joita käytetään esim. elektroniikka-, pakkaus-, auto- ja elintarvikepakkausteollisuudessa muovituotteiden yhtenä raaka-aineena. Määräaikaisen luvan myöntämisen jälkeen myrkyllisen isosyanaatin käyttö toiminnassa on lopetettu. Hakemuksessa esitetään tuotannon maksimikapasiteetin nostamista kapasiteetista 1165 t/a kapasiteettiin 1500 t/a. Pirkanmaan ELY-keskus esittää lausuntonaan seuraavaa: Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että tuotannon jatkuessa prosessissa syntyviä jätevesiä tulee tarkkailla säännöllisesti. Viemäriin johdettavasta prosessijätevedestä on määritettävä kahdesti vuodessa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus, BOD 7, COD Cr, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa tiedoksi valvontaviranomaiselle ja Tampereen Vedelle. Muilta osin Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa lupahakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päivätyllä kirjeellä mahdollisuus antaa vastineensa hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin ja muistutukseen. Hakija on esittänyt vastineessaan mm. seuraavaa.

10 10 Vastine Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoon Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että jätevesiä tulee tarkkailla säännöllisesti sekä lausunnossa on annettu tarkkailuohjelma. IonPhasE Oy tulee toimimaan ELYkeskuksen esittämällä tavalla ja säännöllisestä tarkkailusta tehdään jatkuva sopimus Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Ensimmäinen näyte tullaan ottamaan toukokuussa 2012 esitetyn lausunnon mukaan. Vastine Tampereen kaupungin Ympäristö- ja rakennusjaoston lausuntoon Ympäristönsuojeluyksikkö esittää, että jäteveden tarkkailulle on oltava tarkkailuohjelma tuotantomäärien noustessa, jotta voidaan varmistua prosessijäteveden viemäröintikelpoisuudesta. IonPhasE esittää, että tämän asian osalta noudatetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen esittämää tarkkailua (ks. edellinen kohta yllä). Ympäristönsuojeluyksikkö esittää, että lupahakemuksesta puuttuu osa tuotannon ja tuotekehityksen raaka-ainekemikaaleista. IonPhasE Oy:n käsitys asiasta eroaa lausunnosta. Kaikki hakemuksen tekohetkellä tuotantokäytössä olleet raakaaineet on listattu ympäristölupahakemuksen liitteessä Kemikaalitaulukko 6010b. Raaka-aineet on esitetty liitteessä yleisillä ainenimillä ja aineiden luokittelutiedot on täytetty taulukkoon. Raaka-aineita ei ole listattu kauppanimillä, koska se on merkittävä osa yrityksen 10 vuoden tutkimustyön tulosta ja erittäin luottamuksellista tietoa. IonPhasE on pyytänyt käsittelemään luottamuksellisina osa hakemuksen liitteistä. IonPhasE kehittää edelleen uusia staattisia dissipatiivisia muoveja käytettäväksi erilaisissa käyttökohteissa ja eri muovien prosessointimenetelmissä. IonPhasE on tehnyt selkeän päätöksen välttää ns. haitallisia aineita raaka-aineissa, joten jatkossakin raaka-aineet tulevat olemaan ympäristölupahakemuksessa esitettyjen raaka-aineiden tyyppisiä. Tuotekehitys testaa osana uusien muovilaatujen kehitystä suuren määrän erilaisia muovinäytteitä ja lisäaineita. Pieni osa aineista tämän testaamisen jälkeen päätyy varsinaiseen tuotantokäyttöön ja raaka-aineeksi. Tuotekehityksen testeissä käytettäviä näytteitä ei voi pitää raaka-aineina. IonPhasE pyrkii myös ostamaan testattavaa ainetta mahdollisimman pienen erän, jotta ylimääräistä jätettä ei synny. Tyypillinen näyte-erä muoveissa on kg ja lisäaineissa 0,5-10 kg. Vuoden 2011 tuotekehityksen jätteet olivat poikkeuksellisen suuret, koska samalla kertaa hävitettiin usean vuoden materiaalit ja aiempaan erityyppiseen tuotestrategiaan liittyvät haitalliset aineet, joita enää ei ole käytössä. IonPhasE Oy:llä on kaikkien tuotannon raaka-aineiden ja tuotekehityksen testaamien materiaalien käyttöturvatiedotteet, jotka ovat lupaviranomaisen nähtävillä yrityksemme tiloissa.

11 11 ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää IonPhasE Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan muoviraaka-aineiden valmistamiseen Tampereen kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle lupahakemuksen mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin. Päästöt viemäriin ja vesiin 1. Viemäriin ja sitä kautta kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavaan jäteveteen ei saa ohjata jätevesiä niin, että siitä on haittaa viemäreiden rakenteille, puhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen asianmukaiselle käsittelylle. 2. Jos tuotanto laajenee siten, että koko hakemuksen mukainen kapasiteetti otetaan käyttöön, on jätevesien viemäröintikelpoisuus selvitettävä uudestaan. Tulokset on niiden valmistuttua toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle, Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Tampereen Vedelle. Päästöt ilmaan 3. Pölyävien raaka-aineiden käsittely tulee tehdä siten, ettei pölyä pääse leviämään tuotantotiloihin eikä muihin samassa rakennuksessa oleviin tai ulkoilmaan. Prosessikaasut tulee suodattaa ennen ulkoilmaan johtamista. Suodatetun poistoilman hiukkaspitoisuus saa olla korkeintaan 20 mg/nm Tehtaan pölypäästöt ilmaan on mitattava viiden vuoden välein. Seuraava hiukkasmittaus on tehtävä mennessä. Mittaukset tulee suorittaa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta normaaleissa käyttöolosuhteissa siten, että niiden avulla voidaan arvioida laitoksen vuosittainen hiukkaspäästö. 5. Laitosta on käytettävä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän hajua ympäristöön. Mikäli hajusta aiheutuu huomattavaa haittaa ympäristössä, tulee poistoilman käsittelyä tehostaa hajupäästön vähentämiseksi. Melu 6. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmillä asuinalueilla ylittää päivällä klo ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä klo ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq). Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 7. Jätteet saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn, joka on hyväksytty jätelain edellyttämällä tavalla. Luvan saajan on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä oleva jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Jätettä ei saa ohjata poltettavaksi, jos se voidaan hyödyntää materiaalina.

12 12 8. Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet) on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Vaarallisen jätteen siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen vaarallisen jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot. Varastointi 9. Toiminnassa käytettävät kemikaalit ja raaka-aineet on varastoitava ja käsiteltävä asianmukaisesti niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyhaittaa, hajuhaittaa eikä maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Kemikaalit on varastoitava tiivispohjaisissa, katetuissa ja viemäröimättömissä tiloissa, joista vuototilanteen sattuessa kemikaalit saadaan kerättyä hallitusti talteen. Nestemäiset kemikaalit on varastoitava ko. kemikaalityypille tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssä säiliössä. Varastojen, säiliöiden, putkistojen ja viemäreiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja todetut vauriot on korjattava viipymättä. 10. Vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla asianmukaisesti merkittyinä siten, että niiden sekoittuminen keskenään tai muihin jätteisiin on estetty. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa vaarallisten jätteiden vastaanotto- tai käsittelyluvan omaavalle vastaanottajalle. Paras käyttökelpoinen tekniikka 11. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja mahdollisuuksien mukaan laitosta uusittaessa otettava käyttöön tällaisia tekniikoita. Häiriö- ja poikkeustilanteet 12. Laitteisto on pidettävä toimintakunnossa huolehtimalla sen säännöllisestä kunnossapidosta. Mikäli laitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai muuttuvat niiden laatua haitallisemmaksi tai jos häiriötilanteesta aiheutuvasta päästöstä saattaa aiheutua haittaa ympäristölle tai terveydelle, toiminnanharjoittajan tulee viipymättä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin siten, että mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön estetään. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia ja muuta tarvittavaa torjuntakalustoa helposti saatavilla. 13. Päästöjä, melua, hajua tai muuta ympäristöhaittaa aiheutuvista häiriöistä tai onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tapahtumasta on raportoitava ELY-keskukselle myös kirjallisesti kuukauden kuluessa. Merkittävistä päästöistä tulee ilmoittaa välittömästi palo- ja pelastusviranomaiselle. Jos viemäriin on joutunut tai uhkaa joutua laadultaan tai määrältään poikkeavia päästöjä on siitä ilmoitettava viivytyksettä Tampereen Vedelle.

13 13 Tarkkailu ja raportointi 14. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla laitokselta viemäriin johdettavien jätevesien määrää ja laatua. Kuormitustarkkailunäytteet tulee ottaa kaksi kertaa vuodessa viemäriin johdettavasta vedestä siten, että kokonaiskuormitus voidaan selvittää. Vedestä tulee analysoida ainakin ph, sähkönjohtavuus, CODCr, BOD 7ATU, kokonaisfosfori, kokonaistyppi sekä kiintoaine. Kuormitustarkkailun näytteet on otettava vuorokauden mittaisina kokoomanäytteinä. Näytteenoton yhteydessä tulee selvittää virtaama. 15. Seurantaan liittyvät analyysit sekä näytteenotto ja laadunvarmennus on suoritettava CEN- tai sitä vastaavan kansallisen standardin mukaisesti ja suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan puolesta. Päästömittauksissa on määritettävä mittausmenetelmän kokonaisepävarmuus. Tarkkailua voidaan tarvittaessa muuttaa Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla, siten ettei lupamääräysten valvottavuus heikenny. 16. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa muun muassa käyttö- ja päästötarkkailusta, häiriötilanteista sekä niiden kestosta ja korjaustoimenpiteistä. Lisäksi on pidettävä kirjaa toiminnassa syntyvän jätteen määrästä, lajista, laadusta, toimituspaikasta sekä kuljetus- ja hyödyntämistavasta tai käsittelytavasta. Jätekirjanpito on säilytettävä kolme vuotta. Kirjanpito ja käyttöpäiväkirja tulee olla viranomaisten saatavilla. 17. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle tuotantolaitoksen edellisen vuoden toimintaa koskeva raportti. Raportista on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot: - yhteenveto laitoksen tuotannosta, energian ja veden kulutuksesta sekä käytetyistä kemikaaleista - pääraaka-aineiden vuosittaiset käyttömäärät - viemäriin johdetun jätevesien määrä ja kuormitus - toiminnassa syntyneet ja muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi toimitetut jätteet - hiukkaspäästöt - erillinen yhteenvetoraportti mahdollisista häiriö- ja vuototilanteista. - tiedot vuoden aikana toteutetuista ja suunnitteilla olevista muutoksista Toiminnan lopettaminen 18. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä valvontaviranomaiselle suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä järjestelyistä.

14 14 RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan toiminnan jatkamiseen, koska laitoksen toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Luvan myöntämisen edellytykset Aluehallintovirasto katsoo, että laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta sijoittuu teollisuusalueeksi kaavoitetulle alueelle. Lupamääräysten perustelut Määräykset viemäröitävien vesien laadusta ja tarkkailusta sekä laadun uudelleen varmistamisesta kapasiteetinnoston yhteydessä on annettu puhdistamon haitattoman toiminnan varmistamiseksi. Ympäristönsuojelulain 5 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (Lupamääräykset 1, 2 ja 14) Määräykset päästöistä ilmaan on annettu pöly- ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Laitoksella tehdyn hiukkaspäästöjen mittauksen mukaan mitatut hiukkaspitoisuudet alittivat kaikissa mittauspisteissä annetun raja-arvon 20 mg/nm 3. Aluehallintovirasto katsoo, että raja-arvo edustaa tämän kokoluokan laitoksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Ennalta arvioiden laitoksen toiminnasta ei synny hajuhaittaa. (Lupamääräykset 3 5) Luvassa on rajoitettu laitoksen toiminnasta aiheutuvia yö- ja päiväaikaisia melutasoja valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ohjeiden mukaisesti. (Lupamääräys 6) Määräykset jätteistä on tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Jätelain tavoitteena on jätteiden hyötykäytön tehostaminen. Jätelain yleisten huolehtimisvelvollisuuksien perusteella jätteet tulee ensisijaisesti ohjata hyötykäyttöön ja toissijaisesti hyödyntää energiana. Hyötykäyttöön kelpaamattomat tavanomaiset jätteet on toimitettava asianmukaiseen loppukäsittelyyn kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätelain mukaan jätehuolto on myös järjestettävä siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän, ja ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata vaarallisen jätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. Siirtoasiakirja tai jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan. (Lupamääräykset 7 8)

15 15 Varastoinnilla koskevilla yleismääräyksillä pyritään varmistamaan, että toiminnan ympäristö- ja terveysriskit otetaan riittävästi huomioon. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä käyttämiensä kemikaalien ja raaka-aineiden ominaisuuksista. Aineita tulee käyttää, varastoida ja siirtää siten, että päästöjä ympäristöön ei pääse syntymään. Käytettävät kemikaalit on pyrittävä valitsemaan siten, että ne ovat ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomia. Toiminnan luonteesta ja käsiteltävistä materiaaleista johtuen tulipalon syttyminen on toiminnan suurin yksittäinen riski. Vaarallisten jätteiden huolimattomasta käsittelystä ja varastoinnista voi aiheutua vaaraa terveydelle ja ympäristölle. (Lupamääräykset 9 10) Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan velvollinen käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen ja sitä tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä voidaan vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (Lupamääräys 11) Päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä onnettomuuksista annettu määräys on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Viranomaisilla tulee olla mahdollisuus antaa ohjeita poikkeustilanteiden vaikutusten seurannasta ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi. (Lupamääräykset 12 13) Ympäristönsuojelulain 108 edellyttää, että mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. (Lupamääräys 15). Käyttö- ja päästötarkkailujen kirjanpitoa sekä raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 46 :n nojalla ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tilan tarkkailusta. Vuosiraportissa on esitettävä päästölähteittäin valvonnan kannalta olennaiset päästötiedot ja päästöt. (Lupamääräykset 16 17) Ympäristönsuojelulain 90 :ssä määrätään toiminnan lopettamisen jälkeisistä velvoitteista. Toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi kun luvanvarainen toiminta päättyy. (Lupamääräys 18) VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

16 16 Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Hakemuksen liitteinä on esitettävä voimassa olevien säädösten edellyttämien selvitysten lisäksi tiedot jätteistä sekä yhteenveto toiminnan tarkkailusta ja seurannasta. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. (YSL 100 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 5, 6, 7, 43, 45, 46, 50, 62, 100, 108 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 19, 30, 37 Jätelaki (1072/1993) 6, 9, 15, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 5, 6, 22 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1929) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1999) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista (1572/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tästä päätöksestä peritään maksua 3500 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristöluvan maksu on euroa. Koska taulukon mukainen maksu on tämän luvan käsittelyyn kuuluneeseen työmäärään verraten kohtuuttoman korkea, lupakäsittelystä peritään tuntimaksu 50 /h. Asian käsittelyyn on kulunut 70 tuntia, joten maksu on 3500 euroa.

17 17 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Tampereen kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla. JAKELU Päätös Tiedoksi IonPhasE Oy Tampereen kaupunginhallitus Tampereen ympäristönsuojeluviranomainen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä.

18 18 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Liite Valitusosoitus Riitta Reijonen Maria Lövdahl Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Riitta Reijonen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Maria Lövdahl

19 19 Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot