TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13"

Transkriptio

1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13 Asia Hakija Etikettien tekijänoikeussuoja Europolis Trade Center / Europolis Ky Annettu LAUSUNTOPYYNTÖ A Europolis Trade Center / Europolis Ky:n puolesta (jäljempänä hakija) on saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa lähdevesipullojen etikettien tekijänoikeussuojaan liittyvistä kysymyksistä. Lausuntoa pyydetään kolmesta eri etiketistä. Hakija on vielä myöhemmin ja saapuneilla kirjeillään täydentänyt lausuntopyyntöään. Hakija kertoo lausuntopyynnön aluksi, että "Aqua Seitsen" on rekisteröity aputoiminimi, "Seitsemisen lähdevesi Seitsen" on rekisteröity aputoiminimi, "Seitsemisen lähdevesi" on rekisteröity kommandiittiyhtiö ja "Seitsen" on rekisteröity tavaramerkki. Lausuntopyynnön liitteenä ovat kuvat niistä etiketeistä, joista lausuntoa pyydetään. Etiketin 1 tuotemerkki on "Aqua Seitsen", etiketin 2 tuotemerkki on "Aqua Seitsen Seitsemisen lähdevesi ja etiketin 3 tuotemerkki on "Aqua Seitsemis Seitsemisen lähdevesi". Etiketin 1 synnystä kerrotaan lausuntopyynnössä seuraavaa. Toimeksiannon etiketin painokuntoon saattamiseen on saanut B. Toimenannon tähän on antanut hakija. Toimeksianto on käsittänyt toimeksiantajan vuokraaman diavalokuvan skannnauksen etiketin taustavalokuvaksi, ohjeistuksen tuotemerkin ja tekstin sijoittamisesta kuvan päälle, tuotemerkin Aqua Seitsen - Aktiiviseen Janoon, tekstin, merkit ja EAN-koodin sekä ainakin osittain ohjeistuksen tekstityypistä. Toimeksiantaja on antanut ohjeen myös diassa olevan valokuvan rajauksesta. Etiketin painokuntoon laittamisen jälkeen B on toimittanut painoon valmiin painomateriaalin, jonka perusteella painotalo valmisti hakijan käyttöön noin etikettiä. Hakija katsoo, että etiketin 1 tekijänoikeus kuuluu hänelle itselleen. Lausuntopyynnön mukaan B on täysin mekaanisesti toteuttanut etiketti 1:n

2 2 painokuntoon saattamisen saatuaan valokuvan, valmiin tekstin, tuotemerkin ja ohjeistuksen layout-suunnitelmineen hakijalta. Kuka tahansa toinen graafikko olisi edellä mainitun ohjeistuksen ja saamaansa materiaalia käyttäen voinut päätyä samanlaiseen lopputulokseen kuin B. Lausuntopyynnön mukaan etiketin painokuntoon laittaminen ei ole edellyttänyt persoonallista luomistyötä. Etiketin 2 synnystä kerrotaan lausuntopyynnössä seuraavaa. Etiketin on suunnitellut ja piirtänyt A. Etiketin pohjana olevaan valokuvaan A:lla on käyttöoikeus. Valokuvaa on rajattu etikettiin sopivaksi ja silmällä pitäen tekstikokonaisuutta ja tuotemerkkiä. Etiketin painokuntoon laittamisen on toteuttanut Toiminimi Admoonin mainossuunnittelija. Lausuntopyynnön mukaan tässä suhteessa ei ole epäselvyyttä etiketin tekijänoikeuden omistajasta, joka on A. Lausuntopyynnön mukaan hakija on suunnitellut etiketin yksin ilman ulkopuolista ohjeistusta ja päättänyt itsenäisesti sen ulkoasusta. Etiketin suunnitteluun on liittynyt valokuvan valinta, rajaus ja kääntäminen peilikuvaksi, tietokonemuokkaus, layoutin, tekstin ja tuotemerkin suunnittelu, sommittelu ja kokoaminen toimi- ja aputoiminimiä yhdistelemällä. Etiketin tuotemerkin tekstistä "Aqua Seitsen Seitsemisen lähdevesi" on sovittu toiminimien ja tavaramerkin omistajien kesken. Lausuntopyynnön mukaan etiketin 1 painokuntoon laittaja eli B väittää etiketin 2 olevan kopio etiketistä. Hakijan näkemys on, että etiketti 2 on hänen itsenäisen ja riippumattoman suunnittelunsa tulos tai vähintään se on nähtävä etikettiä 1 vapaasti muunnellen tehtynä uutena teoksena, jolloin hakijan tekijänoikeus ei riipu tekijänoikeudesta etiketti 1:een. Lisäksi lausuntopyynnössä todetaan, että kukaan muu ei voi päätyä samanlaiseen lopputulokseen, koska toiminimi- ja tavaramerkkilaki estävät etiketeissä esiintyvien toiminimien ja tavaramerkin käytön. Lausuntopyynnössä todetaan myös, että valokuvat etiketissä 1 ja etiketissä 2 eivät ole samaa alkuperää eivätkä samasta joki-/puromaisemasta. Lausuntopyynnössä todetaan, että C on väittänyt, että hän olisi yhdessä A:n kanssa suunnitellut etiketti 2:n. Lausuntopyynnön mukaan hän ei kuitenkaan ole ollut paikalla, kun A on suunnitellut etiketin tietokoneensa ääressä Myöhemmin saapuneessa lausuntopyynnön täydennyksessä todetaan vielä, että etiketin 2 mukainen tuotenimi on "Aqua Seitsen Seitsemisen lähdevesi". Tuotenimi muodostuu vierasperäisestä Aqua-sanasta, vanhahtavasta Seitsen-sanasta, joka tarkoittaa lukua seitsemän, sekä muusta tekstistä. Hakijan näkemyksen mukaan nimi on erityislaatuinen ja omaperäinen. Etiketti 3:n synnystä todetaan lausuntopyynnössä seuraavaa. C on tietoisena siitä, missä painotalossa etiketti 2 on valmistettu maaliskuussa

3 (painotalo Meckelborg Oy, entinen Tarraprint Oy, Keuruu) mennyt heinäkuussa 2001 painotaloon ja esittänyt siellä, että tehdään etiketti 2:n mukainen uusi etiketti, jossa sana "Seitsen" korvataan sanalla "Seitsemis" ja etiketin yhteystiedot muutetaan. Muilta osin etikettiin ei ole tehty muutoksia. Hakija katsoo, että etiketti 3 on etiketti 2:n plagiaatti. Lausuntopyynnössä todetaan lopuksi, että asiassa, jossa on mm. kyse etiketin 2 tekijänoikeuksista ja etiketin 2 plagiaateista, on annettu Helsingin käräjäoikeuden tuomio Tuomiosta on valitettu Helsingin hovioikeuteen. Helsingin käräjäoikeus ei ole millään tavalla tutkinut oikeudenkäynnissä, kenelle edellä mainittujen etikettien tekijänoikeudet kuuluvat. Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset: 1) Kuka omistaa tekijänoikeuden etiketti 1:een? 2) Omistaako A tekijänoikeuden etiketti 2:een esitetyn selvityksen perusteella? 3) Onko etiketti 2 plagiaatti etiketistä 1? 4) Onko etiketti 3 plagiaatti etiketistä 2? 5) Saako etiketti 1:n taustakuvan päälle aseteltu tekstilayout tai typografia tekijänoikeussuojaa? 6) Mikä on etiketin 1 painokuntoon laittajan eli B:n tekijänoikeus etikettiin 1, vai onko sitä laisinkaan? 7) Mikä on toimeksiantajan tekijänoikeuden laajuus etiketissä? 8) Onko tuotenimi "Aqua Seitsen Seitsemisen lähdevesi" itsenäinen teos ja voidaanko siihen soveltaa tekijänoikeuslain 51 :n säännöstä, joka koskee teoksen nimeä? Saako kyseinen tuotenimi tekijänoikeussuojaa? Jos tuotenimi saa tekijänoikeussuojaa, loukkaako tuotenimi "Aqua Seitsemis Seitsemisen lähdevesi" edellisen tekijänoikeussuojaa?

4 4 VASTINEET Tekijänoikeusneuvosto on varannut B:lle ja C:lle mahdollisuuden vastineen antamiseen sekä lausuntopyynnön että lausuntopyynnön täydennyksen ( ) johdosta. C:n puolesta vastineen on laatinut asianajaja H. Vastineet ovat saapuneet C:n lisävastine on saapunut B ei ole enää toimittanut lisävastinetta lausuntopyynnön täydennyksen johdosta. B:n vastine B on todennut vastineessaan, että hän omistaa kaikki tekijänoikeudet A:n lausuntopyynnön liitteenä olevaan etikettiin nro 1. Etiketti nro 2 on B:n mielestä selvästi tehty hänen suunnittelemaansa etikettiä nro 1 hyväksi käyttäen, joten B katsoo, että tekijänoikeudet siihenkin kuuluvat hänelle. B:n käsityksen mukaan tekijänoikeusneuvosto ei ole edes toimivaltainen vastaamaan ainakaan kaikkiin hakijan esittämiin kysymyksiin. C:n vastine C on todennut vastineessaan seuraavaa. Taustaa Vastineen taustaksi C toteaa, että hänellä on Seitsemisten luonnonpuistoon rajoittuva maatila, jolla sijaitsee vesilähteitä. C harjoittaa maatilallaan myös maatilamatkailua rekisteröidyllä toiminimellä Seitsemisen Portti sekä Seitsemisen Majatalo. Kyseessä on C:n suvussa Seitsemisentien varressa satoja vuosia sijainnut tila. Kun ilmeni, että maanviljelystoiminnan oheen on tärkeää saada oheistoimintoja taloudellisista syistä, ryhtyi C suunnittelemaan lähdevesipullottamon rakentamista. C kertoi tästä suunnitelmastaan hakijalle eli A:lle. C:n ja A:n edustama yhtiö sopivatkin siitä, että A laatii kartoituksen lähdeveden liiketoiminnan käynnistämisestä ja toiminnan edellytyksistä. C on maksanut A:n omistamalle ja edustamalle EKO Management Oy:lle muun ohella lähdeveden valmistukseen ja markkinointiin (kirjallinen sopimus, joka sisältää muun ohella etiketin ja tuotenimen suunnittelun) liittyvästä konsultoinnista yhteensä sata tuhatta markkaa. Lisäksi C on maksanut suuren osan etikettilaskuista ja tuotekuvausta koskevan laskun (yli kuusi tuhatta markkaa). Vastineen mukaan kun A:lla oli konsultin asema, ei hänellä ollut mitään oikeutta ilman päämiehensä eli C suostumusta ryhtyä omissa nimissään itsenäiseen liiketoimintaan päämiehensä eli konsultoitavan yrityksen kustannuksella. Näin hakija eli A kuitenkin menetteli muun muassa

5 5 hakemalla EAN-koodin C:n tuotteisiin oman yhtiönsä nimiin ilman suostumusta. Samoin A haki C:n lähdevesipakkaamon tuotteelle tavaramerkin rekisteröinnin oman yhtiönsä nimiinsä ilman päämiehensä suostumusta. Joka tapauksessa toimivaltasuhde oli selkeä. Toimeksiantajana ja laskun maksajana oli C, jonka yrityksen lukuun ja nimiin suunnittelua tehtiin. Vain suunnittelusta ja konsultoinnista C oli velvollinen suorittamaan A:lle palkkion, kun markkinointi sopimuksen mukaisesti toteutetaan. Tosiasiassa markkinoinnin ja sen suunnittelun A on täydellisesti laiminlyönyt. A:n panos C:n hyväksi liiketoiminnan suunnittelussa, kartoituksessa ja markkinoinnissa on jäänyt täyttämättä kaikilta osin. Vasta sen jälkeen, kun C oma-aloitteisesti ryhtyi markkinointiin noin puoli vuotta sen jälkeen, kun tuotteen piti A:n toimesta olla jo markkinoilla, kiinnostui A sopimuksen vastaisten rekisteröintiensä perusteella C:n yrityksestä henkilökohtaisten taloudellisten intressiensä pohjalta. Lausuntopyynnön tutkimatta jättäminen ja tekijänoikeudet Vastineessa todetaan, että koska tekijänoikeusneuvosto ei voi lausunnossaan tulkita C:n ja A:n välillä tehtyjä sopimuksia eikä ratkaista näyttökysymyksiä, jotka ovat jo käräjäoikeudessa käsitellyt ja selvitellyt, hakijan lausuntopyyntö olisi jätettävä tutkittavaksi ottamatta. Vastineessa todetaan myös, että A pyrkii jatkamaan harhaanjohtavaa menettelyään väittäessään, että tekijänoikeusneuvoston lausunnolla olisi jotain merkitystä käräjäoikeuden sopimusoikeudellisen riitakysymyksen ratkaisemiseen. Kun asiassa ei enempää aineellisesti kuin muodollisestikaan ole mitään sellaista virhettä tai epäkohtaa, joka edellyttäisi tekijänoikeusneuvoston lausunnon hankkimista, C pyytää, että lausunnon antaminen raukeaa myös tällä perusteella. Joka tapauksessa C:llä on ollut oikeudet A:n mainitsemiin tavaramerkkeihin. Tämä perustuu seuraaviin seikkoihin. C ei ole tiennyt, että Seitsemisen Lähdevesi Ky:llä ja EKO Management Oy:llä olisi ollut Seitsen - nimi tai sen johdannainen rekisteröitynä toiminimeksi. C on A:n kanssa käymiensä neuvottelujen ja sopimusten seurauksena saanut kaikki Seitsen nimeen ja käytettyyn etikettiin (etiketti nro 2) perustuvat oikeudet itselleen. Oikeudelle jätetyn kirjallisen todisteen mukaan sopimukseen sisältyi muun ohella etiketin suunnittelu. Tätä A ei ole missään vaiheessa kiistänyt. C on päättänyt lopullisesti etiketin ulkoasusta. Seitsen nimi ja etiketit ovat siten tulleet C:n omaisuudeksi ja hallintaan. Se, että A on C:n tietämättä pitänyt Seitsen nimen kahden yhtiönsä aputoiminimenä ei vaikuta C:n edellä mainituilla perusteilla syntyneeseen oikeuteen Seitsen nimeen ja etiketteihin. A:n edustamien yhtiöiden olisi

6 6 pitänyt luopua rekisteröimistään Seitsen toiminimistä. A:n tarkoituksena oli toimia ainoastaan C:n konsulttina sekä myynti- ja markkinointiedustajana. Joka tapauksessa C:llä on katsottava olleen ainakin sopimukseen perustuva rinnakkainen oikeus käyttää Seitsen nimeä ja tavaramerkkejä (etikettejä). Mikäli tekijänneuvosto vastoin C:n käsitystä käsittelisi tämän asian ja katsoisi vastoin C:n käsitystä, että etiketit nrot 1 ja 2 poikkeaisivat olennaisilta osin toisistaan ja niitä voitaisiin ylipäätään eri tekijänoikeuslain mukaisina teoksina, tulisi vastaavasti menetellä myös harkitessa etikettien nrot 2 ja 3 eroavaisuuksia. Lausuntopyynnön yksityiskohdista C:n tietoon on asianosaisten oikeudenkäynnin aikana tullut, että A:n lausuntopyynnön liitteessä esitetyn etiketin nro 1 on suunnitellut graafikko-suunnittelija B. Oikeudenkäynnissä C on kuullut B:tä. Oikeudenkäynnissä ja sen jälkeen käydyissä neuvotteluissa on tullut esille seuraavaa. A on lausuntopyynnössään väittänyt antaneensa tarkemmin yksilöidyt ohjeet B:lle etiketin suunnitteluun ja luomiseen. B on kiistänyt saaneensa mainittuja ohjeita. A on tilannut B:ltä etiketin suunnittelun, ei pelkästään etiketin painokuntoon saattamista. Tilauksen yhteydessä A on antanut etiketin suunnittelua varten siihen sisällytettävän tekstin ja ympäristömerkin sekä kertonut, mihin tarkoitukseen etiketti tulee. Mitään muuta ohjetta A ei ole B:lle antanut. Kaiken muun työn ja suunnittelun on tehnyt B. B on muun ohella valinnut taustavalokuvan, tehnyt maisemallisen sommittelun, päättänyt tekstin typografiasta ja tekstin asettelusta. Lisäksi B on itse valinnut etiketin värityksen. Tämän vuoksi B on tosiasiassa luonut mainitun teoksen. B on saanut käyttöönsä etiketin suunnitteluun käytetyn diakuvan tuttavaltaan R:ltä. B on rajannut diakuvasta sen osan, jonka pohjalle hän suunnitteli etiketin. A ei hankkinut kuvaa R:ltä eikä ollut tässä vaiheessa yhteydessä R:ään. B oli ollut itsenäisesti yhteydessä R:ään, jonka hän siis tunsi aikaisemmilta ajoilta. R toimitti diakuvan B:lle käyttöön pelkästään työstämistä varten. Tästä käytöstä R:lle suoritettiin muodollinen käyttökorvaus, jonka todennäköisesti A:n edustama yhtiö on maksanut. A on nyt pyrkinyt virheellisesti vetoamaan siihen, että diakuvan käyttökorvauksen maksamisen perusteella hän olisi saanut tekijänoikeuden tai käyttöoikeuden etiketteihin. Joka tapauksessa B on suunnitellut ja luonut etiketin nro 1 ja tekijänoikeus, jos kysymys on tekijänoikeuslain mukaisesta teoksesta, kuuluu yksin B:lle.

7 7 A on lausunnossaan väittänyt, että hän olisi henkilökohtaisesti itse muokannut etiketin nro 2, koska etiketin nro 1 korkeutta tuli muuttaa pulloihin sopivaksi. Tämän etiketin korkeuteen liittyvän työn C:n mukaan on tehnyt T niminen henkilö. Joka tapauksessa etiketin nro 2 ulkoasu perustuu olennaisilta osin etiketin nro 1 ulkoasuun. Etiketissä numero 2 on käytetty täysin samoja elemettejä kuin etiketissä numero 1. Tämä tulee esille tekstin typografiassa ja tekstin asettelussa. Etiketeissä olevat maisemat, jotka muistuttavat erehdyttävästi toisiaan, on myös sommiteltu samalla tavoin. Etiketeissä on käytetty tehosteviivoja samalla tavoin ja värikorosteen käytössä on päädytty samanlaisiin ratkaisuihin. C katsoo siis, ettei etiketti nro 2 olennaisilta osiltaan poikkea etiketistä nro 1. Tämän vuoksi etikettiin nro 1 kuuluvat mahdolliset tekijänoikeudet kuuluvat B:lle. Kaiken kaikkiaan A:n edustama yhtiö maksoi ainoastaan noin markkaa olevan laskun diakuvan käytöstä ja katsoo, että sen perusteella hänellä on tekijänoikeus B:n luomaan etikettiin. Tämän laskun maksaminen ei osoita, että A:n edustamalla yhtiöllä olisi tekijänoikeus mainittuihin etiketteihin. Lisäksi C on maksanut A:n edustamalle yhtiölle täyden korvauksen edellä mainitun sopimuksen mukaisesta etiketin suunnittelusta. Graafikko B:n perustyö on ollut koko etiketin nro 1 lopulliseen muotoon keskeisesti vaikuttava luovan työn perusta ja etiketti nro 2 on muotoiltu tämän etiketin nro 1 perusteella. Etikettien eroavaisuus on vähäinen ja epäolennainen etiketille keskeisten elementtien osalta. Etiketti nro 3 osalta on huomattava, että A itsekin antaa ymmärtää, ettei kysymyksessä ole tältä osin plagiaatti, kun hän johtaa sanan Seitsen suomalaisesta numerosta Seitsemän (7). C taas johtaa Seitsemis sanan Seitsemisten luonnonpuistosta sekä oman kotitilansa ja yrityksensä nimestä ja osoitteesta, eikä mistään suomalaisista numeroista. Lopuksi C:n vastineessa todetaan lopuksi, että koska tekijänoikeusneuvosto voi ottaa kantaa ja antaa lausuntoja vain tekijänoikeuslain soveltamisesta, muttei esimerkiksi tulkita tehtyjä sopimuksia tai ratkaista näyttökysymyksiä, C pyytää, että A:n lausuntopyyntö jätetään tutkittavaksi ottamatta. Tekijänoikeusneuvosto ei liene toimivaltainen edes vastaamaan ainakaan kaikkiin A:n esittämiin kysymyksiin. Mikäli tekijänoikeusneuvosto antaa asiaa koskevan lausunnon, tulee tekijänoikeudet mainittuihin etiketteihin katsoa kuuluvan C:lle tai B:lle. Muihin A:n esittämiin kysymyksiin on vastattu edellä.

8 8 C:n lisävastine C toteaa vielä lausuntopyynnön täydennyksen johdosta toimittamassaan lisävastineessa, että hakijan mainitsema tuotenimi "Aqua Seitsen Seitsemisen lähdevesi" ei ole tekijänoikeuslain mukainen teos, joten siihen ei tule soveltaa tekijänoikeuslain säännöksiä. "Aqua Seitsemis Seitsemisen lähdevesi" -nimi ei siten loukkaa kenenkään tekijänoikeussuojaa. Lisävastineessa todetaan myös, että Seitsemis-nimellä tarkoitetaan yleisesti tiedossa olevaa, Kurussa sijaitsevaa paikkaa. Paikan nimen tai sen johdannaisen käyttämiseen ei kenelläkään voi olla yksinoikeutta. C toteaa vielä, että koko asiassa on epäselvää, ovatko tekijänoikeusneuvostolle esitetyt etiketit ylipäätään sellaisia teoksia, joihin sovelletaan tekijänoikeuslakia.

9 9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTON LAUSUNTO Tekijänoikeusneuvosto toteaa aluksi, että sen toimivaltaan kuuluu tekijänoikeuslain 55 :n mukaan lausuntojen antaminen tekijänoikeuslain soveltamisesta. Tekijänoikeusneuvosto ei voi toimivaltansa puitteissa ottaa kantaa muiden lakien soveltamiseen. Lausuntopyynnössä tarkoitettuun asiaan saattaa liittyä toiminimi- ja tavaramerkkioikeudellisia kysymyksiä. Tekijänoikeusneuvosto ei kuitenkaan voi arvioida asiaa kuin tekijänoikeuslain näkökulmasta. Muutoin tekijänoikeusneuvosto esittää lausuntonaan seuraavan. Tekijänoikeudesta ja valokuvateosten suojasta Tekijänoikeuslain (404/61) 1 :n mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Säännöksessä mainitaan esimerkkinä suojatuista teoksista muun muassa kaunokirjalliset sekä selittävät kirjalliset ja suulliset esitykset sekä valokuvateokset ja muut kuvataiteen teokset. Teos voi ilmetä myös muulla kuin tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitetulla tavalla. Tekijänoikeussuojan edellytyksenä on, että kirjallinen tai taiteellinen tuote ylittää teoskynnyksen eli yltää niin sanottuun teostasoon. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuotteen on tekijänoikeussuojaa saadakseen oltava itsenäinen ja omaperäinen tekijänsä henkisen luomistyön tulos. Erään teosharkinnassa apuna käytetyn määritelmän mukaan teoskynnys ylittyy, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu työhön ryhtyessään olisi tehnyt samanlaista teosta. Suojan edellytyksenä ei ole muita erityisiä vaatimuksia. Esimerkiksi tuotteen kirjallisella tai taiteellisella tasolla tai sen aikaansaamiseksi vaaditulla työ- tai tietomäärällä ei ole merkitystä tekijänoikeussuojan kannalta. Ratkaisu teoskynnyksen ylittymisestä tehdään tapauskohtaisella harkinnalla. Tekijänoikeuslain 1 :n mukaisella tekijänoikeudella suojattuja kirjallisia teoksia ovat esimerkiksi romaanit, kirjeet ja lehtiartikkelit. Lyhyet kirjalliset työt, kuten muutamia sanoja sisältävät lauseet tai tavanomaiset ilmoitukset eivät useinkaan yllä teostasoon ja jäävät siksi tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. Jotta valokuva saisi suojaa tekijänoikeuslain 1 :n mukaista tekijänoikeussuojaa, on sen yllettävä teostasoon eli oltava tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Teostasoa arvioitaessa on tarkasteltava valokuvan ilmenemismuotoa kokonaisuudessaan. Valokuvateosten teostason on katsottu asettuvan verraten korkealle.

10 10 Tekijälle kuuluvista taloudellisista oikeuksista säädetään tekijänoikeuslain 2 :ssä. Sen mukaan tekijänoikeus tuottaa, tekijänoikeuslain 2 luvussa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin muuttamattomana tai muutettuna. Tekijänoikeuslain 2 :n 2 momentin mukaan kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Tekijänoikeuslain 2 :n 3 momentin mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se esitetään julkisesti tai kun sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muutoin levitetään yleisön keskuuteen tai näytetään julkisesti. Tekijän moraalisista oikeuksista säädetään tekijänoikeuslain 3 :ssä. Sen mukaan tekijän nimi on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun teoksesta valmistetaan kappaleita tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin. Lisäksi säännöksessä kielletään teoksen muuttaminen tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai teoksen saattaminen yleisön saataviin sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Tekijänoikeus syntyy aina teoksen luoneelle luonnolliselle henkilölle. Tekijä voi kuitenkin luovuttaa oikeutensa kokonaan tai osittain. Tekijänoikeuden luovutusta koskevat yleiset säännökset ovat tekijänoikeuslain :ssä. Taloudelliset oikeutensa tekijä voi luovuttaa kokonaan tai osittain. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi 3 :n 3 momentin mukaan luopua vain, jos kysymyksessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen. Jos tekijä on luovuttanut tekijänoikeutensa toiselle, luovutuksensaaja ei saa 28 :n mukaan muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta edelleen, ellei siitä ole toisin sovittu. Liikkeelle kuuluvan oikeuden saa luovuttaa liikkeen luovutuksen yhteydessä, jolloin luovuttaja jää edelleen vastuuseen sopimuksen täyttämisestä. Tekijänoikeus valokuvaan suojaa valokuvaa sellaisenaan muttei esimerkiksi valokuvan kohdetta, ideaa tai aihetta. Kuka tahansa saa siten ottaa valokuvan samasta kohteesta ja esimerkiksi samasta kuvakulmasta ja samassa valaistuksessa kuin toinen valokuvaaja. Sen sijaan valokuvaajan ottamasta valokuvasta ei saa valmistaa kappaletta tai näyttää sitä julkisesti ilman valokuvaajan suostumusta, koska tekijänoikeuslain 2 :n mukaan valokuvan kappaleen valmistaminen ja sen julkinen näyttäminen kuuluvat valokuvaajan yksinoikeuden piiriin. Kun valokuvan kappale on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu taikka julkaistu, sitä saadaan näyttää julkisesti. Tekijänoikeus on tekijänoikeuslain 43 :n 1 momentin mukaan voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuodesta.

11 11 Muiden valokuvien kuin valokuvateosten suojasta Teostasoon yltävien valokuvien lisäksi tekijänoikeuslaissa suojataan muita valokuvia tekijänoikeussuojaa heikommalla suojalla. Valokuvat, jotka eivät yllä teostasoon, saavat tekijänoikeuslain 49 a :n mukaista suojaa. Lain 49 a :n 1 momentin mukaan valokuvaajalla on yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta, muuttamattomana tai muutettuna, valmistamalla siitä kappaleita sekä näyttämällä sitä julkisesti. Valokuvaajalta puuttuu sen sijaan yksinoikeus levittää kuvia, millä tarkoitetaan yksinoikeutta luvallisesti valmistettujen valokuvan kappaleiden myymiseen, lainaamiseen tai vuokraamiseen. Lain 49 a :n 3 momentin viittaussäännösten perusteella tiettyjä tekijänoikeuslain säännöksiä sovelletaan myös valokuviin, jotka eivät yllä teostasoon. Säännöksessä todetaan lisäksi, että jos valokuva on tekijänoikeuden kohteena, voidaan siihen oikeuteen nojata. Teostasoon yltävien ja lain 49 a :n mukaisten muiden valokuvien suoja eroaa lähinnä suoja-ajan pituuden ja sen laskemistavan suhteen. Oikeus valokuvaan on tekijänoikeuslain 49 a :n 2 momentin mukaan voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin. Sen sijaan valokuvateokset saavat suojaa tekijänoikeuden yleisen 70 vuoden suoja-ajan mukaisesti. Toinen merkittävä ero on, että muiden valokuvien kuin valokuvateosten suoja ei ulotu valokuvien levittämiseen. Tekijänoikeuslain 49 a :n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden luovutusta koskevat niin ikään samat säännökset kuin tekijänoikeuden luovutusta. Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt valokuvien suojaa muun muassa lausunnoissaan 1994:1, 1996:7 ja 2002:8. Tekijänoikeuslain 51 :n säännöksestä Tekijänoikeuslain 51 :n mukaan kirjallista tai taiteellista teosta ei ole lupa saattaa yleisön saataviin käyttäen sellaista teoksen nimeä tahi tekijän salanimeä tai nimimerkkiä, että teos tai tekijä helposti voidaan sekoittaa aikaisemmin julkistettuun teokseen tai tekijään. Säännöksellä halutaan estää se, että muut eivät oikeudettomasti pääse hyötymään teoksen nimen tai tekijän nimimerkin tai salanimen arvosta. Toisaalta säännöksen tavoitteena on suojata kuluttajia ja estää teoksia sekaantumasta toisiinsa. Säännös tulee sovellettavaksi silloin, jos selvä kahden tai useamman teoksen nimen välinen sekaantumisvaara on olemassa. Puhtaat yleiskielen sanat tai yleisluontoiset nimet eivät voi saada suojaa tekijänoikeuslain 51 :n nojalla. (Niiranen, Valtteri - Tarkela, Pekka: Tekijänoikeuden tietosanakirja, s. 93, Helsinki 2002).

12 12 Oikeuskäytännöstä voidaan mainita tekijänoikeusneuvoston lausunto 1991:5, jossa tekijänoikeusneuvosto katsoi, että "ATK-sanakirja" -niminen tietotekniikan alan sanakirjan nimi ei saanut yleisluonteisuutensa vuoksi suojaa tekijänoikeuslain 51 :n nojalla. Vastaukset lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin Tekijänoikeusneuvosto on tutustunut sille toimitettuun aineistoon. Etiketti 1 Etiketin 1 osalta tekijänoikeusneuvosto toteaa, että sille toimitetun aineiston perusteella kyse on valokuvasta, jonka päälle on aseteltu tekstiä. Etiketissä on sini-vihreä -värinen puro- tai jokimaisema, jonka päälle on kirjoitettu lyhyitä, pisimmillään kahden rivin mittaisia informatiivisia tekstejä valkoisin ja vaaleansinisin kirjaimin sekä viivakoodi. Kyseinen etikettiin sisältyvä valokuva ja etikettiin sisältyvät tekstit eivät yllä tekijänoikeussuojan saamiseksi vaadittavaan teostasoon. Etiketti ei myöskään kokonaisuutena arvioiden yllä teostasoon, sillä etiketin tekstin sommittelua, layoutia, kuvan rajausta tms. ei voida pitää erityisen itsenäisenä tai omaperäisenä. Sen sijaan kyseiseen etikettiin sisältyvä valokuva saa suojaa valokuvana tekijänoikeuslain 49 a :n nojalla. Kyseinen tekijänoikeuslain 49 a :n mukainen oikeus kuuluu valokuvan ottaneelle henkilölle tai sille, jolle tämä oikeus on esimerkiksi sopimuksella siirtynyt. Tekijänoikeusneuvosto huomauttaa, että valokuvaajan nimi ei käy ilmi sille toimitetusta aineistosta. Etiketti 2 Etiketin 2 osalta tekijänoikeusneuvosto toteaa, että sille toimitetun aineiston perusteella kyse on valokuvasta, jonka päälle on aseteltu tekstiä. Etiketissä on sini-vihreä -värinen puro- tai jokimaisema, jonka päälle on kirjoitettu lyhyitä, pisimmillään kahden rivin mittaisia informatiivisia tekstejä valkoisin, punaisin, tummansinisin ja lilan värisin kirjaimin sekä viivakoodi. Etikettiin 2 sisältyy tekijänoikeusneuvoston käsityksen mukaan eri valokuva kuin etikettiin 1. Kyseinen etikettiin sisältyvä valokuva ja etikettiin sisältyvät tekstit, mukaan lukien teksti "Aqua Seitsen Seitsemisen lähdevesi", eivät yllä tekijänoikeussuojan saamiseksi vaadittavaan teostasoon. Etiketti ei myöskään kokonaisuutena arvioiden yllä teostasoon, sillä etiketin tekstin sommittelua, layoutia tms. ei voida pitää erityisen itsenäisenä tai omaperäisenä. Sen sijaan kyseiseen etikettiin sisältyvä valokuva saa suojaa valokuvana tekijänoikeuslain 49 a :n nojalla. Kyseinen tekijänoikeuslain 49 a :n mukainen oikeus kuuluu valokuvan ottaneelle henkilölle tai sille, jolle tämä oikeus on esimerkiksi sopimuksella siirtynyt.

13 13 Tekijänoikeusneuvosto huomauttaa, että valokuvaajan nimi ei käy ilmi sille toimitetusta aineistosta. Etiketti 3 Etiketin 3 osalta tekijänoikeusneuvosto toteaa, että sille toimitetun aineiston perusteella kyse on valokuvasta, jonka päälle on aseteltu tekstiä. Etiketissä on sini-vihreä -värinen puro- tai jokimaisema, jonka päälle on kirjoitettu lyhyitä, pisimmillään kahden rivin mittaisia informatiivisia tekstejä valkoisin, punaisin, mustin tummansinisin ja lilan värisin kirjaimin sekä viivakoodi. Etikettiin 3 sisältyy tekijänoikeusneuvoston käsityksen mukaan sama valokuva kuin etikettiin 2. Etiketti 2 ja etiketti 3 eroavat toisistaan vain siten, että etiketissä 2 käytetään sanaa "Seitsen", kun taas etiketissä 3 käytetään sanaa "Seitsemis". Etikettiä 3 on arvioitava tekijänoikeudellisessa mielessä samoin kuin etikettiä 2. Kyseinen etikettiin sisältyvä valokuva ja etikettiin sisältyvät tekstit, mukaan lukien teksti "Aqua Seitsemis Seitsemisen lähdevesi", eivät siten yllä tekijänoikeussuojan saamiseksi vaadittavaan teostasoon. Etiketti ei myöskään kokonaisuutena arvioiden yllä teostasoon, sillä etiketin tekstin sommittelua, layoutia tms. ei voida pitää erityisen itsenäisenä tai omaperäisenä. Sen sijaan kyseiseen etikettiin sisältyvä valokuva saa suojaa valokuvana tekijänoikeuslain 49 a :n nojalla. Kyseinen tekijänoikeuslain 49 a :n mukainen oikeus kuuluu valokuvan ottaneelle henkilölle tai sille, jolle tämä oikeus on esimerkiksi sopimuksella siirtynyt. Tekijänoikeusneuvosto huomauttaa, että valokuvaajan nimi ei käy ilmi sille toimitetusta aineistosta. Arvioituaan kutakin etikettiä tekijänoikeusneuvosto vastaa vielä erikseen kuhunkin hakijan esittämistä kysymyksistä. 1) Kuka omistaa tekijänoikeuden etiketti 1:een? Etikettiin sisältyvä valokuva saa suojaa valokuvana tekijänoikeuslain 49 a :n nojalla. Kyseinen tekijänoikeuslain 49 a :n mukainen oikeus kuuluu valokuvan ottaneelle henkilölle tai sille, jolle tämä oikeus on esimerkiksi sopimuksella siirtynyt. Valokuvaajan nimi ei käy ilmi tekijänoikeusneuvostolle toimitetusta aineistosta. Etikettikokonaisuuteen ei liity muita tekijänoikeudellisia elementtejä - eikä siis tekijänoikeuksia - kuin valokuva. 2) Omistaako A tekijänoikeuden etiketti 2:een esitetyn selvityksen perusteella? Etikettiin sisältyvä valokuva saa suojaa valokuvana tekijänoikeuslain 49 a :n nojalla. Kyseinen tekijänoikeuslain 49 a :n mukainen oikeus kuuluu valokuvan ottaneelle henkilölle tai sille, jolle tämä oikeus on esimerkiksi

14 14 sopimuksella siirtynyt. Valokuvaajan nimi ei käy ilmi tekijänoikeusneuvostolle toimitetusta aineistosta. 3) Onko etiketti 2 plagiaatti etiketistä 1? Etikettiin 2 sisältyy tekijänoikeusneuvoston käsityksen mukaan eri valokuva kuin etikettiin 1. Kyse on siten eri valokuvista. Koska etiketti 1 ei saa muutoin suojaa tekijänoikeuslain nojalla (esimerkiksi etikettiin sisältyvät tekstit eivät ole tekijänoikeudella suojattuja), kyse ei ole plagiaatista. 4) Onko etiketti 3 plagiaatti etiketistä 2? Etikettiin 3 sisältyy tekijänoikeusneuvoston käsityksen mukaan sama valokuva kuin etikettiin 2. Etiketti 2 ei saa muutoin suojaa tekijänoikeuslain nojalla (esimerkiksi etikettiin sisältyvät tekstit eivät ole tekijänoikeudella suojattuja). Valokuvan käyttöön etiketissä tarvitaan valokuvaajan tai sen, jolle tämä oikeus on siirtynyt, lupa. Tämä koskee valokuvan käyttämistä molemmissa etiketeissä. 5) Saako etiketti 1:n taustakuvan päälle aseteltu tekstilayout tai typografia tekijänoikeussuojaa? Etikettiin sisältyvät tekstit eivät yllä tekijänoikeussuojan saamiseksi vaadittavaan teostasoon. Etiketti ei myöskään kokonaisuutena arvioiden yllä teostasoon, sillä etiketin tekstin sommittelua, layoutia tms. ei voida pitää erityisen itsenäisenä tai omaperäisenä. Tekstilayout tai typografia eivät siten saa tekijänoikeussuojaa. 6) Mikä on etiketin 1 painokuntoon laittajan eli B:n tekijänoikeus etikettiin 1, vai onko sitä laisinkaan? Tekijänoikeusneuvosto on todennut jo edellä, että etikettiin 1 sisältyvät tekstit tai tekstin sommittelu, typografia tai kuvan rajaus eivät ilmennä sellaista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, että etiketti yltäisi niiden ansiosta teostasoon ja saisi tekijänoikeussuojaa. Olettaen, että B:n panoksella tarkoitetaan juuri mainittuja, eli tekstin sommittua ym., ei tekijänoikeutta etikettiin hänelle synny. Ainoastaan etikettiin sisältyvä valokuva on suojattu tekijänoikeuslain 49 a :n nojalla, ja tämä oikeus kuuluu valokuvaajalle tai sille, jolle tämä oikeus on siirtynyt. 7) Mikä on toimeksiantajan tekijänoikeuden laajuus etiketissä? Kuten todettu, etikettiin sisältyvät tekstit tai tekstin sommittelu, typografia tai kuvan rajaus eivät ilmennä sellaista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, että etiketti yltäisi niiden ansiosta teostasoon ja saisi tekijänoikeussuojaa. Olettaen, että toimeksiantajan panoksella tarkoitetaan juuri mainittuja, ei tekijänoikeutta etikettiin tälle synny. Ainoastaan etikettiin sisältyvä

15 15 valokuva on suojattu tekijänoikeuslain 49 a :n nojalla, ja tämä oikeus kuuluu valokuvaajalle tai sille, jolle tämä oikeus on siirtynyt. Toimeksiantaja voi olla etikettiin sisältyvän valokuvan oikeudenhaltija vain, jos tämä oikeus on siirtynyt toimeksiantajalle sopimuksella. 8) Onko tuotenimi "Aqua Seitsen Seitsemisen lähdevesi" itsenäinen teos ja voidaanko siihen soveltaa tekijänoikeuslain 51 :n säännöstä, joka koskee teoksen nimeä? Saako kyseinen tuotenimi tekijänoikeussuojaa? Jos tuotenimi saa tekijänoikeussuojaa, loukkaako tuotenimi "Aqua Seitsemis Seitsemisen lähdevesi" edellisen tekijänoikeussuojaa? Kuten todettu, etikettiin sisältyvä teksti "Aqua Seitsen Seitsemisen lähdevesi", ei yllä tekijänoikeussuojan saamiseksi vaadittavaan teostasoon eikä siten saa tekijänoikeuslain 1 :n mukaista tekijänoikeussuojaa. Mainittuun tuotenimeen ei voida myöskään soveltaa tekijänoikeuslain 51 :n säännöstä, sillä ko. tuotenimeä ei voida pitää kyseisessä lainkohdassa tarkoitettuna kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimenä tai tekijän nimimerkkinä tai salanimenä. Tuotenimen "Aqua Seitsemis Seitsemisen lähdevesi" käyttäminen ei siten ole tekijänoikeuslain vastaista. Puheenjohtaja Niklas Bruun Sihteeri Hertta Hartikainen Lausunto on käsitelty tekijänoikeusneuvoston täysistunnossa. Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niklas Bruun (puheenjohtaja), Katariina Sorvari, Pekka Pulkkinen, Marit Hohtokari, Stig Henriksson, Anne Stenros, Tuula Hämäläinen, Kirsi-Marja Okkonen, Pekka Salomaa, Markku Uotila ja Kai Nordberg.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13 Asia Hakija Tekijänoikeus jakkaraan A Annettu 7.9.2010 Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:2 Asia Hakija Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta Annettu 01.03.2002 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 Asia Hakija Teostaso, selittävä piirustus, tekijäolettama H:n käräjäoikeus Annettu 8.6.1994 Tiivistelmä Muurausalan oppikirjassa olleet selittävät piirustukset eivät

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:12. Koivuvanerista tehdyn seinäkkeen tekijänoikeussuoja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:12. Koivuvanerista tehdyn seinäkkeen tekijänoikeussuoja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:12 Asia Hakija Koivuvanerista tehdyn seinäkkeen tekijänoikeussuoja Sebastian Lönnqvist Annettu 06.10.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ Sebastian Lönnqvist (jäljempänä hakija) on 18.05.2004

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5 Asia Hakija Tekijänoikeus kalatutkimusraporttiin H Annettu 24.3.2015 Tiivistelmä Kalatutkimusraportti oli kokonaisuutena tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 Hakijat Asia Marja Kurki Oy, Suunnittelija A Huivikuosin tekijänoikeus Annettu 28.04.2008 Tiivistelmä Kysymys oikeudesta käyttää tekijänoikeudellisen teoskynnyksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 Asia Hakija Tekijänoikeus perehdytysmateriaaliin A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Perehdytysmateriaaliin sisältyi tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 Asia Hakija Teoskynnys, koru A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Kaivertaja A oli tehnyt korun, jossa korulaattaan oli kaiverrettu kuvio. Koru oli muotoilultaan tavanomainen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9 Asia Hakija Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus A Annettu 9.5.1994 Tiivistelmä Televisiosarjan ohjaaja oli tehnyt alkuperäisen käsikirjoituksen

Lisätiedot

Lippukokoelman tekijänoikeudellinen suoja, luettelo-/tietokantasuoja

Lippukokoelman tekijänoikeudellinen suoja, luettelo-/tietokantasuoja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:9 Asia Hakija Lippukokoelman tekijänoikeudellinen suoja, luettelo-/tietokantasuoja NN Annettu 21.6.2000 Selostus asiasta NN on 27.1.2000 pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:18

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:18 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:18 Asia Hakija Tekijänoikeussuoja kirjalliseen materiaaliin Ilomantsin kirjasto Annettu 14.12.2010 Tiivistelmä Viime vuosisadan alkupuolella lehdeksi koottujen, käsin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3. Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3. Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa Kihlakunnansyyttäjä A Annettu 26.4.2010 Tiivistelmä Internetsivuston sisältö oli

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 Asia Hakija Teoskynnys, luettelosuoja, lomake A Annettu 28.8.1990 Tiivistelmä A Oy:n kysymyslomakkeen kysymykset ja niiden kokoonpano eivät olleet muodoltaan itsenäisiä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:4 Asia Hakija Tekijänoikeus selittävään piirrokseen N.N. Annettu 03.04.2002 Lausuntopyyntö N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 20.2.2002 saapuneella kirjeellään tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3 Asia Hakija Taideteosten tekijänoikeussuoja J Annettu 7.2.2017 Tiivistelmä Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:2. Kirjallisen teoksen lainaaminen toisessa teoksessa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:2. Kirjallisen teoksen lainaaminen toisessa teoksessa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:2 Asia Hakija Kirjallisen teoksen lainaaminen toisessa teoksessa S Annettu 7.2.2017 Tiivistelmä Lainsäännös kirjallisen teoksen hyvän tavan mukaisesta lainaamisesta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:6

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:6 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:6 Asia Hakija Tekijänoikeus vuosikertomuksiin X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä 1900-luvun alkupuolella laaditut oppilaitosten vuosikertomukset olivat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16. Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16. Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:16 Asia Hakija Tiivistelmien tekeminen liiketoimintakirjallisuudesta Janne Korhonen Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Janne Korhonen (jäljempänä hakija) on 31.10.2005

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:4. Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:4. Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:4 Asia Hakija Tekstiilitöihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset H T Oy:stä Annettu 04.03.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H T Oy:stä (jäljempänä hakija), on 12.12.2002 saapuneella

Lisätiedot

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset:

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:3 Asia Hakija Tekijänoikeus yrityksille tuotettuihin videotallenteisiin ja videotallenteiden masternauhoihin N.N. / A Oy Annettu 01.03.2002 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:14

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:14 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:14 Asia Hakija Tekijänoikeus koriste-esineisiin Anne Paso Annettu 01.12.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ Teollinen muotoilija Anne Paso (jäljempänä hakija) on pyytänyt 20.10.2004

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:12 Asia Hakijat Oikeus Puhdas Elämä Lapselle -tunnukseen A ry., B ry., C ry. Annettu 16.8.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A ry., B ry. ja C ry. ovat 25.10.2000

Lisätiedot

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti.

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. LAUSUNTO 1998:17 A: 10.11.1998 Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. Selostus asiasta X on 24.4.1998 saapuneella kirjelmällä pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa

Lisätiedot

tekijänoikeuslaissa tarkoitettu kuvallinen teos;

tekijänoikeuslaissa tarkoitettu kuvallinen teos; TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:1 Asia Hakija Tekijänoikeus pallopelin säännöstöön ja pelin tunnuksiin NN Annettu Helsingissä 4.1.2000 Selostus asiasta NN (jäljempänä hakija) on 28.4.1999 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:11. Sävellysteokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:11. Sävellysteokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:11 Asia Hakija Sävellysteokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset Laamanni K P:n käräjäoikeudesta Annettu 02.06.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Laamanni K P:n käräjäoikeudesta (jäljempänä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:4 Asia Hakija Luettelosuoja A Annettu 12.3.1993 Tiivistelmä Oppikirjan tehtävien malliratkaisuista koostuva monistesarja sai tekijänoikeuslain 49 :n mukaista luettelosuojaa.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5 Asia Hakija Kipsireliefin tekeminen rakennuksesta A Annettu 07.04.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ A (jäljempänä hakija) on 07.02.2005 saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:4 Asia Hakija Valokuvan teostaso K Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Ulosajotilanteessa ralliautosta otettu valokuva sai lähioikeudellista suojaa valokuvana tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2 Asia Hakija Teostaso, oppikirja, konepiirustus A Annettu 21.1.1994 Tiivistelmä Koneenpiirustuksen oppikirjoissa olevat yksittäiset konepiirustukset eivät yltäneet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8 Asia Hakija Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus Espoon kaupunginkirjasto Annettu 26.5.2015 Tiivistelmä Konsolipelit ovat yhteenliitettyinä teoksina tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:7 Asia Hakija Sitaatti A Annettu 14.4.2009 Tiivistelmä Esitelmästä tehdyn lyhennelmän tekstin käyttö ei ollut tapahtunut TekijäL 22 :n mukaisesti. Tekijän nimi ja lähde

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:13. Matkamuistomagneettien tekijänoikeussuoja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:13. Matkamuistomagneettien tekijänoikeussuoja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:13 Asia Hakija Matkamuistomagneettien tekijänoikeussuoja X Annettu 25.9.2012 Tiivistelmä Lähinnä tunnettujen rakennusten kuvia sisältäneet matkamuistomagneetit ilmensivät

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:16. Tekijänoikeus mattoihin. Finarte (India) Oy. Annettu Helsingissä 9.11.1999.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:16. Tekijänoikeus mattoihin. Finarte (India) Oy. Annettu Helsingissä 9.11.1999. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:16 Asia Hakija Tekijänoikeus mattoihin Finarte (India) Oy Annettu Helsingissä 9.11.1999 Selostus asiasta Finarte (India) Oy (jäljempänä Finarte) on 31.5.1999 päivätyllä

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:13 Asia Hakija Kuvataiteen teosten luominen Internet-tietoverkossa olevia kuvia käyttäen N.N. Annettu 24.09.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. (jäljempänä hakija) on 02.05.2002

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13 LAUSUNTO Asia Hakija Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy Annettu Helsingissä 18.8.1998 Selostus asiasta Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy (jäljempänä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7. Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7. Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:7 Asia Hakija Asuntohotellin yhteydessä tapahtuvaan Internet-kahvila -toimintaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset M K Oy:stä Annettu 04.03.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ M Majatalo

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:8 Asia Hakija Kirjoitustulkkeen teoskynnys K Annettu 16.8.2016 Tiivistelmä Kirjoitustulkkeen itsenäisyys ja omaperäisyys yksittäistapauksessa ratkaisevat sen, onko se

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:15. Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:15. Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:15 Asia Hakija Valokuvan teoskynnys A.A. Annettu 16.11.2007 Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta. LAUSUNTOPYYNTÖ Kuvaus asiasta A.A.

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:7 Asia Hakija Ongelmanratkaisutestikirjan tekijänoikeussuoja A Annettu 16.8.2016 Tiivistelmä Yksittäinen ongelmanratkaisutestin tehtävä kuvioineen ei ollut tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:7. Tekijänoikeus kysymyssarjaan. Hakija. Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA. Lausuntopyyntö

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:7. Tekijänoikeus kysymyssarjaan. Hakija. Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA. Lausuntopyyntö TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kysymyssarjaan A Annettu 16.5.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö A on 22.2.2000 päivätyllä kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvostolta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:16 Asia Hakija Teostaso, Koru H:n raastuvanoikeus Annettu 28.9.1993 Tiivistelmä Koru, joka muodostui pohjalaatasta ja sen päällä kohoumana olevasta avatusta hopearullasta,

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:7 Asia Hakija Teoksen nimi A Annettu 14.5.1992 Tiivistelmä A oli toimittanut eri henkilöiden kertomuksista kirjan, joka oli julkaistu nimellä "Steissi". B oli kirjoittanut

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä pyydetään tekijänoikeusneuvoston kannanottoa seuraaviin opetusmateriaalin valmistamista ja käyttöä koskeviin seikkoihin.

Lausuntopyynnössä pyydetään tekijänoikeusneuvoston kannanottoa seuraaviin opetusmateriaalin valmistamista ja käyttöä koskeviin seikkoihin. LAUSUNTO 1998:20 A: 8.12.1998 Selostus asiasta A ja B Turun yliopiston psykologian laitokselta ovat 6.8.1998 päivätyllä kirjelmällään pyytäneet tekijänoikeusneuvoston lausuntoa Psykonet - verkkoyliopiston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:11 Asia Hakija Tekijänoikeus käännöksiin A Annettu 12.5.2009 Tiivistelmä Kirjallisen teoksen suomenkieliset käännökset olivat kumpikin TekijäL 1 :ssä tarkoitettuja itsenäisiä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:5. Kirjalliseen teokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:5. Kirjalliseen teokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:5 Asia Hakija Kirjalliseen teokseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset S Annettu 04.03.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ S (jäljempänä hakija) on 26.11.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:6. Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:6. Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:6 Asia Hakija Tekijänoikeus koulutusmateriaaliin X Annettu 17.4.2012 Tiivistelmä Koulutusmateriaali ei ollut tekijänoikeuslain 1 :n tarkoittama teos eikä 49 :n tarkoittama

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:15 Asia Hakija Suojan kohde V Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Rakennuspiirustukset, toimitusliite ja markkinoinnissa käytettytoimitussisältö eivät olleet itsenäisiä ja

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:8 Hakija Asia A Teollisen keksinnön tekijänoikeussuoja Annettu 28.04.2008 Tiivistelmä Teollisen keksinnön yhteydessä syntynyt aineisto voi laista ilmenevien edellytysten

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1993:10 Asia Hakija Elokuva A Annettu 17.5.1993 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto tekijänoikeudesta kahteen elokuvateokseen, tekijänoikeuden siirtymisestä ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:3 Asia Hakija Valokuvaajan oikeudet J Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuva oli alun perin kuvaajan suostumuksin julkaistu internetsivustolla. Valokuvan kopioiminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:10 Asia Hakija Taloudelliset oikeudet, moraaliset oikeudet, oikeuden rajoitus / lehdistön lainausoikeus A Oy Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Toimittajan tekijänoikeudellisesti

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:11. Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto sävellyksiin liitettyjen runojen tekijänoikeudellisesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:11. Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto sävellyksiin liitettyjen runojen tekijänoikeudellisesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:11 Asia Hakija Sävellys A Annettu 4.10.1989 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto sävellyksiin liitettyjen runojen tekijänoikeudellisesta asemasta. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:1 Asia Hakija Julkistettu teos, sitaatti A Annettu 27.1.1988 Tiivistelmä M:n kauppakorkeakoulussa tekemä seminaariesitelmä oli tekijänoikeudellisesti suojattu teos.

Lisätiedot

Katsaus tekijänoikeuteen

Katsaus tekijänoikeuteen Katsaus tekijänoikeuteen Tämä artikkeli käsittelee tekijänoikeudellisesta näkökulmasta aiheita kuten itsenäinen teos, jälkiperäinen teos ja muunteluoikeus. Artikkeli julkaistiin alun perin Näytelmäkirjailijaliiton

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa 13.2.2003 Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR velvoiteoikeus/ esineoikeus varallisuusoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:12 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 21 soveltaminen I Annettu 20.10.2015 Tiivistelmä Kaikki internetissä oleva tekijänoikeuslain suojaama aineisto ei ole julkaistua tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TEKIJÄOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:1. Tekijänoikeus koristelautasiin. Annettu LAUSUNTOPYYNTÖ

TEKIJÄOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:1. Tekijänoikeus koristelautasiin. Annettu LAUSUNTOPYYNTÖ TEKIJÄOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:1 Asia Hakija Tekijänoikeus koristelautasiin Helvi Calanna Annettu 10.01.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Helvi Calanna (jäljempänä hakija) on 15.09.2004 saapuneella kirjeellään pyytänyt

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:7 Asia Hakija Teoksen muuttaminen A Annettu 10.4.1991 Tiivistelmä A oli kirjoittanut kyläkuvauksen eri kirjoittajien kirjoituksista koostuvaan "X" -nimiseen kirjaan.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:4. Tietokantasuoja rakennepiirustustietokantaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:4. Tietokantasuoja rakennepiirustustietokantaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:4 Asia Hakija Tietokantasuoja rakennepiirustustietokantaan K Annettu 24.3.2015 Tiivistelmä Koneiden teknisiin rakennetietoihin liittyvistä piirustuksista koostuva tietokanta

Lisätiedot

Tekijänoikeus hillakarttoihin, luettelosuoja, tekijänoikeuden loukkaus

Tekijänoikeus hillakarttoihin, luettelosuoja, tekijänoikeuden loukkaus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:5 Asia Hakija Tekijänoikeus hillakarttoihin, luettelosuoja, tekijänoikeuden loukkaus A Oy Annettu 10.4.2000 Selostus asiasta A Oy on 12.11.1999 päivätyllä kirjeellään

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA Hans Laihia OPINTOJAKSON NIMI Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA 1.3.2012 1 Miia Liukkonen Tekijänoikeudet Mitä tarkoitta tekijänoikeus ja ( Tämän yhteydessä) termit tekijä ja teos? Tekijänoikeus

Lisätiedot

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki: Sananvapaus 12 (on sekä tiedon levittäjän että vastaanottajan oikeus), Julkisuusperiate

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:3 Asia Hakija Tekijänoikeus kansatieteelliseen aineistoon Museovirasto Annettu 17.02.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Museovirasto (jäljempänä hakija) on 01.12.2004 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:11 Asia Hakija Laulun säkeen suoja T Annettu 20.10.2015 Tiivistelmä Laulun säkeen osan käyttö mainostekstissä ei edellyttänyt oikeudenhaltijan lupaa, koska säe ei ollut

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:4 Asia Hakija Tekijänoikeus siirtolaitepiirustuksiin Y Oy Annettu Helsingissä 24.2.1998 Selostus asiasta Y Oy, asiamiehenään asianajaja X, on 26.11.1997 päivätyllä kirjelmällä

Lisätiedot