Kyösti Raunio TUTKIMUSMENETELMIÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyösti Raunio TUTKIMUSMENETELMIÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA"

Transkriptio

1 Kyösti Raunio TUTKIMUSMENETELMIÄ KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA Päivitetty

2 Al/vuksi Tämä kirjallisuusluettelo on laadittu sosiaalityön graduntekijöiden (ja muidenkin kiinnostuneiden) avuksi tutkimusmenetelmiä käsittelevien lähteiden jäljittämisessä. Tarkoitus on, että opiskelijat motivoituvat pakollisten Alasuutarin, Eskola & Suorannan ja Hirsjärvi & Hurmeen lisäksi paneutumaan muihinkin relevantteihin metodilähteisiin. Valtaosa luettelossa mainituista nimikkeistä käsittelee kvalitatiivia menetelmiä. Näin siksi, että sosiaalityön gradut tehdään valtaosin kvalitatiivisin menetelmin. Kvantitatiivisia menetelmiä ei ole kuitenkaan luettelosta kokonaan unohdettu. Lisäksi luettelossa on valikoima tutkimuksenteon etiikkaa käsittelevää kirjallisuutta. Graduntekijän tulee soveltamistaan menetelmistä riippumatta kiinnittää huomiota eettisiin kysymyksiin, vaikka erilaisiin menetelmiin liittyy myös näille ominaisia eettisiä haasteita. Luetteloon kerätty kirjallisuus on pääosin suomenkielistä. Tämä ei ole kannanotto ulkomaiseen menetelmäkirjallisuuteen, vaan sen tosiasian toteamista, että tyypillinen sosiaalityön graduntekijä ei juuri lue ulkomaista menetelmäkirjallisuutta. Sosiaalityön graduissa käytetty menetelmäkirjallisuus on etupäässä kvalitatiivista ja suomenkielistä. Toki graduntekijöiden tulisi käyttää enemmän ulkomaista kirjallisuutta. Luettelo on syntynyt muun tekemisen ohessa. Luetteloa laadittaessa ei ole pyritty aihepiirin tyhjentävästi kattavaan bibliografiaan. Pyrkimyksenä on ollut koota yhteen paikkaan keskeistä tutkimusmenetelmiä käsittelevää kirjallisuutta, josta voi olla hyötyä opinnäytteen tekijöille. Erityistä huomiota on kiinnitetty luettelon ajantasaisuuteen. Kattavampaa, myös ulkomaisen kirjallisuuden huomioon ottavaa, kirjallisuusluetteloa kaipaava löytää sellaisen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston menetelmäopetuksen tietotovarannosta (MOTV): Myös Pentti Luoma on laatinut kattavan luettelon sosiaalitutkimuksen menetelmiä käsittelevästä kirjallisuudesta: Ajantasainen luettelo eri kustantajien julkaisemaa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen menetelmiä käsittelevää kirjallisuutta löytyy esimerkiksi Kampusdatan kotisivulta: Syyskuussa 2009 Kyösti Raunio 2

3 Sisällys Laadulliset menetelmät yleisesti 1 Laadullisen aineiston analyysi 3 Näkökulmia laadullisen aineiston analyysiin 3 Laadullisen aineiston tietokoneavusteinen analyysi 4 ATLAS.ti 5 Laadulliset erityismenetelmät 5 Asiakirjat aineistona 6 Diskurssianalyysi ja diskurssintutkimus 6 Etnografia 7 Fenomenografia 7 Fenomenologia 8 Havainnointi 9 Kehysanalyysi 9 Kysely ja haastattelu 9 Lehtikirjoitukset ja tekstit aineistona 10 Narratiivinen tutkimus 11 Ryhmähaastattelu ja ryhmäkeskustelu 12 Sisällönanalyysi 13 Tapaustutkimus 13 Teemahaastattelu 14 Toimintatutkimus 14 Triangulaatio 14 Kvantitatiiviset/tilastolliset menetelmät yleisesti 16 Kvantitatiivisten/tilastollisten menetelmien erityiskysymyksiä 17 Graafinen esitys 17 Lomaketutkimus 17 SPSS-oppaat 18 Tilasto- ja rekisteritutkimus 18 Tilastolliset menetelmät 18 Tutkimuseettiset kysymykset 20

4 Laadulliset menetelmät yleisesti Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. (2. korjattu ja täydennetty painos 2007.) Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2007) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (Esittely ja sisällysluettelo: https://www.opettajantietopalvelu.fi/tuote/ html) Alasuutari, Pertti (1999) Laadullinen tutkimus. 3. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino. Dahlgren, Lena & Sauer, Lennart (red.) (2009) Att forska i socialt arbete. Utmaningar, förhållningssätt och metoder. Lund: Studentlitteratur. (Esittely ja sisällysluettelo: Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (Eds.) (2005) The SAGE Handbook of Qualitative Research. Third Edition. London: Sage. Eskola, Jari (toim.) (1999) Hegelistä Harreen, narratiivista Nudistiin. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 10. Kuopio. Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. (Kirjan ensimmäiseen painokseen on ilmestynyt useita lisäpainoksia, 8. painos 2008.) Eskola, Jari, Koski-Jännes, Anja, Lamminluoto, Eija, Saaranen, Anita, Saastamoinen, Mikko & Valtanen, Katja (2003) Tutkimusmenetelmällisiä reflektioita. Kuopio: Kuopio University Press. (Reflektiivisyys, haastattelu, lasten haastattelu, arat aiheet, toimintatutkimus, narratiivisuus.) Henttonen, Elina (2008) Usein kysyttyjä kysymyksiä laadullisesta tutkimuksesta. Hirsjärvi, Sirkka (2007) Metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat. Teoksessa Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes & Paula Sajavaara, Tutki ja kirjoita. 13., osin uudistettu painos. Helsinki: Tammi, Hänninen, Sakari, Karjalainen, Jouko & Lahti, Tuukka (toim.) (2005) Toinen tieto. Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Helsinki: Stakes. (Pekka Sulkusen esittely: Janhonen, Sirpa & Nikkonen, Merja (toim.) (2001) Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. Helsinki: WSOY. (2. tarkistettu painos 2003.) ( Hoitotieteen laadullisista tutkimusmenetelmistä kirjassa esitellään etnografinen, narratiivinen, fenomenologinen ja aatehistoriallinen lähestymistapa sekä sisällönanalyysi, Grounded Theory ja elämänkerrat.)

5 Kiviniemi, Kari (2007) Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PSkustannus, Koskinen, Ilpo, Alasuutari, Pertti & Peltonen, Tuomo (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino. (Käsitellään perinteisten tutkimusotteiden lisäksi muun muassa narratiivista ja diskurssianalyyttistä tutkimusta. Esittely: Kylmä, Jari, Vehviläinen-Julkunen, Katri & Lähdevirta, Juhani (2003) Laadullinen terveystutkimus mitä, miten ja miksi? Duodecim 119 (7), Larsson, Sam, Lilja, John & Mannheimer, Katarina (red.) (2005) Forskningsmetoder i socialt arbete. Stockholm: Studentlitteratur. ( Antologin syftar till att ge en första introduktion till olika metodstrategier, kvalitativa och kvantitativa metoder, olika specialmetoder, rättsvetenskaplig metod, metaanalyser, fokusgrupper, allstudiemetodik, videoanalyser, organisationsanalys samt multidimensionell forskning och analys.) Leskinen, Jaakko (toim.) (1995) Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. Meeuwisse, Anna, Swärd, Hans, Eliasson-Lappalainen, Rosmari & Jacobsson, Katarina (red.) (2008) Forskningsmetodik för socialvetare. Stockholm: Natur och Kultur. ( Boken Forskningsmetodik för socialvetare är tänkt att fungera som vägvisare till olika perspektiv och sätt att arbeta inom det socialvetenskapliga fältet. Den behandlar forskningstraditioner som fallstudier, vardagslivsforskning, biografi-, berättelse- och emotionsforskning. Det ges även exempel på olika typer av material som kan användas i kunskapssökandet: akt-, vinjett- och internetforskning. Boken behandlar också interventions- och utvärderingsforskning, komparativ välfärdsforskning och den idag högst aktuella frågan om evidensbasering. Ett avslutande kapitel ägnas åt etiska dilemman och överväganden. Sisällysluettelo ja johdantoluku: SE&isbn= &shop=1) Metsämuuronen, Jari (toim.) (2006) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp. (Sisällysluettelo: ) Metsämuuronen, Jari (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp (Sisällysluettelo: Padgett, Deborah K. (2008) Qualitative Methods in Social Work Research. Second Edition. London: Sage. ( This comprehensive, expanded version offers a sophisticated introduction to qualitative methods based upon six major approaches: ethnography, grounded theory, case study, narrative, phenomenological, and participatory action research.) 2

6 Rostila, Ilmari (1982) Laadulliset menetelmät: ongelmia ja tehtäviä. Aikakauslehti 19 (2), Sosiaalilääketieteellinen Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1/1994. Kvalitatiivisen terveystutkimuksen teemanumero. (Kvalitatiivisen terveystutkimuksen metodologiset perusteet, etnografia, teemahaastattelu, omaelämäkertamenetelmä, muistelutyö aineistonkeruun menetelmänä) Syrjälä, Leena, Ahonen, Sirkka, Syrjäläinen, Eija & Saari, Seppo (1994) Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Rauma: Kirjayhtymä. (Tapaus- ja toimintatutkimus, etnografia, fenomenografia ja tietokoneavusteinen kvalitatiivinen analyysi.) Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi. Tuumasta tekstiksi. Perusopas seminaari- ja opinnäytetyön tekijälle. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. (Empiiriset aineistot -> laadulliset menetelmät: sisällön analyysi, etnografia, eläytymismenetelmä, fenomenologinen psykologia.) Törrönen, Jukka (2005) Toisen ääni, näkökulma ja kohteena oleminen. Teoksessa Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen & Tuukka Lahti (toim.) Toinen tieto. Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Helsinki: Stakes, Vesala, Kari Mikko & Rantanen, Teemu (toim.) (2007) Argumentaatio ja tulkinta. Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa. Helsinki: Gaudeamus - Helsinki University Press. ( Laadullinen asennetutkimus on uusi metodologinen lähestymistapa, joka kytkee retorisen sosiaalipsykologian asenteiden, arvojen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen.) Virtanen, Matti (2001) Laadulliset lähteet ja niiden edustavuus. Yhteiskuntapolitiikka 38 (2), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Menetelmäopetuksen valtakunnallinen tietovaranto (MOTV). KvaliMOTV. Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Laadullisen aineiston analyysi Tässä luetellaan laadullisen aineiston analyysiä yleisesti käsittelevää kirjallisuutta. Analyysivaihetta pidetään tavallisesti laadullisen tutkimuksen haasteellisimpana osana. Näkökulmia laadullisen aineiston analyysiin Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. (Kirjan ensimmäiseen painokseen on ilmestynyt useita lisäpainoksia, 8. painos 2008.) Eskola, Jari (2007) Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Laadullisen aineiston analyysi vaihe vaiheelta. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. 3

7 Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, Moilanen, Pentti & Räihä, Pekka (2007) Merkitysrakenteiden tulkinta. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, Mäkelä, Klaus (1990) Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa Klaus Mäkelä (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, Mäkelä, Klaus (toim.) (1990) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus Ruonavaara, Hannu (2001) Kohti formaalista kvalitatiivista analyysia? Laadullisen metodiopin painopisteen muutos. Janus 9 (2), Ruusuvuori, Johanna, Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (toim.) (2010) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino. (Esittely: Silverman, David (2006) Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. Third edition. London: Sage. (Esittely: sisällysluettelo ja hakemisto: #reader-link) Syrjäläinen, Eija, Eronen, Ari & Värri, Veli-Matti (toim.) (2007) Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press. Laadullisen aineiston tietokoneavusteinen analyysi Kvalitatiivisen aineiston tietokoneavusteisessa analyysissä sovellettavia ohjelmia on lukuisia. Näiden jäljittämisessä oiva apu on Timo Moilasen kartoitus kvalitatiivisen aineiston tietokoneavusteista analyysiä käsittelevästä (pääosin 1990-luvulla ilmestyneestä) suomalaisesta kirjallisuudesta, Myös Pentti Luoma on kartoittanut laadullisten aineistojen tietokoneavusteista analyysiä käsittelevää kirjallisuutta: Aineiston kokoon tulee kiinnittää huomiota. Pienen aineiston voi jäsentää riittävästi oman ajattelun varassa. Anttila, Anu-Hanna (2008) Tietokoneavusteisen tekstianalyysin mahdollisuudet. Konteksopetusportaali. Konteks-opetusportaali. ( Konteks-opetusportaalissa voi perehtyä analysoimaan tietokoneavusteisesti tekstiaineistoja. Portaali kannustaa kokeilemaan laadulliseen tietokoneavusteiseen analyysintekoon kehitettyjä tietokoneohjelmia. ) 4

8 Lewins, Ann & Silver, Christina (2007) Using Software in Qualitative Research: a Step-By-Step Guide. London: Sage Publications. (Review: Ivano Bruno, Sociological Research Online 13 (3) Metsämuuronen, Jari (toim.) (2006) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp. (Luku VII Johdatus tietokoneavusteiseen laadulliseen tutkimukseen esimerkkinä NVivo 7.) Rantala, Irma (2007) Laadullisen aineiston analyysi tietokoneella. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, ATLAS.ti Moilanen, Timo & Roponen, Seppo (1994) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ATLAS/ti ohjelman avulla. Kuluttajatutkimuskeskus. Menetelmäraportteja ja käsikirjoja 2/1994. Helsinki. Pitkänen, Sari H. (2003) ATLAS.TI - laadullisen aineiston tietokoneohjelman kevyet käyttöohjeet. Joensuun yliopisto. Seppänen-Järvelä, Riitta (2002) Luottamus prosessiin. Kehittämistyön luonne sosiaali- ja Terveysalalla. Stakes. Tutkimuksia 104. Helsinki. ( Haastatteluaineisto analysoitiin grounded theoryn mukaisesti Atlas/ti-analyysiohjelmalla.) Silvonen, Jussi (1999) ATLAS/ti laadullisen analyysin välineenä. Psykologia 34 (5/6), Toivo, Miia-Marika (2009) Kerrottu epäoikeudenmukaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sosiaalietuuksissa. Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos. Sosiaalipolitiikan pro gradu tutkielma. Turunen, Hanne & Ruohomäki, Olli (2001) Johdatus laadulliseen analyysiin ATLAS.ti- ohjelman avulla. Valkonen, Jukka (2007) Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 77/2007. Helsinki. Laadulliset erityismenetelmät Alla esitettyä kattavammin laadullisia erityismenetelmiä (haastattelu, etnografia, diskurssianalyysi, semiotiikka, kertomukset ja elämäkerrat, retoriikka, tekstin tutkimus, vuorovaikutuksen tutkimus ja keskustelunanalyysi, audiovisuaalisen kulttuurin ja kuvan tutkimus, toimintatutkimus, muistelutyö, eläytymismenetelmä, historiantutkimus, fenomenografia, fenomenologia, tutkimusetiikka) käsittelevää kirjallisuutta luetellaan yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston KvaliMOTV:n lukemistossa: Myös Pentti Luoma on 5

9 laatinut kattavan luettelon laadullisia menetelmiä käsittelevästä kirjallisuudesta: Asiakirjat aineistona Billquist, Leila & Johnsson, Lisbeth (2007) Sociala akter som empiri. Om möjligheter och svårigheter med att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte. Socialvetenskaplig Tidskrift 14 (1), Kääräinen, Aino (2003) Lastensuojelun sosiaalityö asiakirjoina. Dokumentoinnin ja tiedonmuodostuksen dynamiikka. Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 1/2003. Helsinki. Kääriäinen, Aino (2005) Dokumentointi tiedonmuodostuksena. Teoksessa Mirja Satka, Synnöve Karvinen-Niinikoski, Marianne Nylund & Susanna Hoikkala (toim.) Sosiaalityön käytäntötutkimus. Helsinki: Palmenia-kustannus, Lämsä, Anna-Liisa (2009) Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 102. Oulu. Morén, Stefan (1999) Dokumentationens roll i socialt arbete. Perspektiv och utvecklingsmöjligheter. Socialvetenskaplig Tidskrift 6 (4), Pekkarinen, Elina (2010) Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 102. Helsinki. Diskurssianalyysi ja diskurssintutkimus Kattavampi luettelo diskurssianalyysiä käsittelevää kirjallisuutta: Ilmonen, Kari (2007) Muuan diskurssianalyysi. Esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä. Vuorovaikutus, toimijuus ja kulttuuri empiirisen tutkimuksen haasteina. Tampere: Vastapaino. Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne (2009) Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino. (Sisällysluettelo ja esipuhe: 5.pdf) 6

10 Remes, Liisa (2006) Diskurssianalyysin perusteet. Teoksessa Jari Metsämuuronen (toim.) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp, Suominen, Heikki (2003) Diskurssianalyysi lasten ja nuorten hyvinvointiselonteoista. Yhteiskuntapolitiikka 68 (2), Etnografia Grönfors, Martti (1982) Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Helsinki: WSOY. Grönfors,. Martti (2008) Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät. Toimittanut Hanna Vilkka. Hammersley M. & Atkinson P. (1995) Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge. Janus 4/1994. Etnografian teemanumero. Lappalainen, Sirpa, Hynninen, Pirkko, Kankkunen, Tarja, Lahelma, Elina, & Tolonen, Tarja (toim.) (2007) Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Tampere: Vastapaino. (Sisällysluettelo ja johdanto: 5.pdf) Puuronen, Vesa (2007) Etnografinen tutkimus. Teoksessa Leena Viinamäki & Erkki Saari (toim.) Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi, Raitanen, Taina (2006) Etnografisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa Jari Metsämuuronen (toim.) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp, Tuumasta tekstiksi. Perusopas seminaari- ja opinnäytetyön tekijälle. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Vilkka, Hanna (2006) Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi (Esittely: Vuorinen, Kimmo (2005) Etnografia. Teoksessa Saila Ovaska, Anne Aula & Päivi Majaranta (toim.) Käytettävyystutkimuksen menetelmät. Tampereen yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden laitos B Tampere, Fenomenografia ( Fenomenografia on laadullinen empiirinen tutkimusote, jonka keinoin voidaan kuvailla, analysoida, tulkita ja ymmärtää ihmisten erilaisia käsityksiä maailmasta ). Ahonen, S. (1994) Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa Leena Syrjälä, Sirkka Ahonen, Eija Syrjäläinen & Seppo Saari. Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Rauma: Kirjayhtymä,

11 Gröhn, Terttu (1993) Fenomenografinen tutkimusote. Teoksessa Terttu Grönholm & Juhani Jussila (toim.) Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. Helsinki: Yliopistopaino, Häkkinen, Kirsti (1996) Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä. Teoreettinen katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 21. Jyväskylä Mäkitalo, Outi (2008) Huumevalistus ja sen muunnelmat. Opettajien käsityksiä ehkäisevään huumetyöhön suuntautuneesta koulukasvatuksesta ja opetuksesta. Acta Universitatis Ouluensis Scientiae Rerum Socialium E 101. Oulu. Niikko, Anneli (2003) Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Joensuun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 85. Joensuu. Fenomenologia (Kokemuksen tutkimus) Judén-Tupakka, Soile (2007) Askelia fenomenologiseen analyysiin. Fenomenologinen menetelmä empiirisessä tutkimuksessa. Teoksessa Eija Syrjäläinen, Ari Eronen & Veli-Matti Värri (toim.), Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press, Kyrönlampi-Kylmänen, Taina (2007) Arki lapsen kokemana. Eksistentiaalis-fenomenologinen haastattelututkimus. Acta Universitatis Lapponiensis 111. Rovaniemi. Laine, Timo (2007) Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, Lehtomaa, Merja (2005) Fenomenologinen kokemuksen tutkimus: Haastattelu, analyysi ja ymmärtäminen. Teoksessa Juha Perttula & Timo Latomaa (toim.) Kokemuksen tutkimus. Merkitys tulkinta ymmärtäminen. Helsinki: Dialogia, Lehtovaara, Maija (1994) Fenomenologinen näkökulma ihmisen tutkimisen metodologiaan. Teoksessa Juha Varto (toim.) Kohti elämismaailman ja ihmisen laadullista tutkimista. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta 44. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti, Perttula, Juha (2000) Kokemuksesta tiedoksi: fenomenologisen metodin uudelleen muotoilua. Kasvatus 31 (5), (Artikkelin tiivistelmä: Perttula, J. (2005) Kokemus ja kokemuksen tutkimus. Fenomenologisen erityistieteen tieteenteoria. Teoksessa Juha Perttula & Timo Latomaa (toim.) Kokemuksen tutkimus. Merkitys tulkinta ymmärtäminen. Helsinki: Dialogia, Perttula, Juha & Latomaa, Timo (toim.) (2008) Kokemuksen tutkimus. Merkitys tulkinta ymmärtäminen. 3. painos. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Ilmestynyt aiemmin Dialogia Oy:n kustantamana 8

12 (Esittely: https://www.booky.fi/kirja/kokemuksen_tutkimus_merkitys_tulkinta_ymmartaminen / ) Virtanen, Juha (2006) Fenomenologia laadullisen tutkimuksen lähtökohtana. Teoksessa Jari Metsämuuronen (toim.) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp, Havainnointi Grönfors, Martti (1982) Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Helsinki: WSOY. Grönfors, Martti (2008) Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät. Toimittanut Hanna Vilkka. Grönfors, Martti (2001) Havaintojen teko aineistonkeräyksen menetelmänä. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, Vilkka, Hanna (2006) Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi (Esittely: Kehysanalyysi Goffman, Erving (1986) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Wirth foreword by Bennet M. Berger. Boston: Northeastern University Press. Luhtakallio, Eeva (2005) Kehysanalyysi mediakuvien sukupuolirepresentaatioiden tutkimuksessa. Sosiologia 42 (3), Manning, Philip (1992) Erving Goffman and Modern Sociology. Cambridge: Polity Press. Peräkylä, Anssi (1990) Kuoleman monet kasvot. Identiteettien tuottaminen kuolevan potilaan hoidossa. Tampere: Vastapaino Puroila, Anna-Maija (2002) Erwing Goffmanin kehysanalyysi sosiaalisen todellisuuden jäsentäjänä. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 41. Rovaniemi. Scheff, Thomas J. (2005) The Structure of Context: Deciphering Frame Analysis. Sociological Theory 23 (4), Kysely ja haastattelu (Katso myös Ryhmähaastattelu ja ryhmäkeskustelu, Teemahaastattelu.) Helavirta, Susanna (2007) Lasten tutkimushaastattelu. Metodologista herkistymistä, joustoa ja tasapainottelua. Yhteiskuntapolitiikka 72 (6),

13 Ronkainen, Suvi & Karjalainen, Anne (toim.) (2008) Sähköä kyselyyn! web-kysely tutkimuksessa ja tiedonkeruussa. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen tutkimuksia 1. Tutkimusmenetelmät. Rovaniemi. (Esittely: Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.) (2005) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino. (Sisällysluettelo: Leena Rossin laaja esittely: Haastattelukirja ei ole haastatteluopas, vaan sen tarkoitus on antaa aloitteleville ja kokeneemmillekin tutkijoille eväitä pohtia sitä, mitä haastatteluvuorovaikutus merkitsee haastattelumenetelmällä tuotetun tiedon luonteen, käyttötapojen ja -mahdollisuuksien suhteen.) Vuorela, Suvi (2005) Haastattelumenetelmät. Teoksessa Saila Ovaska, Anne Aula & Päivi Majaranta (toim.) Käytettävyystutkimuksen menetelmät. Tampereen yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden laitos B Tampere, Lehtikirjoitukset ja tekstit aineistona Yhteiskuntapolitiikka -lehden artikkeleissa on käsitelty muun muassa huumekirjoittelua., esimerkiksi Yhteiskuntapolitiikka 5/2001 ja 6/2002 Blomberg, Helena (1999) Rättighet, belastning eller business? En analys av välfärdsservicen i pressen åren 1987, 1993, Helsingfors universitet. SSKH skrifter Nr 9. Helsingfors. Hautamäki, Tiina (2002) Tuberkuloosin ja AIDSin kulttuuriset merkitykset. Tampere: Tampere University Press. Myös Acta Electronica Universitatis Tamperensis 157. Tampere. Joutsenvirta, Maria (2006) Ympäristökeskustelun yhteiset arvot. Diskurssianalyysi Enson ja Greenpeacen ympäristökirjoituksista. Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A-273. Helsinki. Leino, Kirsi (2002) Nuorisotyön ammattilaiset. Diskurssianalyysi nuorisotyöntekijyyden rakentumisesta Nuorisotyö-lehdessä. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja A 60. Tampere. Liljegren, Andreas, Dellgran, Peter & Höjer, Staffan (2008) The heroine and the capitalist: the profession's debate about privatisation of Swedish social work. European Journal of Social Work 11 (3), Mäkelä, Anna (2002) Älä lähde yksin humalassa hoipertelemaan Raiskaus uutisena Helsingin Sanomissa Helsinki: Stakes. Nordberg, Camilla (2005) Integrating a traditional minority into a Nordic society: Elite discourse on the Finnish Roma. Social Work & Society 3 (2),

14 Piiroinen, Hannu (2005) Epävarmuus, muutos ja ammatilliset jännitteet. Suomalainen sosiaalityö 1990-luvulla sosiaalityöntekijöiden tulkinnoissa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 264. Jyväskylä. Renko, Elina (2007) Alkoholinkäyttö ei ole yksityisasia. Alkoholiohjelmaan ja alkoholipolitiikkaan liittyvä lehtikirjoittelu. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:20. Helsinki. Vuori, Jaana (2001) Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa. Tampere: Tampere University Press. Myös Acta Electronica Universitatis Tamperensis 95. Tampere. Narratiivinen tutkimus (Kertomusten, tarinoiden tutkimus) Apo, Satu (1990) Kertomusten sisällön analyysi. Teoksessa Klaus Mäkelä (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, Elliott, Jane (2005) Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (Review: Qualitative Social research 7 (2), 2006, Erkkilä, R. (2006) Narratiivinen kokemuksen tutkimus. Koettu paikka, tarina ja kuvaus. Teoksessa Juha Perttula & Timo Latomaa (toim.) Kokemuksen tutkimus. Merkitys tulkinta ymmärtäminen. Helsinki: Dialogia, Heikkilä, Riie (2008) Puhuva ryhmä. Esimerkkitapaus ryhmähaastattelun käytöstä sosiaalitieteellisessä tutkimusasetelmassa. Sosiologia 45 (4), Heikkinen, Hannu L. T., Huttunen, Rauno & Kakkori, Leena (1999) Ja tämä tarina on tosi. Narratiivisen totuuden ongelmasta. Tiedepolitiikka 25 (4), Heikkinen, Hannu L. T. (2007) Narratiivinen tutkimus todellisuus kertomuksena. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus, Heikkinen, Hannu L.T. & Syrjälä, Leena (toim.) (2002) Minussa elää monta tarinaa. Kirjoituksia opettajuudesta. Helsinki: Kansavalistusseura. Hänninen, Vilma (1999) Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Acta Universitatis Tamperensis 696. Tampere. 11

15 Hyvärinen, Matti & Löyttyniemi, Varpu (2005) Kerronnallinen haastattelu. Teoksessa Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, Jokiranta Harri (2003) Se on miehen elämää. Maaseudulla asuvia miehiä elämäänsä kertomassa. Acta Universitatis Tamperensis 966. Tampere: Tampere University Press. Myös Acta Electronica Universitatis Tamperensis 291, Kaasila, Raimo, Rajala, Raimo & Nurmi, Kari E. (toim.) (2008) Narratiivikirja. Menetelmiä ja esimerkkejä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Larsson, Sam & Sjöblom, Yvonne (2010) Perspectives on narrative methods in social work research. International Journal of Social Welfare 19 (3), Sintonen, Teppo (1999) Etninen identiteetti ja narratiivisuus. Kanadan suomalaiset miehet elämänsä kertojina. Jyväskylä: SoPhi. Syrjälä, Leena (2001) Elämäkerrat ja tarinat tutkimuksessa. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, Toivo, Miia-Marika (2009) Kerrottu epäoikeudenmukaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sosiaalietuuksissa. Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos. Sosiaalipolitiikan pro gradu tutkielma. Valkonen, Jukka (2007) Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 77/2007. Helsinki. Vilkko, Anni (1990) Omaelämäkertojen analysoiminen kertomuksina. Teoksessa Klaus Mäkelä (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, Ryhmähaastattelu ja ryhmäkeskustelu Ryhmäkeskustelu ei ole sama asia kuin ryhmähaastattelu ja päinvastoin. Heikkilä, Riie (2008) Puhuva ryhmä. Esimerkkitapaus ryhmähaastattelun käytöstä sosiaalitieteellisessä tutkimusasetelmassa. Sosiologia 45 (4), Mäenpää, T, Åstedt-Kurki, P, & Paavilainen, E. (2002) Ryhmähaastattelu tiedonkeruumenetelmänä tutkittaessa ala-asteen kouluterveydenhuollon perhekeskeisyyttä ja perheiden tiedollista tukea. Hoitotiede 14 (3), Moilanen, L. (1995) Ryhmähaastattelu työyhteisössä tiedonkeruun ja vaikuttamisen välineenä. Helsinki. Työterveyslaitoksen julkaisu, MIKTOR. Onnismaa, Jussi (2005) Oppisopimuskoulutuksen arviointi Optio-hankkeessa. Opiskelijoiden ryhmähaastatteluiden tuloksia. Optio-projekti, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Helsinki. 12

16 Parviainen, Leena (2005) Fokusryhmät. Teoksessa Saila Ovaska, Anne Aula & Päivi Majaranta (toim.) Käytettävyystutkimuksen menetelmät. Tampereen yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden laitos B Tampere, Pötsönen, Riikka & Välimaa, Raili (toim.) (1998) Ryhmähaastattelu laadullisen terveystutkimuksen menetelmänä. Jyväskylän yliopisto. Terveystieteen laitoksen julkaisusarja 9/1998. Jyväskylä. Sulkunen, Pekka (1990) Ryhmähaastattelujen analyysi. Teoksessa Klaus Mäkelä (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, Turunen H, Paukkunen L, Tossavainen K. & Taskinen H. (1996) Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä osallistujien näkemyksiä haastattelujen toteutumisesta. Hoitotiede 8 (4), Tuusa, Matti (2005) Kohti kuntouttavaa sosiaalityötä. Aktivointi ja työllistymisen tukeminen sosiaalityön ammattikäytäntönä kunnissa. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 74/2005. Helsinki. Valtonen, Anu (2005) Ryhmäkeskustelut millainen metodi? Teoksessa Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, Sisällönanalyysi Apo, Satu (1990) Kertomusten sisällön analyysi. Teoksessa Klaus Mäkelä (toim.) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus, Kyngäs, Helvi & Vanhanen, Liisa (1999) Sisällön analyysi. Hoitotiede 11 (1), Latvala, Eila & Vanhanen-Nuutinen, Liisa (2003) Laadullisen hoitotieteellisen tutkimuksen perusprosessi: sisällönanalyysi. Teoksessa Sirpa Janhonen & Merja Nikkonen (toim.) Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. 2., uudistettu painos. Helsinki: WSOY, Pietilä, Veikko (1973) Sisällön erittely. Helsinki: Gaudeamus. Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi. Tuumasta tekstiksi. Perusopas seminaari- ja opinnäytetyön tekijälle. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Tapaustutkimus Eriksson, Päivi & Koistinen, Katri (2005) Monenlainen tapaustutkimus. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 4:2005. Helsinki. 13

17 Laine, Markus, Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka (toim.) (2007) Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus. Saarela-Kinnunen, Maria & Eskola, Jari (2001) Tapaus ja tutkimus = tapaustutkimus? Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, Teemahaastattelu Eskola, Jari (2007) 6 8? (Teema)haastattelututkimuksen toteuttamisesta. Teoksessa Leena Viinamäki & Erkki Saari (toim.) Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi, Eskola, Jari & Vastamäki, Jaana (2001) Teemahaastattelu: opit ja opetukset. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Leena (1991) Teemahaastattelu. 5. painos. Helsinki: Gaudeamus. (Ensimmäinen painos Alla mainitun teoksen vanhempi versio.) Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Leena (2000) Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. Toimintatutkimus Heikkinen, Hannu L.T. (2001) Toimintatutkimus toiminnan ja ajattelun taitoa. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, Heikkinen, Hannu L.T. & Huttunen, Rauno & Moilanen, Pentti (toim.) (1999) Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Jyväskylä: Atena Kustannus. Heikkinen, Hannu L. T., Rovio, Esa & Syrjälä, Leena (toim.) (2007) Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura. Jyrkämä, Jyrki (1978) Toimintatutkimuksen teoriasta ja tutkimuskäytännöstä. Sosiaalipolitiikka Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosikirja. Kolmas vuosikerta. Helsinki, Kuula, Arja (2000) Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino. Saari, Erkki (2007) Mitä pitääkö tutkijan olla myös käytännön toimija? Teoksessa Leena Viinamäki & Erkki Saari (toim.) Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi, Triangulaatio ( Triangulation is defined as the use of multiple methods mainly qualitative and quantitative methods in studying the same phenomenon for the purpose of increasing study credibility.) 14

18 Hussein, Ashatu (2009) The use of Triangulation in Social Sciences Research: Can qualitative and quantitative methods be combined? Journal of Comparative Social Work 2009/1. Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi. Viinamäki, Leena (2007) Triangulatiivisen tutkimusasetelman soveltamismahdollisuudet. Teoksessa Leena Viinamäki & Erkki Saari (toim.) Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi,

19 Kvantitatiiviset/tilastolliset menetelmät yleisesti Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. (2. korjattu ja täydennetty painos 2007.) Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) (2007) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 2. korjattu ja täydennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (Sisällysluettelo: https://www.opettajantietopalvelu.fi/tiedostot/tuotteiden_liitetiedostot/ikkunoita_2_sisallys.pdf) Alkula, Tapani, Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Juva: WSOY. Dahlgren, Lena & Sauer, Lennart (red.) (2009) Att forska i socialt arbete. Utmaningar, förhållningssätt och metoder. Lund: Studentlitteratur. (Esittely ja sisällysluettelo: Erätuuli, Matti & Leino, Jarkko & Yli-Luoma, Pertti (toim.) (1994) Kvantitatiiviset analyysimenetelmät ihmistieteissä. Helsinki: Kirjayhtymä. Hirsjärvi, Sirkka (2007) Metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat. Teoksessa Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes & Paula Sajavaara, Tutki ja kirjoita. 13., osin uudistettu painos. Helsinki: Tammi, Larsson, Sam, Lilja, John & Mannheimer, Katarina (red.) (2005) Forskningsmetoder i socialt arbete. Stockholm: Studentlitteratur. ( Antologin syftar till att ge en första introduktion till olika metodstrategier, kvalitativa och kvantitativa metoder, olika specialmetoder, rättsvetenskaplig metod, metaanalyser, fokusgrupper, allstudiemetodik, videoanalyser, organisationsanalys samt multidimensionell forskning och analys.) Metsämuuronen, Jari (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp. (Sisällysluettelo: Räsäsen, Pekka, Anttila, Anu-Hanna & Melin, Harri (toim.) (2005) Tutkimus menetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat. Jyväskylä: PS-kustannus. (Sisällysluettelo: https://www.ps-kustannus.fi/tiedostot/tuotteiden_liitetiedostot/tmp_sisallys.pdf) Toivonen, Timo (1999) Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. Helsinki: WSOY. Uusitalo, Hannu (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. Helsinki: WSOY. Vilkka, Hanna (2007) Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Menetelmäopetuksen valtakunnallinen tietovaranto (MOTV). KvantiMOTV. Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. 16

20 Kvantitatiivisten/tilastollisten menetelmien erityiskysymyksiä Graafinen esitys Karjalainen, Leila & Karjalainen, Juha (2009) Tilastojen graafinen esittäminen. Ristiina: Pii-kirjat. (Sisällysluettelo: Kuusela, Vesa (2000) Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Menetelmäopetuksen valtakunnallinen tietovaranto (MOTV). KvantiMOTV. Graafinen esitys (kuviot). Lomaketutkimus Ahola, Anja (2007) Lomaketutkimusprosessi. Teoksessa Leena Viinamäki & Erkki Saari (toim.) Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi, Alastalo, Marja (2005) Metodisuhdanteiden mahti. Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa Tampere: Vastapaino. Helavirta, Susanna (2007) Lapset, survey ja hyvinvointi. Metodologisia haasteita ja mahdollisuuksia. Janus 15 (1), Jyrinki, Erkki (1977) Kysely ja haastattelu tutkimuksessa. 3. painos. Helsinki: Gaudeamus. Ronkainen, Suvi & Karjalainen, Anne (toim.) (2008) Sähköä kyselyyn! web-kysely tutkimuksessa ja tiedonkeruussa. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen tutkimuksia 1. Tutkimusmenetelmät. Rovaniemi. (Esittely: Selkälä, Arto (2008) Lomaketutkimuksen haasteet ja verkkolomakkeiden mahdollisuudet niihin vastaamisessa. Sosiologia 45 (2), Tilastokeskus. SurveyLaboratorio. Julkaisut. Valli, Raine (2001) Kyselylomaketutkimus. Teoksessa Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, Vanhala, Toni (2005) Kyselylomakkeet. Teoksessa Saila Ovaska, Anne Aula & Päivi Majaranta (toim.) Käytettävyystutkimuksen menetelmät. Tampereen yliopisto. Tietojenkäsittelytieteiden laitos B Tampere, Vehkalahti, Kimmo (2008) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Helsinki: Tammi. (Alkusanat ja johdanto: 17

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004 www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot Lukijalle

Lisätiedot

Tarkastelen yhtä 1980-luvun lopulta alkavaa juonnetta suomalaisessa sosiaalipsykologiassa,

Tarkastelen yhtä 1980-luvun lopulta alkavaa juonnetta suomalaisessa sosiaalipsykologiassa, Sosiaalinen vuorovaikutus tutkimuskohteena Anssi Peräkylä Tarkastelen yhtä 1980-luvun lopulta alkavaa juonnetta suomalaisessa sosiaalipsykologiassa, nimittäin luonnollisissa tilanteissa nauhoitettuihin

Lisätiedot

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa Katsaus Laadullinen terveystutkimus mitä, miten ja miksi? Jari Kylmä, Katri Vehviläinen-Julkunen ja Juhani Lähdevirta Laadullinen ja määrällinen tutkimus täydentävät toisiaan, vaikka ne eroavat jossain

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

utkiva osiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus

utkiva osiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus utkiva Talentia-lehti Sosiaalityön tutkimuksen seura 2012 osiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus Suvi Raitakari & Heli Valokivi

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002. Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.)

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002. Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.) Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002 Tutkiva sosiaalityö Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.) 1 Tutkiva sosiaalityö 2002 Sisältö Sosiaalityön

Lisätiedot

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Tarja Tiainen (toim.) En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Kenttäpäiväkirja tietotekniikasta Etelä-Pohjanmaan kylissä TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO B-2004-10 TAMPERE 2004

Lisätiedot

Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3

Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 Olli-Pekka Moisio ja Juha Suoranta (toim.) Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 Tampere 2009 Copyleft 2009 Kustantaja: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Valtaistumisen vaikuttavuuden arviointi. Miten voisimme edistää sitä sosiaalityössä?

Valtaistumisen vaikuttavuuden arviointi. Miten voisimme edistää sitä sosiaalityössä? Valtaistumisen vaikuttavuuden arviointi. Miten voisimme edistää sitä sosiaalityössä? Minna Kivipelto: YTT, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tuija Kotiranta: YTT, ma. yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa

Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 180 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 180 HELI KANTOLA Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa Esimerkkinä SLE Significance of Chronic

Lisätiedot

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen OULU 2007 B 79 ACTA Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN JUHLAKIRJA PROFESSORI HELENA SULKALAN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS

Lisätiedot

elinympäristön tutkimisessa

elinympäristön tutkimisessa Kokemuksia eläytymismenetelmän käytöstä elinympäristön tutkimisessa Helena Tuorila ja Katri Koistinen Artikkelissa tarkastellaan eläytymismenetelmän käyttöä elinympäristön ja palvelujen, erityisesti päivittäistavarakaupan

Lisätiedot

Tilastoihin perustuen on esitetty, PIENTEN KOULULAISTEN YKSINÄISYYDELLE ANTAMAT MERKITYKSET ARKI-ILTAPÄIVIEN YHTEYDESSÄ.

Tilastoihin perustuen on esitetty, PIENTEN KOULULAISTEN YKSINÄISYYDELLE ANTAMAT MERKITYKSET ARKI-ILTAPÄIVIEN YHTEYDESSÄ. PIENTEN KOULULAISTEN YKSINÄISYYDELLE ANTAMAT MERKITYKSET ARKI-ILTAPÄIVIEN YHTEYDESSÄ Outi Kauko: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto outi.kauko@uta.fi Janus vol.

Lisätiedot

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 Tampereen yliopiston Porin yksikkö rk150909 Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 1. Lähteiden käyttö Esitelmää tai esseetä ei kuten usein kouluaineissa on tapana rakenneta pelkistä mielipiteistä.

Lisätiedot

Tuovi 7. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Toimittaneet Jarmo Viteli ja Anneli Östman

Tuovi 7. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Toimittaneet Jarmo Viteli ja Anneli Östman TAMPEREEN YLIOPISTO INFORMAATIOTUTKIMUKSEN JA INTERAKTIIVISEN MEDIAN LAITOS Tuovi 7 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Toimittaneet Jarmo Viteli ja

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen II SISÄLLYS

Lisätiedot

Kansainvälisen suurtapahtuman johtaminen

Kansainvälisen suurtapahtuman johtaminen A n u E t e l ä a h o Kansainvälisen suurtapahtuman johtaminen Tapaustutkimus yleisurheilun MM2005-kisaprojektin johtamisesta ACTA WASAENSIA NO 213 L i i k e ta l o u s t i e d e 9 0 J o h ta m i n e n

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA Marianne Kurtti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

Mitä merkitsee psykososiaalinen päihdehoidossa?

Mitä merkitsee psykososiaalinen päihdehoidossa? Mitä merkitsee psykososiaalinen päihdehoidossa? ANTTI WECKROTH Johdanto Käsite psykososiaalinen hoito on vakiintunut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana osaksi päihdetyön ammattisanastoa. Ennen

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ

Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA OPETTAJISTA HUUMORIN KÄYTTÄJINÄ J O E N S U U N Y L I S T O I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 126 Tarja Anttila LUKIOLAISTEN KÄSITYKSIÄ HUUMORISTA JA KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset

Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset Torstai Klo 14:15 Klo 14:45 Klo 15:15 Perjantai Klo 9:30 Klo 10:00 Klo 12:00 Klo 12:30 Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset Annamaria Marttila Aivovammautuneiden kerronta

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA KANSATIEDE Fennicum, Henrikinkatu 3 20014 TURUN YLIOPISTO puh. 333 5260 (toimisto) sähköposti:

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Abstrakti

Toukokuu 2014. Abstrakti ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali -ja terveydenhuollon tietohallinto, jatkokoulutus KLEMOLA, LIISA: Ikääntyneiden toimintakykyarvioinnit ja tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot