Sateenvarjo-projektin osahanke SUUN TERVEYDENHUOLTO Projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sateenvarjo-projektin osahanke SUUN TERVEYDENHUOLTO Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Sateenvarjo-projektin osahanke SUUN TERVEYDENHUOLTO Projektisuunnitelma Marja-Liisa Haavio Heikki Murtomaa Lauri Kuosmanen

2 SISÄLLYS 1. Tausta 2. Tavoitteet 3. Toteutus 4. Aikataulu 5. Organisaatio 6. Menot ja rahoitus 7. Seuranta ja arviointi 8. Raportointi ja julkaisut 9. Kirjallisuus

3 1. Tausta Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuollon järjestelyistä ja suun terveydentilasta tiedetään Suomessa vähän eikä aihepiiristä ole annettu suosituksia. Helsingin yliopiston ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteishankkeena käynnistettiin keväällä 2003 kyselytutkimus Suun terveydenhuolto psykiatrisia potilaita hoitavissa sairaaloissa vuonna Tutkimusraportti julkaistiin Suomen Lääkärilehdessä vuonna 2005 (1). Vastausten mukaan vain pieni osa potilaista oli sairaalassaolonsa aikana saanut suunhoitopalveluja. Annettu hoito oli käytännössä akuuttihammashoitoa. Myös maksujärjestelyt vaihtelivat huomattavasti. Useat kyselyyn vastanneet johtavat lääkärit esittivät ehdotuksia mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuollon parantamiseksi. Hankkeen taustana oli mielenterveysjärjestöjen yhteiselimen Mielenterveyden neuvottelukunnan vuonna 2002 julkistama kannanotto, joka koski mielenterveyspotilaiden fyysisten sairauksien, mm. suusairauksien, ehkäisyn ja hoidon puutteita ja tästä aiheutuvia ongelmia (2). Aloitteen kannanottoon olivat tehneet mielenterveyspotilaiden omaiset. Muista Pohjoismaista mm. Ruotsissa on keskushallinnon piirissä jo 1970-luvulta lähtien tehty selvityksiä ja annettu suosituksia erityisryhmien suun terveydenhuollosta. Näissä asiakirjoissa on käsitelty myös mielenterveyspotilaita (3,4,5). Tanskalaisten raporttien mukaan mielenterveyspotilaat saavat tai käyttävät suunhoitopalveluja vähemmän kuin väestö keskimäärin; myös suun terveys on huonompi ja suunhygienian taso heikompi kuin väestöllä keskimäärin (6,7,8,9). Ruotsia koskevat tiedot ovat samansuuntaisia. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyllä 2005 mielenterveys- ja päihdehuollon kehittämishankkeen, jonka kokemusten pohjalta on tarkoitus laatia kansallinen mielenterveystyön strategia. Tämä hanke on valtakunnallisen vuosia koskevan sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman linjausten mukainen (10). Kehittämishanketta toteutetaan kolmella alueella: 1) Vantaan, Keravan ja Peijaksen sairaanhoitoalueella (Sateenvarjoprojekti), 2) Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella (Pohjanmaahanke) ja 3) Lapin sairaanhoitopiirin alueella (Lapin sairaanhoitopiirin hanke). Suun terveydenhuollon osahankkeen valmistelu aloitettiin vuonna 2006 (11). Hanketta varten koottiin työryhmä, jonka jäseniksi kutsuttiin Sateenvarjo-projektin ja suun terveydenhuollon sekä mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa edustajia (liite 1). 2. Tavoitteet 2.1. Osahankkeen avulla pyritään edistämään mielenterveyspotilaiden suun terveyttä ja suunhoitopalveluihin pääsyä sekä potilaiden ja heidän omaistensa ja tukihenkilöidensä tietämystä suun terveydestä ja sen merkityksestä yleisterveyden ja hyvinvoinnin kannalta Kansallista mielenterveystyön strategiaa valmisteltaessa on voitava hyödyntää osahankkeen tuloksia siten, että suosituksiin ja ohjeisiin sisällytetään myös suun terveydenhuolto Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuoltoa kehitetään perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. seuraavien osatavoitteiden saavuttamiseksi: 2

4 Tutkimustiedon lisääminen mielenterveyspotilaiden suun terveydestä, hoidon tarpeesta ja palveluiden käytöstä Mielenterveyspotilaita koskevien lähetekäytäntöjen aktivoiminen suun terveydenhuollon kunnallisiin palveluihin Psykiatrisesta hoidosta vastaavan henkilöstön ja suun terveydenhuollon henkilöstön sekä omais- ja muiden järjestöjen yhteistyön aktivoiminen Mielenterveyshuollon henkilöstön, mielenterveyskuntoujien sekä omais- ja muiden järjestöjen yleisesti suun terveydenhuoltoa sekä erityisesti mielenterveyskuntoutujien suun terveydentilaa koskevan tiedon lisääminen Suun terveydenhuollon henkilöstön psykiatrisia sairauksia ja niiden hoitoa koskevan tiedon lisääminen Mielenterveyskuntoutujien suun terveyden edistäminen mm. kehittämällä suuhygienistien toimintamalleja. 3. Toteutus 3.1. Keravan tutkimushanke (nuoret psykiatriset potilaat) yhteistyössä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa (ylihammaslääkäri Kirsi Peltola-Haavisto) (liite 2). Tutkimussuunnitelma: suun terveys, hoidon tarve, palveluiden käyttö, kohderyhmän käsitykset suun terveyden merkityksestä yleisterveyden ja hyvinvoinnin kannalta Vantaan tutkimushanke yhteistyössä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa (johtava ylihammaslääkäri Jorma Suni) (liite 3). a) Kyselytutkimuksen avulla selvitetään Vantaalla ja Keravalla mielenterveystyötä tekevän henkilöstön suun terveydenhuoltoon liittyviä arvoja ja asenteita. b) Laaditaan tulosten pohjalta koulutusohjelma ko. henkilöstön suun terveydenhuoltoon liittyvien valmiuksien lisäämiseksi. c) Toteutetaan hoitokokeilu, jossa selvitetään uusien skitsofreniapotilaiden hoitohalukkuutta, hoitoon hakeutumista, henkilökohtaisen vastuunoton muutosta sekä akuuttien hammashoitojen vähenemistä. Hoitokokeilu tehdään mini-interventiona Laaditaan lähetepohja suunhoitoon ja arvioidaan sen toimivuus (liite 4). Järjestetään asiasta Keravan ja Vantaan perusterveydenhuollon lääkäreiden ja erikoissairaanhoidon psykiatrian lääkäreiden kanssa kokous, jossa sovitaan lähetekäytännöstä sekä siihen liittyvästä seurannasta Järjestetään syksyllä 2007 mielenterveystyön ja suun terveydenhuollon yhteinen koulutustilaisuus (liite 5) Laaditaan ehkäisevää suun terveydenhuoltoa painottava opaskirjanen mielenterveyskuntoutujia sekä heidän omaisiaan ja tukihenkilöitään varten ja arvioidaan sen toimivuus. Käsikirjoitusluonnos valmiina (liite 6). Toteutetaan laaja koulutuskierros yhdessä mielenterveysalan kolmannen sektorin kanssa. 3

5 3.6. Laaditaan ja testataan suuhygienistien toimintamalli, joka sisältää mm. mielenterveyspotilaiden ja heidän tuki- ja hoitohenkilöstönsä opastusta ja ohjausta suun hoidossa, koulutusta, konsultointia ja ehkäiseviä hoitotoimenpiteitä Laaditaan aloite suun terveydenhuollon sisällyttämiseksi mielenterveyspotilaan kokonaishoitosuunnitelmaan. Järjestetään asiasta neuvottelu/kokous Vantaan ja Keravan psykiatrisen hoidon johtavien henkilöiden kanssa Laaditaan aloite suun terveydenhuollon hoitoyksikön perustamiseksi Peijaksen sairaalaan. Sairaalassa hoidossa olevien potilaiden suunhoitopalveluja voitaisiin aluksi kohentaa Peijaksen alueelle tuotavan liikkuvan suunhoitoyksikön avulla Osahankkeen tuloksiin tukeutuen luodaan pohjaa kohdassa 2.2 tarkoitettujen suositusten ja ohjeiden valmistelulle (yhteistyössä valtion ja kuntien edustajien kanssa). 4. Aikataulu Osahanke toteutetaan vuosien aikana. Syksyllä 2007 järjestettävässä koulutustilaisuudessa esitellään alustavia tuloksia. 5. Organisaatio Sateenvarjo-projektia johtaa PSYKO-yhteistyöryhmä. Suun terveydenhuollon osahankkeen työryhmän jäsenet on lueteltu liitteessä 1. Keravan tutkimusprojektista vastaa ylihammaslääkäri Kirsi Peltola-Haavisto ja Vantaan projektista johtava ylihammaslääkäri Jorma Suni. 6. Menot ja rahoitus Kustannuksiin kuuluu mm. kolmen suuhygienistin palkkaus. Suuhygienistin palkka on laskettu kuntatyönantajan ilmoittamien tietojen mukaan (2407 / kk, palkkaus on laskettu 13 kuukauden mukaan ja 30 % sivukustannuksin). Kokonaismenoiksi vuosille on arvioitu euroa; vuoden 2007 menoiksi on arvioitu euroa. Rahoitus jakautuu valtion ja kuntien kesken siten, että valtion osuus on ¾. 7. Seuranta ja arviointi Hankkeen vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan prosessiarvioinnin sekä tutkimuksen keinoin. Tutkimukselliset osiot toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa. 8. Raportointi ja julkaisut Sateenvarjo-projekti vastaa kokonaisraportoinnista. Suun terveydenhuollon osahankkeen tulokset julkaistaan sosiaali- ja terveysalan sarjoissa/lehdissä.

6 9. Kirjallisuus 4 1. Haavio M-L, Autti-Rämö I, Murtomaa H, Sillanpaa M. Suun terveydenhuolto psykiatrisia potilaita hoitavissa sairaaloissa vuonna Suom Lääkäril 2005;60: Kannanotto mielenterveyspotilaan ja kuntoutujan oikeudesta fyysiseen hoitoon. Mielenterveyden neuvottelukunta Helsinki Särskilda tandvårdsanordningar för vissa patientgrupper. Promemoria avgiven av 1967 års folktandvårdsutredning. Socialdepartementet, SOU 1971:38. Stockholm Sjukhustandvårdens omfattning, inriktning och arbtesuppgifter. Stoia. Utredning av socialstyrelsen. Socialdepartementet, Ds S 1983, 4. Stockholm Välfärd och valfrihet service, stöd och vård för psykiskt störda. Slutbetänkande av Psykiatriutredningen. SOU 1992:73. Stockholma Hede B, Peterson PE. Tandpleje på psykiatriske institutioner I Danmark. Tandlaegebladet 1988;92: Hede B. Dental health behaviour and self-reported dental health problems among hospitalized psychiatric patients in Denmark. Acta Odontol Scand 1995;53: Hede B. Oral health in Danish hospitalized psychiatric patients. Community Dent Oral Epidemiol 1995;23: Hede B, Petersen PE. Self-assessment of dental health among Danish noninstitutionalized psychiatric patients. Spec Care Dentist 1992;12: Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2003:20. Helsinki Haavio M-L. Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuollon kehittäminen. Muistio Helsinki 2006.

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI VANTAALAISEN HYVÄ MIELI Vantaan kaupungin ja Hyks-sairaanhoitoalueen mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma 2008-2010 SISÄLLYS 1. Vantaan mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma... 1 2. Avohoidon

Lisätiedot

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ 1 1 JOHDANTO Valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta.

Lisätiedot

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Väliarviointi ja toteutumisen kannalta erityisesti

Lisätiedot

MASTO-HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI

MASTO-HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:15 MASTO-HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävän hankkeen toiminta ja ehdotukset Helsinki 2011 Masto-hankkeen

Lisätiedot

Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2001 hankkeen. Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Suusairaudet

Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2001 hankkeen. Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Suusairaudet Suusairaudet HEIKKI MURTOMAA JA PIRKKO LETTO Kansanterveyslaista hoitotakuuseen kerran vuodessa hammaslääkärissä? Valtioneuvosto käynnisti v. 2001 kansallisen projektin terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lisätiedot

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1 Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1. Tausta Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa lääkehoidoista ja lääkkeistä, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO 17:2002 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Erikoishammaslääkärikoulutuksen työryhmä

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus

Nuorisopsykiatrisen avohoidon. laatusuositus Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen avohoidon laatusuositus NALLE-projektin loppuraportti Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys 2013 1 Kannen kuva-aihe Outi Heiskanen 2 Kari Pylkkänen Nuorisopsykiatrisen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 Liiteosa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA Johanna Manninen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI Erkki Saari LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Päihdehuollon toimintaprosessit

Päihdehuollon toimintaprosessit Päihdehuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Viinikainen,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot