E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S Hankintailmoitus. Palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut"

Transkriptio

1 1/6 E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S Hankintailmoitus Palvelut Osa I: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et): Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (EU-OSHA), yhteystiedot: resurssi- ja palvelukeskus yleiset palvelut, Gran Vía 33, E Bilbao. P. (34-94) F. (34-94) Sähköposti: Internet-osoitteet: Hankintaviranomaisen Internet-osoite: I.2) Osoite, josta lisätietoja voi pyytää: Katso edellä yhteyspiste(et). Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Katso edellä yhteyspiste(et). Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Katso edellä yhteyspiste(et). Hankintaviranomaisen luonne ja pääasialliset toimialat: Euroopan unionin toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö. Toimiiko hankintaviranomainen hankkijana muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei. Osa II: Sopimuksen kohde II.1) Kuvaus II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.5) II.1.6) Hankintaviranomaisen hankkeelle antama nimi: Vastaanottopalvelujen toimittaminen. Sopimustyyppi, rakennustöiden tai palvelujen suorituspaikka tai tavaroiden toimituspaikka: Palvelut. Palveluluokka: nro 22. Pääasiallinen suorituspaikka: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston Vizcayassa, Espanjassa sijaitseva päätoimipaikka, jonka nykyinen osoite on Gran Vía 33 y 35 de Bilbao (E-48009). NUTS-koodi: ES213. Ilmoituksessa on kyse julkisen hankintasopimuksen tekemisestä. Lyhyt sopimuksen tai hankinnan kuvaus: Sopimuksessa on kyse vastaanottopalvelujen toimittamisesta Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston Vizcayassa, Espanjassa sijaitsevaan päätoimipaikkaan. Yhteisen hankintasanaston (CPV) viitenumero: 1/6

2 2/6 II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) E009. Kuuluuko tämä hankinta julkisia hankintoja koskevan sopimuksen piiriin: Kyllä. Jako eriin: Otetaanko vaihtoehdot huomioon: Hankinnan määrä tai laajuus Hankinnan kokonaismäärä tai laajuus: Tämä sopimus koskee vastaanottopalvelujen toimittamista Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston Vizcayassa, Espanjassa sijaitsevaan päätoimipaikkaan. Näistä palveluista solmitaan 12 kuukauden mittainen palvelusopimus, jota voidaan jatkaa automaattisesti enintään seitsemän kertaa 12 kuukauden mittaisella jaksolla edellisen palvelujen toimitusjakson päättymispäivästä alkaen. Mikäli sopimusta jatketaan, hintoja voidaan tarkistaa vuosittain ylös- tai alaspäin toisen sopimusvuoden alusta lähtien kumman tahansa sopimusosapuolen vaatimuksesta. Vaatimus on toimitettava kirjattuna lähetyksenä viimeistään kolmea kuukautta ennen vuosittaisen sopimuksen päättymistä. Sopimusosapuolen on toimitettava palveluja maanantaista perjantaihin kahdeksan tuntia päivässä. Hankintaviranomaisen mielestä kohteena olevien palvelujen asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi tehtävään tarvitaan yksi kokopäiväinen vakituinen työntekijä. Optiot: Sopimus- tai suoritusaika: Aika: 12 kuukautta sopimuksenteon päivämäärästä lähtien. Osa III: Juridiset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1) Sopimusehdot III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaukset niitä koskeviin määräyksiin: Katso tätä tarjousmenettelyä koskevat asiakirjat, jotka toimitetaan kaikille niitä pyytäneille. Oikeusmuoto, joka valitun taloudellisten toimijoiden yhteenliittymän on valittava: Tarjouksia hyväksytään taloudellisten toimijoiden ryhmittymiltä. Niiden on kuitenkin nimettävä yksi toimija, jolla on hallinnollinen vastuu sopimuksesta ja joka vastaa palvelujen koordinoinnista. Tarjouksesta on käytävä ilmi, että kaikki ryhmittymän jäsenet edellä mainittu vastuullinen toimija mukaan luettuna vastaavat yhdessä sopimustehtävien suorittamisesta Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastolle. Ryhmittymän ollessa kyseessä sopimusta ei allekirjoiteta ennen kuin ryhmittymä on virallisesti perustettu sovellettavien oikeudellisten määräysten mukaisesti. Ryhmittymällä ei tarvitse olla virallista oikeusmuotoa tarjouksen jättämistä varten. Liittyykö sopimukseen muita erityisehtoja: Kyllä. Tämän ilmoituksen kohteena olevien sopimustehtävien suorittamiseen sovellettavat ehdot löytyvät tämän ilmoituksen lisäksi myös tätä tarjousmenettelyä koskevista asiakirjoista, jotka toimitetaan kaikille niitä pyytäneille. Osallistuminen tarjouskilpailuun Taloudellisten toimijoiden tilannetta koskevat tiedot ja ammatti- tai kaupparekisteriin kirjautumista koskevat vaatimukset: Vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet: 2/6

3 3/6 Yksittäisen tarjoajan tai ryhmittymän on 1) toimitettava tarjouksensa mukana tarjoajaa koskevat tiedot (jos tarjoajana on ryhmittymä, tarjouksessa on ilmoitettava tiedot jokaisesta ryhmittymän jäsenestä erikseen) eli tarjoajan virallinen nimi, täydellinen osoite, puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoite ja verkkosivusto, oikeusmuoto, veronumero, tästä hankintamenettelystä vastaavan yhteyshenkilön tiedot (koko nimi ja tehtävä) sekä tarjoajan puolesta (itsenäisesti tai yhdessä) toimimaan valtuutetun henkilön tiedot (koko nimi ja tehtävä). Tarjoajien on ilmoitettava maa, jossa niillä on toimi- tai kotipaikka. Tarjoajien on todistettava tämä toimittamalla asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaiset todistusasiakirjat, 2) täytettävä kaikki vaatimukset ja liitettävä mukaan kaikki tiedot/asiakirjat, jotka mainitaan tässä hankintailmoituksessa ja tätä tarjousmenettelyä koskevissa asiakirjoissa, jotka toimitetaan kaikille niitä pyytäneille, 3) liitettävä mukaan kopio yhtiön perustamisasiakirjoista ja niiden päivityksistä sekä tarvittaessa kopio toimivaltaisen viranomaisen antamasta todistuksesta, josta käy ilmi, että tarjoajalla on valtuudet suorittaa tämän tarjouspyynnön kohteena olevia toimia, sekä kopio sen henkilön / niiden henkilöiden valtakirjasta, jo(t)ka on valtuutettu toimimaan ja allekirjoittamaan sopimuksia yhtiön puolesta. Luonnollisten henkilöiden on toimitettava kopio kansallisesta henkilötodistuksesta tai passista. Kopioina toimitettavien asiakirjojen osalta virasto varaa itselleen oikeuden pyytää alkuperäisiä asiakirjoja vertailua varten. Jos jotain asiakirjoista ei ole laadittu jollain Euroopan unionin virallisella kielellä, siihen on liitettävä käännös jollakin Euroopan unionin virallisista kielistä. Ryhmittymän on toimitettava vaadittavat asiakirjat ja tiedot jokaisesta jäsenestä. Lisäksi jokaisen ryhmittymään kuuluvan jäsenen on toimitettava aiesopimus, josta käyvät ilmi tiedot jäsenen kokemuksesta kyseiseltä alalta. Tarjoajat voivat käyttää muiden organisaatioiden valmiuksia riippumatta hakijoiden ja kyseisten organisaatioiden välisten suhteiden oikeudellisesta laadusta. Tällöin tarjoajien on osoitettava, että niillä on tarvittavat valmiudet sopimustehtävien suorittamiseksi esimerkiksi toimittamalla edellä mainittujen organisaatioiden laatimat sitoumukset antaa tarvittavat valmiudet tarjoajan käyttöön. Ryhmittymät voivat samoin ehdoin käyttää ryhmittymän jäsenten tai muiden tahojen valmiuksia. Toimitettavien tietojen ja asiakirjojen avulla on tarkoitus arvioida tarjoajien valmiuksia suorittaa tämän hankintamenettelyn kohteena olevat palvelut. Tästä hankintamenettelystä hylätään tarjoajat, jotka a) ovat konkurssissa, purkamiseen liittyvässä tai muussa selvitystilassa tai tuomioistuimen valvonnassa, ovat sopineet akordista velkojiensa kanssa tai keskeyttäneet liiketoimintansa taikka ovat muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alaisia, b) on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, c) ovat ammattitoiminnassaan syyllistyneet vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomaiset voivat jollakin tavoin osoittaa, d) ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon ne ovat sijoittautuneet, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan, e) on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja, f) ovat hallinnollisen seuraamuksen kohteena, koska ovat syyllistyneet väärien tietojen antamiseen toimittaessaan hankintaviranomaisen vaatimia tietoja tai ovat laiminlyöneet kyseisten vaadittujen tietojen toimittamista tai niiden on todettu rikkoneen vakavasti sopimusvelvoitteitaan talousarviosta rahoitetun sopimuksen yhteydessä. Hankintamenettelyn ulkopuolelle suljetaan tarjoaja, joka kyseisen hankintamenettelyn yhteydessä a) on jäävi, b) on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen toimittaessaan Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston vaatimia hankintamenettelyn osallistumisehtojen edellyttämiä tietoja tai ei ole toimittanut kyseisiä tietoja. 3/6

4 4/6 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Tarjoajan on toimitettava yhtiön puolesta toimimaan virallisesti valtuutettujen henkilöiden asianmukaisesti allekirjoittama ja päiväämä valaehtoinen ilmoitus siitä, ettei tarjoaja ole missään edellä mainituissa tilanteissa. Kaikille tätä tarjousmenettelyä koskevia asiakirjoja pyytäneille tahoille toimitetaan kyseisten asiakirjojen liitteenä kyseisen valaehtoisen ilmoituksen malli. Taloudellinen tilanne ja rahoituskyky: Vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet: Taloudelliset valmiudet ja rahoituskyky voidaan osoittaa jollakin tai joillakin seuraavista asiakirjoista: a) pankin äskettäin antama lausunto tai todistus ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta, b) yrityksen taseet tai taseotteet kahdelta viimeksi päättyneeltä tilivuodelta, jos tarjoajan sijoittautumismaan yhtiölainsäädännössä edellytetään taseiden julkistamista, c) ilmoitus kokonaisliikevaihdosta ja sopimuksen kohteena olevia palveluja vastaavasta liikevaihdosta kolmen viimeksi kuluneen tilivuoden ajalta. Jos hankintaviranomainen katsoo, ettei tarjoaja voi perustellusta syystä toimittaa vaadittuja asiakirjoja, sen taloudelliset valmiudet ja rahoituskyky voidaan osoittaa jollakin muulla hankintaviranomaisen asianmukaiseksi katsomalla asiakirjalla. Tekninen suorituskyky: Vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet: Teknisiä valmiuksia arvioitaessa otetaan huomioon erityisesti ammattitaito, tehokkuus, kokemus ja luotettavuus. Tekninen suorituskyky voidaan osoittaa jonkin tai joidenkin seuraavien asiakirjojen avulla: a) tiedot palveluntoimittajan tai yrittäjän tai yrityksen johtohenkilöstön ja erityisesti palvelujen suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä. Hankintaviranomainen pidättää itselleen oikeuden pyytää alkuperäisiä todistuksia tai asiakirjoja vertailua varten, jos se katsoo sen tarpeelliseksi, b) luettelo tärkeimmistä kolmen viime vuoden aikana suoritetuista palveluista sekä tiedot niiden arvoista, päivämääristä ja julkisista tai yksityisistä toimeksiantajista. Mikäli edellä mainittujen palvelujen toimeksiantaja oli jokin julkinen hankintaviranomainen, tarjoajan on todistettava kyseisten palvelujen suorittaminen kyseisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämän tai varmentaman todistuksen avulla, c) kuvaus palvelujen suorittamisessa käytettävistä teknisistä laitteista, välineistä ja materiaaleista, d) kuvaus palvelujen laadun varmistamiseksi käytettävistä menetelmistä, e) selvitys palveluntoimittajan tai yrityksen keskimääräisestä vuotuisesta henkilöstömäärästä ja johtohenkilöiden lukumäärästä kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta, f) tarvittaessa selvitys siitä, minkä osan sopimuksesta palveluntoimittaja aikoo teettää alihankintana. Tarjoajien on mainittava alihankkijoiden nimet. Hankintaviranomainen pidättää itselleen oikeuden pyytää lisätietoja tarvittaessa. Varatut hankintasopimukset: Palvelusopimuksia koskevat ehdot Onko palvelun suorittaminen varattu tietylle ammattikunnalle: Onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelujen suorittamisesta vastaavien henkilöiden nimet ja ammatillinen pätevyys: Kyllä. Osa IV: Hankintamenettely IV.1) Hankintamenettelyn tyyppi IV.1.1) Hankintamenettelyn tyyppi: Avoin menettely. 4/6

5 5/6 IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Sopimuksenteon perusteet Sopimuksenteon perusteet: Sopimus tehdään taloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijän kanssa seuraavien perusteiden mukaisesti: tarjouseritelmissä, tarjouspyynnössä, neuvottelupyynnössä tai kuvauksessa mainittavat perusteet. Järjestetäänkö sopimuksesta sähköinen huutokauppa: Hallinnolliset tiedot Hankintaviranomaisen hankinnalle antama viitenumero: EU-OSHA/D/RSC/08/GS/S/5. Aikaisemmat tätä hankintaa koskevat ilmoitukset: Tarjouseritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen pyytäminen: Asiakirjapyynnön esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: (16:00). Asiakirjat eivät ole maksullisia. Tarjousten tai osallistumishakemusten jättämisen määräaika: (16:00). Tarjousten tai osallistumishakemusten laatimiskieli: Bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro. Tarjousten voimassaoloaika: Aika kuukausina: kuusi (tarjousten vastaanottamisen määräpäivästä alkaen). Tarjousten avaaminen: (11:00). Paikka: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston toimitilat osoitteessa Gran Vía 33 y 35 de Bilbao E (Vizcaya). Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä. Kultakin tarjoajalta voi osallistua yksi henkilö, joka on asianmukaisesti valtuutettu edustamansa yhtiön virallisen edustajan allekirjoittamalla kirjallisella todistuksella. Osallistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen sähköpostitse tai faksitse (katso kohta I.1) hankintaviranomaiselle klo mennessä. Ilmoituksessa on mainittava teksti Apertura de Ofertas nº de licitación EU-OSHA/D/RSC/08/GS/S/5. Osa VI: Muut tiedot VI.1) Onko kyse toistuvasta hankinnasta: VI.2) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Onko kyseessä yhteisön varoista rahoitettava hanke/ohjelma: Muutoksenhakumenettelyt Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin: Euroopan komissio, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. P. (32-2) F. (32-2) Välitysmenettelyistä vastaava elin: Euroopan oikeusasiamies, 1 Avenue du Président Robert Schuman, BP 403, F Strasbourg Cedex. P. (33) F. (33) Muutoksenhakupyynnön jättäminen: 5/6

6 6/6 VI.5) Muutoksenhakupyynnön jättämisen määräaika (määräajat): viimeistään 15 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kyseinen asianosainen sai tiedon kyseisestä toimesta. Tämän ilmoituksen lähetyspäivä: /6

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349809-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56684-2013:text:fi:html FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Koivuhaan Palvelukeskus Oy, Mäntynäädänkatu 6, Yhteyshenk.

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Parhaan hinta-laatu-suhteen valinta - Ohjeet organisaatioille, jotka tekevät yksityisiä vartiointipalveluja koskevia toimeksiantosopimuksia

Parhaan hinta-laatu-suhteen valinta - Ohjeet organisaatioille, jotka tekevät yksityisiä vartiointipalveluja koskevia toimeksiantosopimuksia Parhaan hinta-laatu-suhteen valinta - Ohjeet organisaatioille, jotka tekevät yksityisiä vartiointipalveluja koskevia toimeksiantosopimuksia with the support of European Commission Directorate General Employment

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot