SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 808. Laki. rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2007 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 808 Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 4 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 :n 2 momentin muuttamisesta Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 :n muuttamisesta Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 808 Laki rikoslain 2 a luvun 2 :n ja 16 luvun 6 :n muuttamisesta Annettu Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 2 ja16luvun 6, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 550/1999 ja viimeksi mainittu laissa 563/1998, seuraavasti: 2 a luku Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta 2 Päiväsakon rahamäärä Päiväsakon rahamäärä on vahvistettava niin, että se on kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden. Kohtuullisena päiväsakon rahamääränä on pidettävä yhtä kuudeskymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulosta, josta on vähennetty valtioneuvoston asetuksella määriteltävät verot ja maksut sekä kiinteä peruskulutusvähennys. Sakotettavan elatusvelvollisuus voi alentaa päiväsakkoa. Kuukausitulon laskemisen ensisijaisena perusteena ovat sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukaiset tulot. Jos sakotettavan tuloja ei voida luotettavasti selvittää HE 25/2007 LaVM 1/2007 EV 18/

2 3724 N:o 808 verotustiedoista tai ne ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen, ne voidaan arvioida muun saatavan selvityksen perusteella. Päiväsakko määrätään tuomioistuimessa oikeudenkäynnin aikaisten ja rangaistusmääräysmenettelyssä rangaistusvaatimuksen antamishetken tietojen perusteella. Syyttäjä määrää sakon kuitenkin rangaistusmääräyksen antamishetken tietojen perusteella, jos on ilmennyt, että rangaistusvaatimuksen saaneen maksukyky on vaatimuksen antamishetkellä saatuihin tietoihin verrattuna olennaisesti muuttunut. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin keskimääräisen kuukausitulon laskemisesta, päiväsakon rahamäärän pyöristämisestä, peruskulutusvähennyksen suuruudesta, elatusvelvollisuuden huomioon ottamisesta sekä päiväsakon vähimmästä rahamäärästä. 16 luku Rikoksista viranomaisia vastaan 6 Sakkovilppi Joka hankkiakseen itselleen taloudellista hyötyä antaa viranomaiselle sakon määräämistä varten tuloistaan, elatusvelvollisuudestaan tai muusta maksukykyynsä vaikuttavasta seikasta olennaisesti totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon, on tuomittava sakkovilpistä sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Naantalissa 17 päivänä elokuuta 2007 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Oikeusministeri Tuija Brax

3 3725 N:o 809 Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 4 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, kumotaan päiväsakon rahamäärästä 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun asetuksen (609/1999) 4, sellaisena kuin se on asetuksessa 1037/2001, ja muutetaan 1 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 613/2005, seuraavasti: 1 Keskimääräinen kuukausitulo Tulosta vähennettäviä veroja ja maksuja ovat: 1) valtion tulovero ansio- ja pääomatulosta; 2) kunnallisvero; 3) kirkollisvero; 4) vakuutetun sairausvakuutusmaksu; 5) työntekijän työeläkevakuutusmaksu; 6) palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu; 7) jäännösveron korot; 8) veronkorotus; 9) ennakon viivekorko. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Oikeusministeri Tuija Brax Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson

4 3726 N:o 810 Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään: 1 Tehtävät Sisäasiainministeriön hallinnonalalla toimivan Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (HALTIK) tehtävänä on tuottaa tieto- ja viestintätekniikan kehittämis-, asiantuntija-, tietoturva-, tuotanto-, hankinta-, raportointi-, koulutus- ja tukipalveluja sisäasiainministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille ja laitoksille siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. Tietotekniikkakeskus voi lisäksi tuottaa vastaavia palveluita muillekin valtion virastoille ja laitoksille valtion tietohallinnon ja hankintatoimen yleisten kehittämislinjausten mukaisesti ja siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. Tietotekniikkakeskus tuottaa sille erikseen säädettyjä tai sisäasiainministeriön päätöksellä määrättyjä hallinnonalan tietojärjestelmiä, tietoliikennepalveluita ja rekistereitä koskevia palveluita. 2 Tulosohjaus ja raportointivelvollisuus Hallinnon tietotekniikkakeskus toimii sisäasiainministeriön tulosohjauksessa. Tietotekniikkakeskuksen tulee raportoida sen toimialaan kuuluvien tietojen käsittelyä koskevista merkittävistä asioista sisäasiainministeriölle ja tietosuojavaltuutetulle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

5 N:o Toimipaikat Tietotekniikkakeskuksen päätoimipaikka sijaitsee Rovaniemen kaupungissa. Lisäksi tietotekniikkakeskuksella voi olla sivutoimipaikkoja. 4 Organisaatio Tietotekniikkakeskuksen organisaatiosta ja sivutoimipaikoista määrätään tarkemmin tietotekniikkakeskuksen työjärjestyksessä. 5 Henkilöstö Tietotekniikkakeskuksen päällikkönä toimii johtaja. Lisäksi tietotekniikkakeskuksessa voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä. Tietotekniikkakeskuksen käytössä on oltava riittävä palvelujen tuottamiseen sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä asiantuntemus. 6 Johtajan tehtävät Johtaja johtaa, kehittää ja valvoo tietotekniikkakeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. 7 Asioiden ratkaiseminen Asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta määrätään tarkemmin tietotekniikkakeskuksen työjärjestyksessä, jonka johtaja vahvistaa. Johtaja ratkaisee esittelystä asiat, jotka koskevat tietotekniikkakeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaa, talousarvioehdotusta, tulostavoitteita ja toimintakertomusta. Muut asiat ratkaisee johtaja tai muu virkamies sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. 8 Kelpoisuusvaatimukset Tietotekniikkakeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja valtionhallinnon toimintatapoihin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. 9 Nimittäminen Tietotekniikkakeskuksen johtajan nimittää sisäasiainministeriö. Muun henkilöstön nimittää ja ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. 10 Sijaisuudet Tietotekniikkakeskuksen johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii työjärjestyksessä määrätty virkamies. Muista sijaisuuksista määrätään työjärjestyksessä. 11 Virkavapauden myöntäminen Muun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden johtajalle myöntää sisäasiainministeriö. Virkavapauden myöntämisestä muissa tapauksissa määrätään työjärjestyksessä. 12 Tietotekniikkakeskuksen suoritteiden ja palveluiden maksullisuus Tietotekniikkakeskuksen suoritteet asiakasvirastoille ja -laitoksille ovat maksullisia suoritteita, joista peritään suoritteen tuottamisesta tietotekniikkakeskukselle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä (omakustannusarvo).

6 3728 N:o 810 Yksittäisten suoritteiden maksun suuruus määritellään tarkemmin asiakasvirastojen ja -laitosten kanssa solmittavissa palvelusopimuksissa. 13 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tietotekniikkakeskuksen toiminnan aloittamiseksi. Sisäasiainhallinnon virastoilta ja laitoksilta ei 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä peritä perustietotekniikan palveluiden tuottamisesta aiheutuvia maksuja. Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Ylitarkastaja Riitta Aulanko

7 3729 N:o 811 Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 :n 2 momentin muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (799/1992) 3 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 112/1994, seuraavasti: 3 Johtokuntaan kuuluu enintään kahdeksan jäsentä, joista yksi on Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja ja yksi viraston henkilöstön edustaja. Valtioneuvosto määrää johtokunnan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen Hallitusneuvos Timo Pekkarinen

8 3730 N:o 812 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista 12 päivänä syyskuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (779/2006) 1, 2 ja 7, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1416/2006, seuraavasti: 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta miljoonaa euroa. 2 Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat: sosiaalihuolto terveydenhuolto 0 6-vuotiaat 4 922,29 602, vuotiaat 241,91 686, vuotiaat 652, , vuotiaat 3 935, ,86 85 vuotta täyttä , ,66 neet 7 Kunnan omarahoitusosuus on 1 603,92 euroa kunnan asukasta kohden. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko Kansliapäällikkö Kari Välimäki

9 3731 N:o 813 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994: Maksuttomat suoritteet 1 Valtion maksuperustelain 4 :ssä tarkoitettuja maksuttomia suoritteita ovat: 1) raskauden keskeyttämistä tai steriloimista koskevassa asiassa annetut päätökset; 2) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot; 3) muun kuin 2 6 :ssä tarkoitetun terveydenhuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös; sekä 4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 7 :n 1 kohdassa tarkoitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta, jonka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta. Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet 2 Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) nojalla myönnettävät luvat, lääketieteellisestä /125 tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 11 :ssä tarkoitettu lupa alkiotutkimusta tekevälle laitokselle sekä hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) nojalla myönnettävät luvat, joista luvista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut: 1) lupa elimien tai kudosten irrottamiseen elävältä luovuttajalta elinsiirtotoimintaa varten 100 ; 2) ihmisen elimien ja kudosten lääketieteelliseen talteen ottamiseen tai käyttöön annettavat luvat 360 ; 3) ruumiiden käyttöön sekä ruumiiden elimien ja kudosten irrottamiseen lääketieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan annettavat luvat 360 ; 4) elimien, kudosten ja kudosnäytteiden muuttuneeseen käyttötarkoitukseen annettavat luvat 360 ; 5) lupa alkiotutkimusta tekevälle laitokselle 360 ; ja 6) lupa sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ras-

10 3732 N:o 813 kauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla tehdyt päätökset, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut: 1) määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa 60 ; ja 2) sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (599/1994) nojalla annettavat päätökset ja todistukset, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut: 1) laillistaminen a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4, 5 ja 8 :ssä tarkoitetun ammattihenkilön laillistaminen 68, b) laillistaminen ETA-sopimuksen perusteella 300, ja c) oppilaitoksen yhteishakemuksen perusteella 35 ; 2) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 13 :ssä tarkoitettu lupa 300. Aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen 150 ; 3) hyväksyminen ja rekisteröiminen a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin johtavan säädetyn koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröiminen 68 silloin, kun kyse on Suomessa koulutuksen suorittaneesta ammattihenkilöstä tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 :ssä tarkoitetun ammattihenkilön nimikesuojauksesta, b) oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus 35, c) muussa kuin a) kohdassa tarkoitetussa maassa koulutuksensa suorittaneiden koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröiminen 300, 4) hyväksyminen ja rekisteröiminen sääntelemättömän koulutuksen perusteella 240 ; ja 5) ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus 60 ja keskusrekisterin ote Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat 2 4 :ssä säädettyjen suoritteiden lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 :ssä tarkoitettu lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön sekä virallinen jäljennös, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut: 1) lupa salassa pidettävien asiakirjojen käyttöön 170 tai jos kysymys on opinnäytetyöstä 55 ; sekä 2) viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen 2,50 sivulta, kuitenkin enintään 25 asiakirjalta. 6 Pykälien 2 5 mukaiset maksut peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettu päätös on kielteinen. Muut maksulliset suoritteet 7 Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet: 1) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei ole vähäinen opastus- tai neuvontapalvelu; 2) koulutus- ja konsultointipalvelut; 3) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset; 4) julkaisut; 5) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö; 6) valokopio- ja muut jäljennökset; sekä 7) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, kun se ei sisälly 1 4 kohdissa tarkoitetusta aineistosta perittävään hintaan. 8 Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 :n 2 momentissa tarkoitetusta

11 N:o tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 :n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 :ssä säädetään. Voimaantulo 9 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään tammikuuta Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko Finanssisihteeri Tuula Karhu

12 3734 N:o 814 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2007 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 :n nojalla: 1 Asetuksen tarkoitus Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta asetamipridin, tiaklopridin, imatsosulfuronin, metoksifenosidin, S-metolaklorin, milbemektiinin ja tribenuronin jäämien enimmäismäärien osalta 21 päivänä helmikuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/11/EY. 2 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2007 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen Ylitarkastaja Vesa Tuomaala Komission direktiivi 2007/11/EY (32007L0011); EUVL N:o L 63; , s. 26

13 3735 N:o 815 Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna päivänä tammikuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (19/2007) 2 seuraavasti: 2 Pyyntiponnistusrajoitukset Suomen lipun alla purjehtivat FIN-tunnuksella rekisteröidyt alukset eivät saa kalastaa trooleilla, nuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on yhtä suuri tai suurempi kuin 90 millimetriä, taikka pohjaan lasketuilla tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla tai riimuverkoilla, joiden silmäkoko on 90 millimetriä tai suurempi, taikka pohjasiimoilla tai pitkäsiimoilla vuoden 2007 Itämeren kiintiöasetuksen liitteen II 1 kohdassa mainittujen ajankohtien lisäksi seuraavilla Itämeren ICES -osa-alueilla seuraavina aikoina: 1) ICES -osa-alueet 22 24: a) ja b) alkaen osa-alueille vahvistetun Suomen turskakiintiön täyttymisen vuoksi. 2) ICES -osa-alueet (67 vrk): a) ja b) Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä elokuuta Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Kalatalousylitarkastaja Jarmo Vilhunen

14 3736 N:o 816 Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2007 Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 :n 2 momentin 3 ja 4 kohdan nojalla määrännyt: 1 Ennakonpidätystä ei toimiteta 1. tuloverolain 33 a :ssä (716/04) tarkoitetun julkisesti noteeratun yhtiön muulle kuin luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle maksamasta osingosta ja sijaisosingosta; 2. tuloverolain 33 b :ssä (716/04) tarkoitetun muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sijaisosingosta; 3. osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksamasta korosta, kotimaisen säästöpankin kantarahastoosuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamasta voitto-osuudesta ja korosta sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksamasta takuupääoman korosta; 4. ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta korosta, joukkovelkakirjan koroksi katsottavasta tuotosta, jälkimarkkinahyvityksestä, sijoitusrahaston tuotto-osuudelle ja yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksettavasta vuotuisesta tuotosta ja näiden sijaan maksettavasta korvauksesta sekä mainittuihin tuottoihin rinnastettavista tuotoista, kun ne maksetaan tuloverolaissa tarkoitetulle yhteisölle, yhteisetuudelle tai mainitussa laissa tarkoitetulle kaupparekisteriin merkitylle yhtymälle; 5. veronkantoasetuksen 11 :n (903/78) mukaisesti palautettavalle määrälle maksettavasta korosta; 6. viive- ja viivästyskorosta; 7. pakkolunastuskorvauksen korosta, kun omaisuuden pakkolunastus on tapahtunut yleiseen käyttöön; 8. kaupanvahvistajan palkkiosta; 9. lunastus- ja toimituspalkkiosta; 10. takauspalkkiosta ja takausprovisiosta; 11. reserviläispalkasta; 12. löytöpalkkiosta eikä luottokorttiyrityksen tai luotto- ja rahalaitoksen maksamasta tarkkaavaisuuspalkkiosta; 13. tuloverolain 82 :ssä (1389/95) tarkoitetusta veronalaisesta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta; 14. kilpailupalkinnosta, jollei sitä voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena taikka urheilijan palkkiona; 15. vesialueen omistajalle palautettavasta kalastuksenhoitomaksusta; 16. verosta vapaaksi katsottavien matkakustannuskorvausten perusteista ja määristä annetun Verohallituksen päätöksen mukaisesti luonnolliselle henkilölle maksetusta määrästä silloinkaan, kun se maksetaan muuta korvausta suorittamatta ja muutoin kuin työsuhteen perusteella; 17. luonnolliselle henkilölle maksettavasta lakisääteisen vakuutusmaksun palautuksesta; 18. tuloverolain (475/98) 53 a :ssä tarkoitetusta osakaslainan pääomasta; 19. sairausvakuutuslain (1224/04) ja kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain (566/05) perusteella maksetuista suorituksista silloin kun ne maksetaan vakuutetun antaman valtuutuksen perusteella suoraan palvelun tuottajalle; 20. kurssivoitosta, joka saadaan vaihdettaessa muuta valuuttaa Suomen rahaksi; 21. työnantajan työntekijälleen ottamasta vapaaehtoisesta yksilöllisestä eläkevakuutuk-

15 N:o sesta siltä osin kuin työnantajan vuotuisesti maksama määrä on työntekijää kohden enintään euroa. 22. tuloverolain 43 2 momentissa (1155/2005) tarkoitetusta metsätalouden pääomatuloksi luettavista metsätalouteen saaduista tuista ja avustuksista eikä metsätalouteen kohdistuvista muina kuin vakuutuskorvauksina maksettavista vahingonkorvauksista. 2 Puun myyntitulosta tai metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vakuutuskorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos tulon saajana on yhteisö tai yhteisetuus taikka elinkeinotoimintanaan puutavaran välittämistä harjoittava. Jos metsänhoitoyhdistys toimii yhteismyynneissä puukaupan välittäjänä, yhdistys on puun ostajien sijasta ennakonpidätysvelvollinen. 3 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin. Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen 22 päivänä marraskuuta 2004 antama päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta (1056/2004). Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2007 Pääjohtaja Jukka Tammi Ylitarkastaja Ilona Pellinen

16 3738 N:o 817 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 :n nojalla: Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen: MMM:n määräyskokoelman n:o voimaantulopäivä Asetuksen nimike antopäivä MMMa kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta... 45/ Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, Valtioneuvosto, puhelin Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylitarkastaja Tove Jern Komission direktiivi 2006/5/EY (32006L0005); EUVL N:o L 12, , s. 17 Komission direktiivi 2006/6/EY (32006L0006); EUVL N:o L 12, , s. 21 Komission direktiivi 2006/39/EY (32006L0039); EUVL N:o L 104, , s. 30 Komission direktiivi 2006/64/EY (32006L0064); EUVL N:o L 206, , s. 107 Komission direktiivi 2006/74/EY (32006L0074); EUVL N:o L 235, , s. 17 Komission direktiivi 2007/6/EY (32007L0006); EUVL N:o L 43, , s. 13 Komission direktiivi 2006/131/EY (32006L0131); EUVL N:o L 349, , s. 17 Komission direktiivi 2006/132/EY (32006L0132); EUVL N:o L 349, , s. 22 Komission direktiivi 2006/133/EY (32006L0133); EUVL N:o L 349, , s. 27 Komission direktiivi 2006/134/EY (32006L0134); EUVL N:o L 349, , s. 32 Komission direktiivi 2006/135/EY (32006L0135); EUVL N:o L 349, , s. 37 Komission direktiivi 2006/136/EY (32006L0136); EUVL N:o L 349, , s. 42 JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2007 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011. 35/2011 Verohallinnon päätös. yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011. 35/2011 Verohallinnon päätös. yleisestä tiedonantovelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011 35/2011 Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2011 Verohallinto on verotusmenettelystä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100 SISÄLLYS N:o Sivu 1096 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta............... 5369 1097 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1206 1214 SISÄLLYS N:o Sivu 1206 Asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1218 1227. Laki. N:o 1218. konkurssisäännön muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1218 1227. Laki. N:o 1218. konkurssisäännön muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1218 1227 SISÄLLYS N:o Sivu 1218 Laki konkurssisäännön muuttamisesta... 4255 1219 Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 130. Valtioneuvoston asetus. asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista. Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 130. Valtioneuvoston asetus. asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista. Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2001 N:o 130 134 SISÄLLYS N:o Sivu 130 Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista... 329 131 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki Eduskunnan kirjastosta... 1877 718 Laki arkistolain 1 :n muuttamisesta... 1879 719 Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071. Laki. N:o 1062. valtion liikelaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1062 1071 SISÄLLYS N:o Sivu 1062 Laki valtion liikelaitoksista... 3373 1063 Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta... 651 205 Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 716 722 SISÄLLYS N:o Sivu 716 Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 797. Laki. asumistukilain 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2004 N:o 797 807 SISÄLLYS N:o Sivu 797 Laki asumistukilain 15 :n muuttamisesta... 2231 798 Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt SISÄLTÖ Kauppakamarilaki 1 Kymenlaakson kauppakamarin säännöt 5 Kouvolan seudun kauppakamariosaston säännöt 10 Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahaston säännöt 12 KAUPPAKAMARILAKI

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 232 240. Laki. N:o 232

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 232 240. Laki. N:o 232 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 232 240 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista... 669 233 Laki vuokra-asuntolainojen

Lisätiedot