Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 81/2012/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Vesialueen ruoppaaminen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmistelu ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Helsinki Helsingin työväenyhdistys ry HAKEMUKSEN VIRELLETULO Helsingin työväenyhdistys ry on Etelä-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan ja täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa vesialueen ruoppaamiseen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmisteluun ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Helsingin kaupungin Kallion kaupunginosassa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA SUUNNITELMA Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Yleistä Rantapaviljongin tontin omistaa Helsingin kaupunki ja sitä hallinnoi Helsingin kaupungin tonttiosasto. Kiinteistö on vuokrattu Helsingin työväenyhdistys ry:lle. Rakennuspaikka kuuluu voimassaolevaan asemakaavaan (asemakaavan muutos) Eläintarhanlahden vesialue. Asemakaava on tullut voimaan Vesialue Eläintarhanlahti (kiinteistötunnus ) on yleinen vesialue, jota hallinnoi Helsingin kaupungin tonttiosasto. Hakijalla on Helsingin kaupungin antama lupa rakentaa paviljonkirakennus maa- ja vesialueilleen. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 Aiemmat luvat ja lausunnot Rakennushankkeen toteutukselle on voimassa oleva rakennuslupa, lupatunnus A, Kelluvan ravintolapaviljongin rakentaminen. Aiemman vesilainsäädännön puitteissa Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on käsitellyt kohteen ruoppausasian ja antanut lausunnon Eläintarhanlahden ravintolapaviljongin ja sen vaatimienruoppaustöiden luvanvaraisuudesta UUDELY/210/07.00/ sekä lausunnon Eläintarhanlahden ravintolapaviljongin sedimenttimassojen meriläjityskelpoisuudesta UUDELY/210/07.00/ Hankekuvaus Ravintolapaviljonki rakennetaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti kelluvan betoniponttonin varaan. Rakennukseen kuljetaan siltaa pitkin. Ravintolan lattia on normaalivedellä graniittisen rantamuurin korkeudella, jolloin silta on vaakasuorassa. Ravintolaan on mahdollista saapua myös veneellä sen pohjoispuolella olevalle laiturille. Toinen silta on henkilökuntaa ja huoltoliikennettä varten. Se toimii myös rakentamismääräyksissä vaadittavana varapoistumistienä. Rakennus on esteetön. Sali kalustetaan 200 ruokailevalle asiakkaalle. Tavoitteena on miljööltään, tuotteiltaan ja palvelultaan laadukas ravintola. Toiminnallisesti keittiö tukeutuu Paasitornissa olevan ruokaravintola Graniittilinnan keittiöön, josta löytyvät tarvittavat varastot, kylmiöt, esivalmistustilat ja huoltotilat. Ruokatuotteet siirretään ravintolapaviljongin jakelukeittiöön vaunuilla. Jätteet laitetaan keittiön sisällä tarkoitukseen varattuihin kalusteisiin, joista ne siirretään suljetuissa astioissa ilman välipysähdystä Graniittilinnan jätekeskukseen. Eläintarhanlahti on yhteydessä Suomenlahteen, jonka vedenpinnan taso vaihtelee Helsingissä välillä -0,9 +1,5 m. Vaikka vesi nousee erittäin harvoin korkeimpaan tasoonsa, paviljongin suunnittelussa varaudutaan rakennusjärjestyksen vaatimaan +3,0 m:n korkeuteen. Ankkurointi sallii paviljongin nousun ja laskun vedenpinnan mukana. Siltojen päät joustavat tilanteen mukaan myös sivusuunnassa. Sisäänkäyntisillan alapinnassa olevat talotekniikan kanavoinnit ponttonin teknisistä tiloista mantereelle on varustettu joustavin liitoksin siten, ettei vuotokohtaa ponttonin kylkeen synny. Ponttoni valmistetaan telakalla, uitetaan Pitkänsillan alta kahdessa osassa, jonka jälkeen lohkot juotetaan yhteen ja ankkuroidaan kuuteen paalutettuun tukipisteeseen. Tämän jälkeen kootaan itse rakennuksen runko ponttonin päälle teräsosista, jotka on esivalmistettu konepajalla. Ponttonin lohkojakoon on tulossa muutoksia. Mahdollisia muutoksia ei ole huomioitu liitteenä olevissa arkkitehtikuvissa, mutta ne toimitetaan lupaviranomaiselle tarvittaessa suunnittelutyön valmistuttua. Ponttonin syväys 2,1 m edellyttää rakennuspaikan ruoppausta. Rakennuksen julkisivut ovat lasia ja kuparia. Rakentamisaika Hankkeen suunnittelu on käynnissä ja toteutus aloitetaan vesiluvan myöntämisen jälkeen. Toivottu rakentamisaika on vuoden 2012 alkupuolella si-

3 ten, että ruoppaustyöt saadaan valmiiksi ennen Vesiluvan myöntämisen viivästyminen ja ruoppauksen siirtäminen myöhemmäksi vaikeuttaa urakkasopimusten laadintaa. Ruoppaus suoritetaan linnuston pesimäajan ulkopuolella , mikä on aiemmin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon määräyksissä esitetty edellytys työn toteuttamiselle. 3 Ruoppaus Ravintolapaviljongin ponttonin syväys (2,1 m) edellyttää rakennuspaikan ruoppausta. Alueelta ruopataan pohjasedimenttiä noin 1 m syvyydeltä. Tulevan rantapaviljongin alueelta otettiin sedimenttinäytteitä 4 tutkimuspisteestä Ruoppausmassojen määrä ja laatu Ruoppausmassojen sijoituspaikka Ruoppausalue luodataan ennen ruoppauksen aloittamista. Haitta-aineita sisältävän sedimentin poiston jälkeen ruoppaussyvyys todennetaan luotaamalla tai muulla soveltuvalla menetelmällä. Haitta-aineita sisältävän sedimentin ruoppauksen kestoksi on arvioitu noin kaksi viikkoa. Tutkimusten perusteella alueen pintasedimentit (syvyys 0 0,2 m) sisältävät niin suuria pitoisuuksia eri haitta-aineita, että niiden läjittäminen vesialueelle ei ole mahdollista (tason 2 ylitys). Syvemmältä (0,2 0,5 m) otetuista näytteissä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia todettiin vain yhdessä näytepisteessä, jossa pitoisuudet ylittivät tason 2. Muissa syvemmissä näytteissä pitoisuudet alittivat tason 1 ja ovat näin ollen läjityskelpoisia mereen. Ruopattavan alueen pinta-ala on luiskauksineen noin m 2. Massalaskennassa on oletettu, että pilaantuneet pintasedimentit poistetaan noin 0,3 m syvyydeltä ja yhden tutkimuspisteen alueelta 0,8 m syvyydeltä. Alueelta ruopataan rakentamisen vuoksi 500 m 3 meriläjitykseen kelpaamattomia (haitta-ainepitoisuudet yli tason 1) sedimenttejä ja m 3 meriläjitettäviä sedimenttejä. Ravintolapaviljongin alueen sedimentit ovat kauttaaltaan pintaosiltaan pilaantuneita, eikä niitä voida läjittää mereen. Kun ruopattavat pintasedimentit kuljetetaan maaläjitykseen, niiden sijoituspaikka tulee arvioida massojen vastaanottopaikan ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Haitta-aineita sisältävät sedimentit toimitetaan asianmukaiseen maaläjityspaikkaan, esimerkiksi Kyläsaaren kentälle. Ruopattavat sedimentit, jotka sijaitsevat maalle nostettavan pintakerroksen alla, esitetään läjitettäväksi mereen, esimerkiksi Helsingin Sataman hallinnoimalle Taulukarin meriläjitysalueelle. Meriläjitykseen esitetty massamäärä on m 3. Koska analyysitulokset ovat alle laboratoriomenetelmän määritysrajan, esitetään että Taulukarin ympäristölupaa voidaan tulkita meriläjityksen mahdollistavasti.

4 Puhtaat ruoppausmassat kuljetetaan Taulukarille proomulla. Maalle nostettavat massat kuljetetaan proomulla alueelle, jossa ne kuivataan tai jossa niiden lastaus kuorma-autoihin aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä. Suunnitelmien mukaan mahdollinen kuormaus tapahtuu Kyläsaaren rannassa Helsingin kaupungin välivarastokentällä. 4 Suojelualueet Rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelu- tai rauhoitusalueita. Lähin suojelualue, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Suomenlinna, MAO010008), sijaitsee 2,7 km:n päässä etelässä. Kansainvälisesti arvokas lintualue Laajalahti-Vanhankaupunginlahti-Viikki (ID 78), sijaitsee 2,7 km:n etäisyydellä koillisessa. Lähin Natura-alue (Vanhankaupunginlahden lintuvesi, FI ) sijaitsee 3,7 km:n päässä. Vedenlaatu Eläintarhanlahti on Helsinginniemeä täytettäessä muodostunut matala sisälahti, jossa veden vaihtuminen tapahtuu Siltasaaren salmien kautta Kruunuvuorenselältä. Eläintarhanlahden vedenlaatua on seurattu intensiivisesti vuosina 2000 ja 2001 tarkasteltaessa Töölönlahden mahdollisia laimennusveden ottopaikkoja. Seurannan kuukausikeskiarvojen tulokset on esitetty alla: Parametri Tulos Vertailuarvo, luokat: hyvä II, tyydyttävä III, välttävä IV Näkösyvyys (m) 0,7 1 2,5/<1/- Suolaisuus ( ) 3,93 Sameus (FTU) 17,1 >1,5/-/- Kokonais-N(μg N/l) 960 Kokonais-P (μg P/l) /20 40/40 80 (merivedet) Fosfaatti-P (μg P/l) 16 Lämpökestoiset koliformit (kpl/100 ml) 117 <50/<100/<1000 a-klorofylli (μg/l) /4 12/12 30 (merivedet) Veden laatuluokitus on vuosien aikana ollut välttävä. Koko Helsingin alueella vedenlaatu ei ole kyseisenä tarkasteluajanjaksona ollut huono. Vedenlaatu on vuosina Helsingin alueella yleisesti parantunut merkittävästi jäteveden purkukohtien vähennyttyä.

5 Eläintarhanlahden veden välttävä laatu johtuu pääasiassa aikaisemmin raskaasti kuormitetun alueen sedimentin haitta-ainepitoisuuksista, jotka aiheuttavat sisäistä kuormitusta. 5 Sedimentin laatu Sedimentin laatu on esitetty ruoppausalueen ja samalla rakennusalueen osalta. Seuraavien haitta-aineiden normalisoidut pitoisuudet ylittivät tason 1 tai 2 tutkituissa näytteissä: Haitta-aine Korkein mitattu pitoisuus (mg/kg) Tasi 1/Taso 2 mg/kg Kadmium (Cd) 2,8 0,5/2,5 Kromi (Cr) 81 65/270 Kupari (Cu) /90 Elohopea (Hg) 4,6 0,1/1 Lyijy (Pb) /200 Sinkki (Zn) /500 Naftaleeni 0,48 0,01/0,1 Fenantreeni 5,3 0,05/0,5 Antraseeni 0,8 0,01/0,1 Fluoranteeni 7,8 0,3/3 Bentso(a)antraseeni 2,2 0,03/0,4 Kryseeni 3,7 1,1/11 Bentso(b+k)fluoranteeni 5,3 0,2/2 Bentso(a)pyreeni 1,8 0,3/3 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni 2,0 0,6/6 Bentso(ghi)peryleeni 1,5 0,8/8 OIL C 10 C /1 500 Tributyylitina /200 PCB μg/kg 4/30 μg/kg On oletettavaa, että koko vesialueen pintasedimentti sisältää kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, koska tämä on tilanne suurelta osin Helsingin edustan sedimenteissä. TBT-pitoisuudet ylittävät lähes koko Helsingin edustan pintasedimentissä tason 1. Kohteen sedimentin laatu metallien osalta on huonompi kuin Helsingin edustalla yleisesti, sillä vuoden 2005 tutkimuksissa sedimentin metallipitoisuudet eivät ylittäneet tasoa 2. PCBkongeneerien pitoisuudet alittivat tason 2 kaikissa näytteenottokohdissa. Taso taso 1 ylittyi kuitenkin monin paikoin. Maisema Hankealue on ympäristöltään kaupunkimaista ranta-aluetta. Hankealueelle on näköyhteys Eläintarhanlahden rannoilta ja niitä myötäileviltä puisto- ja virkistysalueilta sekä lähiympäristön rakennuksista. Kaupunkisuunnittelu-

6 lautakunta on todennut hankkeesta rakennuslupaprosessin yhteydessä antamassaan lausunnossa seuraavaa: Eläintarhanlahden rantamuuri on rakentunut nykyiseen muotoonsa luvulla. Historiaselvitys osoittaa, että rantoja ja vesialueita on käytetty monella tavalla. Kaupungin muuttuvat kehitystarpeet ja elävöittämisen tavoitteet eivät ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Rakennus ei tuhoa kulttuurihistoriallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa. Ravintolapaviljonki sijaitsee ympyrätalon ja kaupungin virastotalon muodostaman modernin ja Siltasaaren muodostaman jugendarkkitehtuurikokonaisuuden rajalla. 6 Virkistyskäyttö Eläintarhanlahden ja Tokoinrannan alueet ovat kaupunkilaisten virkistyskäytössä. Alueen lähiympäristössä on useita kevyen liikenteen väyliä, ulkoilureittejä, puistikkoja ja nurmialueita. Hankkeen vaikutusalueella ei ole uimarantoja. Eläintarhanlahdelle on esitetty rakennettavaksi yleinen uimaranta, minkä Helsingin kaupungin edustajat ovat päättäneet jättää toteuttamatta. Uimarantaa ei näin ollen ole myöskään aikomus perustaa ko. alueelle. Eläintarhanlahdella on vierassatama pienveneille. Kalakannat ja kalastus Eläintarhanlahden alueella ei harjoiteta ammattimaista kalastusta. Virkistyskalastus on sallittua talvisaikaan ja alueella kalastetaan paljon kuhaa jigillä. Veden heikko laatu ei haittaa kuhan esiintymistä alueella, koska laji ilmestyy mataliin lahtiin veden kylmettyä. Eläintarhanlahden kalamääristä ei ole tutkimustietoa, koska koeverkkokalastusta ei ole tehty. Verkkokalastusta alueella ei ole mahdollista harrastaa vilkkaan veneliikenteen vuoksi. Arvio hankkeen vaikutuksista Pintavedet Ruoppauksesta aiheutuu tilapäistä veden samentumista Eläintarhanlahden alueella. Samentumisen arvioidaan ulottuvan korkeintaan noin 150 m etäisyydelle ruopattavasta alueesta. Kiintoaineen, ravinteiden ja myös sedimentissä todettujen haitta-aineiden pitoisuudet voivat nousta hetkellisesti ruoppauksen vaikutuksesta. Koska veden laatu on tavanomaisestikin välttävä, ei ruoppauksesta arvioida aiheutuvan merkittävää veden laadun heikkenemistä edes lyhytaikaisesti. Veden hetkittäinen samentuminen ei vaikuta alueen veneilykäyttöön eikä Eläintarhanlahdella arvioida olevan esimerkiksi merkittäviä kuhan kutualueita. Vaikutus virtaamiin Eläintarhanlahdella arvioidaan mitättömäksi rakennelman pienen koon ja sijoittelun vuoksi. Sedimentin pilaantuneisuus Haitta-aineita sisältävän sedimentin pinnasta liukenee vesifaasiin ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Kun haitta-ainepitoinen sedimentti ruopataan pois, vesialueen pohjassa olevien haitta-aineiden määrää pienenee. Näin

7 ollen haitta-aineita sisältävän sedimentin ruoppaaminen parantaa pitkällä aikavälillä veden laatua. Pohjasedimentin kaivaminen voi kuluttaa happea vesimassasta. Kiintoainepitoisuuden ja sameuden arvioidaan palautuvan normaalille tasolle muutamassa viikossa ruoppaustöiden lopettamisen jälkeen. Ruoppauksen yhteydessä veteen suspendoituu pieniä määriä haittaainepitoista sedimenttiä, joka sedimentoituu ruoppausalueen ulkopuolelle. Haitta-aineita saattaa myös liueta veteen hyvin pieniä määriä. Helsingin edustan sedimentit sisältävät pääsääntöisesti jonkin verran haitta-aineita ja on todennäköistä, että myös ruoppausalueen ulkopuoliset sedimentit sisältävät haitta-aineita. Ruoppauksesta ympäristöön leviävän kiintoaineksen ei näin ollen arvioida lisäävän merkittävästi ympäröivän alueen sedimenttien haitta-ainepitoisuutta. Ruoppauksen aikana liukenevien ja suspendoituvien yhdisteiden alueen normaalitilasta poikkeavat haittavaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi. Maisema ja alueen virkistyskäyttö Kalakannat ja kalastus Arvio hankkeen hyödyistä ja haitoista Rakennus on suunniteltu täydentämään ympäröivää kaupunkirakennetta. Maisema muuttuu tältä osin Eläintarhanlahden ympäristöstä katsottuna, mutta muutos ei vaikuta alueen olemukseen. Hankkeella on voimassa oleva rakennuslupa, jota arvioitaessa sen vaikutukset maisemaan arvotettiin positiivisiksi. Ravintolapaviljonki ei aiheuta muutoksia alueen kulkuväyliin vesialuetta lukuun ottamatta. Se lisää venepaikkoja siltä osin kun niitä rakennetaan paviljongin yhteyteen. Ruoppauksesta aiheutuva veden samentuminen on tilapäistä ja vaikutuksen arvioidaan lakkaavan viimeistään kahden viikon kuluessa ruoppauksen lopettamisesta. Muu rakennustyö ei aiheuta normaalista kaupunkikuvasta poikkeavaa häiriötä. Ruoppausmassat kuljetetaan alueelta pois proomuilla, joten liikenne massojen kuljetuksen vuoksi ei lisäänny tiealueella. Alueella virkistyskalastusta harjoittaville vaikutus arvioidaan vähäiseksi. Alueella tavattavan kuhan elinolosuhteet paranevat hieman pitkällä aikavälillä haitta-ainepitoisen sedimentin poiston vuoksi. Hankkeella pyritään elävöittämään Eläintarhanlahden alueen kaupunkikuvaa sekä tarjoamaan kaupunkilaisille miljööltään, tuotteiltaan ja palvelultaan laadukas ravintola veden äärellä. 7

8 Rakennustyö aiheuttaa tilapäistä haittaa lähikiinteistöjen asukkaille. Rakentaminen kuitenkin ajoitetaan siten, ettei haitta ole kohtuutonta. 8 Tarkkailuohjelma Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ole edellyttänyt ruoppauksen aikaista tai sen jälkeen toteutettavaa tarkkailuohjelmaa kohteelle lausunnossaan UUDELY/210/07.00/ Tällä perusteella tarkkailulle ei arvioida olevan tarvetta myöskään vesiluvan määräyksissä. Ruoppaustyö on kestoltaan lyhyt ja poistettavien massojen määrä pienehkö. Lisäksi vaikutusalue on rajattu sisävesilahden luonteen vuoksi ja veden laatu on tavanomaisessakin tilanteessa välttävä. Ruoppauksen ei arvioida vaikuttavan veden laatuun kuin hetkellisesti. Töiden aloittaminen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa Ruoppaustöiden tekemiselle on haettu aloituslupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Rakennushanke käynnistyy ruoppauksella ja aikataulutuksen vuoksi töiden aloittaminen pyritään ajoittamaan mahdollisimman varhaiseen ajankohtaan. Ruoppauksen viivästyminen viivästyttää koko hanketta huomattavasti. Ilmoitukset Työn aloittamisesta ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ruoppaustöiden valmistumisesta ilmoitetaan 60 päivän kuluessa kirjallisesti mainituille viranomaisille. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6, 7 ja 10 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Helsingin kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalous -ryhmältä, Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Helsingin kaupungilta. MUISTUTUKSET 1) Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on lausunut, että ruoppausmassojen läjittäminen mereen, massojen nostaminen maalle ja kuljettaminen loppusijoituspaikkaan on toteutettava suunnitelmallisesti ja siten, ettei siitä aiheudu haittaa toiminta-alueiden maanomistajille ja mahdollisille haltijoille. Hakemuksessa pilaantuneet ruoppausmassat esitetään kuljetettavan välivarastoitavaksi Kyläsaaren kentälle. Kyläsaaren kentän toiminnasta vastaavan kanssa on sovittava massojen välivarastointiin liittyvistä toimintatavoista ja kustannuksista ennen välivarastoinnin aloittamista. Mikäli maalle nostettavia sedimenttejä ei ole mahdollista vastaanottaa kentälle esimer-

9 kiksi kapasiteettipulan vuoksi, on massojen käsittelystä ja loppusijoituspaikkaan toimittamisesta tehtävä erillinen maanomistajalla ja maa-alueiden haltijalla hyväksytettävä suunnitelma. Massojen käsittelyyn, mahdolliseen välivarastointiin ja kuljettamiseen liittyvistä toimintatavoista on sovittava hyvissä ajoin maanomistajan ja maa-alueen haltijan kanssa. 9 LAUSUNNOT 1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunut, että alueella on voimassa oleva asemakaava, joka on hyväksytty ja joka on tullut voimaan Hanke on kaavan mukainen. Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura verkostoon kuuluvia kohteita. Hankealue ei ole pohjavesialuetta. Merentutkimuslaitoksen vuosien havaintojen perusteella merivedenkorkeudet N60-järjestelmässä Helsingin havaintoasemalla ovat olleet seuraavat (muunnettu vuodelle 2011): Maksimi HW +1,454 m Keskiylivedenkorkeus MHW +0,834 m Keskivedenkorkeus MW -0,036 m Keskialivedenkorkeus MNW -0,686 m Minimi NW -0,976 m Ravintolapaviljongin rakentamiseen liittyvien ruoppaustöiden luvantarvetta ja sedimenttien meriläjityskelpoisuutta on arvioitu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnoissa ja Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on katsonut, että ruopattavat massat, lukuun ottamatta pilaantunutta pintasedimenttiä noin 0,3 m:n syvyydeltä ja tutkimuspisteen P4 alueelta 0,8 m:n syvyydeltä, voidaan läjittää Taulukarin meriläjitysalueelle hakemuksen mukaisesti. Ruoppausalue sijaitsee Suomenlahden sisäsaariston rannikkovesimuodostumassa Kruunuvuorenselkä (2_Ss_027), jonka ekologinen tila on Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 luokiteltu välttäväksi. Tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen tila vuoteen 2027 mennessä. Koska hanke on lyhytaikainen ja vaikutukset rajoittuvat hankkeen lähialueelle, sen toteuttaminen ei ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen mielestä vaikeuta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on katsonut, että hankkeen toteuttamiseen suunnitelman mukaan voidaan myöntää lupa tavanomaisin lupamääräyksin. Myös valmistelulupa voidaan myöntää. 2) Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on katsonut suunnitelman mukaisen ruoppauksen, massojen käsittelyn ja sijoittamisen asialliseksi. Ruopattavien massojen kokonaismäärä on pieni ja ruoppaus voidaan suorittaa lyhyessä ajassa, joten ruoppauksista aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja lyhytkestoisia.

10 Ympäristölautakunta on puoltanut hakemuksen hyväksymistä, kun työ tehdään siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle, massojen kuljetus proomulla tapahtuu asianmukaisesti ja työn aloittamisesta ilmoitetaan Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. 3) Helsingin kaupunki on puoltanut ruoppausta, kun työ tehdään siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haitta ympäristölle, massojen kuljetus proomuilla tapahtuu asianmukaisesti ja työn aloittamisesta ilmoitetaan Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. Helsingin kaupungin lausunto on muutoin sama kuin Helsingin kaupungin kiinteistöviraston muistutus. 10 HAKIJAN SELITYS Hakija on lausunut, että se tulee toteuttamaan hankkeen muistutuksissa edellytettyjen seikkojen mukaisesti. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Helsingin työväenyhdistys ry:lle luvan vesialueen ruoppaamiseen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti Helsingin kaupungin Kallion kaupunginosassa. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1) Ruoppaustyöt on suoritettava siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Ruoppaustöitä ei saa suorittaa lintujen pesimäaikana välisenä aikana. 2) Sedimentit, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät ympäristöministeriön pilaantuneiden sedimenttien ruoppausohjeen tason 1, on toimitettava paikkaan, jolla on asianmukainen lupa pilaantuneiden sedimenttien vastaanottamiseen. Puhtaat ruoppausmassat ovat meriläjityskelpoisia Taulukarin meriläjitysalueelle. 3) Luvan saajan on selvitettävä työalueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava niitä vaurioittamatta. 4) Töiden päätyttyä rakennuspaikka on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. 5) Luvan saaja on vastuussa hankkeesta johtuvasta vahingosta, haitasta tai muusta edunmenetyksestä. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheu-

11 tuva välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle. 6) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa raukeaa. 7) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 8) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 11 Perustelut Vesialueen ruoppaaminen on tarpeen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Tokoinrannan edustalle Eläintarhanlahteen. Alue on kaupunkilaisten virkistyskäytössä. Hankkeesta aiheutuu vähäistä ja lyhytaikaista veden samentumista töiden aikana pääosin työalueella. Hankealueella on todettu tason 1 ylittäviä pilaantuneita sedimenttejä, jotka sijoitetaan maalle. Muut haitattomat sedimentit voidaan läjittää Taulukarin meriläjitysalueelle. Rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelu- tai rauhoitusalueita. Hanke on alueella voimassa olevan asemakaavan mukainen. Hakijalla on Helsingin kaupungin antama lupa rakentaa paviljonkirakennus maa- ja vesialueilleen. Hanke ei vaikeuta Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuoteen 2015 tavoitteiden saavuttamista. Hankkeesta yleiselle tai yksityiselle edulle saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleiselle tai yksityiselle edulle koituviin menetyksiin. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat siten olemassa. Lainkohdat Vesilain 3 luvun 4 :n 2) kohta ja 6 :n 2 momentti Töiden valmistelulupa Aluehallintovirasto myöntää Helsingin työväenyhdistys ry:lle luvan töiden valmistelun aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Perustelut Töiden valmistelun aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista on vesilain 3 luvun 16 :n 2 momentin 1) kohdan mukaiset edellytykset. Luvan saajan on ennen töihin ryhtymistä talletettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa. Lainkohta Vesilain 3 luvun 16 :n 2 momentin 1) kohta ja 17

12 12 Muistutuksiin, vaatimuksiin ja mielipiteisiin vastaaminen Aluehallintovirasto ottaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin kiinteistöviraston muistutukset ja lausunnot huomioon luparatkaisusta, lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla. KÄSITTELYMAKSU euroa Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Perustelut Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan alle m 3 ktr suuruisen ruoppausta koskevan asian käsittelymaksu on euroa. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Helsingin työväenyhdistys ry Jäljennös päätöksestä Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat (sähköisesti) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalous (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä Listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

13 13 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Tapio Kovanen Merja Ahti Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tapio Kovanen ja esitellyt ympäristölakimies Merja Ahti. MA/sl

14 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle Aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 241/2013/2 Dnro ESAVI/97/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2013 ASIA Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Telekaapelin asentaminen suuntaporaamalla Tuusulanjoen alitse Myllykylässä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo

Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 162/2013/2 Dnro ESAVI/42/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA HAKIJA Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo Bosundin venekerho ry HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 111/2014/2 Dnro ESAVI/46/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2014 ASIA Vehkataipaleen kanavan kunnostusta koskevassa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä Etelä-Suomi Päätös Nro 179/2011/4 Dnro ESAVI/93/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen ja edustalla yhteisellä vesialueella , Eura

ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen ja edustalla yhteisellä vesialueella , Eura Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2012/2 Dnro ESAVI/229/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2012 ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen 50-406-2-776 ja 50-406-2-777 edustalla yhteisellä vesialueella

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös Nro 149/2011/4 Dnro ESAVI/59/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011

Päätös Nro 149/2011/4 Dnro ESAVI/59/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 149/2011/4 Dnro ESAVI/59/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen Viilajärveen Antinniemen ja Ritasaaren välille

Lisätiedot

(Konela RN:o 1:39, Lallinen, Vehmaa) ja Asunto Oy Vehmaan Rautilan

(Konela RN:o 1:39, Lallinen, Vehmaa) ja Asunto Oy Vehmaan Rautilan Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 3/2013/2 Dnro ESAVI/111/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.1.2013 ASIA Rautilakeskuksen rannan kunnostaminen ja vesialueen ruoppaaminen, Vehmaa HAKIJAT Asunto Oy Vehmaan Rautilan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Pojanjärven alitse, Hyvinkää

Sähkökaapelin asentaminen Pojanjärven alitse, Hyvinkää Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 254/2013/2 Dnro ESAVI/114/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Pojanjärven alitse, Hyvinkää HAKIJA Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Lohja

Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2010/4 Dnro ESAVI/352/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2010 ASIA HAKIJA Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/2 Dnro ESAVI/596/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula HAKIJA Tavolan vesiosuuskunta

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo

Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 170/2012/2 Dnro ESAVI/76/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.8.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo HAKIJA Etelä-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki

Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2010/4 Dnro ESAVI/423/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2010 ASIA HAKIJA Kullasvuori-Mainiemen venesataman rakentaminen Padasjoenselän Saunalahteen Päijänteelle, Padasjoki

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 84/2010/4 Dnro ESAVI/69/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Lapinjärvi

Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Lapinjärvi Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 237/2012/2 Dnro ESAVI/123/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Lapinjärvi HAKIJA Kymenlaakson

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Nuottasaareen Kokemäenjoen sivuhaaran alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Huittinen

Vesijohdon rakentaminen Nuottasaareen Kokemäenjoen sivuhaaran alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Huittinen Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2011/4 Dnro ESAVI/146/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.10.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen Nuottasaareen Kokemäenjoen sivuhaaran alitse ja

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 139/2010/4 Dnro ESAVI/330/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali HAKIJA Päivi ja Veli Kairisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

ASIA Vesi- ja vesijättöalueen täytön pysyttäminen kiinteistöllä , Luumäki

ASIA Vesi- ja vesijättöalueen täytön pysyttäminen kiinteistöllä , Luumäki Etelä-Suomi Päätös Nro 80/2013/2 Dnro ESAVI/91/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2013 ASIA Vesi- ja vesijättöalueen täytön pysyttäminen kiinteistöllä 441-451-1-112, Luumäki HAKIJA Pirkko Mäkelä

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2005 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen mantereelta Pikku Pukkisaareen sekä töiden

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela

Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 90/2014/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Jääsjärveen välille Ohrasaari Vehkasalo, Hartola

Sähkökaapelin asentaminen Jääsjärveen välille Ohrasaari Vehkasalo, Hartola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 154/2013/2 Dnro ESAVI/21/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Jääsjärveen välille Ohrasaari Vehkasalo, Hartola HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot