PELTOVALVONTAOHJE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELTOVALVONTAOHJE 2015"

Transkriptio

1 Dnro 1256/55/2015 PELTOVALVONTAOHJE 2015 Voimassa alkaen.

2 1 YLEISTÄ VALVONNOISTA TÄYDENTÄVÄT EHDOT Ilmoitukset laiminlyönneistä muille viranomaisille Tarkastusoikeus ja oikeudet maataloushallinnon tietojärjestelmiin Yhteistoiminta-alueiden rooli valvonnassa Valvontavelvoite ja otannat Pinta-alaperusteiset tuet Eläintuet ELY-keskuksen oma otanta Paikalla tehtävät tarkastukset Valvonnan estäminen Rikosepäilyt Eläinsuojelurikokset ja -rikkomukset Valvontatietojen tallennuksen tarkastus ja varmennus Valvonta-asiakirjojen säilytys ja julkisuus MUUTOKSENHAKU TUKIPÄÄTÖKSEEN TOIMINTAOHJEET HANKALIIN VALVONTATILANTEISIIN Virka-avun käyttö Varautuminen ja toiminta ongelmatilanteissa Tiedottaminen TILAKÄYNTIIN VALMISTAUTUMINEN 4 VALVONTA-AJOT JA VALVOTTAVAT TUET TILAKÄYNNIN VALMISTELU Ennen tilakäyntiä selvitettävät asiat Valvonnasta ilmoittaminen ja valvontakäynti VALVONTA-ASIAKIRJAT Tarkistuslistat Viljelijälle toimitettava valvontapöytäkirja VALVONTAKARTAT Valvontakarttojen ulkoasu PINTA-ALAVALVONTA 8 LOHKOJEN HALLINTA

3 9 PINTA-ALOJEN VALVONTA Peruslohko Kasvulohko Kasvulohkojen mittaaminen Samaan kasvulohkoon todettavat kasvit Hyväksyttävät ojat Reunaojan hyväksyminen perus- ja kasvulohkon alaan Sarkaojan hyväksyminen perus- ja kasvulohkon alaan Puustoisten ja pensoittuneiden alueiden vähentäminen ojista Tukeen kelpaamattomat alueet Tilapäisesti viljelemätön alue Maatalousmaan säilyttäminen laiduntamiseen ja viljelyyn soveltuvassa kunnossa Viljelemätön alue Viljelytekniset päisteet Hoito- ja ajokäytävät puutarhakasveilla Sopimusten pinta-alavalvonta TUKIEHTOJEN VALVONTA 10 AKTIIVIVILJELIJÄ SUORAT TUET Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki (EU) KANSALLISET PELTOTUET LUONNONHAITTAKORVAUS JA KOROTUS LHK:n hoidetun viljelemättömän pellon enimmäisala Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN TUOTANNOSTA IRROITETTU TUKI YMPÄRISTÖKORVAUS Yleistä Ympäristösitoumuksen Vähimmäisvaatimukset Ravinteiden tasapainoinen käyttö Lohkokohtaiset toimenpiteet Lietelannan sijoittaminen peltoon Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen

4 Valumavesien hallinta Ympäristönhoitonurmet Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla Peltoluonnon monimuotoisuus Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys YMPÄRISTÖSOPIMUKSET Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maisema Kosteikkojen hoito LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS TÄYDENTÄVÄT EHDOT Valvottavat vaatimukset VALVONTAKORJAUKSET KARTALLA 19 KASVULOHKOMITTAUSTEN TALLENTAMINEN Valvonnassa käytettävät mittapoikkeamat ja -laitteet Kehämitan määrittäminen PERUSLOHKOKORJAUKSET Huomioitavaa korjauspyynnön tekemisessä PELTOLOHKOREKISTERIVALVONTA VALVONTATULOS JA SEURAAMUKSET 22 TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN SEURAAMUKSET Laiminlyöntien arvioiminen Viljelijän kuuleminen laiminlyönnin tapauksessa Lopullinen pöytäkirja PINTA-ALAVIRHEISTÄ AIHEUTUVAT SEURAAMUKSET VIHERRYTTÄMISEN SEURAAMUKSET YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SEURAAMUKSET Perustason seuraamukset Ravinteiden tasapainoisen käytön seuraamukset Lohkokohtaisten toimenpiteiden seuraamukset YMPÄRISTÖSOPIMUSTEN TUKIEHTOJEN SEURAAMUKSET KANSALLISTEN TUKIEN SEURAAMUKSET

5 28 VALVONTATULOKSEN LASKEMINEN Kasvilajiryhmät ja tukityypit Kasvilajin vaikutus valvontatulokseen Seuraamusten laskentajärjestys Maatalousmaan ilmoittamisvelvoite Ilmeisen virheen ja poikkeuksellisten sääolojen huomioiminen valvonnassa Tuen takaisinperintä ja seuraamukset aiemmille vuosille Liitteet Säädösluettelo VALVONNAN KASVIKOODIT

6 1 YLEISTÄ VALVONNOISTA Tässä ohjeessa kerrotaan Maaseutuviraston (Mavi) ohjeistamien viljelijätukien ja täydentävien ehtojen ympäristö, ilmastonmuutos ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä pysyvän laitumen säilyttäminen ehdonalojen valvonnoista. Evira vastaa kansanterveys sekä eläinten ja kasvien terveys sekä eläinten hyvinvointi ehdonalojen valvonnasta. Ohjeen yleinen osio käsittelee sekä pelto- että eläintukien valvontaa. Muilta osin ohjeet on pelto- ja eläintukien osalta eriytetty ja ne on rakennettu valvontaprosessin etenemisen mukaisesti. Nämä ohjeet korvaavat aiemmat eläin- ja peltovalvonnasta annetut ohjeet. Ohje ei kata kaikkia valvontatilanteita, vaan tarkastajan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä Maviin. Viljelijätukien valvonnoissa tarkastetaan Euroopan unionin (EU) suoria tukia ja ohjelmatukia sekä kansallisia tukia koskevat tukiehdot. Tuella tarkoitetaan tukia, korvauksia, palkkioita ja sopimuksia. Suorilla tuilla tarkoitetaan EU:n kokonaan rahoittamia tukia, joita ovat: - perustuki - viherryttämistuki - nuoren viljelijän tuki - peltokasvipalkkio - nautapalkkio - lypsylehmäpalkkio - uuhipalkkio - kuttupalkkio - teuraskaritsa ja kilipalkkio Ohjelmatuilla tarkoitetaan EU:n osittain rahoittamia tukia, joita ovat: - ympäristökorvaus - luonnonhaittakorvaus + korotus - luonnonmukaisen tuotannon korvaus - eläinten hyvinvointikorvaus Kansallisilla tuilla tarkoitetaan Suomen kokonaan rahoittamia tukia, joita ovat: - yleinen hehtaarituki - pohjoinen hehtaarituki - nuorten viljelijöiden tuki - sokerijuurikkaan kansallinen tuki - kansalliset kotieläintuet naudoista, lampaista, vuohista ja hevosista - tuotannosta irrotettu sika- ja siipikarjatalouden tuki 1.1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Täydentävät ehdot koskevat tuenhakijan kaikkea maatalousmaata ja maatalouden harjoittamista ja niiden noudattaminen on vaatimuksena kaikissa EU:n kokonaan ja osittain rahoittamissa tuissa. Täydentäviä ehtoja pitää noudattaa koko kalenterivuoden ajan ( ) 1. Myös maatalousmaalla, jota käytetään muuhun kuin maataloustoimintaan, on noudatettava täydentäviä 1 Asetus (EU) N:o 1306/2013 artikla

7 ehtoja. Kun lohkon hallinta muuttuu ja lohkon vastaanottaja on itse hakenut tukea kyseisenä tukivuonna, hän on vastuussa siirtyneen lohkon osalta täydentävien ehtojen noudattamisesta siltä ajalta kun lohko on hänen hallinnassaan. Jos siirtyneen lohkon haltija ei ole kyseisenä vuonna tuenhakija, täydentävien ehtojen noudattaminen siirtyneellä lohkolla on alkuperäisen tuenhakijan vastuulla. Täydentävien ehtojen oppaassa (www.mavi.fi tai ) kerrotaan täydentävien ehtojen vaatimuksista tarkemmin. Valvonnasta on annettu valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta (7/2015). Yhteisölainsäädännössä täydentävistä ehdoista ja niiden valvonnasta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 sekä komission asetuksissa (EU) N:o 640/2014 ja (EU) N:o 809/2014. Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset on kansallisesti säädetty valtioneuvoston asetuksella 4/2015. Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä lakisääteiset hoitovaatimukset jaetaan seuraaviin osioihin, joita kutsutaan ehdonaloiksi: ympäristö, ilmastonmuutos ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset (indikaattoriryhmä 1-4) kansanterveys sekä eläinten ja kasvien terveys eläinten hyvinvointi pysyvän laitumen säilyttäminen (indikaattoriryhmä 5). 1.2 ILMOITUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ MUILLE VIRANOMAISILLE Havaitut lainsäädännön rikkomukset ilmoitetaan mahdollisimman pian tarkastuksen jälkeen lainsäädännöstä vastaaville viranomaisille lomakkeella 182 (saatavilla Aitasta). Esimerkiksi nitraattiasetuksen rikkomukset ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja epäillyt eläinten hyvinvointi-indikaattorin laiminlyönnit aluehallintoviraston läänineläinlääkärille. Jos eläimiä epäillään hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain (247/1996) tai sen perusteella annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, havainnoista on välittömästi ilmoitettava toimivaltaiselle kunnan- tai läänineläinlääkärille tai poliisille. Kunnan maaseutuviranomaiselle on tiedotettava asian selvittämisen käynnistämisestä. Ilmoituksesta tulee ottaa kopio ELY-keskukselle. Nitraattiasetuksen, luontodirektiivin tai lintudirektiivin laiminlyönneistä voidaan pyytää toimivaltaiselta ympäristöviranomaiselta lausunto laiminlyönnin arvioimiseksi. 1.3 TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUDET MAATALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMIIN Tarkastusoikeus Viljelijätukien tarkastusoikeus on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskus). Ahvenanmaan maakunnassa kansallisten ja EU:n suorien tukien osalta tarkastusoikeus on Ahvenanmaan valtionvirastolla. 2 Täydentävien ehtojen tarkastusoikeus on ELY-keskuksilla ja aluehallintovirastoilla (AVI). Toimivaltaisella ympäristöviranomaisella on oikeus tarvittaessa osallistua nitraattiasetuksen sekä luonto- ja lintudirektiivin tarkastukseen. Toimivaltaisia ympäristöviranomaisia ovat ELY-keskuksen 2 Laki 192/

8 Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ahvenanmaalla täydentävien ehtojen tarkastusoikeus on Ahvenanmaan valtionvirastolla ja maakuntahallituksella. Valvontaa suorittavat viranomaiset tarkastavat, että tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset täyttyvät. Maatalouden tukien toimeenpanosta annettu laki (192/2013) säätää valvontaan osallistuvien oikeuksista ja vastuista. Tarkastustoiminnassa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita. Valvontaa ei saa suorittaa eikä valvonnassa voi olla läsnä esteellinen henkilö 3. Virkamiehen toiminnan on oltava riippumatonta ja puolueetonta. Viljelijätukihakemusten ja eräiden ELY-keskuksiin toimitettavien tukihakemusten käsittelyn hallinnollisissa ohjeissa (dnro 591/55/2013) on annettu tehtävien hoitamiseen liittyviä menettelyohjeita. ELY-keskuksen oman henkilöstön maatilojen valvonnan järjestämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tarkastajien esteettömyyteen ja riippumattomuuteen. Maaseutu- ja energiayksikön henkilöstön maatilojen valvonta on suoritettava toisen ELY-keskuksen toimesta. Tämä vaatimus koskee myös kasvukauden ulkopuolella tehtäviä ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys- ja talviaikaisia asiakirjavalvontoja. Tarkastajan on valvontakäynnin yhteydessä esitettävä tuensaajalle valvontapassi tai valtakirja, mikäli sitä pyydetään nähtäväksi. Maaseutuviraston valvontaosasto myöntää valvontapassin virkasuhteessa tai pidempiaikaisessa (vähintään vuoden) määräaikaisessa virkasuhteessa olevalle ELY-keskuksen virkamiehelle 4. Lyhytaikaisten, määräaikaisesti (alle vuoden) palkattujen tarkastajien tarkastusvaltuudet myöntää valtakirjalla ELY-keskus. Valvontapassin ja valtakirjan haltijan edellytetään perehtyvän hyvin tukihallinnon toimeenpanoon ja osallistuvan tarkastuksiin valvontaryhmän vastuullisena henkilönä. Jos virkamiehen tehtävät muuttuvat tai hän siirtyy muihin tehtäviin, valvontapassi on palautettava Maaseutuviraston valvontaosastolle. Virkamiehen virkavapauden aikana passi on säilytettävä ELYkeskuksessa. Tarkastusvaltuudet on lakkautettava ja passi tai valtakirja on perittävä takaisin, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee. Väärinkäytöksistä on ilmoitettava Maaseutuvirastoon. Oikeudet tietojärjestelmiin ELY-keskuksen valvontahenkilöstön tehtävien ja sijaisten määrittely on tehtävä maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Käyttöoikeuksien myöntämisessä täytyy huomioida tehtävien eriyttäminen. ELY-keskuksen henkilöstön tarvitsemat käyttöoikeudet haetaan sähköisesti Pääsynhallintajärjestelmässä. Tarvittaessa käyttöoikeudet voidaan hakea myös toisen ELY-keskuksen alueelle (esim. virka-apu). Tällöin hakijan oma esimies puoltaa hakemuksen, mutta Mavin käytöntuki pyytää oikeuksien hyväksymiseen luvan siitä ELY-keskuksesta, jonka alueelle oikeuksia on haettu. Lisätietoa Pääsynhallinnasta ja oikeuksien hakemisesta löytyy Aitasta. ELY-keskuksen on pidettävä käyttöoikeuksia ajan tasalla. Yksikön päällikön tulee passivoida Pääsynhallinnassa käyttöoikeudet (tai käyttäjätunnukset) sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät enää ole niihin työtehtävien puolesta tai muiden syiden johdosta oikeutettuja. 3 Laki 434/ ja 28 4 Laki 192/

9 1.4 YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN ROOLI VALVONNASSA Maaseutuelinkeinoviranomainen tekee hallinnolliset tarkastukset kaikkiin yhteistoiminta-alueen (YTA-alue) käsittelemiin viljelijätukihakemuksiin. Maaseutuelinkeinoviranomaisen on ilmoitettava ELY-keskukselle valvontaan ne hakemukset, joissa epäselvän asian tarkastamiseksi tarvitaan tilakäynti. Suorien tukien ja ohjelmatukien valvonnasta ei voi vastata henkilö, joka on ottanut vastaan tai käsitellyt hakemuksen. Maaseutuelinkeinoviranomainen ei voi suorittaa ELY-keskukselle delegoitua valvontatehtävää. 1.5 VALVONTAVELVOITE JA OTANNAT Tilat valitaan paikalla tehtäviin tarkastuksiin keskitetysti Mavin määrittämillä otannoilla, jotka voidaan jakaa kolmeen eri osaan, pelto-otantoihin, eläinotantoihin ja täydentävien ehtojen otantoihin. - Pelto-otanta: Otantaan valitulta tilalta valvotaan kaikki pinta-alaperusteiset tuet, joita viljelijä on hakenut. Jos tilalla havaitaan puutteita täydentävien ehtojen noudattamisessa ympäristö, ilmastonmuutos ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä pysyvän laitumen säilyttäminen ehdonalojen osalta, laajennetaan valvonta koskemaan kyseistä täydentävien ehtojen vaatimusta ja tila viedään ELY-keskuksen omalle otannalle. Osalle pelto-otantaan valituista tiloista tehdään myös täydentävien ehtojen kasvinsuojeluainevalvonta tai täydentävien ehtojen rehut ja kasveista saatavat elintarvikkeet valvonta, joiden otannoista Evira vastaa. - Täydentävien ehtojen otanta peltovalvonnan yhteydessä: Otantaan valitulta tilalta valvotaan kaikki pinta-alaperusteiset tuet, joita viljelijä on hakenut. Lisäksi valvotaan kaikilta tiloilta ympäristö, ilmastonmuutos ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä pysyvän laitumen säilyttäminen ehdonalojen vaatimusten noudattaminen - Eläintukien valvontaotanta: otantaan valitulta tilalta valvotaan kaikki eläintuet, joita tila on hakenut. Jos tilalla havaitaan puutteita täydentävien ehtojen noudattamisessa, laajennetaan valvonta koskemaan kyseistä täydentävien ehtojen vaatimusta. - Täydentävien ehtojen otanta eläinvalvonnan yhteydessä: Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) vastaa täydentävien ehtojen eläinten merkinnän ja rekisteröinnin sekä eläinten hyvinvoinnin valvontaotannoista. Osalla eläintukien valvontaotantaan valituista tiloista valvotaan myös täydentävien ehtojen eläinten merkinnän ja rekisteröinnin vaatimuksien noudattaminen. Täydentävien ehtojen valvonnasta tulee tarvittaessa laajentaa myös eläintukien valvontaan. Otantaperusteet Tiloja valitaan valvontaan satunnaisesti sekä painotetusti. Satunnaisotannassa jokaisella tuensaajalla on yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi valvontaan. Painotetussa otannassa korostetaan joitakin riskitekijöitä, eli ositteita. Ositteiden perusteella tilalle lasketaan pisteitä. Valvontaan tulevat ne tilat, 8

10 jotka saavat pisteitä eniten. Myös ELY-keskukset voivat ottaa tiloja joko osittaiseen tai koko tilaa koskevaan valvontaan omalla otannalla PINTA-ALAPERUSTEISET TUET Yhtenäishakemuksen jättävistä tuensaajista on valvottava vähintään 5 % paikan päällä 5. Lisäksi vuosittain täytyy valvoa 3 % viherryttämistoimenpiteistä vapautetuista tiloista. Näitä tiloja ei voida laskea mukaan perustuen valvontavelvoitteeseen. 6 Täydentävissä ehdoissa toimivaltaisen valvontaviranomaisen on vastuualansa vaatimusten ja standardien osalta valvottava vähintään 1 % tuensaajista, jotka hakevat jotakin EU:n suoraa tai ohjelmatukea 7. Kansallisten tukien hakemuksista on valvottava vähintään 3 % paikan päällä 8. Pelto-otannoissa käytössä olevat ositteet vuonna 2015 ovat: 1) Tilan hakemien tukien lukumäärä 2) Tilalla on peltoja, jotka rajoittuvat puroon tai muuhun vesistöön (2014 vuoden tieto kaikissa otannoissa) 3) Tila ei ole ollut kokotilavalvonnassa vuoden 2006 jälkeen 4) Tilalla on ollut ympäristötuen tukiehtoseuraamuksia 5) Tilalla on ollut pysyviä laitumia v (tilatukiominaisuus B, v. 2014) 6) Tila on ilmoittanut v. 2014/2015 korkeintaan 2 kasvilajia 7) Tilalla on/on ollut monimuotoisuuspeltoja 8) Tilalla on ollut 1 ympäristötuen lisätoimenpide Viherryttämisestä vapautettujen tilojen otannassa käytössä olevat ositteet vuonna 2015 ovat: 1) Tilan hakemien tukien lukumäärä 2) Tilalla on peltoja, jotka rajoittuvat puroon tai muuhun vesistöön (2014 vuoden tieto kaikissa otannoissa) 3) Tila ei ole ollut kokotilavalvonnassa vuoden 2006 jälkeen 4) Tilalla on ollut ympäristötuen tukiehtoseuraamuksia 5) Tilan pinta-ala on laskenut alle 10 hehtaariin 6) Tilan pinta-ala on laskenut alle 15 hehtaariin 7) Tilalla on/on ollut monimuotoisuuspeltoja 8) Tilalla on ollut 1 ympäristötuen lisätoimenpide Täydentävien ehtojen otannassa käytössä olevat ositteet vuonna 2015 ovat: 1) Tilalla on ollut täydentävien ehtojen laiminlyöntejä viimeisimmässä Mavin valvonnassa 2013 tai ) Tilalla on peltoja, jotka rajoittuvat puroon tai muuhun vesistöön (2014 vuoden tieto kaikissa otannoissa) 3) Tilalla on ollut pysyviä laitumia v (tilatukiominaisuus B, v. 2014) 4) Tilalla on/on ollut monimuotoisuuspeltoja 5 Asetus (EU) N:o 809/2014 artiklat 30 ja 33 6 Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla 31 7 Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla 68 8 VNa 444/

11 5) Tilalla on ollut ympäristötuen tukiehtoseuraamuksia 6) Tila on hakenut eläinperusteita tukea v. 2014/2015 Alla on esitetty vuoden 2015 otantojen suunniteltu aikataulu. Mikäli valvontavelvoitteet eivät niiden jälkeen täyty kaikkien tukien osalta, tehdään elokuussa vielä lisäotantoja. Velvoitteen täyttyminen tarkastellaan ELY-keskuksittain. 1. otanta (satunnainen) vuoden 2014 hakemuksista huhtikuussa 2. otanta (painotettu) vuoden 2014 hakemuksista huhtikuussa 3. otanta (painotettu) mennessä 4. otanta (painotettu) viherryttämistoimenpiteistä vapautetuista tiloista mennessä 5. otanta (satunnainen) mennessä 6. otanta (painotettu) kaukovalvonta 30.6 mennessä 7. otanta (painotettu) myöhässä tallennetuista hakemuksista elokuussa Kuntien on tehtävä tukihakemusten tallennukset mennessä, jotta kyseisen vuoden hakemuksiin perustuvat otannat saadaan tehtyä. Perustuen otannassa olevista tiloista täytyy valvoa satunnaisesti %. Loput voidaan ottaa valvontaan joko satunnaisella tai painotetulla otannalla. Nuoren viljelijän EU-tuessa ja peltokasvipalkkiossa ei ole asetettu rajoitteita riski- ja satunnaisotantojen suhteesta. 9 Ohjelmatukien, viherryttämistuen ja täydentävien ehtojen otannassa olevista tiloista täytyy valvoa satunnaisesti % ja painotetulla otannalla %. 10 Prosenttiosuudet tarkastellaan tukikohtaisesti. Valvontaan otettujen tilojen määrä ylittää hieman velvoitteen, jotta kaikissa tukityypeissä täyttyy vaadittu valvontavelvoite. Täydentäviä lisäotantoja voidaan tehdä, jos ELY-keskuksen eri tukityyppien valvontavelvoitteet eivät täyty suunnitelluilla otantamäärillä. Pinta-alatukien valvontavelvoitetta on nostettava ELY-keskuksen alueella, mikäli pinta-alaleikkauksia tai -sanktioita aiheutuu jonkin tuen osalta yli komission asettamien raja-arvojen 11. Velvoitetta on korotettava myös silloin, kun ohjelmatukien ehtojen noudattamisessa havaitaan merkittäviä sääntöjenvastaisuuksia. 12 Täydentävien ehtojen valvontavelvoitteen lisäys tarkastellaan koko maan tasolla komission erillisen työasiakirjan mukaisesti 13. Velvoitteen korottaminen kohdistuu aina seuraavana vuonna tarkastettavien tilojen kokonaismäärään ELÄINTUET EU:n rahoittamia suoria eläintukia hakeneista tiloista on valvottava vähintään 5 % tuensaajista ja 5 % eläinmäärästä 15. Eläinten hyvinvointikorvauksen saajista ja alkuperäisrotujen 9 Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla Asetus (EU) N:o 809/2014 artiklat 34 ja Komission valmisteluasiakirja DS/CDP/2015/02 12 Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla Komission valmisteluasiakirja DS/2009/28 14 Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla 33 10

12 kasvattamissopimuksen tehneistä tiloista on valvottava vähintään 5 %. Kansallista kotieläintukea saavista tiloista on valvottava vähintään 3 % 16. Valvontavelvoitteen täyttymisen varmistamiseksi valvottavien tilojen määrä ylittää hieman velvoitteen. Tällä varmistetaan tukikohtaisen valvontavelvoitteen täyttyminen. Valvontavelvoitteen täyttymistä tarkastellaan koko maan tasolla. EU-rahoitteisia eläintukia saavista tiloista otetaan valvontaan satunnaisesti % tuensaajista. Loput valvottavista tiloista otetaan valvontaan painotetulla otannalla. 17 Prosenttiosuuksia tarkastellaan tukikohtaisesti. Eläintukien otannoissa käytössä olevat ositteet riippuvat eläinlajista ja valvottavasta tuesta. Ositteita vuonna 2015 ovat mm.: - Ei aiempaa eläintuen valvontaa - Eläinrekisterin ilmoituksissa viiveitä (nauta, lammas, vuohi) - Korvauskorvamerkkejä ei ole tilattu valvontaa edeltävänä vuonna (nauta, lammas, vuohi) - Alkuperäisrotusopimus useammasta kuin yhdestä eläinlajista - Eläinten hyvinvointikorvauksessa sitoutunut vähintään kolmeen toimenpiteeseen EU-rahoitteisten tukien tukikohtaista valvontavelvoitetta on korotettava, jos valvonnassa havaitaan eläinmäärän tai tukiehtojen osalta merkittäviä noudattamatta jättämisiä. Valvontavelvoitteen lisäys kohdistuu seuraavan vuoden tarkastettavaan tilamäärään ELY-KESKUKSEN OMA OTANTA ELY-keskus voi ottaa tiloja tarkastettavaksi omalla otannalla. Esimerkiksi ilmiantojen kautta tulleet tilat voidaan tarvittaessa ottaa omaan otantaan. Omalle otannalle otetut tilat voidaan tarkastaa joko kokonaan tai osittain. Osittain tarkastetuilta tiloilta voidaan tarkastaa esimerkiksi jokin yksittäinen tukiehto. Kokonaan valvotut tilat lasketaan mukaan valvontavelvoitteeseen. Kokonaan ja osittain valvotut tilat viedään omille valvonta-ajoilleen. Mikäli tilalla havaitaan puutteita täydentävien ehtojen noudattamisessa, on valvonta laajennettava myös täydentävien ehtojen valvonnaksi ja tila on vietävä täydentävien ehtojen oman otannan valvonta-ajolle. Täydentävien ehtojen oman otannan ajolle tallennetaan tilat, jotka on otettu täydentävien ehtojen valvontaan valvonnan laajentamisen tai ilmiannon vuoksi. Tiloilta valvotaan vain laiminlyödyn vaatimuksen osuus (esimerkiksi lanta-analyysi). Tilakäynnit on tehtävä vuoden 2015 loppuun mennessä. Tarkastukseen otetaan kaikki lohkot, joita laiminlyöty vaatimus koskee. Täydentävien ehtojen laajennusvalvontoja voidaan tehdä myös hallinnollisesti (esimerkiksi hukkakaura tai lantalapuute), eli tarkastus tehdään ilman tilakäyntiä. Tällöin laajennus kohdistuu vain laiminlyötyyn vaatimukseen. Ympäristökorvauksen talviaikaisessa asiakirjavalvonnassa havaitut nitraattiasetuksen laiminlyönnit viedään omalle valvonta-ajolle. Valvonta on laajennettava täydentävien ehtojen eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnaksi, jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tai muutoin viranomaisen tietoon tulee eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyviä täydentävien ehtojen laiminlyöntejä. Valvonnan 16 VNa 444/ Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla 35 11

13 laajentamisesta täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin valvonnaksi ohjeistetaan tarkemmin Eviran eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvontaohjeissa (esim. Eviran ohjeet 15404/9, 15425/7 ja 15401/9). Tilat viedään aina sen vuoden ajolle, jolloin tarkastaja toteaa laiminlyönnin ja laatii siitä pöytäkirjan. Näin seuraamukset kohdistuvat oikeaan vuoteen. EU-toimielinten (komissio, tilintarkastustuomioistuin) Suomeen kohdistuvien tarkastusten yhteydessä tarkastamat tilat ELY-keskus vie omalle otannalle aina silloin, kun tarkastuksen yhteydessä havaitaan virheitä pinta-aloissa tai tukiehtojen noudattamisessa. Oman otannan tilat ovat maksukiellossa niin kauan, kunnes valvonta on tehty ja tulos tallennettu sovellukseen. ELY-keskus ei voi poistaa valvonta-ajolle tallennettua tilaa. 1.6 PAIKALLA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET ELY-keskusten on valvottava tilakäynnein kaikki peltovalvonnassa tai eläintukien paikalla tehtävässä valvonnassa olevat tilat. Peltovalvonnat voidaan aloittaa kylvöalojen viimeisen muutospäivämäärän jälkeen. Mikäli tilan valvonta tehdään ennen viimeistä kylvöpäivää (30.6.), on valvontahetkellä kylvämättömänä olleet alat tarkastettava myöhemmin uudelleen. Viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen noudattaminen tiloilla, joilla on velvollisuus monipuolistaa, on valvottava mennessä. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla on ekologisen alan vaatimukset valvottava niillä tiloilla, joilla on velvollisuus ilmoittaa ekologista alaa kesantojen osalta mennessä ja typensitojakasvien osalta mennessä. Ympäristökorvauksen osalta uusintakäynti täytyy tehdä, jos - suojavyöhykkeen tai monivuotisen ympäristönurmen kasvustoa ei ole korjattu valvontahetkellä - kerääjäkasvia ei ole kylvetty (jos valvontakäynti tehdään ennen 15.8.) - yksivuotisen puutarhakasvin katetta ei ole asetettu (jos valvontakäynti tehdään ennen tai 31.7.) Eläintukien valvonnat voidaan aloittaa kesäkuussa Hevoset on valvottava 100 päivän hallinta-aikana ( ). Eläinten hyvinvointikorvauksen valvonnassa uusintakäynti täytyy tehdä, jos - valvonta tehdään ennen ja tila on valinnut laidunnusta ja talviaikaista jaloittelua koskevan toimenpiteen (naudat, lampaat ja vuohet) - tilalla on tuotantotauko (siat ja siipikarja) Kaikki pelto- ja eläinvalvontojen tilakäynnit on tehtävä mennessä. Kasvipeitteisyysvalvonnat ja talviaikaiset asiakirjavalvonnat on tehtävä mennessä. 12

14 Tukien ennakot voidaan maksaa myös valvonnassa oleville tiloille. Ohjelmatukien loppumaksun ja suorien tukien maksun edellytys on kuitenkin, että kaikkien tukea hakeneiden tilojen valvonnat ovat valmistuneet 19. Täydentävien ehtojen valvonnan keskeneräisyys ei vaikuta tukien maksuun. 1.7 VALVONNAN ESTÄMINEN Jos viljelijä tarkastuksesta ilmoitettaessa kertoo, että tarkastusta ei saa tulla tekemään, on hänelle selvitettävä, että tarkastuksen estämisen seurauksena kunnassa/ely-keskuksessa tehdään päätös viljelijän tuki-, sitoumus- sekä sopimushakemusten hylkäämisestä. Viljelijälle lähetetään kirjallinen ilmoitus (kuuleminen) tarkastuksen estämisestä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista. Viljelijälle on varattava kohtuullinen määräaika antaa asiassa selvitys ja ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista 20. Viljelijä voi antaa selvityksessä suostumuksensa valvontaan ilmoitusajan puitteissa. Tarkastajiksi pitää tällöin määrätä kaksi kokenutta tarkastajaa. Mikäli tilalla epäillään eläinsuojelu- tai ympäristörikkomusta, valvontakäynti on syytä tehdä viivytyksettä. Tarvittaessa voidaan käyttää virka-apua, katso kpl 3.1. Tilakäynnin kieltäminen ei aiheuta erillisiä seuraamuksia, jos valvonta voidaan kuitenkin suorittaa myöhemmässä vaiheessa. Seuraamuksia määrättäessä tulee arvioida tavallista tarkemmin mahdollinen virheen tahallisuus ja ilmoittamisen jälkeen mahdollisesti korjatut puutteet. Jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen tekemisen, tukihakemukset hylätään 21. Tämä tarkoittaa sitä, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta ja kansallisia tukia ei makseta valvontavuonna. Ympäristökorvauksen, luomun, ympäristösopimusten (ml. alkuperäisrotusopimukset) ja eläinten hyvinvointikorvauksen osalta kaikki sitoumus-/sopimuskauden aikana maksetut tuet peritään takaisin viemällä tila takautuvien seuraamusten valvonta-ajoille. Jos tila on ollut aikaisemmin sitoumus-/sopimuskauden aikana valvonnassa, peritään tuet takaisin vain kyseiseen valvontavuoteen asti. Myös kansallisten tukien hakemus hylätään 22. Jos viljelijä estää jonkun täydentävien ehtojen paikalla tehtävän tarkastuksen, viljelijä menettää kaikki tuet, joissa täydentävät ehdot ovat vaatimuksena (EU:n suorat tuet ja ohjelmatuet). Jos viljelijälle on maksettu tukiennakkoa ja ennakon maksun perusteena olevien tukiehtojen tarkastus estyy viljelijästä johtuvasta syystä, on maksettu ennakko perittävä takaisin. Tarkastaja täyttää havaintopöytäkirjan lisätietokenttään, että viljelijä on estänyt tarkastuksen ja että viljelijälle on kerrottu, että tarkastuksen estämisen seurauksena tehdään päätös viljelijän tuki- /sitoumushakemusten hylkäämisestä. Valvontapöytäkirja lähetetään viljelijälle ja valvonnan estämisen vaikutukset selitetään huolellisesti. Täydentävien ehtojen valvonnassa tallennetaan Tukisovellukseen Valvonnan tulos -kohtaan ei valvota ja Lisätietoja-kenttään vastaavat huomiot kuin havaintopöytäkirjan lisätiedoissa. Viljelijälle ei jätetä tilalla käytäessä täydentävien ehtojen kuulemiskirjettä, vaan kunta suorittaa kuulemisen tehdessään päätöstä tukihakemuksen hylkäämisestä. 19 Asetus (EU) N:o 1306/2013 artikla Laki 434/ Asetus (EU) N:o 1306/2013 artikla Laki 192/

15 Kaikissa tilanteissa, joissa tarkastajan turvallisuus koetaan tilalla uhatuksi, voidaan tarkastus milloin tahansa keskeyttää. Valvonnan estämisestä seuraamukset määräytyvät komission asetuksen 1306/2013 artiklan 59 mukaisesti. 1.8 RIKOSEPÄILYT Tarkastajan ensisijaisena tehtävänä on valvoa tuen ehtojen noudattamista. Tarkastuksen yhteydessä saattaa kuitenkin tulla esille myös rikokseen viittaavia seikkoja. Mikäli tarkastuksen yhteydessä on aihetta epäillä tuen hakuun liittyvää rikosta, tarkastajan on kerrottava asiasta välittömästi esimiehelleen, joka tiedottaa Maaseutuviraston maataloustukien valvontayksikköä. ELY-keskuksen on harkittava esitutkintapyynnön jättämistä poliisille. Asiasta on valmisteilla erillinen ohje, joka valmistuu loppuvuodesta ELÄINSUOJELURIKOKSET JA -RIKKOMUKSET Jos on aihetta epäillä, että valvottavalla tilalla ei ole noudatettu eläinsuojeluun liittyviä säädöksiä, ELY-keskuksen tarkastajan on ilmoitettava havainnoistaan välittömästi toimivaltaiselle virkaeläinlääkärille (kunnan- tai läänineläinlääkärille), terveystarkastajalle tai poliisille ja pyydettävä tekemään eläinsuojelutarkastus. 23 Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on tiedotettava asian selvittämisen käynnistymisestä. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on seurattava asian etenemistä syyteharkintaan. Epäillyillä eläinsuojelurikos- tai eläinsuojelurikkomustapauksilla sekä eläinsuojelurikos- tai eläinsuojelurikkomustuomiolla on vaikutusta tukien maksuun. Ks. tarkemmin Mavin ohje Eläinsuojelurikosten seuraamusten vaikutukset tukien maksamiseen (Dnro 2171/55/2013). Ohjeesta on tulossa uusi versio syksyllä. 1.9 VALVONTATIETOJEN TALLENNUKSEN TARKASTUS JA VARMENNUS Pinta-alavalvontojen havainnot tallennetaan uuteen Tukisovellukseen. Eläinperusteisten tukien, täydentävien ehtojen sekä vanhojen erityistukisopimusten valvontahavainnot tallennetaan vanhaan Tukisovellukseen. Valvontatietojen tallennuksen tarkastaa toinen henkilö kuin tallennuksen suorittaja. Tallennuksen tarkastuksella varmistetaan, että sovellukseen on tallennettu tiedot samoin kuin valvontahavainnot on kirjattu tarkistuslistaukselle. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että pöytäkirjamerkintöjen perusteella valvonnat ovat jäljitettävissä, havaitut puutteet on tallennettu ja seuraamukset määritetty oikein. Tallennuksen tarkastuksella on varmistuttava myös siitä, että tila on tallennettu oikeille ajoille, jos valvonta on laajennettu täydentävien ehtojen valvonnaksi tai jos tilalle on aiheutunut takautuvia seuraamuksia. Tallennuksen tarkastus on tehtävä ennen kuin valvonnan tulos lähetetään viljelijälle. Tallennuksen tarkastuksen jälkeen on valvonta varmennettava asianomaiseen kohtaan Tukisovelluksessa. Valvontatietojen varmennusta ei ole välttämätöntä tehdä ennen valvontatuloksen lähettämistä, mutta se on edellytyksenä hakemuksen siirtymiselle maksatukseen. Valvonnan on 23 VNa 444/

16 oltava valmis siinä vaiheessa, kun se varmennetaan. Varmentajan on oltava esimies tai muu kokenut ja asiaan perehtynyt henkilö. Toinen työparista voi tehdä tallennuksen tarkastuksen, mutta varmentajan on oltava henkilö, joka ei ole ollut osallisena tarkastuksessa muuten. Jos tallennuksen tarkastuksen tekee henkilö, joka ei ole osallistunut tarkastukseen, voi hän myös varmentaa tilan. Jos varmentaja on eri henkilö kuin tallennuksen tarkastaja, on hänen vielä varmistettava tuloksen oikeellisuus. Seuraamustapauksissa tulee tiedottaa kuntaan siitä, milloin valvontatulos on lähetetty viljelijälle, jotta kunta ei lähetä tuen takaisinperintäpäätöstä ennen kuin viljelijä on saanut tiedon valvonnan tuloksesta VALVONTA-ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS JA JULKISUUS Valvonta-asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista annetaan myöhemmin erillinen ohje. Siihen saakka paperiset tarkistuslistat liitteineen täytyy säilyttää ELY-keskuksessa. Viljelijälle lähetettävä valvonnan yhteenveto tallennetaan sähköiseen arkistoon. Valvontapöytäkirjat ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja. Ne tulevat julkisiksi siinä vaiheessa, kun se on tarkastuksen jälkeen allekirjoitettu 24. Valvonta-asiakirjat ovat salaisia silloin, jos tiedon antaminen saattaisi vaarantaa valvonnan toteutumisen tai aiheuttaa vahinkoa asianosaisille 25. Valvonta-asiakirjojen julkisuudesta voit lukea lisää julkisuuslaista (621/1999). 2 MUUTOKSENHAKU TUKIPÄÄTÖKSEEN Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua toimivaltaiselta ELY-keskukselta tai Ahvenanmaan valtionvirastolta kirjallisella oikaisuvaatimuksella 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. ELY-keskuksen tai Ahvenanmaan valtionviraston tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta siten kuin hallintolaissa säädetään. 26 Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta. 27 Viljelijätukiin liittyvää muutosta voi hakea Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta ja Ahvenanmaan valtionviraston päätöksistä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta. Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin, mitä hallintolaissa säädetään. Takaisinperintää koskevaan hallinto-oikeuden tai Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään ts. ilman valituslupaa. Muutoin hallinto-oikeuden tai Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan Laki 621/ Laki 621/ Laki 192/ Laki 75/ Laki 192/2013 ja laki 586/

17 3 TOIMINTAOHJEET HANKALIIN VALVONTATILANTEISIIN Ohjeiden on tarkoitus selkeyttää toimintatapoja tilanteissa, joissa tarkastajan turvallisuus voi olla vaarassa tai tarkastajia on uhattu tarkastuskäynnillä. 3.1 VIRKA-AVUN KÄYTTÖ Virka-avun käytöstä on säädetty maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 192/ momentissa. Kunnan ilmoituksen, ELY-keskuksen tai muun yhteistyökumppanin aikaisemman kokemuksen perusteella vaikeaksi koettuihin tilakohteisiin voidaan suorittaa valvonta vasta, kun valvonnasta on ilmoitettu tilalle. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta on hyvä kysyä tarkempia tietoja tilasta, jotta uhkaaviin tilanteisiin voidaan varautua ennalta. Poliisilta voidaan myös kysyä tietoja tilan tilanteesta erityisesti niissä tapauksissa, joissa arvioidaan tulevan ongelmia valvonnassa. Virka-apua on pyydettävä silloin, kun on aihetta epäillä tarkastajan turvallisuuden vaarantuvan tilalla tapahtuvan valvonnan aikana. Virka-avun tarpeesta ilmoitetaan paikalliselle poliisille. Mikäli tilalle ei voida lähteä uhkailun vuoksi, viljelijälle tulee lähettää ilmoitus tarkastuksen estymisestä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista (katso luku 1.7) 3.2 VARAUTUMINEN JA TOIMINTA ONGELMATILANTEISSA ELY-keskuksessa on jo tarkastuskauden alussa hyvä sopia yhteisistä toimintatavoista tarkastuskäynneillä. Tarkastustehtävät suoritetaan pääosin pareittain. Valvontatehtävän luonne, tarkastajan kokemus, tehtävien aikataulut yms. seikat huomioiden voidaan tarkastuksia suorittaa myös yksin. ELYkeskuksessa on aina tiedettävä tarkastuskäynnin ajankohta ja paikka. ELY-keskuksen logot autossa tai työasuissa ovat turvallisuutta lisääviä tekijöitä. Tarkastus tilalla voidaan aina jättää kesken joko kokonaan tai osittain (esim. asiakirjojen tarkastus myöhemmin kuulemismenettelynä), jos tarkastajia uhkaillaan tai viljelijän aggressiivinen käyttäytyminen koetaan vaaralliseksi. Tapahtuneesta uhkailusta tehdään välittömästi ilmoitus poliisille ja otetaan yhteyttä valvontapäällikköön tai hänen esimieheensä. Tarkastuskäynnin kulusta laaditaan muistio ja kirjataan ylös tarkastuskäynnin keskeytymisen syyt, tapahtumapaikka, aika ja kaikki osalliset. Esitutkintailmoituksen teossa voidaan noudattaa ELY-keskuksen antamia tarkempia sisäisiä ohjeita. Viranomaisen uhkaus on riittävä peruste esitutkintailmoitukselle. Myös keskeytyneestä tarkastuskäynnistä laaditaan valvontapöytäkirja. Pöytäkirjasta on käytävä ilmi valvonnan keskeytyminen tilalla viljelijästä/hänen edustajastaan johtuneista syistä. Keskeytymisen syistä ja tarkastuskäynnin tapahtumista laaditaan muistio pöytäkirjan liitteeksi. Kaikista kesken jätetyistä valvonnoista tarkastajan tulee sopia esimiehensä kanssa niistä menetelmistä, joilla tarkastus voidaan viipymättä suorittaa loppuun asti. 16

18 3.3 TIEDOTTAMINEN Sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa noudatetaan ELY-keskuksessa laadittuja tarkempia ohjeita. Tiedottamisoikeus asian tärkeydestä johtuen olisi hyvä olla vain harvalla, jotta se olisi johdonmukaista ja samansisältöistä. Jos asiasta on tehty esitutkintapyyntö poliisille, asian tiedottamisesta vastaa poliisi. Tilalla tapahtuneen uhkaavan tilanteen jälkeen tiedotetaan välittömästi Maaseutuviraston maataloustukien valvontayksikköä ja valvontaosaston päällikköä. Maaseutuviraston maataloustukien valvontayksikkö tiedottaa tapahtuneesta muiden ELY-keskusten valvontapäälliköitä. Tapahtumasta tiedotettaessa on syytä kertoa tarkastukseen osallistuneet tarkastajat, tapahtumapaikka ja -aika, tilakohde sekä tapahtumien yleiskulku. Lehdistölle tiedottamisesta vastaa valvontapäällikkö/hänen esimiehensä/vastuualueen päällikkö/ely-keskuksen johtaja yhdessä Maaseutuviraston maataloustukien valvontayksikön kanssa. T I L A K Ä Y N T I I N VALMISTAUTUMINEN 4 VALVONTA-AJOT JA VALVOTTAVAT TUET Kokotilavalvonta-ajot: Ajonumero Nimi Ajoperuste Ajoaikataulu 6003 PELTOALAVALVONTA 1. OTOS satunnainen huhtikuu 6004 TÄYDENTÄVÄT EHDOT 1. OTOS satunnainen huhtikuu 6005 PELTOALAVALVONTA 2. OTOS painotettu huhtikuu 6006 TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2. OTOS painotettu huhtikuu 6007 PELTOALAVALVONTA 3. OTOS painotettu mennessä 6008 TÄYDENTÄVÄT EHDOT 3. OTOS painotettu mennessä 6009 PELTOALAVALVONTA 4. OTOS (vihervapaat) painotettu mennessä 6010 PELTOALAVALVONTA 5. OTOS satunnainen mennessä 6011 TÄYDENTÄVÄT EHDOT 5. OTOS satunnainen mennessä 6012 KAUKOKARTOITUSVALVONTA-PILOTTI painotettu 30.6 mennessä 6013 PELTOALAVALVONTA 6. OTOS (myöhässä tallennetut) painotettu elokuussa 6014 TÄYDENTÄVÄT EHDOT 6. OTOS (myöhässä tallennetut) painotettu elokuussa LISÄOTANNAT satunnainen/painotettu elo-/syyskuu 17

19 Oman otannan valvonta-ajot: Ajonumero Nimi Ajoperuste 6015 PELTOALAVALVONTA 2015 ELY OTOS (lasketaan valvontavelvoitteeseen) oma otanta 6016 PELTOALAVALVONTA 2015 ELY OTOS, OSITTAIN VALVOTUT oma otanta 6017 TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2015 ELY OTOS oma otanta 6018 TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2015 ELY OTOS, HALLINNOLLINEN VALVONTA oma otanta 6035 TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2015 ELY OTOS, LANNOITUSAJO oma otanta TALVIAIKAINEN ASIAKIRJAVALVONTA 2015 ELY OTOS oma otanta Muut valvonta-ajot: Ajonumero Nimi TALVIAIKAINEN ASIAKIRJAVALVONTA 2015 TALVIAIKAINEN ASIAKIRJAVALVONTA 2015 TALVIAIKAINEN ASIAKIRJAVALVONTA, KORVAAVAT TILAT 2015 KASVIPEITTEISYYSVALVONTA 2015 KASVIPEITTEISYYSVALVONTA 2015 KASVIPEITTEISYYSVALVONTA V VALV. PERUSTEELLA TEHT. TAKAISINPERINTÄ V VALV. PERUSTEELLA TEHT. TAKAISINPERINTÄ V VALV. PERUSTEELLA TEHT. TAKAISINPERINTÄ V VALV. PERUSTEELLA TEHT. TAKAISINPERINTÄ 2011 ELY-keskuksen on valvottava kokotilavalvontaan valituilta tiloilta perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, peltokasvipalkkio, luonnonhaittakorvaus, luonnonhaittakorvauksen korotus, ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, ympäristösopimukset, erityisympäristötukisopimukset ja kansalliset peltotuet. Täydentävät ehdot valvotaan täydentävien ehtojen otantaan valituilta tiloilta. Peltovalvonnan yhteydessä valvotaan myös sikaja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (tukityypit 1611 ja 1721), jos peltovalvontaan valittu tila on kyseistä tukea hakenut. 5 TILAKÄYNNIN VALMISTELU ELY-keskuksen on ennen tilakäyntiä käytävä läpi tilan hakemusasiakirjat. Asiakirjat ovat saatavissa sähköisessä arkistossa. Paperilla jätetyistä hakemuksista täytyy tarkastaa tallennuksen oikeellisuus. Jos tarkastaja havaitsee virheitä tallennuksissa, täytyy ottaa yhteys kuntaan virheen korjaamiseksi. Hakemuksiin tehdyt muutosmerkinnät pitää olla asiallisesti dokumentoitu. Tallennuksen oikeellisuus voidaan selvittää myös valvonnan yhteydessä. 18

20 Kaikki tukityypit ja lohkot pitää olla tallennettuna ja tallennuksen tarkastus tehtynä ennen kuin tilavalvonta voidaan suorittaa. Muutoslomakkeen 117 tiedot pitää olla myös tallennettuna ennen tarkistuslistan tulostamista. 5.1 ENNEN TILAKÄYNTIÄ SELVITETTÄVÄT ASIAT Yleiset - rajoittuuko tilan lohkoja vesistöön - rajoittuuko tilan lohkoja valtaojiin (apuna voi käyttää myös peruskarttaa) - eläinmäärä, jotta lantalan tilavuuden laskeminen onnistuu - Natura-alueiden rajaukset - onko tilalla lohkoja tai lohkon osia, joiden kaltevuus on yli 15 % (taso Tukisovelluksen karttaosiossa) Täydentävien ehtojen valvonnassa olevat tilat - onko tila hukkakaurarekisterissä ja onko viljelijä ilmoittanut hakemuksella lohkoilla olevasta hukkakaurasta (viittaus) - luonnonsuojelualueet (selvitettävä myös, jos hakenut maatalousluonnon monimuotoisuustai kosteikkosopimusta) Aktiiviviljelijä - Vanhan Tukisovelluksen tiedotustaululta katsotaan, onko tila saanut suoria tukia vuonna 2014 korkeitaan 5000 ja onko tuenhakija ilmoittautunut kieltolistalle. Aktiiviviljelijän ehdon tarkastamisesta on kerrottu enemmän tämän ohjeen luvussa 10. Ympäristökorvaus - Selvitettävä, onko tilalle annettu seuraamus viljelysuunnitelmista tai suojakaistoista vuosina Toistuvuus on otettava huomioon, jos samasta asiasta tulee seuraamus edelleen. - Jos tila on hakenut valumavesien hallinta-toimenpiteen korvausta, täytyy ennen tilakäyntiä selvittää kunnasta (sähköisestä arkistosta), että mille lohkoille toimenpiteen tukea on haettu. 5.2 VALVONNASTA ILMOITTAMINEN JA VALVONTAKÄYNTI Valvonnasta ilmoittaminen Paikalla tehtävistä tarkastuksista voidaan ilmoittaa ennalta edellyttäen, ettei tarkastuksen tarkoitusta vaaranneta 29. Valvontapäivää voidaan sovitella, jos viljelijä on estynyt erityisen syyn, kuten lähiomaisen kuolemantapauksen tai merkkipäivän johdosta. Ilmoitus on annettava mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla, joka saa olla enintään 14 päivää. Valvonnasta ilmoittaminen on suositeltavaa tehdä enintään 48 tuntia ennen paikalla tehtävää valvontaa. Täydentävien ehtojen paikalla tehtäviä tarkastuksia ei voida ilmoittaa ennalta, jos täydentäviin ehtoihin sovellettavassa lainsäädännössä tätä edellytetään. 29 Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla 25, Laki 192/

21 Ilmoituksen yhteydessä tulisi mainita ne asiakirjat, jotka viljelijän on hyvä ottaa valmiiksi esille. Tilakäynnillä tarkastettavat tiedot voidaan katsoa myös atk-sovelluksista, eli esimerkiksi tulostettua viljelysuunnitelmaa tai lohkokortteja ei valvonnassa vaadita. Ennalta ilmoittamisella pyritään varmistamaan, että viljelijä tai hänen edustajansa voivat halutessaan osallistua tarkastukseen. Jos viljelijä tai hänen edustajansa ei ilmoituksesta huolimatta ole paikalla, suoritetaan tarkastus ilmoitettuna aikana. Eläinsuojiin tai muihin tuotantorakennuksiin ei kuitenkaan saa mennä ilman viljelijää tai hänen lupaansa. Viljelijällä tarkoitetaan tässä yhteydessä hakemuksen jättänyttä henkilöä tai hänen puolisoaan. Heidän valtuuttamakseen voidaan hyväksyä henkilö, joka esittää kirjallisen valtakirjan tai jonka viljelijä tarkastuksen alussa suullisesti ilmoittaa edustavan tuensaajaa. Viljelijä ei voi perua tukia tai tehdä satovahinkoilmoitusta jo tapahtuneesta satovahingosta sen jälkeen, kun valvonnasta on ilmoitettu. Poikkeuksena on kerääjäkasvit, joiden tuen voi perua saakka, vaikka valvonnasta olisi ilmoitettu. Jos valvonnasta ei ole ilmoitettu, kerääjäkasvin tuen perumisessa ei ole takarajaa. Tukisovellukseen tallennetaan ilmoituksen ajankohta ja sen vastaanottaja. Valvontakäynti Paikalla tapahtuvaa tarkastusta aloitettaessa viljelijälle tai hänen edustajalleen on kerrottava tarkastuksen tarkoituksesta ja menetelmistä, jotta viljelijällä tai hänen edustajallaan on mahdollisuus arvioida tarkastuksen toteuttamista. Viljelijälle tai hänen edustajalleen on aina kerrottava tilan otantaperuste (satunnainen/painotettu), käytetyt menetelmät ja välineet sekä käytetty mittaustarkkuus. Lisäksi täytyy kertoa tekijät, joiden perusteella tila on poimittu painotetun otannan valvontaan. Tarkastajan on selvitettävä viljelijälle, mitä havaintoja valvonnassa tehtiin ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat maksettavaan tukeen. Viljelijälle on myös kerrottava, että valvonnan tulos vaikuttaa maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen, johon viljelijä voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Viljelijältä on kysyttävä, haluaako hän yksityiskohtaiset tarkastushavainnot postissa vai riittääkö yhteenveto. Tieto on kirjattava tarkistuslistalle. Viljelijälle on kerrottava, että valvontaohje on saatavilla Mavin nettisivuilla ja siinä on tarkemmin selvitetty valvontamenetelmiä ja seuraamuksia. 6 VALVONTA-ASIAKIRJAT Valvonta-asiakirjoihin kuuluvat Maastotarkistuslista, Puutarhatoimenpiteiden tarkistuslista, Asiakirjatarkistuslista, Tilan käytettävissä olevat ravinteet liite, Valvonnan yhteenveto, liite yksityiskohtaisista valvontahavainnoista, Kasvulohkokohtaiset mittaustulokset ja kartat korjatuista peruslohkoista. Myös muut valvontaa selventävät dokumentit (esim. valokuvat) ovat valvontaasiakirjoja. Kaikki alkuperäiset valvonta-asiakirjat on skannattava sähköiseen arkistoon. 20

22 6.1 TARKISTUSLISTAT Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tilalla täytettävä pinta-alaperusteisten tukien tarkistuslistat. Tarkistuslistat ovat tarkastajan työasiakirjoja, joita ei jätetä eikä toimiteta viljelijälle, vaan niiden perusteella tallennetaan havainnot Tukisovellukseen. Tarkistuslistoja ei voi tulostaa keskitetysti, vaan ne tulostetaan jokaiselle tilalle erikseen. Ennen kuin tilan tarkistuslistat tulostetaan, on varmistettava että kunta on tallentanut kaikki hakemustiedot. Jos tila on täydentävien ehtojen valvonnassa, täytyy täydentävien ehtojen havaintopöytäkirja tulostaa vanhasta Tukisovelluksesta (raportti RR585). Vanhasta Tukisovelluksesta pöytäkirjat voi tulostaa keskitetysti. Tarkastuksessa läsnä olleiden asianosaisten ja heidän avustajansa nimet kirjataan tarkistuslistaan. Myös se on merkittävä, jos viljelijä tai hänen edustajansa ei ollut paikalla tarkastusta suoritettaessa. Viljelijän valtuuttama avustaja voi olla tarkastuksessa läsnä, vaikka viljelijä itse osallistuisi tarkastukseen. Jos viljelijän puolelta tarkastukseen osallistuu useita henkilöitä, tilan varsinainen edustaja on selvitettävä. Valvontakäynnin aloituspäivämäärä on aina se päivä, kun tilalle mennään ensimmäisen kerran. Jos tilalla käydään useampana päivänä peräkkäin, on lopetuspäivä se, kun tilalla käydään viimeisen kerran. Jos tilalla käyntien välissä on päiviä jolloin siellä ei käydä, merkitään myöhemmät käynnit erillisinä valvontakertoina, joilla on omat aloitus- ja lopetusaikansa. Uusintakäynnit ovat aina erillisiä valvontakertoja. Valvontahavainnot on dokumentoitava siten, että valvonnan eteneminen voidaan jäljittää. Tarkistuslistan tiedot on kirjattava kuulakärkikynällä tai muuten pysyvästi ja jokaiseen ehtoon on otettava kantaa. Tarkastettaviin ehtoihin otetaan kantaa laittamalla rasti kohtaan Kyllä tai Ei. Kyllä tallennetaan silloin, kun ehtoa noudatettu ja ei, jos ehtoa ei ole noudatettu. Viiva tarkoittaa aina, että ehto ei koske kyseistä kasvulohkoa tai tilaa. Silloin kun viivaa käytetään, kirjataan lisätietoihin, miksi ehto ei koske tilaa tai lohkoa. Merkintöjen on oltava yhdenmukaisia. Tarkastukseen osallistuneelle viljelijälle tai hänen edustajalleen on annettava mahdollisuus tarkastusta koskevien mielipiteiden kirjaamiseen ja allekirjoittamiseen 30. Viljelijä voi ilmoittaa, jos hän ei hyväksy tarkastusta miltään osin tai hän voi osoittaa tarkistuslistasta ne kohdat, joita ei hyväksy. Kaikki tarkastuskäyntiä koskevat tiedot tallennetaan Tukisovellukseen. Tukisovellus laskee tallennettujen havaintojen perusteella seuraamusprosentit ja tarkastaja voi joissakin tapauksissa tarvittaessa muuttaa prosenttia. Jos prosenttia muutetaan, on sen syystä kirjoitettava Tukisovellukseen aina perustelu. Myös muut harkinnanvaraiset seuraamukset on perusteltava. 6.2 VILJELIJÄLLE TOIMITETTAVA VALVONTAPÖYTÄKIRJA Viljelijälle toimitettava valvontapöytäkirja sisältää yhteenvedon valvonnan havainnoista, kasvulohkokohtaiset pinta-alamittaustiedot sekä kartat korjatuista peruslohkoista. Yhteenvetopöytäkirjalle tulostuu valvonnassa mahdollisesti havaitut puutteet ja kirjoitetut perustelut. Pyydettäessä viljelijälle voidaan lähettää myös yksityiskohtaiset tarkastushavainnot, jotka on tulostettavissa Tukisovelluksesta. 30 Asetus (EU) N:o 809/ artikla 21

23 Pöytäkirjasta käy ilmi seuraavat asiat 31 : a) ilmoitettiinko viljelijälle ennalta ja milloin ilmoitus tehtiin b) paikalla olleet henkilöt c) tarkastetut tuet d) tarkastetut viljelylohkot e) mittausmenetelmät f) mittaustulokset g) yksittäisen tukijärjestelmän osalta tarkastetut tukiehdot h) toteutetut lisävalvontatoimenpiteet. i) todetut noudattamatta jättämiset, jotka voisivat edellyttää ristiinilmoituksia esim. valvonnan laajentamiseen liittyen j) todetut noudattamatta jättämiset, jotka voivat edellyttää jatkotoimia tulevina vuosina Tarkastaja allekirjoittaa valvontapöytäkirjan, joka lähetetään viljelijälle allekirjoitettavaksi hallintolain mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Täydentävien ehtojen tarkastuskertomus on tehtävä kuukauden kuluessa tilakäynnistä. Kaikista laiminlyönneistä on toimitettava viljelijälle tieto viimeistään 3 kk:n kuluessa tilakäynnistä. Viljelijän allekirjoitus valvontapöytäkirjassa ei poista viljelijän muutoksenhakuoikeutta lopulliseen tukipäätökseen. Viljelijälle on kerrottava, että hänen ei ole pakko allekirjoittaa tai hyväksyä tarkastuksen havaintoja ja että allekirjoituksen puuttuminen ei estä asian jatkokäsittelyä. Jos viljelijä tai hänen edustajansa kieltäytyy allekirjoittamasta pöytäkirjaa tai jos viljelijä jättää palauttamatta allekirjoitetun pöytäkirjan, on tarkastajan tehtävä tästä merkintä ELY-keskukseen jäävään alkuperäiseen pöytäkirjakappaleeseen. Valvontapöytäkirjaan kirjattu lopputulos voidaan katsoa sitovaksi lausunnoksi, joka ei ole erikseen valituskelpoinen, mutta se sitoo kunnan maaseutuelinkeinoviranomaista valituskelpoisen ratkaisun tekemisessä. Tuen hakijaa on aina kuultava ennen mahdollisia tuen vähenemiseen johtavia toimenpiteitä. Erillistä kuulemista ei tarvita, kun valvontapöytäkirja lähetetään allekirjoitettavaksi viljelijälle. Peltolohkorekisterin sekä tukiehtojen ristiintarkastusvalvonnoissa käytetään valvonnan yhteenvetoa ja liitteitä soveltuvin osin. 7 VALVONTAKARTAT Valvonnassa on käytettävä ensisijaisesti peltolohkorekisteristä tulostettuja digitoituja karttoja tai Kartturista tulostettavaa karttamateriaalia. Tukisovelluksesta tulostetuissa kartoissa ei ole mittakaavaa, joten niitä voi käyttää korkeintaan apuna maastossa. Myös muuta vastaavantasoista ilmakuva-aineistoa voidaan käyttää valvonnassa apuna. 32 Maaseutuviraston suorittamien otantojen perusteella valvottavien tilojen valvontakartat toimitetaan ELY-keskuksiin kesällä 2015 pääsääntöisesti viikon kuluessa otannan valmistumisesta. Suurissa tilauksissa ja kiireisenä aikana on syytä huomioida, että tulostukseen ja postitukseen voi kulua useampikin päivä. 31 Asetus (EU) N:o 809/2014 artikla 41, Laki 192/ VNa 591/

24 Valvontakartoilla on nähtävissä peruslohkojen lisäksi myös viljelijän ilmoittamat kasvulohkorajaukset, jos kartta on tulostettu sen jälkeen, kun kunta on tallentanut hakemustiedot. Kesän ensimmäisten valvontakarttojen kohdalla on mahdollista, että kaikkia hakemustietoja ei ole vielä tallennettu karttojen tulostamishetkellä. Tällöin täytyy tulostaa peltolohkorekisterin raporttiportaalista (https://peleapp.affecto.fi:8443/pelerapport/login.html) uusi kartta sen jälkeen, kun hakemustiedot (myös kasvulohkomuutokset) on tallennettu. Raporttiportaalista löytyvät kaikki valvontakaudella 2015 tulostetut valvontakartat ja ne voi tulostaa sieltä aina, kun ei voida odottaa paperimateriaalin toimitusta. ELY-keskusten omaan otantaan perustuvien valvontatilojen kartat tilataan suoraan urakoitsijalta (Karttakeskus) sähköpostitse osoitteesta Karttakeskus kuittaa tilauksen vastaanotetuksi, mutta jos vastausta ei kuulu, kannattaa varmistaa tilauksen perille tulo vielä puhelimitse ( ). Digitoinnissa olevat lohkot Alkukesän viljelijäkorjausten digitointi pyritään tekemään jo ennen ensimmäisen otannan valvontakarttojen lähetystä. Jos digitointia ei ole ehditty viljelijäkarttakorjausten osalta tehdä, tarkastaja voi katsoa viljelijän tekemän (myös kunnan paperikartoista tekemät korjaukset) korjauksen Tukisovelluksesta. Ensimmäisten neljän valvontaotannan kartat sähköisen hakemuksen jättäneiltä tiloilta postitetaan ELY-keskuksiin mennessä. Paperihakemuksen jättäneiden tilojen valvontakartat lähetetään kesäkuun loppuun mennessä. On huomioitava, että näidenkin lohkojen rajaus voi muuttua myöhemmin kesän digitoinnissa, mikäli naapurilohkon korjaus koskee lohkojen yhteistä rajaa. ELY-keskus voi nähdä maatilan digitoinnissa olevat lohkot Tukisovelluksen maatilan tiedoista 7.1 VALVONTAKARTTOJEN ULKOASU Peltovalvontakartat tulostetaan mittakaavassa 1:2500, jotta kasvulohkorajat näkyvät. Muun mittakaavan karttoja voidaan kuitenkin käyttää suurien lohkojen ollessa kyseessä. Valvontakartan oikeanpuoleisessa osassa ovat valvottavan tilan perus- ja kasvulohkot tulostettuina digitoitujen viivatyyppien mukaan. Viivatyyppien selitykset löytyvät valvontakartan vasemmasta alareunasta. Kokotila- ja lohkovalvontakartta Valvontakartat tulostetaan värillisinä (mikäli taustana käytetty ilmakuva on väri- tai väri-infra - ilmakuva). Kartan yläreunassa on kyseisen valvonta-ajon numero. Vasemman reunan lohkotiedoissa on kerrottu lohkojen tunnukset, nimi, digitoidut alat, tilatukiominaisuus B, peruslohkon viimeisin muutospäivämäärä, tieto edellisen 2 vuoden aikana tehdystä GPS-mittauksesta, tieto tulevasta ajantasaistuksesta (vuodet 2015 ja 2016) ja vuoden 2015 kasvulohkotiedot 8 ensimmäisen kasvulohkon osalta. Kartan vasemmassa alareunassa on selitteet kartalla olevista viivoista. 23

25 SYKEn uomarekisterin tiedot (vesilain 33 mukaiset vesistöt) tulostuvat valvontakartoille, mutta vesistömerkintä ei ole peruslohkon reunarajaviiva kuten aiemmin. Vesistöstä kertoo yhtenäinen valkoinen viiva, joka kulkee vesiuoman keskellä. Viivassa on nuolia, joka kertoo veden kulkusuunnan. Jos lohko on vesistöviivalla merkityn uoman varrella, täytyy suojakaistatarve (lohkon reunan etäisyys uoman reunasta) tarkistaa aina paikan päällä. Täydentävien ehtojen valvontakartta Täydentävien ehtojen valvonta-eristä tulostetaan normaalin valvontakartan lisäksi erilliset valvontakartat Natura- ja pohjavesialueista, mikäli tilalla on peruslohkoja ko. alueilla. Vuonna 2015 täydentävien ehtojen valvontakartta tulostetaan aina mustavalkoisena ja mittakaavassa 1:5000. Dataosiossa näkyy niiden peruslohkojen tiedot, joilla on vähintään yksi aari leikkauspinta-alaa Natura- tai pohjavesialueen kanssa. Näillä kartoilla näkyvät valvottavan tilan lohkot, jotka mahtuvat samalle tulosteelle. Myös naapuritilojen lohkot näkyvät peruslohkonraja naapuriin -viivatyypillä, mikäli ne mahtuvat samalle tulosteelle. Alla esimerkki Täydentävien ehtojen Valvontakartta 2015 seliteosasta: Tuvantaus Dig. ala: 1.03 ha IACS: 1.03 ha Pvesi: 1.03 ha B, Natura 2000: 0.52 ha FI SPA SCI Kommentit: Pvesi: 1.03 ha B, => Peruslohko leikkaa kahden pohjavesialueen kanssa, joiden tunnukset ovat B ja Yhteenlaskettu leikkausala on 1,03 ha Natura 2000: 0.52 ha FI SPA SCI => Peruslohko leikkaa 0,52 ha suuruiselta alalta Natura-alueen ID FI kanssa, joka on suojeltu sekä lintu- (SPA) että luontodirektiivin (SCI) perusteella. Kartoille tulostuva leikkausala on SYKEn aineistoon perustuva todellinen leikkausala. Täydentävien ehtojen valvontakartassa on samat viivatyyppiselitteet kuin kokotilavalvontakartassa, mutta siinä on lisäksi vielä esitetty Natura- ja pohjavesialueet. Täydentävien ehtojen valvontakarttaan tulostuu alkuperäisen (pienentämättömän) Natura-alueen lisäksi 10 m Natura-aluetta pienentävä bufferi-viiva katkoviivana (ks. yllä oleva kuva). Täydentävien ehtojen valvonnoissa on tarkastettava Natura -alueiden ja pohjavesialueiden rajausten paikkansapitävyys valvontakartoilla ennen paikalla tehtävää valvontaa. 33 Laki 587/

26 P I N T A - A L A V A L V ONTA 8 LOHKOJEN HALLINTA Valvonnassa on tarkastettava, että vuokrattujen lohkojen hallinta täyttyy viljelijän vuokrasopimuksella tai muissa liitteissä ilmoitetun tiedon perusteella. Maatalousmaan maanvuokrasopimus on tehtävä määräajaksi ja vuokra-aika voi olla enintään 20 vuotta. Ellei määräaikaa ole vuokrasopimukseen merkitty, katsotaan sen olevan voimassa korkeintaan kaksi vuotta. Suullisen maanvuokrasopimuksen vuokra-aika on enintään 2 vuotta 34. Kirjalliset vuokrasopimukset tarkastetaan tilakäynnillä. Hakemustietoihin on merkitty tieto siitä, onko lohkolla suullinen tai kirjallinen vuokrasopimus. Suullisten vuokrasopimusten voimassaolo tarkastetaan vuokranantajalta siinä tapauksessa, että on epäilys sopimuksen olemassaolosta (esimerkiksi lohkon viljelytoimien laiminlyönti ja pitkäaikainen sopimus, useita eri suullisia sopimuksia). Suullisen vuokrasopimuksen olemassaolo voidaan tarkastaa esimerkiksi kysymällä asiaa vuokranantajalta puhelimitse. Jos tuenhakija ei tilakäynnillä jostakin syystä voi esittää näyttöä lohkon hallinnasta, annetaan tuenhakijalle kohtuullinen aika tiedon toimittamiseen. Tieto siitä, onko lohkolla voimassa oleva vuokrasopimus, merkitään asiakirjatarkistuslistalle. Jos lohkon hallinnasta ei saada valvonnassa selvyyttä, keskeytetään tuen maksatus tältä osin. Esimerkiksi, jos toinen osapuoli on riitauttanut asian, on odotettava tuomioistuimen päätöstä siitä, kenen hallinnassa pinta-ala on ollut. Tukikelpoisen pinta-alan hallinta-aika on perustuessa yksi päivä, joka on tänä vuonna Ympäristökorvauksessa ja kansallisissa tuissa lohkojen on tullut olla tuenhakijan hallinnassa viimeistään mennessä (poikkeuksena koko tilan hallinnansiirto). Kansallisissa tuissa lohkon täytyy olla hallinnassa kasvukauden ajan 35. Luonnonhaittakorvauksessa lohkojen on oltava hallinnassa tukihakuvuoden loppuun asti ( ). Jos lohko poistuu hallinnasta tai maatalouskäytöstä sitä ennen, eikä korvausta ole kyseiseltä lohkolta peruttu, ei lohko oikeuta luonnonhaittakorvaukseen. Lohko on voinut poistua hyväksytysti viljelijän hallinnasta tai maatalouskäytöstä vain ylivoimaisen esteen perusteella (esim. pakkolunastus tai tilusjärjestely). Jos lohkon hallinta ei täyty, tallennetaan Tukisovellukseen lohkojen hallinnan tarkastelussa kyseiselle lohkolle puute ja tukea ei makseta. 9 PINTA-ALOJEN VALVONTA Peltovalvonnassa valvotaan kaikki tilan lohkot. Myös viljelijän tukihakemuksella ilmoittamat alle 0,05 ha rekisteröimättömät maatalouskäytössä olevat alat on valvottava. 36 Näiltä aloilta tarkastetaan täydentävien ehtojen noudattaminen, mutta pinta-alaa ei tarvitse mitata. 34 Laki 258/ MMMa 348/ MMMa 344/2015 3, asetus (EU) N:o 1306/ art, 25

27 9.1 PERUSLOHKO Peruslohkolla 37 tarkoitetaan aluetta, joka on a) yhden tai useamman hakijan viljelemä b) saman omistajan omistuksessa oleva c) maantieteellisesti yhtenäinen d) yhtä korvauskelpoisuutta e) yhteen tukialueeseen kuuluva f) yhtä maankäyttölajia ja g) kokonaan Natura-aluetta. Peruslohkon rajan määrittämisestä tilanteessa, jossa peruslohkoa rajaa reunaoja, kerrotaan kohdassa 9.3. Peruslohkolta tarkastetaan digitoinnin oikeellisuus sekä peruslohkon oikea rajaus. Kaikki lohkon digitointikorjaukset tehdään Tukisovelluksessa. Kasvihuonealaan luetaan mukaan kasvien viljelyyn käytetty kasvihuoneala. Ruukkusalaatin, -tillin ja - persiljan viljelyksessä käytetyt idätystilat voidaan lukea kasvihuonealaan. Pakkaus- ja varastotilat eivät kuulu kasvihuonealaan. Yli 2 m leveät käytävät ja välit on poistettava perustukeen oikeuttavasta pinta-alasta. Vierekkäin olevista kasvihuoneista voidaan muodostaa yksi peruslohko yhdyskäytävän avulla. Kasvihuoneen sisällä olevat yli 2 m käytävät ja muut tukikelvottomat yli 0,01 ha alueet voidaan jättää digitoidun peruslohkon sisään. Viljelijä huomioi tällöin tukikelvottomat alat vuosittaisessa ilmoituksessa. Peruslohkojaot Jos valvonnassa todetaan, että edellä esitetyt peruslohkon vaatimukset eivät täyty jollakin lohkon osalla, täytyy lohkon rajausta korjata. Aiempia ilmakuvia voi käyttää apuna, kun tarkastellaan onko poistettava osa ollut peltoa aiemmin. Peruslohko on jaettava, jos - osa lohkosta poistuu maatalouskäytöstä esimerkiksi tonttimaaksi tai tien alle - aiemmin viljeltynä ollut osa lohkosta on pusikoitunut ja se todetaan viljelemättömäksi - voidaan esimerkiksi vanhemman ilmakuva-aineiston perusteella selvästi todeta, että alue on raivattu ja se ei ole liitettävän lohkon kanssa korvauskelpoisuudeltaan samanlaista alaa. Peruslohkoa ei tarvitse jakaa, vaan muutos voidaan tehdä rajakorjauksena, jos - kysymys on pusikoituneesta sarkaojasta - poistettava osa lohkosta ei ole koskaan ollutkaan peltoa (esimerkiksi lohkon alasta poistetaan saareke, joka on ollut siinä aina). Peruslohkojaot tehdään seuraavan vuoden vuositasolle (uusi vuositaso 2016 avataan kesäkuussa 2015). Valvonnassa havaitut virheelliset maankäyttölajit tulee korjata kunnassa vuoden MMMa 344/

28 puolelle, jolloin viljelijä saa seuraavana keväänä lohkon maankäyttölajin oikein esitäytettynä. Valvonnassa perustuki hylätään alalta toteamalla alalta perustukeen oikeuttamaton kasvikoodi. Karttakorjauksista on ohjeistettu tarkemmin luvussa 19 Valvontakorjausten tekeminen. 9.2 KASVULOHKO Kasvulohkolla tarkoitetaan aluetta, joka voi olla enintään peruslohkon kokoinen, liittyä vain yhteen peruslohkoon ja jolla voi olla vain yhtä viljelykasvia tai hyväksyttäviä yhdistelmiä. Kasvulohkot piirretään tukihakemuksen yhteydessä. Kasvulohkon tukeen oikeuttava vähimmäiskoko on kaikissa tuissa 0,05 ha. Pienin ala, joka hyväksytään mukaan viherryttämistuen, ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, ja kansallisten tukien minimialoihin on 0,01 ha. Alle 0,05 ha lohkoille ei makseta tukea, mutta ne voidaan laskea mukaan vähimmäispinta-aloihin 38 Kasvulohkojen pinta-ala on tarvittaessa määritettävä valvonnassa digitaalisesta kartta-aineistosta tai GPS-laitteella maastossa 39. Mittanauhaa voidaan käyttää vain tarkistusmittauksiin, esimerkiksi ojan, suojakaistan tai tien leveyden mittaamiseen KASVULOHKOJEN MITTAAMINEN Tilalla tarkastetaan, että viljelijän ilmoittamien kasvulohkojen rajat vastaavat maastossa olevia kasvulohkoja. Siinä tapauksessa, että rajat ovat oikein, kasvulohkojen pinta-aloja ei tarvitse erikseen mitata. Jos ilmoitettujen ja maastossa todettujen kasvulohkojen välillä on eroa, kasvulohkojen pintaalat on määritettävä. GPS-laitetta on käytettävä kasvulohkojen mittauksessa seuraavissa tapauksissa: peruslohko on uusi, aikaisemmin digitoimaton lohko peruslohko tai osa siitä on raivattu ilmakuvan ottamisen jälkeen lohkolla on tukikelvottomia alueita, jotka eivät näy uusimmalla ilmakuvalla lohkon reunassa on huomattavalla (yli 200 m) matkalla metsän aiheuttamaa varjostumaa tai muuten lohkon rajaa ei tarkkaan nähdä uusimmaltakaan ilmakuvalta. Jos peruslohkon rajat ovat karttatarkastelun ja maastossa tehdyn havainnoinnin perusteella oikein, voidaan valvonnassa keskittyä tukikelvottomien alueiden mittaamiseen. Lohkolla olevat tukikelvottomat alueet, vaikka ne olisivat pieniäkin, on kirjattava esimerkiksi valvontakarttaan (etenkin silloin jos niistä ei tehdä digitoinnin korjauspyyntöä). Pellon ulkopuolella olevien erityistukisopimusten ja ympäristösopimusten mittaamisesta on kerrottu tarkemmin luvussa VNa 235/ ; VNa 234/ ; VNa 236/ VNa 712/

29 9.2.2 SAMAAN KASVULOHKOON TODETTAVAT KASVIT Valvontatilanteessa määrättyyn kasvulohkoon tulee hyväksyä kaikki peruslohkolla vierekkäin olevat samaa kasvia ja käyttöä koskevat alat, vaikka ne olisi ilmoitettu erillisinä kasvulohkoina. Kuitenkin siinä tapauksessa, jos kasvulohkoille on valittu erilaiset ympäristökorvauksen toimenpiteet, ei kasvulohkoja voi yhdistää. Pienin kompensaatiossa huomioon otettava yhtenäinen ala on 0,05 ha. Jos lohkolla todetaan eri kasvilajiryhmän kasvia kuin sille on ilmoitettu, lohko hylätään niiden tukien osalta, joissa todettu kasvi ei ole tukikelpoinen. Tukisovelluksen laskenta hylkää todetun kasvikoodin perusteella kasville kuulumattomat tuet. Lohko ei voi valvonnan perusteella saada tukea, jota sille ei ole alkujaan haettu. Tukikelvottomista alueista voidaan muodostaa yksi kasvulohko, vaikka alue ei olisi yhtenäinen. Jos viljellään esimerkiksi riveittäin porkkanaa ja sipulia, kasvulohkot muodostetaan siten, että yhteenlasketuista sipuliriveistä muodostuu sipulin kasvulohko ja porkkanariveistä porkkanan kasvulohko. Myös muissa vastaavanlaisissa tapauksissa erillään olevat avomaanvihannekset voidaan todeta yhtenä kasvulohkona, vaikka yhden kasvin yksittäinen viljelyalue (esim. rivi) on alle 0,05 ha. Mikäli viljelykasviksi on ilmoitettu kasvutiheysehdot täyttävä marjapensas tai hedelmäpuu ja sen alla kasvaa jotain muuta viljelykasvia, ei alla kasvavaa muuta viljelykasvia tarvitse jakaa omaksi erilliseksi kasvulohkoksi. 9.3 HYVÄKSYTTÄVÄT OJAT REUNAOJAN HYVÄKSYMINEN PERUS- JA KASVULOHKON ALAAN Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan kuuluva enintään 3 m leveä reunaoja voidaan hyväksyä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan peruslohkon rajalle asti 40. Peruslohkon raja on reunaojan keskikohdassa. Reunaojan leveys mitataan ojan ja pellon taitekohdan eli ojan niskan siitä kohdasta, jossa ojan leveys vastaa keskimääräistä leveyttään. Peruslohkon rajalta mitatun reunaojan ja sen viljelemättömän pientareen yhteinen leveys saa olla enintään 2 m, jotta se voidaan hyväksyä viljellyn kasvulohkon pinta-alaan. Viljelemättömällä pientareella tarkoitetaan piennarta, jolla ei kasva kasvulohkon viljelykasvia. Jos reunaojan leveys pientareineen on yli 2 m, mitattuna kasvulohkon reunasta reunaojan keskikohtaan, reunaoja on digitoitava pois kasvulohkon alasta. Kasvulohkon alaan voidaan hyväksyä 2 m leveämpikin viljelemätön alue, jos lohkon reunassa on piennar, monimuotoisuuspiennar, suojakaista tai kohdassa 9.7 tarkoitettu viljelytekninen päiste. Pientareen, monimuotoisuuspientareen tai suojakaistan leveys mitataan ojan niskasta pientareen, monimuotoisuuspientareen tai suojakaistan kasvulohkon kasvuston puoleiseen reunaan kohdasta, jossa pientareen tai suojakaistan leveys vastaa keskimääräistä leveyttään. Keskimäärin yli 3 m leveää reunaojaa ei hyväksytä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan. Peruslohkon raja on yli 3 m leveän ojan ja pellon taitekohdassa eli ojan niskassa. Yli 3 m leveät ojat digitoidaan pois peruslohkon pinta-alasta. 40 MMMa 344/

30 9.3.2 SARKAOJAN HYVÄKSYMINEN PERUS- JA KASVULOHKON ALAAN Sarkaojalla tarkoitetaan ojaa, joka on peruslohkon sisällä ja joka johtaa pääasiassa vain kyseiseltä peruslohkolta kertynyttä vettä 41. Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan kuuluva sarkaoja ja sen viljelemätön piennar voidaan hyväksyä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan kasvulohkon sisällä tai rajalla, jos ojan ja sen pientareen leveys yhteensä ei ylitä 3 m. Ojan ja sen pientareen leveys mitataan kohdasta, jossa niiden yhteinen leveys vastaa keskimääräistä leveyttään. Pientareineen yli kolmemetriset sarkaojat voidaan käsitellä tilapäisesti viljelemättömänä alana, jos pientareet ovat viljelyteknisistä syistä tilapäisesti normaalia leveämpiä. Jos sarkaojan leveys ojan taitteesta ojan taitteeseen mitattuna on yli 3 m leveä, sarkaojat käsitellään viljelemättöminä ja niistä tehdään digitointikorjaus PUUSTOISTEN JA PENSOITTUNEIDEN ALUEIDEN VÄHENTÄMINEN OJISTA Peruslohkoon kuuluvassa ojassa tai viljelemättömällä pientareella olevat puita tai pensaikkoa kasvavat alueet on vähennettävä peruslohkon alasta. Tällöin peruslohkon raja on puustoisen alueen viljellyn puoleisessa reunassa. Vesakoituneet ojat vähennetään aina pinta-alasta ojan leveydestä riippumatta. Vesakko on poistettava reunaojista ja sarkaojista siten, että se ei ehdi kasvaa yli 1,5 m korkeaksi. Ojissa olevat yksittäiset pusikot voidaan sallia, mutta maiseman pitää pysyä avoimena MMMa 344/ VNa 344/

31 9.4 TUKEEN KELPAAMATTOMAT ALUEET Tukeen kelpaamattomilla alueilla tarkoitetaan tilapäisesti viljelemätöntä ja viljelemätöntä aluetta. Pienin todettava tukikelvoton ala on 0,01 ha. Pienistä (<100 m²) tukeen kelpaamattomista aloista on tehtävä vähennyksiä vain, jos niiden yhteenlaskettu pinta-ala on merkittävä. Tätä sovelletaan silloin, jos näiden pienten (<100 m²) tukeen kelpaamattomien pinta-alojen summa lohkolla on suurempi kuin käytettävän mittalaitteen toleranssi. Mittapoikkeama on aina enintään 1 ha. Vähennyksiä ei tarvitse tehdä esimerkiksi kivistä, yksittäisistä puista, kaivoista tai muista vastaavista tukikelvottomista alle aarin kokoisista yksittäisistä alueista. Pienet alle aarin kokoiset alueet, joita ei saa piirretyksi valvontakarttaan, pitää merkitä kuitenkin tarkistuslistalle. 43 Jos tilalla havaitaan viljelemättömiä alueita, siitä voi aiheutua aiheetta maksetun tuen takaisinperintä aiemmille vuosille. Takaisinperinnöistä on kerrottu enemmän luvussa 24.6 Maisemapiirteet 44 ovat tukikelpoisia alueita. Maisemapiirteistä on kerrottu enemmän luvuissa 17. Alla on esimerkkejä siitä, millaisissa tilanteissa lohko todetaan tilapäisesti viljelemättömäksi, viljelemättömäksi tai milloin voi tulla puute täydentävien ehtojen tai maatalousmaan avoimena säilyttämisen ehdon kautta. Tilapäisesti viljelemätön - Ei ollenkaan pensaita tai puun taimia - Pienet mulloksella olevat / kylvämättömät alueet - Jäänyt vain 1-2 vuonna viljelemättä - Mm. lautataapeleita/paalikasoja/puukasoja Täydentävien ehtojen seuraamus - Korkeintaan 1-2 -vuotiaita taimia tai esim. vadelman versoja kasvaa siellä täällä viljelykasvin seassa. Taimet eivät yllä viljelykasvin yläpuolelle. - Kasvustossa on runsaasti rikkakasveja, esim. mesiangervoa, koiranputkea tai horsmaa. Maatalousmaata ei ole säilytetty avoimena (peltoala ja pysyvien kasvien ala) - Siellä täällä kasvaa korkeampia puiden taimia, - Lohkolla on jonkin verran suurempia vadelmapensaita tai useamman vuoden ikäistä pensaikkoa, esim. pajua yksittäisinä puskina. Kasvuston on kuitenkin oltava hyväksyttävää viljelykasvia. (HUOM! Tähän ei tule seuraamusta, jos vain ojissa on puita. Silloin ojat rajataan pois kohdan mukaisesti) - Pysyvien nurmien osalta tätä kohtaa ei voi käyttää. Jos siellä on liikaa puustoa tai pensaita, lohko on viljelemätöntä. 43 VNa 712/ Asetus (EU) N:o 640/2014 artikla 9; VNa 4/

32 Viljelemätöntä (peltoala, pysyvät kasvit ja pysyvät nurmet) - Yksittäisiä puita/pensaita kasvaa koko lohkon/lohkon osan alueella (ei tarkoita pysyviä kasveja), eikä lohkolla ole hyväksyttävää viljelykasvia. - Iso osa puista on yli 2 m. - Lohko on muussa kuin maatalouskäytössä, esim. metsämaata, tonttia tai tietä TILAPÄISESTI VILJELEMÄTÖN ALUE Viljelijä voi ilmoittaa tilapäisesti viljelemättömiksi lohkot tai lohkon osat, jotka ovat viljelykelpoista maatalousmaata, mutta jotka on hakuvuonna jätetty tilapäisesti viljelemättä. Nämä lohkot voidaan todeta tilapäisesti viljelemättömäksi myös valvonnassa. Lohkolla olevat, ilmoittamattomat, tilapäisesti viljelemättömät lohkon osat voidaan todeta valvonnan kasvulohkona tilapäisesti viljelemättömäksi. Jos koko lohko on jätetty tilapäisesti viljelemättä, täytyy lohko todeta avokesannoksi. Avokesannolle täytyy olla peruste, ja jos sitä ei ole, on määrättävä täydentävien ehtojen seuraamus. Valvonnassa hyväksyttäviä syitä todeta kasvulohko tilapäisesti viljelemättömäksi ovat esimerkiksi lohkolla oleva viljelyyn liittyvä este, kuten säilörehuauma, lautataapeli tai muut vastaavanlaiset syyt, joiden vuoksi lohko ei voi olla kasvipeitteinen. Useita vuosia peräkkäin ilman em. hyväksyttävää syytä tilapäisesti viljelemättömäksi ilmoitetut lohkot tai lohkon osat todetaan viljelemättömiksi. Kaikki samalla peruslohkolla olevat tilapäisesti viljelemättömät alueet voidaan todeta ja piirtää yhtenä kasvulohkona. Kasvulohko piirretään siihen kohtaan, missä suurin tilapäisesti viljelemätön alue on. Tilapäisesti viljelemättömillä aloilla on noudatettava täydentäviä ehtoja, lukuun ottamatta kasvipeitteisyysvaatimusta. Lohkon viljelykelpoisuus on tarkastettava kaikkien kokonaan tilapäisesti viljelemättömiksi ilmoitettujen peruslohkojen osalta MAATALOUSMAAN SÄILYTTÄMINEN LAIDUNTAMISEEN JA VILJELYYN SOVELTUVASSA KUNNOSSA Maatalousmaan avoimena säilyttämisen vaatimus kohdistuu tilan koko maatalousmaahan. Maatalousmaalla tarkoitetaan peltoalaa, pysyviä kasveja ja pysyvää nurmea 45. Käytännössä tätä ehtoa ei voi soveltaa pysyvällä nurmella, koska jos puiden ja pensaiden määrä ylittää sallitus, lohko hylätään viljelemättömänä. Peltoala Peltoalalla tarkoitetaan lohkoa, jolla kasvatetaan viljelykasveja tai korkeintaan 5 v. samalla paikalla olleita heinä- ja nurmirehukasveja. Myös kesannot ja tilapäisesti viljelemättömät alat kuuluvat peltoalaan, lukuun ottamatta viherkesantoa, joka muuttuu pysyväksi nurmeksi oltuaan yli 5 v. samalla paikalla. Peltoa ovat myös sellaiset yli 5 v. nurmella olleet lohkot, jotka eivät muutu pysyväksi nurmeksi ympäristökorvauksen toimenpiteen vuoksi. 45 Asetus (EU) N:o 1307/2013 artikla 4 31

33 Pysyvien kasvien ala Pysyvällä kasvilla tarkoitetaan lohkoa, jossa on viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, joita kasvatetaan vähintään 5 vuoden ajan ja joista saadaan toistuvaa satoa. Näitä kasveja ovat esimerkiksi hedelmäpuut, marjapensaat ja koristekasvit. Tarkka lista pysyvistä kasveista löytyy hakuoppaasta. Pysyvän nurmen ala Pysyvää nurmea on lohko, jota käytetään yli 5 vuotta samalla paikalla olleiden heinä- ja nurmikasvien kasvattamiseen joko itseuudistuvasti tai kylvämällä. Pysyvien nurmien alaan sisältyvät myös pysyvät laitumet. Tarkistuslistalle tulee automaattisesti kasvulohkokohtainen pysyvän nurmen merkintä, kun sille on ilmoitettu 6 vuonna peräkkäin pysyväksi nurmeksi luettavaa kasvia tai se on ollut aiemmin pysyvää laidunta. Tarkka lista kasveista, jotka huomioidaan pysyvien nurmien laskennassa, löytyy hakuoppaasta. Pysyvän nurmen kasvulohkolla voi kasvaa puita korkeintaan 50 kpl/ha. 46 Puuksi katsotaan yli 2 m korkuiset, puuvartiset kasvit sekä yli 0,5 m korkuiset tuotantoeläinten ravinnoksi soveltumattomat puuvartiset kasvit (esimerkiksi katajat). Puiden on sijaittava lohkolla hajanaisesti, eikä siellä voi olla puuryhmiä. Puuryhmät täytyy digitoida pois peruslohkon pinta-alasta. Hajanaisesti sijaitsevien puiden lisäksi pysyvän nurmen kasvulohkolla saa olla tuotantoeläinten ravinnoksi sopivia, korkeintaan 2 m korkuisia, yksittäisiä tai pieninä ryhminä kasvavia lehtipensaita ja lehtipuiden taimia. Näitä saa kuitenkin olla korkeintaan 50 % tukikelpoisen kasvulohkon pinta-alasta. Jos lohkolla on sekä puita että lehtipensaita tai vain jompaakumpaa, on yli 50 % kasvulohkon pintaalasta kuitenkin oltava heinä- ja nurmikasveja. Ehdon valvonta Tilalla on tarkastettava, että lohko on säilytetty avoimena, laiduntamiseen ja viljelyyn soveltuvassa kunnossa 47. Lohko on voitava ottaa käyttöön tavanomaisin maataloustoimenpitein. Myös osalle kasvulohkosta voidaan antaa seuraamus avoimena säilyttämisestä, jolloin lohkolle tehdään valvonnan kasvulohko ja merkitään puute kohtaan Maatalousmaan säilyttäminen avoimena. Peltoala Tarkastetaan, että lohkolla ei kasva puun taimia eikä pensaita. Sarkaojissa ja piennaralueilla se on kuitenkin rajoitetusti sallittua. Lue lisää kappaleesta 9.3. Lisäksi tarkastetaan, että kasvusto on hyväksyttävää viljelykasvia. Jos lohkolla kasvaa siellä täällä puuntaimia, mutta kasvusto on kuitenkin hyväksyttävä, lohkon tuet hylätään tältä vuodelta tallentamalla Tukisovellukseen puute kohtaan Maatalousmaan säilyttäminen avoimena. Jos lohkolla kasvaa siellä täällä puuntaimia tai pensaita, mutta kasvusto on heikkoa (pelkästään rikkakasveja). Seuraamus täytyy määrätä tapauskohtaisesti joko täydentävien ehtojen kautta tai lohko täytyy todeta viljelemättömäksi. Pääsääntö on, että maatalousmaan avoimena säilyttämisen ehdon kautta ei voi määrätä seuraamusta, jos kasvusto ei ole hyväksyttävää viljelykasvia. 46 VNa 234/ VNa 234/2015 6, Asetus (EU) N:o 639/2014 artikla 4 32

34 Pysyvien kasvien ala Pysyvien kasvien ala katsotaan avoimeksi, jos siellä ei kasva pysyvien kasvien lisäksi muita puita tai pensaita. Sarkaojissa ja piennaralueilla se on kuitenkin rajoitetusti sallittua. Lue lisää kappaleesta 9.3 Jos lohkolla kasvaa muita kuin pysyväksi kasviksi hyväksyttäviä puuntaimia tai pensaita, toimi kuten peltoala-kohdassa on ohjeistettu. Pysyvän nurmen ala Tarkastetaan, että lohkolla ei kasva puita eikä pensaita enempää kuin on sallittu ja että kasvusto on heinä- ja nurmirehukasvustoa. Jos puita tai pensaita on enemmän tai kasvusto ei täytä vaatimuksia, todetaan lohko viljelemättömäksi VILJELEMÄTÖN ALUE Lohkolle tallennetaan valvonnassa viljelemätön-kasvikoodi, jos alue on poistunut viljely- tai laidunkäytössä. Tällaisia ovat mm. vesakoituneet alueet ja lohkolle rakennetut tiet tai rakennukset. Viljelemättömäksi ilmoitettu tai valvonnassa todettu lohko on tukien ulkopuolella. Maatalousmaan ulkopuoliset alueet ja viljelemättömäksi valvonnassa todetut alueet on erotettava peruslohkon alasta ja lohko on tarvittaessa jaettava. Katso tarkemmin lohkojaoista kohdasta VILJELYTEKNISET PÄISTEET Kasvulohkon viljelyalaan mukaan laskettava päiste voi viljelyteknisistä syistä olla keskimäärin enintään 3 m leveä 48. Edellytyksenä hyväksymiselle on, että päiste kuuluu kasvin normaaliin viljelytapaan. Päisteet eivät kuulu viljojen, valkuaiskasvien ja öljykasvien viljelyyn. Alueen leveys mitataan kasvuston laidasta ojan ja pellon taitekohtaan tai lohkon reunaan. Jos viljelyteknisistä syistä jätetty päiste on leveämpi kuin 3 m, on koko päistealue erotettava omaksi kasvulohkokseen. Yli 3 m leveälle päisteelle voidaan maksaa ympäristökorvaus, jos alue on nurmipeitteinen. Päistealue voidaan todeta tällöin nurmeksi. Jos päisteessä on keskimäärin 3 m levyinen suojakaista ja sen lisäksi viljelyteknisistä syistä jätetty yli 3 metrin päistealue, on ne kumpikin erotettava omiksi kasvulohkoikseen, jos viljelyteknisistä syistä jätettävälle alueelle ei ole kylvetty nurmikasvien siementä. 9.6 HOITO- JA AJOKÄYTÄVÄT PUUTARHAKASVEILLA Monivuotisilla puutarhakasveilla kasvien viljelytapaan kuuluvat hoitokäytävät 49. Viljely- tai sadonkorjuukoneiden liikkumisen kannalta välttämättömät ajokäytävät sisällytetään viljellyn kasvulohkon alaan, jos ne ovat kyseisen kasvin viljelyn kannalta välttämättömiä. Hoitokäytävien on oltava kooltaan, sijainniltaan ja määrältään tarkoituksenmukaisia. Hoito- ja ajokäytävät on 48 MMMa 344/ MMMa 344/

35 erotettava tukikelpoisen kasvulohkon alasta, jos ne ovat tarpeettoman leveitä, ne ovat pysyviä perustettuja viljelyteitä tai jos niistä johtuen kasville määritelty kasvutiheys kasvulohkolla ei täyty. Viljeltyyn peltoalaan kuulumattomat alueet (esimerkiksi varastopaikat, kastelulammikot, viljelemättömät alueet) on kaikki erotettava pois tukikelpoisen kasvulohkon alasta. Hoito- ja ajokäytävän on oltava kasvulohkon reunan mukaisesti päädyssä, sivussa tai keskellä. Yksivuotisilla puutarhakasveilla ajo- ja hoitokäytävät hyväksytään viljellyn kasvulohkon alaan vain poikkeuksellisesti, jos ne ovat kyseisen kasvin kannalta välttämättömiä ja ovat kooltaan, sijainniltaan ja määrältään tarkoituksenmukaisia viljelyn kannalta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kasveilla, joilla satoa korjataan useaan kertaan kesän aikana (esimerkiksi keräkaali). Viljelyalaan hyväksyttävien käytävien tulee olla tilapäisiä ajouria. Pysyvät viljelystiet on vähennettävä viljellystä alasta. Yksi- ja monivuotisten kasvien viljelytapaan kuuluvien hoitokäytävien on oltava pääsääntöisesti täydentävien ehtojen mukaisesti nurmipeitteisiä tai siitä poikkeamiseen pitää olla perusteltu syy. 9.7 SOPIMUSTEN PINTA-ALAVALVONTA Ympäristösopimusten ja erityisympäristötukisopimusten (ohjelmakausien sopimukset) osalta on valvottava kaikki voimassaolevien sopimusten alaiset lohkot. Luvussa 9.1 on kerrottu lohkorajojen tarkastamisesta. Sopimukseen sisältyvien pellon ulkopuolisten alueiden osalta tarkastetaan alueen rajaus ja poistetaan sopimukseen kuulumattomat alueet, kuten rakennukset ja tiet. Vesialueet ja uomat, joiden valuma-alue on yli 10 km, näkyvät Tukisovelluksessa tasolla Uomarekisteri. Vesistöjen rajat on siinä määritetty keskivesirajan mukaisesti. Sopimusalueiden rajat, jotka rajoittuvat vesistöön, määritetään myös keskivesirajan mukaan. Kaikilla vesialueilla (erityisesti matalilla merenrannoilla) tieto ei välttämättä ole kovin tarkka, joten tietojärjestelmistä saatava tieto on näissä tapauksissa lähinnä suuntaa-antava. Alueen sopivuus sopimuskohteeksi on selvitetty sopimuksen tekovaiheessa. Jos valvonnassa kuitenkin todetaan, ettei lohko tai merkittävä osa siitä voi kuulua sopimukseen, tulisi asiasta neuvotella sopimuskäsittelijän ja mahdollisen lausunnon antaneen viranomaisen kanssa ennen valvonnan loppuunsaattamista. 34

EU-avustajat IsoValkeinen Tarkastusten näkökulma. Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä

EU-avustajat IsoValkeinen Tarkastusten näkökulma. Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä EU-avustajat IsoValkeinen 30.3.2017 Tarkastusten näkökulma Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä Esityksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta 2. Päätukihakemusten valvonta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Lisätiedot

Marja- ja puutarhatilojen tukitiedotus Suonenjoki Tarkastusten näkökulma

Marja- ja puutarhatilojen tukitiedotus Suonenjoki Tarkastusten näkökulma Marja- ja puutarhatilojen tukitiedotus Suonenjoki 10.4.2017 Tarkastusten näkökulma tarkastaja Timo Kalke Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä Esityksen sisältö 1. Yleistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Tukitiedotus luomutilat Kuopio Valvonnan keskeiset huomiot. Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä

Tukitiedotus luomutilat Kuopio Valvonnan keskeiset huomiot. Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä Tukitiedotus luomutilat Kuopio 21.4.2017 Valvonnan keskeiset huomiot Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä Esityksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta 2. Päätukihakemusten

Lisätiedot

PELTOVALVONTAOHJE 2017

PELTOVALVONTAOHJE 2017 Asianro: 1001/03.00.01/2017 PELTOVALVONTAOHJE 2017 Voimassa 16.6.2017 alkaen. 1 YLEISTÄ VALVONNOISTA... 5 1.1 Täydentävät ehdot... 6 1.2 Ilmoitukset laiminlyönneistä muille viranomaisille... 6 1.3 Tarkastusoikeus

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2016

Peltovalvonnan havaintoja 2016 Peltovalvonnan havaintoja 2016 Eeva Laukka, Teija Nielsen, Juha Nummila ja Antti Kärpijoki V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Valvontaotannat Tilat valitaan Maaseutuvirastossa (Mavi) 2016

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

Aihe, joka herättää paljon keskustelua ja jakaa mielipiteitä Yleisellä tasolla valvonnan tarve hyväksytään, sillä väärinkäytöksiä esiintyy Ongelmat:

Aihe, joka herättää paljon keskustelua ja jakaa mielipiteitä Yleisellä tasolla valvonnan tarve hyväksytään, sillä väärinkäytöksiä esiintyy Ongelmat: VALVONTA Yleistä valvonnasta Aihe, joka herättää paljon keskustelua ja jakaa mielipiteitä Yleisellä tasolla valvonnan tarve hyväksytään, sillä väärinkäytöksiä esiintyy Ongelmat: Valvontajärjestelmä koetaan

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat MTK Pohjois-Savo 10.4.2017 Jari Kajan Haasteita / Kysymyksiä Budjetti on realismia olettaa, että määrärahat eivät ainakaan lisäänny Tukien tasaaminen

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020 Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Päättyvä järjestelmä Tuleva järjestelmä 2015-2020 Tuotantosidonnaiset tuet (20-18%)

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Hakuopas 2017 KOKO SUOMESSA MAKSETTAVAT TUET Hakeminen Toimivaltainen viranomainen / Lisätietoja EU:n kokonaan rahoittamat tuet (eli suorat tuet) Perustuki-

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Tukihakukoulutus 2017 Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Päätukihaun aikataulu Muita päivämääriä Ympäristökorvauksen koulutusvaatimus 30.4.2017. Peltomaan laatutesti toimitettava kuntaan viimeistään

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/7307/4011/2010

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/7307/4011/2010 Evira/7307/4011/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.5.2010 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS

Lisätiedot

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ajankohta Hallinnollisesti paras ajankohta SPV:lle ja yrittäjävaihdokselle on vuodenvaihde tai alkuvuosi Jatkaja hakee

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvonta. Mira Liiri Tampere

Täydentävien ehtojen valvonta. Mira Liiri Tampere Täydentävien ehtojen valvonta Mira Liiri Tampere 19.-20.1.2016 Täydentävät ehdot???? - Täydentävät ehdot ovat perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona - Vaatimukset koostuvat

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Tukihaku 2015 Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Mitä muuttuu??? Lähes kaikki muuttuu, joten kuunnelkaa ja kyselkää.. ESITYKSEN SISÄLTÖ Tukihaku 2015 / Laukaan YTA AKTIIVIVILJELIJÄ TUKIHAKUMATERIAALI TUKIEN

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014 MÄÄRÄYS Pvm 17.3.2014 Dnro 526/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 13/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom. Voimassaoloaika: 17.3.2014 - toistaiseksi

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Leeni Mönkkönen Pohjois-Savon ELY-keskus, Maatalouden tukihallinto ja valvonta -ryhmä

Täydentävät ehdot Leeni Mönkkönen Pohjois-Savon ELY-keskus, Maatalouden tukihallinto ja valvonta -ryhmä Täydentävät ehdot 24.02.2015 Leeni Mönkkönen Pohjois-Savon ELY-keskus, Maatalouden tukihallinto ja valvonta -ryhmä 2.3.2015 Otannat Toimivaltainen valvontaviranomainen eli Mavi tekee velvoitteen mukaisen

Lisätiedot

Kasvinsuojeluaineita koskeva täydentävien ehtojen valvontaohje

Kasvinsuojeluaineita koskeva täydentävien ehtojen valvontaohje 1111 Sivu/sivut 1 / 8 Kasvinsuojeluaineita koskeva täydentävien ehtojen valvontaohje "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus Täydentävät ehdot Neuvo 2020 alkukoulutus Järvenpää 10.12.2014 Mitä ovat täydentävät ehdot? Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR) Lakisääteiset hoitovaatimukset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot

Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Täydentävät ehdot Mavin tukihakukoulutukset Tampere 12.2.2014 ja Oulu 18.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Esityksen sisältö 1) Nuorten viljelijöiden

Lisätiedot

Maataloustukien täydentävät ehdot. Viherryttämistuki. Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö

Maataloustukien täydentävät ehdot. Viherryttämistuki. Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Maataloustukien täydentävät ehdot Viherryttämistuki Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Maataloustukien täydentävät ehdot Mitä ovat täydentävät ehdot? (1/2) Täydentävien ehtojen

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto,

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, 29.3.2017 Uudet tai vaihtuneet e-mailosoitteet tiedotamme ajankohtaisista sähköpostitse osa viesteistä

Lisätiedot

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 :n 1 momentin 6 kohta, muutetaan 6

Lisätiedot

Ympäristökorvaukset (koodi M10.1)

Ympäristökorvaukset (koodi M10.1) Ympäristökorvaukset (koodi M10.1) Toimenpiteen kuvaus Ympäristökorvausjärjestelmä koostuu ympäristöllisesti kestävään peltoviljelyyn tähtäävästä ympäristösitoumuksen toimenpidekokonaisuudesta sekä maatalouden

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. MYSP / Arto Valkonen

Täydentävät ehdot. MYSP / Arto Valkonen Täydentävät ehdot MYSP 3.5.2017 / Arto Valkonen 1 29.5.2017 Mitä ovat täydentävät ehdot? Täydentävät ehdot ovat perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona 1.Viljelyyn liittyvät

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Luomu muistutettavia asioita

Luomu muistutettavia asioita Luomu muistutettavia asioita Eläinmääräilmoitukset tehdään Vipussa tai lomakkeella 461 Luomukotieläinsitoumuksen antaneen on ilmoitettava siipikarja, sekä mahdolliset tuotantotauot jos eläintiheys ei täyty

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

LUONNONHAITTA- KORVAUS

LUONNONHAITTA- KORVAUS TUKIKOULUTUS 2015 Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka 26.1.2015 LUONNONHAITTA- KORVAUS 1 Ohjelmaperusteiset tuet Jatkossa vain yksi ohjelmaperusteinen tukikelpoisuus lohkoilla Tukikelpoiseen lohkoon voidaan

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010 Evira/30/0410/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2010 terveys ja -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Ulla Ollila Lisätietoja Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset

Tukihaku, maksatukset Tukihaku, maksatukset Aino Launto-Tiuttu, Terhi Löfstedt ja Paavo Myllymäki MTK-Varsinais-Suomi Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! Tukihaku 2016 Päätukihaku avautuu 9.5

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään?

Ympäristöinfo, kevät 2013. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristöinfo, kevät 2013 Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelu missä mennään? Ympäristötuki 2014 - Mitä on esitetty ympäristötuen vaikuttavuuden lisäämiseksi? Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus Savonia 17.2.2015 Juho Pikkarainen Luonnonhaittakorvaus Oleellisin muutos on korvauksen muuttuminen 5- vuotisesta sitoumuksesta

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Valvontahavaintoja Pohjois- Karjalassa. Peltovalvonta 2012 Lannoitusvalvonta Eläinvalvonta 2012

Valvontahavaintoja Pohjois- Karjalassa. Peltovalvonta 2012 Lannoitusvalvonta Eläinvalvonta 2012 Valvontahavaintoja Pohjois- Karjalassa Peltovalvonta 2012 Lannoitusvalvonta Eläinvalvonta 2012 Valvonta v.2012 Peltovalvonnassa n.200 tilaa Pinta-alojen ristiintarkastus tiloja n. 205 kpl EU:n eläinpalkkio

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Kevät 2015 Tukihakumuistutus Lähetetty maaliskuun ensimmäisellä viikolla Ilmoitus tukihaun alkamisesta Yhteenveto maatilan esitäytetyistä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Asianro: 1578/03.00.01/2016 KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Voimassa 18.11.2016 alkaen. 1 YLEISTÄ KASVIPEITTEISYYSVALVONNASTA... 2 1.1 Toimenpiteen pinta-alavaatimukset... 2 1.2 Valvonnassa olevat tilat...

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

Nautojen rekisterivirheet ja seuraamukset

Nautojen rekisterivirheet ja seuraamukset Nautojen rekisterivirheet ja seuraamukset Mitä muuttui? Miten seuraamukset toimii? Mitä virheitä ja kuinka ne syntyy? Täydentävät ehdot Hyvien käytäntöjen luominen 17.2.2016 Esim. 1 RT ajon peruste valvontaan

Lisätiedot

Tukipuhvetti IsoValkeinen. Tukipuhvetti Ulla Koivisto/Aulikki Pasanen

Tukipuhvetti IsoValkeinen. Tukipuhvetti Ulla Koivisto/Aulikki Pasanen Tukipuhvetti 12.4.2017 IsoValkeinen 1.3.2017 avattiin Chatti, jossa on usea henkilö vastaamassa. Tämä on yhteinen Luoteis-Savon, Ylä--Savon ja Sydän-Savon maaseutupalvelun kanssa. Auki pääsääntöisesti

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2012 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Riitta Maijala Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseutuvirasto/Varainhoitoosasto/Jatkotoimenpideyksikkö Jatkotoimenpiteet tarkastusten

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia Tukipuhvetti 25.4.2017 Iisalmi, Savonia Ylä-Savon maaseutupalvelut Erkki Koukkari (Pohjana käytetty luvalla Sydän-Savon ko. aineistoa) Vipupalvelun koodit ja rastit, mikä oleellista! Kasvikoodit käytännössä

Lisätiedot

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi MAARAYS Pvm. 25.1.2018 Dnro 2080/03.00.00/2017 Maaseutuviraston maarayskokoelma nro 24/17 Valtuutussaannokset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

Ajantasaistus, kartat ja pinta-alat

Ajantasaistus, kartat ja pinta-alat Ajantasaistus, kartat ja pinta-alat EU-avustajakoulutukset 19-26.3.2013 8.3.2013 AJANTASAISTUS = ilmakuvien päivitystä Ajantasaistusta tehdään peruskarttalehtineljännes kerrallaan, kuntarajoista riippumatta

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

Valvonnan asiakastyytyväisyys 2016

Valvonnan asiakastyytyväisyys 2016 Valvonnan asiakastyytyväisyys Tutkimuksen taustaa Tämän maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn aineisto on kerätty alkuvuodesta 201. Tutkimuksessa on selvitetty maanviljelijöiden kokemuksia

Lisätiedot

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Jaakko Rinne ylitarkastaja Mavi/Maatalousosasto MMM:n toimiala Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään maakunnille

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS 64/01 Pvm 29.6.2001 Dnro 2511/241/2001 Voimassaoloaika 4.7.2001 - toistaiseksi Kumoaa Yleiskirjeen nro 89/99 (muut. 31/00) jäljempänä mainituin osin Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto 15.9.2000 Dnro 3080/01/2000 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Voimassaoloaika 20.9.2000

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/2908/0411/2012

Tukivalvonta Evira/2908/0411/2012 Evira/2908/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2013 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Leila Peltola Leila Peltola Sisällysluettelo 1 ARVIO VALVONNAN

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, lammas, vuohi -> 7 vrk tapahtumasta

Lisätiedot

CAP 2020 uudistus loppusuoralla. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014

CAP 2020 uudistus loppusuoralla. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014 CAP 2020 uudistus loppusuoralla Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014 1 EU-valmistelu Tilanne Poliittinen sopimus kesäkuussa 2013 Neuvoston ja parlamentin asetukset hyväksytty joulukuussa

Lisätiedot