SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1226. Valtioneuvoston asetus. Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1226 Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta N:o 1226 Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (1396/2006) 5 seuraavasti: 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä

2 4768 N:o 1227 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, maanmittauslaitoksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (505/1991) 5 :n, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna laissa 1630/1993, sekä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä 18 päivänä heinäkuuta 1980 annetun lain (552/1980) 5 :n 3 ja 4 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 1030/1994, nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista. Tätä asetusta ei sovelleta niihin maanmittauslaitoksen suoritteisiin, joista perittävistä maksuista säädetään kiinteistötoimitusmaksuista annetun lain (558/1995), kiinteistörekisterilain (392/1985) tai kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) nojalla. 2 Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ovat: 1) asemakaavan pohjakartan hyväksyminen; 2) kylän nimen muuttaminen; 3) rekisteriyksikön nimen muuttaminen; 4) kiinteistön laadun muuttaminen; 5) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain, jäljempänä lunastuslain, 72 c :ssä (476/1996) tarkoitettu erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen; sekä 6) lunastuslain 76 :ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista. Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu määrätään suoritteen tuottamiseen käytettävän työajan perusteella, ovat:

3 N:o Suorite Työajan hinta, euroa/tunti 1) kyläjaotuksen muuttaminen; 58 2) kiinteistörekisterilain 2 b :n 1 momentissa (456/2004) tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä; 69 3) lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 :n 2 momentin (476/1996) nojalla; 69 4) lunastuslain 59 :n 1 momentissa (603/1977) tarkoitetun ennakkohaltuunottoluvan antaminen erillisenä; 69 5) lunastuslain 72 b :ssä (476/1996) tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin; 69 6) lunastuslain 72 d :ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen; sekä 69 7) maankäyttö- ja rakennuslain 91 h :ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen 78 Edellä 2 momentin 3, 4 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakijalta peritään lisäksi ne kustannukset, jotka aiheutuvat asianosaisten kuulemisesta ja päätöksen tiedoksiannosta alueen omistajille ja oikeuden haltijoille. 3 Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet Kiinteistörekisterin pitäjän omasta aloitteestaan tekemästä päätöksestä, joka koskee 2 :n 1 momentin 2, 3 tai 4 kohdassa taikka 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua suoritetta, ei peritä maksua. Kiinteistörekisterilain 2 a :ssä (456/2004) tarkoitetun kiinteistörekisteriin merkitsemisen kiinteistörekisterin pitäjä tekee maksutta. Kiinteistörekisterin pitäjän päätös kiinteistön laadun muuttamisesta tilaksi tai tontiksi tehdään maksutta silloin, kun asia on tullut vireille kirjaamisviranomaisen aloitteesta. 4 Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet Maksullisia suoritteita, jotka maanmittauslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat: 1) kiintopisteaineistot; 2) ilmakuva-aineistot ja niiden julkaisuluvat; 3) maastokartta-aineistot ja kartastot sekä niiden käyttöoikeuksien luovutukset; 4) paikkatietojen yhteiskäytön palvelut; 5) ohjelmistot ja niiden käyttöoikeudet; 6) kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annettavat suoritteet; 7) koulutuspalvelut; 8) konsultointipalvelut ja selvitykset; 9) todistukset; 10) otteet ja jäljennökset; 11) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; 12) yhteisaluelain 10 :n 2 momentissa (686/2000) tarkoitettu järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen koolle kutsuminen ja muu järjestäminen; 13) tilauksesta suoritettavat toimialaan kuuluvat suoritteet, jotka ovat muita kuin 1 12 kohdassa mainittuja suoritteita; 14) maanmittauslaitoksen hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö; 15) julkaisut; sekä 16) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet. Käyttöoikeusmaksu 1 momentin 1-3 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin aineistoihin jätetään perimättä, jos aineiston käyttöoikeus luovutetaan viranomaiselle viranomaistehtävien hoitamista varten tai oppilaitokselle opetustarkoituksiin. Tällöin peritään kuitenkin aineiston irrottamis- ja toimituskustannukset. Jos edellä tässä momentissa tarkoitettua aineistoa käytetään myös muuhun tarkoitukseen kuin viranomaistehtävien hoitamiseen tai opetustarkoituksiin, peritään käyttöoikeusmaksu täysimääräisenä.

4 4770 N:o Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 :n 2 momentissa tarkoitetuista tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 :n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää maanmittauslaitos ottaen huomioon, mitä sanotun lain 34 :ssä säädetään. 6 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina

5 N:o Liite MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKISOIKEUDELLISTEN SUORITTEIDEN KIINTEÄT MAKSUT 1. Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: 670 euron perusmaksu lisättynä 55 eurolla jokaiselta 10 hehtaarilta tai sen osalta ja 100 euroa jokaiselta 500 hehtaaria ylittävältä 200 hehtaarilta tai sen osalta. Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: kuten edellä, mutta perusmaksu on 420 euroa. Täydennyskartoituksen hyväksyminen pohjakartaksi: edellä mainitulla tavalla määrätty maksu vähennettynä 25 %:lla. 2. Kylän nimen muuttaminen Kylän nimen muuttaminen: 132 euroa. Lisämaksu jokaisesta muusta kylästä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 37 euroa. 3. Rekisteriyksikön nimen muuttaminen Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimen muuttaminen: 75 euroa. Lisämaksu jokaisesta muusta rekisteriyksiköstä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 19 euroa. 4. Kiinteistön laadun muuttaminen Kiinteistön laadun muuttaminen: 75 euroa. Lisämaksu jokaisesta muusta kiinteistöstä, jonka laatu muutetaan samalla päätöksellä: 19 euroa. 5. Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen Erityisen oikeuden siirtäminen: 240 euroa päätökseltä. Päätöksen merkitseminen kiinteistörekisteriin: 48 euroa jokaista kiinteistörekisterin käyttöoikeusyksikköä kohti. 6. Lunastuksen hakijan vaihtaminen Lunastuksen hakijan vaihtaminen: 110 euroa.

6 4772 N:o 1228 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002) 7 :n ja kiinteistörekisterilain (392/1985) 14 a :n nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta valtiolle ja kunnalle perittävistä maksuista. Tätä asetusta ei sovelleta niihin suoritteisiin, joista perittävistä maksuista säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteita perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla. 2 Julkisoikeudelliset suoritteet Kiinteistötietojärjestelmästä julkisoikeudellisina suoritteina annettavista oikeaksi todistetuista otteista ja todistuksista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut. 3 Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat omakustannushintaan hinnoiteltavat suoritteet Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutetuista Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta sekä kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut. 4 Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet Massaluonteisesta kiinteistöjen rajatietojen ja niihin liittyvästä käyttöoikeuden luovutuksesta taikka muusta kuin 2 :ssä tai 3 :ssä tarkoitetusta suoritteesta ja käyttöoikeuden luovutuksesta peritään maksu liiketaloudellisin perustein kiinteistötietojärjestelmän hallinto-organisaation hinnoittelun mukaisesti. 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa joulukuun loppuun Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina

7 N:o MAKSUTAULUKKO KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄN SUORITTEISTA Taulukon hintatiedot on esitetty arvonlisäverottomina hintoina Julkisoikeudelliset suoritteet Kiinteistötietojärjestelmästä julkisoikeudellisina suoritteina annettavat viranomaisen oikeaksi todistamat otteet ja luettelot euroa Oikeaksi todistetut otteet, kunta-, sijaintialue-, 10,00 ryhmä- ja yksikköluettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot Rekisteriyksikön karttaote 7,50 Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat omakustannushintaan hinnoiteltavat suoritteet 1) Tiedot kiinteistötietojärjestelmästä; suorakäyttö kartattomasta palvelusta Kiinteistötietojärjestelmän kartattoman palvelun suorakäytöstä peritään käyttäjiltä maksuja seuraavasti: euroa Lainhuutotodistus 4,90 Lainhuutorekisteriote 3,00 Rasitustodistus 10,40 Kiinnitysrekisteriote 3,00 Kiinteistörekisteriote 4,55 Määräalatuloste 4,90 Todistus vuokraoikeudesta 4,00 Kiinteistötietojen selaus 0,70 Kiinteistönmuodostuksen selaus 0,70 Haku tilan nimellä 0,40 Haku lähiosoitteella 0,50 Haku henkilötunnuksella 0,50 2) Tiedot kiinteistötietojärjestelmästä; eräkäyttö kartattomasta palvelusta Tiedostomuodossa luovutettavista tiedoista ja toimittamisesta peritään tietomaksua tietoyksiköltä: euroa Omistaja- / erityisen oikeuden haltijatiedot 1,07/kiinteistö Omistaja- / erityisen oikeuden haltija- ja 1,34/kiinteistö osoitetiedot Kaikki lainhuutotiedot / tiedot erityisestä oikeudesta 1,78/kiinteistö Muut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot 1,07/kiinteistö Kiinteistörekisterin tiedot 1,78/kiinteistö Kiinteistörekisterin yksittäiset tiedot 0,33/tieto Kiinteistörekisterin päivitystiedot 0,37/kiinteistö Liite

8 4774 N:o 1228 Kiinteistörekisteripäivityksestä peritään kuitenkin vuosittain enintään 15 prosenttia rekisteriaineiston uushankintahinnasta. Päivityshintaa voidaan soveltaa, mikäli kiinteistörekisterin tietojen hankinnasta tai edellisestä päivityksestä on kulunut enintään kaksi vuotta. Lisäksi peritään aiheutuneet tietojenkäsittelykulut. Yksikköhinnoista annetaan alennusta rekisteriyksiköiden lukumäärän perusteella seuraavasti: Rekisteriyksiköiden lukumäärä Alennus alarajalla % Alennus alarajan ylittävältä osalta % tai yli 37,8 60 3) Kiinteistötietojärjestelmän palvelu ja tiedot; suorakäyttö kartallisesta palvelusta Kiinteistötietojärjestelmän kartallisen palvelun suorakäytöstä peritään käyttäjiltä maksuja seuraavasti: euroa Perustamismaksu / 1 käyttäjä 60,00 Samalle organisaatiolle yhtä aikaa perustettavat 30,00/käyttäjä 2-10 käyttäjää (sis. yhden laskutusosoit- teen) - laskutusosoitemaksu 20,00/laskutusosoite Samalle organisaatiolle yhtä aikaa perustettavat 15,00/käyttäjä käyttäjää (sis. yhden lasku- tusosoitteen) - laskutusosoitemaksu 15,00/laskutusosoite Samalle organisaatiolle yhtä aikaa perustettavat 10,00/käyttäjä yli 25 käyttäjää (sis. yhden lasku- tusosoitteen) - laskutusosoitemaksu 15,00/laskutusosoite Ylläpitomaksu ja taustakarttojen käyttöoikeus 10,00/käyttäjä kuukaudessa Kopiointilupamaksu kuukaudessa sisältäen: kpl kopioita/vuosi 2, kpl kopioita/vuosi 3, kpl kopioita/vuosi 4,90 Tiedot: Lainhuutotodistuksen tiedot 4,90 Lainhuutorekisteriote 3,00 Rasitustodistuksen tiedot 10,40 Kiinnitysrekisteriote 3,00 Vuokraoikeustodistuksen tiedot 4,00 Rekisteriyksikön / määräalan ominaisuustiedot 4,55 Rekisteriyksikön / määräalan perustiedot 0,75 Rekisteriyksikön määräalojen perustiedot / 0,50 rekisteriyksikkö Kiinteistönmuodostuksen selaus 0,70 Omistusluettelotuloste 0,50 Rekisteriyksikön karttaote 3,00 Haku listaan 0,50

9 N:o Osoitehaku 0,50 Määräalan listaan haku 0,50 Määräalan sijaintirekisteriyksikön haku/ 0,50 määräalatunnus Osakasluettelo 3,70 Rajanaapurit listaan haku 0,50 Yksikön palstat ja määräalat kartalle 0,90 Määräalat kartalle 0,90 Yksikön käyttöoikeusyksiköt/kaavat/ rakennuskiellot 0,90 kartalle 4) Kiinteistötietojärjestelmän palvelu ja tiedot; sovellus-sovellus yhteys Kiinteistötietojärjestelmän sovellus-sovellus yhteyden käytöstä peritään käyttäjiltä maksuja seuraavasti: euroa Ylläpitomaksu kuukaudessa 1-5 loppukäyttäjää 10,00 yli 5 loppukäyttäjää 50,00 Perustamismaksu - ensimmäinen tunnus 200,00 - seuraavat tunnukset samalle organisaatiolle 60,00 Tiedot: Perustiedot / haku 0,75 - Perustietohaun jatkokyselynä kiinteistön 4,55 ominaisuustiedot - Perustietohaun jatkokyselynä kiinteistön rajat 0,90

10 4776 N:o 1229 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 :n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005: 1 Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (jäljempänä tietopalvelukeskus) perii todistuksesta, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, maksua 10,00 euroa. 2 Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joissa maksu poikkeaa omakustannusarvosta Tietopalvelukeskus perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten rekisteröinnistä kiinteää maksua 5,66 euroa, kun eläimen merkitsemiseen käytetään perinteistä korvamerkkiparia, ja 7,90 euroa, jos toinen korvamerkkiparin merkeistä sisältää elektronisen lähettimen. Samoin tietopalvelukeskus perii kiinteätä maksua nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) 6 :n mukaisesta korvaavasta tunnistimesta 2,92 euroa, jos tunnistin on perinteinen korvamerkki, ja 4,50 euroa, jos se on elektronisen lähettimen sisältävä korvamerkki, sekä mainitun asetuksen 7 :n mukaisesta tilapäismerkistä 5,00 euroa ja mainitun asetuksen 15 :n mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta kiinteää maksua 1,00 euroa. 3 Muut maksulliset suoritteet Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka tietopalvelukeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet: 1) tietoaineistot, tietotuotteet, tietopalvelut sekä jäljennökset, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä 2) muut erikseen tilatut suoritteet ja palvelut. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 :n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 :n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää tietopalvelukeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 :ssä säädetään. 4 Maksut kansainvälisestä yhteistyöstä Tietopalvelukeskus voi tuottaa kansainväliselle järjestölle ja muiden valtioiden viranomaisille suoritteita maksutta, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen.

11 N:o Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008, ja se on voimassa vuoden 2009 loppuun. Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen

12 4778 N:o 1230 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti, säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002) 5 :n 2 ja 3 momentin nojalla: 1 Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista asetuskautena kertyvästä tulosta aiheutuneita kustannuksia vastaavan tulon, kuitenkin enintään 21 % asetuskauden tuloista. Maanmittauslaitos raportoi toteutuneet kustannukset kiinteistötietojärjestelmän neuvottelukunnalle vuoden 2008 kustannusten osalta tammikuussa 2009 ja koko asetuskauden osalta tammikuun 2010 loppuun mennessä. 2 Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän aiheuttamien käyttöönottokustannusten kattamiseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista kertyvistä tuloista yhteensä euroa ja Maanmittauslaitos saa järjestelmän kehittämisen ja käyttöönottoon valmistautumisen aiheuttamien kustannusten kattamiseksi euroa. 3 Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä 1 ja 2 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi järjestelmästä huolehtiville viranomaisille maksetaan kiinteistötietojärjestelmän suoritteista 1 ja 2 mukaisten korvausten maksamisen jälkeen jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti: 1) Maanmittauslaitoksen osuus on 39,9 prosenttia; 2) oikeusministeriön osuus on 29,4 prosenttia; sekä 3) kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien yhteinen osuus on 30,7 prosenttia. Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat tiedon tuottajana edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä osuudesta osuuden siinä suhteessa kuin kiinteistörekisterin pitäjän vastuulla olleita rekisteriyksiköiden tietoja on luovutettu kiinteistötietojärjestelmästä. Osuuksien suuruus käy ilmi asetuksen liitetaulukosta. 4 Maanmittauslaitos jakaa 2 :ssä mainitut osuudet kiinteistörekisterin pitäjinä toimiville kunnille näiden Maanmittauslaitokselle ilmoittamien käyttöönottokustannusten suhteessa kolmessa yhtä suuressa euron suuruisessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2008, toinen erä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 ja kolmas erä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009.

13 N:o Maanmittauslaitos jakaa saamistaan maksutuloista 3 :ssä tarkoitetut osuudet oikeusministeriölle kuukausittain seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien osuudet Maanmittauslaitos maksaa seuraavasti: kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2008, kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2008, kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2009, kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009, kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2009 ja kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa joulukuun loppuun Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina

14 4780 N:o 1230 KUNTIEN OSUUDET KERTYVÄSTÄ KUNTIEN YHTEISESTÄ TULOSTA Kuntanumero Kunnan nimi Osuus % K010 ALAVUS 0,11 K020 AKAA 0,30 K049 ESPOO 6,21 K061 FORSSA 0,80 K069 HAAPAJÄRVI 0,11 K075 HAMINA 0,50 K078 HANKO 0,60 K079 HARJAVALTA 0,30 K091 HELSINKI 10,12 K092 VANTAA 5,21 K102 HUITTINEN 0,20 K106 HYVINKÄÄ 2,10 K109 HÄMEENLINNA 1,90 K111 HEINOLA 0,71 K140 IISALMI 0,50 K143 IKAALINEN 0,11 K153 IMATRA 1,50 K167 JOENSUU 1,40 K179 JYVÄSKYLÄ 2,30 K182 JÄMSÄ 0,30 K186 JÄRVENPÄÄ 2,40 K202 KAARINA 0,20 K205 KAJAANI 1,00 K214 KANKAANPÄÄ 0,40 K220 KARJAA 0,60 K224 KARKKILA 0,60 K235 KAUNIAINEN 0,30 K240 KEMI 0,80 K245 KERAVA 1,50 K271 KOKEMÄKI 0,20 K272 KOKKOLA 1,40 K285 KOTKA 1,70 K286 KOUVOLA 1,30 K287 KRISTIINANKAUPUNKI 0,20 K297 KUOPIO 2,00 K301 KURIKKA 0,30 Liite

15 N:o K306 KUUSANKOSKI 1,00 K398 LAHTI 3,41 K405 LAPPEENRANTA 2,00 K408 LAPUA 0,30 K422 LIEKSA 0,20 K430 LOIMAA 0,30 K434 LOVIISA 0,50 K444 LOHJA 0,91 K478 MAARIANHAMINA 0,60 K491 MIKKELI 1,10 K506 MÄNTTÄ 0,20 K529 NAANTALI 0,60 K536 NOKIA 1,60 K541 NURMES 0,20 K543 NURMIJÄRVI 0,20 K563 OULAINEN 0,20 K564 OULU 4,11 K573 PARAINEN 0,40 K581 PARKANO 0,11 K593 PIEKSÄMÄKI 0,50 K598 PIETARSAARI 1,00 K609 PORI 3,61 K638 PORVOO 1,20 K678 RAAHE 0,40 K680 RAISIO 1,00 K684 RAUMA 1,00 K694 RIIHIMÄKI 1,40 K698 ROVANIEMI 1,30 K734 SALO 0,91 K740 SAVONLINNA 1,10 K743 SEINÄJOKI 1,50 K754 ANJALANKOSKI 0,20 K778 SUONENJOKI 0,20 K835 TAMMISAARI 0,50 K837 TAMPERE 5,41 K851 TORNIO 0,60 K853 TURKU 4,41 K858 TUUSULA 0,11 K893 UUSIKAARLEPYY 0,11

16 4782 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 1230 K895 UUSIKAUPUNKI 0,30 K905 VAASA 1,70 K908 VALKEAKOSKI 0,71 K912 VAMMALA 0,40 K915 VARKAUS 1,00 K936 VIRRAT 0,11 K977 YLIVIESKA 0,40 K992 ÄÄNEKOSKI 0,80 Yhteensä 100,00 JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2007 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1396/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1059/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1059/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1059/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 N:o Laki. N:o 991. tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 N:o Laki. N:o 991. tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 N:o 991 996 SISÄLLYS N:o Sivu 991 Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä... 3487 992 Laki kansanterveyslain muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1072/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2001 N:o 956 962 SISÄLLYS N:o Sivu 956 Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta... 2749 957 Laki erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. valtion eläkelain 98 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o Laki. valtion eläkelain 98 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1060 1064 SISÄLLYS N:o Sivu 1060 Laki valtion eläkelain 98 :n muuttamisesta..................................................

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet Radio 2020-toimilupakierros Taajuuskokonaisuudet Taajuuskokonaisuudet 2020 (M74) Seuraavilla kalvoilla on kuvattu määräysluonnoksen M74 taajuuskokonaisuudet (paikkakunta, taajuus) Kokonaisuuksiin tehdyt

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Indeksitalo tutkimus

Indeksitalo tutkimus Indeksitalo 2018- tutkimus Indeksitalon ominaisuudet Oma 1200 neliön tontti keskustan ruutukaava-alueella, jolla rakennusoikeutta 3000 k-m2 Tontin (keskustan toiseksi kallein alue) verotusarvo ns. tavoitearvossa

Lisätiedot

1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl)

1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl) Kiinteistö- ja mittaustoimen kysely 2008 10/83/2009 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019 Kirje SM1811001 1 (1) 00.00.01.00.01 SMDno-2018-784 23.04.2018 Jakelun mukaan Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2018 voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimen kysely v. 2010

Kiinteistö- ja mittaustoimen kysely v. 2010 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl) 1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) 1.1 Tontinlohkomisia 1.1.1 Näissä tontteja suoritettu(kpl) yhteensä

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2006 N:o 770 778 SISÄLLYS N:o Sivu 770 Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com.

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Kohdetuote Kohdekaupunki Kohdepostinumero energiavaraaja HELSINKI 00660 energiavaraaja HELSINKI 00690 energiavaraaja

Lisätiedot

Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 74/2018 M 1 (18) Määräys toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2018 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Ajokorttitoimivallan siirto

Ajokorttitoimivallan siirto Ajokorttitoimivallan siirto Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Kimmo Pylväs Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tosi pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011 Rajapintojen, kysely v. 2011 Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WMS) Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WFS) Kouvola Käyttöönotto käynnissä 05/2011 Rauma käyttöön 1.1.2011 Järvenpää Huittinen Loppi

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta... 181 47 Laki lääkärin hyväksymisestä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 20.6. 14.8.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 20.6. 14.8.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 20.6. 14.8.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 56 520 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimen tietoja v. 2009

Kiinteistö- ja mittaustoimen tietoja v. 2009 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu(kpl) 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä (kpl) 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksi ä (kpl) 1.3 Tontin 1.4

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

RATAOMAISUUDEN JAKO ALUEISIIN JA RATAOSIIN

RATAOMAISUUDEN JAKO ALUEISIIN JA RATAOSIIN 1 (5) ALUE 1 Uusimaa 1101 Helsinki (Pasila) sis. Pasilan henkilöaseman laiturialueet 1102 (Pasila) (Riihimäki) 1103 (Riihimäki) (Lahti) 1104 (Pasila) Kirkkonummi 1105 (Huopalahti) Vantaankoski (Havukoski)

Lisätiedot