KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti RUBIA S 40

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti RUBIA S 40"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Numero 745 Puhdas aine/seos Seos 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käyttötavat Moottoriöljy Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Total Marketing & Services Finland OY Teknobulevardi 3-5A FI Vantaa Finland Puh : (+358) Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä: Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Kjell Justesen 1.4. Hätäpuhelinnumero (24h/24, 7d/7) Myrkytystietokeskus P.O.B 790 (Tukholmankatu 17) SF HUS Helsinki VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus ASETUS (EY) no. 1272/2008 Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 2.2. DIREKTIIVI 67/548/ETY tai 1999/45/EY Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Aines/Seos ei ole vaarallinen direktiivin (direktiivien) 67/548/ETY ja sen muutosten sekä/tai 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan

2 Sivu 2 / 12 Varoitusmerkki(merkit) Ei luokiteltu 2.2. Merkinnät Merkitty seuraavan mukaan Ei luokiteltu/ei vaadita merkintää R-lausekkeet ei ole S-lausekkeet ei ole Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä Muut vaarat Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet Likaantuneet pinnat tulevat olemaan äärimmäisen liukkaita. Ympäristöön vaikuttavat ominaisuudet Ei saa päästää ympäristöön. 3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT 3.2. Seos Kemiallinen nimi EY-no REACH-rekisteröint inumero Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (iso-bu ja pentyyli) esterit, sinkkisuolat CAS-no Painoprosen tti Luokitus (Dir. 67/548) <1.5 Xi;R38-41 N;R51-53 Luokitus (Asetus 1272/2008) Aquatic Chronic 2 (H411) Eye Dam. 1 (H318) Skin Irrit. 2 (H315) Lisätietoja Tuote, joka sisältää mineraaliöljyä, joissa on alle 3% DMSO-uutetta mitattuna IP 346:n mukaisesti Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet Roiskeet silmiin VOIMAKKAIDEN TAI JATKUVIEN OIREIDEN ESIINTYESSÄ ON HAKEUDUTTAVA LÄÄKÄRIN HOITOON. Huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta.

3 Sivu 3 / 12 Ihokosketus Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Pestävä saippualla ja vedellä. Pestävä likaantunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Hengitys Nieleminen Siirrettävä raittiiseen ilmaan. EI saa oksennuttaa. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen Tärkeimmät oireet ja, sekä välittömät että viivästyneet Roiskeet silmiin Ihokosketus Hengitys Nieleminen Ei luokiteltu. Ei luokiteltu. Tuotteiden suihkutus korkealla paineella ihon alle saattaa aiheuttaa hyvin vakavia seurauksia, vaikka oireita tai vammaa ei näkyisikään. Ei luokiteltu. Suurien höyrypitoisuuksien hengittäminen voi ärsyttää hengityselimä. Ei luokiteltu. Nieleminen voi aiheuttaa vatsalaukun ja ohutsuolistoseudun ärsytystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia Tarvittaessa hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja erityishoitoon Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Soveltumattomat sammutusaineet Hiilidioksidi (CO 2). ABC-jauhe. Vaahto. Vesisuihku tai sumu. Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityisvaara Epätäydellinen palaminen ja termolyysi saattavat kehittää myrkyllisyydessään vaihtelevia kaasuja, kuten hiilimonoksidia, hiilidioksidia, erilaisia hiilivetyjä, aldehydejä ja nokea. Nämä saattavat olla erittäin vaarallisia suljetuissa tiloissa tai korkeina pitoisuuksina hengitettyinä Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteetkäytettävä paineilmahengityslaitetta ja suojapukua. Muut tiedot Astiat/säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten säädösten mukaan. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarustus ja hätätilamenettelyt

4 Sivu 4 / 12 Yleiset tiedot Älä koske vuotanutta materiaalia tai kävele sen poikki. Likaantuneet pinnat tulevat olemaan äärimmäisen liukkaita. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Poistettava kaikki sytytyslähteet Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen Yleiset tiedot Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille Materiaalit ja menetelmät suojausta ja puhdistamista varten Puhdistusohjeet Padottava. Vuoto pysäytään ja kerätään palamattoman imeytysaineen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) avulla ja siirretään astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13). Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojavälineet Katso lisätietoja osiosta 8. Jätehuolto Katso osio KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Varotoimenpiteet turvallista käsittelyä varten Turvallisen käsittelyn ohjeet Tulipalon ja räjähdyksen torjunta Hygieniatoimenpiteet Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty käytön aikana. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Käytettävä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Estettävä varotoimenpitein staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Maadoitettava/yhdistettävä säiliöt, tankit ja siirtävät/vastaanottavat laitteet. Varmista, että kaikki henkilökunta, joka saattaa altistua tuotteelle, noudattaa hygieniaohjeita tarkasti. Laitteiden, työalueen ja vaatteiden säännöllinen puhdistaminen on suositeltavaa. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Älä käytä hankaavia aineita, liuottimia tai polttoainetta. Älä kuivaa käsin tuotteella saastuneisiin riepuihin. Älä laita saastuneita rättejä työvaatteiden taskuihin Turvallisen varastoinnin olosuhteet, mukaan lukien tieto sopimattomista materiaaleista Tekniset toimenpiteet/varasto-olosuhteet Vältettävät materiaalit Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden, juomien eikä eläinravinnon kanssa. Pidä allastetulla alueella. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä mieluiten alkuperäispakkauksessa. Muussa tapauksessa siirrä uuden astian etikettiin kaikki tiedot tuotteesta. Astioiden varoitusmerkkejä ei saa poistaa (ei tyhjistäkään astioista). Järjestä laitteistot niin, että ainetta ei vuoda tai roisku (esimerkiksi tiivisterikon takia) kuumille koneen osille tai sähkökontakteihin. Suojattava kylmältä, kuumalta ja auringonvalolta. Suojattava kosteudelta. Voimakkaat hapettimet.

5 Sivu 5 / Erityiset käyttötavat 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Tarkistusparametrit Altistumisrajat öljysumu : 10mg/m 3, 15 minuutin ajan; öljysumu : 5mg/m 3, 8 tunnin ajan Lyhenteiden selitys Katso osio 16 DNEL Työntekijä (teollinen/ammattilainen) Kemiallinen nimi Lyhytaikaiset systeemiset Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (iso-bu ja pentyyli) esterit, sinkkisuolat DNEL Kuluttaja Kemiallinen nimi Lyhytaikaiset systeemiset Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (iso-bu ja pentyyli) esterit, sinkkisuolat Todennäköinen on pitoisuus (PNEC) Lyhytaikaiset paikalliset Lyhytaikaiset paikalliset Pitkäaikaiset systeemiset mg/kg bw/day Dermal 8.13 mg/m³ Inhalation Pitkäaikaiset systeemiset 5.93 mg/kg bw/day Dermal 2.06 mg/m³ Inhalation 0.24 mg/kg bw/day Oral Pitkäaikaiset paikalliset Pitkäaikaiset paikalliset Kemiallinen nimi Vesi Sedimentti Maaperä Ilma STP Suun kautta Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (iso-bu ja pentyyli) esterit, sinkkisuolat µg/l fw 4.6 µg/l mw 45 µg/l or 100 mg/l mg/kg food 8.2. Altistumisen torjunta Työperäisen altistumisen torjunta Tekniset toimenpiteet Käytettävä teknisiä menetelmiä työpaikan altistusrajojen noudattamiseksi. Työskenneltäessä ahtaissa tiloissa (säiliöt, altaat jne.) varmistettava, että saatavana on hengityskelpoista ilmaa, ja käytettävä suositeltuja laitteita ja välineitä. Henkilökohtaiset suojavälineet

6 Sivu 6 / 12 Yleiset tiedot Jos tuotetta käytetään seoksissa, on suositeltavaa ottaa yhteyttä asianmukaisiin suojavarustetoimittajiin. Nämä suositukset ovat voimassa tuotteelle sellaisena, kun se on toimitettu. Hengityselinten suojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus / Kehon suojaus Käsien suojaus Liuottimien konsentraation ollessa altistumisrajojen yläpuolella on käytettävä asianmukaista sertifioitua hengityslaitetta. Yhdistetyllä höyry/hiukkassuodattimella varustettu hengityslaite (EN 14387). Hengityslaitteen käytön on noudatettava tiukasti valmistajan ohjeita ja niiden valintaa ja käyttöä koskevia säädöksiä. Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä:. Sivusuojilla varustetut suojalasit. Käytä sopivaa suojavaatetusta. Suojakengät tai saappaat. Älä käytä sormuksia, rannekelloa tai muita vastaavia esineitä, joihin voi tarttua tuotetta aiheuttaen ihon ärsytystä. Pitkähihainen vaatetus. Pitkäaikainen ja toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihoreaktioita, joita pienet vammat tai kosketus saastuneisiin vaatteisiin voi pahentaa. Hiilivetykestävät suojakäsineet, Nitriilikumi, Fluorikumi. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Jos tuotetta käytetään liuoksessa tai sekoitetaan muiden aineiden kanssa sekä EN 374 -standardista poikkeavissa olosuhteissa, on otettava yhteyttä EY-hyväksyttyjen käsineiden toimittajaan. Ympäristöaltistuksen torjuminen Yleiset tiedot Tuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin tai maaperään. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Väri 20 C Haju keltainen asti ruskeankellertävä neste Luonteenomainen Ominaisuus Arvot Huomautuksia Menetelmä ph Ei sovellu Kiehumispiste/kiehumisalue Ei sovellu Leimahduspiste >= 240 C Cleveland Open Cup (COC) >= 464 F Cleveland Open Cup (COC) Höyrystymisnopeus Tietoa ei ole käytettävissä Syttymisrajat ilmassa Tietoa ei ole käytettävissä Höyrynpaine Tietoa ei ole käytettävissä Höyryntiheys Tietoa ei ole käytettävissä Tiheys 890 kg/m 15 C Vesiliukoisuus Liukenematon Liukoisuus muihin liuottimiin Liukoinen suureen osaan tavallisia liuottimia logpow Tietoa ei ole käytettävissä

7 Sivu 7 / 12 Itsesyttymislämpötila Ei sovellu Viskositeetti, kinemaattinen C ISO 3104 Räjähtävyys Ei räjähtävä Hapettavuus Ei sovellu Vaarallisten reaktioiden Ei sovellu mahdollisuus 9.2. Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Stabiili suositelluissa varasto-olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot Ei mitään normaalityöstössä Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Lämmönlähde (leimahduspisttä korkeammat lämpötilat), kipinät, sytytyskohdat, staattinen sähkö Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Voimakkaat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Normaalikäytössä ei mitään. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Paikalliset Tuotetiedot Ihokosketus Roiskeet silmiin Hengitys. Ei luokiteltu. Tuotteiden suihkutus korkealla paineella ihon alle saattaa aiheuttaa hyvin vakavia seurauksia, vaikka oireita tai vammaa ei näkyisikään.. Ei luokiteltu.. Ei luokiteltu. Suurien höyrypitoisuuksien hengittäminen voi ärsyttää hengityselimä.

8 Sivu 8 / 12 Nieleminen. Ei luokiteltu. Nieleminen voi aiheuttaa vatsalaukun ja ohutsuolistoseudun ärsytystä, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Välitön myrkyllisyys - Tietoja aineosista Kemiallinen nimi LC50, suun kautta LD50, ihon kautta LC50 Hengitys Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (iso-bu ja pentyyli) esterit, sinkkisuolat LD mg/kg (Rat - OECD 401) LD50 > mg/kg (Rabbit - OECD 402) Herkistyminen Herkistyminen Ei luokitella herkistinaineeksi. Erityiset Syöpää aiheuttavat Mutageenisuus Lisääntymiselle vaarallinen Tätä tuotetta ei ole luokiteltu syöpävaaralliseksi. Käytettäessä moottoreissa öljy saastuu vähäisessä määrin matalatasaisten palamistuotteiden takia. Käytetyt moottoriöljyt ovat aiheuttaneet hiirellä ihosyöpää levitettäessä tuotetta toistuvasti ja jatkuvassa altistuksessa. Lyhytaikainen tai satunnainen ihon altistus käytetyn mooriöljyn kanssa ei aiheuta vakavia vaikutuksia ihmiselle, olettaen että se poistetaan iholta tehokkaasti saippualla ja runsaalla vedellä. Tuotetta ei ole luokiteltu mutageeniseksi. Tämä tuote ei sisällä mitään tunnettuja tai epäiltyjä lisääntymiskykyyn vaikuttavia vaaroja. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys Subkrooninen myrkyllisyys Vaikutukset kohde-elimeen Vaikutukset kohde-elimeen Muut tiedot Muut haitalliset Pitkäaikainen ja toistuva altistus tahriintuneiden vaatteiden kanssa voi aiheuttaa luonteenomaisia ihovammoja (öljynäpyt). 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Ei luokiteltu. Tässä kokoonpanossa oleva lisäaine vaatisi luokittelun, Havaitut koetulokset osoittavat, ettei luokitusta tarvita. Välitön myrkyllisyys vesieliöille - Tuotetiedot Välitön myrkyllisyys vesieliöille - Tietoja aineosista. Kemiallinen nimi Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys daphnialle ja muille veden selkärangattomille. Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys mikro-organismeille

9 Sivu 9 / 12 Fosforiditiohappoa, seka-o, EbL50 (72h) 21 mg/l EC50 (48h) 23 mg/l LC50 (96h) 4.5 mg/l O-bis (iso-bu ja pentyyli) (Scenedesmus subspicatus - (Daphnia magna - OECD (Cyprinodon variegatus - esterit, sinkkisuolat OECD 201) 202) OECD 203) Krooninen myrkyllisyys vesieliöille - Tuotetiedot Krooninen myrkyllisyys vesieliöille - Tietoja aineosista. Kemiallinen nimi Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys daphnialle ja muille veden selkärangattomille. Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (iso-bu ja pentyyli) esterit, sinkkisuolat Vaikutukset maaeliöstöön NOEC(21d) 0.8 mg/l Daphnia magna Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys mikro-organismeille Pysyvyys ja hajoavuus Yleiset tiedot Kertyvyys eläviin kudoksiin Tuotetiedot logpow Tietoa ei ole käytettävissä Tietoja aineosista. Kemiallinen nimi Fosforiditiohappoa, seka-o, O-bis (iso-bu ja pentyyli) esterit, sinkkisuolat Liikkuvuus maaperässä log Pow 0.69 Maaperä Ilma Vesi Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi tuotteella on vähäinen liikkuvuus maaperässä. Haihtumishävikki on rajoitettua. Liukenematon. Tuote leviää veden pinnalla PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT- ja vpvb-aineiden arviointi Muut haitalliset

10 Sivu 10 / 12 Yleiset tiedot 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteet jäännöksistä / käyttämättömistä tuotteista Saastunut pakkaus EWC-koodi Ei saa päästää ympäristöön. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikalliset säädökset. Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta. Tämä öljy on vietävä käytön jälkeen käytetyn öljyn keruupisteeseen. Epäasianmukaisesti hävitetty öljy on vaaraksi ympäristölle. Kaikenlainen sekoittaminen toisten aineiden, kuten liuotimien, jarruja jäähdytysnesteiden, kanssa kielletään. Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Seuraavat jätekoodit ovat vain ehdotuksia: EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia. Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit sillä perusteella, mihin käyttötarkoitukseen tuotetta on käytetty. 14. KULJETUSTIEDOT ADR/RID IMDG/IMO ICAO/IATA ADN Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty Ei säädelty 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Euroopan Unioni Lisätiedot Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi Tietoa ei ole käytettävissä

11 Sivu 11 / Tietoja kansallisista määräyksistä Tanska Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Suomi Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Norja Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Ruotsi Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). Islanti Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8). 16. MUUT TIEDOT R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R41 - Vakavan silmävaurion vaara R38 - Ärsyttää ihoa. R51/53 - Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit H315 - Ärsyttää ihoa H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Akronyymejä ja lyhenteitä Lyhenteiden selitys Osio 8 + Herkiste * Iho-huomautus ** Vaara-huomautus C: Karsinogeeni M: Mutageeni R: Reprotoksinen Muutettu viimeksi: Muutoshuomautus *** Merkitsee uusittua jaksoa. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) no. 1907/2006 vaatimukset

12 Sivu 12 / 12 Tämä käyttöturvallisuustiedote ei korvaa teknisiä tuotetietoja vaan täydentää niitä. Tiedotteen sisältämät tiedot annetaan hyvässä uskossa, ja ne ovat parhaan tietomme mukaan oikeat edellä mainittuna päivänä. Käyttäjä ymmärtää, että tuotteen käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen sisältää mahdollisen riskin. Tässä annetut tiedot eivät millään tavoin vapauta käyttäjää siitä, että hänen on tunnettava toimintaansa koskevat säädökset ja toimittava niiden mukaisesti. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa tuotteen käytössä vaadituista varotoimista. Tässä ilmoitetut säädösten mukaiset tekstit on tarkoitettu auttamaan käyttäjää täyttämään velvollisuutensa. Luetteloa ei tule pitää täydellisenä ja kaiken kattavana. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että mainitut velvollisuudet ovat ainoat häntä sitovat velvoitteet. Turvallisuustiedotteen loppu

ELF MOTO 4 TECH 10W50

ELF MOTO 4 TECH 10W50 Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-05-02 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti RUBIA S 30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti RUBIA S 30 Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-12-14 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti CERAN WR 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti CERAN WR 1 Sivu 1 / 10 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2014-05-08 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti EQUIVIS ZS 32. Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti EQUIVIS ZS 32. Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2014-07-08 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti BIOHYDRAN SE 46. Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti BIOHYDRAN SE 46. Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 10 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2014-06-10 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti EQUIVIS HE 46

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti EQUIVIS HE 46 Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä ei sovellu Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti PROSYLVA 2T SYN

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti PROSYLVA 2T SYN Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2014-07-22 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti CERAN PM. Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti CERAN PM. Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2014-06-30 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

RUBIA WORKS W40

RUBIA WORKS W40 Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2013-02-13 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

TRACTAGRI HDZ FE 10W-30

TRACTAGRI HDZ FE 10W-30 Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2014-07-17 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

EVOLUTION 900 NF 5W-40

EVOLUTION 900 NF 5W-40 Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2013-06-18 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

EVOLUTION 900 FT 0W-30

EVOLUTION 900 FT 0W-30 Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2013-06-18 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti MULTIS COMPLEX EP 3

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti MULTIS COMPLEX EP 3 Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-12-14 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti EQUIVIS XLT 15

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti EQUIVIS XLT 15 Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2013-09-23 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti EQUIVIS XV 32

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti EQUIVIS XV 32 Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-04-03 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1 Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-08-16 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

MULTAGRI SUPER 10W30

MULTAGRI SUPER 10W30 Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-12-14 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

MULTAGRI PRO TEC 10W40

MULTAGRI PRO TEC 10W40 Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2014-07-10 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

RUBIA XT 15W40 KTT # : 31123. 2.2. Merkinnät. 2.3. Muut vaarat 3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT. 3.2. Seos 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

RUBIA XT 15W40 KTT # : 31123. 2.2. Merkinnät. 2.3. Muut vaarat 3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT. 3.2. Seos 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä ei sovellu 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

RUBIA TIR 9200 FE 5W-30

RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-12-14 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti TRACTAGRI HDM 15W40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti TRACTAGRI HDM 15W40 Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2011-09-08 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti STAR TRANS 80W-110

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti STAR TRANS 80W-110 Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-12-14 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti AZOLLA ZS 10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti AZOLLA ZS 10 Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä ei sovellu 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti GENLUB TDX

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti GENLUB TDX Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-12-14 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti FLUIDMATIC MV LV

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti FLUIDMATIC MV LV Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä ei sovellu 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

TRANSMISSION BM 75W90

TRANSMISSION BM 75W90 Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2013-04-22 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti CERAN HVS

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti CERAN HVS Sivu 1 / 11 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 20121214 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium supplement FT FI (FI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium supplement FT FI (FI) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Feedtech Calcium FT0005 - FI (FI) Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Preparation Date 18-loka-2010 Muutosnumero:

Lisätiedot

EVOLUTION FULLTECH FE 5W-30

EVOLUTION FULLTECH FE 5W-30 Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2014-07-08 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

RUBIA TIR 9900 FE 5W-30

RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2014-07-24 Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

EVOLUTION 900 SXR 5W-30

EVOLUTION 900 SXR 5W-30 Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä ei sovellu 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti CERAN FG

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti CERAN FG Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä ei sovellu 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

EVOLUTION FULLTECH LLX 5W-30

EVOLUTION FULLTECH LLX 5W-30 Sivu 1 / 14 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2013-06-18 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

: MULTITAN QUICK & EASY FLASCHE 325ML

: MULTITAN QUICK & EASY FLASCHE 325ML 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64017 Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. Valmistaja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 17.12.2013 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1062 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti HYDROFLO CT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti HYDROFLO CT Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2013-09-23 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti MULTIS COMPLEX HV 2. MULTIS COMPLEX HV 2 KZ1 Seos

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti MULTIS COMPLEX HV 2. MULTIS COMPLEX HV 2 KZ1 Seos Sivu 1 / 12 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 20121214 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BioFinndent 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 BioFinndent 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys : 12.07.2010 Sivu 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistus tiedot Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus Kiihdytin. Toimialakoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57488 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 19.12.2012 Materiaalinro: 2560915 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

MULTIS COMPLEX SHD 00

MULTIS COMPLEX SHD 00 Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-08-17 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kirami Oy Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti HYDRANSAFE HFC 146

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti HYDRANSAFE HFC 146 Sivu 1 / 13 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) no 1907/2006 mukaisesti Edellisen version päivämäärä 2012-08-13 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY COOPER MUURAHAISSPRAY Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tiivistelmä (Linkki täydelliseen versioon on alapuolella) COOPER MUURAHAISSPRAY Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T8521.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Ardent Futura non gamma -2- Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Ardent Futura non gamma -2- Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410651,410653,3102562 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410441,410443,410501,410503,3101436 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115490 EAN 6414504312080 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63067,63068,3104561 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valmistuspäivämäärä 20-loka-2010 Muutosnumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Cat No. Synonyymit Käyttötarkoitus CM1146 Laboratoriokemikaaleja Valmistaja Oxoid

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Komprimat oil FS0010 - FI FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Komprimat oil FS0010 - FI FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE FS0010 - FI FI Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Valmistuspäivää 26-huhti-2011 Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Muutosnumero: 1. AINEEN TAI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Fly Spray FS5 EU FI FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Fly Spray FS5 EU FI FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU0124 - FI FI Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Valmistuspäivää 16-huhti-2009 Muutosnumero: 1. AINEEN TAI

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01.01.2013 Materiaalinro: S51M004 Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Päiväys Korvaa edellisen

Päiväys Korvaa edellisen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti Päiväys 30.9.2013 Korvaa edellisen 2.12.2002 Kohta 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 19.3.2012 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.91394

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valmistuspäivämäärä 31-tammi-2011 Muutosnumero 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Cat No. Synonyymit Käyttötarkoitus QB3877 Laboratoriokemikaaleja Valmistaja Dupont/Qualicon

Lisätiedot

LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. LV Palasaippua

LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. LV Palasaippua LV Palasaippua - Versio 1 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE LV Palasaippua Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien

Lisätiedot